3205. Karscy herbu Korab i Jastrzębiec

Bardzo proszę:
Jest to dział encyklopedyczny - więc NIE PROWADZIMY TU ROZMOW, NIE SZUKAMY PRZODKOW, INFORMACJI, KONTAKTOW - tu gromadzimy informacje, piszemy encyklopedycznie, ogólnie, bezosobowo. Każdy kto będzie zainteresowany umieszczoną przez Ciebie notą, sam widzi że interesujesz się rodziną, osobą, na pewno więc dopisze jeśli coś wie, lub się skontaktuje z Tobą. Jeśli chcesz poinformować że "szukasz..." napisz to w dziale ogłoszeń!

Jak pisać tutaj? - reguły, porady

Karscy herbu Korab i Jastrzębiec

Postprzez jerzy » 11.05.2009

Karscy herbu Korab i Jastrzębiec
Napisał Robert
¶roda, 24 maj 2006
Założyli w XVI w. wie¶ Karskie

Karscy herbu Korab i Jastrzębiec.


Podlaskim protoplast± tego szlacheckiego rodu był żyj±cy około połowy piętnastego wieku Marcin Karski.

Genealogowie i heraldycy różnie naszych Karskich wyprowadzali. Przeważała hipoteza, jakoby ród ten wywodził się od Karskich herbu Jastrzębiec, pochodz±cych od rodziny Bole¶ciców Koziebrodzkich z ziemi warszawskiej i płockiej. Tych ostatnich wspomina przywilej nadany przez księcia Ziemowita w 1408 r. Tak też uważali niektórzy z żyj±cych w XVIII w. Karskich, st±d podawali oni jako znak swój rodowy przeważnie herb Jastrzębiec.

Karscy herbu Korab

Prawda jest jednak inna. Nasi Karscy, osiedli w XVI w. w dobrach opodal Skrzeszewa, maj± pochodzić od innego rodu rycerskiego tj. też Karskich, ale klejnotu szlacheckiego Korab. Ci z kolei swoje gniazdo - Karsy mieli w ziemi kaliskiej. St±d pisali się w latach 1412 – 14 m.in. bracia Jan i Jerzy oraz Stefan Karscy. Z nich – Stefan żonaty był z niejak± Dobk± ¦więtosławow± z Kars. Z tej rodziny pochodził żyj±cy w drugiej połowie XV w. Jan Karski, który w 1497 r. musiał oczy¶cić się z zarzutów przywłaszczenia sobie pieniędzy i kosztowno¶ci złożonych w skarbcu, którego ów w nocy pilnował. Chyba nie był jednak głównym oskarżonym w sprawie, skoro wystarczyło jego słowo przysięgi, by sędziowie uwierzyli w to, że dóbr nie przywłaszczył.

Karscy na Miedznej

To z Karskimi herbu Korab z Kars w ziemi kaliskiej - m.in. z żyj±cymi na pocz±tku XV w. Janem, Jerzym i Stefanem spokrewnieni byli bracia Stanisław i Marcin Karscy posiadaj±cy w XV w. swoje maj±tki na terenie Podlasia. Obaj zreszt± zostali zapisani w najstarszych zachowanych księgach s±dowych ziemi drohickiej. Bardziej znan± postaci± był Stanisław Karski dziedzic rozległych dóbr pod Węgrowem tj. maj±tków rozlokowanych we wsiach Miedzna, Wola Tchórzowa, Ugoszcz i Orzeszówka. Stanisław żonaty był z Katarzyn±, z tego zwi±zku przyszła na ¶wiat córka Jadwiga, która odziedziczyła na mocy testamentu wyżej wymienione dobra.

¬rebczyce - Karskie

Jadwiga Karska wyszła za m±ż za pisarza ziemskiego drohickiego Stanisława Wodyńskiego i wniosła mu w posagu odziedziczony po ojcu maj±tek. Stało się to pod koniec piętnastego stulecia, zapewne dopiero po 1476 r., bowiem wtedy żył jeszcze jej rodzic Stanisław Karski. Założycielem gałęzi rodowej Karskich, która weszła w posiadanie maj±tku pod Skrzeszewem zwanego pierwotnie „Żerebczyce”, a póĽniej w XVI w. od Karskich – „Karskimi” był brat Stanisława Marcin Karski. Ów Marcin wspominany jest kilkakrotnie w dokumentach s±dowych z lat 1447 – 75. W 1482 r. wymienieni zostali też jego synowie w osobach: Piotra, Szczepana i Dzierżka. Nic bliższego niestety o nich nie wiadomo. Zapewne oni i ich synowie przybyli w 1528 r. na popis pospolitego ruszenia do Drohiczyna, bo w spisie odnotowano przy wła¶cicielach wsi Żerebczyce (czyli dzi¶ Karskie) Szczęsnego Karskiego.

Karscy na Podlasiu

Synem Dzierżka Karskiego był niechybnie Feliks Karski (jest przy nim wzmianka „syn Derski”), który w 1530 r. nabył od niejakiego Żdana czę¶ć wsi Bohy. Dzierżek pisał się jeszcze w 1541 r. „de Karskie” – czyli dziedzic na Karskich. W 1567 r. na kolejn± paradę szlachty z Podlasia, jak wtedy odnotowano przybyło 4 Karskich, za¶ w 1569 r. przysięgę na wierno¶ć Koronie Polskiej składało 6 męskich przedstawicieli tego rodu. W 1580 r. w imieniu pozostałych wła¶cicieli wsi Karskie podatek odprowadzał od 7,5 włóki ziemskiej Walenty Karski i Łukasz Turski, do tego pierwszego należał także młyn wodny. Na dobrach Karskie dziedziczyli bowiem w 1583 r. oprócz wymienionego Walentego Karskiego syna Stanisława – jeszcze jego brat Feliks i Stanisław Karski, syn Jana. Oprócz nich znamy z tego okresu jeszcze Mikołaja Karskiego syna Jana i Jana Karskiego syna Jakuba, dziedziców na innych maj±tkach ziemskich na Podlasiu.

Piastowali godno¶ci i stanowiska

W wykazie urzędników podlaskich znajdujemy Karskich, ale z przydanym im wszystkim herbem Jastrzębiec, st±d nie ma pewno¶ci czy wszyscy oni należeli do naszych Karskich. W±tpliwo¶ci nie budzi tylko osoba Dzierżka Karskiego, który był w 1580 r. podkomorzym drohickim, bo już samo imię daje jasno do zrozumienia, że należał on do potomków wspomnianego Dzierżka Karskiego, syna Marcina, który występuje w tek¶cie jako wła¶ciwy protoplasta naszych Karskich. Herbarze wspominaj± również, ale już w XVII w. pochodz±cego z tej rodziny Tomasza Karskiego, który w 1602 r. pełnił godno¶ć sędziego fiskalnego drohickiego. Gorzej sprawy się maj± z ustaleniem genealogii dla pozostałych urzędników m.in. pełni±cych godno¶ć łowczych podlaskich, braci: Jakuba (1677r.) i Kazimierza (1672-77). Zupełnie niemożliwe za¶ dla Krzysztofa Franciszka Karskiego – cze¶nika drohickiego w 1702 r. (zmarł 30 X 1717 r.), Szymona Karskiego – skarbnika podlaskiego w 1717 (zmarłego 17 III 1726 r.) i Tomasza Karskiego, również skarbnika podlaskiego w latach 1717-22.

Opu¶cili Karskie pod Skrzeszewem

W stuleciu osiemnastym szerzej znan± postaci±, która zapisała się negatywnie w¶ród jemu współczesnych był Paweł Karski. Ten został pozwany w 1714 r. przez Ossolińskich o rozboje i gwałty, jakie poczynił w Ciechanowcu. Ostatecznie Karscy opu¶cili swój maj±tek Karskie pod Skrzeszewem w drugiej połowie XVII w., gdyż w rejestrze poborowym z 1676 r. nie występuj± już jako mieszkańcy i wła¶ciciele tych dóbr. Pomimo tak wczesnej migracji Karskich z gniazdowego maj±tku Karskie i tego, że dobra te już w XVII w. należał do innych rodów szlacheckich nazwa wsi przechowała się szczę¶liwie do czasów nam współczesnych.

DARIUSZ KOSIERADZKI (Życie Sokołowa 26 III 2004)


Dane uzupełniaj±ce:

Tomasz Jaszczołt tak pisze o tym rodzie:

W najstarszych aktach s±dowych drohickich występowali dwaj bracia Stanisław i Marcin karscy herbu Korab. Stanisław był dziedzicem wsi Miedzna, Wola Tchórzowa, Ugoszcz i Orzeszówka. Ufundował on także ko¶ciół w Miedznej. jego żon± była Katarzyna, z któr± miał córkę Jadwigę wydan± za Stanisława Wodyńskiego herbu Ko¶ciesza, pisarza ziemskiego drohickiego. W ten sposób Miedzna z innymi wsiami trafiła w ręce Wodyńskich (póĽniej Butlerów). Stanisław Karski występował w Ľródłach jeszcze w 1476 r.. Marcin Karski, brat Stanisława posiadał dziedzinę koło Skrzeszewa, która pierwotnie nazywała się ¬rebczyce. Dopiero w XVI w. przyjęła się obecna nazwa Karskie. Karscy wywodz± się zatem od Marcina, który jest wspomniany w aktach 1447-1475. W 1482 r. występowali synowie Marcina: Piotr, Szczepan i Dzierżek Karscy. W 1567 r. na popis satwiło się czterech Karskich, a w 1569 r. przysięgę składało sze¶ciu członków tej rodziny. W 1580 r. w imieniu pozostałych współdziedziców podatek z 7,5 włóki opłacił Walenty Karski. W rejestrze z 1676 r. Karscy w Karskich nie występowali, mieszkali w innych wsiach.

Popis pospolitego ruszenia z 1567 r. Radoszkowice na Litwie:

Karskie:

Mikołaj Karski od brata swego Walentego - koń, miecz
Jerzy Karski - koń, zbroja
Szczęsny Karski wysłał sługę na koniu z mieczem

Przysięga na wierno¶ć Koronie 1569 r. Drohiczyn:

Karskie:

Szczęsny syn Stanisława
Walenty syn Stanisława i od brata swego nieobecnego Mikołaja dziedzicowie z karskich, z ¬rebczyc
Lenart Wierzbicki syn Pawła

Małaszczyno? Karski :

Mikołaj Karski syn Jana z dóbr Małaszczyzna? i w Litwie leż±cych
Mikołaj syn Jakuba
Jan syn Jakuba

http://www.zsokolowa.com/index.php?opti ... &Itemid=46
Avatar użytkownika
jerzy
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 3
Twórca indeksów (3)

Powrót do K____