33327. Karwacki // Archiwum aneksy 631.....

Bardzo proszę:
Jest to dział encyklopedyczny - więc NIE PROWADZIMY TU ROZMOW, NIE SZUKAMY PRZODKOW, INFORMACJI, KONTAKTOW - tu gromadzimy informacje, piszemy encyklopedycznie, ogólnie, bezosobowo. Każdy kto będzie zainteresowany umieszczoną przez Ciebie notą, sam widzi że interesujesz się rodziną, osobą, na pewno więc dopisze jeśli coś wie, lub się skontaktuje z Tobą. Jeśli chcesz poinformować że "szukasz..." napisz to w dziale ogłoszeń!

Jak pisać tutaj? - reguły, porady

Karwaccy aneks 657: ..... w służbie X. J. Wisniowieckiego

Postprzez akarwa » 08.02.2019

Aneks 657

Karwaccy w służbie X. J, Wisniowieckiego

https://books.google.pl/books?id=sW9mAA ... ki&f=false


Dr. Antoni J
Sylwetki Hisoryczne
Serya VIII
Powstawanie nazwisk rodowych Malorusi

str 372 2 pułkach lewobrzeznych Dniepru w obszarach X. Jaremiego Wisniowieckiego

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

SZLACHTA ZAGRODOWA W POLSCE
Автор: Михайло Височанський-Янкович | Печать DR ALEKSANDER TARNAWSKI

SZLACHTA ZAGRODOWA W POLSCE

POŁUDN1OWO-WSCHODN1EJ

MATERIAŁY D O BIBLIOGRAFII


LWÓW

WYDAWNICTWO KOMISJI NAUKOWEJ SEKRETARIATU POROZUMIEWAWCZEGO

POLSKICH ORGANIZACYJ SPOŁECZNYCH Skład g ł ó w n y : Księgarnia „N u r t", Lwów, Pl. Bernardyński 17.

1938.


WSTĘP

Szlachta zagrodowa, osiadła w znacznej ilości szczegól­nie na wschodnich ziemiach Polski, budzi wielkie zainteresowanie nie tylko wśród historyków, ale i badaczy przemian rozmaitych warstw społecznych. Zagadnienie to nabiera zna­czenia szczególnie obecnie, gdy zaczęto się zajmować coraz bardziej historią nie tylko możnych, historią opartą na zna­nych dokumentach, ale dziejami i kulturą najszerszych mas obywateli, tworzących podstawę i trzon każdego państwa.

Wśród obywateli, składających się na naszą całą społecz­ność państwową, szlachta zagrodowa' odegrała niepoślednią rolę w Rzeczypospolitej Polskiej, szczególnie dla organizacji wojskowej państwa, i zwłaszcza na ziemiach wschodnich, na których tworzyła ona rodzaj wojskowych placówek granicz­nych, mających przyjąć pierwsze uderzenie napierających ze wschodu nieprzyjaciół.

Gorącym orędownikiem szlachty zagrodowej był znakomity polski mąż stanu, kanclerz i wielki hetman koronny Jan Zamoyski, propagujący zabezpieczenie kresów wschodnich przed najazdami Tatarów, Turków i Wołochów przez budo­wanie zameczków obronnych i osadzanie wokół nich szlachty, która mogłaby każdej chwili stanąć do obrony zagrożonych ziem. Zapatrywania swoje w tym względzie sprecyzował do­kładnie w memoriale pt. „Rada sprawy wojennej". Choć program Jana Zamoyskiego nie był konsekwentnie i w całej rozciągłości wprowadzany przez rządy Rzeczypospolitej, roz­wijali go jednak u siebie i wprowadzali w życie starostowie w królewszczyznach i możnowładcy na ziemiach kresowych państwa.

Szlachta ta, nosząca nazwiska Berezowskich, Chocimirskich, Drohomireckich, Krechowieckich, Sulatyckich, Grabowieckich, Hołyńskich, Kniehinieckich, Strutyńskich, Tatomirów, Wołkowickich, Żurakowskich, Bilińskich, Baczyńskich, Bańdrowskich, Borysławskich, Bratkowskich, Bereźnickich, Bojar­skich, Czarnieckich, Dwernickich, Dobrzańskich, Horodyńskich, Horodyskich, Jaworskich, Jasienickich, Kobylańskich, Komarnickich, Krynickich, Kulczyckich, Kruszelnickich, Korczyńskich, Kropiwnickich, Lityńskich, Łomnickich, Matkowskich, Popielów, Sieleckich, Uruskich, Wysoczańskich, Winnickich, Żukotyńskich, Czaykowskich, Hoszowskich, Konieckich, Łozińskich, Pohoreckich, Podwysockich, Swirskich, Witwickich, Łodzińskich, Terleckich i wielu innych, dawała często znać o sobie i podczas pokoju, i podczas wojny.

Każdy nagły najazd nieprzyjacielski wskazywał i przy­pominał tej szlachcie od razu jej powołanie i obowiązki. Szlachta kresów wschodnich szybciej niż w innych stronach Rzeczypospolitej zbierała się na pospolite ruszenie i udawała się do głównych obozów wojskowych.

Nazwiska różnych rodzin szlacheckich, zwłaszcza z Pod­karpacia, spotyka się we wszystkich regimentach Rzeczypo­spolitej. Walczą oni z Tatarami, Turkami, Rakoczym, Wołoszą i Rosją, a ziemie sławnych pobojowisk niejednokrotnie spły­nęły ich krwią serdeczną. Szlachta zagrodowa służyła pań­stwu nie tylko w czasach dobrobytu, gdy mogła się za swoje zasługi spodziewać nagrody. Nazwiska szlachty zagrodowej spotykamy licznie w Legionach Dąbrowskiego, w wojskach księcia Józefa, w formacjach wojskowych Królestwa Kongre­sowego, w powstaniu w roku 1831, w ruchawkach przeciw Austrii w latach 1840—1848, w partiach powstańców w roku 1863 i wreszcie w najnowszych czasach w oddziałach strze­leckich i legionowych, w armii Polski Odrodzonej.

Nie tylko jednak wojskowo służyła szlachta kresowa pań­stwu. Dużo nazwisk spotyka się nieraz na wysokich stanowi­skach wśród duchowieństwa, w armii i na stanowiskach cywil­nych. Dużo inteligencji polskiej, po całej Polsce rozsianej, nieraz nie wie, że rody ich biorą początek z nieznanych wiosek, ongiś bogatych gniazd szlacheckich lub folwarków królewskich, których potomkowie dotrwali tam do dziś, przechowując sta­rannie klejnot szlachecki, jako jedyny znak swego pocho­dzenia.

Tak w najogólniejszym zarysie przedstawiają się dzieje i znaczenie szlachty zagrodowej. Zagadnienie to zasługuje w całej pełni także na szczegółowe badania.

W celu umożliwienia takich badań zestawiono na począ­tek z ziem południowo-wschodnich, na których szlachta zagro­dowa występuje najliczniej, wszystkie drukowane opracowa­nia i materiały, odnoszące się do tego zagadnienia. Ma to umożliwić dalsze poszukiwania nie tylko pracownikom nau­kowym, ale przez umieszczenie spisów nazwisk i miejscowości dopuścić do dalszej współpracy brać szlachecką, która spraw­dziwszy, że czyjegoś nazwiska nie ma wymienionego, zwróci na to uwagę. A wówczas będzie się szukać bliższych danych po różnych rękopisach w naszych archiwach, a nawet w ustnej tradycji szlacheckiej. W tym celu powstała niniejsza bibliogra­fia szlachty zagrodowej ziem południowo-wschodnich, jako pierwsze tego rodzaju opracowanie.

Po zebraniu literatury odnoszącej się do szlachty zagro­dowej na innych ziemiach Rzeczypospolitej, uzupełnieniu jej wypiskami z rękopisów, będzie można przystąpić do rzeczo­wego omawiania problemów i zagadnień związanych z histo­rią i rolą szlachty zagrodowej w Polsce.

KOMISJA NAUKOWA S.P.P. O.S. WE LWOWIE.

Boniecki s. 304—5: Karwaccy h. Łabędź z Karwacza na Mazowszu; osiedli też na Rusi Czerwonej, gdzie w XVIII w. są już skoligaceni z tamtejszą szlachtą zagrodową: Bilińskimi i Unickimi;

INDEKS NAZWISK SZLACHTY ZAGRODOWEJ.

(Liczba oznacza numer pozycji bibliograficznej, zawierającej wzmiankę o odnośnej rodzinie).

Karwaccy 7. Koryzmowie 73.
Avatar użytkownika
akarwa
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 1
Sponsor (1)

Karwaccy anek 658:....w Dobrzyniewie podlaskim za Władysława

Postprzez akarwa » 08.02.2019

Aneks 658

KARWACCY w Dobrzyniewie podlaskim za Władysława IV

http://www.dobrzyniewo.pl/index.php?id= ... v109gvfqm1

pragniazdo podlaskie

Dobrzyniewo Duze pomiędzy NE Białymstokiem a Knyszynem

http://www.dobrzyniewo.pl/index.php?id= ... v109gvfqm1

Na podstawie opracowania

Edwarda Popławskiego: „Dzieje parafii Dobrzyniewo”

wyboru dokonała Regina Popławska


Stanisław Witkiewicz


DOBRZYNIEWO DUŻE - METRYKA ZIEMI I LUDZI.

ZIEMIA - dzieje

Jeszcze w początku X wieku ziemie te były zamieszkałe przez nadwiślańską ludność mazowiecką, a później weszły do państwa Piastów. Mieszko I i Bolesław Chrobry rozciągali tu swe panowanie. Po śmierci Bolesława Krzywoustego ziemie te na kilka lat dostały się pod władzę Rusi, po czym znów przejęło je Mazowsze. Wielki dramat tych stron rozpoczął się od roku 1255, kiedy to jaćwiesko-litewskie wyprawy łupieskie i odwetowe na Mazowsze i w głąb Polski wyludniły te tereny. Tak spustoszała ziemia przeszła w 1382 r. w zastaw krzyżacki, a od 1398 r. pod panowanie litewskie. Wtedy Litwa była już w unii z Polską.

Po zwycięstwie grunwaldzkim królowie polscy i książęta litewscy urządzali w tej puszczy wielkie polowania. Aby zabezpieczyć uczestniczących w polowaniach przed watahami wilków zbudowano u ujścia rzeczki Sokołdki Małej do Supraśli wielkie okoły dla koni. Dziś są to pola wsi Sochonie.

Pod koniec XV wieku strzegła tych okołów rodzina Dobrzyniewskich herbu Ciołek, a w 1519 roku, kiedy Mikołaj Radziwiłł fundował kościół dobrzyniewski, byli już wymieniani: Łukasz i Waśko Dobrzyniewscy. Ich pierwotna osada obok okołów nazywana była Sokołdką.

Nowopowstała parafia miała granice naturalne: od południa rzeka Supraśl, od zachodu rzeka Narew, od północy Kulikówka a od wschodu granica Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Po ufundowaniu kościoła w Dobrzyniewie Radziwiłłowie rozpoczęli zakładanie wsi na terenie utworzonej parafii dobrzyniewskiej. Najpierw Łukasz założył Dobrzyniewo Wielkie obejmujące 100 włók. Obejmowało ono ziemie późniejszych wsi: Dobrzyniewo Poświątne, Letniki, Krynice i Dwór Dobrzyniewski. Tytułem zapłaty za działalność osadniczą Łukasz będący wójtem otrzymał 10 włók ziemi (165 ha). Na niej założył wieś, która została nazwana od imienia jego syna Jerzego - Jurowcami.

Waśko Dobrzyniewski założył wieś nazwaną od jego imienia Waśkowcami. Wymierzył na nią 36 włók ziemi. Później tą wieś nazwano Dobrzyniewem. Przez cały czas obecności na tych ziemiach Dobrzyniewscy trudnili się spławem produktów leśnych. Miejscem załadunku była binduga na rzece Supraśli, na polach wcześniej założonej wsi Leńce.

Zygmunt August uporządkował żywiołowe osadnictwo na ziemiach parafii dobrzyniewskiej i w latach 1554-1559 wymierzył nowe granice wsi. Akcję tą nazwano pomiarą włóczną. Wtedy wprowadzono gospodarkę trójpolową. Większość wsi tej parafii, w tym Dobrzyniewo, stanowiły dobra królewskie. Po pomiarze Dobrzyniewo zachowało 36 włók ziemi.

W roku 1569 dokonano unii z Litwą a ziemie te wróciły do Polski. Jeszcze w 1600 roku Dobrzyniewscy mieszkali w Jurowcach, lecz już w 1630 roku wieś Jurowce była własnością Kurzenieckich.

Okres względnego dostatku mieszkańców tych wsi zakończył się z najazdem szwedzkim. Już w listopadzie 1655 roku Tykocin znalazł się w rękach szwedzkich. Później przez 9 miesięcy wojska polskie oblegały twierdzę tykocińską. W lipcu 1656 roku nadeszła odsiecz szwedzka. Wojska polskie cofały się na wschód tocząc walki. Wtedy zostały spalone Pogorzałki, Gniła i Kulikówka. 27 stycznia 1657 roku Polacy odbili Tykocin jednak działania wojenne nie ustały, doprowadzając parafię do ruiny. Lustracja z roku 1663 podała, że w Dobrzyniewie było obsiane tylko 0,5 włóki. Wsie wyludniały się. Stan zaludnienia sprzed potopu szwedzkiego osiągnięto dopiero u schyłku Rzeczypospolitej.

Przed trzecim rozbiorem na gruntach Dworu Dobrzyniewskiego, nad rzeką Supraślą, obok młyna powstała wieś Dobrzyniewo Most (Mostowe), którą później nazwano Fabrycznym. W tym też czasie zmieniono nazwę Dobrzyniewa Poświątnego na Dobrzyniewo Kościelne. Dobrzyniewo (dziś Duże) nosiło nazwę Dobrzyniew, a później Dobrzyniewo Stare lub Wielkie.

W roku 1794 chłopi z tej parafii brali udział w walce o niepodległość. Akt powstania z 24 marca 1794 roku ogłoszony przez Tadeusza Kościuszkę nakazał pospolite ruszenie obejmujące chłopów. 23 kwietnia tego roku Komisja Bielska mianowała rotmistrzów parafialnych. Z każdych 5-ciu „dymów” miał być powołany jeden żołnierz pieszy. Rotmistrzowie parafialni poprowadzili chłopskie pospolite ruszenie pod Rajgród. Udział chłopów w walce, w obronie niepodległości, zakończył się tragicznie: 9 lipca 1794 roku oddział chłopski w liczbie około 2,5 tysiąca ludzi został rozbity przez Prusaków. Nastąpił trzeci rozbiór Polski.

Po trzecim rozbiorze Rzeczypospolitej ziemie te przeszły pod panowanie pruskie, a po roku 1807 - rosyjskie. Ziemie Księstwa Warszawskiego, a później Księstwa Kongresowego, sięgały tylko do rzeki Narwi. Stąd zachodnią stronę tej rzeki nazywa się i dziś „polską stroną”.

Tradycja ustna podaje, że w Powstaniu Styczniowym uczestniczyli mieszkańcy parafii dobrzyniewskiej, lecz nazwisk powstańców z Dobrzyniewa nie znamy. W czasie powstania dokonano uwłaszczenia chłopów, lecz system trójpolowy obowiązywał nadal. W 1872 roku zbudowano kolej Brzesko-Grajewską. Na polach Dobrzyniewa utworzono przystanek kolejowy o nazwie Rybaki. W początkach XX wieku rozpoczęto przebudowę szosy a nieco później budowę nowego, murowanego kościoła w Dobrzyniewie Kościelnym. W celu zabezpieczenia cegły na budowę kościoła Pankiewicz zbudował cegielnię na ziemi należącej do Dobrzyniewa.

W tym też czasie rozwijało się tu tajne polskie nauczanie. Podczas I Wojny Światowej powstał w Dobrzyniewie ośrodek działalności POW i innych organizacji niepodległościowych. Kiedy w 1920 roku nowopowstała Polska została zagrożona od Wschodu zgłosili się liczni ochotnicy z Dobrzyniewa i okolic. Po zakończeniu wojny niektórzy z nich otrzymali nadania ziemi we wsi Zacisze. W latach międzywojennych w Polsce zapoczątkowano na szeroką skalę scalanie gruntów (komasację). Wtedy też zbudowano w Dobrzyniewie pierwszą szkołę i dom ludowy, założono Kasę Stefczyka. Z tej wsi wybrano do sejmu dwóch posłów: Dominika Łosia i Józefa Sokólskiego.

Druga Wojna Światowa przyniosła najpierw okupację sowiecką. 15 października 1939 roku NKWD aresztowała mieszkających wtedy w Zaciszu posłów: Dominika Łosia i Józefa Sokólskiego i wywiozło na Wschód. Nigdy nie wrócili z zesłania. 10 lutego 1940 roku NKWD wywiozło z Zacisza rodziny dobrzyniewskich ochotników: Dąbrowskich, Grzegorczyków, Hancewiczów, Łosiów, Sokólskich i Zdanowiczów. 17 września 1940 roku NKWD aresztowało z Dobrzyniewa Dużego Leona Dzienisa i Alojzego Zdanowicza. Osadzono ich w więzieniu białostockim, skąd przewieziono do Brześcia.

W czasie okupacji sowieckiej, a później niemieckiej, działały zarówno w Dobrzyniewie jak i na terenie całej parafii, organizacje wojskowo-polityczne podporządkowane rządowi polskiemu w Londynie. Organizacji prosowieckich na terenie tej parafii nie było. Działania frontowe ominęły Dobrzyniewo, jednak Niemcy cofając się spalili szkołę.

Dnia 30 lipca 1944 roku weszły tu ponownie wojska sowieckie. Od razu NKWD rozpoczęło aresztowania członków Armii Krajowej, których później wywieziono w głąb Rosji. Z Dobrzyniewa Dużego wywieziono wtedy Antoniego Sokólskiego, Dominika Sokólskiego, Stanisława Citko i Władysława Otapowicza. Trwające jeszcze dwa lata walki podziemia w obronie niepodległości zakończyły się klęską. Władzę objęli komuniści. Rozpoczął się okres wielkich przemian. Próby kolektywizacji rolnictwa nie powiodły się. Pod pozorem walki z ciemnotą i zacofaniem rozpoczęto konsekwentne zwalczanie wiary chrześcijańskiej i tradycji narodowych. Poddano ostrej cenzurze historię. Godne pamięci jest to, że w tym czasie Jakub Antoniuk rozpoczął gromadzenie materiałów do historii Dobrzyniewa i okolic.

W 1978 roku zasiadł na Stolicy Piotrowej Papież Polak. Z jego inspiracji powstała „Solidarność”, która obaliła komunizm w Polsce. Następnie padały systemy komunistyczne w Europie Środkowej, a ostatecznie runął komunizm w jego gnieździe Związku Radzieckim. Znów powstała Polska Niepodległa.

Mieszkańcy tej ziemi współtworzyli historię Polski, ale jej nie pisali. Współtworząc historię stali się Narodem.LUDZIE - osadnictwo


Dobrzyniewo zostało założone za Zygmunta Augusta w latach 1554-1559. Brak jest nazwisk pierwszych osadników, gdyż dokumenty tego czasu spłonęły w czasie ostatniej wojny. Jednak zapisy pośrednie pozwalają twierdzić, że od założenia wsi mieszkali tu i do dziś są obecni: Łosiowie, Sokólscy i Chilukowie. Ponadto Kowalczykowie, którzy odeszli po 1810 roku i Matejczykowie - nie wymieniani po 1737 roku.Władysław IV Dokładne informacje o mieszkańcach wsi będą podawane od wprowadzenia metryk chrztu w roku 1639.

Pozwala to wymienić rody mieszkające tu za Władysława IV, a zapisane w metrykach. Oto one: Chilukowie, Chwiedorczykowie, Ciemięgowie, Gielanikowie, Haliccy, Hultajewscy, Jeronimikowie, Jesioniukowie, Karwaccy, Kopańkowie, Kowalczykowie, Krukowie, Kuśmierzowie, Łosiowie, Matejczykowie, Mazurowie, Mikołajczykowie, Moruszewscy, Mozichowie, Rogowscy, Saczukowie, Seskowie, Sokólscy, Stasiulikowie, Tomaszukowie, Ulianowscy i Żakowie. W tym czasie w Dobrzyniewie były już 34 domy.Jan II KazimierzZa tego króla Polska przeżyła najazd szwedzki zwany potopem. Jeszcze przed wojną przeszło tędy morowe powietrze. W takiej sytuacji przetrwały tu tylko rody liczne, mogące sobie pomagać wzajemnie. Z nowoprzybyłych wszystkie rody były tu krótko. Wymieniamy je według kolejności zapisów w metrykach. Liczby w nawiasach oznaczać będą rok urodzenia się pierwszego dziecka. I tak: Stelmachowie, Skindrowie (1650), Burdowie (1651), Ambrozikowie (1657), Uścianikowie (1659), Lesiccy (1662), Olszewscy (1666), Kucharzewscy (1667) oraz Dragunowie i Sudziałowie (1668).

Michał Korybut Wiśniowiecki
Krótkie panowanie króla Michała oddaliło wojny z ziemi podlaskiej.

W tym czasie zamieszkali tu na stałe Wróblewscy (1669) i Dobrogowscy (1673). Ponad sto lat mieszkali tu Sołtanowie (1691). Krótko znaczyli swój pobyt: Rudzińscy (1669), Stołpowiccy (1670) i Litwinowie (1671). Wspominaliśmy, że w wojnie ze Szwedami uczestniczyli również chłopi z tej parafii. Byli to ochotnicy i wybrańcy. Jednym z wybrańców był Piotr Łoś, który za udział w wojnie otrzymał dwie włóki ziemi wolne na okres dwóch pokoleń. Od tej pory aż do końca Rzeczypospolitej Łosiowie byli najliczniejszym rodem w Dobrzyniewie.Jan III SobieskiZa rządów tego króla pojawiło się sześć rodów, które mieszkają tu obecnie: Zimnochowie (1689), Tokarzowie (1694), Pieśniakowie (1695). Wymienieni w 1695 roku Adamscy odeszli i powrócili po stu latach oraz Kazimierscy (1680), którzy odeszli i byli wymieniani dopiero w 1993 roku. Przez czas dłuższy mieszkali tu: Prycowie (1687), Nowikowie (1690), Kamieńscy (1692) i Łabędzcy (1693). Krótko tu przebywali: Sołowianowie (1682), Kopczykowie (1683), Zachozowie (1686) i Moguccy (1694).

August II Sas
Panowanie tego króla ściągnęło na Polskę nowy najazd szwedzki i przewlekłą wojnę domową. Sprawiło to, że nadal mieszkały tu tylko rody zażyłe, mogące pomagać sobie wzajemnie. Na stałe mieszkali tu Perkowscy (1716) i Ancewiczowie (1733). Kozłowscy byli już w 1721 roku lecz odeszli i wrócili po1863 roku. Na czas dłuższy osiedlili się tu Malinowscy (1711), lecz odeszli i osiedlili się znów przed 1993 rokiem. Dłuższy czas mieszkali tu Muszyńscy, Wyrzychowscy (1713), Kitlasowie (1714) i Łazewscy (1729). Tylko raz wymieniły metryki Silinków (1698), Stolarzów, Smolskich (1699), Piekarzów (1701), Poltritów (1702), Chodorowskich (1705), Wiszniowskich (1721), Bałachowskich (1722), Kaczanowskich (1724), Paszkowskich (1725), Jarosińskich (1726), Szymborskich (1732) oraz Gumienitusów i Turosińskich (1733).August III SasCzasy tego króla były nacechowane większą stabilnością. Znalazło to odbicie w osiedleniu się czterech rodów, które są tu i dziś: Zubryckich (1742), Borkowskich (1747), Sobolewskich (1752) i Świsłockich (1754). Dłuższy czas znaczyli pobyt: Kraszewscy (1734), którzy odeszli po 1810 roku, Dzietkowie (1741), nie wymieniani po 1745 roku, Bujnowscy (1742) - odeszli po 1744 roku. Poleccy (1741) nie byli wymieniani po 1796 roku. Markowscy (1750) opuścili wieś po 1808 roku. Jasińscy (1751) nie wymieniani byli po 1801 roku. Korolowie (1751) odeszli po 1795 roku. Mogilniccy (1754) opuścili wieś po 1768 roku. Harasimowiczowie (1755) odeszli po 1762 roku. Kozakiewiczów (1763) nie wymieniono po 1791, a Zalewskich (1764) po 1809 roku. Wymienieni poniżej mieszkali tu krótko: Dziemiańczukowie (1735), Laskowscy, Rutkowscy, Roszkowscy (1737), Ciupowie (1740), Bartosikowie (1741), Zabłudowscy (1742), Szklarzowie (1743), Jaworscy (1747), Hrubcowie, Germaniszewscy, Bieliccy (1752). Niektórzy z wymienionych po odejściu wrócili w późniejszym czasie i byli wymienieni w spisie roku 1993. Byli to : Korolowie, Harasimowiczowie, Zalewscy, Laskowscy, Rutkowscy i Roszkowscy.Stanisław August PoniatowskiDługi okres pokoju w tym rejonie sprawił, że stan zaludnienia osiągnął tu poziom sprzed pierwszego najazdu szwedzkiego. Z licznych rodów, które zamieszkały w Dobrzyniewie są i dziś: Gałeccy (1764), Żukowscy (1768), Zastoccy (1769), Citkowie i Grzegorczykowie (1793). Cylwikowscy (1795) byli tu jeszcze w roku 1922. Również dłuższy czas byli tu obecni Londowiczowie (1766), których nie wymieniano po roku 1770. Mrozowiczowie (1771) odeszli po 1828 roku. Rybołowiczowie (1779) również nie zostali wykazani po 1828 roku. Sawulowie (1784) opuścili wieś po roku 1799. Kuleszewiczowie (1790) odeszli po 1797 roku. Markiewiczowie (1792) nie wymieniani byli po 1801 roku. Michałowscy (1793) odeszli po 1795 roku, a Ryszkiewiczowie (1795) nie byli wykazywani po roku 1828.

Krótki czas przebywali tu: Pieczurowie (1775), Daniszewscy, Popławscy (1779), Brusowie, Jaroccy (1782), Sochoniewscy (1783), Wojciulowie, Pułtorakowie (1786), Stalony (1788), Zabłoccy (1789), Jarząbkiewiczowie, Walendziukowie, Stanisławczykowie (1792), Jakubowscy i Kuczyńscy (1793). Rybołowiczowie, Kuleszowie, Markiewiczowie, Popławscy, Sochoniowie i Pułtorakowie wrócili tu po 1922 roku i są obecnie.Czasy rozbiorów


Zabór pruskiW czasie zaboru pruskiego trwał wzmożony ruch osadniczy. W tym krótkim czasie osiedliły się tu 2 rody, które są do dziś: Pajołkowie i Otapowiczowie (1799). Ponadto mieszkają dziś rody, które po przybyciu wkrótce odeszły. Byli to Zdanowiczowie (1798), którzy tu ponownie zamieszkali przed 1922 rokiem oraz Piesieccy (1796) i Powikrowscy (1800), którzy wrócili, po roku 1922. Przybyły wówczas także rody dzisiaj nieobecne, które dłuższy czas znaczyły swój pobyt: Ozorowscy (1799) nie wymieniani po roku 1812, Pułkowscy (1799) nie wykazywani po 1828 roku, Łotowscy (1801), którzy odeszli po roku 1863, Jończykowie i Dunajowie (1802) nie mieszkający tu już po 1812 roku i Buczyńscy, którzy z przerwami byli tu do roku 1863. Na krótki czas osiedlili się w Dobrzyniewie: Bielańscy (1801), Wysoccy (1804), Guzowscy (1805), Wasilewscy i Poznańscy (1806) oraz Moronkiewiczowie (1807).Zabór rosyjskiWypisy z metryk doprowadzono do roku 1812. Czasy zaboru rosyjskiego i późniejsze relacjonowane będą w oparciu o kościelne spisy ludności.

Pierwszy spis był dokonany przed Powstaniem Listopadowym w roku 1828. W Dobrzyniewie mieszkało wówczas 350 osób reprezentujących 34 rody. Oto ich wykaz: Adamscy - 15 osób, Ancewiczowie - 4, Arciszewscy - 5, Borkowscy - 8, Chilińscy - 20, Citkowie - 5, Czarnowscy - 3, Dąbrowscy - 14, Dzięgielewscy - 5, Gałeccy - 10, Grzegorczykowie - 7, Jackowscy - 10, Karwowscy - 4, Kopczewscy - 2, Łosiowie - 24, Łotowscy - 4, Otapowiczowie - 3, Pawłowscy - 12, Perkowscy - 15, Pieśniakowie - 5, Pułkowscy - 11, Rybołowiczowie - 14, Ryszkiewiczowie - 4, Sobolewski - 1, Sokólscy - 36, Szczepańscy - 5, Szymańscy - 2, Świsłoccy - 15, Wróblewscy - 9, Zastoccy - 9, Zarębińscy - 3, Zimnochowie - 18, Zubryccy - 47 i Żukowscy - 11.

W czasie Powstania Styczniowego mieszkało w Dobrzyniewie 529 osób reprezentujących 41 rodów. Oto one: Adamscy 30 osób, Hancewiczowie (poprzednio Ancewiczowie) - 12, Bezubikowie - 9, Borkowscy - 12, Buczyńscy - 4, Chilińscy - 22, Citkowie - 18, Cylwik - 1, Dąbrowscy - 21, Dobrogowscy - 6, Dzienisowie - 8, Gałeccy - 6, Grzegorczykowie - 17, Jackowscy - 12, Łosiowie - 33, Łotowscy - 2, Markowscy - 13, Mietliccy - 4, Myśliwcowie - 10, Ostrowscy - 8, Otapowiczowie - 7, Pajołkowie - 4, Pawłowscy - 8, Perkowscy - 18, Piaseccy - 8, Pyłkowski - 1, Sobolewscy - 4, Sokólscy - 42, Szczepańscy - 4, Szaciłowscy - 5, Szymańscy - 4, Świsłoccy - 22, Tokarzewscy - 21, Uściłowicz - 1, Wojciechowscy - 3, Wróblewscy - 10, Zastoccy - 5, Zimnochowie - 40, Zubryccy - 63, Żukowscy - 10 i Żmiejko - 1 osoba.Polska Niepodległa
W pierwszych latach Polski Niepodległej, w roku 1922 został sporządzony dokładny spis ludności. W Dobrzyniewie mieszkały wówczas 784 osoby reprezentujące 42 rody. We wsi mieszkało 375 osób, na kolonii - 348 i przy cegielni - 61. Oto wykaz rodów: Adamscy - 22 osoby, Hancewiczowie - 21, Antoniukowie - 7, Bezubikowie - 16, Borkowscy - 11, Chilińscy - 23, Citkowie - 32, Cylwikowie - 3, Dąbrowscy - 23, Dobrogowscy - 15, Dzienisowie - 10, Gałeccy - 18, Grzegorczykowie - 35, Jackowscy - 17, Kołoszowie - 9, Kozłowscy - 26, Kruszewscy - 4, Krzysztopikowie - 6, Łosiowie - 36, Masłowscy - 5, Ostrowscy - 4, Otapowiczowie - 28, Pajołkowie - 11, Pawłowscy - 12, Perkowscy - 23, Pieśniakowie - 17, Pyłkowscy - 5, Rybkowie - 3, Sobolewscy - 10, Sokólscy - 89, Stiepanowie - 5, Storonowiczowie - 8, Szenkowie - 7, Święciccy - 8, Świsłoccy - 43, Tokarzewscy - 20, Wróblewscy - 19, Zastoccy - 7, Zdanowiczowie - 18, Zimnochowie - 32, Zubryccy - 67 i Żukowscy - 11 osób.Polska Rzeczpospolita Ludowa
Okres ten trwający 45 lat, cechujący się ucieczką do miast stwarzał jednak możliwości zatrudnienia poza rolnictwem. Następował dalszy wzrost zaludnienia wsi. Nie mając spisu ludności z tego okresu, ograniczono się do charakterystyki.Trzecia Rzeczpospolit
Obecnie w Dobrzyniewie Dużym (dane z 2008 roku) mieszkają 1284 osoby reprezentujące 238 rody. Są to: Adamscy - 26 osób, Andryszewscy - 2, Anszczak - 1, Antoniukowie - 10, Aponiowie - 2, Babińscy - 6, Bagińska-Kuprianowicz - 1, Bagińscy - 11, Baraszkiewiczowie - 4, Baszeniowie - 3, Bazydło - 1, Bednarkowie - 3, Bezubikowie - 23, Bezzubikowie - 2, Biedryccy - 2, Biegańscy - 2, Bielawcowie - 3, Biełagowie - 5, Bobkowie - 5, Borkowscy - 9, Brałkowscy - 3, Bruszewski - 1, Brzostowscy- 5, Bućko - 1, Bujnarowska - 1, Burbowie - 4, Charyłowie - 5, Chilińscy- 22, Chlebowiczowie - 8, Choińska - 1, Chojnowscy - 3, Cieślukowie - 2, Ciołkowie - 5, Citkowie - 19, Cylwikowie - 4, Czeladko - 1, Dąbrowscy - 17, Decowie - 2, Dobrijałowscy - 2, Dobrogowscy - 14, Drozdowski - 1,Dudarowie - 3, Dunikowscy - 10, Dymkowie - 5, Dziekońscy - 6, Dzienisowie - 10,Emanuelsson - 1, Furmaniak - 1, Gałeccy - 4, Gardocka - 1, Gawlowie - 3, Gawryluk - 1, Glińska-Kołos - 1, Gogolewscy - 4, Gołębiowska - 1, Grąccy - 2, Greczan-Jaszczuk - 1, Grzegorczykowie - 25, Grzybowscy - 2, Hammer - 1, Hancewiczowie - 11, Haraburdowie - 2, Harasimowie - 10, Howhannisyan - 3, Ignatowscy - 7, Iwaniccy - 2, Jacewiczowie - 4, Jackowscy - 19, Janczylik - 1, Janiszewscy - 4, Jaszczukowie - 3, Jurguciowie - 5, Kaczmarscy - 4, Kajewscy - 2, Kalinowscy - 8, Kaliszewski - 1, Karczewscy - 4, Karpowiczowie - 2, Karwelowie - 4, Karwowska - 1, Kazimirscy - 3, Kiszłowie- 2, Klepaccy - 2, Kobeszkowie - 5, Kołosowie - 7, Kondzior-Ziemniewicz - 1, Konopka - 3, Konopko - 3, Korolczukowie - 2, Kowalikowie - 4, Kozakiewiczowie - 5, Kozłowscy - 6, Kozłowska-Dąbrowska - 1, Krysztopikowie - 5, Kukliński - 1, Kuleszowie - 5, Kulikowscy - 5, Kupcowie - 4, Kupińscy - 8, Kuprianowicz - 1, Kuźma - 1, Kwaśniewscy - 3, Laskowscy - 7, Lehmannowie - 2, Lenczewscy - 3, Lenkiewicz - 1, Lendo - 1, Leńczewscy - 4, Lewkowscy - 6, Lompartowie - 2, Łapińscy - 7, Łapińska-Zdanowicz - 1, Łapniewska - 1, Łazarczykowie - 7, Łoniewscy - 2, Łosiowie - 28, Łukaszewicz - 1, Łuniewscy - 5, Makowska - 1, Malinowscy - 13, Mandruszowie - 3, Markiewicz - 1, Mikołajewska - 1, Modzelewska - 1, Mokiccy - 6, Monikowie - 2, Mosiejowie - 4, Możdżyńscy - 5, Niczyporuk - 1, Nieścierukowie - 4, Okine - 2, Okruszko - 1, Olszyńscy - 6,Omelianiukowie - 3, Ostrowscy - 3, Otapowiczowie - 17, Pajołkowie - 25, Palikotowie - 6, Pampuchowie - 4, Panasiukowie - 3, Pawlakowie - 2, Pawłowscy - 5,Perdoch - 1, Perkowscy - 23, Piesieccy - 9, Pieśniak - 1, Pikulscy - 2, Pilecka - 1, Polecka - 1, Popkowie - 8, Popławscy - 6, Powichrowscy - 3, Półtorakowie - 9, Praczukowscy - 7,Proszczukowie - 2, Purtowie - 5, Radel - 3, Radziszewscy - 14, Ratkiewiczowie - 5, Redutowie - 4, Reduta-Gargano - 1, Rodziewiczowie - 4, Roguccy - 2, Rosłan - 1, Roszkowscy - 2, Rowgało - 5, Rutkowscy - 9, Rybołowiczowie - 11, Rydzewscy - 4,Rzemienieccy - 5,Sadowscy - 10, Senderacka - 1, Siekańscy - 6,Siemianowiczowie - 3, Siemionowie - 2, Siemionowiczowie - 4, Sieśkiewiczowie - 4,Skobodzińscy - 4, Sławińscy - 2, Snarscy - 4, Sobolewscy - 4, Sochańscy - 3, Sochoniowie - 12, Sokołowscy - 6, Sokólscy - 58, Stępniccy - 4, Storonowiczowie - 28, Strynkowski - 1, Stypułkowscy - 2, Sudnik - 1, Swisłoccy - 3, Symborowie - 6, Szarowscy - 4, Szczepaniakowie - 5, Szczepańska - 1, Szeleszyńscy - 4, Szubzdowie - 3, Szymczyk - 1, Szymojkowie - 2, Ściepkowie - 3, Ślinkowie - 4, Świsłoccy - 39, Toczydłowska - 1, Tokarzewscy - 7, Trocka - 1, Trusewiczowie - 2, Walendziukowie - 4, Wałuszkowie - 2, Wardziejewscy - 3, Wendołowiczowie - 4, Więckowscy - 7, Wilamowski - 1, Wińscy - 4, Wiszowaci - 7, Wiśniewscy - 2, Wojtulewiczowie - 4, Wołyniowie - 3, Wopanowiccy - 2, Woroszyłowie - 7, Woźniewscy - 9, Wróblewscy - 10, Wysoccy - 4, Wyszyńscy - 4,Zadykowicz - 1, Zajkowscy - 2, Zalewscy - 5, Zawadzcy - 4, Zbucka - 1, Zdanowiczowie - 25, Ziemieniewicz - 1, Zimnochowie - 4, Zimnowodzki - 1, Znoskowie - 7, Zubryccy - 40, Żerelowie - 2, Żmiejkowie - 3, Żukowscy - 22 i Żurawska-Karczewska - 1 osoba.Na podstawie opracowania

Edwarda Popławskiego: „Dzieje parafii Dobrzyniewo”

wyboru dokonała Regina Popławska
Avatar użytkownika
akarwa
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 1
Sponsor (1)

Karwaccy aneks 659: .. u królewicza Jerzego Mikołaja bpa smo

Postprzez akarwa » 08.02.2019

Aneks 659

jezuita ks. Stanisław Karwacki młodszy spowiednikiem (1749/50) królewicza Jerzego Mikołaja Sasa (biskupa smoleńskiego), brata królewicza Jana Augusta Sasa

.~.http://www.google.com/urlsa=t&rct=j&q=& ... TTzOZ1yOoL


Gniazdo w SCHONEFELDE SZAWAŁD / obec./ Unieszewo Olsztyńskie - na SWW od Olsztyna 7 km Nasterki 10 km Szabruk 12 km Unieszewo

PROFESORSKA DYNASTIA z Szafałdu . Schonefelde na Warmii:

Rodzina Kazimierza Karwackiego


1580..1610 KAZIMIERZ KARWACKI i Zofia Swieszowska ze Swieszewa 11 km na S od Pułtuska

1620 STANISŁAW KARWACKI syn Kazimierza i Zofii Swieszowskiej (Swieszewo na S od Pułtuska) , wnuk Stanisława był jezuitą (1675), Był profesorem Kolegiów jezuickich w Reszlu, Tylży i Pułtusku (Estreicherp.160, Hipler, p.198, Luhr p.157, Brown p.214) (patrz Słownik biograficzny Warmii, Mazur i Powiśla XV-1945, Tadeusz Oracki). Czy był stryjem/ ojcem Macieja (1686-1756) z Unieszowa ? Może on nabył Unieszewo ?

NIESTEMPOWO (Nestempovia, Niestępów), dawny pow. pułtuski, majątek i stacja misyjna kolegium w Łomży 1614-1773. Majątek zapisany 26 VI 1614 przez ks. Adama Nowodworskiego, kanonika gnieźnieńskiego, na fundację kolegium. Przynosił wówczas 2000 złp rocznego dochodu. Jezuici posiadali tu swoją willę oraz kaplicę, w której pracowali jezuiccy misjonarze. W 1677 w czasie zarazy schronili się też jezuici warszawscy. Po kasacie zakonu majątek Niestępowo z przyległościami (Obróżek, Lgniaca, Witków, Piskornia) posiadał Jakób Górski, sędzia grodzki zakroczymski, który w 1781 płacił 2370 złp rocznego czynszu. Misjonarzami i prokuratorami byli w Niestempowie m. in.: Stanisław Karwacki 1690-92, Paweł Zeszkowski 1690-99, Piotr Skrzetuski 1699-1701, Stefan Kostrowski 1709-10, Stanisław Sarnowski 1719-21 i Michał Taworski 1729-32

Roczniki humanistyczne Katolicki Uniwersytet Lubelski. Towarzystwo ... – 1975

„Rektor jezuitów łomżyńskich wspominał w nich również o pracy ojców w puszczy; nie wymieniał ich nazwisk. Po raz pierwszy w 1675 r. w spisie imiennym zakonników przy Stanisławie Karwackim zaznaczono MISJONARZ W LASACH, a potem w 1676 MISJONARZ NA POGRANICZU PRUS

MISJONARZ W LASACH, a potem w 1676 MISJONARZ NA POGRANICZU PRUS

„STANISŁAW KARWACKI syn Kazimierza i Zofii Swieszowskiej (Swieszewo na S od Pułtuska) , wnuk Stanisława był jezuitą (1675), Był profesorem Kolegiów jezuickich w Reszlu, Tylży i Pułtusku (Estreicherp.160, Hipler, p.198, Luhr p.157, Brown p.214) (patrz Słownik biograficzny Warmii, Mazur i Powiśla XV-1945, Tadeusz Oracki). Czy był stryjem/ ojcem Macieja (1686-1756) z Unieszowa ? Może on nabył Unieszewo1640 TOMASZ KARWACKI I ELŻBIETA /RODZICE XX MACIEJA KARWACKIEGO, ur. 30.III. 1686 w Schonefelde Unieszewie k. Olsztyna, jezuity, profesora języka greckiego i hebrajskiego, po odbyciu studiów uczył greki, łaciny, hebrajskiego; (być może spokrewnieni z prof. Stanisławem Karwackim, jezuitą). Musieli się tutaj osiedlić, bo stąd wyszło kilka pokoleń Karwackich, które potem rozeszły się po Warmii. TOMASZ KARWACKI i Elzbieta rodzice Piotra (?) Macieja 1686, Ludwika Franciszka, Tomasza 1708 – z Unieszewa. KARWACKI Tomasz, ks., ur. 14 IX 1708 w Unieszewie na Warmii, wst. 22 VIII 1726 w Wilnie, ks. 11 X 1737 w Łahiszynie, zm. 1779 w Wilnie. Syn Tomasza KARWACKIEGO i Elżbiety. Brat Macieja, Ludwika Franciszka Karwackiego. Prof. retoryki w Grodnie 1739-40, misjonarz łotewski z fundacji Hylzena w Dyneburgu 1743-58, superior w Iłłukszcie 1760-61, rektor w Kownie 1761-65, prof. teol. moralnej w Dyneburgu 1767-68, instruktor III probacji w Wilnie 1768-72 oraz prowincjał 1772-73. Po kasacie zakonu mieszkał w Wilnie.


Wnukowie Kazimierza Karwackiego i Zofii ze Swieszowskich z Mazowsza ????

Dzieci Tomasza i Elzbiety Karwackicj z Schonefeld:


* 1670 PIOTR KARWACKI i Urszula rodzice Stanisława (2) Karwackiego


** 1700 prof STANISŁAW KARWACKI , ks., ur. 6 V 1700 k. Olsztyna, wst. 10 IX 1716 w Wilnie, zm. 2 VIII 1759 w Żurominie. miedzy Mlawa na E a Rypinem na W
Syn Piotra Karwackiego i Urszuli z Unieszewa ???. Prof. retoryki w Reszlu 1729-32 i Braniewie 1732-33, pref. szkół w Reszlu 1736-37, misjonarz w Wołkowysku 1737-40 i Tylży 1740-41, prof. teol. moralnej w Braniewie 1741-42, teolog biskupa smoleńskiego J. M. Hylzena 1749-50, misjonarz w Oświeji 1750-52 i Żurominie 1753-54. 1716 Ks prof. STANISLAW (2) KARWACKI , syn Piotra i Urszuli Karwackich

KARWACKI Stanisław, ks., ur. 6 V 1700 k. Olsztyna, wst. 10 IX 1716 w Wilnie, zm. 2 VIII 1759 w Żurominie. Syn Piotra Karwackiego i Urszuli z Unieszewa ???. Prof. retoryki w Reszlu 1729-32 i Braniewie 1732-33, pref. szkół w Reszlu 1736-37, misjonarz w Wołkowysku 1737-40 i Tylży 1740-41, prof. teol. moralnej w Braniewie 1741-42, teolog biskupa smoleńskiego J. M. Hylzena 1749-50, misjonarz w Oświeji 1750-52 i Żurominie 1753-54.
1748-1752 - misjonarzami o. Stanisław Bohdziej SJ, 1749 -1752 - o. Stanisław Karwacki SJ*1683-1767 WALENTY KARWACKI ; 26 marca 1767 zmarł WALENTY KARWACKI z Schonefelde ( seculetus ementusimus Eclesia virtuli etalis 84 omnibus soc.....)


* 1686 prof. MACIEJ KARWACKI ks., ur. 30.III. 1686 w Unieszewie (w pobliżu Naterki, Dorotowo,Bartag) na S i SW od Olsztyna, jezuita, profesor języka greckiego i hebrajskiego, po odbyciu studiów uczył greki, łaciny, hebrajskiego w Reszlu, Braniewie, Wilnie. Wykładał także matematykę i gramatykę. W Wilnie wydał prace Grammatica Graeca (1725), przez 12 lat zarządzał drukarniami jezuickimi w Reszlu. Zmarł w Nowogródku 10 kwietnia 1756 roku. Kim był dla jezuity prof.Stanisława Karwackiego ? bratankiem, wnukiem stryjecznym ? Musieli być spokrewnieni, obydwaj KARWACCY, jezuici, profesorowie.

KARWACKI Maciej, ks., ur. 30 III 1686 w Unieszewie k. Olsztyna w Prusach, wst. 1 X 1706 w Wilnie, zm. 10 IV 1756 w Nowogródku. Syn Tomasza Karwackiego i Elżbiety z Unieszewa. Przed wstąpieniem studiował filoz. w Reszlu i Braniewie Prof. retoryki w Braniewie 1716-7, Reszlu 1717-18 i Łomży 1718-19, prof. matematyki, języka hebrajskiego i greckiego oraz pref. drukarni w Wilnie 1720-32, pref. szkół w Słonimiu 1736-38, superior w Mitawie 1739-41, prof. matematyki i języka greckiego w Nowogródku 1743-56. Autor oryginalnej gramatyki greckiej wydanej w 1725 w Wilnie, obecnie nie znanej.

Biblioteka pisarzów assystencyi polskiéj Towarzystwa Jezusowego ... - Strona 214

clip_image002[6]
Józef Brown, Kiejnowski - 1862 - Liczba stron: 510 - Pełny widok

(N. K ) Karwacki Maciej, z Warmii rodem, był professorem literatury greckiej w Wilnie. Wydał : Grammatica Graeca. Wilno. druk. Akad. SJ, 1725, in 8vo. (JO) MS. własnoręczny tego dziełka znajdował się w Bibliotece Załuskich, jak świadczy ...


*1692 ks. prof. LUDWIK FRANCISZEK KARWACKI ks, ur 1692 syn Tomasza i Elzbiety

KARWACKI Ludwik Franciszek, ks., ur. 11 XI 1692 w Unieszewie k. Olsztyna, wst. 21 VIII 1717 w Wilnie, zm. 22 VIII 1748 w Nowogródku. Syn Tomasza Karwackiego i Elżbiety z UNIESZEWA. Przed wstąpieniem do zakonu uczeń w szkole reszelskiej. Pref. szkół w Iłłukszcie 1729-30, prof. filoz. i regens Seminarium Diec. w Braniewie 1731-33, prof. filoz., matematyki i języka greckiego w Nowogródku 1734-37, pref. szkół w Nowogródku i misjonarz w Lubsku 1740-41, pref. szkół w Nieświeżu 1741-42, Grodnie 1742-43, Drohiczynie 1744-45 i Reszlu 1745-46.


*1708 ks prof. TOMASZ KARWACKI ur 1708 syn Tomasza i Elżbiety

KARWACKI Tomasz, ks., ur. 14 IX 1708 w Unieszewie na Warmii, wst. 22 VIII 1726 w Wilnie, ks. 11 X 1737 w Łahiszynie, zm. 1779 w Wilnie.

Syn Tomasza KARWACKIEGO i Elżbiety. Brat Ludwika Franciszka Karwackiego. Prof. retoryki w Grodnie 1739-40, misjonarz łotewski z fundacji Hylzena w Dyneburgu 1743-58, superior w Iłłukszcie 1760-61, rektor w Kownie 1761-65, prof. teol. moralnej w Dyneburgu 1767-68, instruktor III probacji w Wilnie 1768-72 oraz prowincjał 1772-73. Po kasacie zakonu mieszkał w Wilnie.


*1700 INNE RODZENSTWO Macieja Karwackiego
Avatar użytkownika
akarwa
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 1
Sponsor (1)

Karwaccy aneks 660: .... Wincenty proboszcz ze Skotnik

Postprzez akarwa » 08.02.2019

Aneks 66o

ks. Wincenty Karwacki proboszcz ze Skotnik (1942-1958)

http://bdsandomierz.pl/studia2012.1.pdf

[PDF]
studia sandomierskie - Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu

bdsandomierz.pl/studia2012.1.pdf
Wincenty Karwacki – proboszcze ze Skotnik (w rozmowie powiedział, że nie weźmie ...... Od króla, przez rody magnackie takie jak Sanguszkowie, Radziwił-.

STUDIA
SANDOMIERSKIE
TEOLOGIA – FILOZOFIA – HISTORIA
TOM XIX
2012
nr 1
Skotniki Wincenty Karwacki
(1942-1958)

Akcja wiązała się z utworzeniem w dn. 4 XI 1950 r. Komisji Intelektualistów
i Działaczy Katolickich przy Polskim Komitecie Obrońców Pokoju. W województwie
kieleckim akcję zbierania podpisów przeprowadzono w dn. 17 i 18 XI
1950 r. Została ona potępiona przez episkopat, przez co krytykowano księży, którzy
włączyli się do akcji200. Na terenie powiatu sandomierskiego apel podpisali bez
żadnych komentarzy wszyscy księża, siostry zakonne oraz alumni (w ich imieniu
podpis złożył rektor). Tylko ks. Wincenty Karwacki ze Skotnik nie złożył swojego
podpisu pod apelem pokoju, tłumacząc się, że nie otrzymał żadnych zarządzeń od
biskupa201.

197
220 AIPN Kr, sygn. IPN Kr 0258/932, t. 2, s. 167. Informator „Gołąb” w dn. 19 III
1952 r. był na odpuście w Klimontowie, gdzie księża wypowiadali się na temat projektu
konstytucji. Ks. Kubkowskiego z Goźlic wezwano do Referatu ds. Wyznań przy PPRN
w Sandomierzu, aby wyraził swoją opinię na temat konstytucji. Powiedział, że księża zgadzają
się z tym co mówią biskupi. Ks. Kubkowski zwrócił uwagę na to, że projekt konstytucji
nie gwarantował nauczania religii w szkole. Ks. Karwacki ze Skotnik również został
wezwany do Referatu Wyznań i rozmawiano z nim na ten sam temat. Księża mówili, że
konstytucja ma charakter demokratyczny, ale księża woleli o tym nie mówić, ponieważ
biskupi powinni się tym zajmować. Ks. Drewnowski ze Świątnik powiedział, że konstytucja
nie gwarantowała nauczania religii w szkole, ale również i nie zakazywała. Stwierdził,
że religia będzie w szkole, jeśli księża włączą się do współpracy z rządem.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rodowód ks. Wincentego Edwarda Karwackiego


???????

** 1878 STANISŁAW KARWACKI, ur, 1878 z Iwanisk.. STANISŁAW KARWACKI, ur, 1876 żona HELENĄ KARWACKĄ w Iwaniskach
1878-1876
1906/STANISŁAW KARWACKIi, Givaniski, ur.1878, przez Antwerpie w USA 7.III.1906/ l. 28, żonaty, piśmienny, do Bufallo na zaproszenie szwagra Ignacego Sewinowskiego,
1909/ STANISŁAW KARWACKI, Buffalo, N.Y. ur.1876, przez Antwerpie powrót do USA 8.XI.1909, l.33; żonaty z HELENĄ KARWACKĄw Iwaniskach, w Buffalo u szwagra Ignacego Serwinieskiego, Buffalo NY.
1877 STANISŁAWKARWACKI (1877/8) mąż Heleny z Kijanków ojciec

^^^ 1900 WINCENTEGO EDWARDA ks. KARWACKIEGO ur. 11.IX.1900 syn STANISŁAWA (ur.1877) KARWACKIEGO i Heleny z Kijanków.
KARWACKIEGO i Heleny z Kijanków. Iwaniska, dawne miasto, położone nad rzeką Koprzywianką dopływem Wisły, wśród malowniczych wzgórz, zostało założone w...
...Z parafii pochodzą: ks. W. Karwacki,

Ks. Rektor Wincenty Karwacki !Za radą p. Jana z Archiwum Państwowego udaję się do Archiwum Diecezji Sandomierskiej. Jego Kustosz jest nieufny, ale notuje nazwisko i obiecuje sprawdzić na jutro. Powracam więc nazajutrz i otrzymuje do ręki oryginalna teczkę personalną ks. Wincentego Karwackiego.
Wincenty Edward Karwacki ur. 11.IX.1900 w Iwaniskach jako syn STANISŁAWA (stolarza) i Heleny z Kijanków KARWACKICH. (wg metryki w poz `186/1900 16 września stawił się Stanisław Karwacki, l. 23). W latach 1911-1917 chodzi do szkoły w Iwaniskach, w czasie wojny pracuje w gminie i pomaga ojcu w warsztacie stolarskim. W trakcie I wojny postanawia jednak powrócić do nauki. Korzystając z pomocy miejscowego nauczyciela przygotowuje się do egzaminu wstępnego do IV klasy nowozałozonego gimnazjum realnego w Opatowie. Zdaje go 22 czerwca 1918 roku. W Opatowie był dwa lata pod opieką dyrektorów ks. ks. prorektorów Eugeniusza Kapusty, Jana Kapusty. Po ukończeniu klasy V 10 maja 1920 Wincenty Edward Karwacki wstępuje do Seminarium Duchownego w Sandomierzu, gdzie składa śluby subdiakońskie 27.II.1926, diakońskie 20.III.1926, kapłańskie 29.V.1926 r. Ks. KARWACKI WINCENTY EDWARD zmarł 14 lipca 1977 roku, nabożeństwo żałobne w Jedlińsku 16 lipca 1977 pod przewodnictwem bpa Piotra Gołebiowskiego. POGRZEB W RODZINNYM IWANISKU 16 lipca.

9 lipca 1926 roku ks. Wincenty otrzymuje powołanie biskupa sandomierskiego na prefekta szkól powszechnych w Radoszycach..
22 kwietnia 1929 ks. Wincenty kieruje do kurii prośbę o zwolnienie z prefektury szkolnej w Radoszycach z powodu zdrowia, uciążliwego kaszlu oraz naznaczenie na stanowisko wikariusza.
22 lipca 1929 ks. Wincenty Karwacki skierowany na prefekta w Końskich
30 września 1930 ks. Wincenty Karwacki prosi o zwolnienie z prefektury w Końskich i przeniesienie na wikariat. Diagnoza dr M. Majewskiego z dnia 4. X. 1930 w Krakowie potwierdza dolegliwości (wrzód rogówki, choroba róży w nosie, gardle, egzema). Stan zdrowia utrudnia mu kontakt z uczniami i wiernymi.
1 grudzień 1930 ks. Wincenty Karwacki otrzymuje powołanie do Zwolenia
22 grudnia 1930 r proboszcz zwoleński otrzymuje obietnice biskupią przeniesienia ks. W. Karwackiego na inna parafie.
24 marzec 1931 r – Powołanie do Górki Pusławskiej/Jaroszynskiej ... wymiana listów z biskupem sandomierskim.
30 styczeń 1935 od 16 stycznia nominacja na prefekta w Klimontowie, ale jeszcze nie ma dyspozycji opuszczenia Mnina.
1 lutego 1935 – telegram z kurii z poleceniem opuszczenia Mnina
16 lipiec 1942 – adm. Diec. Bp Jan Kanty Lorek powołuje ks. W. Karwackiego do Skotnik Sandomierskich na wikariusza ekonoma
17 lipca 1942 – polecenie zdania do jesieni egzaminu konkursowego, warunkującego powołanie na probostwo. Równocześnie proboszcz klimontowski przejmuje od Rektora ks. Karwackiego opiekę nad kolegiata św, Jacka, odrębnego rektora nie będzie, natomiast opiekę przejmą prefekt lub wikary. Ks. Karwacki zdaje egzamin 30 kwietnia 1943,
20 maja 1943 – powołanie ks. Karwackiego na probostwo w Skotnikach Sandomierskich.
8.VI.1949 Ks. Wincenty Karwacki zapada na reumatyzm, bierze urlop na leczenie w Busku, ustalając zastępstwo z proboszczem w Samborzcu i księdzem z Koprzywnicy.
27.IV.1958 nominacja ks. Karwackiego na proboszcza do Jedlińsk w pow. Białobrzegi. 10.V.1958 zastrzeżenia WRN do tej nominacji.
8. VIII.1967 ks. W. Karwacki odmawia przyjęcia nominacji na parafie Dąbrowa n. Czarną
24.IX.1974 ks. W. Karwacki w liście do Biskupa przedstawia potrzeby niszczejącego kościoła w Jedlińsku, a zarazem brak sił i zdrowia na podjecie tego wysiłku w wieku 74 lat, zrzekając się probostwa w Jedlińsku i prośbą o przeniesienie do Domu Księży Emerytów. W osobistych listach do Ekscelencji Biskupa (prawdopodobnie przyjaciela ks. Karwackiego) szczegółowo opisuje przebieg operacji i leczenia (rak prostaty, pecherza).
20 V. 1976 – uroczyste pismo ks. bpa Gołebiowskiego z okazji 50 lecia kapłaństwa ks. Wincentego Edwarda Karwackiego z rąk bpa Marcina Ryxa.
Ks. KARWACKI WINCENTY EDWARD zmarł 14 lipca 1977 roku, nabożeństwo żałobne w Jedlińsku 16 lipca 1977 pod przewodnictwem bpa Piotra Gołebiowskiego. POGRZEB W RODZINNYM IWANISKU 16 lipca 1977.
Avatar użytkownika
akarwa
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 1
Sponsor (1)

Karwaccy aneks 661: Karwaccy "A w Gidlach"

Postprzez akarwa » 08.02.2019

Aneks 661: Karwaccy " A w Gidlach"2. zeszyt opracowania "A w Gidlach '' was created by Ququ1 (Tadeusz Tarnowski)


24 10 2017 o godz. 13.00 w Bibliotece Gminnej w Gidlach odbędzie się prezentacja 2. numeru opracowania "A w Gidlach...."

Spis treści numeru:

WSTĘP 3
RODY 5
Ród Balcerków, Bańcerków, inaczej Reymentów 7
Ród Bańcerków z Rudy 8
Ród Bartników 9
Ród Chwałkowskich 10
Ród Jurczyków 11
Ród Karwackich, vel Karwasów, inaczej Karwasińskich. 12
Ród Łęgowików 13
Ród Matyjaszczyków 14
Ród Mirowskich 15
Ród Motylów 16
Ród Nocuniów 17
Ród Rejmentów 18
Ród Skibińskich 19
Ród Śmigielskich 20
Ród Strączyńskich 21
Ród Turków 22
Ród Wernerów 23
RODZINY 25
Rodzina Bandasów 27
Rodzina Bulińskich 28

2. zeszyt opracowania "A w Gidlach '' was created by Ququ1 (Tadeusz Tarnowski)
24 10 2017 o godz. 13.00 w Bibliotece Gminnej w Gidlach odbędzie się prezentacja 2. numeru opracowania "A w Gidlach...."
Pokaż # 5 10 15 20 25 30 50 100 Wszystkie 50


1. Mieszczanie częstochowscy (1819)
(Aktualności)
... MASSARKA (wdowa), nr 146 Stanisław SOBORSKI, nr 146 Jadwiga GŁOWACKA (wdowa), nr 148 Marcin GRABOWSKI, nr 150 Franciszek KARWACKI, nr 152 Franciszka PUŁTOWA, nr 153 Wawrzyniec TOMANOWSKI, nr ...
Utworzone: 01 kwiecień 2013
2. Indeks do regestów częstochowskich ksiąg wójtowskich 1778-1808 [1792-1808]
(Artykuły)
... Michał i Kunegunda – 23 Jędrzejowski Krzysztof i Magdalena - 24 Kaczorowski Maciej - 22 Kaczorowski Wojciech – 22 Klaryński M. - 23 Klaryński P. - 22 Kobylańska z Karwackich Marianna (żona Krzysztofa ...
Utworzone: 22 październik 2010
3. Akta w przedmiocie ustanowienia rady familijnej
(Artykuły)
... Józefie Petzel 114.[po] Mariannie Karwackiej [1840] 115.[po] Pawle Nowakowskim 116.[po] Grabowskim] 117.Gilge [1845-1852] 118.[nad nieletnim] Józefem Gorzęśkiem [?] 119.Millerów [1848-1854] 120.Fiszerów ...
Utworzone: 20 czerwiec 2008
4. 2. zeszyt opracowania "A w Gidlach ''
(Forum ogólne)
... 10 Ród Jurczyków 11 Ród Karwackich, vel Karwasów, inaczej Karwasińskich. ...
Utworzone: 11 październik 2017
5. Prośba o tłumaczenie z języka rosyjskieg
(Tłumaczenia)
Nr 24. Mirów. Działo się we wsi Rędziny, dnia 24.05./6.06.1910 r., o godzinie 10:00 rano. Oświadczamy, że w obecności świadków Tomasza Karwackiego, lat 40 i Piotra Waszczyka(?), lat 38, rolników zamieszkałych ...
Utworzone: 28 listopad 2015
6. „Almanach Częstochowy”1998 - CZĘSTOCHOW
(Dyskusje dot. artykułów)
... z Karwackich s.7. Przemek ...
Utworzone: 18 październik 2015
7. „Almanach Częstochowy”1998 - CZĘSTOCHOW
(Dyskusje dot. artykułów)
W indeksie do regestów częstochowskich ksiąg wójtowskich, zamieszczonym na stronach TGZC, znalazłem wpis dotyczący Krzysztofa Kobylańskiego i jego żony Marianny z Karwackich (strona 20 Almanachu). Jeśli ...
Utworzone: 18 październik 2015
8. Użytkownik: Rafał Albiński
Nazwiska: Albiński, Rataj(czyk), Janiszewski, Kobylański, Karwacki, Albiniak, Chalbiniak, Halbiniak, Chalbiński, Halbiński, Kawecki, Gierkowski, Pelcer, Kuban(ek). Parafie: Mstów, Kłobuck, Zakrzew, Rędziny, ...
Utworzone: 15 styczeń 2008
9. Użytkownik: Leszek Chrobok
Nazwiska: Chrobok, Joschko, Murcha, Karwacki, Korpak,Goj, Dyllong, Zemella. Parafie: Kamień, Radzionków, Paprocany, Kościan, Ostrzeszów, Pawonków ...
Utworzone: 19 listopad 2013
10. Użytkownik: Andrzej Karwacki ...
Nazwiska: Karwacki. Parafie: Pilica, Pilcza, Smoleń, Wolbrom, ...
Utworzone: 09 październik 2009
11. Użytkownik: Monika Słupińska
Nazwiska: Słupiński, Tokarski, Bilski, Cytarzyński, Popiel, Grzesik, Dłubak, Usarek, Schabowicz, Karwacki, Grygiel, Trawczyński, Charciarek, Ślusarczyk,. Parafie: Pajęczno ...
Utworzone: 27 luty 2018


Spis treści numeru:

WSTĘP 3
RODY 5
Ród Balcerków, Bańcerków, inaczej Reymentów 7
Ród Bańcerków z Rudy 8
Ród Bartników 9
Ród Chwałkowskich 10
Ród Jurczyków 11
Avatar użytkownika
akarwa
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 1
Sponsor (1)

Karwaccy aneks 662: Gniazdo Plecka Dąbrowa żychlińska

Postprzez akarwa » 12.02.2019

Aneks 662

Gniazdo Plecka Dąbrowa pomiędzy Łowiczem a Kutnem
( na E od Bedlna, SE Zychlina)
konsolidacja

Ród Antoniego Karwackiego i Agaty Woźniak1756-1826 zgony 2 Katarzyna lat 70 wdowa, matka Antoniego i katarzyny Karwacka zglosil michal sikorski lat 50 Plecka Dąbrowa Plecka Dabrowa


1798-1852 zgony 41 Antoni lat 54 zona Agata wozniak Karwacki syn Katarzyny Plecka Dąbrowa Plecka Dąbrowa
1802-1852 zgony 87 Agata lat 50 Karwacka wozniak Plecka Dąbrowa Plecka Dąbrowa
1820 sluby 5 Antoni Karwaczak Ignacy, Marianna Agata Woźniak Jan, Marianna Klak Plecka Dąbrowa
1831 urodzenia 6 Franciszka Karwacka Antoni Agata Woźniak Plecka Dąbrowa Plecka Dąbrowa
1832 zgony 7 Franciszka 1 rok Karwacka Antoni Agata Plecka Dąbrowa Plecka Dabrowa
1833 urodzenia 15 Jan Karwacki Antoni Agata Woźniak Plecka Dąbrowa Plecka Dąbrowa
1838 urodzenia 38 Tomasz Karwacki Antoni Agata Woźniak Plecka Dąbrowa Plecka Dąbrowa
1842 urodzenia 23 Franciszka Karwacka Antoni Agata Woźniak Plecka Dąbrowa
1837 urodzenia 5 Marianna Karwacka Antoni Agata Stankowna Plecka Dąbrowa Plecka Dąbrowa
1825-1851 zgony 7 Paweł lat 26 Karwacki Antoni lat 54 Agata Woźniak Plecka Dąbrowa Plecka Dąbrowa
1811 zgony 44 Dorota mies 5 Sikorska 1776 Michał Katarzyna c. Katarzyny Karwacka Plecka Dąbrowa Plecka Dabrowa
1816 urodzenia 31 Marcin Sikorski Michał Katarzyna Karwacka Plecka Dąbrowa Plecka Dabrowa
1822 sluby 3 Piotr Jagusiak Apolonia Sikorska Michał, Katarzyna Karwacka Plecka Dąbrowa
1847 sluby 4 Józef Sikorski Michał, Katarzyna Karwacka Franciszka Gajdorek Stanisław, Agata Szczepańska Plecka Dąbrowa
1860 sluby 7 Józef Sikorski Michał, Katarzyna Karwacka Jadwiga Cieślak Andrzej, Marianna Opolska Plecka Dąbrowa
1865 sluby 4 Mateusz Sikorski Franciszek, Marianna Witkowska Jadwiga Karwacka Andrzej, Wiktoria Trafalska Plecka Dąbrowa
1866 urodzenia 29 Marianna Magdalena Sikorska Mateusz Jadwiga Karwacka Plecka Dąbrowa
1869 urodzenia 23 Bronisława Sikorska Mateusz Jadwiga Karwacka Plecka Dąbrowa
1870 urodzenia 57 Franciszka Sikorska Mateusz Jadwiga Karwacka Plecka Dąbrowa
1875 urodzenia 39 Michalina Sikorska Mateusz Jadwiga Karwacka Plecka Dąbrowa Plecka Dąbrowa
1878 urodzenia 39 Michał Sikorski Mateusz Jadwiga Karwacka Plecka Dąbrowa
1852-1880 zgony 22 Michał lat 28 Sikorski Mateusz Jadwiga Karwacka Plecka Dąbrowa Plecka Dąbrowa
1866-1880 zgony 23 Marianna lat 14 Sikorska Mateusz Jadwiga Karwacka Plecka Dąbrowa Plecka Dąbrowa
1887 sluby 4 Józef Walczak Grzegorz, Julianna Kowalewska Franciszka Sikorska Mateusz, Jadwiga Karwacka Plecka Dąbrowa
1892 sluby 17 Jan Rosiński Onufry, Katarzyna Gumińska Michalina Sikorska Mateusz, Jadwiga Karwacka Plecka Dąbrowa
1847 sluby 3 Maciej Urbański Antoni, Konstancja Barańska Elżbieta Karwaciak Antoni, Agata Woźniak Plecka Dąbrowa
1848 urodzenia 29 Jan Urbański Maciej Elżbieta Karwacka Plecka Dąbrowa
1851 urodzenia 47 Andrzej Urbański Maciej Elżbieta Karwacka Plecka Dąbrowa
1854 sluby 8 Maciej Tarnowski Szymon, Józefa Elżbieta Urbańska dd karwacka Antoni, Agata Woźniak Plecka Dąbrowa
1854 zgony 20 Andrzej lat 2 Urbański Maciej Elżbieta Karwacka Plecka Dąbrowa Plecka Dąbrowa swiadek andrzej karwacki lat 32
1856 zgony 39 Jan 10 lat Urbański Maciej zmarły Elżbieta Karwacka Plecka Dąbrowa sw andrzej karwacki 36

1843 sluby 1 Andrzej Karwacki Antoni, Agata Woźniak Wiktoria Trafalska Franciszek, Klara Dulska Plecka Dąbrowa
1820-1874 zgony 22 Andrzej lat 54 Karwacki Antoni Agata Plecka Dąbrowa Plecka Dąbrowa
1826-1876 zgony 8 Wiktoria lat 50 Karwacka trafalska Franciszek Klara Dulska Plecka Dąbrowa Plecka Dąbrowa
1846 urodzenia 17 Jadwiga Karwacka Andrzej Wiktoria Trafalska Plecka Dąbrowa
1849 urodzenia 25 Jan Karwacki Andrzej Wiktoria Trafalska Plecka Dąbrowa
1851 urodzenia 43 Szymon Karwacki Andrzej Wiktoria Trafalska Plecka Dąbrowa
1852 zgony 88 Szymon 1 rok Karwacki Andrzej gospodarz Wiktoria Trafalska Plecka Dąbrowa Plecka Dąbrowa
1853 urodzenia 51 Andrzej Karwacki Andrzej Wiktoria Trafalska Plecka Dąbrowa
1853 zgony 44 Andrzej 8 dni Karwacki Andrzej lat 33 Wiktoria Trafalska Plecka Dąbrowa Plecka Dąbrowa
1859 urodzenia 44 Mateusz Karwacki Andrzej Wiktoria Trafalska Plecka Dąbrowa
1862 urodzenia 16 Józef Karwacki Andrzej Wiktoria Trafalska Plecka Dąbrowa
1872 sluby 7 Jan Karwacki Andrzej, Wiktoria Trafalska Marianna Gałązkiewicz Ignacy, Łucja Kasiarska Plecka Dąbrowa
1881-1909 zgony 18 Michał lat 28 Karwacki karwadzki Jan Marianna Gałązkiewicz Plecka Dąbrowa Plecka Dąbrowa1848 sluby 4 Apolinary Galiński Jan, Marianna Tomczak Małgorzata Karwacka Antoni, Agata Woźniak Plecka Dąbrowa
1829-1901 zgony 7 Małgorzata 72 lata Galińska karwacka Plecka Dąbrowa Ernestów
1848 urodzenia 25 Tomasz Galiński Apolinary Małgorzata Karwacka Plecka Dąbrowa
1849 zgony 2 Tomasz 3 tyg Galiński Apolinary szewc lat 20 Małgorzata Karwacka c. antoniego lat 54 Plecka Dąbrowa
1850 urodzenia 23 Wiktoria Galińska Apolinary Małgorzata Karwacka Plecka Dąbrowa
1854 urodzenia 15 Franciszka Galińska Apolinary Małgorzata Karwacka Plecka Dąbrowa
1856 urodzenia 21 Antoni Galiński Apolinary Małgorzata Karwacka Plecka Dąbrowa
1859 urodzenia 7 Jan Galiński Apolinary Małgorzata Karwacka Plecka Dąbrowa
1861 urodzenia 26 Wincenty Galiński Apolinary Małgorzata Karwacka Plecka Dąbrowa
1864 urodzenia 3 Walenty Galiński Apolinary Małgorzata Karwacka Plecka Dąbrowa
1866 urodzenia 37 Piotr Galiński Apolinary Małgorzata Karwacka Plecka Dąbrowa
1869 urodzenia 15 Marianna Galińska Apolinary Małgorzata Karwacka Plecka Dąbrowa
1869 urodzenia 16 Józefa Galińska Apolinary Małgorzata Karwacka Plecka Dąbrowa
1872 urodzenia 38 Anna Galińska Apolinary Małgorzata Karwacka Plecka Dąbrowa Ernestów
1872 sluby 9 Łukasz Kubiak Jan, Otylia Milczarek Franciszka Galińska Apolinary, Małgorzata Karwacka Plecka Dąbrowa
1853-1884 zgony 18 Franciszka lat 31 Kubiak galinska Apolinary Małgorzata Karwacka Plecka Dąbrowa Plecka Dąbrowa
1874 urodzenia 59 Franciszka Galińska Apolinary Małgorzata Karwacka Plecka Dąbrowa Ernestów
1885 sluby 14 Antoni Galiński Apolinary, Małgorzata Karwacka Jadwiga Prośniewska Ludwik, Marianna Rzeźnicka Plecka Dąbrowa
1887 sluby 10 Jan Galiński Apolinary, Małgorzata Karwacka Józefa Janiak Józef, Tekla Tomczak Plecka Dąbrowa
1889 sluby 7 Paweł Prośniewski Tomasz, Anna Kośmin Kosmin Józefa Galińska Antoni, Małgorzata Karwacka Plecka Dąbrowa
1861 sluby 9 Tomasz Karwacki Antoni, Agata Woźniak Jadwiga Mielczarek Paweł, Marianna Jagusiak Plecka Dąbrowa
1863 urodzenia 5 Walenty Karwacki Tomasz Jadwiga Mielczarek Plecka Dąbrowa
1863 zgony 4 Walenty 2 tyg Karwacki Tomasz wyrobnik Jadwiga Mielczarek Plecka Dąbrowa Plecka Dąbrowa
1864 urodzenia 35 Magdalena Karwacka Tomasz Jadwiga Mielczarek Plecka Dąbrowa
1864 zgony 26 Magdalena 2 tyg Karwacka Tomasz lat 26 Jadwiga Mielczarek Plecka Dąbrowa Plecka Dąbrowa
1865 urodzenia 79 Józefa Karwacka Tomasz Jadwiga Mielczarek Plecka Dąbrowa
1866 zgony 1 Józefa tyg 2 Karwacka Tomasz lat 27 Jadwiga Milczarek Plecka Dąbrowa
1867 urodzenia 20 Adam Karwacki Tomasz Jadwiga Milczarek Plecka Dąbrowa
1867 zgony 10 Adam mies 1 Karwacki Tomasz lat 28 Jadwiga Milczarek Plecka Dąbrowa
1869 urodzenia 12 Józef Karwacki Tomasz Jadwiga Milczarek Plecka Dąbrowa
1872 urodzenia 19 Marianna Karwacka Tomasz Jadwiga Milczarek Plecka Dąbrowa Plecka Dąbrowa
1875 urodzenia 5 Stanisława Karwacka Tomasz Jadwiga Milczarek Plecka Dąbrowa Plecka Dąbrowa
1877 urodzenia 47 Wiktoria Karwacka Tomasz Jadwiga Milczarek Plecka Dąbrowa Plecka Dąbrowa
1881 urodzenia 1 Franciszka Karwacka Tomasz Jadwiga Milczarek Plecka Dąbrowa
1884 urodzenia 56 Katarzyna Karwacka Tomasz Jadwiga Milczarek Plecka Dąbrowa
1887 urodzenia 42 Aleksander Karwacki Tomasz Jadwiga Milczarek Plecka Dąbrowa
1891 sluby 8 Wojciech Antczak Stanisław, Ludwika Lawendowska Marianna Karwacka Tomasz, Jadwiga Milczarek Plecka Dąbrowa
1892 sluby 6 Kazimierz Łasiewski Maciej, Franciszka Jaros Stanislawa Karwacka Tomasz, Jadwiga Milczarek Plecka Dąbrowa
1866 zgony 21 Marianna 5 kwartalow Kulczyńska Edward Florentyna Karwowska Plecka Dąbrowa
1867 urodzenia 21 Stanisław Walenty Kolczyński Edward Florentyna Karwowska Plecka Dąbrowa
1869 urodzenia 50 Edward Kolczyński Edward Florentyna Karwowska Plecka Dąbrowa

1876 urodzenia 29 Ignacy Zygmunt Burszewski Stanisław Zofia Karwowska Plecka Dąbrowa Głuchów
1889-1905 zgony 22 Józefa lat 16 Bruszewska Stanisław Zofia Karwowska Plecka Dąbrowa Tomczyce

1877 sluby 1 Józef Karwowski Stanisław, Józefa Arciechowska Władysława Burszewska Alojzy, Karolina Głuchowska Plecka Dąbrowa
1869 sluby 1 Antoni Jagusiak Franciszka Karwacka Plecka Dąbrowa
1870 urodzenia 60 Andrzej Jagusiak Antoni Franciszka Karwacka Plecka Dąbrowa
1873 urodzenia 24 Marianna Jagusiak Antoni Franciszka Karwacka Plecka Dąbrowa Plecka Dąbrowa
1877 urodzenia 30 Rozalia Jagusiak Antoni Franciszka Karwacka Plecka Dąbrowa Plecka Dąbrowa
1877 zgony 27 Rozalia 3 tyg Jagusiak Antoni Franciszka Karwacka Plecka Dąbrowa Plecka Dąbrowa
1880 urodzenia 16 Ewa Jagusiak Antoni Franciszka Karwacka Plecka Dąbrowa
1885 urodzenia 9 Józef Jagusiak Antoni Franciszka Karwacka Plecka Dąbrowa
1895 sluby 8 Mateusz Zarzycki Antoni, Barbara Sojal ?? Marianna Jagusiak Antoni, Franciszka Karwacka Plecka Dąbrowa
1980-1902 zgony 31 Ewa lat 22 Ogórkiewicz jagusiak Antoni Franciszka Karwadzka Karwacka Plecka Dąbrowa Plecka Dąbrowa
1909 zgony 24 Józef lat 24 Jagusiak Antoni Franciszka Karwacka Plecka Dąbrowa Plecka Dąbrowa1873 urodzenia 27 Mateusz Karwacki Jan Marianna Gałązkiewicz Plecka Dąbrowa Plecka Dąbrowa
1875 urodzenia 6 Franciszek Karwacki Jan Marianna Gałązkiewicz Plecka Dąbrowa Plecka Dąbrowa
1877 urodzenia 17 Magdalena Karwacka Jan Marianna Gałązkiewicz Plecka Dąbrowa Plecka Dąbrowa
1880 urodzenia 21 Józefa Karwacka Jan Marianna Gałązkiewicz Plecka Dąbrowa
1882 urodzenia 51 Michał Karwacki Jan Marianna Gałąskiewicz Plecka Dąbrowa
1879-1882 zgony 41 Józefa lat 3 Karwacka Jan Marianna Gałązkiewicz Plecka Dąbrowa Plecka Dąbrowa
1884 urodzenia 25 Antoni Karwacki Jan Marianna Gałąskiewicz Plecka Dąbrowa
1886 urodzenia 33 ,Marianna Karwacka Jan Marianna Gałąskiewicz Plecka Dąbrowa
1888 urodzenia 63 Ewa Karwacka Jan Marianna Gałąskiewicz Plecka Dąbrowa
1889 urodzenia 64 Aleksander Karwacki Jan Marianna Gałąskiewicz Plecka Dąbrowa
1892 urodzenia 41 Wiktoria Karwacka Jan Marianna Gałąskiewicz Plecka Dąbrowa
1895 urodzenia 53 Konstancja Karwacka Jan Marianna Gałąskiewicz Plecka Dąbrowa
1898 urodzenia 16 Karwacka Jan Marianna Gałązkiewicz Plecka Dąbrowa Plecka Dąbrowa
1908 sluby 18 Michał Karwacki Jan, Marianna Gałązkiewicz Rozalia Wroczyńska Piotr, Emilia Wojtysiak Plecka Dąbrowa
1895 sluby 14 Grzegorz Dałek Józef, Antonina Wójcik Magdalena Karwacka Jan, Marianna Gałązkiewicz Plecka Dąbrowa
1896 urodzenia 67 Stanisław Dałek Grzegorz Magdalena Karwacka Plecka Dąbrowa
1897 urodzenia 63 Adam Dałek Grzegorz Magdalena Karwacka Plecka Dąbrowa
1900 urodzenia 25 Józefa Dałek Grzegorz Magdalena Karwacka Plecka Dąbrowa Tomczyce
1904 urodzenia 42 Marianna Dałek Grzegorz Magdalena Karwadzka Karwacka Plecka Dąbrowa
1906 urodzenia 27 Antoni Dałek Grzegorz Magdalena Karwadzka Karwacka Plecka Dąbrowa
1910 urodzenia 69 Władysława Dałek Grzegorz Magdalena Karwacka Plecka Dąbrowa Plecka Dąbrowa
1886 sluby 4 Mateusz Karwacki Andrzej, Wiktoria Trafalska Katarzyna Marianna Pińkowska Franciszek, Dorota Leźnicka Plecka Dąbrowa
1887 urodzenia 4 Władysław Karwacki Mateusz Katarzyna Pińkowska Plecka Dąbrowa
1888 urodzenia 58 Franciszek Karwacki Mateusz Katarzyna Pińkowska Plecka Dąbrowa
1891 urodzenia 5 Rozalia Karwacka Mateusz Katarzyna Pińkowska Plecka Dąbrowa
1893 urodzenia 22 Marianna Karwacka Mateusz Katarzyna Pińkowska Plecka Dąbrowa
1895 urodzenia 64 Andrzej Karwacki Mateusz Katarzyna Pińkowska Plecka Dąbrowa


1893 urodzenia 1 Ewa Antczak Wojciech Marianna Karwacka Plecka Dąbrowa
1894 urodzenia 74 Franciszek Antczak Wojciech Marianna Karwacka Plecka Dąbrowa
1894 sluby 10 Wawrzyniec Antczak Stanisław, Ludwika Łabędowska Wiktoria Karwacka Tomasz, Jadwiga Milczarek Plecka Dąbrowa
1895 urodzenia 60 Stefan Antczak Wawrzyniec Wiktoria Karwacka Plecka Dąbrowa
1896 urodzenia 64 Piotr Antczak Wawrzyniec Wiktoria Karwacka Plecka Dąbrowa
1899 urodzenia 14 Franciszka Antczak Wawrzyniec Wiktoria Karwacka Plecka Dąbrowa Annetów
1902 urodzenia 13 Marianna Antczak Wawrzyniec Wiktoria Karwacka Plecka Dąbrowa Annetów
1904 urodzenia 12 Walentyna Antczak Wawrzyniec Wiktoria Karwadzka Karwacka Plecka Dąbrowa
1906 urodzenia 39 Anna Antczak Wawrzyniec Wiktoria Karwadzka Karwacka Plecka Dąbrowa
1910 urodzenia 46 Bronisława Antczak Wawrzyniec Wiktoria Karwacka Plecka Dąbrowa Antonów
1913 urodzenia 3 Aleksander Antczak Wawrzyniec Wiktoria Karwacka Plecka Dąbrowa Annetów
1893 urodzenia 57 Władysław Łasiewski Kazimierz Stanisława Karwacka Plecka Dąbrowa
1896 urodzenia 35 Helena Łaszewska Kazimierz Stanisława Karwacka Plecka Dąbrowa
1899 urodzenia 11 Aleksander Łaszewski Kazimierz Stanisława Karwacka Plecka Dąbrowa Plecka Dąbrowa
1902 urodzenia 6 Antoni Łoszewski Kazimierz Stanisława Karwacka Plecka Dąbrowa Plecka Dąbrowa
1904 zgony 22 Antoni lat 2,5 Łoszewski Kazimierz Stanisława Karwadzka Karwacka Plecka Dąbrowa Plecka Dąbrowa
1905 urodzenia 6 Marianna Łoszewska Kazimierz Stanisława Karwacka Plecka Dąbrowa
1911 urodzenia 6 Bronisława Łoszewska Kazimierz Stanisława Karwacka Plecka Dąbrowa
1913 zgony 20 Bronisława 3 lata Łoszewska Kazimierz Stanisława Karwacka Plecka Dąbrowa Kujawki
1916 urodzenia 6 Jan Łoszewski Kazimierz Stanisława Karwacka Plecka Dąbrowa Kujawki
1896 urodzenia 73 Feliks Karwacki Józef Agnieszka Mirowska Plecka Dąbrowa
1898 urodzenia 39 Apolonia Karwacka Józef Agnieszka Mirowska Plecka Dąbrowa Plecka Dąbrowa
1898-1901 zgony 33 Apolonia 3 lata Karwacka Józef Agnieszka Mirowska Plecka Dąbrowa Plecka Dąbrowa
1900 urodzenia 61 Janina Karwacka Józef Agnieszka Mirowska Plecka Dąbrowa Plecka Dąbrowa
1902 urodzenia 34 Lucjan Karwadzki Józef Agnieszka Mirowska Plecka Dąbrowa Plecka Dąbrowa
1904 urodzenia 2 Wacław Karwadzki Józef Agnieszka Mirowska Plecka Dąbrowa
1906 urodzenia 4 Marianna Karwacka Józef Agnieszka Mirowska Plecka Dąbrowa
1909 urodzenia 36 Władysław Karwacki Józef Agnieszka Mirowska Plecka Dąbrowa Plecka Dąbrowa
1898 urodzenia 37 Jan Skierski Antoni Marianna Karwacka Plecka Dąbrowa Annetów
1900 urodzenia 43 Aleksy Skierski Antoni Marianna Karwacka Plecka Dąbrowa Annetów
1903 urodzenia 6 Stanisław Skierski Antoni Marianna Karwadzka Karwacka Plecka Dąbrowa Annetów
1913 sluby 7 Aleksander Karwacki Jan, Jadwiga Milczarek Marianna Skierska Andrzej, Józefa Milczarek Plecka Dąbrowa


1898=1901 zgony 39 Kazimiera mies 2,5 Karwacka Mateusz Józefa Marszałkowska Plecka Dąbrowa Barak
1899 urodzenia 54 Szczepan Karwacki Mateusz Józefa Nowicka Plecka Dąbrowa Plecka Dąbrowa
1902 urodzenia 48 Władysława Karwadzka Mateusz Józefa Nowicka Plecka Dąbrowa Plecka Dąbrowa


1906 urodzenia 6 Stanisława Jóźwiak Andrzej Katarzyna Karwadzka Karwacka Plecka Dąbrowa
1908 urodzenia 51 Karol Jóźwiak Andrzej Katarzyna Karwacka Plecka Dąbrowa Plecka Dądrowa
1910 zgony 35 Karol 2 mies Jóźwiak Andrzej Katarzyna Karwacka Plecka Dąbrowa Plecka Dąbrowa
1911 urodzenia 10 Marianna Jóźwiak Andrzej Katarzyna Karwacka Plecka Dąbrowa
1916 urodzenia 48 Władysław Jóźwiak Andrzej Katarzyna Karwacka Plecka Dąbrowa Plecka Dąbrowa1909 urodzenia 79 Bronisława Drzewoszewska Józef Marianna Karwacka Plecka Dąbrowa Plecka Dąbrowa
1913 urodzenia 24 Kazimierz Drzewożewski Józef Marianna Karwacka Plecka Dąbrowa Plecka Dąbrowa1911 sluby 5 Ludwik lat 25 kawaler Siurek NN, Jadwiga Siurek Rozalia lat 23 Michałowa Karwacka wdowa dd Wroczynska Piotr, Emilia Wojtasiak Plecka Dąbrowa
Avatar użytkownika
akarwa
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 1
Sponsor (1)

Poprzednia strona

Powrót do K____