25253. Karwacki ////// Карвацький Карвацькa (Ukraina)

Bardzo proszę:
Jest to dział encyklopedyczny - więc NIE PROWADZIMY TU ROZMOW, NIE SZUKAMY PRZODKOW, INFORMACJI, KONTAKTOW - tu gromadzimy informacje, piszemy encyklopedycznie, ogólnie, bezosobowo. Każdy kto będzie zainteresowany umieszczoną przez Ciebie notą, sam widzi że interesujesz się rodziną, osobą, na pewno więc dopisze jeśli coś wie, lub się skontaktuje z Tobą. Jeśli chcesz poinformować że "szukasz..." napisz to w dziale ogłoszeń!

Jak pisać tutaj? - reguły, porady

Odp: Karwacki //////Kliszkowce chocimskie/Клішківці

Postprzez akarw » 01.09.2014

KLISZKOWCE chocimskie HISTORIA

http://gromady.cv.ua/ht/klishkivtsi/history

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
OFICJALNY ZARYS HISTORII:
Вперше згадуються Клішківці у Грамоті молдавського господаря Грози при переліку сіл.
Pierwsza wzmianka Klishkivtsi w Karcie mołdawskiego hospodara w w wykazie wsi.

1490 - Внуки Грози продали село Клішківці молдавському господарю Штефпну Великому за 250татарських злотих. Штефан, в свою чергу, подарував Клішківці своєму воїну, який дуже відзначився в бою з поляками під селом Валя Кізьміна, і зробив його боярином.

1490 Wnuki 1490 Grozy sprzedali Kliszkowce mołdawskiemu hospodarowi Stefanowi Wielkiemu za 250 tatarskich złotych. Stefan z kolei oddał Klishkivtsi żołnierza, który wyróżnił się w bitwie z Polakami w miejscowości Valea Kizmina i zrobił go bojarem.

1526-Молдавський господар Богдан Сліпий, син Штефана - Великого, здав Молдавію, а разом з нею і Клішківці, і став васалом Турції. Все населення Молдавії платило данину туркам, а з Хотинського повіту турки утворили "райю"- турецьку територію заселену не турками.Завдання “райї” полягало в тому, щоб утримувати турецький гарнізон, який був розташований в Хотинській фортеці і мав за мету зупинити всякого ворога, який зазіхне на турецьку територію. У селі Клішківці були побудовані великі склади, які турки називали “магазії”. Ця місцевість і тепер зветься “Магазія”. Сюди клішківчани та селяни сусідських сіл звозили зерно, муку і інші продукти

1526 – Mołdawski hospodar Bogdan Slepy syn Stephena Wielkiego, poddał Mołdawie a wraz z nim Klishkivtsi, mTurcji i stał się wasalem Turcji.Cała ludność Mołdawii płaciła daninene Turcji, a Turcy z dzielnicy Chocim utworzyło "rayyu" - terytorium tureckie zamieszkane nie turkamy. Zavdannya "rayyi" było utrzymanie turecki garnizon, który został umieszczony w Chotinskaya twierdzy i miał zamiar zatrzymać żadnego wroga, które wkraczają na terytorium Turcji. Wioska Klishkivtsi powstały duże magazyny, które Turcy zwane "mahaziyi." Obszar ten jest teraz nazywany "Mahaziya." Ten klishkivchany rolnicy i sąsiednie wsie zostały sprowadzone zboże, mąkę i inne produkty.

1580 - Клішковецький пан Голія був “логофетом” – найвищий цивільний чин у повіті – Хотина , але чомусь не вгодив молдавському господарю Янку Сассу, і був казнений - йому відрубали голову. Вбита горем його дружина подарувала Клішківці Ватопедському монастирю, який знаходився на Святій горі в Греції і сама постриглася в монахині в цьому монастирі. Дітей у них не було. Село стало монастирським ( дані з обл. архіву). Пізніше цьому монастиреві належали села : Поляна, Клішківці, Галич і Малинешти (тепер село Малиновка Новоселицького району) Під турками Клішківці були до 1812 року (з 1526 по 1812 року, 286 років)

1580 Klishkovetskyy Pan Golia był "Logofet" - najwyższy urzędnikąd cywilny w powiecie chocimskim, wystąpil przeciw Hospodarowi Moldawskiemu Iancu Sassi za co skazany- został ścięty. Załamana jego żona dała Klishkivtsi Vatopedskogo klasztor, który był na Górze Świętej w Grecji i wzięła zakonnice w klasztorze. Dzieci nie mieli. Wieś stała (dane z Archiwum) klasztoru. Później, do klasztoru należały wsie: Polana, Klishkivtsi, Galicz i Malyneshty (obecnie wieś powiat Malynovka Novoselytsia) Pod Turakami Kliszkowce były do 1812 (od 1526 do 1812, czyli 286 lat)

Koniec XVIII w. - Починається інтенсивний ріст населення краю за рахунок втікачів з Польщі до Росії. Люди втікали від панів – кріпосників, приходили в одиночку і сім’ями. В Турції, а в тому числі і в Клішківцях кріпаків не було.

Koniec XVIII. Zaczyna się od intensywnego wzrostu zaludnienia ziemi przez uchodźców z Polski do Rosji. Ludzie uciekali z panszczyzny feudalnej przychodzili sami lub z rodzinami. W Turcji, a także w nie było chłopów pańszczyźnianych.

UWAGA : o osadnictwie Polaków na Podolu WYZEJ PIERWSZY POST !!!
Teka Kom. Pol.-Ukr. Związ. Kult. – OL PAN, 2007, 5–14
PODOLE W POLSKIEJ HISTORII I KULTURZE - Włodzimierz Osadczy
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II1812 - В наслідок російської – турецької війни, коли російські війська перемогли Турцію, по Бухарестському миру, Бессарабія, а разом і з нею Хотинський повіт і село Клішківці перейшли від Туреччини до Росії. Весь край був звільнений від налогів і пошлин, від набору в рекрути, від введення кріпосництва. Ніколи клішківчани не були кріпаками.

1812 W wyniku wojny rosyjsko - tureckiej, kiedy wojska rosyjskie pokonały Turcję, po pokoju zawartym w Bukareszcie, Besarabia, a wraz nia powiat Chocimski i wiesi Klishkivtsi przeniesione z Turcji do Rosji. Cała ziemia została zwolniona z podatków i poshlyn, z poboru rekruta, od wprowadzenia pańszczyzny. Klikoszczanie nigdy nie byli poddani pańszczynie.

04.11.1907. Внаслідок відлуння Російської революції відбувся виступ селян під керівництвом Микити Галичанського. Селяни захопили і поділили між собою 200 га монастирської землі в Галичі. Керівники виступу були арештовані, сиділи в Хотинській в’язниці, але Галич так і не віддали, він залишився за селянами.

04.11.1907 W wyniku rewolucji rosyjskiej doszło do wystąpień tutejszych włościan pod dowództwem Nikity Goliczanskiego. Chłopi zajęli i podzielili między siebie 200 hektarów ziem klasztornych w Haliczu.. Przywódcy powstania zostali aresztowani i osadzeni w chocimskim więzieniu.Szefowie mowy aresztowano siedział w więzieniu Chocimiu …………...

01.08.1914 -Початок Першої Світової війни. Лінія фронту проходила через села Бояни – Шилівці – Поляна, де після наступу зупинились австрійські війська, а російські війська закріпились на лінії Кетросул у Малинцях – клішківська Діброва. Село стало прифронтовою зоною, війська то наступали, то відступали, а фронт стояв на місці 3 роки, і важко , навіть, уявити, що прийшлося пережити нашим землякам в ті роки лихоліть.

08.01.1914 Początek I wojny światowej.Linia frontu biegnie przez wieś Boyani - Shylivtsi - Glade, gdzie zatrzymał się po ataku wojsk austriackich i rosyjskich żołnierzy na linii Ketrosul zakorzenione w Malinke - klishkivska Dubrava.Wieś była na linii frontu obszar, armia postępuje, a następnie wycofuje się, a przód był w miejscu przez 3 lata i trudno nawet wyobrazić sobie, że muszę przejść przez naszych rodaków w tych latach ciężkich czasach.

1919 -1919 - Повстанський комітет села очолив Палагнюк Семен Васильович, Чабан Кость Васильович – заступник. Згідно існуючого поділу села, створили 4 роти – Галичанську очолив Палагнюк Сергій Семенович, Підлишицьку – Медведюк Дмитро Іванович, Циганську – Боднар Іван Оксентійович та Решетнянську – Ткач Денис Якович. Все було чітко сплановано, і всього за один день село опинилось у руках повсталих селян, керівництво якими здійснював з Хотина повстанський комітет. Загинуло 14 румунів, могили яких знаходяться біля церкви, решту полонених повстанці відпустили. Під час згаданих подій загинуло 30 жителів села, повстання було жорстоко придушене, а будинки всіх членів комітету румуни спалили. До червня 1940 року село перебувало на військовому становищі. Примарем села призначили Несторяка Івана Семеновича, який знав румунську мову, хоч сам він не хотів цієї посади, але зміг допомагати односельчанам, попереджуючи про небезпеку. Іменем одного з найактивніших учасників повстання названо вулицю в селі, де він проживав – вулиця Присяжнюка.

1918-1940 На клішківських землях господарювали румуни.
Od 1918/40 ziemie klishkivskyh rządzony przez Rumunów.
Клішківчани стали учасниками Хотинського повстання проти румунських окупантів, яке тривало з 23 по 29 січня.
В селі встановлено Радянську владу. У складі Хотинського повіту село Клішківці увійшло в склад УРСР на підставі Указу

28 VI 1940 - Президії Верховної Ради від 02.08.1940 року. Була обрана сільська рада на загальних зборах жителів села Клішківці, рішення якого затверджене Хотинським повітовим комітетом Бесарабії.

28 czerwca 1940 we wsi powstała władzę radziecką. W miejscowości photography Chocim County Klishkivtsi wszedł do składu ZSRR na podstawie dekretu Prezydium Rady Najwyższej 02/08/1940 roku. Został wybrany rady wsi na walnym zgromadzeniu mieszkańców Klishkivtsi, których decyzje są zatwierdzane przez komitet powiatu Chocim Besarabii

1941-1945. У роки Великої Вітчизняної війни більше 650 односельчан були мобілізовані до лав Червоної армії, а 335 чоловік загинули на фронтах Другої світової війни.

1941 -. 1945 w czasie II wojny światowej, ponad 650 mieszkańców wsi zostało zmobilizowanych do Armii Czerwonej, a 335 osób zginęło na frontach II wojny światowej.

26 berezina 1944.Село Клішківці було звільнене від фашистів силами партизанських загонів, куди вливалося багато жителів села – Чабаник Георгій, Бобик Захар, Дьордійчук Іван та інші, що об’єднались з загоном під командуванням Олександра Васильовича Тканка. Зустрівшись на краю села біля Малинець з танкістами 44 танкової бригади полковника Гусаковського, партизани на броні танків заїхали в Клішківці, показуючи місця об’їзду знищених окупантами мостів.

26 marca 1944 Wioska Klishkivtsi został wyzwolony od nazistów przez grupy partyzanckie, które vlyvalosya wielu mieszkańców - Chabanyk George, Bobik Zachar Dordiychuk Jana i innych, w połączeniu z oddziału pod dowództwem Aleksandra Vasilyevich Tkanko. Po spotkaniu na skraju wsi przy Malynets 44 tank załóg brygady pułkownika Husakovskoho, partyzanci na pancerz czołgów zatrzymał się Klishkivtsi pokazując miejsca objazd mosty zniszczone przez najeźdźców.

1963 -В зв'язку з ліквідацією та об’єднанням Хотинського району з Новоселицьким село Клішківці увійшло до складу Новоселицького району.

1963 w związku z likwidacją i stowarzyszeń Chocim obszarze wsi Novoselytsa Klishkivtsi stał się częścią obszaru Novoselytskyi.

1965 - З Новоселицького району був виділений Хотинський район і село Клішківці знову увійшло до складу Хотинського району

1965 z regionu Novoselytskyi wydzielono dzielnicę Zastavna i wsi Klishkivtsi ponownie stała się częścią obszaru Chocim
Cofnij zmiany

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kliszkowce w Słowniku historyczno-geograficznym

(Циганка, Новоселиця, Галичанка, Каланарія) Хотинського За даними на 1859 рік у власницькому селі Клішкіуці (Циганка, Новоселиця, Галичанка, Каланарія) Хотинського повіту Бессарабської губернії, мешкало 3056 осіб (1572 чоловічої статі та 1484 — жіночої), налічувалось 514 дворових господарств, існували православна церква та єврейський молитовний будинок[1]. Станом на 1886 рік у царачькому[2] селі, центрі Клишківської волості, мешкала 3681 особа, налічувалось 579 дворових господарств, існували православна церква, школа, 3 лавки[3]. За 5 верст — цукровий завод

Począwszy od 1859 w miejscowości zastrzeżonych Klishkiutsi (Cyganka, Novoselytsia, Galychanka, Kalanariya) dzielnicy Chocim prowincji Besarabii domu do 3056 osób (1572 mężczyzn i 1484 - kobieta), było 514 gospodarstw dworskich istniał kościół prawosławny i żydowski dom modlitwy [1 ]. Począwszy od 1886 tsarachkomu w [2] Centrum wsi Klyshkivskoyi parafii, mieszkał 3681 osoby, było 579 gospodarstwa stoczni, były cerkwie, szkoły, sklepy 3 [3]. W odległości 5 km - cukrownia

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kronikarz Kliszkowców chocimskich
DYMITR Sergiejewicz KARWACKI


Карвацький Дмитро Сергійович-народився 20 жовтня 1913 року у с. Клішківці.Головною справою його життя був літопис,з якого ми сьогодні черпаємо основні відомості про історію села.За багаторічну сумлінну працю на педадогічній ниві нагороджений

Karvatskyy Dmitry, urodzony 20 października 1913 we wsi. Klishkivtsi.Holovnoyu dziełem jego życia był rekord, który możemy teraz czerpać podstawowe informacje o historii sela.Za sumiennej pracy w pedadohichniy pola przyznane

3-ма грамотами Міністерства Освіти України,цілою низкою грамот обласного і районного рівнів. У січні 1998 року с/р присвоєно заслужене звання "Почесний громадянин"с ела Клішківці. 1913-2003 рр Місцевий літописець.!!!!!! Автор рукописних книг „Клішковецькі бувалини”, „Хроніка Буковинського села”, „Літопис села Клішківці” та інші.

Karvatskyy Dmitry, urodzony 20 października 1913 w s.Klishkivtsi.Holovnoyu dzieło jego życia był rekord, który możemy teraz czerpać podstawowe informacje o historii siela.Za sumiennej pracy w pedadohichniy pola przyznane z 3 liter Ministerstwo Edukacji Ukrainy, wielu ratyfikacja regionalnym i powiat rivniv.U stycznia 1998 roku s / przyznano mu zasłużony tytuł "Honorowego Obywatela" wsi Klishkivtsi. 1913-2003 za lokalny kronikarz. Autore rękopisy "Klishkovetski buvalyny", "Kronika Bukowinie wioska", "Roczniki wsi Klishkivtsi" i inne

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

JEGO RODZINA : DRZEWO kliszkowieckie w Czerniowcach

* 1880 SERGIEJ ……. KARWACKI

** 1910 DYMITR Sergiejewicz Karwacki (rocznik 1913) kronikarz Kliszkowców

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

** 1900 JAK …. KARWACKI
*** 1928 SEMIEN Jakowlewicz 20 kwiecień 1928 rocznik
**** WASILIJ KARWACKI

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

*** 1928 ILLIA Wasiliewicz 20 sierpień 1928 rocznik

**** Zinaida Illiwina Karwacka-Niawczuk jej syn
***** Wladymir Stiepanowicz Niawczuk

**** 1958 Wołodymir Illicz Karwacki rokcznik 1958
***** Walery Wolodymirowicz Karwacki
?

**** Stanisław… Karwacki
***** Andriej Stanisławowicz Karwacki

xxxxxxxxxxxxx

*** DYMITR Wasiliewicz 1934 rocznik

**** OKSANA Dymitrowna Karwacka w Libanie u niej:
***** KARIM
***** NASTIA

**** WALERY Dymitrowicz u niego
***** KRYSTYNA Waleriewna Karwacka - architekt
***** KIRYŁ Walerianowicz Karwacki ekonomista

xxxxxxxxxxxxxxxx

(WOLODIA I WALERY KARWACKI autorzy cerkwi na prospekcie niezaleznosci).Володя і Валерій – автори церкви на проспекті Незалежності, тому самому, який колись будували їхні батьки і дядьки.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

INNI znani Klikoszczanie :

Карвацька Антоніна Іанівна-4.10.1931 року народження.Родом з Чернігівщини,приїхала в Клішківці у 1951 році.Її трудовий стаж становить 54 роки,з них більше 30-ти років пропрацювала старшою медичною сестрою клішковецької медичної лікарні.
Karvatska 10.04.1931 Antonina Ianivna roku narodzhennya.Rodom z Czernihowie, przybył Klishkivtsi w 1951 rotsi.Yiyi zatrudnienia wynosi 54 lata, a od ponad 30 lat starszy szpital pielęgniarki pracowały klishkovetskoyi medycznych.


Карвацька Емілія Василівна-Науковець.Кандидат економічних наук,викладач Запорізького технічного університету.
Nauki Karvatska Emilia V. naukowiec, dr nauk ekonomicznych, profesor Politechniki Zaporoże

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Avatar użytkownika
akarw
Zaawansowany
Zaawansowany
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Odp: Karwacki ////// tomik poezji o Karwackich

Postprzez akarw » 02.09.2014

TOMIK POEZJI poswiecony Rodowi Karwackich


Lidia Waskowa-Dmitrienko (2010)

Drogiej mojej natchnienicy,
Złotej mojek plemiennicy ZANNIE KARWACKIEJ
Poświęcam

http://www.budcolege.cv.ua/doc/tvorchrob/karvacki/rode_nash.pdf
UWAGA: plik pdf


RODZIE NASZ PRZEPIEKNY
Liryczne wiersze i poematy rodu

Cz. 1.
Str 78
ZANNIE KARWACKIEJ

Cz. 2
WID RODU DO RODU

Str. 96
ZANNA SZTANA-KARWACKA

Str. 97
KARWACKICH RID – BUDOWLANCOW SWIT

Str. 99
ZANNA KRYŁOWNA

Str 101
Dmitro Wasiliewicz

Str 103
KARWACKICH RODZINA WID OJCA DO SYNA
Avatar użytkownika
akarw
Zaawansowany
Zaawansowany
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Aleksander s. Jana Karwackiw 1850 pod Kijowem

Postprzez akarw » 12.09.2014

(1820) ALEKSANDER syn Jana KARWACKI / Александр Иванов Карвацкий ; pod Kijowem

Метрические записи о родившихся и венчавшихся церкви Рождества Богородицы села Карапиши за 1850 год / 60 km na S od Kijowa, na SE od Bialej Cerkwi na Czerekasy / К приходу причислена деревня Александровка 2 km na N od Karapisza

Духовные / duchowni : 1. Михаил Феодоров Грушецкий, священник / ks. Michał syn Fedora Gruszecki

Однодворцы / szalchta zabrodowa : 1. Войцеховский (2) WOJCIECHOWSKI; 2. Василь Алексеев Шустовицкий Wasyl s. Aleksego SZUSTOWICKI; 3. Александр Иванов Карвацкий / ALEKSANDER syn Jana KARWACKI

Военные / wojskowi : 1. Пшеничный, отст. солдат
Каневский мещанин / mieszcanie Григорий Григориев Ярмоленко

Крестьяне / chłopi : 1. Похиленко 2. Гикал 3. Андрущенко (3) 4. Чабан (3) 5. Коцюра (2) 6. Назаренко 7. Тарасенко (2) 8. Бабиченко 9. Коваленко 10. Пархоменко (3) 11. Сосюра 12. Сытник 13. Шеметя 14. Довг(ч?)енко (2) 15. Чередниченко 16. Одарченко (3) 17. Максименко 18. Николаенко 19. Рыхва 20. Шолудько 21. Панченко (2) 22. Куделя 23. Власенко 24. Кремесова 25. Мохонько 26. Кузьменко (2) 27. Мальчик 28. Коваль (2) 29. Шкапа (2) 30. Ивченко 31. Гикаленко 32. Кулиш 33. Марушенко 34. Пулечка (2) 35. Демиденко 36. Коба 37. Водопян 38. Руденко 39.Кравченко 40. Евдюшенко 41. Яременко 42. Крутоголов 43. Троценко 44. Гарбуз 45. Дьяченко 46. Синявский 47. Мегеда 48. Осм(и)рка 49. Корниенко 50. Капшук 51. Троцко 52. Трифонец 53. Головченко 54. Котенко 55. Ярмоленко 56. Толочко 57. Хомякова

Восприемники и поручители

Духовные: 1. Александр Космин Кулаковский / KUŁAKOWSKI, священник местечка Бурт Черкасского уезда 2. Феодор Черняховский / CZERNIACHOWSKI , священник села Чаек 3. Елисей Моисеев Говядовский / GOWIADOWSKI ,пономарь 2. Иван Чернявский /CZERNIAWSKI , дьяк
Однодворцы: 1. Юлиан и Роман Онуфриев Березовские /BEREZOWSCY

Военные: 1.Ефим Кириченко,солдат

Крестьяне: 1. Лущай 2. Чаика 3. Мацаула 4. Скрипка 5. Сидоренко 6. Капелька 7. Пененко 8. Костенко 9. Щербина 10. Негупий 11. Осадчий 12. Евтушенко 13. Гура 14. Си(ю)кора 15. Лавриненко 16. Пеня 17. Пидсушний 18. Погорелый 19. Швачка 20. Вуць 21. Войтенко 22. Завертайло 23. Лопата 24. Самохвал 25. Дзима 26. Шульженко 27. Катериненко 28. Лобас 29. Приле(и)пко 30. Вигонный 31. Полешук 32. Коциренко 33. Гуцол 34. Головец 35. Опокаль 36. Шульга 37. Перепитько 38. Бурлай 39. Черченко 40. Киап(н?)ица 41. Тригубенко 42. Сагайда 43. Лихошва 44. Сорока 45. Лопатенко 46. Шевченко

Приходский священник Михаил Феодоров Грушецкий ks. GRUSZECKI
священник Иаков Иванов Слодкевич, стихарный дьячок Иван Чернявский, пономарь Елисей Говядовский
[email protected]
Avatar użytkownika
akarw
Zaawansowany
Zaawansowany
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Stare szlacheckie gniazda poleskie i wołyńskie

Postprzez akarw » 12.09.2014

Stare szlacheckie gniazda poleskie i wołyńskie

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1650 Gniazdo OWR / Owruckie (mozyrskie czy kijowskie)?

2 września 1664 Nob. KARWACKI podst. (-starosta, - stoli ?) w pow.. Owruckim w umowie z Duminskim:
„... dnia 30 lipca w Owr. od Wasyla Martynowicza Krupskiego Tymosiejowi Dawidowiczowi Вишнskiemn na sianozec i pola w Buzankach z oznaczeniem granic;
.. wilejów przywilej w ekstrakcie za teraz nam szczęśliwie panującego króla pol. Wydanym, a roku 1630 dnia 29 pazdz. W gr Owr. Przed Ur. Stanisławem Horskim Kaszt. Kijow. S-tta Owr różnych praw i dokumentów UUr Dumińskim na te ziemie służących w jeden ekstrakt zebranych oblata; roku 1594 dnia 30 lipca w Owr. od Wasyla Martynowicza Krupskiego Tymosjejowi Dawidowiczowi Dunińskiemu na sianożęć i pola w Buzankach z oznaczeniem granic; zapis roku 1664 dnia 2 września od Ur. Dumìnskich na Ur. Karwackim Podst. „
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1773 Gniazdo WITEBSKIE Dryssa WOŁYNCE

WOŁYNCE / par. Zabiał / dekanat Dryssa-Siebiez/ pow. Dryssa
18 oct 1773 ks. Wincenty Grodzicki udzielił sakr. mał / zawarto slub pomiędzy

1740-1750 MIKOŁAJEM KARWACKIM a TEOFILA WOŁOTKOWICZÓWNA / Wołodkowicz;

w obecności świadkówe 1700-1720 LEON KARWACKI i MARIANNA WOŁOTKIOWICZOWA / Wołodkowicz

1750 PŁOSKÓW GNIAZDO MAZOWSZE/Podlasie/Parafia Sarnaki/Płosków
1750 LEON i ROZALIA KARWACCY: rodzice Andrzeja ( i Kazimierza) , dziadkowie Pawła i Katarzyny: Zgon 1850/ poz. 14/str 115/ 6 kwietnia 1850 o 9 rano stawił się KAZIMIERZ KARWACKI l. 40 ??? i PAWEŁ KARWACKI l. 27 obydwaj włościanie gospodarze rolni w Płoskowie zamieszkali i oświadczyli nam, że zmarł ANDRZEJ KARWACKI włościanin gospodarz, lat 50 syn LEONA i ROZALI KARWACKICH zmarłych, zostawił żonę Annę i dzieci Pawła i Katarzynę.


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1800 GNIAZDO PINSKIE / OLESKIE/ Łachwe-MOZYSZ
(30 km na N od Owr / Owrucz)
LACHWE 50 km na NEE od Pinska, 30 km na NNE od Stolina

KONTROLNA NOTATKA z 27 kwietnia 1834 roku w Minskiej guberni Mozyrskij Powiat wdowy szlachcianki przyjmującej odnodworcowe zwanie
KONSTANCJI Michała córka KORWACKAJA zamieszkujacej na czynszowych ziemiach o nazwie ŁACHWE (Łachwa, Mozyrz) hrabiny Wirtemberskiej w składzie męskich i żeńskich dusz.
KAZIMIERZ KARWACKI 1770 ?
KONSTANCJA KARWACKA 1770 ?
JEJ SYNOWIE:
1) HIERONIM Kazimierza syn Korwackij – 18 lat (ur 1816)
2) JAN – 14 lat (ur 1820)
3) NORBERT – 9 lat (ur 1825)
JEJ CÓRKI:
1) JÓZEFA – 13 lat ( ur 1821)
2) ALEKSANDRA 3 lata (ur 1831)
3) Imie nieczytelne

Jest także w oryginale wyżej wspomnianej KONSTANCJI Michjłowny KORWACKOJ do komisji rewizyjnej mozyrskiego ujezda, gdzie ona pisze o tym, że rod Korwackich stary szlachecki ród. Tam tez wystepują wypiski z Kościoła po polsku). Z zyczeniami powodzenia. Litwin

.
Spis szlachty zamieszkałej w m. Wilnie w różnych latach XIX wieku.
Informacja z metryk koscielnych.

(zródło: Czesław Malewski, rekopis „Rody szlacheckie na Litwie w XIX wieku. Wilno i powiat wilenski”) WILNO 25 STYCZNIA 2009 R

Karwacki, Wilno 1837 r.
Karwecki, Wilno 1828 – 1835 r.
Korwecki, Wilno 1828 – 1873 r.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Пинская шляхта
Список шляхты Полесья (Spis Szlachty Polesia)
Создано: 12 Октябрь 2012  Просмотров: 3777
Spis Szlachty Polesia
Jan Ciechanowicz, Rzeszów

(nie ma Karwackich ????)
KARWECKI herbu Gozdawa.

RAMSZA herbu Orla, Gozdawa.
Herbem Gozdawa posługiwali się również rodziny o nazwisku Rymsza, Romsza, Ramsza, Ramsza- Karweccy i Karweccy. Tym herbem posługiwała się rodzina ...

<http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=41&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAAOCg&url=http%3A%2F%2Fwww.usability-onair.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2008%2F10%2Fnajpopularniejsze-nazwiska-polskie.pdf&ei=NVvzU9WGDKnU4QSKwYDQAQ&usg=AFQjCNGeihhTSRs9Gt1ySxOpZXl5RjYB-A>
Avatar użytkownika
akarw
Zaawansowany
Zaawansowany
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Gniazdo Шпичинці Shpychyntsi / 2 km na N od Деражня, 30 km

Postprzez akarw » 12.09.2014

Gniazdo Шпичинці Shpychyntsi / 2 km na N od Деражня, 30 km na SE od Chmielnickiego / Płoskurów

(Гос. архив Хмельницкой области (ГАХО (ДАХО)) :: Хмельницкий архив)

MIKOŁAJ GREGORJEWICZ KARWACKI (Мой (zaira isaiewa) прадед Карвацкий Николай Григорьевич

Po rozkułaczeniu wyjechał w Branskie

Brat Paweł Gregoriewicz Karwacki Брат - Павел Григорьевич Карвацкий
Siostra Adela Grigoriewna Karwacka Górcka / Аделя Григорьевна Гурцкая

общие вопросы по архиву, переписка

Здравствуйте, уважаемые форумчане! Мой прадед Карвацкий Николай Григорьевич родился в с. Малые Шпиценцы (или Шпиченцы?) Деражнянского района Каменец-Подольской области (ныне Хмельницкая обл.). Там же окончил 2 класса школы. Брат - Павел Григорьевич Карвацкий Сестра - Аделя Григорьевна Гурцкая Когда семью раскулачили - уехал в Брянскую область. Буду рада любой информации! :)

Автор: zaira_isaeva Написано: 12.07.2014
Avatar użytkownika
akarw
Zaawansowany
Zaawansowany
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Stare podolskie gniazda Karwackich

Postprzez akarw » 08.01.2015

Stare podolskie gniazda Karwackich

BUKACZOWCE

(Bukaczowce: m. Rohatyniem a Bursztynem, na SE od Brzozdowic)

Bukaczowce – osiedle typu miejskiego w rejonie rohatyńskim obwodu iwanofrankowskiego. Osada została założona w 1438 r. W 1489 r. Bukoczowce uzyskały magdeburskie prawo miejskie; utraciły je między 1932 a 1934 r. Należały do dóbr Augusta Aleksandra Czartoryskiego. W II Rzeczypospolitej miejscowość była siedzibą gminy wiejskiej Bukaczowce w powiecie rohatyńskim województwa stanisławowskiego. W Bukaczowcach urodzili się: w 1882 Józef Widawski - ksiądz rzymskokatolicki, uczestnik wojny z bolszewikami 1920 i kawaler Krzyża Walecznych, w 1884 Jakub Rothfeld - neurolog, dziad Jacka Rostowskiego. Obecnie osiedle liczy 1504 mieszkańców.
1891 MICHAŁ s. Józefa KARWACKI; ur 22.IX 1891 w Bukaczowicach. Pow. Rohatyń, Galicja. Wyzn. Rzym-kat;, narodowość. polska, obywatelstwo austriackie, ojciec Józef, zamieszkały w Bukaczowicach. GIMNAZJUM w Stanisławowie, matura 4 czerwiec 1909; studia na Uniwersytecie Lwowskim: Wydział Filozoficzny 1909/10-1911/12; Na UJ; Wydział filozoficzny 1912/13-1913/14 sem, 1. STYPENDIUM Jana Bazylewicza Towarnickiego 1911/12-1913/14 sem. 1. W 1913 podjął starania o uzyskanie uprawnień do nauczania języka polskiego jako przedmiotu głównego oraz filologii klasycznej jako przedmiotu pobocznego w szkołach średnich


Aneks 453 / patrz tez aneks 318
Aneks 453: starsze korzenie gniazda Bukaczowce (korekta 24 kwiec 2016 ) patrz tez aneks 318

1640/50 JAN KARWACKI z Jaworowa i Katarzyna z Zurawna
1670sl 3 1670 styczeń 25 1 Jan Karwacki z Jaworowa na S od Niemirowa )(jest tez Jaworow stanisławowski) / & Katarzyna z Zurawna / m. Stryjem a Bursztynem; Niemirów / 10 km na N od Jaworowa

1670/80 PIOTR KARWACKI & Jadwiga z Zurowa stanisławowskiego; prawdopodobnie syn Jana Karwackiego z Jaworowa i Katarzyny z Zurawna
Bukaczowce 1696 40 1696ur 0 Zofia Karwacki córka Piotr Jadwiga Żurów / między Żydaczowem a Bursztynem

1710 STANISŁAW KARWACKI & Marianna
Bukaczowce 1733 20 1733ur 0 Lucam Karwacki Stanislao Marianna Bukaczowce

1715 WOJCIECH KARWACKI
1715-1755 Bukaczowce 1755zg 4 1755 0 Adalbertus Karwacki lat 40 Bukaczowce

1738 WOJCIECH KARWACKI & Anna
1738-1795 Bukaczowce 1795zg 5 1795 0 Adalbertus lat 57 Karwacki Bukaczowce
Bukaczowce 1763 9 1763ur 0 Franciscum Karwacki Adalberti Anna Bukaczowce
1763-1818 Bukaczowce 1818zg 8 1818 0 Franciscus lat 55 Karwacki Bukaczowce

1738 WOJCIECH KARWACKI & Katarzyna
Bukaczowce 1778 2 1778ur 0 Andream Karwacki Adalberti Catharina Bukaczowce
Bukaczowce 1778 3 1778ur 0 Andreas Karwacki Adalbertus Catharina Bukaczowce
1780-1794 Bukaczowce 1794zg 7 1794 0 Andreas lat 14 Karwacki Adalberti Bukaczowce

1760 WOJCIECH KARWACKI & Marianna
Bukaczowce 1784 31 1784ur 0 Thomas Karwacki Adalbertus Marianna Bukaczowce
1784-1785 Bukaczowce 1785zg 18 1785 0 Thomas 1 rok Karwacki Bukaczowce
Bukaczowce 1786 8 1786ur 0 Casimirus Karwacki Adalbertus Maryanna Bukaczowce
Bukaczowce 1788 6 1788ur 0 Bartholomeus Karwacki Adalbertus Maryanna Bukaczowce
Bukaczowce 1790 19 1790ur 0 Laurentius Karwacki Adalbertus Marianna Bukaczowce
Bukaczowce 1793 32 1793ur 0 Thomas Karwacki Adalbertus Marianna Bukaczowce

1763-1818 FRANCISZEK KARWACKI s. Wojciecha 1738 i Anny & Marianna
Bukaczowce 1794 15 1794ur 0 Josephus Karwacki Franciscus Marianna Bukaczowce
Bukaczowce 1799 1 1799ur 0 Adalberto Karwacki Franciscus Francisca Bukaczowce
1805-1834 Bukaczowce 1834zg 6 1834 0 Adalbertus lat 30 Karwacki Franciscii Mariana Lipowa Bukaczowce

1788 BARTLOMIEJ KARWACKI syn Wojciecha 1760 i Marianny & Apolonia Zamorska
Bukaczowce 1820 14 1820ur 0 Joanes Karwacki Bartholomeus Apolonia Zamoroka Bukaczowce

1786 KAZIMIERZ KARWACKI syn Wojciecha 1760 i Marianny & Anna Szabaturiwa
Bukaczowce 1822 36 1822ur 0 Wincentius Karwacki Casimirus Anna Szabaturowa Bukaczowce

1800 JÓZEF KARWACKI & Rosalia Zeeman
1825slub 5 1825 Josephus Karwacki Pankow & Rosalia Zeeman Tarłowa Bukaczowce
Bukaczowce 1826 24 1826ur 0 Nicolaus Karwacki Josephus Rosalia Zeemann Bukaczowce
Bukaczowce 1826 25 1826ur 0 Nicolaus Karwacki Josephus Rosalia Zeeman Bukaczowce
1827-1827 Bukaczowce 1827zg 14 1827 0 Nicolaus Karwacki Josephi Rosalia Zeemann Bukaczowce
1827-1827 Bukaczowce 1827zg 15 1827 0 Nicolaus 3 mies Karwacki Josephi Rosalia Zeeman Bukaczowce
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(Brzozdowice: pod Nowym Rozdolem lwowskim (30 km na S)
Brzozdowce (ukr. Берездівці, trb. Berezdiwci) – wieś, dawniej miasteczko, w rejonie mikołajowskim obwodu lwowskiego, założona w 1410 r. przez Mikołaja Beńko. W II Rzeczypospolitej miejscowość była siedzibą gminy wiejskiej Brzozdowce. W 1769 Franciszka Rzewuska, żona Michała, właścicielka Podniestrzan, ufundowała kościół. W kościele znajdował się od 1746 r. obraz nieznanego autora, uważany za cudowny. Opis cudów został wydany drukiem w 1886 nakładem proboszcza ks. Joachima Motykiewicza. Obecnie we wsi funkcjonuje parafia rzymskokatolicka pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego oraz greckokatolicka pod wezwaniem Narodzenia Pana Jezusa. W kościele znajduje się kopia obrazu, oryginał od 1945 znajduje się w Konkatedrze św. Jana Chrzciciela w Kamieniu Pomorskim. Wieś liczyła w 1880 r. 1920 mieszkańców (wyznania rzymskokatolickiego 628, greckokatolickiego 652, Żydów 640). Obecnie liczy 1658 mieszkańców

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ZABŁOTÓW / Chlibiczyn : (5 km na SE od Kołomyji)
Zabłotów[1][2] (ukr. Заболотів) – osiedle typu miejskiego na Ukrainie, w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie śniatyńskim, do 1945[3] miasto w Polsce, w województwie stanisławowskim, w powiecie śniatyńskim, siedziba gminy Zabłotów. CHLEBICZYN na W od Zabłotowa

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

BAWORÓW /Proszowa : ( w połowie między Tarnopolem a Trembowlą, na S od Załoźców)
Baworów (ukr. Баворів) - wieś w rejonie tarnopolskim obwodu tarnopolskiego, założona w 1522 r. W II Rzeczypospolitej miejscowość była siedzibą gminy wiejskiej Baworów w powiecie tarnopolskim województwa tarnopolskiego. Wieś liczy…

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

HORPIN żelechowski (10 km na S od Kamionki Buskiej lub Strumiłowej)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KAMIONKA Strumiłowa

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KRZEMIENIEC

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CYGANY trembowelskie (patrz gniazda)

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

BUKACZOWICE
Generacja 1700
Rodzina Wojciecha 1 Karwackiego
* 1715-1755 maj19/0 Wojciech 1 KARWACKI / Adalbertus lat 40 Karwacki Bukaczowce
Rodzina Stanisława Karwackiego i Marianny
1710 STANISŁAW KARWACKI i MARIANNA rodzice Lukasza
541 1733 0 Lucam Karwacki Stanislao Marianna Bukaczowce
BUKACZOWCE
1700 STANISŁAW KARWACKI i Marianna
14 1733 ur 0 Lucam Karwacki Stanislao Marianna Bukaczowce

Generacja 1730
1738-1795 WOJCIECH 2 KARWACKI
** 1738-1795luty19/0 honestus Wojciech 2 /Adalbertus lat 57 Karwacki mąż Anny/Marianny Bukaczowce

Generacja 1760

Rodzina Wojciecha 2 Karwackiego I Marianny
1763-1818 FRANCISZEK KARWACKI syn Wojciecha 2
*** 1763/0 Franciscum Karwacki ojc. Adalberti Karwacki i Anna Bukaczowce ch. Szym Bielinski, Marianna Jelowska, Anna Dobrowolska, Anast Bobowska, Jan Bobowskim, Anna Milanowska
*** 1763- 1818kwiec7/0 Franciscus 55 lat Karwacki Bukaczowce
*** 1762-1827/0 Mariana 65 lat Karwacka Bukaczowc
*** 1760-1834/0 Mariana 74 lata Karwacka Bukaczowce
*** 1766/0 Sophiam Karwacka-Hałabudnikowa ojc. Adalberti Karwacki i Anna Bukaczowce; chrz.Piotr Kozlowski i Marianna Bobowska
1811-1829/ 0 Josephus 18 lat Hałabudnik ojc. Casimiri Hałabudnik i *** Sophia Karwacka-Hałabudnikowa Bukaczowce
*** 1778/0 Andreas Karwacki ojc. Adalbertus Catharina Bukaczowce; ch. Nob.Marcin Tomicki i Anstazja Bobowska
*** 1780-1794stycz 3/0 Andreas lat 14 Karwacki ojc. Adalberti Bukaczowce
*** 1783/0 Thecla Karwacka ojc. Adalbertus Karwacki i Marianna Bukaczowce; chrz. Piotr Kozlowski i Franciszka Chmielowa
*** 1784-1785/0 Thomas 1 rok Karwacki Bukaczowce

Generacja 1790
*** 1790-1834/ 0 Casimira 44 lata Karwacka Bukaczowce
1817-1832/ zg 0 Mariana 15 lat Łotonecka ojc. Gregorii i Apolonia Karwacka
**** Apolonia Karwacka Bukaczowce
**** 1804-1834maj 22/0 Adalbertus lat 30 Karwacki ojc. Franciscii i Marianna Lipowa Bukaczowce
537 1763 0 Franciscum Karwacki Adalberti Anna Bukaczowce

530 1766 0 Sophiam Karwacka Adalberti Anna Bukaczowce
533 1778 0 Andream Karwacki Adalberti Catharina Bukaczowce
534 1778 0 Andreas Karwacki Adalbertus Catharina Bukaczowce

531 1783 0 Thecla Karwacka Adalbertus Marianna Bukaczowce
544 1784 0 Thomas Karwacki Adalbertus Marianna Bukaczowce
536 1786 0 Casimirus Karwacki Adalbertus Maryanna Bukaczowce
** 546 1822 0 Wincentius Karwacki Casimirus Anna Szabaturowa Bukaczowce

535 1788 0 Bartholomeus Karwacki Adalbertus Maryanna Bukaczowce
540 1790 0 Laurentius Karwacki Adalbertus Marianna Bukaczowce
545 1793 0 Thomas Karwacki Adalbertus Marianna Bukaczowce

527 1792 0 Apolonia Karwacka Franciscus Marianna Bukaczowce
539 1794 0 Josephus Karwacki Franciscus Marianna Bukaczowce
528 1789 0 Catharina Karwacka Franciscus Marianna Bukaczowce
532 1799 0 Adalberto Karwacki Franciscus Francisca Bukaczowce
529 1802 0 Marianna Karwacka Franciscus Marianna Bukaczowce


Generacja 1830
538 1820 0 Joanes Karwacki Bartholomeus Apolonia Zamoroka Bukaczowce
546 1822 0 Wincentius Karwacki Casimirus Anna Szabaturowa Bukaczowce

**** 1825list11/ Josephus s. Franciszka Karwacki i Marianna Pankow & slub Rosalia c. Andrzeja Zeeman Anna Tarłowa Bukaczowcesw. Ignac Choycan i Jozef. Gorski
542 1826 0 Nicolaus Karwacki Josephus Rosalia Zeeman Bukaczowce
543 1826 0 Nicolaus Karwacki Josephus Rosalia Zeemann Bukaczowce
*****1827luty27/0 Nicolaus 3 mies ojc. Karwacki Josephi i Rosalia Zeemann Bukaczowce
1832/0 Stanislaus 8 tyg Błaszkow ojc. Jacobi Błaszkow i **** Mariana Karwacka-Błaszkowa Bukaczowce pod Rohatyniem i Bursztynem
1826-1826zg/0 Catharina 3 tyg Pańkiewicz ojc. Jacobi i ****Anna Karwacka- Pankiewicz Bukaczowce

**** 1800 APOLONIA KARWACKA-Wasylow
1834 Elias ojc. Teodor i Anna Dranula Słobodnikowa & slub Anna Wasylow ojc Grzegorz Wasylowi Apolonia Karwacka Bukaczowce

**** 1800 MARIANNA KARWACKA-Błaszkow
1823/ur 0 Anna Błaszkow ojc. Jacobus Błaszkow i Mariana Karwacka Bukaczowce;ch. Jana Moszynski i marianna Szumska
1826/ur 0 Thecla Błaszkow ojc. Jacobus Blaszkowi Mariana Karwacka Bukaczowce jw.
1827/0 Mariana Karwacka Bukaczowce

**** AGNIESZKA KARWACKA-Szwaczyj
1826 slub Andreas Szwaczij matka Tizowa & slub **** Agnes Karwacka ojc Franciszek i Marianna Pankow Bukaczowce
1827-1828zgon /0 ***** Julianna 1 rok Szwaczij Andrea **** Agnetis Karwacka Bukaczowce
1827/ur 0 Halina Swaczyj ojc.Andreas Swaczyj i ****Agnes Karwacka Bukaczowce; chrz. Pawel Stelmach i Anna Szyłkowa

1891 MICHAŁ s. Józefa KARWACKI; ur 22.IX 1891 w Bukaczowicach. Pow. Rohatyń, Galicja. Wyzn. Rzym-kat;, narodowość. polska, obywatelstwo austriackie, ojciec Józef, zamieszkały w Bukaczowicach. GIMNAZJUM w Stanisławowie, matura 4 czerwiec 1909; studia na Uniwersytecie Lwowskim: Wydział Filozoficzny 1909/10-1911/12; Na UJ; Wydział filozoficzny 1912/13-1913/14 sem, 1. STYPENDIUM Jana Bazylewicza Towarnickiego 1911/12-1913/14 sem. 1. W 1913 podjął starania o uzyskanie uprawnień do nauczania języka polskiego jako przedmiotu głównego oraz filologii klasycznej jako przedmiotu pobocznego w szkołach średnich

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bukaczowce – osiedle typu miejskiego w rejonie rohatyńskim obwodu iwanofrankowskiego. Osada została założona w 1438 r. W 1489 r. Bukoczowce uzyskały magdeburskie prawo miejskie; utraciły je między 1932 a 1934 r. Należały do dóbr Augusta Aleksandra Czartoryskiego. W II Rzeczypospolitej miejscowość była siedzibą gminy wiejskiej Bukaczowce w powiecie rohatyńskim województwa stanisławowskiego. W Bukaczowcach urodzili się: w 1882 Józef Widawski - ksiądz rzymskokatolicki, uczestnik wojny z bolszewikami 1920 i kawaler Krzyża Walecznych, w 1884 Jakub Rothfeld - neurolog, dziad Jacka Rostowskiego. Obecnie osiedle liczy 1504 mieszkańców.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

BUKACZOWCE
Zgony
1 1715-1755zg 40 lat Adalbertus Karwacki 40 lat Bukaczowce
2 1738-1795 57 lat Adalbertus Karwacki 57 lat Bukaczowce
5 1763-1818 55 lat Franciscus Karwacki 55 lat Bukaczowce
4 1780- 1794 14 lat Andreas Karwacki ojc. Adalberti 14 lat Bukaczowce
14 1784-1785 1 rok Thomas Karwacki Bukaczowce
11 1827zg 3 dni Nicolaus Karwacki Josephi Rosalia Zeeman Bukaczowce
15 1826zg 0 Catharina Pańkiewicz Jacobi Anna Karwacka Bukaczowce
16 1826zg 0 Catharina Pańkiewicz Jacobi Anna Karwacka Bukaczowce
17 1828zg 0 Julianna Szwaczij Andrea Agnetis Karwacka Bukaczowce
1 1832zg 0 Stanislaus Błaszkow Jacobi Mariana Karwacka Bukaczowce
2 1829zg 0 Josephus Hałabudnik Casimiri Sophia Karwacka Bukaczowce
3 1804- 1834 30 lat Adalbertus Karwacki Franciscii Mariana Lipowa Bukaczowce
5 1827zg 0 Mariana Karwacka Bukaczowce
6 1827zg 0 Mariana Karwacka Bukaczowce
10 1827-1827zg 3 dni Nicolaus Karwacki Josephi Rosalia Zeemann Bukaczowce
10 1832zg 0 Mariana Łotonecka Gregorii Apolonia Karwacka Bukaczowce
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
sluby
4 1825 Josephus Karwacki Pankow & 1825 Rosalia Zeeman Tarłowa Bukaczowce
3 1826 Andreas Szwaczij Tizowa &1826 Agnes Karwacka Bankow ? Pankow Bukaczowce
1 1834 Elias Dranula Słobodnikowa & 1834 Anna Wasylow Karwacka Bukaczowce

Urodzenia

14 1733ur 0 Lucam Karwacki ojc. Stanislao Marianna Bukaczowce
WOJCIECH 2 KARWACKI i 1) ANNA 2) KATARZYNA
7 1763 0 Franciscum Karwacki ojc. Adalberti 1) Anna Bukaczowce
18 1766 0 Sophiam Karwacka Adalberti Anna Bukaczowce
2 1778 0 Andream Karwacki ojc. Adalberti 2) Catharina Bukaczowce
3 1778 0 Andreas Karwacki ojc. Adalbertus Catharina Bukaczowce
6 1786 0 Casimirus Karwacki ojc. Adalbertus 3) Maryanna Bukaczowce
19 1783 0 Thecla Karwacka Adalbertus Marianna Bukaczowce
17 1784 0 Thomas Karwacki Adalbertus Marianna Bukaczowce
5 1788 0 Bartholomeus Karwacki ojc. Adalbertus Maryanna Bukaczowce
13 1790 0 Laurentius Karwacki Adalbertus Marianna Bukaczowce
18 1793 0 Thomas Karwacki Adalbertus Marianna Bukaczowce


1763 FRANCISZEK KARWACKI i Marianna
7 1763 0 Franciscum Karwacki ojc. Adalberti 1) Anna Bukaczowce
1 1799 0 Adalberto Karwacki ojc. Franciscus Francisca Bukaczowce
14 1789 0 Catharina Karwacka Franciscus Marianna Bukaczowce
13 1792 0 Apolonia Karwacka Franciscus Marianna Bukaczowce
11 1794 0 Josephus Karwacki ojc. Franciscus Marianna Bukaczowce
11 1797 0 Agnes Karwacka ojc. Franciscus Marianna Bukaczowce
17 1802 0 Marianna Karwacka Franciscus Marianna Bukaczowce


1788 BARTŁOMIEJ KARWACKI i Apolonia Zamoroka ?
10 1820 0 Joanes Karwacki ojc. Bartholomeus Apolonia Zamoroka Bukaczowce

1794 JÓZEF KARWACKI i Rosalia Zeemam
15 1826 0 Nicolaus Karwacki Josephus Rosalia Zeemann Bukaczowce
16 1826 0 Nicolaus Karwacki Josephus Rosalia Zeeman Bukaczowce

1786 KAZIMIERZ KARWACKI i Anna Szabaturowa
19 1822 0 Wincentius Karwacki ojc. Casimirus Anna Szabaturowa Bukaczowce

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ZOFIA Karwacka HAŁABUDNIK
10 1806 0 Josephus Hałabudnik Casimiri Zofia Karwacka Bukaczowce
ROZALIA Karwacka DOBROWOLSKA
6 1801 0 Franciszka Dobrowolska Franciszek Rozalia Karwacka Bukaczowce
7 1801 0 Mathias Dobrowolski Franciszek Rozalia Karwacka Bukaczowce

TEKLA Karwacka DOBRUCHOWSKA
9 1810 0 Joannes Baptista Dobruchowski Josephus Thecla Karwacka Bukaczowce
8 1815 0 Adalbertus Dobruchowski Josephus Thecla Karwacka Bukaczowce

ANNA Karwacka BŁASZKOWA
1 1823 0 Anna Błaszkow ojc. Jacobus Mariana Karwacka Bukaczowce
5 1823 0 Anna Błazkow ojc. Jacobus Mariana Karwacka Bukaczowce
2 1824 0 Martinus Błaszkow ojc. Jacobus Mariana Karwacka Bukaczowce
3 1826 0 Thecla Błaszkow Jacobus Mariana Karwacka Bukaczowce
4 1826 0 Thecla Błaszkow Jacobus Mariana Karwacka Bukaczowce

MARYANNA Karwacka ŁOTONIECKA
21 1816 0 Maryanna Łotonecka Gregorius Apolonia Karwacka Bukaczowce

APOLONIA Karwacka WASYLÓW
28 1818 0 Anna Wasylow Gregorius Apolonia Karwacka Bukaczowce

ANNA Karwacka PANKIEWICZ
24 1826 0 Catarina Pankiewicz Jacobus Anna Karwacka Bukaczowce
25 1826 0 Catharina Pańkewicz Jacobus Anna Karwacka Bukaczowce

AGNIESZKA Karwacka SWACZYJ
26 1827 0 Halina Swaczyj Andreas Agnes Karwacka Bukaczowce
27 1827 0 Helena Szwaczyj Andreas Agnes Karwacka Bukaczowce


Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

BRZOZDOWICE
ZGONY
9 1875zg 0 Mikołaj Karwacki Brzozdowce
11 1887zg 34 Franciszek Małańczuk ojc.Piotr Aniela Karwacka Brzozdowce
12 1887zg 1 Jan Małańczuk ojc. Teodor Aniela Karwacka Brzozdowce
13 1895zg 16 Katarzyna Małańczuk ojc. Teodor Aniela Karwacka Brzozdowce
14 1893zg 42 Władysław Małańczuk ojc. Teodor Aniela Karwacka Brzozdowce
SLUBY

6 1843 Mikołaj Karwacki & 1843 Marianna Kłosowska Brzozdowce
2 1884 Teodor Małańczuk Stefanów & 1884 Aniela Karwacka Kłosowska Brzozdowce

URODZENIA
MIKOŁAJ KARWACKI z Brzozdowic
9 1856 0 Jan Karwacki ojc. Mikołaj 1) Katarzyna Wewiorska Brzozdowce
15 1861 0 Franciszka Karwacka ojc. Mikołaj Marianna Kłossowska Brzozdowce
16 1864 0 Katarzyna Karwacka ojc. Mikołaj Marianna Kłossowska Brzozdowce
12 1869 0 Agnieszka Karwacka ojc. Mikołaj 2) Maria Kłossowska Brzozdowce

ANIELA Karwacka MALANCZUK/MAŁASZCZUK z Brzozdowic
22 1890 44 Władysław Małańczuk Teodor Aniela Karwacka Brzozdowce
23 1887 2 Franciszek Małaszczuk Teodor Aniela Karwacka Brzozdowce
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ZABŁOTÓW Baworów
5 1785 1 Krzysztof Karwacki &1785 Helena Czochłowa Baworów

SLUBY
1 1811 2 Antoni Karwacki & 1811 Marianna Baworowska Zabłotów


NARODZENIA
ANTONI KARWACKI i Marianna Baworowska z Zabłotowa:
12 1812 2 Karolina Karwacki ojc. Antoni Marianna Baworowska Zabłotów
4 1814 1 Barbara Karwacki ojc. Antoni i Marianna Baworoska Zabłotów
8 1822 38 Ignacy Adam Karwacki ojc. Antoni Marianna Baurowska Zabłotów

ROZALIA Karwacka LASKOWSKA z Zabłotowa
20 1913 21 Maria Laskowski Paweł Rozalia Karwacka Zabłotów

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KAMIONKA STRUMIŁOWA
SLUB
3 1815 Josephus Karwacki & 1815 Teresa Berbeka Kamionka Strumiłowa (Bużańska)
URODZENIA
FRANCISZEK KARWACKI z Kamionki strumiłowej
20 1797ur 0 Wojciech Karwacki ojc. Franciszek Kamionka Strumiłowa (Bużańska)

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ZELECHÓW WIElKI
ZGONY
12 1717- 1777 60 lat Stanisław Karwacki Żelechów Wielki
8 1763-1783 20 lat Michał Karwacki Żelechów Wielki
15 1777- 1778 9 mies Wojciech Karwacki ojc. Marcin Żelechów Wielki
13 1779-1781 2 lata Szymon Karwacki ojc. Marcin Żelechów Wielki
7 1784-1784 4 dni Maciej Karwacki Żelechów Wielki
3 1785zg 0 Apolonia Karwacka Żelechów Wielki
9 1787zg 0 N. Karwacka Żelechów Wielki
6 1784-1789 15 lat Jan Karwacki 15 lat Żelechów Wielki
8 1792zg 0 Marianna Karwacka Żelechów Wielki
SLUB
2 1794 Franciszek Karwacki & 1794 Jadwiga Czerniecki Żelechów Wielki
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Horpin (ukr. Горпин) – wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie kamioneckim na Ukrainie. W II Rzeczypospolitej gmina wiejska. Od 1 sierpnia 1934 r., w ramach reformy scaleniowej stała się częścią gminy Żelechów Wielki[1] w powiecie kamioneckim. 17 sierpnia 2013 w pobliżu wsi odbyło się uroczyste odsłonięcie pomnika polskich ochotników, poległych 18 sierpnia 1920 w walkach z bolszewicką konnicą Budionnego.[2] Według Słownika geograficznego Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich: Horpin to wieś w powiecie Kamionka Strumiłowa, położona 12,2 km na południe od Kamionki Strumiłowej[3].
HORPIN buski osada KARWACKI
Gniazdo Horpin odtworzono w X/XI 2006 roku na podstawie ksiąg parafii Żelechowo diec. Lwowskiej udostępnionych w Archiwum Diecezji w Krakowie przy ul. Kanoniczej (16.11.2006)

Wg. Słow. Geogr. Sulimierskiego:
KARWACKI: przysiółek HARPINA, w północnej stronie pow. Kamionka Strumiłłowa, woj. Tarnopolskie. HARPIN – wieś położona w pow. Kamionka Strumiłłowa, nad Potokiem Harpinka o 12,2 km od K. str, w niskiej i płaskiej okolicy, u której pólnocnego brzegu czernieja ogromne lasy buseckie, kamienieckie i radziechowskie. Posiadłości wieksze stanowiły 810 mrg, włoscianskie 1710. Ludność: rz-kat. 434 należy do parafii 5 km na E w ŻELECHOWIE, gr-kat 509 z parafia na miejscu, w ramach dekanatu buskiego, dec. Lwowskiej ; filie parafii: Nahorce, Łodyń, ogółem wiec w parafii gr-kat 1089. Sad, szkoła 1 etatowa, należy do rady w Sokalu. Większosć posiadłości należy do benedyktynek we Lwowie. KARWACKI przysiółek Harpina, N cz. Pow, Kamionka Strumiłłowa

I Zabór austriacki 1772 / ZBRUCZ graniczny z I RP na wschodzie
Karwaccy z Horpina buskiego są zmuszeni legitymować swoje szlachectwo w austriackiej Galicji;

- robią to też przez cały XIX wiek poddani cara w guberni podolskiej (Kamieniec, Chocim. Krzemieniec). Nie mają takiego obowiązku Karwaccy mieszkający w Królestwie Polskim, Wielkopolsce...

I Zabór austriacki 1772-1793/ZBRUCZ graniczny z I RP na wschodzie
I Zabór austriacki 1772/ II zabór 1793 ZBRUCZ graniczny z 2 zab.ros. na wschodzie do 1809 roku

Zabór austriacki 1772
OSTATNI WYLEGITYMOWANI KARWACCY na Podolu Zachodnim (BONIECKI
I sza LEGITYMIZACJA AUSTRIACKA : W ziemstwie zaś buskiem, legitymowali się ze szlachectwa 1782 r. Karwaccy Tomasz i Maciej, synowie Marcina


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


HORPIN dom nr 8 Karwacki

Rodzina Stanisław Karwackiego
SIEDZIBA KARWACKICH dom nr 8
* 1709 STANISŁAW STANISLAUS KARWACKI lat 68 zmarł 18 luty 1777 w domu nr 8 ZGONY Horpin 1776-1796
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Rodzina Kazimierza Karwackiego i Marianny Ilnickiej
* 1700 KAZIMIERZ KARWACKI i Marianna Ilnicka, z która miał syna Marcina ożenionego z Anastazją Wisniowską, a oni mieli synów Tomasza i Macieja Karwackich, którzy legitymowali się ze szlechectwa w ziemi buskiej w 1792 roku
KAZIMIERZ KARWACKI (skąd …?) i Marianna Ilnicka (LLNICCY BARDZO ROZRODZENI NA PODOLU, w sasiedztwie Ilnik) ; rodzice Marcina w Ziemii Buskiej w woj. Tarnopolskim. .. pojawia się na Podolu drugie gniazdo Karwackich czy Kazimierz nie był bratem Stefana z Trembowli ? Może się wżenił tutaj w majętność Ilnickich tworząc przysiółek Karwacki we wsi Harpiny…GDZIE POWSTAŁA LINIA BUSKA Karwackich. Odległość między Buskiem a Trembowlą ponad 200 km.

* 1700 KAZIMIERZ KARWACKI i Marianna Ilnicka, z która miał syna Marcina ożenionego z Anastazją Wisniowską, a oni mieli synów Tomasza i Macieja Karwackich, którzy legitymowali się ze szlechectwa w ziemi buskiej w 1792 roku
Pani Sławomira Karwacka-Paluch: „Illnieccy zamieszkiwali wsie IILNIK i JAWORA w ziemstwie Buskim, legitymowali się ze szlachectwa w roku 1782r. Karwaccy - Tomasz i Maciej, w tej rodzinie wnukowie Kazimierza i Marianny ILLNIECKIEJ w ziemstwie Buskim, od stuleci zamieszkiwały tam rody szlacheckie Karwackich”
dzieci Kazimierza Karwackiego i Marianny Ilnickiej:
Rodzina Marcina Karwackiego i Anastazji Wisniowskiej
** 1730 MARCIN KARWACKI i Anastazja Wiśniowska
1 żona ANASTAZJA WIŚNIOWSKA
MARCIN KARWACKI s. Kazimierza i ANASTAZJA (Wiśniowska) rodzice urodzonego 5.XII 1786 MIKOŁAJA KARWACKIEGO, syn MARCINA KARWACKIEGO i ANASTAZJI Uza; chrzestni Stanisław Czernecki i Xenia ...(UWAGA Marcin miałby wtedy 18 lat jak rodził się Mikołaj ????)
** pierwsza żona Anastazja Wiśniowska Karwacka chrzestną w 1786 Franciszka Karwackiego syna Georgiusa Karwackiego i Katarzyny córki Jana Chrzanowskiego; wraz z Andrzejem Ch/Krzanowski oraz takżę Marii Anny z 22 Jan 1791 r. . (musiała wkrótce umrzeć skoro Marcin żeni się po raz drugi w 1792 roku z Katarzyną Latecką)
Anastazja Karwacka chrzestną w 1786 Franciszka Karwackiego syn Georgiusa Karwackiego i Katarzyny córki Jana Chrzanowskiego; wraz z Andrzejem Ch/Krzanowski oraz takżę Marii Anny z 22 Jan 1791 r. . (musiała wkrótce umrzeć skoro Marcin żeni się po raz drugi w 1792 roku z Katarzyną Latecką)

** 1750-60 MARCIN KARWACKI s. Kazimierza i ANASTAZJA (Wiśniowska) rodzice urodzonego 5.XII 1786 MIKOŁAJA KARWACKIEGO, syn MARCINA KARWACKIEGO i ANASTAZJI Uza; chrzestni Stanisław Czernecki i Xenia ...wcześniej mieli ?
*** TOMASZ KARWACKI / Tomasza i
*** MACIEJ KARWACKI / Macieja.
**MARCIN KARWACKI (1720?) (syn Kazimierza i Marianny Ilnicka; ożeniony z Anastazją Wisniowską, z która miał synów (1750/60)
I legitymacja galicyjska w 1782 roku (synowie Marcina i Anastazji) Tomasza i Macieja Karwackich, którzy legitymowali się ze szlechectwa w ziemi buskiej w 1782 roku

*** 1778 WOJCIECH KARWACKI 2 miesiące s. Marcina Karwackiego zmarł 22 XII 1778 w domu nr 8
*** 1779 SZYMON KARWACKI 10 lutego 1781 2 lata umiera w domu nr 8
*** 1784 w marcu 1784 umiera - MACIEJ KARWACKI miał 4 dni, zmarł w domu nr 8
*** 1785 APOLONIA KARWACKA 3 miesieczna infans Karwacka umiera 7 listopad 1785 w domu nr 8

1768 MARCIN KARWACKI
1789 rok 1768 MARCIN KARWACKI świadkiem na ślubie PIOTRA KRZANOWSKIEGO s. Jana i TERESY GUŚKIEWICZ
1790 rok 1768 MARCIN KARWACKI świadkiem na ślubie MACIEJA MAZURA i MARIANNY CZERNICKIEJ
1796 MARCIN KARWACKI świadkiem na ślubie 12 czerwca 1796 Alexa Sikorskiego, s. Piotra i Józefy

** od 1792 druga żona KATARZYNA LATECKA (1776) c. Józefa lat 16; świadkowie Ignacy Czerwiński i Wojciech Mazur 11 XII 1792 2 ślub
druga żona KATARZYNA LATECKA (1776) c. Józefa lat 16; świadkowie Ignacy Czerwiński i Wojciech Mazur 11 XII 1792 2 ślub ale MARCIN ma tylko 24 lata (1768) ???? czy to ten sam czy syn synowiec starszego

Synowie Marcina Karwackiego i Anastazji Wiśnioweskiej:
*** 1760 TOMASZ KARWACKI
***1760 MACIEJ KARWACKI; synowie Marcina Karwackiego i Anastazji Wisniowskiej, wnukowie Kazimierza Karwackiego i Marianny Ilnicka; którzy legitymowali się ze szlechectwa w ziemi buskiej w 1792 roku (UWAGA: ich Ojciec MARCIN chyba był starszy id MARCINA z 1768 ojca Mikołaja i Michała)
*** 1786 MIKOŁAJ KARWACKI :5.XII 1786 urodził się MIKOŁAJ KARWACKI, syn MARCINA KARWACKIEGO i ANASTAZJI Uza; chrzestni Stanisław Czernecki i Xenia ...
*** 1794 MICHAŁ KARWACKI ur 15 czerwca 1794 roku syn Marcina Karwackiego i Anastazji; chrzestni Mikołaj Hryćków i Katarzyna Lewandowska.


(koniec metryk ślubnych Horpina w 1796

Rodzina Grzegorza Karwackiego i Katarzyny Krzanowskiej
**1765 GRZEGORZ/Gregoriusz KARWACKI syn/synowiec Kazimierza, ożeniony z KATARZYNĄ KRZANOWSKĄ rodzice m.in. Franciszka KARWACKI, ur. 18 January 1786, syn Georgiusa Karwackiego i Katarzyny córki Jana Chrzanowskiego; chrzestni Andrzej Ch/Krzanowski i Anastazja Karwacka/ także Marii Anny z 22 Jan 1791 r. (musiała wkrótce umrzeć skoro Marcin żeni się po raz drugi w 1792 roku z Katarzyną Latecka)
1792 rok GRZEGORZ KARWACKI świadkiem na ślubie 1770 FRANCISZKA KARWACKIEGO lat 22 ślub 1792 i 1774 JADWIGI CZERNICKIEJ c. MACIEJA l. 18 ślub 1792
Dzieci Grzegorza Karwackiego i Katarzyny Krzanowskiej
***1786 FRANCISZEK KARWACKI syn Georgiusa Karwackiego i Katarzyny córki Jana Chrzanowskiego; chrzestni Andrzej Ch/Krzanowski i Anastazja Karwacka/ także Marii Anny z 22 Jan 1791 r. . (musiała wkrótce umrzeć skoro Marcin żeni się po raz drugi w 1792 roku z Katarzyną Latecka)
1786 FRANCISZEK KARWACKI, ur. 18 January 1786, syn Georgiusa Karwackiego i Katarzyny córki Jana Chrzanowskiego; chrzestni Andrzej Ch/Krzanowski i Anastazja Karwacka
31 października 1805 FRANCISZEK KARWACKI chrzestnym Michała s. Macieja i Barbary Bahrey
Dzieci Franciszka Karwackiego i Teresy Barbeczyk i Apolonii ???.......
**** 1824 ANTONIA KARWACKA ur 16 luty 1824, c. Franciszka Karwackiego i Teresy Barbecowej; chrzestni Maciej Czernicki i Jadwiga Krzanowska
**** 1825 PETRONELA KARWACKA, ur 13 stycznia 1825 córka Franciszka Karwackiego i Apolonii Podoleckiej. Chrzestni Andrzej Tyrba, Maria Liśińska

*** 1791 MARIA ANNA KARWACKA, ur 22 January 1891, córka Georgii Karwacki i Katarzyny Chrzanowskiej; chrzestni Petrus Markiewicz i ANASTAZJA KARWACKA (w zapisie „plebeje” a przecież wylegitymowani szlachcice)
*** 1794 ANTONI KARWACKI, ur. 3 czerwca 1794, syn Georgiusa Karwackiego i Katarzyny z Crzanowskich, chrzestni Andreas Chrzanowski i Anastazja Karwacka (plebeje z Horpina

Rodzina Franciszka Karwackiego i Jadwigi Czernickiej
** 1770 Brat FRANCISZEK KARWACKI ślub ur 1770 FRANCISZKA KARWACKIEGO lat 22 ślub 1792 i 1774 JADWIGI CZERNICKIEJ c. MACIEJA l. 18 ślub 1792
żona JADWIGA CZERNICKA c. Macieja
** 1770 FRANCISZK KARWACKIbrat Sebastiana syn/synowiec Kazimierza lat 22 ślub 1792 i 1774 JADWIGI CZERNICKIEJ c. MACIEJA l. 18 ślub 1792
31 października 1805 FRANCISZEK KARWACKI chrzestnym Michała s. Macieja i Barbar Bahrey
zona JADWIGA Czernicka Karwacka
** 1770 JADWIGA KARWACKA 9 stycznia 1806 JADWIGA KARWACKA chrzestną Agnieszki córki Grzegorza Krzanowskiego i Rozali Czernickiej

Rodzina Sebastiana (1) Karwackiego i Katarzyny Marszałkowny
** 1770 SEBASTIAN (1) KARWACKI brat Franciszka 1770 syn/synowiec Kazimierza, ożeniony z Katarzyną Ksenia Marszałkówną...., ojciec Marii z 7 stycznia 1798 i Antoniego z 13.VI.1802
Dzieci Sebastiana (1) Karwackiego i Katarzyny Marszałkówna
*** 1798 MARIA KARWACKA, ur. 7 January 1798, corka Sebastiana (1) Karwackiego i Katarzyny Marszalkowny ; chrzestni: FRANCISZEK KARWACKI, rolnik, Anastazja Karwacka, Andrzej Krzanowski, Halina Krzanowska, Barbara Malicka, Grzegorz ... wszystko Rolnicy z Horpina
*** 1808 BARBARA KARWACKA ur 10 sierpnia 1808, c. Sebastiana Karwackiego i Katarzyny Marszalkówny; chrzestni Marcin Krzanowski i Konstancja Czernicka
*** 1802 ANTONI KARWACKI, ur 13 czerwca 1802/poz. 2 syn Sebastiana (1) Karwackiego i Katarzyny Marszałkówny; chrzestni FRANCISZEK KARWACKI i Barbara Malicka
Dzieci Antoniego Karwackiego i Marianny Ładyszyny
****1834 TERESA KARWACKA, ur.15 październik 1834 córka Antoniego Karwackiego i Marianny ; matka Jakuba, babka Michała
***** 1860 JAKUB KARWACKI syn Teresy Karwackiej
1) żona Maria Hrycków
2) zona Irena barska
wnuki Teresy Karwackiej
dzieci Jakuba Karwackiego 1) Marii Hrycków 20 Ireny Barskiej;
****** 1901 MICHŁA KARWACKI: 26 luty/ 3 marzec 1901 w domu HORPIN 3 urodził się MICHAŁ KARWACKI (zmarł 16 lutego 1902) s. Jakuba Karwackiego (syna Teresy Karwackiej) i Marii Hrycków (c. Teodora i Marii Tracz); chrzestni Eliasz Łuczko, Tekla Jurczyszyn
****** MICHAŁ KARWACKI: 26 luty/ 3 marzec 1901 w domu HORPIN 3 urodził się MICHAŁ KARWACKI (zmarł 16 lutego 1902) s. Jakuba Karwackiego (syna Teresy Karwackiej) i Marii Hrycków (c. Teodora i Marii Tracz); chrzestni Eliasz Łuczko, Tekla Jurczyszyn
****** 1903 STANISŁAW KARWACKI;12/16 maj 1903 w domu HORPIN 3 urodził się STANISŁAW KARWACKI, zmarł 9 kwietnia 1909; s. Jakuba (s. Teresy Karwackiej) i Ireny Barskiej ( c. Blasio i Zofii Hrycków)
****** 1905 MICHAŁ KARWACKI;12 styczeń/2 luty 1905 w domu HORPIN 3 urodził się MICHAŁ KARWACKI, s. Jakuba (s. Teresy Karwackiej) i Ireny (c. Blasio Barskiego i Zofii Hrycków) zginął z.. zginął 1944 z rąk UPA
żona
****** Michał Karwacki (dziadek p. Ewy Przybył)
babcia -******Anna Karwacka z domu Tułuczkiewicz urodzona w 1905 r w Horpinie
****** Katarzyna Karwacka - siostra dziadka Michała urodzona w 1907 roku w Horpinie
Powiat Kamionka Strumiłłowska: wśród kilkudziesięciu ofiar ustalono nazwiska 23, zginęli we wrześniu 1944 w mci Horpina/Horpin ( tam jest przysiółek Karwacki według Słownika Geogr. Sulimierskiego):
MICHAŁ KARWACKI
STANISŁAW KARWACKI, s. Michała
dzieci Michała i Anny Tułuczkiewicz Karwackich
1/ ******* 1924 Stanisław Karwacki urodz. w 1924 roku - zamordowany razem z dziadkiem w 1944 roku
2/ ******* 1927 Stefania Karwacka urodz. w 1927 roku w Horpinie
3/ ******* 1929 Helena Karwacka urodz. w 1929 roku w Horpinie
4/ ******* 1931 Franciszek Karwacki urodz. w 1931 roku w Horpinie
5/ ******* 1934 Maria Karwacka urodz. 22.05.1934 roku w Horpinie
6/ ******* 1934 Michał Karwacki urodz. 22.05.1934 roku w Horpinie
(Ewa Przybył) :Ja jestem córką Michała Karwackiego mieszkam w Elblągu. Moi rodzice mieszkają w pow. Elbląg. Nasza rodzina mieszka w Elblągu i okolicach. Osoby noszące nazwisko Karwacki z mojej rodziny to: tata Michał. moja mama i moi bracia , oraz ich rodziny a także bratowa taty , ponieważ brat już umarł. Jeżeli będą potrzebne jakieś informacje na temat dzieci - to służę pomocą.
7/ ******* 1937 Aniela Karwacka urodz. w 1937 roku w Horpinie
8/ ******* 1940 Anna Karwacka urodz. w 1940 roku w Horpinie

Witam!
Mam na imię Ewa. Pochodzę z rodu Karwackich. Mój dziadek to Michał Karwacki urodzony w 1905 roku w Horpinie , który został zamordowany w 1944 roku razem ze swoim synem Stanisławem. Babcia z dziećmi uciekła .
Tak jak napisałam dziadek –
* Michał Karwacki
babcia - *Anna Karwacka z domu Tułuczkiewicz urodzona w 1905 r w Horpinie
* Katarzyna Karwacka - siostra dziadka Michała urodzona w 1907 roku w Horpinie
dzieci Michała i Anny Karwackich:
1/ ** Stanisław Karwacki urodz. w 1924 roku - zamordowany razem z dziadkiem w 1944 roku
2/ ** Stefania Karwacka urodz. w 1927 roku w Horpinie
3/ ** Helena Karwacka urodz. w 1929 roku w Horpinie
4/ ** Franciszek Karwacki urodz. w 1931 roku w Horpinie
5/ ** Maria Karwacka urodz. 22.05.1934 roku w Horpinie
6/ ** Michał Karwacki urodz. 22.05.1934 roku w Horpinie
7/ ** Aniela Karwacka urodz. w 1937 roku w Horpinie
8/ ** Anna Karwacka urodz. w 1940 roku w Horpinie.

Ja jestem córką Michała Karwackiego mieszkam w Elblągu. Moi rodzice mieszkają w pow. Elbląg. Nasza rodzina mieszka w Elblągu i okolicach. Osoby noszące nazwisko Karwacki z mojej rodziny to: tata Michał. moja mama i moi bracia , oraz ich rodziny a także bratowa taty , ponieważ brat już umarł. Jeżeli będą potrzebne jakieś informacje na temat dzieci - to służę pomocą.
Proszę o kontakt.Pozdrawiam gorąco.
*** Ewa Przybył z domu Karwacka

Xxxxxxxxxxxxxx
*** 1805 MACIEJ KARWACKI, ur 13 january 1805, syn Sebastiana Karwackiego i Katarzyny Marszalkówny’; chrzestni FRANCISZEK KARWACKI i Katarzyna Czernicka
*** 1808 BARBARA KARWACKA ur 10 sierpnia 1808, c. Sebastiana Karwackiego i Katarzyny Marszalkówny; chrzestni Marcin Krzanowski i Konstancja Czernicka

około 1880
AGNIESZKA KARWACKA – Kos ;ANTONINA c. Mikołaja Kos i Agnieszki Karwackiej

Rodzina Sebastiana (2) Karwackiego i Kseni .........
** 1770 SEBASTIAN (2) KARWACKI syn/synowiec Kazimierza, ożeniony z Xenią...... z Horpina .... ojciec Marii z 4 grudnia 1802
14 marca 1808 KSENIA KARWACKA (żona Sebastiana 2) chrzestną Józefa, syna Szymona i Anny Szybisko/
Dzieci Sebastiana (2) Karwackiego i Xeni........
*** 1802 MARIA KARWACKA, ur. 4 grudnia 1802 córka Sebastiana Karwackiego i Kseni....... z Horpina, chrzestni Jan Czernicki i KATARZYNA KARWACKA
*** 1807 KATARZYNA KARWACKA ur 8 grudnia 1807, córka Zebastiana (2) Karwackiego i Xeni......., chrzestni Jan Czernicki i Maria Jaszczynczyn
*** 1809 MICHAŁ KARWACKI, ur 8 października 1809 syn Sebastiana Karwackiego i Xeni Wan.....; chrzestni Jan Czernicki i Jadwiga Krzanowska
*** 1823 WOJCIECH/Adalbert KARWACKI ur 31 kwietnia 1823, syn Sebastiana Karwackiego o Xeni Matwiejewej ?????; chrzestni Józef i Agnieszka Czerniccy
Dzieci Wojciecha Karwackiego i Xeni Jakimowicz
**** 1859 BASILIUS KARWACKI, ur. 6 January 1859 syn Adalberta (s. Sebastiana i Xeni Matwiejew) i Xeni Jakimowicz (c. Dominika i Marii)


Rodzina Ignacego Karwackiego i Katarzyny Hrycków
** 1770 IGNACY KARWACKI mąż Katarzyny Hrycków, ojciec Kazimierza z 5 marca 1804
Dzieci Ignacego Karwackiego i Katarzyny Hryćków z Horpina ? czy ........
*** 1804 KAZIMIERZ KARWACKI, ur. 5 marzec 1804 syn Ignacego Karwackiego i Katarzyny Hrycków z Horpina; chrzestni Marcin Czernicki i Maria Latecka rolnicy z Horpina.......
KAZIMIERZ KARWACKI (ur. 1814) i MARIANNA w Kanadzie MB DAUPHIN District
1804 KAZIMIERZ KARWACKi syn Ignacego o Katarzyny Hrycków
Syn Kazimierza i Marianny Karwackich (czy wnuk) I synowa z dziećmi ???
1866 BAZYL WASYL KARWACKI
Zona 1876 TEKLA KARWACKA
Dzieci Wasyla i Tekli:
1892 JAN KARWACKI Yanko Karswatski
1897 JOZEFA KARWACKA Yusepka Karswatski
1899 ANNA KARWACKA Hanka Karswatski
1901 ANASTAZJA KARWACKA Nashta Karswatski
1903 MARIA KRWACKA Marie Karswatski


Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ukraina HORPIN Zelechow 10.X.2014
1717-1777 zgon styczeń STANISŁAW KARWACKI lat 60
1772...1794 styczeń 6; FRANCISZEK KARWACKI lat 22 & JADWIGA c. Macieja Czernickiego; sw. GRZEGOZR KARWACKI

MARCIN KARWACKI:
1778-1778 zgon WOJCIECH KARWACKI syn Marcina 2 miesiace
1779-1781 zgon styczeń SZYMON KARWACKI 2 lata syn Marcina

1763-1783 zgon MIACHAŁ KARWACKI lat 20
1773-1786 zgon 15 grudzień KARWACKA lat 13
1784-1784 zgon MACIEJ KARWACKI 4 dni
1785-1785 zgon APOLONIA KARWACKA 3 dni
1774-1789 zgon sierpień 24 JAN KARWACKI lat 15
1791-1792 zgon MARIANNA KARWACKA 1 rok
1784-1787 zgon N Karwacka, lat 13


xxxxxxxxxxxxxxxxxx

W latach 1776-1796 byli dziećmi NIE MA ICH W METRYKACH
** 1770 SEBASTIAN (2) KARWACKI syn/synowiec Kazimierza, ożeniony z Xenią...... z Horpina .... ojciec Marii z 4 grudnia 1802
** 1770 IGNACY KARWACKI mąż Katarzyny Hrycków, ojciec Kazimierza z 5 marca 1804


Horpin 25
Rodzina Jana Karwackiego i Apolonii
1800 JAN KARWACKI i APOLONIA KARWACCY ((ur. ok. 1800 roku) rolników i mieszkańców Horpina 25, rodzice
* 1829 MARIANNA KARWACKA (ur. ok. 1829 roku) 1) KATARYNY 2) KINACH
1829 MARIANNA KARWACKA – 1) Kataryna- 2) Kinach ; 30 maja 1876, poz. 10/str 10 (Z ksiąg parafii Żelechowo (Horpin) w Archiwum Diecezji Lwowskiej w Krakowie) (księga małżeństw) : pobrali się: wdowiec Bazyli Kinach, l. 49 syn Andrzeja i Marianny rolników w Żelechowie Małym oraz MARIANNA (ur. ok. 1829 roku) KATARYNA, córka JANA i APOLONII KARWACKICH ((ur. ok. 1800 roku) rolników i mieszkańców Horpina 25, wdowa l. 47. Swiadkowie Józef Baliński i Wojciech Czernicki


Dom nr 8
Rodzina Stanisława Karwackiego i Agnieszki Guskiewicz
** 1770 STANISŁAW KARWACKI mąż Agnieszki Guskiewicz.....
zona 1770 AGNIESZKA KARWACKA11 marca 1804 AGNIESZKA KARWACKa jest chrzestną Grzegorza
Dzieci Stanisława Karwackiego i Agnieszki Guskiewicz.......
*** 1800 AGNIESZKA KARWACKA-Willman
9 września 1821 urodził się LAURENTY WILLMAN syn Antoniego Willmana i Agnieszki Karwackiej
1 kwietnia 1824 urodził się LUDWIK syn Antoniego Willmana i Agnieszki Karwackiej
9 kutego 1827 urodził się TADEUSZ syn Antoniego Willmana i Agnieszki Karwackiej
Dzieci Stanisława Karwackiego i Agnieszki Guskiewicz.......
*** 1815 MARIA KARWACKA, ur. 6 grudnia 1815 córka Stanisława Karwackiego i Agnieszki Guskiewicz; chrzestni Marcin Krzanowski i Matrona Bratunina.
*** MARIA KARWACKA-Szybajło, c. Stanislawa Karwackiego i Jadwigi Guskiewicz, zona Laurentego (s. Szymona i Anny),
**** 1858 LAURENTY SZYBAJŁO 7/8 sierp 1858 dom nr 15
MARIA KARWACKA chrzestna Andrzeja Lateckiego 24/26 XI 1874
*** 1822 APOLONIA LUDWIKA KARWACKA, ur. 28 listopada 1822, c. Stanisława Karwackiego i Agnieszki Buśkiewicz; chrzestni Marcin Krzanowski i Katarzyna Górska


HORPIN 1..8... 149
* 1800 JÓZEF KARWACKI mąż TERESY Barbeczyk ?? ojciec Rosalii z 10 października 1815 JÓZEF KARWACKI (ur ok. 1800) i TERESA BECOWA KARWACKICH rolników o mieszkańców Horpina; rolnik rodzice JAKUBA/JACOBUS KARWACKI
Dzieci Józefa Karwackiego i Teresy Barlińskiej.......
** 1815 ROSALIA KARWACKA, ur. 10 pazdziernika 1815 córka Józefa Karwackiego i Teresy Barbec; chrzestni Jan Czernicki i Anna Barlinskiej
** 1821 MIKOŁAJ KARWACKI ur 24 grudnia 1821 syn Józefa Karwackiego i Teresy Berlinskiej; chrzestni Józef Czernicki i Agnieszka Krzanowska.; zona MARIA KOSTIUK
syn Mikołaja Karwackiego i Marii Kostiuk:
*** 1850 JAKUB KARWACKI :JAKUB/JACOBUS syn Mikołaja Karwackiego i Marii Kostiuk
*** 1855 JAN KARWACKI ur 9 czerwca 1855 w domu nr 8 , syn MIKOŁAJA KARWACKIEGO ( ss Józefa Karwackiego i Teresy Barbekowej) i MARTY KOSTIUK (cc. Mikołaja Kostiuka i Ewy Jasnowych); chrzestni Michał Chrzanowski i Agnieszka z Karwackich uxor Wojciechowa Czernicka
***JAN KARWACKI ur. 9. VI. 1855 syn Mikołaja Karwackiego i Marii Kostiuk oraz żona ANNA JAWNA ur. 20 lipca 1862, c, Sebastiana i Agnieszki z Kozów, pobrali się 16 listopada 1879 roku; z córka AGNIESZKĄ KARWACKĄ (zm. 14 lipca 1881; mieszkają w domu HORPIN 8
JAN KARWACKI ur. 9. VI. 1855 syn Mikołaja Karwackiego i Marii Kostiuk oraz żona ANNA JAWNA ur. 20 lipca 1862, c, Sebastiana i Agnieszki z Kozów, pobrali się 16 listopada 1879 roku; z córka AGNIESZKĄ KARWACKĄ (zm. 14 lipca 1881; mieszkają w domu HORPIN 8
1 zona ANNA JAWNA
pobrali się 16 listopada 1879 roku JAN KARWACKI ur. 9. VI. 1855 syn Mikołaja Karwackiego i Marii Kostiuk oraz żona ANNA JAWNA ur. 20 lipca 1862, c, Sebastiana i Agnieszki z Kozów
Dzieci Jana Karwackiego i Anny Jawnej
***1880 AGNIESZKA KARWACKA zmarła 14 lipca 1881
*** 1887 PIOTR KARWACKI ur 5/8 sierpień 1887 w domu nr 8 (strona 134) syn JANA KARWACKIEGO (ss Mikołaja i Marii Kostiuk) oraz Felicji (c. Joachima Mielnius..?) PIOTR KARWACKI wdowiec wspomniany na str 93 Spisu Rodzin
PIOTR KARWACKI ożeniony z Katarzyną Hołowko: 1910 13 IV/ch 7 V. 1930 – urodził się JAN KARWACKI, s. Piotra Karwackiego (s. Jana i .....) oraz Katarzyny Hołówko c. Laurenta
PIOTR KARWACKI ożeniony z Katarzyną: 1910 13 IV/ch 7 V. 1930 – urodził się JAN KARWACKI, s. Piotra Karwackiego (s. Jana i .....) oraz Katarzyny Hołówko c. Laurenta
**** 1930 JAN KARWACKI syn Piotra i katarzyny Hołowko; JAN KARWACKI: 1910 13 IV/ch 7 V. 1930 – urodził się JAN KARWACKI, s. Piotra Karwackiego (s. Jana i .....) oraz Katarzyny Hołówko c. Laurenta

2 żona Jana FELICJA MELENIUS
Dzieci Jana Karwackiego i Felicji Mielnius
dzieci Jana i II żony...
****1894 MIKOŁAJ KARWACKI; 16/20 january 1894 w domu HORPIN 102 urodził się MIKOŁAJ KARWACKI, syn Jana Karwackiego (syna Mikołaja Karwackiego i Marii/Marty Kostiuk) i Feuronii Terasiuk (c. Joachima i Heleny Miekusz); chrzestni D. Juszczyszyn, Katarzyna Panasina.
**** 1897 ANDRZEJ KARWACKI; 9/10 sierpień 1897 r w domu HORPIN 104 urodził się ANDRZEJ KARWACKI; syn Jana Karwackiego (s. Mikołaja i Marii Kostiuk) i Jeuroni Panasiuk ) c. Joachima i Heleny Mikusz); vhrzestni Stefan Kier i Anna Harasymow


*** 1858 FRANCISZEK KARWACKI ur 31 sierpień 1858 w domu nr 8 syn MIKOŁAJA KARWACKIEGO (ss Józefa i Teresy Barbekowej Karwackich) i MARTY KOSTIUK ( cc. Mikołaja Kostiuka i ewy Jasnowych). Chrzestni Sebastian Czernicki i Ewa JaszczyszynFRANCISZEK KARWACKI: 1888 - zaślubiny FRANCISZKA KARWACKIEGO (s. Mikołaja i Marii Kostiuk) oraz TEKLI PETRYSZYN (c. Anny Petryszyn),
żona Tekla Petryszyn
dzieci Franciszka Karwackiego i Tekli Petryszyn
**** 1889 JAN KARWACKI :13/13... 1889, w domu HARPIN 58 urodził się JAN KARWACKI, syn FRANCISZKA KARWACKIEGO (s. Miokołaja i Marii Kostiuk) oraz TEKLI PETRYSZYN (c. Anny Petryszyn)
**** 1897 JOZEF KARWACKI: 28/31 październik 1897 w domu HORPIN 83 urodził się JÓZEF KARWACKI (zmarł 14 IV 1898 r) , syn FRANCISZKA KARWACKIEGO (s. Mikołaja i Marii/Marty Kostiuk) i Tekli Petryszyn (c. Anny Petryszyn)
**** 1901 MICHAŁ KARWACKI : 17/21 IV.1901 w domu HORPIN 85 urodził się MICHAŁ KARWACKI. S. Franciszka (s. Mikołaja i Marii Kostiuk) i Tekli Petryszyn (c. Anny Petryszyn)

*** 1861 JÓZEF KARWACKI ur 16 marca 1861 w domu nr 8 syn Mikołaja Karwackiego (ss Józefa Karwackiego i Teresy Barbekowej) oraz Marianny Kostuik (cc Grzegorza Kostiuka i Anny Uwanczyszyn); chrzestni Tadeusz Rogowski ; Teresa Iwanczyszyn uxor Gregori) JÓZEF KARWACKI – zaślubiny JÓZEFA KARWACKIEGO, s. MIKOŁAJA KARWACKIEGO i Marianny Kostiuk z MARIĄ CIOS, c. Jana i Julii Ciosów
żona MARIA Cios
dzieci Józefa Karwackiego i Marii Cios;
**** 1891 ANGELA KARWACKA: 12ur/20ch grudnia 1891, w domu HORPIN 8 urodziła się ANGELA KARWACKA, córka JÓZEFA KARWACKIEGO syna MIKOŁAJA i Marii Kostiuk KARWACKICH oraz MARII CIOS, córki Jana i Julii Ciosów; chrzestni Józef Muszyński i Anastazja Maruch
**** 1895 BRONISŁAWA KARWACKA; 17/20 february/luty 1895 roku w domu Horpin 208 urodziła się BRONISLAWA KARWACKA, córka Józefa Karwackiego (s. Mikołaja i Marii Kostiuk) oraz Marii Cios (c. Jana i Julii); chrzestni. Jan Gronczewski i Rozalia Kataryn

*** 1866 PIOTR KARWACKI , ur 23/24 czerwiec 1866 w domu nr 8; syn Mikołaja Karwackiego (ss Józefa Karwackiego i Teresy Barbekowej) oraz Marianny Kostiuk (cc Grzegorza Kostiuka i Anny Iwanczyszyn); chrzestni: Tadeusz Rogowski i Marianna Krzanowska; PIOTR KARWACKI wdowiec wspomniany na str 93 Spisu Rodzin

*** 1869 WINCENTY KARWACKI ur ½ lutego 1869 w domu nr 8, syn MIKOŁAJA (ss Józefa Karwackiego i Teresy Barbekowej) oraz MARIANNY KOSTIUK (cc. Grzegorza Kostiuka i Anny Iwanczyszyn); chrzestni Tadeusz Rogowski i Maria Krzanowska
1) żona JULIA OLEJNIK Julii Olejnik
2) żona PELAGIA KASZUBA

AGNIESZKA KASZUBA zd.TOKARSKA • [email protected]
IP: 86.150.210.XXX • Data: Poniedziałek, 11 lutego 2008 12:36:31
SZUKAM WSZELKICH INFORMACJI NA TEMAT RODZINY KARWACKICH.MOJA BABCIA NAZYWALA SIE WALERIA IZABELA RAFAELA KARWACKA,URODZILA SIE CHYBA W SAMBORZE,ALE TEGO NIE JESTEM PEWNA.JEJ OJCIEC BADZ DZIADEK NAZYWAL SIE MARCELI KARWACKI A JEGO ZONA KSAWERA.ZA WSZELKIE INFORMACJE DZIEKUJE

geneteka lipiec 2018
1820 Michał Karwacki i Marianna Maslanka z Tuchowa 8 km na S od Tarnowa
1864 Marceli Karwacki i Xsawera Maria Cyburth
Sambor 1888 26sl Marceli lat 24 Karwacki rodem z Tuchowa syn Miachala i marianny maslanki Ksawera Maria ur we Lwowie corka Konstnatego i Seweryny Dmytryszyn Cyburth Samborwnuki Mikołaja Karwackiego i Marii: których ??????
dzieci Wincentego i Julii Olejnik.........;
**** 1894 ANNA KARWACKA; 11/15 sierpnia 1894 roku w domu Horpin 8 urodziła się ANNA KARWACKA, c. WINCENTEGO KARWACKIEGO (s. Mikołaja i Marii z Kostiuk Karwackich) oraz Julii Olejnik (s. Simona i Katarzyny z Korol). Chrzestni: Piotr Hryckow i Józef Zub
**** 1896 MICHAŁ KARWACKI; 14/15 november 1896 w domu Horpin 8 urodził się MICHAŁ KARWACKI (zmarł 12 XII 1896) , s. WINCENTEGO KARWACKIEGO (s. Mikołaja i Marii Kostuch Karwackich) i Julii Olejnik (c. Szymona i Katarzyny Korol). Chrzestni: MICHAŁ KARWACKI i ANNA CZERNICKA
**** 1897 ANDRZEJ KARWACKI: 17/18 XII 1897 r w domu HORPIN 8 urodził się ANDRZEJ KARWACKI, s. Wincentego Karwackiego (s. Mikołaja i Marii z d. Kostiuk) oraz Julii Olejnik; chrzestni Michał Czernicki i Katarzyna Kondracka
**** 1899 MIKOŁAJ KARWACKI: 13/13 november 1899 w domu Horpin 8 urodził się MIKOŁAJ KARWACKI ( zmarł 13.XI.1899), syn Wincentego (syna Mikołaja i Marii Kostiuk) oraz Julii Olejnik
**** 1901 WŁADYSŁAW KARWACKI; 19/22 january 1901 w domu HORPIN 8 urodził się WŁADYSŁAW KARWACKI, (zm. 11 luty 1904) syn Wincentego i Julii z olejników Karwackich,
dzieci Wincentego i Pelagii Kaszuba.........;
**** 1903 PAWEŁ KARWACKI:13/14 marzec 1903 w Harpinie urodził się PAWEŁ KARWACKI s. Wincentego (s. Mikołaja i Marii Kostiuk) oraz Pelagii Kaszuba (c. Łukasza i Katarz. Miekusz)
**** 1905 PIOTR KARWACKI; 15/16 lipiec 1905 w HORPIN urodził się PIOTR KARWACKI, s. Wincentego (s. Kikołaja i Marii) i Pelagii Kaszuba (c. Łukasza i Katarzyny Miekusz)
**** 1910 STEFAN KARWACKI: 15/16 styczeń 1910 urodził się STEFAN KARWACKI s. Wincentego (s. Mikołaja i Marii) i Pelagii Kaszuby (c. Łukasza i Katarz. Mikusz)
STEFAN KARWACKI, , syn ...... z ..... ?, ojciec Stanisławz Głogowa a, dziadek Piotra (Poznań
**** 1911 MIKOŁAJ KARWACKI: 25/26 listopad 1911 w domu HORPIN 227 urodził się MIKOŁAJ KARWACKI s. Wincentego (s. Mikołaja i Marii) i Pelagii Kaszuby (c. Łukasza i Katarzyny Mielnik); Chrzestni: Michał Czernecki, MARIA KARWACKA
**** 1916 JÓZEF KARWACKI: 23/23 X 1916 w domu HARPIN 227 urodził się JÓZEF KARWACKI, s. Wincentego (s. Mikołaja i Marii) i Pelagii Kaszuby


*** 1874 TEODOR KARWACKI; 28 kwietnia 1901, poz. 8/str.56 pobrali się: TEODOR KARWACKI l. 27 (ur. 1874); syn MIKOŁAJA KARWACKIEGO i Marianny z d. Kostiuk, rolników mieszkańców Horpina; oraz AGNIESZKA Błaszka c. Szymona i Katarzyny Mielnik, panna. L. 22; świadkowie Wojciech Czerwiński, Tomasz Spiech
zona 1889 Agnieszka Błaszka
dzieci Teodora Karwackiego i Agnieszki,
**** 1902 MARIA KARWACKA ;21/22 IV 1902 w domu HORPIN 156 urodziła się MARIA KARWACKA c. TEODORA, zmarła 2 marca 1905 roku (s. Mikołaja i Marii Kostiuk) i AGNIESZKI BŁASZKA (c. Szymona i Katarzyny Mielnik)
**** 1903 ANDRZEJ KARWACKI;21/22 listopad 1903 w Horpinie urodził się ANDRZEJ KARWACKI (zm 25. VI. 1905) s. TEODORA (s. Mikołaja i Marii Kostiuk) i Agnieszki (c. Szymona i Katarzyny Mielnik)
**** 1905 PAULINA KARWACKA:19/21 listopad 1905 w domu HARPIN 165 urodziła się PAULINA KARWACKA, c. Teodora (s. Jana i Marii Kosciuk) i Agnieszki Błażlów (c. Szymona i Katarzyny Mielnik)
**** 1912 MICHAŁ KARWACKI: 29 IX/3.X. 1912 w HORPINIE 165 urodził się MICHAŁ KARWACKI, s. Teodora (s. Mikołaja i Marii Kosciuk) oraz Marii Malinka (c. Basylia i Parasa Chrzanowska)

***TOMASZ KARWACKI i Helena Jakumowa
HELENA JAKUMOWA
wnuki Mikołaja i Marii Kostiuk
dzieci Tomasza Karwackiego i Heleny,
**** 1902 MICHAŁ KARWACKI; 13/14 październik 1902 w domu HORPIN 8 urodził się MICHAŁ KARWACKI, syn TOMASZA KARWACKIEGO (s. Mikołaja i Marii Kostiuk) i HELENY JAKIERNOWIEC ( c. Dmitra i Marii Hrycków) chrzestni Peter Hrycków
**** 1904 JÓZEF KARWACKI: 19/23 marzec 1904 w domu HORPIN 8 urodził się JÓZEF KARWACKI, zm. 3. IV.1905, s. TOMASZA KARWACKIEGO (s. Mikołaja i Marii Kostiuk) i HELENY JAKUMOWEJ (c. Marii Hrycków


GNIAZDO Podlaskie…. Rejon Białegostoku… NEWARK/Essex NJ
ALEKSANDER JAN lub ALBERT JAN KARWACKI , (syn Jana Karwackiego i Marii Czarnickiej) b, 23.VI.1895 . Białegostoku zm. 28 września 1980; mąż Giseli Toth (ur 23 feb 1901, ślub 20 apr 1919 Newark Essex NJ, d 2 dec 1980, c. Beli Toth i Marii Crast), rodzice Alberta John Karr ur 8 kwietnia 1824 zm. 1 grudzień 1824.


** 1829 ADAM KARWACKI ur 24 grudnia 1928 , syn Józefa Karwackiego i Teresy Barlinskiej
** ADAM KARWACKI i żona Agnieszka Szybajko;
Dzieci Adama Karwackiego.
*** 1852 TEKLA KARWACKA ur 4/5 wrzesień 1852 w domu nr 8; córka Adama Karwackiego (s. Józefa i Teresy Burlińskiej Karwackich) i Agnieszki Szybajło (c. Andrzeja Szabajło i Anny z Krzanowskich); chrzestni : Michał Krzanowski i Maciej Czernicki.

*** 1855 PIOTR KARWACKI ur 16/17 czerwiec 1855 w domu nr 8; syn Adama Karwackiego (s. Józefa i Teresy Barbrekowej Karwackich) i Agnieszki Szybajło (c. Andrzeja Szabajło i Anny z Krzanowskich; PIOTR KARWACKI wdowiec wspomniany na str 93 Spisu Rodzin
***Żona PAULINA ŻÓŁTANIECKA-Karwacka (c. Mikołaja i Ewy Tik)
Dzieci Piotra Karwackiego i Pauliny Zóltanieckiej
**** 1885 MARIA KARWACKA ur 22/23 sierpień 1885 w domu 149c. Piotra Karwackiego ( ss Adama i Agnieszki Sztbajło) oraz Pauliny Zółtanieckiej (cc Mikołaja Zóltanieckiego i Ewy Tik)
**** 1888 KAROL KARWACKI ur 20/23 sierpień 1888 w domu 149; syn PIOTRA (ss Adama i Agnieszki Szybajło) oraz Pauliny Zółtniowskiej ; chrzestni Alex Kot i Tekla Rasiewicz.

*** 1857 MICHAŁ KARWACKI ur 28/28 wrzesień 1857 w domu nr 8; syn Adama Karwackiego (s. Józefa i Teresy Bulińskiej Karwackich) i Agnieszki Szybajło (c. Andrzeja Szabajło i Anny z Krzanowskich); chrzestni Szymon Przeworski i Agnieszka Karwacka-Kot uxor Mikołaja Kota

*** 1860 WOJCIECH KARWACKI
*** WOJCIECH KARWACKI syn ADAMA KARWACKIEGO; ojciec MICHAŁ KARWACKI:18/19 kwiecień 1899 w domu HORPIN 1 urodził się MICHAŁ KARWACKI, s. Wojciecha Karwackiego (s. ADAMA Karwackiego i Agnieszko Przybyło) oraz Heleny Łaszczkiewicz (c. Bazyla i Anny z Wójtów); chrzestni Andreas Jurczyszyn i Pelagia Kataryna;
Dzieci Wojciecha Karwackiego i Heleny Łuszczakiewicz dom 149
**** 1888 ANDRZEJ KARWACKI ur 14/16 wrzesień 1888 w domu 149; syn Wojciecha Karwackiego (ss Adama i Agnieszki Szybajło) iraz Heleny Łaszczakiewicz (c. Bazylego i Anny z Woytów); ch. Franciszek Powroźnik i Maria Boyko;
**** 1899 MICHAŁ KARWACKI MICHAŁ KARWACKI:18/19 kwiecień 1899 w domu HORPIN 1 urodził się MICHAŁ KARWACKI, s. Wojciecha Karwackiego (s. ADAMA Karwackiego i Agnieszko Przybyło) oraz Heleny Łaszczkiewicz (c. Bazyla i Anny z Wójtów); chrzestni Andreas Jurczyszyn i Pelagia Kataryna;


*** 1867 AGNIESZKA KARWACKA ur 20/21 luty 1867 w domu nr 8; c. ADAMA (s. Józefa i Teresy Burli nskiej) i AGNIESZKI SZYBAJŁO (cc Andrzeja Szybajło i Anny Krzanowskiej); ch. Agnieszka Karwacka-Kot
*** AGNIESZKA Szybajło KARWACKA uxor ADAMA x chrzestna w 6/7 XII 1870
*** MARIA KARWACKA ur 2/3 wrzesnia 1868 w domu nr 8 c. ADAMA (ss. Józefa Karwackiego i Teresy Burlińskiej) i AGNIESZKI Szybajło (cc Andrzeja i Anny z Krzanowskich)

*** URSZULA KARWACKA ur 21/22 pażdziernik 1871 w domu nr 8; córka ADAMA (ss Józefa Karwackiego i Teresy Burlińskiej) oraz AGNIESZKI SZYBAJŁO ( cc Andrzeja Szybajło i Anny z Krzanowskich); chrzestni Wojciech Pelczanowski i Marianna Szybajłowa uxor Casimir x
*** WALENTY KARWACKI ur 12/13 lutego 1876 w domu 149; syn ADAMA Karwackiegi ( ss. Józefa i Teresy z Burlinskich) i Agnieszki Szybajło; chrzestni Agnieszka Karwacka Kot


*JÓZEF KARWACKI (ur ok. 1800) i TERESA Jasionowska BECOWA KARWACKICH rolników o mieszkańców Horpina; rolnik rodzice JAKUBA/JACOBUS KARWACKI ur 1833, wdowiec lat 38 po Reginie Kochanowskiej
Dzieci Józefa Karwackiego i Teresy Bacowjn
** 1833 JAKUB KARWACKI ur 1833, wdowiec lat 38 po Reginie Kochanowskiej
1 żona REGINA Kochanowska KARWACKA
2 zona AGNIESZKA z Krzanowskich 1) Kataryna 2) Karwacka
1833 JAKUB/JACOBUS KARWACKI ur 1833, wdowiec lat 38 po Reginie Kochanowskiej, syn JÓZEFA i TERESY BECOWA KARWACKICH rolników o mieszkańców Horpina; rolnik oraz AGNIESZKA KATARYNA, wdowa 37 lat, córka Jana i Zofii Krzanowskich rolników zamieszkałych w Horpinie; świadkami byli Józef Czerniecki i
12 september 1871 (Z ksiąg parafii Żelechowo (Horpin) w Archiwum Diecezji Lwowskiej w Krakowie)(księga małżeństw od 1871 do 1901) poz. 48, str.3; pobrali się JAKUB/JACOBUS KARWACKI ur 1833, wdowiec lat 38 po Reginie Kochanowskiej, syn JÓZEFA (ur ok. 1800) i TERESY BECOWA KARWACKICH rolników o mieszkańców Horpina; rolnik oraz AGNIESZKA KATARYNA, wdowa 37 lat, córka Jana i Zofii Krzanowskich rolników zamieszkałych w Horpinie; świadkami byli Józef Czerniecki i Stefan Harasik
JAKUB KARWACKI chrzestnym Anastazji Lateckiej, c, Jana 7/7 grudnia 1870
JAKUB KARWACKI, chrzestnym Jana Wilmana syna Szymona 16/17 1879, i MARII MAKARY 30 maja 1880
** 1830 AGNIESZKA KARWACKA-Kot ; córka Józefa Karwackiego i Teresy Jasionowskiej, żona Mikołaja Kota
AGNIESZKA KARWACKA ;5 november 1872, poz. 51(Z ksiąg parafii Żelechowo (Horpin) w Archiwum Diecezji Lwowskiej w Krakowie) (księga małżeństw 1871-1901) : pobrali się: Grzegorz Kataryna , l. 24 syn JANA i Zofii z Krzanowskich oraz Apolonia Kot, córka Mikołaja (Kota) i AGNIESZKI z KARWACKICH ( ur. ok. 1830)
Dzieci Agnieszki Karwackiej-Kot
*** 1857APOLONIA KOT 7/8 luty 1857 corka Agnieszki karwackiej, c. Józefa i teressy Jasionowskiej oraz Mikołaja Kota
*** 1865 ANTONINA KOT : ;7 February 1882, poz. 67; pobrali się Maksym Knij lub Kinach, l. 26 wdowiec, syn Piotra i Wiktorii z William; rolnicy i mieszkańcy Horpina oraz Antonina Kot (ur. 1865), córka Mikołaja i AGNIESZKI z KARWACKICH (ur. ok. 1850), rolników i mieszkańców Horpina, l. 17; świadkowie Grzegorz Ruski, Jan Kot
*** JOACHIM KOT
Dzieci Joachima Kota
**** 1876 MARIA KOT 15/16 lipiec 1876 w domu 51
**** 1879 MELANIA 28 luty 1879
**** 1884 ANNA 26 kwiecień 1884


Zgony Horpin 1776-1796I SIEDZIBA KARWACKICH dom nr 8

Dzieci Marcina lub braci stryjecznych i braci Kazimierza
W latach 1776-1796 byli dziećmi ODNOTOWANE ICH ZGONY W METRYKACH

1778 WOJCIECH KARWACKI 2 miesiące s. Marcina Karwackiego zmarł 22 XII 1778 w domu nr 8
1779 SZYMON KARWACKI 10 lutego 1781 2 lata umiera w domu nr 8
1784 w marcu 1784 umiera - MACIEJ KARWACKI miał 4 dni, zmarł w domu nr 8
1785 APOLONIA KARWACKA 3 miesieczna infans Karwacka umiera 7 listopad 1785 w domu nr 8


II SIEDZIBA KARWACKICH dom nr 3

Dzieci Marcina lub braci stryjecznych i braci Kazimierza
W latach 1776-1796 byli dziećmi ODNOTOWANE ICH ZGONY W METRYKACH
1763 – 1783 MICHAŁ KARWACKI kawaler lat 20 – - umiera 7 styczeń 1783 w domu nr 3 (to jest dom Czernickich)
1772 – 1785 ,,,,,,,,,,,, KARWACKA - lat 13 umiera grudzień 1785 w domu nr 3 u Czernickich
1774 – 1789 JAN KARWACKI - - lat 15 umiera 24 sierpień 1789 w domu nr 3 u Czernickich
1790- 1791 MARIANNA KARWACKA 1 roczna umiera 9 kwietnia 1791 w domu nr 3 (Czernickich)

Śluby Horpin 1776-1796
od 1776 pełno Krzanowskich, Czernickich, Lateckich
nie ma ślubów Karwackich między 1776 – 1789


W latach 1776-1796 byli Karwaccy poza Stanisławem, Marcinem, Grzegorzem, Franciszkiem byli dziećmi

ur 1768 lub wcześniej MARCIN KARWACKI świadkiem na ślubie PIOTRA KRZANOWSKIEGO s. Jana i TERESY GUŚKIEWICZ w 1789 roku
ur 1768 lub wcześniej MARCIN KARWACKI świadkiem na ślubie MACIEJA MAZURA i TMARIANNY CZERNICKIEJ w 1790 roku

11 XII 1792 2 ślub 11 XII 1792 2 ślub 1768 MARCIN KARWACKI lat 24
1776 druga żona KATARZYNA LATECKA c. Józefa lat 16; świadkowie Ignacy Czerwiński i Wojciech Mazur 11 XII 1792 2 ślub

1796 MARCIN KARWACKI świadkiem na śłubie 12 czerwca 1796 Alexa Sikorskiego, s. Piotra i Józefy

ur 1770 GRZEGORZ KARWACKI świadkiem na ślubie
1770 FRANCISZKA KARWACKIEGO lat 22 ślub 1792
1774 JADWIGI CZERNICKIEJ c. MACIEJA l. 18 slub 1791

(koniec metryk ślubnych Horpina w 1796)


Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KRZEMIENIEC
SLUB
4 1853 3 Antoni Widkowski & 1853 Pawlina Karwacka Krzemieniec

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Avatar użytkownika
akarw
Zaawansowany
Zaawansowany
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Pragniazda ukraińskie - geneteka "plus 15 km"

Postprzez akarw » 19.09.2019

size=150] Pragniazda ukraińskie - geneteka "plus 15 km" [/size]


Gniazdo podolskie

Bukaczowce plus 15 km
Zaloźce 20 km NW od TARNOPOLA w kier una Brody/Radziwiłłow
1696 ur Zofia Karwacki Piotr Jadwiga Żurów 70 km na SWW od Tarnopola i 70 km SW od Zaloźce m Chodorowem a Bursztynem 4 km na Nw od Bukaczowce

1715-1755 zg 40 lat Adalbertus Karwacki Bukaczowce 5 km na Se od Zurowa

1733 ur Lucam Karwacki Stanislao Marianna Bukaczowce

1763 ur Franciscum Karwacki Adalberti Anna Bukaczowce
1766 ur Sophiam Karwacka Adalberti Anna Bukaczowce
1778 ur Andream Karwacki Adalberti Catharina Bukaczowce
1778 ur Andreas Karwacki Adalbertus Catharina Bukaczowce
1783 ur Thecla Karwacka Adalbertus Marianna Bukaczowce
1784 ur Thomas Karwacki Adalbertus Marianna Bukaczowce
1784-1785 zg 1 rok Thomas Karwacki Bukaczowce
1786 ur Casimirus Karwacki Adalbertus Maryanna Bukaczowce
1788 ur Bartholomeus Karwacki Adalbertus Maryanna Bukaczowce
1789 ur Catharina Karwacka Franciscus Marianna Bukaczowce
1790 ur Laurentius Karwacki Adalbertus Marianna Bukaczowce
1792 ur Apolonia Karwacka Franciscus Marianna Bukaczowce
1793 ur Thomas Karwacki Adalbertus Marianna Bukaczowce
1780-1794 zg 14 lat Andreas Karwacki Adalberti Bukaczowce
1738-1795 zg 57 lat Adalbertus Karwacki Bukaczowce


1794 ur Josephus Karwacki 1762 Franciscus Marianna Bukaczowce
1797 ur Agnes Karwacka Franciscus Marianna Bukaczowce
1799 ur Adalberto Karwacki Franciscus Francisca Bukaczowce
1802 ur Marianna Karwacka Franciscus Marianna Bukaczowce
1760-1834 zg lat 74 wdowa Mariana Karwacka Bukaczowce 51
1763-1827 zg 65 wdowa Mariana Karwacka labor Bukaczowce 51
1763-1827 zg 65 wdowa Mariana Karwacka labor Bukaczowce 51
1799 lub 1804-1834 zg 30 lat Adalbertus Karwacki Franciscii Mariana Lipowa Bukaczowce
1762-1818 zg lat 55 Franciscus Karwacki Bukaczowce


1801 ur Franciszka Dobrowolska Franciszek Rozalia Karwacka Bukaczowce
1801 ur Mathias Dobrowolski Franciszek Rozalia Karwacka Bukaczowce


1806 ur Josephus Hałabudnik Casimiri Zofia Karwacka Bukaczowce Poświerz 0,5 km NW od Bukaczowce
1811-1829 zg 18 lat Josephus Hałabudnik Casimiri Sophia Karwacka Bukaczowce


1810 ur Joannes Baptista Dobruchowski Josephus Thecla Karwacka Bukaczowce
1815 ur Adalbertus Dobruchowski Josephus Thecla Karwacka Bukaczowce


1816 ur Maryanna Łotonecka Gregorius Apolonia Karwacka Bukaczowce Wiszniów 4 km NWW od Bukaczowce
1818 ur Anna Wasylow Gregorius Apolonia Karwacka Bukaczowce
1817-1832 zg 15 lat Mariana Łotonecka Gregorii Apolonia Karwacka Bukaczowce


1820 ur Joanes Karwacki Bartholomeus Apolonia Zamoroka Bukaczowce

1822 ur Wincentius Karwacki Casimirus Anna Szabaturowa Bukaczowce

1823 ur Anna Błazkow Jacobus Mariana Karwacka Bukaczowce
1823 ur Anna Błaszkow Jacobus Mariana Karwacka Bukaczowce
1824 ur Martinus Błaszkow Jacobus Mariana Karwacka Bukaczowce
1826 ur Thecla Błaszkow Jacobus Mariana Karwacka Bukaczowce
1826 ur Thecla Błaszkow Jacobus Mariana Karwacka Bukaczowce
1832-1832 zg 8 tyg Stanislaus Błaszkow Jacobi Mariana Karwacka Bukaczowce1825 sl Josephus Karwacki Francisci , Mariana Pankow Rosalia Zeeman Andreas , Anna Tarłowa Bukaczowce
1826 ur Nicolaus Karwacki Josephus Rosalia Zeemann Bukaczowce
1826 ur Nicolaus Karwacki Josephus Rosalia Zeeman Bukaczowce
1827-1827 zg 3 mies Nicolaus Karwacki Josephi Rosalia Zeemann Bukaczowce
1827-1827 zg 3 mies Nicolaus Karwacki Josephi Rosalia Zeeman Bukaczowce


1826 ur Catarina Pankiewicz Jacobus Anna Karwacka Bukaczowce Czachrów 4 km NNE od Bukaczowce
1826 ur Catharina Pańkewicz Jacobus Anna Karwacka Bukaczowce Czachrów
1826 zg 3 tyg Catharina Pańkiewicz Jacobi Anna Karwacka Bukaczowce
1826 zg 3 tyg Catharina Pańkiewicz Jacobi Anna Karwacka Bukaczowce
1826 sl Andreas Szwaczij Joannis , Mariana Tizowa Agnes Karwacka Francisci , Mariana Bankow Bukaczowce
1827 ur Halina Swaczyj Andreas Agnes Karwacka Bukaczowce Czachrów
1827 ur Helena Szwaczyj Andreas Agnes Karwacka Bukaczowce Czachrów
1828 zg 1 rok Julianna Szwaczij Andrea Agnetis Karwacka Bukaczowce1834 sl Elias Dranula Teodori , Anna Słobodnikowa Anna Wasylow Gregori , Apolonia Karwacka Bukaczowce

1790-1834 zg lat 44 Casimira Karwacka agricola Bukaczowce 71

BUCZACZ plus 15 km1760 ur Tomasz Karwacki Marcin Anastazja Buczacz m Czortkowem a Haliczem Pilawa 3 km NE od Buczcza
1764 ur Maciej Karwacki Marcin Anastazja Buczacz Pilawa

1763 sl Paweł Karwacki Jadwiga Sosnowska Buczacz
1764 ur Julian Karwacki Paweł Jadwiga Buczacz Buczacz
1766 ur Paweł Karwacki Paweł Jadwiga Buczacz Buczacz
1771 ur Marianna Agata Karwacki Paweł Jadwiga Buczacz Buczacz


1824 zg 18 Anna Karwacka Buczacz Buczacz z Nagórzanką i Korolówką


1820 ur Agnieszka Urbański Józef Marianna Karwacka Buczacz Buczacz
1829 ur 53 Karolina Urbański Józef Anna Karwacka Buczacz Buczacz
Gniazdo lwowskie / buskie

Horpin Zelechow Wielki plus 15 km
Wyszukano w parafiach:
- Ukraina: Żelechów Wielki, Żelechów Wielki-Horpiń [4.9km], Milatyn Nowy [5.5km], Kutkorz [12.4km], Jaryczów Nowy [13.3km], Kamionka Strumiłowa (Bużańska) [13.7km]1717- 1777 zg 60 lat Stanisław Karwacki Żelechów Wielki 3 km SE od Horpimna Horpin 20 km NE od Lwowa m. Kamkionka a Buskiem

1778-1778 zg 9 mies Wojciech Karwacki Marcin Żelechów Wielki Horpin
1779-1781 zg 2 lata Szymon Karwacki Marcin Żelechów Wielki Horpin
1763-1783 zg 20 lat Michał Karwacki Żelechów Wielki Horpin
1784-1784 zg 4 dni Maciej Karwacki Żelechów Wielki Horpin
1784-1785 zg 9 mies Apolonia Karwacka Żelechów Wielki Horpin
1787-1787 zg 0 N. Karwacka Żelechów Wielki Horpin
1774-1789 zg 15 lat Jan Karwacki Żelechów Wielki Horpin
1791-1792 zg 1 rok Marianna Karwacka Żelechów Wielki Horpin


1794 sl Franciszek Karwacki Jadwiga Czerniecki Maciej Żelechów Wielki
1797 ur Wojciech Karwacki Franciszek Kamionka Strumiłowa (Bużańska)

1815 sl Josephus Karwacki Teresa Berbeka Kamionka Strumiłowa (Bużańska)


1853 ur Julianna Szybajło Wawrzyniec Marianna Karwacka Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń
1853 ur Julianna Szybajło Wawrzyniec Marianna Karwacka Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń
1858 ur Wawrzyniec Szybajło Wawrzyniec Maria Karwacka Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń
1858 ur Wawrzyniec Szybajło Wawrzyniec Maria Karwacka Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń


1855 ur Katarzyna Kot Mikołaj Agnieszka Karwacka Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń
1855 ur Katarzyna Kot Mikołaj Agnieszka Karwacka Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń
1857 ur Apolonia Kot Mikołaj Agnieszka Karwacka Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń
1857 ur Apolonia Kot Mikołaj Agnieszka Karwacka Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń
1859 ur Julianna Kot Mikołaj Agnieszka Karwacka Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń
1859 ur Julianna Kot Mikołaj Agnieszka Karwacka Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń
1864 ur Antonina Kot Mikołaj Agnieszka Karwacka Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń
1864 ur Antonina Kot Mikołaj Agnieszka Karwacka Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń


1870 ur Michał Czerniecki Marcin Teresa Karwacka Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń
1870 ur Michał Czerniecki Marcin Teresa Karwacka Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń
1873 ur Stanisław Czerniecki Marcin Teresa Karwacka Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń
1873 ur Stanisław Czerniecki Marcin Teresa Karwacka Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń
1876 ur Franciszka Czerniecka Marcin Teresa Karwacka Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń
1876 ur Franciszka Czerniecka Marcin Teresa Karwacka Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń

1855 ur Jan Karwacki Mikołaj Marta Kostiuk Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń
1855 ur Jan Karwacki Mikołaj Marta Kostiuk Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń
1858 ur Franciszek Karwacki Mikołaj Marta Kostiuk Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń
1858 ur Franciszek Karwacki Mikołaj Marta Kostiuk Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń
1861 ur Józef Karwacki Mikołaj Marianna Kostiuk Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń
1861 ur Józef Karwacki Mikołaj Marianna Kostiuk Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń
1863 ur Tomasz Karwacki Mikołaj Marianna Kostiuk Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń
1863 ur Tomasz Karwacki Mikołaj Marianna Kostiuk Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń
1866 ur Piotr Karwacki Mikołaj Marianna Kostiuk Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń
1866 ur Piotr Karwacki Mikołaj Marianna Kostiuk Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń
1869 ur Wincenty Karwacki Mikołaj Marianna Kostiuk Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń
1869 ur Wincenty Karwacki Mikołaj Marianna Kostiuk Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń


1888 ur Andrzej Karwacki Wojciech Helena Łaszczakiewicz Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń
1888 ur Andrzej Karwacki Wojciech Helena Łaszczakiewicz Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń
1887 ur Piotr 1855 Karwacki Jan Fewronia Miekusz Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń
1887 ur Piotr Karwacki Jan Fewronia Miekusz Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń
1882 ur Marcin Karwacki Jan Fewronia Panasiuk Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń
1882 ur Marcin Karwacki Jan Fewronia Panasiuk Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń
1884 ur Michał Karwacki Jan Fewronia Panasiuk Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń
1884 ur Michał Karwacki Jan Fewronia Panasiuk Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń


1852 ur Tekla Karwacka Adam Agnieszka Szybajło Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń
1852 ur Tekla Karwacka Adam Agnieszka Szybajło Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń
1855 ur Piotr Karwacki Adam Agnieszka Szybajło Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń
1855 ur Piotr Karwacki Adam Agnieszka Szybajło Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń
1857 ur Michał Karwacki Adam Agnieszka Szybajło Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń
1857 ur Michał Karwacki Adam Agnieszka Szybajło Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń
1860 ur Franciszka Karwacka Adam Agnieszka Szybajło Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń
1860 ur Franciszka Karwacka Adam Agnieszka Szybajło Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń
1863 ur Wojciech Karwacki Adam Agnieszka Szybajło Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń
1863 ur Wojciech Karwacki Adam Agnieszka Szybajło Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń
1866 ur Błażej Karwacki Adam Agnieszka Szybajło Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń
1866 ur Błażej Karwacki Adam Agnieszka Szybajło Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń
1867 ur Agnieszka Karwacka Adam Agnieszka Szybajło Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń
1867 ur Agnieszka Karwacka Adam Agnieszka Szybajło Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń
1868 ur Maria Karwacka Adam Agnieszka Szybajło Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń
1868 ur Maria Karwacka Adam Agnieszka Szybajło Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń
1871 ur Urszula Karwacka Adam Agnieszka Szybajło Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń
1871 ur Urszula Karwacka Adam Agnieszka Szybajło Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń
1876 ur Walenty Karwacki Adam Agnieszka Szybajło Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń
1876 ur Walenty Karwacki Adam Agnieszka Szybajło Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń


1881 ur Stefan 1855 1866 Karwacki Piotr Paulina Żółtaniecka Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń
1881 ur Stefan Karwacki Piotr Paulina Żółtaniecka Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń
1885 ur Maria Karwacka Piotr Paulina Żółtaniecka Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń
1885 ur Maria Karwacka Piotr Paulina Żółtaniecka Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń
1888 ur Karol Karwacki Piotr Paulina Żółtaniecka Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń
1888 ur Karol Karwacki Piotr Paulina Żółtaniecka Żelechów Wielki-Horpiń Horpiń

1898 ur 9 Stanisław 1866 Karwacki Piotr Elżbieta Olejnik Żelechów Wielki Żelechów MałyŁopatyn

1754-1826 Józef lat72 Karwacki Łopatyn 20 km NE od Horpina Łopatyn
1776-1826 Marianna lat 59 Karwacka Łopatyn Łopatyn/wsie
1780-1825 Gabriel lat 45 Karwacki Łopatyn Niemiłów 4 km NW od Lopatynia
Gniazdo wołynskie
Dabrowica 15 km plus

1746-1828 zgon 9 Michał lat 82 Karwacki Dąbrowica 60 km na SE od Pinska Wysock 7 km NNE
1781-1831 zgon 60 Jakub lat 50 Karwacki 2s Jana i Ignacego 2c Aleksandra i Józefa Dąbrowica Jasieniec 2 km NNE
1822-1833 zgon 10 Aleksander lat 11 Karwacki Jakub Agata Łopuch Dąbrowica Jasieniec

1827 ur 25 Michał Karwacki Ignacy Helena Bułhak Dąbrowica Jasieniec
1829 ur 59 Katarzyna Karwacka Ignacy Helena Bułhak Dąbrowica Jasieniec
1833 ur 1 Agata Karwacka Ignacy Helena Tereszko Dąbrowica Dąbrowica
1834 ur 7 Katarzyna Karwacka Ignacy Helena Buhłak Dąbrowica Jasieniec
1844 ur 3 Stanisław Karwacki Ignacy Helena Bułhak Dąbrowica Jasieniec
1846 ur 11 Michal Karwacki Ignacy Helena Wasylewska Dąbrowica Jasieniec
1827-1829 zgon 26 Jakub lat 2 Karwacki Ignacy Helena Bułhak Dąbrowica Jasieniec
1828-1829 zgon 28 Anastazya 1,5 Karwacka Ignacy Helena Bułhak Dąbrowica Jasieniec
1833-1833 zgon 13 Agata 12 tyg Karwacka Ignacy Helena Bułhak Dąbrowica Jasieniec
1840-1844 zgon 7 Józef lat 4 Karwacki Ignacy Aleksandra Wasyliszyn Dąbrowica Jasieniec
1843-1845 zgon 1 Stanisław lat 1,5 Karwacki Ignacy Aleksandra Bułhak Dąbrowica Jasieniec
1833 sl 7 Mikołaj Buchira Leon, Oryszka Cybulska Elżbieta Brzeznicka Ignacy, Elżbieta Karwacka Dąbrowica


1826-1833 zgon 6 Helena 7 lat Karwacka Józef Helena Dąbrowica
1833 ur 11 Jan Karwacki Józef Helena Samczyk Dąbrowica Jasieniec
1841 ur 19 Rafał Karwacki Józef Helena Onysko Dąbrowica Jasieniec
1827 ur 30 Joanna Karwacka Józef Julianna Oniszko Dąbrowica Jasieniec
1830 ur 79 Praxeda Karwacka Józef Julianna Oniszko Dąbrowica Jasieniec


1832 sl 1 Teodor Karpiński Joachim, Marta Nahurno Agnieszka Wołoszczuk Krasowska Maciej, Katarzyna Karwacka Dąbrowica

1826-1833 zgon 14 Krystyna 7 lat Krasowska Maciej Katarzyna Karwacka Dąbrowica Jasieniec
Avatar użytkownika
akarw
Zaawansowany
Zaawansowany
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Poprzednia strona

Powrót do K____