Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Spis Członków Konfederacji Targowickiej 1792 r.

11.10.2009 20:41
Spis Członków Konfederacyi Targowickiej.


Najjaśniejsza Konfederacya Generalna
w Targowicy Koku 1792. Dnia 14 Maja rozpoczęta, a w Brześciu Lit. Dnia 11 Października Roku tegoż w W. X. Lit. Konfederacya złączona. Konfederacya Generalna Koronna.

Marszałek Generaln. Konfed. Koron.
Stanisław Szczęsny Potocki G. Art. Kor.

Konsyliarze.
Franc. Xaw. Branicki W. Kor.
Seweryn Rzewuski Pol.
Hetmani.
Chorążowie.
Biskupi.
Wojewodowie.
Kasztelanowie.
Sekretarze.
Ant. Xże Światopełk Czetwertyński Przemyski Kasztelan.
Miączynski Marszał. Konfed. Lubelsk.
Antoni Złotnicki Czerwonogr.
Adam Moszczeński Bracł.
J. Zagórski Włodzimirski Podczaszy.
F. Hulewicz Czerniechowski Łowczy.
Jan Suchorzewski Wschowski Wojski.
Mich. Kobyłecki Pułk. B. P. Kor. Pułkown.
Jan Świejkowki Podolski Wojewodzie.
Antoni Okęcki Poznański.
Xże Krzysztof Szembek Płocki.
Woje. Skarszewski Chełmski i Lubelski.
Rom. Sierakowski Przemyski Suffr.
Piotr Małachowski Krakowski.
Michał Walewski Sieradzki.
Antoni Xże Sułkowski Kaliski.
Stanisł. Dąmbski Brzesk. Kujawski.
Hieron. Xże Sanguszko Wołyński.
Leon. Mar. Swiejkowski Podolski.
Kajet. Hryniewiecki Lubelski.
A. Małachowski Mazowiec.
Jacek Małachowski Wielki Kor. Kanclerz.
Roch Kossowski W. K. Podskarbi.
Kazim. Raczyński N. Kor. Marszał.
P. Ożarowski Wojnicki
J. Moszczeński Łęcki.
M. Granowski Koron.
Fryd. Moszyński W. X. Lit.
Xaw. Chołoniewski Wiel. Kor. Łowczy.
F. Xże Sanguszko W. Koron. Strażnik. /
Józef Mierzejewski Strażn. Pol. Kor.
Joachim Wilga Chełmski.
Ant. Pułaski Wołyński.
Kai. Kurdwanowski Czerniechow.

Marszałek Konfederacyi.
Józef Zagórski Łucki.
T. Dłuski Lubelski.

Podkomorzowie.
Eliasz Wodzicki Krakowski.
St. Kost. Kossowski Sieradz.

Starostowie.
Pisarz Sądów Assess. Dekret. Jan Jeleński Starosta Mozyrski.
Metrykant W. X. Lit. Grzeg. Kaczanowski.

Referendarya Koronna.
Referendarz W. W. Kor. z alternatą Sądów przy tym, który jest dawniejszy w Urzędzie.
Assessores Nati cum yoto decisiyo.
Instygator Koronny. Kustosz Koronny.
Regenci i Metrykanci Kancełlaryi większej i niniejszej Koron. .
Pisarze Dekretowi Assessoryi i Referendaryi Koron.
Urzędnicy.
Sądów Assessorskich i Referendarskich oraz Kanceilaryi Koronnych i W..X. Lit.
Pisarz Dekretowy Koron. Andrz. Przeździecki, Litewski
Jan Jeleński Starosta Mozyrski

Pisarz Dekret. Refer. Kor.
Paweł Białobrzeski. Sekretarz Pieczęci W. Kor. Ign. Janiszewski,
Lit. Jan Zarzycki. Sekretarz- Pieczęci Mn. Kor. Mikołaj Sikorski
Lit. Winc. Białopiotrowicz Łowczy Lidzki.
Metryk. Kancell. W. Kor. Cypr. Sowiński.
Metrykant Kancell. Mn. Kor. Stan. Bened. Kuszewski.
Metrykant Kancel. Lit. Grzeg. Kaczanowski Szambelan J. K. Mości.
Regent Sąd. Assessor Kor. Ludw. Owsiany.
Regent Sąd. Assessor Lit. Albr. Haraburda.
Regent Refer. Kor. Jan Białobrzeski.
Reg. Metr. Kor. Tom. Kitkiewicz, Domin. Smoleński Burgr. Gr. Warszaw.

Juryzdykcja Marszałkowska Koronna, w Mieście Rezydencyon. J, K. Mci Warszaw.
Mich. Wandalin Mniszech Marsz. W. Kor.
Kazim. Raczyński Marszał. Nad. Kor.

Assessorowie.
Ożarowski Kaszt. Wojnicki lub jego miejsce w Komendzie zastępujący. Ossoliński Kasztelan Podlaski, Szydłowski Kasztalen Żarnowski.
Kicki Koniuszy Kor. i Marszał. Konfeder. Ziemi Warszaw. Bieliński Cześnik Kor.
Miączyński Marszałek Konfed. Województwa Lubelskiego.
Józefowicz Konsyliarz Konf. W. X. Lit.
Jankowski Konsyl. Konfeder. WTojewództwa Sandomirskiego.

Offlcyaliści.-
Regen. Sądowy Michał .Krajewski.
Instygator Jan Staniszewski.
Kancellarzjści.
Kwiatkowski.
Postolski.
Doliński.
Szawłowski.

Sądy Pierwszej Instancyi Łaski W. Kor.
Sędzia Ign. Kossecki Cześn. Podoi. Pisarz Ludwik Gołyński.
Regenci: Szymon Kasperski, Józef Domański.
Kominissya Edukacji Naród, i Sądowa Spraw Edukacyjnych.
K o mmisarze. Michał- Xże Poniatowski Prymas Prezes.
Ignacy Xże Massalski Biskup Wileński,
Gaspar Cieciszowski Biskup Kijowski.
Mich. Xże Radziwiłł Wwda Wileński.
Antoni Małachowski Wwda Mazowiecki.
Stanisław Szczęsny Potocki Generał Artylleryi Koronnej.
Adam Xże Czartoryski Generał Ziem. Podolskich (nom.).
Stanisław Xże Poniatowski Generał Lejtn. Wojsk Kor.
Felix Oraczewski Kaw. Orderów Polskich.
Ludwik Gutakowski Podkom. W. W. X. Lit.
Julian Niemcewicz {nom.).

Pisarze Sądowi. Koronny; Jan Czarnocki Podcz. Drohicki. Sędzia Gr. Mielnicki. Litewski: Andrzej Malczewski.

Subalterni.
Sekretarz Joachim Gintowt Dziewałtowski Szambelan Jego Królewskiej Mości.
Regent Kancellaryi Kor. Piotr Rzętkowski.
Komornik Ziem. Gostyński.
Litewskiej Jan Zaremba.
Plenipotent Mateusz Ustrzycki.
Archiwista: Michał Idźkowski Kom. Ziem. Bielski.
Instygator Sądowy: Jan Dąbrowski.

Kadencye Sądowe. Dla Spraw Koronnych: przez Marzec i Październik. Dla Spraw Litewskich: przez Maj i Grudzień.

KassaGnalnawWarszawie.
Kassyer Generalny Karol Lelewel Cześnik Ziemi Liwskiej.
Kassyer Gener. w Wilnie Lutomski.
Kontra-Regestrant: Jan Zygmunt Tolkemit.
Subaltern Mikołaj Moroz.
Architekt Kommiss. Edukacyi Narodowej. Stanisław
Zawadzki Pod-Pułkownik w Korpusie Inżynierów.

Towarzystwo do Xiąg Elementarnych.
X. Andrzej Gawroński Kanclerz Kraków. Lektor. J. K. Mości. X.
Szczepan Hołowczyc Kanon. Krakowski i Warszawski.
X. Grzegorz Piramowicz Kan. Kamieniecki.
Sekretarz Kommissyi w Towarzystwie Elementarnem, Proboszcz Kurowski.
X. Adam Jakukiewicz Kustosz Warszaw. Proboszcz Szczeszewski.
X. Józef Koblański Proboszcz Słonimski.
X. Kazimierz Narbut Proboszcz Radzimiński i Lidzkl
X. Onufry Kopczyński S. P.
Paweł Czempiński Doktór Medycyny Konsyliarz J. K.
Mości. Franciszek Zabłocki.

Kommissya Skarbowa Kor.
Podskarbi Wielki Koron.
Podskarbi Nadworny Kor.

Kommissarze z Senatu:
Józef Komorowski Kasztelan Bełzki.

Z Stanu Rycerskiego:
Stanisł. Kostka Kossowski Starosta Sieradzki.
Adam Górski Chorąży Ciechanowski.
Józef Okęcki Chorąży Warszawski. .
Dom. Kamieniecki Podcz. Latyczew.
Józef Nieborowski Starosta Goszczyński.
Ant. Gaszyński Szambelan J. K. Mości,

Assessor natus.
Stan. Kostka Krajewski Instygator Kor.
Officyaliści.
Pisarz Kommis. Jan Ostaszewski Chorąży Prasnyski.
Regent Kommis. Andrz. Mikorski Podstoli Orłowski.
Superintend. Kassy Gener. Jan Biernacki.
Metrykant i Gener. Kontraregestrant Józef Wichliński.
Reg. Kwarcian. Xaw. Błeszczyńs-ki.
Reg. Pogł. Żydów. Mat. Albrycht.
Reg. Podymn. Jak. Pęczkows4ki Podczaszy Przasnyski.
Reg. Czopów. Prane. Andrychewicz.
Reg. Doch. Tabacz. Onufry Wilkanowski Łowczy Łęczycki.
Reg. Stępia Stanisł. Mroczkiewicz.
Sekret. Kommis.
Plenipotent Michał Węgrzecki.
Ant. Opalewski. Instygator Flor. Znamirowski.
Archiwista Józef Witwiński.
Cohtroleur Menn. Ant. de Friese. .
Prob. Mennic Jerzy Schróder.
Budowniczy Rzplitej i J. K. Mci Dominik Morlini

SuperintendenciCełł Koron
W Prowinc. Kraków. Teod. Markowski,
W Wielkopolsk. Jan Zambrzuski.
W Mazowieck. Ignacy Zajączek.
W Ruskiej Augustyn Piegłowski.
W Ukraińskiej Jukowski.

Kommissya Skarbowa W. X. Lit.
Podskarbi Wielki Litewski.
Podskarbi Nadworny Litewski.

Kommissarze.
Benedykt Morykoni Pisarz W. W. X. Lit.
Michał Ogiński Miecznik Lit.
Ant. Wołłowicz Chor. Nadw. Lit.
Ludw. Sobolewski Sędz. Ziem. Lidz.
Stan. Jelski Pułków. Kaw. Narodowej W. X. Lit.
Samuel Korsak Pułków. Kaw. Naród. W. X. Lit.
Jan Nepom. Horain Wdzic Breski Lit.

Cum voto consultivo.
Skarbny W. X. Lit. Jan Suchodolski.
Pisarz Skarb. Lit. Mich. Wołłowicz,
Stan. Aug. Górski,
Ign. Morykoni Ssta Sąd. Wiłkomirski.

O fficyaliści.
Kassyer Jezierski.
Regen. Sądown. Józ, Matkiewicz, Jan Kamieński.
Ekonomiczni Departam. Taryffow. Zenon Machowie.
Departam. Celnego i innych Proweńtów Józef Żółkowski.
Departam. Tabaczn
Departam. Skorow.
Sekret. Komm. Mat. Tokalski i Nielubowicz.
Controleur Kommis. Ludw. Becu.
Contr. Depart. Tab. Jan Wykowski.
Plenipot. Józef Puciłowski.
Agent-Adani Szyrma.
Archiw. Komm. Ani Zaniewski,
Instyg. Sąd. Franc. Olszewski.
Architek. Komm. Józ. Sacco Maj. Wojsk. W. Xięstwa Lit.

Super intendenci Cełl J. K. Mości i Rzeczypospolitej.
Repart. Lit. Ign. Sobolewski.
Repart. Żmudź. Wiałłbutt.
Repart. Białorusk. Korsak.

Kommissya Ekonomiczna Skarbu J. K. Mości.
Tom. Ostrowski Podskarbi Nadwor. K.
Onufry Kie ki Koniuszy W. Kor.
Józef Szymanowski Szambelan J. K Mości.
Serafin Sokołowski Ssta Nieszaw.
Sam. Bronikowski Szambelan J. K. Mości.
Alexand. Rożniecki Ssta Romanow.
Józ. Zapolski Wiejski większy Czerski.

Officyaliści.
Sekretarz do Interes. Ekonom, i Archiw. Gen. Stan. Pęczkowski.
Sekr. do Interes. Juryzd. i Plenipot. Ant. Rogalski Metryk przesz. Kor.
Kassyer Gen. Henryk de Bastian Konsyl. J. K. Mci.
Kontrol. i Vice-Kas. Jan Robert Watson.
Kontraregestr. Karol Schneker, Stan. Kłosowski.
Vice-Archiw. Alexand. Ustrzycki.
Plenipot. 2-gi Wal. Rzętkowski Podczaszy Gostyński.

Sądy Duchowne Nuncyaturskie
Nuncyusz Apostolski, Ferdynand Marya z Xiążąt de' Corigliano Saluzzo Arcy Biskup Kartaginski.
Auditor. Marek Ant. Moscardini.
Defens. Caus. Matrim. Mich. Wierzejski Kan. Infl. Prob. Wolski.
Pisarz Józef Czerwski.

Prymasowskie.
Sędz. Metrop. Del. Gen. Onufry Szembek Kant. Krak. Dziek. Płoc. Archi-Dyak. Warszawski.
Pisarz Metrop. Stan. Kost. Baczyński.
Deferens. Caus. Matrim. Paweł Dąbkowski, Tomasz Czech

Konsystorskie Warsz awskie
Audytor i Sędzia Gener. Warszawski Tomasz Ostaszewski Kan. Poznań. Kancl. Warszaw. Opat Oberski.
Surrog. Konstant Kuszel Kan. Gn. i Warsz. i Jan Albertrandi Kan. Gn. i Warsz. Pisarz Cypryan Sowiński Metryk. Kor. Reg. Ign. Burakowski Kanon. Kijów. Instygat. Hippo. Lemański.

Directorium Generalne Poczt J. K. Mci Kor. i Lit.
Ant. Dzieduszycki Pisarz W. Lit. Dyrekt. Gener. Poczt J. K. M. Kor. i W. X. Lit.
Ernest Sartorius de Schwannenfeld Konsyl. Tajny Legacyi i Konimis, Gen. Pocz. J. K. Mości.
Jan Godfr. Zimmermann KontroL
Stanisł. Bancakiewicz Sekretarz.

Pocztaint Nadworny J. K. Muści w Warszawie.
Jan Adolf Kuhn Komm. Pocztamtu Nadw.
Krzysztof de Kalfus 1-szy Sekretarz.
Fr. Hocheimer 2-gi Sekretarz.
Karol Dratz Pisarz.
Jan Arciszewski Pisarz.
Jędrzej Kierwiński Pisarz.
Koperski PosthalterJ. K. Moś

St. Kost Hulewicz Łucki.
W. Świętosławski Krzemieniecki.
Rupert Dunin Orłowski.
Stefan Zaleski Nowogrodz.
Łukacz Bniński Poznański.
Andr. Orłowski Krzemień.
Ign. Wybranowski Lubelski Stolnik.
Albin Skurkowski Opoczyński.
Dominik Kamieniecki Latyczew.
Ignacy Moszczeński Bracławski.
Stef. Walewski Sieradzki Podsędek.
Stan. Zagórski Wołyński.
Mich. Sobański Winn.
Seweryn Kaczkowski Nowogrodz. Cześnik.
Benedykt Hulewicz Włodzimirski.
Józef Puchała Bracław.
Teofil Załuski.
Józef Popiel.
Adam Ryszczewski.
Mikołaj Piaskowki.

Chorążowie.
Sędz. Ziemscy.
Podczaszówie.
Podstolowie.

Pis. Ziemscy.
Ord. Pol. Kawalerowie.

Rafał Chołoniewski Dubieniecki Starosta.
Józef Stecki.
Michał Swiejkowski.
Stan. Dunin Kaw. Nar. Rotmistrz.
Ignacy Leduchowski Vice Brygad.
Piotr Borzęcki letkiej jazdy Szeff.
Franciszek Pisarski.
Alexander Moszczeński.
Mich. Swiejkowski Podolski Wojewodzie.
Wojciech Mir.
Antoni Raczyński.
Karol Głębocki.
Jan Jordan. Krak. Ex. Posłowie.
J. Mężyński Sandomirski Ex. Poseł. Bogusław Szczeniawski. Jan Pruski.
Piotr Sokolnicki, Kaliscy Ex. Posłowie.
Andrzej Cielecki. Sieradz. Ex. Poseł.
Stanisław Dąmbski.
Ludwik Madaliński. Kujawscy Ex. Posłowie.
Józef Suffczyński Lubelski.
Stan. Jabłonowski Nurski. Ex. Posłowie.
Mikołaj Xże Czetwertyński.
Antoni Grocholski K. N. Rotm.
Nepomucen Sokolnicki.
Ludwik Starzyński.
Marcin Darowski.
Konstanty Moszczeński.
Piotr Krzyżanowski.
Marszałkowie Konfederacyi
Województw, Ziem i . P o w i a t ó w P r o w i n c y i Koronnych.
Wojew. Krakowsk. Michał Walewski Orderów Polskich Kawaler.
Sandomirsk. Alexander Potkański Starosta Radomski.
Kijowsk. Marszałek Gener. Stanisław Szczęsny Potocki Gen. Art. Koronnej Orderów Polskich Kawaler.
Ziemi Chełmsk. Joachim Wilga Rotm. Kaw. Naród. Ord. Ś. Stanisława Kawał.
Wojew. Wołyńsk. Antoni Puławski Generał Major.
Podolsk. Antoni Złotnicki Chorąży CzerwonogrodzkL
Lnbelsk. Kaj. Miączyński Wwdzic Podlaski. Gen. Lejfn. W. Koron. Ord. Polsk. Kawaler.
Bełzkiego Kaj. Cieszkowski Chorążyc Włodzimirski.
Ziemia Drohicka Felix Kuczyński Miecznik Wojew. Podlaskiego.
Mielnicka Adam Szydłowski Starosta Grodowy Mieln. Ord. Pol. Kaw.
Bielska Wilczewski.
Wojew. Bracławsk. Ad. Mo szczeń ski Chorąży Bracławski,
Czerniechowsk. Kai. Kurdwanowski G. M. Kaw. Ord. Śgo Włodzimierza.
Poznańsk. Kalisk. Gniezn, i Ziemi Wschowsk. Łukasz Bnin ski Sędz. Ziem. Poznański Ord. Pol. Kaw.
Sieradzk. Jacek Sumiński Chorąży Wojew. Sieradzkiego.
Ziemi Wieluńsk. Stefan Juliusz Walewski Podsęd. Sieradz. K. Ord. Ś. Stanisława.
Wojew. Łęczyck. Onufry Dąbrowski Chorąży Orłowski.
Brzesk. Kujawsk. i Inowrocławskiego Dezyderyusz Leszczyński.
Ziemi Dobrzyńsk. z Powiat. Rypińsk. Kaź. Michał Rokitnicki Starosta Moszewki, Kaw. Or¬deru Ś. Stanisława.
Wojew. Płock. Józef Rokitnicki Cześ. Płock.
Ziemi Czerskiej Paweł Piotr na Bożym Boski Podkomorzy Czerski.
Warszawskiej z Powiatu Błońsk. Onufry Kicki Koniuszy W. Kor.
Wiskiej Jakób Rakowski Podwojewodzi i Ex. Poseł Wiski.
Zakroczymskiej Józef Radzicki Podkomorzy Zakroczymsk. Kaw. Ord. Ś. Stanisława.
Ciechanowskiej Kazim. na Szydłowie Szydłowski Podkomorzy Ziemi Ciechanowskiej.
Łomżyńskiej Floryan Junosza Drewnowski Stolnik Ziemi Łomżyńskiej.
Różańskiej Krzechowski.
Liwskiej Onufry Kolumna Oborski Orderu Ś. Stanisława Kawaler.
Nurskiej Stan. Jabłonowski Podstoli Ziemi Nurskiej.
Sochaczewskiej Jerzy Bończa Skarżyński Podkomorzy Ziemi Sochaczewskiej.
Gostyńskiej Wincenty na Ciechomicach Ciechomski Cześnik Sochaczewski.
Wyszogrodzkiej Józ.. Junosza Łempicki.

Kancellarya Konfederaoyi Generalnąj Prowincyi Koron.
Kancellaryi i Konfed. Glnej Kor. Sekretarz Dyzma Bończa Tomaszewski. Regent Franciszek Chrząszczewski.
Kancelliści przysięgli:
Adam Chojecki, Jan Mystkowski, Ignacy Chrząszczewski, Walenty Polanowski, Piotr Kropiwnicki, Jan Mamerty Gierowski, Michał Browiński, Ludwik Tysiewicz, Zygmunt Mossakowski, Jan Tomaszewski.
Instygatorowie:
Jan Przyłuski, Floryan Kanicki.

Osoby do Sądów Ultimae Instantiae Konfederaoyi Generalnej Koronnej.
Z Senatu:
WW. Swiejkowski Podolski.
Hryniewiecki Lubelski.
Dąmbski Brzeski Kujawski. Wojewodowie.
Moszczeński Kasztelan Łędzki.

Z St a nu Rycerskiego:
UUr. Dłuski Podkomorzy Lubelski.
Kossowski Starosta Sieradzki.
Puchała.
Wybranowski.
Jordan.
Sokolnicki.
A. Cielecki.
Szczeniowski.
Suffczyński.
Stefan Walewski.
Jabłonowski.
Stan. Kostka Hulewicz Chor. Łucki.
Konfederacya Generalna Wolna Wielkiego Xięztwa Litewskiego.
Marszałek Generaln. Końfed. W. X. Litewskiego J. O. Xże Jmć\ Alexańder Sapieha Kanclerz W. W. X. Litew.
Konsyliarze
z Senatu i Ministerium.
Przewielebny Ign. Xże Massalski Biskup Wileński.
Józef Korwin Kossakowski Biskup Inflant. Koadi. Wileński.
JW. Michał Xźe Radziwiłł Wwda Wileński.
WW. Kazimierz Plater Kasztelan Trocki.
Xaw. Xże Sapieha Wwda Smoleński.
Jan Zyberg Wojewoda Brzeski Lit.
Ant Suchodolski Kasztelan Smoleński.
Ant. Kossakowski Kasztelan Inflantski.
Ant. Dziekoński Podskarb. Nad. Lit.
Szymon Korwin Kossakowski Hetman Polny W. X. Litewskiego.

Konsyliarze
z Stanu Rycerskiego według porządku Województw i Powiatów.
Wilno U. U. Józef Korwin Kossakowski Wojewodzie Witebski Rotm. K. N.
M. Xże Giedrojć Stolnik Wileński.
Oszmiana Józ. Ważyński Podkom. Oszmiański.
Ign. Chomiński Sędzia Z. Oszm
Lida Ign. Tyzenhanz Starosta Posolski
Józef Narbutt Chorąży Lidzki.
Wiłkom. Kaź. Kościałkowski Podkomorzy Wilkom.
Wład. Szadurski Sędzia Z. Wiłkoni.
Brasław Stan. Manuzzy Starościc. Opeski.
Jan Rudnicki Starosta.
Troki Antoni Romer Podwójew. Trocki.
Ignacy Siwicki Strażnik Trocki.
Grodno Ludw. Xże Radziwiłł Wojewodzie Wileński Rotmistrz Kawaleryi Naród.
Mar. Daszkiewicz Skarb. Gród.
Kowno Michał Korwin Kossakowski Podkomorzy Kowieński.
Józef Miłłosz Miecznik Kowieński.
Upita Mich. Straszewicz Marszałek Powiatu Upitskiego.
Józef Korwin Kossakowski Major Kawaleryi Narodowej.
Żmudź Józ, Zabiełło Łowc. W. W. X. Lit. Zastępca Marszałek K. G. W. X. Lit.
Michał Giełgud Pisarz Polny Litew.
Józef Białłozor Krajczy Żmudzki.
Józef Billewicz Ciwunowicz Żmudzki.
Ant. Laudański Pisarz Gr. Żmudzki.
Felix Renne Szambelan J. K. Mości.
Smoleńsk Ant. Chrapowicki Starosta Starod.
Józ. Szwykowski Pisarz Godzki Smoleń.
Starodub Kanuty Romanowicz Sędzia Gr. Witebski.
Ant. Jabłoński Wojskowicz
Połock Kaz. Szpinek Szambelan J. K. Mości.
Aurelian Snarski Pułk. W. Lit.
Nowogród Mich. Łopot Ex. Oboź. W. L.
Flor. Wojniłłowicz Sędzia Ziemski Nowogrodzki.
Słonim Jan Kaz. Makowiecki Marszałek Powiatu Słonimskiego.
Franc. Xże Sapieha Kanclerzyc W. X. Litewskiego.
Wołkowysk Mat. Zyniew Starosta Berżnicki.
Adam Zabiełło Podczaszy Czerń.
Witebsk Piotr Kleczkowski Pisarz Ziemski Województwa Trockiego.
Jan Kontrym Horodn. Mścisł.
Orsza Win Józefowicz Starosta Merecki.
Ignacy Sztejn.
Brześć
Pińsk Adam Skirmont Sędzia Powiatu Pińskiego.
Mich. Orzeszko Rotm. Województwa Brzesk.
Mińsk Józ. Wańkowicz Sędzia Ziem. Miński.
Jan Pawlikowski.
Mozyr Jan Jeleński Starosta Mozyr.
Rafał Oskierko Straż. Pol. Lit.
Rzeczyca Józef Dziekoński Podskarbic Nadwor. Litew.
Onufry Honwalt Porucznik.
Inflanty Ign. Burzyński Starosta Brasław.
Mikołaj Manuzzy Starosta Opeski.
Hieronim Szwykowski Szambelan J. K. Mości.
Antoni Domejko.
Piotr Kossakowski Podst. Infl.
Joach. Rodziewicz Skarb. Oszm.
Sekretarz Gnlnej Konfederacyi Jan Zarzycki Sekret. Pieczęci Wielkiej Wielkiego Xięztwa Litewskiego.
Regent Leonard Kazim. Wolmer Oboźny P-tu Grodzieńskiego.

Kancellarya.
Paweł Szepietowski Rotm. Województwa Brzeskiego Litew.
Alexander Buchowiecki Chorąży c Wtwa Brzesk. Litew.
Seweryn Kościuszko Cześnikowicz Wtwa Brzesk. Litew.
Michał Moross Podczaśzyc P-tu Grodzieńskiego.
Ant. Bardziejski Skarbnikowicz Inflantski.

Osoby do Sądów Ultimae Instantiae Konfederacyi Generalnej W. Xztwa Litewskiego.
Z Senatu:
WWni Xawery Xiąże Sapieha Wojewoda Smoleński.
Antoni Kossakowski Kaszt. Inflantski.
Z Stanu Rycerskiego Konsyliarze:
UUni Kazim. Kościałkowski Wiłkomir.
Stanisław Manuzzy Brasław.
Marcin Daszkiewicz Grodzieński.
Michał Kossakowski Kowieński.
Kanuty Romanowicz Starodub.
Aurelian Snarski Połocki.
Michał Łopott Nowogrodzki.
Adam Zabiełło Wołków.
Ignacy Sztejn Orszań.
Adam Skirmont Piński.
Józef Dziekoński Rzeczycki.
Hieronim Szwykowski
Antoni Domejko Inflantscy.
Joachim Rodziewicz
Pisarz Sądów Konfederackich Ferdynand Kontrym Cześnik Witebski.
Regent Dekretowy Ignacy Dołłubowski.
Marszałkowie Konfederaoyi Województw i Powiatów.
Wilno U. Uni Ignacy Szwykowski Sędzia Grodzki Wileński.
Oszmiana Józef Hutorowicz.
Lida Kaz. Narbutt Szambelan J. K. Mości.
Wiłkomierz Józef Koppen Pisarz Grodź. Witebski.
Brasław August Plater Kasztelanie Trocki.
Troki Robert Kaz. de Raes Sędzia Ziem. Trock.
Grodno Michał Sadłucki Sędzia Ziem. Grodzieński,
Kowno Antoni Blinstrub Podstoli Kowieński.
Upita Brunnow Stanisław.
Xztwo Żmudź. Białłozor.
Połock Jerzy Korsak Starosta Kuszlicki.
Nowogródek Jabłoński.
Słonini Tadeusz Czudowski Sędz. Gr. Słonimski.
Wołkowysk Jan Kulesza.
Witebsk Winc. Hłasko Chorąży Witebski.
Orsza Tadeusz Przysiecki Podkomorzy Orsz.
Brześć Michał Zaleski Wojski W. X. L.
Pińsk Wiktor Kurzeniecki Podczaszy Piński.
Mińsk Jacek Putkamer Ciwun Xztwa Żmudzkiego.
Mozyr Maciej Kazim. Oskierko Marszałek Powiatu Mozyrskiego.
Rzeczyca Michał Pruszanowski Sędzia Ziem. Rzeczycki.

Delegowani od Najjaśn. Konfederacyi O. N. w Brześciu Litt. R. 1792 Dnia 15 Września.
Do Departamentu Interessów Zagranicznych.
Jacek Małachowski Kanclerz W. Koronny.
Fryderyk Moszyński Sekretarz W. X. Lr: J. O.
Xże Xawery Sapieha Wojewoda Smoleński.
Zyniew Konsyl. Wołkowyski.
Do Kommissyi Skarbu Koronnego.
Małachowski Wojewoda Mazowiecki
Mężyński Konsyliarz Konfed. Kor.
Łopott Konsyliarz,
Wojniłowicz Konsyl. Nowogrodzki.

Do Kommissyi Wojskowej.
Chołoniewski Łowczy Kor. Konsyl. Konfed. Koron.
Antoni Raczyński Konsyl. Konfed. Kor.
Kontrym Konsyl. Konfederacyi Witebskiej.

Kommissya Edukacyjna.
Roman Sierakowski Biskup Pruśniański, Suffragan Przemyślski Konsyl. Konfed.
Kor. Skorkowski Konsyl. Konfed. Kor.
Siwicki Konsyl. Konfed. Trockiej,
Laudański Konsyl. Xztwa Żmudzkiego.

P o 1 i c y a i Assess o r ya Koronna.
Załuski Starosta Chęciński Konsyl. Konfed.
K. Stanisław Zagurski KonsyL Konfed. Kor.

Kommissya Skarbu W. X. Lit i
Xże Czetwertyński Kaszt. Przemyślski
Zagurski Podstoli Włodzim. Konsyl. Konfed. Kor.
Ignacy Moszyński Podcz. Brasław., Makowiecki Konsyl. Słonimski,
Szadurski Konsyl. Wiłkomirski,
Billewicz Konsyl. Konfed. Xstwa Żmudzkiego,
Kleczkowski Konsyl. Witebski,
Białłozor Konsyl. Xięztwa Żmudzkiego.
Regimentarz Gnalny Wojska Koronnego w czasie niebytności Hetmanów Koron. Stanisław Szczęsny Potocki Genarał Artylleryi Koron.

Rada Wojskowa przy Regimentarzu.
Konsyliarze Konfederaoyi Koronnej.
Xże Antoni Światopełk Czetwertyński Kasztelan Przemyski.
Ignacy Moszczeński Podcz. Brasławski.
Jan Suchorzewski Brygad. Kaw. znaków Hussarskich.
Franc. Hulewicz Łowczy Czernieohowski Rotm. Kaw. Naród.
Brodowski Generał Major.
Perekładowski Brygady er Kawał. Naród.
Maksymilian Sieradzki Pułków. Regimentu Szeffostwa Ilińskiego.
Dzierżański Pułkownik Regini. Pieszego Konfed. wolnych Szeffostwa Adama Mo-szczeńskiego Chorążego Brasławskiego. Pisarz Wojskowy Kościelski.

Posłowie i Ministrowie Dworów Cudzoziemskich w Polsce.
Angielski Gardner Pułkownik Poseł Extraord. i Minist. Pełnoni.
Duński Edmund de Bourke Poseł Extraord i Minister Pełnom.
Francuzki
Hiszpański de Cuber Poseł Extraord i Minister Pełnomocny.
Hollenderski Baron de Kriegsheim Charge des affaires.
Maltański Maisonneuve de Crony Kaw. Coniniandor Familii Charge des affaires.
Papieski Ferdynand de Saluzzo Xże de Carigliano Arcy Biskup Kartagiński
Nuncyusz.
Audytor Marek Antoni Moscardini.
Pruski de Buchholtz Poseł Extraordyn. i Minister Pełnomocny.
Rosyjski Jakób Bułhaków Poseł Extraord. i Minister Pełnomocny.
Rezydent Baron d' Asch.
Saski
Szwedzki Gener. Lient. de Toll Poseł Extraordyn. i Minister.
Wiedeński de Cache Charge des affaires.
Sekretarz Miast Gdańska i Torunia Jerzy Mikołaj Kahlen.

Posłowie i Ministrowie od Rzeczypospolitej Skonfederowanej do Dworów Zagranicznych.
Do Dworu Rzymskiego Poseł Extraordyn. Michał Roman Sierakowski Bisk. Suffrag. Przemyski, Konf. Gen. Kor. Konsyl.
Do Dworu Petersburgskiego Minister Pełnomocny Jerzy Wielhorski Ex. Pisarz Polny Lit. Orderów Polskich Kawaler.
Do Rzeczypospolitej Hollenderskiej Minister Rezydent Dyzma Bończa Toma¬szewski.
W Wiedniu
Konsyliarz Legacyi, Ign. Pokubiałło Opat Hebdowski
W Stambule
Konsyliarz Legacyi, Chrzanowski, Kawaler Orderu Ś. Stanisława.
W Berlinie
Rezydent, Bernard Zabłocki..
W Londynie . Franc. Bukaty Poseł Extraordynaryjny i Pełnomocny.
Sekretarz Legacyi Bukaty.
W Paryżu . ,
W Madrycie Tadeusz Morski Poseł Extraordynaryjny i Pełnomocny.
Sekretarz Legacyi Kajetan Z by szew ski. W Sztokolmie Jerzy Potocki Starosta Tłomacki Poseł Extraord. i Pełnomocny.
Sekretarz Legacyi -Sierakowski.
W Konpenhadze .
Sekretarz Legacyi Ant. Kochanowski.
W Dreźnie . . ., . . . . . . . , .
Sekretarz Legacyi Piegłowski.
W Rzymie Tomasz Antieei Kardynał Minister Pełnomocny.
W Chersonie Zabłocki Konsul
W Gdańsku Hennig Kommisarz J. K. Mości.

Deputacya do ułożenia formy Rządu Dnia 17 Miesiąca Grudnia Boku 1792 od Najj, Konf. O. X wyznaczona.
Przew. Ignacy Massalski Biskup Wileński.
Antoni Okęcki Biskup Poznański.
Józef Kossakowski Biskup Inflantski.

Ex Ministerio.
W. W. Jacek Małachowski Kanclerz W. Kor
Kaz. Raczyński Marszał. Nad. Kor.
Sew. Rzewuski Hetman Pol. Kor.
Ant. Dziekoński Podskarbi Nadwor. W. X. Lit.
Z Prowincyi Wielko-Polskiej.
Z Senatu:
W. W. Antoni Xże Sułkowski Wwda Kaliski. .
Józef Moszczeński Kaszt. Łędzki. ]
Z Stanu Rycerskiego:
U. Ur. Łuk. Bnin ski Marszałek Konfed. Województw Wielko Polsk.
Adam Moszczeński Marszałek Konf. Wojew. Bracł. Ex. Poseł Poznański.
Bogusł. Szczaniawski(?) Ex. Poseł Kai.
Jan Suchorzewski Brygadyer Ex. Poseł Kaliski.
Piotr Borzęcki Szef Pułku Konnego Wojew. Kijowskiego.
Ant. Cielecki Ex. Poseł Sieradzki.

Z Mało-Poski.
Z Senatu:
W. W. Marc. Szwejkowski Wda Podolski.
Ant. Czetwertyński Kaszt. Przemys.

Z Stanu Rycerskiego:
U. Ur. Fryd.. Moszyński Sekretarz W. X. Lit. Ex. Poseł Bracławski.
Jan Orłowski Łowc. Nadwor. Koron. Ex. Poseł Wojew. Podolskiego.
Mich. Walewski Marszał. Konfed. Województwa Krakowsk. < .
Mik Piaskowski Starosta Taraszczański.
Wojciech Świętosławski Chorą. Krzemień. Ex. Poseł Wołyński.
Ign. Leduchowski Vice Brygadyer Kaw. Nar. Znaku Hussarskiego.

Z Wielkiego Xięstwa Lit. ,
Z Senatu:
W. W. Michał Radziwiłł Wwda Wileński.
Kaz. Plater Kasztelan Trocki.
Z Stanu Rycerskiego:
U. Ur. Ignacy Siwicki Trocki.
Józef Miłosz Kowieński.
Michał Straszewicz Upitski.
Michał Giełgud Żmudzki,
Franc. Xże Sapieha Słonimski.
Mateusz Zyniew Wołkowyski, Konfed. Gen. W. X. Lit. Konsyliarze.
Osoby do przejrzenia, ułożenia i poprawienia Statutu Lit. wyznaczone na Sessyi Dnia 20 Listopada Boku 1792 w Grodnie.
Z Senatu:Xże Alexander Sapieha Kanclerz i Marszałek Konfed. W. X. Lit.
Józef Kossakowski Bisk. Inflant. Koadj. Wileń.
Antoni Suchodolski Kasztelan Smoleński.

Z Stanu Rycerskiego:
Ign. Chomiński Sędzia Ziem. Oszmiański. Józef Narbutt Chorąży Ptu Lidzkiego. Kaź. Kościałkowski Podkom. Wileński. Władysław Szadurski Sędzia Ziem. Wileński. Ign. Siwicki Straż. Województwa Trockiego. Marc. Daszkiewicz Skarb. Ptu Grodzieńskiego. Józef Miłosz Miecznik Powiatu Kowieńskiego. Mich. Straszewicz Marszałek Ptu Upitskiego. Jan Kaz. Makowiecki Marszał. Ptu Słonimsk.
Piotr Kleczkowski Pisarz Ziem. Wojew. Trockiego Konsyliarze Konfed. Wolnej W. Xięstwa Lit.
Assessorya Koronna. Małachowski Kanclerz Wielki Koron.
Dygnitarze podług prawa. Assessorowie.
Piotr Potocki Lubelski.
Józef Oborski Ciechanowski Kasztelanowie.
Mich. Sobański Podstol. Winn. Kons. Kon. K.
Ant. Stadnicki Starosta Zatorski.
Winc. Wojczyński Cześnik Bielski.
Antoni [Michalczewski.
Felix Strzembosz Szambelan J. K. Mości.
Adam Kiciński Chorąży Czerski.
Piotr Łączyński Stolnik Łęczycki.
Antoni Brochocki Szambelan J. K. Mości.

Patronowie Sądów Assess. kor.
Antoni Opalewski, Mich. Swinarski, Cypryan Sowiński, Stan. Rutkowski, Jan Białobrzeski, Franc. Groszkowski, Franc. Winnicki, Adam Glezmer, Wawrz. Żu-kowski, Woje. Ślezański, Waleń. Kozłowski, Tom. Czech, Wincen. Mianowski, Błaż. Lichocki, Jan Grałkowski, Telesfor Billewicz, Waw. Włodecki, Bonif. Chmielewski, Piotr Kwosowski, Woje. Zaleski, Jan Bienkiewicz, Walenty Lisowski, Jan Górski, Szczep. Swinarski, Expedantes Nesterowicz, Mędrzecki Józef. Kai. Kawecki.

Assessorya W. X. Lit. Alexan. Xże Sapieha Kanclerz W. Lit. Marszałek W. X. Lit. Joach. Littawor Chreptowicz Eodkancl. Lit.
Assessorowie.
Z Senatu:
Adam Chmara Wojewoda Miński, Stan. Tyszkiewicz Kasztel. Xstwa Żmudzkiego.
Z Stanu Rycerskiego: Kostanty Jeleński Powiatu Rzeczyckiego. Józef Bialłozor Krajczy Xstwa Żmudzkiego. Józef Kupśó Budowniczy Ptu Wiłkomirskiego. Michał Bieliński Szambelan J. K. Mości.

Bibliografia

Żychliński T., Złota Księga Szlachty Polskiej

Komentarze (2)

3.08.2010 21:37
dziekuje za ta listę - odnalazłem tu kolejnego proboszcza w Słonimiu, ks. Józef Koblański
22.01.2020 00:24
tu inna lista i trochę innych nazwisk https://books.google.pl/books?id=TtSWBg ... &q&f=false Сборник документов, касающихся административного устройства Северо-Западного ...
Ta strona wymaga zapisu cookies do prawidłowego działania. Aby móc je zapisać na tym urządzeniu, wymagana jest Państwa zgoda. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody - wtedy żaden plik cookie nie zostanie zapisany, ale funkcjonalność strony będzie ograniczona, m. in. nie będzie można się zarejestrować, zalogować, pisać komentarzy, nie będzie dostępu do materiałów dostępnych tylko dla zalogowanych. Ponadto informacja ta będzie pojawiać się na każdej stronie, gdyż zapisanie braku zgody na cookies wymagałoby zapisania braku tej zgody w cookies, a na to nie mamy zgody. Szczegóły na stronie Polityka prywatności. Decyzję tę można w przyszłości zmienić na stronie Polityki prywatności.