18828. Miejscowości

Miejscowości

Postprzez jerzy » 12.08.2012

Wiasioły Dwór
Bukraba Onufry arendował w pow. nowogródzkim folwark Budziewicze Władysława, Jerzego, Floriana i Wincentego Bułhaków, przez 7 lat wykonywał obowiązki ekonoma u marszałka WKL Stanisława Sołtana oraz 5 lat u generałowej WKL Józefy z Sohołłubów Statkiewiczowej, w spisie z 1795 r. zapisany dozorcą majątku Wiasioły Dwór w pow. słonimskim Sołtanów, żona Konstantyna Mogielnicka, córki Teofila, Hipolita z Michałem Bijołtem (być może pisownia łacińska jest inna) i Salomea.
http://www.bukraba.pl/genealogia.html
Avatar użytkownika
jerzy
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 3
Twórca indeksów (3)

Konstantynówka

Postprzez jerzy » 12.08.2012

JarosławRokicki.pl
Mienie zabużańskie, odzyskiwanie mienia.
Poszukujemy spadkobierców niżej wymienionych majątków z Powiatu Pińskiego, Woj. Poleskiego, jednocześnie podajemy właścicieli majątków na dzień 01.01.1938 r.
Między innymi.
Szpitale gm. Żabinki – Józef Sołtan
Konstantynówka - Eug. Sołtanów
http://www.centrum.jaroslawrokicki.pl/podstrona.htm
Avatar użytkownika
jerzy
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 3
Twórca indeksów (3)

Choromce

Postprzez jerzy » 03.09.2012

CHOROMCE (Харомцы) – p.w. NMP i Św. Michała
1760-1843 – murowany kościół
1760 – budowa murowanego kościoła staraniem Kazimierza Sołtana.
viewtopic.php?f=82&t=19461&p=36631#p36631
Avatar użytkownika
jerzy
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 3
Twórca indeksów (3)

Lubomirki

Postprzez jerzy » 15.09.2012

Anna PEREŚWIET-SOŁTAN {K} [P252] = Jan TYSZKOWSKI
Anna PEREŚWIET-SOŁTAN:
zmarł(a) 1914, Kijów
Jan TYSZKOWSKI:
zmarł(a) 1914, Kijów
Właściciel Lubomirki w guberni Kijowskiej
http://war.hardcore.pl/genealogia/html/f87.htm#P256
Avatar użytkownika
jerzy
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 3
Twórca indeksów (3)

Nieśwież

Postprzez jerzy » 15.09.2012

1 6 W 1586 r. Radziwiłłowie założyli swoją ordynację nieświeską i kiecką. Później powiększyli ordynację nieświeską o dobra Sołtanów (1587)
viewtopic.php?f=93&t=18905&p=35743&hilit=nie%C5%9Bwie%C5%BC#p35743
Avatar użytkownika
jerzy
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 3
Twórca indeksów (3)

Topilec

Postprzez jerzy » 18.09.2012

Topilec dawniej (Władyczycy) własność Józefa Sołtana - metropolity.
viewtopic.php?f=98&t=19459
Avatar użytkownika
jerzy
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 3
Twórca indeksów (3)

Drohiczyn

Postprzez jerzy » 23.09.2012

Nr Miejscowość Data fundacji lub pierwszej wzmianki Fundatorzy
1. Drohiczyn (cerkiew św. Spasa) 1509 roku – wzmianka o cerkwi
1532 roku – potwierdzenie uposażenia książęta litewscy
Iwan Aleksandrowicz Sołtan
http://sok.sokolowpodl.pl/upload/file/W ... -Wilno.pdf
viewtopic.php?f=83&t=19462
Avatar użytkownika
jerzy
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 3
Twórca indeksów (3)

Odp: Miejscowości

Postprzez jerzy » 21.01.2013

Monaster św.Spasa
Na stronie ruskiej była od dawna cerkiew Świętego Spasa, a przy niej monaster. Cerkiew ta pobierała dziesięcinę po kopie żyta z włoki od włościan wsi Rudnik ( teraz nazywa się Ruda), sprzedanej przez Aleksandra Sołtana Marszałka Królewskiego Pawłowi Biskupowi Łuckiemu, o czem wydał świadectwo Jan syn owego Sołtana w r. 1532 d. 26 Kwietnia w Łaskowiczach ( z Akt miejskich). Powodzie Bugu były przyczyną, ze ta cerkiew po kilka razy z miejsca na miejsce przenoszoną była.
Jak w innych miastach, tak również i w Drohiczynie, cerkwie, które po Unii Brzeskiej przy dawnej wierze greckiej zostały, coraz częściej wyjednywać dla siebie zaczęły przywileje, reskrypta i wyroki, celem uniknienia prześladowań lub ucisków. Oto ich treść postępując lat koleją:
http://www.drohiczyn.info/artykul/monas ... ego-spasa/
Avatar użytkownika
jerzy
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 3
Twórca indeksów (3)

Odp: Miejscowości

Postprzez jerzy » 27.02.2013

Monaster św. Symeona Słupnika w Brześciu – prawosławny męski klasztor w Brześciu, funkcjonujący od początku XVI w. do 1823.
Męski klasztor prawosławny w Brześciu powstał na początku XVI stulecia jako fundacja rodu Sołtanów. Po zawarciu unii brzeskiej odrzucił jej postanowienia i pozostał ośrodkiem prawosławnym, główną placówką duszpasterską tego wyznania w Brześciu. Po III rozbiorze Polski znalazł się w jurysdykcji biskupa mińskiego i słuckiego Hioba. Mnisi prowadzili parafię, do której należało kilkadziesiąt osób.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Monaster_% ... e%C5%9Bciu
Avatar użytkownika
jerzy
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 3
Twórca indeksów (3)

Szpitale, gm.Żabinka

Postprzez jerzy » 27.02.2013

Dowód osobisty wydany w dniu 26.VI. 1926 r. za. Nr . 1341 ser. B. Nr. 453795, przez starostwo brzeskie na nazwisko Sołtana Józefa zam. w Brześciu n.B., ul. Gen. Bema Nr. 22
Poleski Dziennik Wojewódzki dnia 1 lutego 1937 nr.2
Dodane do strony

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia
Lista obywateli polskich mogących figurować na tzw. białoruskiej liście katyńskiej
Sołtan Józef, o. Hieronim, m. Maria, do 1939 właściciel majątku Szpitale, gm. Żabinka, pow. Kobryń, zaginiony 1939
http://www.gkb2.grodno.by/en/contacts/tel/Kopia

******************************************************************************
Poleski Dziennik Wojewódzki nr.11 10 lipca 1930 r.
"Obwieszenie"
Wydział Zamiejscowy Sądu Okręgowego w Brześciu zgodnie z decyzją z dnia 24 maja 1930 r. i na mocy art. 10 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 grudnia 1927 r. (Dz. Ust.. Nr. 3]28 poz. 22) niniejszym obwieszcza, ze Okręgowy Urząd Ziemski w Brześciu na podstawie art. 32 ustawy o reformie rolnej przekazał! do depozytu tut. Sądu część 75 proc. szacunku za przejęte na własność Państwa na mocy ustawy' z dnia' 17 grudnia 1920 r. grunty przestrzeni 147 ha 3089 metrów kw. z nieruchomości ziemskiej Szpitale, w pow. Kobrynskim, własność Józefa Soltana, a mianowicie: w skryptach dłużnych Skarbu Pastwa (p. 14 podp. g. rubryka 5) z!otych w zlocie 3.532,22. Wobec powyższego Sąd Okręgowy w Pińsku Wydział Zamiejscowy w Brześciu wzywa wszystkich wierzycieli Józefa Soltana, wierzytelności których nie zostały w hipotece ujawnione, aby w terminie czterotygodniowym od daty wydrukowania niniejszego w Dzienniku Urzędowym Województwa Poleskiego, zgłosili swe pretensje do Sądu celem zaspokojenia tych rozszerzeń z wyżej wymienionych sum, znajdujących się: w depozycie Sądu. Jednocześnie Sąd zawiadamia, ze w razie niezgłoszenia swoich pretensji w powyższym terminie, podział! wynagrodzenia nastąpi według stanu ujawnionego w hipotece, z pominięciem innych roszczeń, a roszczenia oparte na prawie publicznym tracą u przywilejowane pierwszeństwo. Nr. sprawy Z.453/30

**************************************************************

Wydział Hipoteczny Sądu Okręgowego w Pińsku, obwieszcza, że niżej wymienione nieruchomości wywołane zostały do pierwiastkowej regulacji hipoteki: dnia 24 kwietnia 1928 r.
33 3630 Maj. ziem. Szpitale z folwarkiem Siechnowicze w g.n. Siechnowicze pow. kobryńskim obszaru oboło 489 dziesięcin należący do Józefa Sołtana.
Gazeta Sądowa Warszawska 1928 r.

************************************************************************
5(4413 nieruchomość w Brześciu przy ul. Kirstowskiej N. 2 la, powierzchni 582,40 mtr. к w., nabyta wspólnie przez Kazimierza Sienkiewicza i Józefa Sołtana od Oszera Buchmana z większej nieruchomości.
Gazeta Sądowa Warszawska 1928 r.
Avatar użytkownika
jerzy
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 3
Twórca indeksów (3)

Następna strona

Powrót do Sołtanowie