33327. Karwacki // Archiwum aneksy 631.....

Bardzo proszę:
Jest to dział encyklopedyczny - więc NIE PROWADZIMY TU ROZMOW, NIE SZUKAMY PRZODKOW, INFORMACJI, KONTAKTOW - tu gromadzimy informacje, piszemy encyklopedycznie, ogólnie, bezosobowo. Każdy kto będzie zainteresowany umieszczoną przez Ciebie notą, sam widzi że interesujesz się rodziną, osobą, na pewno więc dopisze jeśli coś wie, lub się skontaktuje z Tobą. Jeśli chcesz poinformować że "szukasz..." napisz to w dziale ogłoszeń!

Jak pisać tutaj? - reguły, porady

Karwaccy aneks 657 ..... w służbie X. J. Wisniowieckiego

Postprzez akarw » 08.02.2019

Aneks 657

Karwaccy w służbie X. J, Wisniowieckiego

https://books.google.pl/books?id=sW9mAA ... ki&f=false


Dr. Antoni J
Sylwetki Hisoryczne
Serya VIII
Powstawanie nazwisk rodowych Malorusi

str 372 2 pułkach lewobrzeznych Dniepru w obszarach X. Jaremiego Wisniowieckiego

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

SZLACHTA ZAGRODOWA W POLSCE
Автор: Михайло Височанський-Янкович | Печать DR ALEKSANDER TARNAWSKI

SZLACHTA ZAGRODOWA W POLSCE

POŁUDN1OWO-WSCHODN1EJ

MATERIAŁY D O BIBLIOGRAFII


LWÓW

WYDAWNICTWO KOMISJI NAUKOWEJ SEKRETARIATU POROZUMIEWAWCZEGO

POLSKICH ORGANIZACYJ SPOŁECZNYCH Skład g ł ó w n y : Księgarnia „N u r t", Lwów, Pl. Bernardyński 17.

1938.


WSTĘP

Szlachta zagrodowa, osiadła w znacznej ilości szczegól­nie na wschodnich ziemiach Polski, budzi wielkie zainteresowanie nie tylko wśród historyków, ale i badaczy przemian rozmaitych warstw społecznych. Zagadnienie to nabiera zna­czenia szczególnie obecnie, gdy zaczęto się zajmować coraz bardziej historią nie tylko możnych, historią opartą na zna­nych dokumentach, ale dziejami i kulturą najszerszych mas obywateli, tworzących podstawę i trzon każdego państwa.

Wśród obywateli, składających się na naszą całą społecz­ność państwową, szlachta zagrodowa' odegrała niepoślednią rolę w Rzeczypospolitej Polskiej, szczególnie dla organizacji wojskowej państwa, i zwłaszcza na ziemiach wschodnich, na których tworzyła ona rodzaj wojskowych placówek granicz­nych, mających przyjąć pierwsze uderzenie napierających ze wschodu nieprzyjaciół.

Gorącym orędownikiem szlachty zagrodowej był znakomity polski mąż stanu, kanclerz i wielki hetman koronny Jan Zamoyski, propagujący zabezpieczenie kresów wschodnich przed najazdami Tatarów, Turków i Wołochów przez budo­wanie zameczków obronnych i osadzanie wokół nich szlachty, która mogłaby każdej chwili stanąć do obrony zagrożonych ziem. Zapatrywania swoje w tym względzie sprecyzował do­kładnie w memoriale pt. „Rada sprawy wojennej". Choć program Jana Zamoyskiego nie był konsekwentnie i w całej rozciągłości wprowadzany przez rządy Rzeczypospolitej, roz­wijali go jednak u siebie i wprowadzali w życie starostowie w królewszczyznach i możnowładcy na ziemiach kresowych państwa.

Szlachta ta, nosząca nazwiska Berezowskich, Chocimirskich, Drohomireckich, Krechowieckich, Sulatyckich, Grabowieckich, Hołyńskich, Kniehinieckich, Strutyńskich, Tatomirów, Wołkowickich, Żurakowskich, Bilińskich, Baczyńskich, Bańdrowskich, Borysławskich, Bratkowskich, Bereźnickich, Bojar­skich, Czarnieckich, Dwernickich, Dobrzańskich, Horodyńskich, Horodyskich, Jaworskich, Jasienickich, Kobylańskich, Komarnickich, Krynickich, Kulczyckich, Kruszelnickich, Korczyńskich, Kropiwnickich, Lityńskich, Łomnickich, Matkowskich, Popielów, Sieleckich, Uruskich, Wysoczańskich, Winnickich, Żukotyńskich, Czaykowskich, Hoszowskich, Konieckich, Łozińskich, Pohoreckich, Podwysockich, Swirskich, Witwickich, Łodzińskich, Terleckich i wielu innych, dawała często znać o sobie i podczas pokoju, i podczas wojny.

Każdy nagły najazd nieprzyjacielski wskazywał i przy­pominał tej szlachcie od razu jej powołanie i obowiązki. Szlachta kresów wschodnich szybciej niż w innych stronach Rzeczypospolitej zbierała się na pospolite ruszenie i udawała się do głównych obozów wojskowych.

Nazwiska różnych rodzin szlacheckich, zwłaszcza z Pod­karpacia, spotyka się we wszystkich regimentach Rzeczypo­spolitej. Walczą oni z Tatarami, Turkami, Rakoczym, Wołoszą i Rosją, a ziemie sławnych pobojowisk niejednokrotnie spły­nęły ich krwią serdeczną. Szlachta zagrodowa służyła pań­stwu nie tylko w czasach dobrobytu, gdy mogła się za swoje zasługi spodziewać nagrody. Nazwiska szlachty zagrodowej spotykamy licznie w Legionach Dąbrowskiego, w wojskach księcia Józefa, w formacjach wojskowych Królestwa Kongre­sowego, w powstaniu w roku 1831, w ruchawkach przeciw Austrii w latach 1840—1848, w partiach powstańców w roku 1863 i wreszcie w najnowszych czasach w oddziałach strze­leckich i legionowych, w armii Polski Odrodzonej.

Nie tylko jednak wojskowo służyła szlachta kresowa pań­stwu. Dużo nazwisk spotyka się nieraz na wysokich stanowi­skach wśród duchowieństwa, w armii i na stanowiskach cywil­nych. Dużo inteligencji polskiej, po całej Polsce rozsianej, nieraz nie wie, że rody ich biorą początek z nieznanych wiosek, ongiś bogatych gniazd szlacheckich lub folwarków królewskich, których potomkowie dotrwali tam do dziś, przechowując sta­rannie klejnot szlachecki, jako jedyny znak swego pocho­dzenia.

Tak w najogólniejszym zarysie przedstawiają się dzieje i znaczenie szlachty zagrodowej. Zagadnienie to zasługuje w całej pełni także na szczegółowe badania.

W celu umożliwienia takich badań zestawiono na począ­tek z ziem południowo-wschodnich, na których szlachta zagro­dowa występuje najliczniej, wszystkie drukowane opracowa­nia i materiały, odnoszące się do tego zagadnienia. Ma to umożliwić dalsze poszukiwania nie tylko pracownikom nau­kowym, ale przez umieszczenie spisów nazwisk i miejscowości dopuścić do dalszej współpracy brać szlachecką, która spraw­dziwszy, że czyjegoś nazwiska nie ma wymienionego, zwróci na to uwagę. A wówczas będzie się szukać bliższych danych po różnych rękopisach w naszych archiwach, a nawet w ustnej tradycji szlacheckiej. W tym celu powstała niniejsza bibliogra­fia szlachty zagrodowej ziem południowo-wschodnich, jako pierwsze tego rodzaju opracowanie.

Po zebraniu literatury odnoszącej się do szlachty zagro­dowej na innych ziemiach Rzeczypospolitej, uzupełnieniu jej wypiskami z rękopisów, będzie można przystąpić do rzeczo­wego omawiania problemów i zagadnień związanych z histo­rią i rolą szlachty zagrodowej w Polsce.

KOMISJA NAUKOWA S.P.P. O.S. WE LWOWIE.

Boniecki s. 304—5: Karwaccy h. Łabędź z Karwacza na Mazowszu; osiedli też na Rusi Czerwonej, gdzie w XVIII w. są już skoligaceni z tamtejszą szlachtą zagrodową: Bilińskimi i Unickimi;

INDEKS NAZWISK SZLACHTY ZAGRODOWEJ.

(Liczba oznacza numer pozycji bibliograficznej, zawierającej wzmiankę o odnośnej rodzinie).

Karwaccy 7. Koryzmowie 73.
Avatar użytkownika
akarw
Zaawansowany
Zaawansowany
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Karwaccy anek 658:....w Dobrzyniewie podlaskim za Władysława

Postprzez akarw » 08.02.2019

Aneks 658

KARWACCY w Dobrzyniewie podlaskim za Władysława IV

http://www.dobrzyniewo.pl/index.php?id= ... v109gvfqm1

pragniazdo podlaskie

Dobrzyniewo Duze pomiędzy NE Białymstokiem a Knyszynem

http://www.dobrzyniewo.pl/index.php?id= ... v109gvfqm1

Na podstawie opracowania

Edwarda Popławskiego: „Dzieje parafii Dobrzyniewo”

wyboru dokonała Regina Popławska


Stanisław Witkiewicz


DOBRZYNIEWO DUŻE - METRYKA ZIEMI I LUDZI.

ZIEMIA - dzieje

Jeszcze w początku X wieku ziemie te były zamieszkałe przez nadwiślańską ludność mazowiecką, a później weszły do państwa Piastów. Mieszko I i Bolesław Chrobry rozciągali tu swe panowanie. Po śmierci Bolesława Krzywoustego ziemie te na kilka lat dostały się pod władzę Rusi, po czym znów przejęło je Mazowsze. Wielki dramat tych stron rozpoczął się od roku 1255, kiedy to jaćwiesko-litewskie wyprawy łupieskie i odwetowe na Mazowsze i w głąb Polski wyludniły te tereny. Tak spustoszała ziemia przeszła w 1382 r. w zastaw krzyżacki, a od 1398 r. pod panowanie litewskie. Wtedy Litwa była już w unii z Polską.

Po zwycięstwie grunwaldzkim królowie polscy i książęta litewscy urządzali w tej puszczy wielkie polowania. Aby zabezpieczyć uczestniczących w polowaniach przed watahami wilków zbudowano u ujścia rzeczki Sokołdki Małej do Supraśli wielkie okoły dla koni. Dziś są to pola wsi Sochonie.

Pod koniec XV wieku strzegła tych okołów rodzina Dobrzyniewskich herbu Ciołek, a w 1519 roku, kiedy Mikołaj Radziwiłł fundował kościół dobrzyniewski, byli już wymieniani: Łukasz i Waśko Dobrzyniewscy. Ich pierwotna osada obok okołów nazywana była Sokołdką.

Nowopowstała parafia miała granice naturalne: od południa rzeka Supraśl, od zachodu rzeka Narew, od północy Kulikówka a od wschodu granica Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Po ufundowaniu kościoła w Dobrzyniewie Radziwiłłowie rozpoczęli zakładanie wsi na terenie utworzonej parafii dobrzyniewskiej. Najpierw Łukasz założył Dobrzyniewo Wielkie obejmujące 100 włók. Obejmowało ono ziemie późniejszych wsi: Dobrzyniewo Poświątne, Letniki, Krynice i Dwór Dobrzyniewski. Tytułem zapłaty za działalność osadniczą Łukasz będący wójtem otrzymał 10 włók ziemi (165 ha). Na niej założył wieś, która została nazwana od imienia jego syna Jerzego - Jurowcami.

Waśko Dobrzyniewski założył wieś nazwaną od jego imienia Waśkowcami. Wymierzył na nią 36 włók ziemi. Później tą wieś nazwano Dobrzyniewem. Przez cały czas obecności na tych ziemiach Dobrzyniewscy trudnili się spławem produktów leśnych. Miejscem załadunku była binduga na rzece Supraśli, na polach wcześniej założonej wsi Leńce.

Zygmunt August uporządkował żywiołowe osadnictwo na ziemiach parafii dobrzyniewskiej i w latach 1554-1559 wymierzył nowe granice wsi. Akcję tą nazwano pomiarą włóczną. Wtedy wprowadzono gospodarkę trójpolową. Większość wsi tej parafii, w tym Dobrzyniewo, stanowiły dobra królewskie. Po pomiarze Dobrzyniewo zachowało 36 włók ziemi.

W roku 1569 dokonano unii z Litwą a ziemie te wróciły do Polski. Jeszcze w 1600 roku Dobrzyniewscy mieszkali w Jurowcach, lecz już w 1630 roku wieś Jurowce była własnością Kurzenieckich.

Okres względnego dostatku mieszkańców tych wsi zakończył się z najazdem szwedzkim. Już w listopadzie 1655 roku Tykocin znalazł się w rękach szwedzkich. Później przez 9 miesięcy wojska polskie oblegały twierdzę tykocińską. W lipcu 1656 roku nadeszła odsiecz szwedzka. Wojska polskie cofały się na wschód tocząc walki. Wtedy zostały spalone Pogorzałki, Gniła i Kulikówka. 27 stycznia 1657 roku Polacy odbili Tykocin jednak działania wojenne nie ustały, doprowadzając parafię do ruiny. Lustracja z roku 1663 podała, że w Dobrzyniewie było obsiane tylko 0,5 włóki. Wsie wyludniały się. Stan zaludnienia sprzed potopu szwedzkiego osiągnięto dopiero u schyłku Rzeczypospolitej.

Przed trzecim rozbiorem na gruntach Dworu Dobrzyniewskiego, nad rzeką Supraślą, obok młyna powstała wieś Dobrzyniewo Most (Mostowe), którą później nazwano Fabrycznym. W tym też czasie zmieniono nazwę Dobrzyniewa Poświątnego na Dobrzyniewo Kościelne. Dobrzyniewo (dziś Duże) nosiło nazwę Dobrzyniew, a później Dobrzyniewo Stare lub Wielkie.

W roku 1794 chłopi z tej parafii brali udział w walce o niepodległość. Akt powstania z 24 marca 1794 roku ogłoszony przez Tadeusza Kościuszkę nakazał pospolite ruszenie obejmujące chłopów. 23 kwietnia tego roku Komisja Bielska mianowała rotmistrzów parafialnych. Z każdych 5-ciu „dymów” miał być powołany jeden żołnierz pieszy. Rotmistrzowie parafialni poprowadzili chłopskie pospolite ruszenie pod Rajgród. Udział chłopów w walce, w obronie niepodległości, zakończył się tragicznie: 9 lipca 1794 roku oddział chłopski w liczbie około 2,5 tysiąca ludzi został rozbity przez Prusaków. Nastąpił trzeci rozbiór Polski.

Po trzecim rozbiorze Rzeczypospolitej ziemie te przeszły pod panowanie pruskie, a po roku 1807 - rosyjskie. Ziemie Księstwa Warszawskiego, a później Księstwa Kongresowego, sięgały tylko do rzeki Narwi. Stąd zachodnią stronę tej rzeki nazywa się i dziś „polską stroną”.

Tradycja ustna podaje, że w Powstaniu Styczniowym uczestniczyli mieszkańcy parafii dobrzyniewskiej, lecz nazwisk powstańców z Dobrzyniewa nie znamy. W czasie powstania dokonano uwłaszczenia chłopów, lecz system trójpolowy obowiązywał nadal. W 1872 roku zbudowano kolej Brzesko-Grajewską. Na polach Dobrzyniewa utworzono przystanek kolejowy o nazwie Rybaki. W początkach XX wieku rozpoczęto przebudowę szosy a nieco później budowę nowego, murowanego kościoła w Dobrzyniewie Kościelnym. W celu zabezpieczenia cegły na budowę kościoła Pankiewicz zbudował cegielnię na ziemi należącej do Dobrzyniewa.

W tym też czasie rozwijało się tu tajne polskie nauczanie. Podczas I Wojny Światowej powstał w Dobrzyniewie ośrodek działalności POW i innych organizacji niepodległościowych. Kiedy w 1920 roku nowopowstała Polska została zagrożona od Wschodu zgłosili się liczni ochotnicy z Dobrzyniewa i okolic. Po zakończeniu wojny niektórzy z nich otrzymali nadania ziemi we wsi Zacisze. W latach międzywojennych w Polsce zapoczątkowano na szeroką skalę scalanie gruntów (komasację). Wtedy też zbudowano w Dobrzyniewie pierwszą szkołę i dom ludowy, założono Kasę Stefczyka. Z tej wsi wybrano do sejmu dwóch posłów: Dominika Łosia i Józefa Sokólskiego.

Druga Wojna Światowa przyniosła najpierw okupację sowiecką. 15 października 1939 roku NKWD aresztowała mieszkających wtedy w Zaciszu posłów: Dominika Łosia i Józefa Sokólskiego i wywiozło na Wschód. Nigdy nie wrócili z zesłania. 10 lutego 1940 roku NKWD wywiozło z Zacisza rodziny dobrzyniewskich ochotników: Dąbrowskich, Grzegorczyków, Hancewiczów, Łosiów, Sokólskich i Zdanowiczów. 17 września 1940 roku NKWD aresztowało z Dobrzyniewa Dużego Leona Dzienisa i Alojzego Zdanowicza. Osadzono ich w więzieniu białostockim, skąd przewieziono do Brześcia.

W czasie okupacji sowieckiej, a później niemieckiej, działały zarówno w Dobrzyniewie jak i na terenie całej parafii, organizacje wojskowo-polityczne podporządkowane rządowi polskiemu w Londynie. Organizacji prosowieckich na terenie tej parafii nie było. Działania frontowe ominęły Dobrzyniewo, jednak Niemcy cofając się spalili szkołę.

Dnia 30 lipca 1944 roku weszły tu ponownie wojska sowieckie. Od razu NKWD rozpoczęło aresztowania członków Armii Krajowej, których później wywieziono w głąb Rosji. Z Dobrzyniewa Dużego wywieziono wtedy Antoniego Sokólskiego, Dominika Sokólskiego, Stanisława Citko i Władysława Otapowicza. Trwające jeszcze dwa lata walki podziemia w obronie niepodległości zakończyły się klęską. Władzę objęli komuniści. Rozpoczął się okres wielkich przemian. Próby kolektywizacji rolnictwa nie powiodły się. Pod pozorem walki z ciemnotą i zacofaniem rozpoczęto konsekwentne zwalczanie wiary chrześcijańskiej i tradycji narodowych. Poddano ostrej cenzurze historię. Godne pamięci jest to, że w tym czasie Jakub Antoniuk rozpoczął gromadzenie materiałów do historii Dobrzyniewa i okolic.

W 1978 roku zasiadł na Stolicy Piotrowej Papież Polak. Z jego inspiracji powstała „Solidarność”, która obaliła komunizm w Polsce. Następnie padały systemy komunistyczne w Europie Środkowej, a ostatecznie runął komunizm w jego gnieździe Związku Radzieckim. Znów powstała Polska Niepodległa.

Mieszkańcy tej ziemi współtworzyli historię Polski, ale jej nie pisali. Współtworząc historię stali się Narodem.LUDZIE - osadnictwo


Dobrzyniewo zostało założone za Zygmunta Augusta w latach 1554-1559. Brak jest nazwisk pierwszych osadników, gdyż dokumenty tego czasu spłonęły w czasie ostatniej wojny. Jednak zapisy pośrednie pozwalają twierdzić, że od założenia wsi mieszkali tu i do dziś są obecni: Łosiowie, Sokólscy i Chilukowie. Ponadto Kowalczykowie, którzy odeszli po 1810 roku i Matejczykowie - nie wymieniani po 1737 roku.Władysław IV Dokładne informacje o mieszkańcach wsi będą podawane od wprowadzenia metryk chrztu w roku 1639.

Pozwala to wymienić rody mieszkające tu za Władysława IV, a zapisane w metrykach. Oto one: Chilukowie, Chwiedorczykowie, Ciemięgowie, Gielanikowie, Haliccy, Hultajewscy, Jeronimikowie, Jesioniukowie, Karwaccy, Kopańkowie, Kowalczykowie, Krukowie, Kuśmierzowie, Łosiowie, Matejczykowie, Mazurowie, Mikołajczykowie, Moruszewscy, Mozichowie, Rogowscy, Saczukowie, Seskowie, Sokólscy, Stasiulikowie, Tomaszukowie, Ulianowscy i Żakowie. W tym czasie w Dobrzyniewie były już 34 domy.Jan II KazimierzZa tego króla Polska przeżyła najazd szwedzki zwany potopem. Jeszcze przed wojną przeszło tędy morowe powietrze. W takiej sytuacji przetrwały tu tylko rody liczne, mogące sobie pomagać wzajemnie. Z nowoprzybyłych wszystkie rody były tu krótko. Wymieniamy je według kolejności zapisów w metrykach. Liczby w nawiasach oznaczać będą rok urodzenia się pierwszego dziecka. I tak: Stelmachowie, Skindrowie (1650), Burdowie (1651), Ambrozikowie (1657), Uścianikowie (1659), Lesiccy (1662), Olszewscy (1666), Kucharzewscy (1667) oraz Dragunowie i Sudziałowie (1668).

Michał Korybut Wiśniowiecki
Krótkie panowanie króla Michała oddaliło wojny z ziemi podlaskiej.

W tym czasie zamieszkali tu na stałe Wróblewscy (1669) i Dobrogowscy (1673). Ponad sto lat mieszkali tu Sołtanowie (1691). Krótko znaczyli swój pobyt: Rudzińscy (1669), Stołpowiccy (1670) i Litwinowie (1671). Wspominaliśmy, że w wojnie ze Szwedami uczestniczyli również chłopi z tej parafii. Byli to ochotnicy i wybrańcy. Jednym z wybrańców był Piotr Łoś, który za udział w wojnie otrzymał dwie włóki ziemi wolne na okres dwóch pokoleń. Od tej pory aż do końca Rzeczypospolitej Łosiowie byli najliczniejszym rodem w Dobrzyniewie.Jan III SobieskiZa rządów tego króla pojawiło się sześć rodów, które mieszkają tu obecnie: Zimnochowie (1689), Tokarzowie (1694), Pieśniakowie (1695). Wymienieni w 1695 roku Adamscy odeszli i powrócili po stu latach oraz Kazimierscy (1680), którzy odeszli i byli wymieniani dopiero w 1993 roku. Przez czas dłuższy mieszkali tu: Prycowie (1687), Nowikowie (1690), Kamieńscy (1692) i Łabędzcy (1693). Krótko tu przebywali: Sołowianowie (1682), Kopczykowie (1683), Zachozowie (1686) i Moguccy (1694).

August II Sas
Panowanie tego króla ściągnęło na Polskę nowy najazd szwedzki i przewlekłą wojnę domową. Sprawiło to, że nadal mieszkały tu tylko rody zażyłe, mogące pomagać sobie wzajemnie. Na stałe mieszkali tu Perkowscy (1716) i Ancewiczowie (1733). Kozłowscy byli już w 1721 roku lecz odeszli i wrócili po1863 roku. Na czas dłuższy osiedlili się tu Malinowscy (1711), lecz odeszli i osiedlili się znów przed 1993 rokiem. Dłuższy czas mieszkali tu Muszyńscy, Wyrzychowscy (1713), Kitlasowie (1714) i Łazewscy (1729). Tylko raz wymieniły metryki Silinków (1698), Stolarzów, Smolskich (1699), Piekarzów (1701), Poltritów (1702), Chodorowskich (1705), Wiszniowskich (1721), Bałachowskich (1722), Kaczanowskich (1724), Paszkowskich (1725), Jarosińskich (1726), Szymborskich (1732) oraz Gumienitusów i Turosińskich (1733).August III SasCzasy tego króla były nacechowane większą stabilnością. Znalazło to odbicie w osiedleniu się czterech rodów, które są tu i dziś: Zubryckich (1742), Borkowskich (1747), Sobolewskich (1752) i Świsłockich (1754). Dłuższy czas znaczyli pobyt: Kraszewscy (1734), którzy odeszli po 1810 roku, Dzietkowie (1741), nie wymieniani po 1745 roku, Bujnowscy (1742) - odeszli po 1744 roku. Poleccy (1741) nie byli wymieniani po 1796 roku. Markowscy (1750) opuścili wieś po 1808 roku. Jasińscy (1751) nie wymieniani byli po 1801 roku. Korolowie (1751) odeszli po 1795 roku. Mogilniccy (1754) opuścili wieś po 1768 roku. Harasimowiczowie (1755) odeszli po 1762 roku. Kozakiewiczów (1763) nie wymieniono po 1791, a Zalewskich (1764) po 1809 roku. Wymienieni poniżej mieszkali tu krótko: Dziemiańczukowie (1735), Laskowscy, Rutkowscy, Roszkowscy (1737), Ciupowie (1740), Bartosikowie (1741), Zabłudowscy (1742), Szklarzowie (1743), Jaworscy (1747), Hrubcowie, Germaniszewscy, Bieliccy (1752). Niektórzy z wymienionych po odejściu wrócili w późniejszym czasie i byli wymienieni w spisie roku 1993. Byli to : Korolowie, Harasimowiczowie, Zalewscy, Laskowscy, Rutkowscy i Roszkowscy.Stanisław August PoniatowskiDługi okres pokoju w tym rejonie sprawił, że stan zaludnienia osiągnął tu poziom sprzed pierwszego najazdu szwedzkiego. Z licznych rodów, które zamieszkały w Dobrzyniewie są i dziś: Gałeccy (1764), Żukowscy (1768), Zastoccy (1769), Citkowie i Grzegorczykowie (1793). Cylwikowscy (1795) byli tu jeszcze w roku 1922. Również dłuższy czas byli tu obecni Londowiczowie (1766), których nie wymieniano po roku 1770. Mrozowiczowie (1771) odeszli po 1828 roku. Rybołowiczowie (1779) również nie zostali wykazani po 1828 roku. Sawulowie (1784) opuścili wieś po roku 1799. Kuleszewiczowie (1790) odeszli po 1797 roku. Markiewiczowie (1792) nie wymieniani byli po 1801 roku. Michałowscy (1793) odeszli po 1795 roku, a Ryszkiewiczowie (1795) nie byli wykazywani po roku 1828.

Krótki czas przebywali tu: Pieczurowie (1775), Daniszewscy, Popławscy (1779), Brusowie, Jaroccy (1782), Sochoniewscy (1783), Wojciulowie, Pułtorakowie (1786), Stalony (1788), Zabłoccy (1789), Jarząbkiewiczowie, Walendziukowie, Stanisławczykowie (1792), Jakubowscy i Kuczyńscy (1793). Rybołowiczowie, Kuleszowie, Markiewiczowie, Popławscy, Sochoniowie i Pułtorakowie wrócili tu po 1922 roku i są obecnie.Czasy rozbiorów


Zabór pruskiW czasie zaboru pruskiego trwał wzmożony ruch osadniczy. W tym krótkim czasie osiedliły się tu 2 rody, które są do dziś: Pajołkowie i Otapowiczowie (1799). Ponadto mieszkają dziś rody, które po przybyciu wkrótce odeszły. Byli to Zdanowiczowie (1798), którzy tu ponownie zamieszkali przed 1922 rokiem oraz Piesieccy (1796) i Powikrowscy (1800), którzy wrócili, po roku 1922. Przybyły wówczas także rody dzisiaj nieobecne, które dłuższy czas znaczyły swój pobyt: Ozorowscy (1799) nie wymieniani po roku 1812, Pułkowscy (1799) nie wykazywani po 1828 roku, Łotowscy (1801), którzy odeszli po roku 1863, Jończykowie i Dunajowie (1802) nie mieszkający tu już po 1812 roku i Buczyńscy, którzy z przerwami byli tu do roku 1863. Na krótki czas osiedlili się w Dobrzyniewie: Bielańscy (1801), Wysoccy (1804), Guzowscy (1805), Wasilewscy i Poznańscy (1806) oraz Moronkiewiczowie (1807).Zabór rosyjskiWypisy z metryk doprowadzono do roku 1812. Czasy zaboru rosyjskiego i późniejsze relacjonowane będą w oparciu o kościelne spisy ludności.

Pierwszy spis był dokonany przed Powstaniem Listopadowym w roku 1828. W Dobrzyniewie mieszkało wówczas 350 osób reprezentujących 34 rody. Oto ich wykaz: Adamscy - 15 osób, Ancewiczowie - 4, Arciszewscy - 5, Borkowscy - 8, Chilińscy - 20, Citkowie - 5, Czarnowscy - 3, Dąbrowscy - 14, Dzięgielewscy - 5, Gałeccy - 10, Grzegorczykowie - 7, Jackowscy - 10, Karwowscy - 4, Kopczewscy - 2, Łosiowie - 24, Łotowscy - 4, Otapowiczowie - 3, Pawłowscy - 12, Perkowscy - 15, Pieśniakowie - 5, Pułkowscy - 11, Rybołowiczowie - 14, Ryszkiewiczowie - 4, Sobolewski - 1, Sokólscy - 36, Szczepańscy - 5, Szymańscy - 2, Świsłoccy - 15, Wróblewscy - 9, Zastoccy - 9, Zarębińscy - 3, Zimnochowie - 18, Zubryccy - 47 i Żukowscy - 11.

W czasie Powstania Styczniowego mieszkało w Dobrzyniewie 529 osób reprezentujących 41 rodów. Oto one: Adamscy 30 osób, Hancewiczowie (poprzednio Ancewiczowie) - 12, Bezubikowie - 9, Borkowscy - 12, Buczyńscy - 4, Chilińscy - 22, Citkowie - 18, Cylwik - 1, Dąbrowscy - 21, Dobrogowscy - 6, Dzienisowie - 8, Gałeccy - 6, Grzegorczykowie - 17, Jackowscy - 12, Łosiowie - 33, Łotowscy - 2, Markowscy - 13, Mietliccy - 4, Myśliwcowie - 10, Ostrowscy - 8, Otapowiczowie - 7, Pajołkowie - 4, Pawłowscy - 8, Perkowscy - 18, Piaseccy - 8, Pyłkowski - 1, Sobolewscy - 4, Sokólscy - 42, Szczepańscy - 4, Szaciłowscy - 5, Szymańscy - 4, Świsłoccy - 22, Tokarzewscy - 21, Uściłowicz - 1, Wojciechowscy - 3, Wróblewscy - 10, Zastoccy - 5, Zimnochowie - 40, Zubryccy - 63, Żukowscy - 10 i Żmiejko - 1 osoba.Polska Niepodległa
W pierwszych latach Polski Niepodległej, w roku 1922 został sporządzony dokładny spis ludności. W Dobrzyniewie mieszkały wówczas 784 osoby reprezentujące 42 rody. We wsi mieszkało 375 osób, na kolonii - 348 i przy cegielni - 61. Oto wykaz rodów: Adamscy - 22 osoby, Hancewiczowie - 21, Antoniukowie - 7, Bezubikowie - 16, Borkowscy - 11, Chilińscy - 23, Citkowie - 32, Cylwikowie - 3, Dąbrowscy - 23, Dobrogowscy - 15, Dzienisowie - 10, Gałeccy - 18, Grzegorczykowie - 35, Jackowscy - 17, Kołoszowie - 9, Kozłowscy - 26, Kruszewscy - 4, Krzysztopikowie - 6, Łosiowie - 36, Masłowscy - 5, Ostrowscy - 4, Otapowiczowie - 28, Pajołkowie - 11, Pawłowscy - 12, Perkowscy - 23, Pieśniakowie - 17, Pyłkowscy - 5, Rybkowie - 3, Sobolewscy - 10, Sokólscy - 89, Stiepanowie - 5, Storonowiczowie - 8, Szenkowie - 7, Święciccy - 8, Świsłoccy - 43, Tokarzewscy - 20, Wróblewscy - 19, Zastoccy - 7, Zdanowiczowie - 18, Zimnochowie - 32, Zubryccy - 67 i Żukowscy - 11 osób.Polska Rzeczpospolita Ludowa
Okres ten trwający 45 lat, cechujący się ucieczką do miast stwarzał jednak możliwości zatrudnienia poza rolnictwem. Następował dalszy wzrost zaludnienia wsi. Nie mając spisu ludności z tego okresu, ograniczono się do charakterystyki.Trzecia Rzeczpospolit
Obecnie w Dobrzyniewie Dużym (dane z 2008 roku) mieszkają 1284 osoby reprezentujące 238 rody. Są to: Adamscy - 26 osób, Andryszewscy - 2, Anszczak - 1, Antoniukowie - 10, Aponiowie - 2, Babińscy - 6, Bagińska-Kuprianowicz - 1, Bagińscy - 11, Baraszkiewiczowie - 4, Baszeniowie - 3, Bazydło - 1, Bednarkowie - 3, Bezubikowie - 23, Bezzubikowie - 2, Biedryccy - 2, Biegańscy - 2, Bielawcowie - 3, Biełagowie - 5, Bobkowie - 5, Borkowscy - 9, Brałkowscy - 3, Bruszewski - 1, Brzostowscy- 5, Bućko - 1, Bujnarowska - 1, Burbowie - 4, Charyłowie - 5, Chilińscy- 22, Chlebowiczowie - 8, Choińska - 1, Chojnowscy - 3, Cieślukowie - 2, Ciołkowie - 5, Citkowie - 19, Cylwikowie - 4, Czeladko - 1, Dąbrowscy - 17, Decowie - 2, Dobrijałowscy - 2, Dobrogowscy - 14, Drozdowski - 1,Dudarowie - 3, Dunikowscy - 10, Dymkowie - 5, Dziekońscy - 6, Dzienisowie - 10,Emanuelsson - 1, Furmaniak - 1, Gałeccy - 4, Gardocka - 1, Gawlowie - 3, Gawryluk - 1, Glińska-Kołos - 1, Gogolewscy - 4, Gołębiowska - 1, Grąccy - 2, Greczan-Jaszczuk - 1, Grzegorczykowie - 25, Grzybowscy - 2, Hammer - 1, Hancewiczowie - 11, Haraburdowie - 2, Harasimowie - 10, Howhannisyan - 3, Ignatowscy - 7, Iwaniccy - 2, Jacewiczowie - 4, Jackowscy - 19, Janczylik - 1, Janiszewscy - 4, Jaszczukowie - 3, Jurguciowie - 5, Kaczmarscy - 4, Kajewscy - 2, Kalinowscy - 8, Kaliszewski - 1, Karczewscy - 4, Karpowiczowie - 2, Karwelowie - 4, Karwowska - 1, Kazimirscy - 3, Kiszłowie- 2, Klepaccy - 2, Kobeszkowie - 5, Kołosowie - 7, Kondzior-Ziemniewicz - 1, Konopka - 3, Konopko - 3, Korolczukowie - 2, Kowalikowie - 4, Kozakiewiczowie - 5, Kozłowscy - 6, Kozłowska-Dąbrowska - 1, Krysztopikowie - 5, Kukliński - 1, Kuleszowie - 5, Kulikowscy - 5, Kupcowie - 4, Kupińscy - 8, Kuprianowicz - 1, Kuźma - 1, Kwaśniewscy - 3, Laskowscy - 7, Lehmannowie - 2, Lenczewscy - 3, Lenkiewicz - 1, Lendo - 1, Leńczewscy - 4, Lewkowscy - 6, Lompartowie - 2, Łapińscy - 7, Łapińska-Zdanowicz - 1, Łapniewska - 1, Łazarczykowie - 7, Łoniewscy - 2, Łosiowie - 28, Łukaszewicz - 1, Łuniewscy - 5, Makowska - 1, Malinowscy - 13, Mandruszowie - 3, Markiewicz - 1, Mikołajewska - 1, Modzelewska - 1, Mokiccy - 6, Monikowie - 2, Mosiejowie - 4, Możdżyńscy - 5, Niczyporuk - 1, Nieścierukowie - 4, Okine - 2, Okruszko - 1, Olszyńscy - 6,Omelianiukowie - 3, Ostrowscy - 3, Otapowiczowie - 17, Pajołkowie - 25, Palikotowie - 6, Pampuchowie - 4, Panasiukowie - 3, Pawlakowie - 2, Pawłowscy - 5,Perdoch - 1, Perkowscy - 23, Piesieccy - 9, Pieśniak - 1, Pikulscy - 2, Pilecka - 1, Polecka - 1, Popkowie - 8, Popławscy - 6, Powichrowscy - 3, Półtorakowie - 9, Praczukowscy - 7,Proszczukowie - 2, Purtowie - 5, Radel - 3, Radziszewscy - 14, Ratkiewiczowie - 5, Redutowie - 4, Reduta-Gargano - 1, Rodziewiczowie - 4, Roguccy - 2, Rosłan - 1, Roszkowscy - 2, Rowgało - 5, Rutkowscy - 9, Rybołowiczowie - 11, Rydzewscy - 4,Rzemienieccy - 5,Sadowscy - 10, Senderacka - 1, Siekańscy - 6,Siemianowiczowie - 3, Siemionowie - 2, Siemionowiczowie - 4, Sieśkiewiczowie - 4,Skobodzińscy - 4, Sławińscy - 2, Snarscy - 4, Sobolewscy - 4, Sochańscy - 3, Sochoniowie - 12, Sokołowscy - 6, Sokólscy - 58, Stępniccy - 4, Storonowiczowie - 28, Strynkowski - 1, Stypułkowscy - 2, Sudnik - 1, Swisłoccy - 3, Symborowie - 6, Szarowscy - 4, Szczepaniakowie - 5, Szczepańska - 1, Szeleszyńscy - 4, Szubzdowie - 3, Szymczyk - 1, Szymojkowie - 2, Ściepkowie - 3, Ślinkowie - 4, Świsłoccy - 39, Toczydłowska - 1, Tokarzewscy - 7, Trocka - 1, Trusewiczowie - 2, Walendziukowie - 4, Wałuszkowie - 2, Wardziejewscy - 3, Wendołowiczowie - 4, Więckowscy - 7, Wilamowski - 1, Wińscy - 4, Wiszowaci - 7, Wiśniewscy - 2, Wojtulewiczowie - 4, Wołyniowie - 3, Wopanowiccy - 2, Woroszyłowie - 7, Woźniewscy - 9, Wróblewscy - 10, Wysoccy - 4, Wyszyńscy - 4,Zadykowicz - 1, Zajkowscy - 2, Zalewscy - 5, Zawadzcy - 4, Zbucka - 1, Zdanowiczowie - 25, Ziemieniewicz - 1, Zimnochowie - 4, Zimnowodzki - 1, Znoskowie - 7, Zubryccy - 40, Żerelowie - 2, Żmiejkowie - 3, Żukowscy - 22 i Żurawska-Karczewska - 1 osoba.Na podstawie opracowania

Edwarda Popławskiego: „Dzieje parafii Dobrzyniewo”

wyboru dokonała Regina Popławska
Avatar użytkownika
akarw
Zaawansowany
Zaawansowany
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Karwaccy aneks 659: .. u królewicza Jerzego Mikołaja bpa smo

Postprzez akarw » 08.02.2019

Aneks 659

jezuita ks. Stanisław Karwacki młodszy spowiednikiem (1749/50) królewicza Jerzego Mikołaja Sasa (biskupa smoleńskiego), brata królewicza Jana Augusta Sasa

.~.http://www.google.com/urlsa=t&rct=j&q=& ... TTzOZ1yOoL


Gniazdo w SCHONEFELDE SZAWAŁD / obec./ Unieszewo Olsztyńskie - na SWW od Olsztyna 7 km Nasterki 10 km Szabruk 12 km Unieszewo

PROFESORSKA DYNASTIA z Szafałdu . Schonefelde na Warmii:

Rodzina Kazimierza Karwackiego


1580..1610 KAZIMIERZ KARWACKI i Zofia Swieszowska ze Swieszewa 11 km na S od Pułtuska

1620 STANISŁAW KARWACKI syn Kazimierza i Zofii Swieszowskiej (Swieszewo na S od Pułtuska) , wnuk Stanisława był jezuitą (1675), Był profesorem Kolegiów jezuickich w Reszlu, Tylży i Pułtusku (Estreicherp.160, Hipler, p.198, Luhr p.157, Brown p.214) (patrz Słownik biograficzny Warmii, Mazur i Powiśla XV-1945, Tadeusz Oracki). Czy był stryjem/ ojcem Macieja (1686-1756) z Unieszowa ? Może on nabył Unieszewo ?

NIESTEMPOWO (Nestempovia, Niestępów), dawny pow. pułtuski, majątek i stacja misyjna kolegium w Łomży 1614-1773. Majątek zapisany 26 VI 1614 przez ks. Adama Nowodworskiego, kanonika gnieźnieńskiego, na fundację kolegium. Przynosił wówczas 2000 złp rocznego dochodu. Jezuici posiadali tu swoją willę oraz kaplicę, w której pracowali jezuiccy misjonarze. W 1677 w czasie zarazy schronili się też jezuici warszawscy. Po kasacie zakonu majątek Niestępowo z przyległościami (Obróżek, Lgniaca, Witków, Piskornia) posiadał Jakób Górski, sędzia grodzki zakroczymski, który w 1781 płacił 2370 złp rocznego czynszu. Misjonarzami i prokuratorami byli w Niestempowie m. in.: Stanisław Karwacki 1690-92, Paweł Zeszkowski 1690-99, Piotr Skrzetuski 1699-1701, Stefan Kostrowski 1709-10, Stanisław Sarnowski 1719-21 i Michał Taworski 1729-32

Roczniki humanistyczne Katolicki Uniwersytet Lubelski. Towarzystwo ... – 1975

„Rektor jezuitów łomżyńskich wspominał w nich również o pracy ojców w puszczy; nie wymieniał ich nazwisk. Po raz pierwszy w 1675 r. w spisie imiennym zakonników przy Stanisławie Karwackim zaznaczono MISJONARZ W LASACH, a potem w 1676 MISJONARZ NA POGRANICZU PRUS

MISJONARZ W LASACH, a potem w 1676 MISJONARZ NA POGRANICZU PRUS

„STANISŁAW KARWACKI syn Kazimierza i Zofii Swieszowskiej (Swieszewo na S od Pułtuska) , wnuk Stanisława był jezuitą (1675), Był profesorem Kolegiów jezuickich w Reszlu, Tylży i Pułtusku (Estreicherp.160, Hipler, p.198, Luhr p.157, Brown p.214) (patrz Słownik biograficzny Warmii, Mazur i Powiśla XV-1945, Tadeusz Oracki). Czy był stryjem/ ojcem Macieja (1686-1756) z Unieszowa ? Może on nabył Unieszewo1640 TOMASZ KARWACKI I ELŻBIETA /RODZICE XX MACIEJA KARWACKIEGO, ur. 30.III. 1686 w Schonefelde Unieszewie k. Olsztyna, jezuity, profesora języka greckiego i hebrajskiego, po odbyciu studiów uczył greki, łaciny, hebrajskiego; (być może spokrewnieni z prof. Stanisławem Karwackim, jezuitą). Musieli się tutaj osiedlić, bo stąd wyszło kilka pokoleń Karwackich, które potem rozeszły się po Warmii. TOMASZ KARWACKI i Elzbieta rodzice Piotra (?) Macieja 1686, Ludwika Franciszka, Tomasza 1708 – z Unieszewa. KARWACKI Tomasz, ks., ur. 14 IX 1708 w Unieszewie na Warmii, wst. 22 VIII 1726 w Wilnie, ks. 11 X 1737 w Łahiszynie, zm. 1779 w Wilnie. Syn Tomasza KARWACKIEGO i Elżbiety. Brat Macieja, Ludwika Franciszka Karwackiego. Prof. retoryki w Grodnie 1739-40, misjonarz łotewski z fundacji Hylzena w Dyneburgu 1743-58, superior w Iłłukszcie 1760-61, rektor w Kownie 1761-65, prof. teol. moralnej w Dyneburgu 1767-68, instruktor III probacji w Wilnie 1768-72 oraz prowincjał 1772-73. Po kasacie zakonu mieszkał w Wilnie.


Wnukowie Kazimierza Karwackiego i Zofii ze Swieszowskich z Mazowsza ????

Dzieci Tomasza i Elzbiety Karwackicj z Schonefeld:


* 1670 PIOTR KARWACKI i Urszula rodzice Stanisława (2) Karwackiego


** 1700 prof STANISŁAW KARWACKI , ks., ur. 6 V 1700 k. Olsztyna, wst. 10 IX 1716 w Wilnie, zm. 2 VIII 1759 w Żurominie. miedzy Mlawa na E a Rypinem na W
Syn Piotra Karwackiego i Urszuli z Unieszewa ???. Prof. retoryki w Reszlu 1729-32 i Braniewie 1732-33, pref. szkół w Reszlu 1736-37, misjonarz w Wołkowysku 1737-40 i Tylży 1740-41, prof. teol. moralnej w Braniewie 1741-42, teolog biskupa smoleńskiego J. M. Hylzena 1749-50, misjonarz w Oświeji 1750-52 i Żurominie 1753-54. 1716 Ks prof. STANISLAW (2) KARWACKI , syn Piotra i Urszuli Karwackich

KARWACKI Stanisław, ks., ur. 6 V 1700 k. Olsztyna, wst. 10 IX 1716 w Wilnie, zm. 2 VIII 1759 w Żurominie. Syn Piotra Karwackiego i Urszuli z Unieszewa ???. Prof. retoryki w Reszlu 1729-32 i Braniewie 1732-33, pref. szkół w Reszlu 1736-37, misjonarz w Wołkowysku 1737-40 i Tylży 1740-41, prof. teol. moralnej w Braniewie 1741-42, teolog biskupa smoleńskiego J. M. Hylzena 1749-50, misjonarz w Oświeji 1750-52 i Żurominie 1753-54.
1748-1752 - misjonarzami o. Stanisław Bohdziej SJ, 1749 -1752 - o. Stanisław Karwacki SJ*1683-1767 WALENTY KARWACKI ; 26 marca 1767 zmarł WALENTY KARWACKI z Schonefelde ( seculetus ementusimus Eclesia virtuli etalis 84 omnibus soc.....)


* 1686 prof. MACIEJ KARWACKI ks., ur. 30.III. 1686 w Unieszewie (w pobliżu Naterki, Dorotowo,Bartag) na S i SW od Olsztyna, jezuita, profesor języka greckiego i hebrajskiego, po odbyciu studiów uczył greki, łaciny, hebrajskiego w Reszlu, Braniewie, Wilnie. Wykładał także matematykę i gramatykę. W Wilnie wydał prace Grammatica Graeca (1725), przez 12 lat zarządzał drukarniami jezuickimi w Reszlu. Zmarł w Nowogródku 10 kwietnia 1756 roku. Kim był dla jezuity prof.Stanisława Karwackiego ? bratankiem, wnukiem stryjecznym ? Musieli być spokrewnieni, obydwaj KARWACCY, jezuici, profesorowie.

KARWACKI Maciej, ks., ur. 30 III 1686 w Unieszewie k. Olsztyna w Prusach, wst. 1 X 1706 w Wilnie, zm. 10 IV 1756 w Nowogródku. Syn Tomasza Karwackiego i Elżbiety z Unieszewa. Przed wstąpieniem studiował filoz. w Reszlu i Braniewie Prof. retoryki w Braniewie 1716-7, Reszlu 1717-18 i Łomży 1718-19, prof. matematyki, języka hebrajskiego i greckiego oraz pref. drukarni w Wilnie 1720-32, pref. szkół w Słonimiu 1736-38, superior w Mitawie 1739-41, prof. matematyki i języka greckiego w Nowogródku 1743-56. Autor oryginalnej gramatyki greckiej wydanej w 1725 w Wilnie, obecnie nie znanej.

Biblioteka pisarzów assystencyi polskiéj Towarzystwa Jezusowego ... - Strona 214

clip_image002[6]
Józef Brown, Kiejnowski - 1862 - Liczba stron: 510 - Pełny widok

(N. K ) Karwacki Maciej, z Warmii rodem, był professorem literatury greckiej w Wilnie. Wydał : Grammatica Graeca. Wilno. druk. Akad. SJ, 1725, in 8vo. (JO) MS. własnoręczny tego dziełka znajdował się w Bibliotece Załuskich, jak świadczy ...


*1692 ks. prof. LUDWIK FRANCISZEK KARWACKI ks, ur 1692 syn Tomasza i Elzbiety

KARWACKI Ludwik Franciszek, ks., ur. 11 XI 1692 w Unieszewie k. Olsztyna, wst. 21 VIII 1717 w Wilnie, zm. 22 VIII 1748 w Nowogródku. Syn Tomasza Karwackiego i Elżbiety z UNIESZEWA. Przed wstąpieniem do zakonu uczeń w szkole reszelskiej. Pref. szkół w Iłłukszcie 1729-30, prof. filoz. i regens Seminarium Diec. w Braniewie 1731-33, prof. filoz., matematyki i języka greckiego w Nowogródku 1734-37, pref. szkół w Nowogródku i misjonarz w Lubsku 1740-41, pref. szkół w Nieświeżu 1741-42, Grodnie 1742-43, Drohiczynie 1744-45 i Reszlu 1745-46.


*1708 ks prof. TOMASZ KARWACKI ur 1708 syn Tomasza i Elżbiety

KARWACKI Tomasz, ks., ur. 14 IX 1708 w Unieszewie na Warmii, wst. 22 VIII 1726 w Wilnie, ks. 11 X 1737 w Łahiszynie, zm. 1779 w Wilnie.

Syn Tomasza KARWACKIEGO i Elżbiety. Brat Ludwika Franciszka Karwackiego. Prof. retoryki w Grodnie 1739-40, misjonarz łotewski z fundacji Hylzena w Dyneburgu 1743-58, superior w Iłłukszcie 1760-61, rektor w Kownie 1761-65, prof. teol. moralnej w Dyneburgu 1767-68, instruktor III probacji w Wilnie 1768-72 oraz prowincjał 1772-73. Po kasacie zakonu mieszkał w Wilnie.


*1700 INNE RODZENSTWO Macieja Karwackiego
Avatar użytkownika
akarw
Zaawansowany
Zaawansowany
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Karwaccy aneks 660: .... Wincenty proboszcz ze Skotnik

Postprzez akarw » 08.02.2019

Aneks 66o

ks. Wincenty Karwacki proboszcz ze Skotnik (1942-1958)

http://bdsandomierz.pl/studia2012.1.pdf

[PDF]
studia sandomierskie - Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu

bdsandomierz.pl/studia2012.1.pdf
Wincenty Karwacki – proboszcze ze Skotnik (w rozmowie powiedział, że nie weźmie ...... Od króla, przez rody magnackie takie jak Sanguszkowie, Radziwił-.

STUDIA
SANDOMIERSKIE
TEOLOGIA – FILOZOFIA – HISTORIA
TOM XIX
2012
nr 1
Skotniki Wincenty Karwacki
(1942-1958)

Akcja wiązała się z utworzeniem w dn. 4 XI 1950 r. Komisji Intelektualistów
i Działaczy Katolickich przy Polskim Komitecie Obrońców Pokoju. W województwie
kieleckim akcję zbierania podpisów przeprowadzono w dn. 17 i 18 XI
1950 r. Została ona potępiona przez episkopat, przez co krytykowano księży, którzy
włączyli się do akcji200. Na terenie powiatu sandomierskiego apel podpisali bez
żadnych komentarzy wszyscy księża, siostry zakonne oraz alumni (w ich imieniu
podpis złożył rektor). Tylko ks. Wincenty Karwacki ze Skotnik nie złożył swojego
podpisu pod apelem pokoju, tłumacząc się, że nie otrzymał żadnych zarządzeń od
biskupa201.

197
220 AIPN Kr, sygn. IPN Kr 0258/932, t. 2, s. 167. Informator „Gołąb” w dn. 19 III
1952 r. był na odpuście w Klimontowie, gdzie księża wypowiadali się na temat projektu
konstytucji. Ks. Kubkowskiego z Goźlic wezwano do Referatu ds. Wyznań przy PPRN
w Sandomierzu, aby wyraził swoją opinię na temat konstytucji. Powiedział, że księża zgadzają
się z tym co mówią biskupi. Ks. Kubkowski zwrócił uwagę na to, że projekt konstytucji
nie gwarantował nauczania religii w szkole. Ks. Karwacki ze Skotnik również został
wezwany do Referatu Wyznań i rozmawiano z nim na ten sam temat. Księża mówili, że
konstytucja ma charakter demokratyczny, ale księża woleli o tym nie mówić, ponieważ
biskupi powinni się tym zajmować. Ks. Drewnowski ze Świątnik powiedział, że konstytucja
nie gwarantowała nauczania religii w szkole, ale również i nie zakazywała. Stwierdził,
że religia będzie w szkole, jeśli księża włączą się do współpracy z rządem.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rodowód ks. Wincentego Edwarda Karwackiego


???????

** 1878 STANISŁAW KARWACKI, ur, 1878 z Iwanisk.. STANISŁAW KARWACKI, ur, 1876 żona HELENĄ KARWACKĄ w Iwaniskach
1878-1876
1906/STANISŁAW KARWACKIi, Givaniski, ur.1878, przez Antwerpie w USA 7.III.1906/ l. 28, żonaty, piśmienny, do Bufallo na zaproszenie szwagra Ignacego Sewinowskiego,
1909/ STANISŁAW KARWACKI, Buffalo, N.Y. ur.1876, przez Antwerpie powrót do USA 8.XI.1909, l.33; żonaty z HELENĄ KARWACKĄw Iwaniskach, w Buffalo u szwagra Ignacego Serwinieskiego, Buffalo NY.
1877 STANISŁAWKARWACKI (1877/8) mąż Heleny z Kijanków ojciec

^^^ 1900 WINCENTEGO EDWARDA ks. KARWACKIEGO ur. 11.IX.1900 syn STANISŁAWA (ur.1877) KARWACKIEGO i Heleny z Kijanków.
KARWACKIEGO i Heleny z Kijanków. Iwaniska, dawne miasto, położone nad rzeką Koprzywianką dopływem Wisły, wśród malowniczych wzgórz, zostało założone w...
...Z parafii pochodzą: ks. W. Karwacki,

Ks. Rektor Wincenty Karwacki !Za radą p. Jana z Archiwum Państwowego udaję się do Archiwum Diecezji Sandomierskiej. Jego Kustosz jest nieufny, ale notuje nazwisko i obiecuje sprawdzić na jutro. Powracam więc nazajutrz i otrzymuje do ręki oryginalna teczkę personalną ks. Wincentego Karwackiego.
Wincenty Edward Karwacki ur. 11.IX.1900 w Iwaniskach jako syn STANISŁAWA (stolarza) i Heleny z Kijanków KARWACKICH. (wg metryki w poz `186/1900 16 września stawił się Stanisław Karwacki, l. 23). W latach 1911-1917 chodzi do szkoły w Iwaniskach, w czasie wojny pracuje w gminie i pomaga ojcu w warsztacie stolarskim. W trakcie I wojny postanawia jednak powrócić do nauki. Korzystając z pomocy miejscowego nauczyciela przygotowuje się do egzaminu wstępnego do IV klasy nowozałozonego gimnazjum realnego w Opatowie. Zdaje go 22 czerwca 1918 roku. W Opatowie był dwa lata pod opieką dyrektorów ks. ks. prorektorów Eugeniusza Kapusty, Jana Kapusty. Po ukończeniu klasy V 10 maja 1920 Wincenty Edward Karwacki wstępuje do Seminarium Duchownego w Sandomierzu, gdzie składa śluby subdiakońskie 27.II.1926, diakońskie 20.III.1926, kapłańskie 29.V.1926 r. Ks. KARWACKI WINCENTY EDWARD zmarł 14 lipca 1977 roku, nabożeństwo żałobne w Jedlińsku 16 lipca 1977 pod przewodnictwem bpa Piotra Gołebiowskiego. POGRZEB W RODZINNYM IWANISKU 16 lipca.

9 lipca 1926 roku ks. Wincenty otrzymuje powołanie biskupa sandomierskiego na prefekta szkól powszechnych w Radoszycach..
22 kwietnia 1929 ks. Wincenty kieruje do kurii prośbę o zwolnienie z prefektury szkolnej w Radoszycach z powodu zdrowia, uciążliwego kaszlu oraz naznaczenie na stanowisko wikariusza.
22 lipca 1929 ks. Wincenty Karwacki skierowany na prefekta w Końskich
30 września 1930 ks. Wincenty Karwacki prosi o zwolnienie z prefektury w Końskich i przeniesienie na wikariat. Diagnoza dr M. Majewskiego z dnia 4. X. 1930 w Krakowie potwierdza dolegliwości (wrzód rogówki, choroba róży w nosie, gardle, egzema). Stan zdrowia utrudnia mu kontakt z uczniami i wiernymi.
1 grudzień 1930 ks. Wincenty Karwacki otrzymuje powołanie do Zwolenia
22 grudnia 1930 r proboszcz zwoleński otrzymuje obietnice biskupią przeniesienia ks. W. Karwackiego na inna parafie.
24 marzec 1931 r – Powołanie do Górki Pusławskiej/Jaroszynskiej ... wymiana listów z biskupem sandomierskim.
30 styczeń 1935 od 16 stycznia nominacja na prefekta w Klimontowie, ale jeszcze nie ma dyspozycji opuszczenia Mnina.
1 lutego 1935 – telegram z kurii z poleceniem opuszczenia Mnina
16 lipiec 1942 – adm. Diec. Bp Jan Kanty Lorek powołuje ks. W. Karwackiego do Skotnik Sandomierskich na wikariusza ekonoma
17 lipca 1942 – polecenie zdania do jesieni egzaminu konkursowego, warunkującego powołanie na probostwo. Równocześnie proboszcz klimontowski przejmuje od Rektora ks. Karwackiego opiekę nad kolegiata św, Jacka, odrębnego rektora nie będzie, natomiast opiekę przejmą prefekt lub wikary. Ks. Karwacki zdaje egzamin 30 kwietnia 1943,
20 maja 1943 – powołanie ks. Karwackiego na probostwo w Skotnikach Sandomierskich.
8.VI.1949 Ks. Wincenty Karwacki zapada na reumatyzm, bierze urlop na leczenie w Busku, ustalając zastępstwo z proboszczem w Samborzcu i księdzem z Koprzywnicy.
27.IV.1958 nominacja ks. Karwackiego na proboszcza do Jedlińsk w pow. Białobrzegi. 10.V.1958 zastrzeżenia WRN do tej nominacji.
8. VIII.1967 ks. W. Karwacki odmawia przyjęcia nominacji na parafie Dąbrowa n. Czarną
24.IX.1974 ks. W. Karwacki w liście do Biskupa przedstawia potrzeby niszczejącego kościoła w Jedlińsku, a zarazem brak sił i zdrowia na podjecie tego wysiłku w wieku 74 lat, zrzekając się probostwa w Jedlińsku i prośbą o przeniesienie do Domu Księży Emerytów. W osobistych listach do Ekscelencji Biskupa (prawdopodobnie przyjaciela ks. Karwackiego) szczegółowo opisuje przebieg operacji i leczenia (rak prostaty, pecherza).
20 V. 1976 – uroczyste pismo ks. bpa Gołebiowskiego z okazji 50 lecia kapłaństwa ks. Wincentego Edwarda Karwackiego z rąk bpa Marcina Ryxa.
Ks. KARWACKI WINCENTY EDWARD zmarł 14 lipca 1977 roku, nabożeństwo żałobne w Jedlińsku 16 lipca 1977 pod przewodnictwem bpa Piotra Gołebiowskiego. POGRZEB W RODZINNYM IWANISKU 16 lipca 1977.
Avatar użytkownika
akarw
Zaawansowany
Zaawansowany
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Karwaccy aneks 661: Karwaccy "A w Gidlach"

Postprzez akarw » 08.02.2019

Aneks 661: Karwaccy " A w Gidlach"2. zeszyt opracowania "A w Gidlach '' was created by Ququ1 (Tadeusz Tarnowski)


24 10 2017 o godz. 13.00 w Bibliotece Gminnej w Gidlach odbędzie się prezentacja 2. numeru opracowania "A w Gidlach...."

Spis treści numeru:

WSTĘP 3
RODY 5
Ród Balcerków, Bańcerków, inaczej Reymentów 7
Ród Bańcerków z Rudy 8
Ród Bartników 9
Ród Chwałkowskich 10
Ród Jurczyków 11
Ród Karwackich, vel Karwasów, inaczej Karwasińskich. 12
Ród Łęgowików 13
Ród Matyjaszczyków 14
Ród Mirowskich 15
Ród Motylów 16
Ród Nocuniów 17
Ród Rejmentów 18
Ród Skibińskich 19
Ród Śmigielskich 20
Ród Strączyńskich 21
Ród Turków 22
Ród Wernerów 23
RODZINY 25
Rodzina Bandasów 27
Rodzina Bulińskich 28

2. zeszyt opracowania "A w Gidlach '' was created by Ququ1 (Tadeusz Tarnowski)
24 10 2017 o godz. 13.00 w Bibliotece Gminnej w Gidlach odbędzie się prezentacja 2. numeru opracowania "A w Gidlach...."
Pokaż # 5 10 15 20 25 30 50 100 Wszystkie 50


1. Mieszczanie częstochowscy (1819)
(Aktualności)
... MASSARKA (wdowa), nr 146 Stanisław SOBORSKI, nr 146 Jadwiga GŁOWACKA (wdowa), nr 148 Marcin GRABOWSKI, nr 150 Franciszek KARWACKI, nr 152 Franciszka PUŁTOWA, nr 153 Wawrzyniec TOMANOWSKI, nr ...
Utworzone: 01 kwiecień 2013
2. Indeks do regestów częstochowskich ksiąg wójtowskich 1778-1808 [1792-1808]
(Artykuły)
... Michał i Kunegunda – 23 Jędrzejowski Krzysztof i Magdalena - 24 Kaczorowski Maciej - 22 Kaczorowski Wojciech – 22 Klaryński M. - 23 Klaryński P. - 22 Kobylańska z Karwackich Marianna (żona Krzysztofa ...
Utworzone: 22 październik 2010
3. Akta w przedmiocie ustanowienia rady familijnej
(Artykuły)
... Józefie Petzel 114.[po] Mariannie Karwackiej [1840] 115.[po] Pawle Nowakowskim 116.[po] Grabowskim] 117.Gilge [1845-1852] 118.[nad nieletnim] Józefem Gorzęśkiem [?] 119.Millerów [1848-1854] 120.Fiszerów ...
Utworzone: 20 czerwiec 2008
4. 2. zeszyt opracowania "A w Gidlach ''
(Forum ogólne)
... 10 Ród Jurczyków 11 Ród Karwackich, vel Karwasów, inaczej Karwasińskich. ...
Utworzone: 11 październik 2017
5. Prośba o tłumaczenie z języka rosyjskieg
(Tłumaczenia)
Nr 24. Mirów. Działo się we wsi Rędziny, dnia 24.05./6.06.1910 r., o godzinie 10:00 rano. Oświadczamy, że w obecności świadków Tomasza Karwackiego, lat 40 i Piotra Waszczyka(?), lat 38, rolników zamieszkałych ...
Utworzone: 28 listopad 2015
6. „Almanach Częstochowy”1998 - CZĘSTOCHOW
(Dyskusje dot. artykułów)
... z Karwackich s.7. Przemek ...
Utworzone: 18 październik 2015
7. „Almanach Częstochowy”1998 - CZĘSTOCHOW
(Dyskusje dot. artykułów)
W indeksie do regestów częstochowskich ksiąg wójtowskich, zamieszczonym na stronach TGZC, znalazłem wpis dotyczący Krzysztofa Kobylańskiego i jego żony Marianny z Karwackich (strona 20 Almanachu). Jeśli ...
Utworzone: 18 październik 2015
8. Użytkownik: Rafał Albiński
Nazwiska: Albiński, Rataj(czyk), Janiszewski, Kobylański, Karwacki, Albiniak, Chalbiniak, Halbiniak, Chalbiński, Halbiński, Kawecki, Gierkowski, Pelcer, Kuban(ek). Parafie: Mstów, Kłobuck, Zakrzew, Rędziny, ...
Utworzone: 15 styczeń 2008
9. Użytkownik: Leszek Chrobok
Nazwiska: Chrobok, Joschko, Murcha, Karwacki, Korpak,Goj, Dyllong, Zemella. Parafie: Kamień, Radzionków, Paprocany, Kościan, Ostrzeszów, Pawonków ...
Utworzone: 19 listopad 2013
10. Użytkownik: Andrzej Karwacki ...
Nazwiska: Karwacki. Parafie: Pilica, Pilcza, Smoleń, Wolbrom, ...
Utworzone: 09 październik 2009
11. Użytkownik: Monika Słupińska
Nazwiska: Słupiński, Tokarski, Bilski, Cytarzyński, Popiel, Grzesik, Dłubak, Usarek, Schabowicz, Karwacki, Grygiel, Trawczyński, Charciarek, Ślusarczyk,. Parafie: Pajęczno ...
Utworzone: 27 luty 2018


Spis treści numeru:

WSTĘP 3
RODY 5
Ród Balcerków, Bańcerków, inaczej Reymentów 7
Ród Bańcerków z Rudy 8
Ród Bartników 9
Ród Chwałkowskich 10
Ród Jurczyków 11
Avatar użytkownika
akarw
Zaawansowany
Zaawansowany
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Karwaccy aneks 662: Gniazdo Plecka Dąbrowa żychlińska

Postprzez akarw » 12.02.2019

Aneks 662

Gniazdo Plecka Dąbrowa pomiędzy Łowiczem a Kutnem
( na E od Bedlna, SE Zychlina)
konsolidacja

Ród Antoniego Karwackiego i Agaty Woźniak1756-1826 zgony 2 Katarzyna lat 70 wdowa, matka Antoniego i katarzyny Karwacka zglosil michal sikorski lat 50 Plecka Dąbrowa Plecka Dabrowa


1798-1852 zgony 41 Antoni lat 54 zona Agata wozniak Karwacki syn Katarzyny Plecka Dąbrowa Plecka Dąbrowa
1802-1852 zgony 87 Agata lat 50 Karwacka wozniak Plecka Dąbrowa Plecka Dąbrowa
1820 sluby 5 Antoni Karwaczak Ignacy, Marianna Agata Woźniak Jan, Marianna Klak Plecka Dąbrowa
1831 urodzenia 6 Franciszka Karwacka Antoni Agata Woźniak Plecka Dąbrowa Plecka Dąbrowa
1832 zgony 7 Franciszka 1 rok Karwacka Antoni Agata Plecka Dąbrowa Plecka Dabrowa
1833 urodzenia 15 Jan Karwacki Antoni Agata Woźniak Plecka Dąbrowa Plecka Dąbrowa
1838 urodzenia 38 Tomasz Karwacki Antoni Agata Woźniak Plecka Dąbrowa Plecka Dąbrowa
1842 urodzenia 23 Franciszka Karwacka Antoni Agata Woźniak Plecka Dąbrowa
1837 urodzenia 5 Marianna Karwacka Antoni Agata Stankowna Plecka Dąbrowa Plecka Dąbrowa
1825-1851 zgony 7 Paweł lat 26 Karwacki Antoni lat 54 Agata Woźniak Plecka Dąbrowa Plecka Dąbrowa
1811 zgony 44 Dorota mies 5 Sikorska 1776 Michał Katarzyna c. Katarzyny Karwacka Plecka Dąbrowa Plecka Dabrowa
1816 urodzenia 31 Marcin Sikorski Michał Katarzyna Karwacka Plecka Dąbrowa Plecka Dabrowa
1822 sluby 3 Piotr Jagusiak Apolonia Sikorska Michał, Katarzyna Karwacka Plecka Dąbrowa
1847 sluby 4 Józef Sikorski Michał, Katarzyna Karwacka Franciszka Gajdorek Stanisław, Agata Szczepańska Plecka Dąbrowa
1860 sluby 7 Józef Sikorski Michał, Katarzyna Karwacka Jadwiga Cieślak Andrzej, Marianna Opolska Plecka Dąbrowa
1865 sluby 4 Mateusz Sikorski Franciszek, Marianna Witkowska Jadwiga Karwacka Andrzej, Wiktoria Trafalska Plecka Dąbrowa
1866 urodzenia 29 Marianna Magdalena Sikorska Mateusz Jadwiga Karwacka Plecka Dąbrowa
1869 urodzenia 23 Bronisława Sikorska Mateusz Jadwiga Karwacka Plecka Dąbrowa
1870 urodzenia 57 Franciszka Sikorska Mateusz Jadwiga Karwacka Plecka Dąbrowa
1875 urodzenia 39 Michalina Sikorska Mateusz Jadwiga Karwacka Plecka Dąbrowa Plecka Dąbrowa
1878 urodzenia 39 Michał Sikorski Mateusz Jadwiga Karwacka Plecka Dąbrowa
1852-1880 zgony 22 Michał lat 28 Sikorski Mateusz Jadwiga Karwacka Plecka Dąbrowa Plecka Dąbrowa
1866-1880 zgony 23 Marianna lat 14 Sikorska Mateusz Jadwiga Karwacka Plecka Dąbrowa Plecka Dąbrowa
1887 sluby 4 Józef Walczak Grzegorz, Julianna Kowalewska Franciszka Sikorska Mateusz, Jadwiga Karwacka Plecka Dąbrowa
1892 sluby 17 Jan Rosiński Onufry, Katarzyna Gumińska Michalina Sikorska Mateusz, Jadwiga Karwacka Plecka Dąbrowa
1847 sluby 3 Maciej Urbański Antoni, Konstancja Barańska Elżbieta Karwaciak Antoni, Agata Woźniak Plecka Dąbrowa
1848 urodzenia 29 Jan Urbański Maciej Elżbieta Karwacka Plecka Dąbrowa
1851 urodzenia 47 Andrzej Urbański Maciej Elżbieta Karwacka Plecka Dąbrowa
1854 sluby 8 Maciej Tarnowski Szymon, Józefa Elżbieta Urbańska dd karwacka Antoni, Agata Woźniak Plecka Dąbrowa
1854 zgony 20 Andrzej lat 2 Urbański Maciej Elżbieta Karwacka Plecka Dąbrowa Plecka Dąbrowa swiadek andrzej karwacki lat 32
1856 zgony 39 Jan 10 lat Urbański Maciej zmarły Elżbieta Karwacka Plecka Dąbrowa sw andrzej karwacki 36

1843 sluby 1 Andrzej Karwacki Antoni, Agata Woźniak Wiktoria Trafalska Franciszek, Klara Dulska Plecka Dąbrowa
1820-1874 zgony 22 Andrzej lat 54 Karwacki Antoni Agata Plecka Dąbrowa Plecka Dąbrowa
1826-1876 zgony 8 Wiktoria lat 50 Karwacka trafalska Franciszek Klara Dulska Plecka Dąbrowa Plecka Dąbrowa
1846 urodzenia 17 Jadwiga Karwacka Andrzej Wiktoria Trafalska Plecka Dąbrowa
1849 urodzenia 25 Jan Karwacki Andrzej Wiktoria Trafalska Plecka Dąbrowa
1851 urodzenia 43 Szymon Karwacki Andrzej Wiktoria Trafalska Plecka Dąbrowa
1852 zgony 88 Szymon 1 rok Karwacki Andrzej gospodarz Wiktoria Trafalska Plecka Dąbrowa Plecka Dąbrowa
1853 urodzenia 51 Andrzej Karwacki Andrzej Wiktoria Trafalska Plecka Dąbrowa
1853 zgony 44 Andrzej 8 dni Karwacki Andrzej lat 33 Wiktoria Trafalska Plecka Dąbrowa Plecka Dąbrowa
1859 urodzenia 44 Mateusz Karwacki Andrzej Wiktoria Trafalska Plecka Dąbrowa
1862 urodzenia 16 Józef Karwacki Andrzej Wiktoria Trafalska Plecka Dąbrowa
1872 sluby 7 Jan Karwacki Andrzej, Wiktoria Trafalska Marianna Gałązkiewicz Ignacy, Łucja Kasiarska Plecka Dąbrowa
1881-1909 zgony 18 Michał lat 28 Karwacki karwadzki Jan Marianna Gałązkiewicz Plecka Dąbrowa Plecka Dąbrowa1848 sluby 4 Apolinary Galiński Jan, Marianna Tomczak Małgorzata Karwacka Antoni, Agata Woźniak Plecka Dąbrowa
1829-1901 zgony 7 Małgorzata 72 lata Galińska karwacka Plecka Dąbrowa Ernestów
1848 urodzenia 25 Tomasz Galiński Apolinary Małgorzata Karwacka Plecka Dąbrowa
1849 zgony 2 Tomasz 3 tyg Galiński Apolinary szewc lat 20 Małgorzata Karwacka c. antoniego lat 54 Plecka Dąbrowa
1850 urodzenia 23 Wiktoria Galińska Apolinary Małgorzata Karwacka Plecka Dąbrowa
1854 urodzenia 15 Franciszka Galińska Apolinary Małgorzata Karwacka Plecka Dąbrowa
1856 urodzenia 21 Antoni Galiński Apolinary Małgorzata Karwacka Plecka Dąbrowa
1859 urodzenia 7 Jan Galiński Apolinary Małgorzata Karwacka Plecka Dąbrowa
1861 urodzenia 26 Wincenty Galiński Apolinary Małgorzata Karwacka Plecka Dąbrowa
1864 urodzenia 3 Walenty Galiński Apolinary Małgorzata Karwacka Plecka Dąbrowa
1866 urodzenia 37 Piotr Galiński Apolinary Małgorzata Karwacka Plecka Dąbrowa
1869 urodzenia 15 Marianna Galińska Apolinary Małgorzata Karwacka Plecka Dąbrowa
1869 urodzenia 16 Józefa Galińska Apolinary Małgorzata Karwacka Plecka Dąbrowa
1872 urodzenia 38 Anna Galińska Apolinary Małgorzata Karwacka Plecka Dąbrowa Ernestów
1872 sluby 9 Łukasz Kubiak Jan, Otylia Milczarek Franciszka Galińska Apolinary, Małgorzata Karwacka Plecka Dąbrowa
1853-1884 zgony 18 Franciszka lat 31 Kubiak galinska Apolinary Małgorzata Karwacka Plecka Dąbrowa Plecka Dąbrowa
1874 urodzenia 59 Franciszka Galińska Apolinary Małgorzata Karwacka Plecka Dąbrowa Ernestów
1885 sluby 14 Antoni Galiński Apolinary, Małgorzata Karwacka Jadwiga Prośniewska Ludwik, Marianna Rzeźnicka Plecka Dąbrowa
1887 sluby 10 Jan Galiński Apolinary, Małgorzata Karwacka Józefa Janiak Józef, Tekla Tomczak Plecka Dąbrowa
1889 sluby 7 Paweł Prośniewski Tomasz, Anna Kośmin Kosmin Józefa Galińska Antoni, Małgorzata Karwacka Plecka Dąbrowa
1861 sluby 9 Tomasz Karwacki Antoni, Agata Woźniak Jadwiga Mielczarek Paweł, Marianna Jagusiak Plecka Dąbrowa
1863 urodzenia 5 Walenty Karwacki Tomasz Jadwiga Mielczarek Plecka Dąbrowa
1863 zgony 4 Walenty 2 tyg Karwacki Tomasz wyrobnik Jadwiga Mielczarek Plecka Dąbrowa Plecka Dąbrowa
1864 urodzenia 35 Magdalena Karwacka Tomasz Jadwiga Mielczarek Plecka Dąbrowa
1864 zgony 26 Magdalena 2 tyg Karwacka Tomasz lat 26 Jadwiga Mielczarek Plecka Dąbrowa Plecka Dąbrowa
1865 urodzenia 79 Józefa Karwacka Tomasz Jadwiga Mielczarek Plecka Dąbrowa
1866 zgony 1 Józefa tyg 2 Karwacka Tomasz lat 27 Jadwiga Milczarek Plecka Dąbrowa
1867 urodzenia 20 Adam Karwacki Tomasz Jadwiga Milczarek Plecka Dąbrowa
1867 zgony 10 Adam mies 1 Karwacki Tomasz lat 28 Jadwiga Milczarek Plecka Dąbrowa
1869 urodzenia 12 Józef Karwacki Tomasz Jadwiga Milczarek Plecka Dąbrowa
1872 urodzenia 19 Marianna Karwacka Tomasz Jadwiga Milczarek Plecka Dąbrowa Plecka Dąbrowa
1875 urodzenia 5 Stanisława Karwacka Tomasz Jadwiga Milczarek Plecka Dąbrowa Plecka Dąbrowa
1877 urodzenia 47 Wiktoria Karwacka Tomasz Jadwiga Milczarek Plecka Dąbrowa Plecka Dąbrowa
1881 urodzenia 1 Franciszka Karwacka Tomasz Jadwiga Milczarek Plecka Dąbrowa
1884 urodzenia 56 Katarzyna Karwacka Tomasz Jadwiga Milczarek Plecka Dąbrowa
1887 urodzenia 42 Aleksander Karwacki Tomasz Jadwiga Milczarek Plecka Dąbrowa
1891 sluby 8 Wojciech Antczak Stanisław, Ludwika Lawendowska Marianna Karwacka Tomasz, Jadwiga Milczarek Plecka Dąbrowa
1892 sluby 6 Kazimierz Łasiewski Maciej, Franciszka Jaros Stanislawa Karwacka Tomasz, Jadwiga Milczarek Plecka Dąbrowa
1866 zgony 21 Marianna 5 kwartalow Kulczyńska Edward Florentyna Karwowska Plecka Dąbrowa
1867 urodzenia 21 Stanisław Walenty Kolczyński Edward Florentyna Karwowska Plecka Dąbrowa
1869 urodzenia 50 Edward Kolczyński Edward Florentyna Karwowska Plecka Dąbrowa

1876 urodzenia 29 Ignacy Zygmunt Burszewski Stanisław Zofia Karwowska Plecka Dąbrowa Głuchów
1889-1905 zgony 22 Józefa lat 16 Bruszewska Stanisław Zofia Karwowska Plecka Dąbrowa Tomczyce

1877 sluby 1 Józef Karwowski Stanisław, Józefa Arciechowska Władysława Burszewska Alojzy, Karolina Głuchowska Plecka Dąbrowa
1869 sluby 1 Antoni Jagusiak Franciszka Karwacka Plecka Dąbrowa
1870 urodzenia 60 Andrzej Jagusiak Antoni Franciszka Karwacka Plecka Dąbrowa
1873 urodzenia 24 Marianna Jagusiak Antoni Franciszka Karwacka Plecka Dąbrowa Plecka Dąbrowa
1877 urodzenia 30 Rozalia Jagusiak Antoni Franciszka Karwacka Plecka Dąbrowa Plecka Dąbrowa
1877 zgony 27 Rozalia 3 tyg Jagusiak Antoni Franciszka Karwacka Plecka Dąbrowa Plecka Dąbrowa
1880 urodzenia 16 Ewa Jagusiak Antoni Franciszka Karwacka Plecka Dąbrowa
1885 urodzenia 9 Józef Jagusiak Antoni Franciszka Karwacka Plecka Dąbrowa
1895 sluby 8 Mateusz Zarzycki Antoni, Barbara Sojal ?? Marianna Jagusiak Antoni, Franciszka Karwacka Plecka Dąbrowa
1980-1902 zgony 31 Ewa lat 22 Ogórkiewicz jagusiak Antoni Franciszka Karwadzka Karwacka Plecka Dąbrowa Plecka Dąbrowa
1909 zgony 24 Józef lat 24 Jagusiak Antoni Franciszka Karwacka Plecka Dąbrowa Plecka Dąbrowa1873 urodzenia 27 Mateusz Karwacki Jan Marianna Gałązkiewicz Plecka Dąbrowa Plecka Dąbrowa
1875 urodzenia 6 Franciszek Karwacki Jan Marianna Gałązkiewicz Plecka Dąbrowa Plecka Dąbrowa
1877 urodzenia 17 Magdalena Karwacka Jan Marianna Gałązkiewicz Plecka Dąbrowa Plecka Dąbrowa
1880 urodzenia 21 Józefa Karwacka Jan Marianna Gałązkiewicz Plecka Dąbrowa
1882 urodzenia 51 Michał Karwacki Jan Marianna Gałąskiewicz Plecka Dąbrowa
1879-1882 zgony 41 Józefa lat 3 Karwacka Jan Marianna Gałązkiewicz Plecka Dąbrowa Plecka Dąbrowa
1884 urodzenia 25 Antoni Karwacki Jan Marianna Gałąskiewicz Plecka Dąbrowa
1886 urodzenia 33 ,Marianna Karwacka Jan Marianna Gałąskiewicz Plecka Dąbrowa
1888 urodzenia 63 Ewa Karwacka Jan Marianna Gałąskiewicz Plecka Dąbrowa
1889 urodzenia 64 Aleksander Karwacki Jan Marianna Gałąskiewicz Plecka Dąbrowa
1892 urodzenia 41 Wiktoria Karwacka Jan Marianna Gałąskiewicz Plecka Dąbrowa
1895 urodzenia 53 Konstancja Karwacka Jan Marianna Gałąskiewicz Plecka Dąbrowa
1898 urodzenia 16 Karwacka Jan Marianna Gałązkiewicz Plecka Dąbrowa Plecka Dąbrowa
1908 sluby 18 Michał Karwacki Jan, Marianna Gałązkiewicz Rozalia Wroczyńska Piotr, Emilia Wojtysiak Plecka Dąbrowa
1895 sluby 14 Grzegorz Dałek Józef, Antonina Wójcik Magdalena Karwacka Jan, Marianna Gałązkiewicz Plecka Dąbrowa
1896 urodzenia 67 Stanisław Dałek Grzegorz Magdalena Karwacka Plecka Dąbrowa
1897 urodzenia 63 Adam Dałek Grzegorz Magdalena Karwacka Plecka Dąbrowa
1900 urodzenia 25 Józefa Dałek Grzegorz Magdalena Karwacka Plecka Dąbrowa Tomczyce
1904 urodzenia 42 Marianna Dałek Grzegorz Magdalena Karwadzka Karwacka Plecka Dąbrowa
1906 urodzenia 27 Antoni Dałek Grzegorz Magdalena Karwadzka Karwacka Plecka Dąbrowa
1910 urodzenia 69 Władysława Dałek Grzegorz Magdalena Karwacka Plecka Dąbrowa Plecka Dąbrowa
1886 sluby 4 Mateusz Karwacki Andrzej, Wiktoria Trafalska Katarzyna Marianna Pińkowska Franciszek, Dorota Leźnicka Plecka Dąbrowa
1887 urodzenia 4 Władysław Karwacki Mateusz Katarzyna Pińkowska Plecka Dąbrowa
1888 urodzenia 58 Franciszek Karwacki Mateusz Katarzyna Pińkowska Plecka Dąbrowa
1891 urodzenia 5 Rozalia Karwacka Mateusz Katarzyna Pińkowska Plecka Dąbrowa
1893 urodzenia 22 Marianna Karwacka Mateusz Katarzyna Pińkowska Plecka Dąbrowa
1895 urodzenia 64 Andrzej Karwacki Mateusz Katarzyna Pińkowska Plecka Dąbrowa


1893 urodzenia 1 Ewa Antczak Wojciech Marianna Karwacka Plecka Dąbrowa
1894 urodzenia 74 Franciszek Antczak Wojciech Marianna Karwacka Plecka Dąbrowa
1894 sluby 10 Wawrzyniec Antczak Stanisław, Ludwika Łabędowska Wiktoria Karwacka Tomasz, Jadwiga Milczarek Plecka Dąbrowa
1895 urodzenia 60 Stefan Antczak Wawrzyniec Wiktoria Karwacka Plecka Dąbrowa
1896 urodzenia 64 Piotr Antczak Wawrzyniec Wiktoria Karwacka Plecka Dąbrowa
1899 urodzenia 14 Franciszka Antczak Wawrzyniec Wiktoria Karwacka Plecka Dąbrowa Annetów
1902 urodzenia 13 Marianna Antczak Wawrzyniec Wiktoria Karwacka Plecka Dąbrowa Annetów
1904 urodzenia 12 Walentyna Antczak Wawrzyniec Wiktoria Karwadzka Karwacka Plecka Dąbrowa
1906 urodzenia 39 Anna Antczak Wawrzyniec Wiktoria Karwadzka Karwacka Plecka Dąbrowa
1910 urodzenia 46 Bronisława Antczak Wawrzyniec Wiktoria Karwacka Plecka Dąbrowa Antonów
1913 urodzenia 3 Aleksander Antczak Wawrzyniec Wiktoria Karwacka Plecka Dąbrowa Annetów
1893 urodzenia 57 Władysław Łasiewski Kazimierz Stanisława Karwacka Plecka Dąbrowa
1896 urodzenia 35 Helena Łaszewska Kazimierz Stanisława Karwacka Plecka Dąbrowa
1899 urodzenia 11 Aleksander Łaszewski Kazimierz Stanisława Karwacka Plecka Dąbrowa Plecka Dąbrowa
1902 urodzenia 6 Antoni Łoszewski Kazimierz Stanisława Karwacka Plecka Dąbrowa Plecka Dąbrowa
1904 zgony 22 Antoni lat 2,5 Łoszewski Kazimierz Stanisława Karwadzka Karwacka Plecka Dąbrowa Plecka Dąbrowa
1905 urodzenia 6 Marianna Łoszewska Kazimierz Stanisława Karwacka Plecka Dąbrowa
1911 urodzenia 6 Bronisława Łoszewska Kazimierz Stanisława Karwacka Plecka Dąbrowa
1913 zgony 20 Bronisława 3 lata Łoszewska Kazimierz Stanisława Karwacka Plecka Dąbrowa Kujawki
1916 urodzenia 6 Jan Łoszewski Kazimierz Stanisława Karwacka Plecka Dąbrowa Kujawki
1896 urodzenia 73 Feliks Karwacki Józef Agnieszka Mirowska Plecka Dąbrowa
1898 urodzenia 39 Apolonia Karwacka Józef Agnieszka Mirowska Plecka Dąbrowa Plecka Dąbrowa
1898-1901 zgony 33 Apolonia 3 lata Karwacka Józef Agnieszka Mirowska Plecka Dąbrowa Plecka Dąbrowa
1900 urodzenia 61 Janina Karwacka Józef Agnieszka Mirowska Plecka Dąbrowa Plecka Dąbrowa
1902 urodzenia 34 Lucjan Karwadzki Józef Agnieszka Mirowska Plecka Dąbrowa Plecka Dąbrowa
1904 urodzenia 2 Wacław Karwadzki Józef Agnieszka Mirowska Plecka Dąbrowa
1906 urodzenia 4 Marianna Karwacka Józef Agnieszka Mirowska Plecka Dąbrowa
1909 urodzenia 36 Władysław Karwacki Józef Agnieszka Mirowska Plecka Dąbrowa Plecka Dąbrowa
1898 urodzenia 37 Jan Skierski Antoni Marianna Karwacka Plecka Dąbrowa Annetów
1900 urodzenia 43 Aleksy Skierski Antoni Marianna Karwacka Plecka Dąbrowa Annetów
1903 urodzenia 6 Stanisław Skierski Antoni Marianna Karwadzka Karwacka Plecka Dąbrowa Annetów
1913 sluby 7 Aleksander Karwacki Jan, Jadwiga Milczarek Marianna Skierska Andrzej, Józefa Milczarek Plecka Dąbrowa


1898=1901 zgony 39 Kazimiera mies 2,5 Karwacka Mateusz Józefa Marszałkowska Plecka Dąbrowa Barak
1899 urodzenia 54 Szczepan Karwacki Mateusz Józefa Nowicka Plecka Dąbrowa Plecka Dąbrowa
1902 urodzenia 48 Władysława Karwadzka Mateusz Józefa Nowicka Plecka Dąbrowa Plecka Dąbrowa


1906 urodzenia 6 Stanisława Jóźwiak Andrzej Katarzyna Karwadzka Karwacka Plecka Dąbrowa
1908 urodzenia 51 Karol Jóźwiak Andrzej Katarzyna Karwacka Plecka Dąbrowa Plecka Dądrowa
1910 zgony 35 Karol 2 mies Jóźwiak Andrzej Katarzyna Karwacka Plecka Dąbrowa Plecka Dąbrowa
1911 urodzenia 10 Marianna Jóźwiak Andrzej Katarzyna Karwacka Plecka Dąbrowa
1916 urodzenia 48 Władysław Jóźwiak Andrzej Katarzyna Karwacka Plecka Dąbrowa Plecka Dąbrowa1909 urodzenia 79 Bronisława Drzewoszewska Józef Marianna Karwacka Plecka Dąbrowa Plecka Dąbrowa
1913 urodzenia 24 Kazimierz Drzewożewski Józef Marianna Karwacka Plecka Dąbrowa Plecka Dąbrowa


1908 sluby 18 Michał Karwacki Jan, Marianna Gałązkiewicz Rozalia Wroczyńska Piotr, Emilia Wojtysiak Plecka Dąbrowa

1911 sluby 5 Ludwik lat 25 kawaler Siurek NN, Jadwiga Siurek Rozalia lat 23 Michałowa Karwacka wdowa dd Wroczynska Piotr, Emilia Wojtasiak Plecka Dąbrowa

1899-1915 zg 207 Michał 5,5 Karwacki Michał z Plecka Dąbrowa Rozalia Wroczyńska Warszawa-Mokotów św. Michał
1922-1923 zg 279 Maria Karwacka 7 mies Michał Maria Liwińska Warszawa-Ochota św. Jakub Warszawa
Avatar użytkownika
akarw
Zaawansowany
Zaawansowany
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Karwaccy aneks 663; Gniazda parafii Zmijewo Kościelne

Postprzez akarw » 24.02.2019

Aneks 663

Gniazda parafii Zmijewo Kościelne


7 km na SSE od Mławy

Rodzina 1820 Wojciecha Karwackiego i Antoniny Pychalskiej w Tosie
1853 Franciszka Karwacka - Humaniecka c. Wojciecha i Antoniby
Rodzina 1850 Józefy Karwackiej 1 voto Klimkowskiej 2 voto Kamińskiej
1867 sl 1sl Piotr Klimkowski Jan, Małgorzata Alczeńska Józefa Karwacka Wojciech, Antonina Pychalska Żmijewo Kościelne olszewo tosie
1868-1868 zg 19zg 2 miesPiotr Klimkowski Piotr Józefa Karwacka Żmijewo Kościelne Tosie
1850,1873 sl 10sl Feliks Kamiński Jan, Marianna Kopka Józefa lat 23 Klimkowska dd Karwacka wdowa po piotrze Wojciech, Antonina Spychalska Żmijewo Kościelne TosieRodzina 1854 Ludwiki Karwackiej w Tosie ZYLAKOWA
1876 ur 29ur Jan Karwacki NN Ludwika Karwacka Żmijewo Kościelne 7 km SSE od Mławy Tosie
1876 ur 29ur Jan Karwacki NN Ludwika Karwacka Żmijewo Kościelne Tosie
1876 zg 15zg noworodek Jan Karwacki NN Ludwika Karwacka Żmijewo Kościelne Tosie
1876 zg 15zg noworodekJan Karwacki NN Ludwika Karwacka Żmijewo Kościelne Tosie
1854,188 sl 7sl Antoni Zylak Stanisław, Anna Ludwika Karwacka Wojciech, Antonina Pychalska Żmijewo Kościelne Zmiejewo
1854-1906 zg 1zg 52Ludwika Zylakdd Karwacka wdowa po Antonim Wojciech Antonina Żmijewo Kościelne Żmijewo


Rodzina 1853 Franciszki Karwackiej (c. Wojciecha.Antoniny) Humięckiej z Grzymki
1881 sl 3sl Paweł Humięcki Antoni, Teofila Tańska Franciszka Karwacka Wojciech, Antonina Puchalska Żmijewo Kościelne Tosie
1884 ur 52ur Teofila Humięcka Paweł Franciszka Karwacka Żmijewo Kościelne Grzymki
1884-1884 zg 43zg noworodek Teofila Humięcka Paweł Franciszka Karwacka Żmijewo Kościelne Grzymki
1886 ur 34ur Józefa Humięcka Paweł Franciszka Karwacka Żmijewo Kościelne Grzymki
1886-1886 zg 28zg 3 miesJózefa Humięcka Paweł Franciszka Karwacka Żmijewo Kościelne Borzymy
1888 ur 12ur Piotr Humięcki Paweł Franciszka Karwacka Żmijewo Kościelne Grzymki
1853-1936 zg 32zg 79Franciszka Humięckadd Karwacka zona Pawła Wojciech Antonina Pychalska Żmijewo Kościelne Chlebowo


Rodzina 1880 Weroniki Karwackiej Sobolewskiej w Piegłowie
1903,1925 sl 10sl Marian lat 22 Sobolewski Józef, Weronika Karwacka Marianna lat 18 Bartkowska Adam, Marianna Wieczorek Żmijewo Kościelne Piegłowo
Avatar użytkownika
akarw
Zaawansowany
Zaawansowany
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Karwaccy aneks 664: Gniazda parafii Kołacinek.. Wola Cyrusow

Postprzez akarw » 26.02.2019

aneks 664

Gniazda parafii KOŁACINEK gniazdo Wola Cyrusowa


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rodzina 1760 Macieja Karwackiego i Zofii ze wsi Byki k. Białej Rawskiej
1790 -1850 zg 66zg Franciszka lat 60 Jackowska dd Karwacka Maciey Karwacki Zofia ur w Bykach Biała Rawska Bogdanów 6 km SEE od Bełchatowa Dobiecin czyli Bełchatów E
1790 -1850 zg 66zg Franciszka lat 60 Jackowskakarwacka Maciey Zofia Bogdanów Dobiecin


Rodzina 1800 Wojciecha Karwackiego i Franciszki Pułkowska ze wsi Kuźmy 5 km na N od Kołacinka
Rodzina1837 lub 9 Franciszka Karwackiego karbowego i 10 1841 Zuzanny Wojciechowskiej
1862 ur 89 Ludwik Karwacki Franciszek karbowy lat 23 Zuzanna Wojciechowska Kołacinek Wola Cyrusowa
1862 zgon 74 Ludwik Karwacki Franciszek Zuzanna Wojciechowska Kołacinek Wola Cyrusowa
1862 zgon 72 Zuzanna lat 21 Karwacka wojciechowska Jozef Maryanna Kołacinek Wola Cyrusowa

Rodzina 1837 lub 1839 Franciszka Karwackiego karbowego i 2) 1845 Marcyanny Zasady
1837,1863 slub 2 Franciszek wdowiec po Zuzannie Wojciechowskiej karbowy lat 26 urodzony we wsi Kużmy s. zmarlego już wojciecha Karwackiego i zyj Franciszki Karwacki lat 26 Wojciech, Franciszka Marcyanna Zasada Jan, Jozefata Janiszewska Kołacinek
1864 ur 79 ur Maryanna Karwacka Franciszek Marcyanna Zasada Kołacinek Wola Cyrusowa
1864 zgon 41 Maryanna Karwacka Franciszek Marcyanna Zazur ? Kołacinek Wola Cyrusowa
1865 ur 103 Antonina Karwacka Franciszek Maryanna Zasada Kołacinek Wola Cyrusowa
1868 ur 27 Maryanna Karwacka Franciszek Marcyanna Zasada Kołacinek Wola Cyrusowa
1868 zgon 23 Maryanna Karwacka Franciszek Maryanna Zasada Kołacinek Wola Cyrusowa
1869 ur 25 Zofia Karwacka Franciszek Marcyanna Zasada Kołacinek Wola Cyrusowa
1872 ur 6 Antoni Karwacki Franciszek Marcjanna Zasada Kołacinek Wola Cyrusowa
1874 ur 25 Jozef Karwacki Franciszek Marianna Zasada Kołacinek Wola Cyrusowa
1877 zgon 33 Jozef Karwacki Franciszek Marianna Zasada Kołacinek Wola Cyrusowa
1877 zgon 35 Zofia Karwacka Franciszek Marianna Zasada Kołacinek Wola Cyrusowa
1845-1876 zgon 3 Marcjanna lat 31 Karwacka zasada dd zasada Jan Jozefa Kołacinek Wola Cyrusowa

Rodzina 1851 Cecyli Karwackiej ..
1872 ur 20 Maciej Karwacki Cecylia lat 21, sluzaca Karwacka Kołacinek Koziołki
1872 ur 20 Maciej Karwacki Cecylia Karwacka Kołacinek Koziołki
1872 zgon 24 Maciej Karwacki Cecylia Karwacka Kołacinek Koziołki
1872 zgon 24 Maciej Karwacki Cecylia Karwacka Kołacinek Koziołki

Rodzina 1837 lub 1839 Franciszka Karwackiego karbowego i 3) 1841 Marcyanny Kunki
1637,1876 slub 2 Franciszek lat 39 ur w Kuzmach Karwacki Wojciech, Franciszka Pulkoska Marcjanna Kunka Walenty, Dorota Supera Kołacinek
1877 zgon 37 Marcjanna Karwacka kunka Walenty Dorota Supera Kołacinek Wola Cyrusowa

Rodzina 1837 Franciszka Karwackiego i 4) 1854 Józefy Wosiak
1854-1878 zgon 47 Józefa lat 24 zamezna Franciszkowa Karwacka dd Wosiak Nepomucen Katarzyna Rutkowska Kołacinek Wola Cyrusowa

Rodzina 1837 Franciszka Karwackiego i 5) 1860 Antoniny Miskiewicz
1879 ur 91 Andrzej Karwacki Franciszek lat 42 Antonina Miszkiewicz Kołacinek Wola Cyrusowa
1881 ur 42 Jakub Karwacki Franciszek Antonina Litkiewicz Kołacinek Wola Cyrusowa
1883 ur 57 Franciszek Karwacki Franciszek Antonina Misikiewicz Kołacinek Wola Cyrusowa
1885 ur 39 Józef Karwacki Franciszek Antonina Mickiewicz Kołacinek Wola Cyrusowa
1887 ur 43 Jan Karwacki Franciszek Antonina Miskiewicz Kołacinek Wola Cyrusowa
1860-1889 zgon 1 Antonina lat 29 Karwacka Dominik Teresa Lipińska Kołacinek Wola Cyrusowa
1896 zgon 44 Jan Karwacki Franciszek Antonina Miśkiewicz Kołacinek Wola CyrusowaRodzina 1865 Antoniny Karwackiej Piórkowskiej
1896 zgon 38 Antonina Piórkowska dd karwacka Franciszek Marcjanna Zasada Kołacinek Wola Cyrusowa
1882 slub 4 Antoni Piórkowski Tomasz, Anna Filipińska Antonina lat 17 Karwacka Franciszek, Marcyjanna Oczadziak lub zasady Kołacinek
1884 ur 6 Maryjanna Piórkowska Antoni Antonina Karwacka Kołacinek Wola Cyrusowa
1884,1902 slub 13 Andrzej Rosiak Tomasz, Marianna Borkowska Marianna Piórkowska Antoni, Antonina Karwacka Kołacinek
1885 ur 78 Mikołaj Piórkowski Antoni Antonina Karwacka Kołacinek Wola Cyrusowa
1887 ur 14 Józefa Piórkowska Antoni Antonina Karwacka Kołacinek Wola Cyrusowa
1887,1904 slub 10 Józef Pietrasiak Karol, Franciszka Skowrońska Józefa Piórkowska Antoni, Antonina Karwacka Kołacinek
1904 slub 10 Józef Pietrasiak Karol, Franciszka Skowrońska Józefa Piórkowska Antoni, Antonina Karwacka Kołacinek
1889 ur 47 Jakub Piórkowski Antoni Antonina Karwacka Kołacinek Wola Cyrusowa
1891 ur 100 Tomasz Piórkowski Antoni Antonina Karwacka Kołacinek Wola Cyrusowa
1893 ur 93 Karolina Piórkowska Antoni Antonina Karwacka Kołacinek Wola Cyrusowa
1913 sl 9 Jakob Piórkowski Antoni, Antonina Karwacka Władysława Janeczek Antoni, Wiktorja Zaleska Kołacinek (mariawici)
1913 sl 9sl 1889 Jakob Piórkowski Antoni, Antonina Karwacka Władysława Janeczek Antoni, Wiktorja Zaleska Kołacinek (mariawici) wola cyrusowa


Rodzina 1833 Franciszka Karwackiego i 6) 1868 Katarzyny Szczepanik vel 1868 Kubiak
1890 ur 68 Ludwik Karwacki Franciszek lat 57 Katarzyna lat 22 Szczepaniak Kołacinek Wola Cyrusowa
1892 ur 56 Wincenty Karwacki Franciszek lat 58 Katarzyna lat 24 Kubiak Kołacinek Wola Cyrusowa
1892 zgon 12 Ludwik Karwacki Franciszek Katarzyna Pawlak Kołacinek Wola Cyrusowa
1896 zgon 52 Wincenty Karwacki Franciszek Katarzyna Kubiak Kołacinek Wola Cyrusowa
1897 ur 7 Józef Karwacki Franciszek Katarzyna Kubiak Kołacinek Wola Cyrusowa
1898 zgon 2 Józef Karwacki Franciszek Katarzyna Kubiak Kołacinek Wola Cyrusowa
1899 ur 50 Stanisław Karwacki Franciszek Katarzyna Kubiak Kołacinek Wola Cyrusowa
1901 ur 66 Marcjanna Karwacka Franciszek Katarzyna Kubiak Kołacinek Wola Cyrusowa


Rodzina 1880 Andrzeja Karwackiego i Józefy Bednarek
1880.1907 slub 20 Andrzejlat 27 Karwacki Franciszek, Antonina Mickiewicz Józefa Bednarek Leon, Wiktoria Kołodziejczyk Kołacinek

Rodzina 1876 Antoniego Karwackiego I 1891 Antoniny Smiechowskiej
1876,1912 sl 17 Antoni lat 36 Karwacki Franciszek, Marcyjanna Zasada 1891 Antonina lat 21 Szmichowska Andrzej, Franciszka Sasin Kołacinek (mariawici)
1912 sl 17sl Antoni Karwacki Franciszek, Marcyjanna Zasada Antonina Szmichowska Andrzej, Franciszka Sasin Kołacinek (mariawici) Pieńki Kołackie
1913 ur 90 Władysław Karwacki Antoni Antonina Szmiechowska Kołacinek (mariawici) Wola Cyrusowa
1913 ur 90ur Władysław Karwacki Antoni Antonina Szmiechowska Kołacinek (mariawici) Wola Cyrusowa
1915 ur 14 Stanisława Karwacka Antoni Antonina Śmiechowska Kołacinek (mariawici) Wola Cyrusowa
1915 ur 14ur Stanisława Karwacka Antoni Antonina Śmiechowska Kołacinek (mariawici) Wola Cyrusowa
1915 zg 3 Władysław Karwacki Antoni Antonina Śmiechowska Kołacinek (mariawici) Wola Cyrusowa
1915 zg 3zgon Władysław Karwacki Antoni Antonina Śmiechowska Kołacinek (mariawici) Wola Cyrusowa
1916 zg 3 Stanisława Karwacka Antoni Antonina Śmiechowska Kołacinek (mariawici) Wola Cyrusowa
1916 zg 3zg Stanisława Karwacka Antoni Antonina Śmiechowska Kołacinek (mariawici) Wola Cyrusowa


Rodzina 1895 Józefy Karwackiej Pietrasiakowej
1895,1912 sl 13 Wojciech Pietrasiak Józef, Józefa Kacprzyk Józefa lat 17 Karwacka Franciszek, Katarzyna Kubiak Kołacinek (mariawici)
1912 sl 13sl Wojciech Pietrasiak Józef, Józefa Kacprzyk Józefa Karwacka Franciszek, Katarzyna Kubiak Kołacinek (mariawici) wola cyrusowa
1913 zg 15 Czesław Pietrasiak Wojciech Józefa Karwacka Kołacinek (mariawici) Wola Cyrusowa
1913 zg 15zg Czesław Pietrasiak Wojciech Józefa Karwacka Kołacinek (mariawici) Wola Cyrusowa
1914 ur 11 Bolesław Pietrasiak Wojciech Józefa Karwacka Kołacinek (mariawici) Wola Cyrusowa
1914 ur 11ur Bolesław Pietrasiak Wojciech Józefa Karwacka Kołacinek (mariawici) Wola Cyrusowa
1915 zg 1 Bolesław Pietrasiak Wojciech Józefa Karwacka Kołacinek (mariawici) Wola Cyrusowa
1915 zg 1zg Bolesław Pietrasiak Wojciech Józefa Karwacka Kołacinek (mariawici) Wola Cyrusowaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Geneteka 26 luty 2018

malopolska
1907 ur 47ur Antoni Feliks Wrona Jan Anna Karwacka Kraków św. Szczepan Nowa Wieś 11jpg
1907 ur 47ur Antoni Feliks Wrona Jan Anna Karwacka Kraków św. Szczepan Nowa Wieś

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

mazowieckie
1915 zg 15zg Helena Pikus dd karwacka, zona jozefa Adam Walentyna Smolińska Opinogóra Dzbonie
Avatar użytkownika
akarw
Zaawansowany
Zaawansowany
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Karwaccy aneks 665:Tadeusz Greyber syn Aleksandra i Wandy z

Postprzez akarw » 30.03.2019

Aneks 665

Tadeusz Greyber syn Aleksandra i Wandy z Karwackich z Pękowic


Przypadkiem w genetece polskiej odkrywam, że starsza siostra dziadka Antoniego, WANDA z Karwackich Greyber, zona Aleksandra właściciele płacu w Pękowicach pod Krakowem, miała syna a nie tylko córke Aniele Greyber-Mitarską.

Przypadkowość wynika z błędu nazwiska, które w genetece zindeksowano jako „Greyger” zamiast GREYBER !
1921 383 sl Tadeusz Greyger (?) GREYBER profesor (prawdopodobnie dyrektor Liceum), kawaler lat 36 ur w Kobylanach (k. Karniowic/Bolechowic) pow. Krakowski, zam w Łodzi przy ul. ks. Skorupki 13 Aleksander, Wanda Karwacka & Elżbieta panna nauczycielka lat 21 ur w Ruskiej wsi pow. rzeszowskiego Dorosz Antoni, Anna Kohut Łódź św. St. Kostka świadkowie : Jan Olszewski Adam Rolinski obydwaj zam w Łodzi

1921 383sl Tadeusz Greyger GREYBER profesor, kawaler lat 36 ur w Kobylanach pow Krakowski, zam w Lodzi przy ul. ks. Skorupki 13 Aleksander, Wanda Karwacka Elżbieta panna nauczycielka lat 21 ur w Ruskiej wsi pow. rzeszowskiego Dorosz Antoni, Anna Kohut Łódź św. St. Kostka sw. Jan Olszewski Adam Rolinski obydwaj zam w Łodzi
Załączniki
EDGAR GREYBER po.20 dyr prof.jpeg
syn Tadeusza, wnuk Aleksandra i Wandy z Karwackich z Pkowic
(75.96 KiB) Nie pobierane
Avatar użytkownika
akarw
Zaawansowany
Zaawansowany
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Karwaccy aneks 666: Sulmierzyce krotoszyńskie

Postprzez akarw » 07.04.2019

Aneks 666

SULMIERZYCE krotoszyńskie


PATRZ generacje : Gniazda kalisko-gnieźnieńskie (wielkopolskie)

https://genealogia.okiem.pl/forum/viewt ... ica#p26451

41 dupl. Gniazda kalisko-gnieznienskie cz. 1 GNIEZNO i okolica
42 dupl. Gniazda kalisko-gnieznienskie cz. 2 BRUDZEW konińskie
43. Gniazda kalisko-gnieznienskie cz. 3 okolice KONINA i KOŁA (strona 3)
44. Gniazda kalisko-gnieznienskie cz. 4 KALISZ (strona 3)
45. Gniazda kalisko-gnieznienskie cz. 5 ZBIERSK (strona 3) 
46. Gniazda kalisko-gnieznienskie cz. 6 SULMIERZYCE47.gniazda kalisko-gnieznienskie cz. 7 BIRZOW Kobyla Gora (strona 3)
47. Gniazda kalisko-gnieźnienskie cz. 7 BIRZOW Kobyla Gora (strona 3)
48. Gniazda kalisko-gnieznienskie cz. 8 poznanskie.. Berlin 
49. Gniazda kalisko-gnieznienskie cz. 9 gniazda leczyckie
Sulmierzyce krotoszynskie

1752 Konstanty Karwacki chałupnik
1752-1847 zgon 25 Konstanty lat 95 chałupnik Karwacki Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce


1771 Rozalia Karwacka Gierszewicz
1771-1851 zgon 18 Rozalia lat 80 Gierszewicz Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce

1800 Marianna Karwacka Nawrocka
1819 ur 18 Francisca Nawrocka Maryanna Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce


Rodzina 1794 MIKOŁAJ KARWACKI i Salomea Hempowicz
1819 sluby 6 Nicolaus lat 25 Karwacki Salomea lat 25 Hempowicz Sulmierzyce pow. krotoszyński
1822 ur 113 Jozef Karwacki Mikołay Salomea Sulmierzyce pow. krotoszyński Szulmierzyce
1853 sluby 27 Stanislaus Jelonowski Mathias, Constantia Marianna Karwacka Nicolaus, Salomea Sulmierzyce pow. krotoszyński

Rodzina 1830 Lukasz (s. Mikołaja) Karwacki i Franciszka Szymańska
1853 sluby 19 Lucas lat 23 Karwacki Nicolai, Salomea Francisca lat 22 Szymańska Sulmierzyce pow. krotoszyński
1854 ur 11 Paulus Karwacki Lucas Francisca Konieczna alias Szymańska Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1854 zgon 31 Paul Karwacki Lucas Francisca Szymańska Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1871 ur 27 Josephus Karwacki Lucas Francisca Szymańska Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1871 zgon 88 Josephus Karwacki Lucas Francisca Szymańska Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1871 zgon 102 Veronica Karwacka Lucas Francisca Konieczna Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1871 zgon 88zgob Josephus Karwacki pol roku Lucas Francisca Szymańska Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1873 ur 6 Agnes Karwacka Lucas Francisca Szymańska Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1873 ur 5 Josephus Karwacki Lucas Francisca Szymańska Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1873 zgon 25 Josephus Karwacki Lucas Francisca Szymańska Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1873 zgon 23 Agnes Karwacka Lucas Francisca Szymańska Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce

Marianna Karwacka Jelinowska
1857 10ur Antonina Jelinowska Stanislaus Marianna Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce


1800 Marianna Karwacka Orzeszyńska
1821 ur 41 Krystyana Orzeszynska Paweł Maryanna Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński Szulmierzyce

1800 Marcyanna Karwacka Warcinska
1821 ur 115 Andrzey Warcinski Stanisław Marcyanna Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński Szulmierzyce


Rodzina 1780 Sebastian Karwacki i Jadwiga Tomaszek
1806-1822 zgon 14 Wincenty lat 16 Karwacki Sobestyan Jadwiga Tomaszek Sulmierzyce pow. krotoszyński Szulmierzyce

1800 Marcyanna Karwacka Konieczna
1823 sluby 21 Andrzej Konieczny Marcyanna Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński


Rodzina 1810 Pawła Karwackiego i Maryanny
1828 ur 44 Roch Karwacki Paweł Maryanna Sulmierzyce pow. krotoszyński Szulmierzyce

1806 - 1841 Joanna Karwacka
1806-1841 zgon 10 Joanna lat 35 zona Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce


Rodzina 1810 Jana Karwackiego i Franciszki Szczesniowskiej
1835-1835 zgon 4 Tomasz 12 dni Karwacki Jan Franciszka Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1837 ur 13 Jozefa Karwacka Jan Franciszka Szczesnowska Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1839 ur 102 Katarzyna Karwacka Jan Franciszka Szczesnowska Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1842 ur 55 Stanisław Karwacki Jan Franciszka Szczesnoska Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1845 ur 76ur Martianna Karwacka Joannes Francisca Szczesnowska Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1845 ur 76 Martianna Karwacka Joannes Francisca Szczesnowska Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1849 ur 170 Franciszek Karwacki Jan Franciszka Szczesnowska Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce

1815 Franciszka Karwacka Trawińska
1836 ur 10 Władysław Trawiński Jozef Franciszka Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1841 ur 31 Joanna Trawinska Jozef Franciszka Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1844 ur 65ur Jacobus Trawiński Josephus Francisca Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1844 ur 65 Jacobus Trawiński Josephus Francisca Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1846 ur 125ur Franciscus Trawiński Josephus Francisca Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1846 ur 125 Franciscus Trawiński Josephus Francisca Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1849 ur 74 Jan Trawinski Jozef Franciszka Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1851 zgon 114 Marianna Trawińska Joseph Francisca Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1852 zgon 36 Trawiński Joseph Francisca Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce


Rodzina1800 Franciszek Karwacki i Kunegunda Wojciechowska
1836 ur 53 Florentyna Karwacka Franciszek Kunegunda Woyciechowska Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1839 ur 36 Wojciech Karwacki Franciszek Kunegunda Wojciechoska Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1841 ur 66 Piotr Karwacki Franciszek Kunegunda Wojciechowska Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1844 ur 32ur Apolonia Karwacka Franciscus Cunegundis Wojciechowska Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1844 ur 32 Apolonia Karwacka Franciscus Cunegundis Wojciechowska Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1846 ur 124ur Bronislaus Karwacki Franciscus Cunegundis Wojciechowska Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1846 ur 124 Bronislaus Karwacki Franciscus Cunegundis Wojciechowska Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1851 zgon 42 Karwacki Franc Cunegunda Wojciechowska Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1805-1851 zgon 119 Cunegunda lat 46 Karwacka dd wojciechowska Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1852 zgon 166 Paulina Karwacka Franz Cunegunda Wojciechowska Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce1815 Marcyanna Karwacka Waszczynska
1836 ur 54 Kornelia Waszczyńska Stanisław Marcyanna Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
Rodzina 1820 Konstanty Karwacki i Barbara Zielezińska
1841 sluby 16 Konstanty Karwacki Barbara Zielezińska Sulmierzyce pow. krotoszyński
1842 ur 50 Wojciech Karwacki Wojciech Barbara Zielezińska Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1871 sluby 26 Adalbertus Karwacki Constantinus, Barbara Zielezińska Stanislava Sosińska Antonius, Marianna Olesińska Sulmierzyce pow. krotoszyński
1872 sluby 8 Joannes Nawrocki Thomas, Victoria Wojciechowska Martianna Karwacka Constantinus, Barbara Zielezińska Sulmierzyce pow. krotoszyński
1845 ur 106ur Martianna Karwacka Constantinus Agatha Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1845 ur 106 Martianna Karwacka Constantinus Agatha Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1752-1847 zgon 25 Konstanty lat 95 chałupnik Karwacki Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1820 Małgorzata Karwacka Długniewicz
1842 sluby 25 Paweł Długniewicz Małgorzata Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński
1844 ur 57ur Bronislava Długiewicz Joannes Paulus Margaritha Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1844 ur 57 Bronislava Długiewicz Joannes Paulus Margaritha Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1846 ur 163ur Josephus Długiewicz Paulus Margaritha Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1846 ur 163 Josephus Długiewicz Paulus Margaritha Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce


Rodzina 1820 Tomasza Karwackiego i Gertrudy Koniecznej
1844 ur 146ur Thomas Karwacki Stanislaus Gertrudis Konieczna Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1844 ur 146 Thomas Karwacki Stanislaus Gertrudis Konieczna Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1846 ur 115ur Susanna Karwacka Stanislaus Gertrudis Konieczna Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1846 ur 115 Susanna Karwacka Stanislaus Gertrudis Konieczna Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1850 ur 22 Teofila Karwacka Stanislaus Gertruda Konieczna Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1854 ur 54ur Josepha Karwacka Stanislaus Gertrudis Konieczna Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1854 ur 54 Josepha Karwacka Stanislaus Gertrudis Konieczna Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce


Rodzina 1820 Walentego Karwackiego i Wiktorii Tomaszewskiej
1845 ur 104ur Marcellus Karwacki Valentinus Victoria Tomaszewska Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce


Rodzina 1820 Antoni Karwacki i Agata Janka
1846 ur 1ur Martianna Karwacka Antonius Agnetha Janka Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1846 ur 1 Martianna Karwacka Antonius Agnetha Janka Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
Rodzina 1830 Barbary / Kunegundy Karwackiej CEPY
1849 sluby 7 Paweł Cepa Barbara Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński
1870 ur 8ur Julianna Cepa Paulus Cunegundis Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1870 ur 8 Julianna Cepa Paulus Cunegundis Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1872 ur 155 Stanislaus Cepa Paulus Cunegundis Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce


1830 Maryanna Karwacka
1850 ur 98 Hiacenth Karwacki Maryanna Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1852 zgon 24 Hiacinth Karwacki Marianna Karwik Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce

Rodzina 1824 Józef karwacki i Wiktoria Krec
1850 sluby 5 Joseph lat 26 Karwacki Victoria lat 21 Kręc Sulmierzyce pow. krotoszyński
1853 ur 129 Theodorus Karwacki Josephus Victoria Krenc Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce


1780 Christosomus Karwacki i Katarzyna
1809 Franciszek Karwacki i Brigitta Płaczyńska
1852 sluby 6 Franciscus lat 43 wdowiec Karwacki Chrizostomus, Catharina Brigitta lat 32 Płączyńska Marci, Agnetis Sulmierzyce pow. krotoszyński

1830 Marianna Karwacka Orzeszyńska
1852 zgon 161 Francisca Orzeszyńska Paul Marianna Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1852 zgon 161 Francisca Orzeszyńska Paul Marianna Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce


Rodzina 1850 Marcin Karwacki i Katarzyna Stybaniewicz

1870 ur 17 Marianna Karwacka Martinus Catharina Stybaniewicz Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1871 ur 31 Leo Karwacki Martinus Catharina Stybaniewicz Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1871 zgon 89 Michalina Karwacka Martinus Catharina Stybaniewicz Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1873 ur 150 Stanislaus Karwacki Martinus Catharina Stybaniewicz Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce


1850 Marianna Karwacka Lucke
1870 ur 127ur Hiacynythus Lucke Ladislaus Martianna Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1870 ur 127 Hiacynythus Lucke Ladislaus Martianna Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1872 ur 160 Hedvigis Lucka Ladislaus Martianna Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce


1850 Katarzyna Karwacka Szwałkiewicz
1871 ur 52 Leo Szwałkiewicz Joannes Catharina Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1873 ur 161 Franciscus Szwałkiewicz Joannes Catharina Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce1843-1871 Teodozja Zydel Karwacka
1871 zgon 41zg Teodozja Karwacka lat 28 dd zydel Aleksander Julianna Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1841 116 Teodozya Zydel Aleksander Julia Karolewska Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
Rodzina 1850 Tomasz Karwacki i Marianna Wieczorkiewicz


1872 ur 98 Felix Karwacki Thomas Marianna Wieczorek Sulmierzyce pow. krotoszyński SulmierzyceRodzina 1850 Adalbert Wojciech Karwacki i Stanisława Sosińska

1873 ur 121 Marianna Karwacka Adalbertus Stanislava Sosińska Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1873 zgon 101 Marianna Karwacka Adalbertus Stanislava Sosińska Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
Sussanna 1850 Karwacka Oleszyńska
1873 sluby 18 Franciscus Oleszyński Andreas, Christina Susanna Karwacka Stanislaus, Gertrudis Sulmierzyce pow. krotoszyński
1874 ur 37 Josephus Oleszyński Franciscus Susanna Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1670 SULMIERZYCE
(główne gniazdo)


1670 SULMIERZYCE 13 km na S od Krotoszyna
44 km SWW od Kalisza, 19 km SWW od Ostrowa Wlkp,
34 km NNW od Kobylej Góry
·          UWAGA obok Sulmierzyc krotoszynskich sa także działoszynskie, około 12 km na N od Dworszowic Koscielnych koło Brzeznicy

Pozostałe nazwiska Karwacki i in. występujące w księdze urodzin od lutego 1600 r.[/size]
·          1700 Katarzyna Karwatka (cka ?) występuje jako chrzestna z miejscowości Chwaliszew (4 km. od Sulmierzyc krotoszyńskich) w listopadzie 1733
·          1700 Marianna Karwacka chrzestna z Sulmierzyc.
·          Walenty Karwat
·          Regina Karwatczonka
Pozdrawiam.Dziękuję za maile. ANDRZEJ MATYBA
PS. Aktualnie przeglądam księgi parafii Sulmierzyce


·          1720 PAWEŁ (2) KARWACKI ur oki 1730;
żona: MONIKA Janka KARWACKA; rodzice Marianny Karwackiej ur ok 1758 roku; 9.II. 1778 zamężnej za MYTYBE, zmarła 19.III.1804 w Sulmierzycach
·          MONIKA Pawłowa Janka KARWACKA

Dzieci Pawła i Moniki Janki
** 1750 WOJCIECH KARWACKI i żona Agnieszka Cegła, ich córka FRANCISZKA wyszła w 1803 za Jana Kazowskiego (ur.1780) w Sulmierzycach; k. Krotoszyna/Odolanowa, którzy 1804 mieli córke Monike.
** żona AGNIESZKA Wojciechowa z Cegłow KARWACKA
Wnuki Pawła Karwackiego i Moniki Janki..
dzieci Wojciecha Karwackiego i Agnieszki Cegły-...........................:
*** 1780 FRANCISZKA KARWACKA (skąd ???) wyszła w 1803 za Jana Kazowskiego (ur.1780) w Sulmierzycach, (między Krotoszynem Na i Odolanowem na S, drugie Sulm.są na NW od Radomska ?) 1804 urodziła się ich córka Monika.
*** FRANCISZKA KARWACKA-Pawlikowska, (skąd ???) 4. Feb 1810 wyszła za Piotra Pawlikowskiego, w Pilicy, Krakowskie, Polska .

** 1758 – 1804 MARIANNA KARWACKA-Matyba; c. PAWŁA (2) KARWACKIEGO i MONIKI Janki KARWACKIEJ; ur ok 1758 roku; 9.II. 1778 zamężnej za MYTYBE, zmarła 19.III.1804 w Sulmierzycach
Data zgonu: 9 marca 1804
MARIANNA - rodzina
Mąż/Żona: MATYBA KACPER (Data ślubu 9 lutego 1778)
Dzieci: MATYBA SZYMON, MATYBA KACPER Junior, MATYBA ANDRZEJ, MATYBA SEBASTIAN, MATYBA AGNIESZKA
Przedmiotowe dane odpisałem z mikrofilmu parafii Sulmierzyce znajdującym się w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu.
[size=18]
dzieci ...........................:
·          1780 DOMINIK KARWICKI i 1786 – 1838 Krystyna ur 1786, umiera 1838/poz 58 w wieku lat 52 w Sulmierzycach, mężatka żona Dominika, matka Michaela
Dzieci Dominika i Krystyny:
** 1830 MATHIUM/MACIEJ KARWICKI, l. 24/ur 1830 s. Dominika i Krystyny żeni się z Simoną Szlakowska, l. 20 c. Baltzara i Balbiny cum consen Jud. Regii de Ostrów 17 maj 1854 no 291 , swiadkowie Feliks Kazowski i Stanisław Szymański
SIMONA Maciejowa ze Szlakowskich Karwa/icka

dzieci ...........................:
·          1790 JAN KARWACKI i Marianna z Miskiewiczów, rodzice Marianny Agnieszki z 1 stycznia 1822
Dzieci Jana Karwackiego i Marianny Miskiewicz/Franciszki Szczęśnowskiej:
** 1822 MARIANNA AGNIESZKA KARWACKA 1 styczeń 1822
MARIANNA AGNIESZKA KARWACKA, 31/1 ur w Sulmierzycach 1 styczeń 1822; córka JANA KARWACKIEGO mieszczanina-bednarza i Marianny Miśkiewicz; chrzestni Tomasz Mołodzyński i Agnieszka Kożlicka
** 1825 FRANCISZKA KARWACKA Kozlicka , ur 1825; córka Jana i Marianny, w roku 1851/5 Febuary/poz 5 w wieku lat 26 wychodzi za Antoniego Kożlickiego, s. Kazimierza i Moniki Kozlickich. Świadkowie: Luca Kaczorowski i Teodore Karwicki
** 1834 – 1834 TOMASZ KARWACKI, ur. 24 grudnia 1834 syn JANA i FRANCISZKI umiera w Sulmierzycach/poz 4 majac 12 dni
** 1835 JÓZEFA KARWACKA, urodzona w Sulmierzycach/poz 13 w dniu 1 lutego 1835 o godzinie 3 córka JANA KARWACKIEGO stolarza i Franciszki Szczęsnowskiej; chrzestni Józef Dorazalski i Apolonia Konieczna; Józefa zona Krzysztofa Ketznera i matka Marianne Ketzner ur 6 IX 1850
^^^ córka MARIANNA KETZNER, ur. poz. 105 6/8 wrzesień 1850 w Sulmierzycach, córka Krzysztofa Kretznera i Józefy Karwickiej; chrzestny Peter Banasiewicz i Salomea Machnik
** 1829 KATARZYNA KARWACKA ur 1839/poz 102 w Sulmierzycach 20 listopada 1839 o 1 rano, córka Jana Karwackiego stolarza i FRANCISZKI Szczęsnowskiej; chrzestni Bonawentura Dobelski kupiec i Apolonia Konieczna
24 listopada 1841 chrzestna FRANCISZKA KARWACKA i Walenty Gibasiewicz Władysława syna Bartłomieja Paluszczaka i Julii z Grenblewskich
** 1842 STANISŁAW KARWACKI, poz. Ur. 55 dnia 3 maja 1842 o 6 wieczorem, syn Jana Karwackiego i Franciszki Szczęsnewskiej z Sulmierzyc, rolników-mieszczan; chrzestni Bonawentura Dobiszewski i Małgorzata Sypina..
23 stycznia 1842 Franciszka Karwacka jest chrzestną Bronisława syna Tomasza i Wiktorii z Silej... Nawrockich

dzieci ...........................:
·          1794 MIKOŁAJ / Nicolalum KARWACKI, ur 1794; w roku 1819, poz. 8 bierze w Sulmierzycach w wieku 25 latslub z SALOMEĄ/Salomam Hempowiczówną, pannąlat 25 ślub; Formatis Michaele Sasinski, SEBASTANO KARWACKI Patre sponfi et :uca Giaszewicz Dom n 6 : rodzice JÓZEFA KARWACKIEGO 16 listopad 1822
·          SALOMEA Mikołajowa z Hempowiczów Karwacka
Dzieci Mikołaja Karwackiego i Salomei... MIKOŁAJ/Nicolalum KARWACKI, ur 1794; w roku 1819, poz. 8 bierze w Sulmierzycach w wieku 25 lat slub z SALOMEĄ/Salomam Hempowiczówną, pann lat 25 ślub; Formatis Michaele Sasinski, SEBASTANO KARWACKI Patre sponfi et :uca Giaszewicz Dom n 6 : rodzice JÓZEFA KARWACKIEGO 16 listopad 1822
** 1822 JÓZEF KARWACKI ur 16 listopad 1822
** 1822 JÓZEF KARWACKI ur w Sulmierzycach/poz 5/113ur 16 listopada 1822, jako syn Mikołaja i Salomei Karwackich, mieszczan-rolników; chrzestni Piotr Zosiewicz i Regina Pekowiczowa; w wieku 26 lat w 1850/poz 5 bierze 22 stycznia/january 1850 ślub z panna Wiktoria Krać , lat 21, swiadkami byli Józef Krać i Michał Karolewski.
** Wiktoria Józefowa z Kraciów Karwacka
** 1830 ŁUKASZ KARWACKI, ur 1830, syn MIKOŁAJA I SALOMEI KARWACKICH, 5 Feb 1853 bierze ślub Z FRANCISZKA SZYMANSKA virginim defloratum 22 cos tam cum Judem Regini de Ostrow. Swiadkowie Józef Kaszyński i Paulo Długiewicz
** Franciszka Łukaszowa z Szymanskich Karwacka
Wnuki i Mikołaja Karwackiego i Salomei...
Dzieci Łukasza i Franciszki Szymańskiej
*** 1854 – 1854 PAWEŁ KARWACKI , ur 1854 syn Łukasza i Franciszki z Szymańskich, zmarł 5 / pogrz 7 marca 1854, miał 8 miesiecy
*** 1855 12ur Marianna Karwacka Lucas Francisca Szymańska alias Konieczna Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
xxxx
** 1832 MARIANNA KARWACKA, ur 1832, córka MIKOŁAJA I SALOMEI KARWACKICH, lat 22 bierze 1 maja 1853 ślub ze Stanisławem Jelonowskim kawalerem lat 25 synem Macieja i Konstancji z Krotoszyna. Sw. Józef Kaszynski i Paweł Długiewiczdzieci ...........................:
1804 KONSTANTY KARWACKI, ur 1804; 15 lutego 1840 jest chrzestnym / poz 20 w Sulmierzycach Walentego syna Sebastiana Kokoła i Marianny Trawińskiej,
21 maja 1841 bierze ślub w Sulmierzycach/poz 16 jako 37 letni wdowiec z panną Barbarą Zielezińska lat 25; szewcy mieszczanie; świadkowie Walenty Żeleźniewicz i Wincenty Gibasiewicz
żona 1819 BARBARA Konstantowa z d. Zielezinska KARWACKA-Cepowa wdowa lat 30; ur 1819, bierze w Sulmierzycach 31 stycznia 1849/poz. 7 ślub z kawalerem Pawłem Cepą lat 25; świadkowie Piotr Zieleziński i Józef Zielezinski,obywatele
Dzień dobry. Niniejszym dzielę się informacją, która pewnie jest znana. Mój pra- pradziadek Mateusz Zieleziński, oprócz synów Józefa i Bonawentury miał córkę Barbarę ur. 1815 r.(?), która zawarła ślub z Konstantym Karwackim lat 37 w dniu 21.05.1841 r. Te dane mam z Archiwum Archidiecezjalnego
Poszukuję jakichkolwiek danych o rodzinie Zielezińskich z Sulmierzyc! :-)Serdecznie pozdrawia Radosław Zieleziński z Poznania

1806 JÓZEFA KARWA/iCKA –Błaszczyk ur 1806, w Sulmierzycach 15 sierpnia 1836 wychodzi w wieku lat 30 za Macieja Błaszczyka lat
Dzieci .................:
·          1810 WOJCIECH KARWACKI i Barbara z Zieleżniewiczów Karwacka
Dzieci WOJCIECHA KARWACKI EGO i Barbary Żeleźniewicz:;
** 1842 WOJCIECH KARWACKI ur o godz 14 w dniu 16 IV 1842/poz 50 w Sulmierzycach syn Wojciecha i Barbary Żęleżniewicz Karwackiej/Cepowej
Dzieci .................:
1830 ANTONINA KARWACKA i JAN DUCZMAL chrzestnymi Stefana, s. Petera Zachera i Ewy Duczmal, 8 wrzesnia 1852
1820 JOHAN KARWACKI, 5 sierpnia 1850/poz 84 chrzestnym Laurentego s. Petera Zachera i Ewy Duczmal
1820 JOHAN KARWACKI 9 lipca 1850 poz 28 chrzestnym
1862 JOHAN Karwacki, Sulmierzyce (na S od Krotoszyna , na S od Bełchatowa ur.
1862, USA 6.XII.1905, l.43 żonaty, Brema-NY
1862
1905 /JOHAN KARWACKI, Sulmierzyce (na S od Krotoszyna , ur. 1862, przez Breme do USA 6.XII.1905, l.43; żonaty; piśmienny, pojechał do przyjaciela Konstantego Korbasiewicza w Chicago; wraz z nim Johan Kaspryński l.40 oraz Stanisław Korbasiewicz, l.48 Sulmierzyce
Stanisław Korbasiewicz w wieku lat 48 wyjezdza do Chicago (1905) do Konstrantego Korbasiewicza, wraz z Janem Karwackim (l. 43) i Janem Kasprynskim (l. 40). Wraca do Sulmierzyc.


dzieci Jana Karwackiego i Magdaleny z Sasińskich.:
1799 MARIANNA KARWACKA, ur 1799, c. Jana Karwackiego i Magdaleny z Sasińskich; zmarła W Sulmierzycach 9 września 1822/zgony poz.2/25 na ból głowy
dzieci ...........................:
·          1770 SEBASTIAN KARWACKI – świadek na ślubie Mikołaja i Salomei w listopadzie
1780 Żona JADWIGA Sebastianowa z Tomaszkiewiczów Karwacka
rodzice 1822; ojciec Wincentego 1806-1822
1806 – 1822 WINCENTEGO KARWACKIEGO ur. 1806, syn Sebastiana Karwackiego w Sulmierzycach i Jadwigi z Tomaszkiewiczów; zmarł w wieku 16 lat w Sulmierzycach na suchoty 24 maja 1822 roku

Dzieci ..........:
·          SEBASTANO KARWACKI Patre sponfi et :uca Giaszewicz Dom n 6 : rodzice JÓZEFA KARWACKIEGO 16 listopad 1822
** 1822 JÓZEF JARWACKI


Dzieci..........................
*1800 PAWEŁ KARWACKI i Marianna rodzice ROCHA KARWACKIEGO , ur o 9 wieczorem 12 sierpnia 1828 /poz 44;/2 w Sulmierzycach; syn Sławetnych PAWŁA i MARIANNY KARWACKICH – rolników; chrzestni Sławetny Paweł Kulczyński płóciennik i Sławetna Marianna Sławińska – rolniczka
Dzieci Pawła Karwackiego i Marianny:
** 1828 ROCH KARWACKI, ur o 9 wieczorem 12 sierpnia 1828 /poz 44;/2 w Sulmierzycach; syn Sławetnych PAWŁA i MARIANNY KARWACKICH – rolników; chrzestni Sławetny Paweł Kulczyński płóciennik i Sławetna Marianna Sławińska – rolniczka
Dzieci Pawła Karweka i Róży Łynik::
** 1842 STEFAN KARWACKI, 1842/poz 139 z Chroszczyna syn Pawła Karweka i Rózy Lynik; chrzestni: Jan Zietek i Franciszek Łynik
Dzieci .................:
*1821 FRANCISZKA KARWACKA – Trawińska ..... żona Józefa Trawińskiego; rodzice ur 24 maja 1841/poz 31 w Sulmierzycach JOANNY; chrzestni Konstanty Mazurkiewicz i Marianna Konieczna.
24 listopada 1841 chrzestna FRANCISZKA KARWACKA i Walenty Gibasiewicz Władysława syna Bartłomieja Paluszczaka i Julii z Grenblewskich
dzieci Franciszki Karwackiej-Trawińskiej:
** 1841 JOANNA TRAWINSKA ur 24 maja 1841/poz 31 w Sulmierzycach JOANNY; chrzestni Konstanty Mazurkiewicz i Marianna Konieczna.
**JAN TRAWIŃSKI, urodzony 1 czerwca 1849/poz 74 w Sulmierzycach, o 12 wieczorem syn Józfa trawińskiego i Franciszki KARWACKIEJ; chrzestni JAN KARWACKI i Emilia Zdybaniec
Dzieci .................:
1819 MAŁGORZATA KARWACKA-Długoszewska, ur ok. 1819 c........ ? jako panna lat 23 bierze slub 25 X 1842/poz. 25 z wdowcem Pawłem Długoszewiczem, lat 46, śiadkami byli nauczyciele z Sulmierzyc Józef Bartosiewicz i Walenty Grafstein.
Dzieci .................:
·          1810 WALENTY KARWACKI
mąż Wiktorii Tomaszewskiej; Rodzice JANA ur 25 VIII 1841
Dzieci WALENTEGO KARWACKI EGO i Wiktorii Tomaszewskiej;
** 1841 – 1841 JAN KARWACKI ur 25 VIII 1841/poz 81 w Sulmierzycach syn Walentego i Wiktorii z Tomaszewskich; chrzestni Ignacy sasiński i Barbara Wronek; 20 maja 1842 umiera w Sulmierzycach 6 miesieczne dziecię s. Walentego i Wiktorii
** 1854 ROSALIA KARWACKA / Karwicka ? ur 1 pazdziernika 1854 c. Walentego Karwickiego i Wiktorii Tomaszewicz/skiej ?; chrzestni Teodor Karwicki, Marianna Sasinska
Dzieci .................:
·          1809 FRANCISZEK (1) KARWACKI i Kunegunda Wojciechowskiej z Sulmierzyc rodzice FLORENTYNY KARWACKA, urodzona w Sulmierzycach poz. 53 w dniu 18 czerwca 1836, wieczorem o 11; córka FRANCISZKA KARWACKIEGO i KUNEGUNDY WOJCIECHOWSKIEJ, mieszczan; chrzestni Józef Nawrocki, Honorata Jozewicz
Franciszek Karwacki 29 stycznia 1837 jest świadkiem na ślubie Konstantego Gibasiewicza i Agaty Gruszczyńskiej w Sulmierzycach
·          1 zona KUNEGUNDA Franciszkowa z Wojciechowskich KARWACKA
Franciszek Karwacki w Sulmierzycach świadkiem na ślubie poz. 33 w dniu 18 listopada 1848 Michała Wolnego i Marcjanny Kuczowianki.
Franciszek Karwacki w Sulmierzycach świadkiem na ślubie poz. 37 w dniu 19 listopada 1848 roku P... Błaszczyka i Marianny Wolnej.
Franciszek Karwacki i Joan Szymanski 9 lipca 1850/poz 28 świadkami na ślubie Macieja Gremmblewskiego lat 40 i Ludwiki Blażejewskiej lat 30 w Silmierzycach
·          2 zona 1820 Katarzyną Poregilan Płaczynski
FRANCISZEK KARWACKI (ur 1809), wdowiec l 43 1 Feb 1852 żeni się z Katarzyną Poregilan Płaczynski, panna l 32, c. Marcela i Agnieszki Płaczynskich. Swiadkowie Konstanty Groniewicz iJózef Dorażalski
FRANCISZEK KARWACKI i Jan Fibak 15 feb 1852 świadkami ślubu Konstantego Groniewicza wdowca lat 42 syna Jana i Bibiany Groniewicz oraz Małgorzaty Sokalskiej, l. 26 c. Wojciecha i Katarzyny
Córka Franciszka Dzieci Franciszka Karwackiego i Kunegundy Wojciechowskiej:
Dzieci Franciszka Karwackiego i Kunegundy Wojciechowskiej:
** 1836 FLORENTYNA KARWACKA, urodzona w Sulmierzycach poz. 53 w dniu 18 czerwca 1836, wieczorem o 11; córka FRANCISZKA KARWACKIEGO i KUNEGUNDY WOJCIECHOWSKIEJ, mieszczan; chrzestni Józef Nawrocki, Honorata Jozewicz
** 1839 WOJCIECH KARWACKI, ur 1839/poz 36 w Sulmierzycach w dniu 10 kwietnia 1839 o 11 wieczorem, syn Franciszka Karwackiego – stolarza i Kunegundy Wojciechowskiej, chrzestni Józef Dorozalski kupiec i Katarzyna Dobiszewska.
** 1843 PAULINA KARWACKA ur 1843/ ?... córka Franz Karwacki i Kunegundy Wojciechowskiej, w wieku 9 lat umiera poz. 166 1 grudnia 1852 roku
• 1820 STANISŁAW KARWACKI i Gertruda Konieczna
Dzieci STANISŁAWA kARWACKIEGO i Gertrudy Koniecznej;
** 1850 TEOFILA KARWACKA ur 22 lutego 1850/poz. 22 c. Stanisława Karwackiego i Gertrudy Koniecznej; chrzestni Józef Konieczny i Marianna Konieczna
Dzieci .................:
·          1810 – 1854 FRANCISZEK (2) KARWI/ACKI i
Żona URSZULA z Landkowskich / Tatkowskich ; rodzice AUGUSTA KARWI(a)CKI, ur w Sulmierzycach 25 VIII 1835/poz.84; syn Franciszka i Urszuli z Tatkowskich; chrzestni Sylwester Gorjański i Lucyna Chmielewska;
FRANCISZEK KARWI/ACKI i URSZULA z Landkowskich; rodzice AUGUSTA KARWI(a)CKI, ur w Sulmierzycach 25 VIII 1835/poz.84; syn Franciszka i Urszuli z Tatkowskich; chrzestni Sylwester Gorjański i Lucyna Chmielewska; FRANCISZEK KARWICKI l. 44 umiera 1 stycznia 1854 w Sulmierzycach/ poz. 1; pozostawił URSZULE geb Landkowską; ?.... Augusta l 17, Tomasza l 15, Stefana l. 12, Sofie lat 8 i Michaline l 7
URSZULA Franciszkowa z Landkowska KARWA/iCKA
FRANCISZEK KARWICKI l. 44 umiera 1 stycznia 1854 w Sulmierzycach/ poz. 1; pozostawił URSZULE geb Landkowską; ?.... Augusta l 17, Tomasza l 15, Stefana l. 12, Sofie lat 8 i Michaline l 7
Dzieci Franciszka Karwi/ackiego i Urszuli Landkowskiejj:
** 1837 AUGUST KARWACKI
AUGUST KARWI(a)CKI, ur w Sulmierzycach 25 VIII 1835/poz.84; syn Franciszka i Urszuli z Tatkowskich; chrzestni Sylwester Gorjański i Lucyna Chmielewska
AUGUST KARWI(a)CKI, ur w Sulmierzycach 25 VIII 1835/poz.84; syn Franciszka i Urszuli z Tatkowskich; chrzestni Sylwester Gorjański i Lucyna Chmielewska
ANNA KARWICKA ur. 1839, c. Franciszka i Urszuli; umiera 3 X 1847, poz. 78 w wielu 8 lat, na ból głowy
** ANNA KARWICKA ur. 1839, c. Franciszka i Urszuli; umiera 3 X 1847, poz. 78 w wielu 8 lat, na ból głowy
** 1839 TOMASZ KARWACKI
** 1842 STEFAN KARWACKI
STEFAN KARWACKI urodzony w Sulmierzycach poz. 140 w dniu 24 grudnia 1841 o godzinie 6 syn Franciszka Karwackiego i Urszuli Landkowskiej; chrzestni Jan Wiszniewski i Katarzyna Chojna
** 1846 ZOFIA KARWACKA
** 1847 MICHALINA KARWACKA
** 1850-1852 LUDWIG KARWICKI, ur 6/ ch 13 październik 1850, poz 130, syn Franza Karwickiego i Urszuli Sakowskiej’ chrzestni Józef..... i Wiktoria,,,,,,; 2 sierpień 1852 umiera w wieku lat 2 Ludwig Karwicki syn Franza Karwicki i Urszuli Landkowskiej
LUDWIG KARWICKI, ur 6/ ch 13 październik 1850, poz 130, syn Franza Karwickiego i Urszuli Sakowskiej’ chrzestni Józef..... i Wiktoria,,,,,,; 2 sierpień 1852 umiera w wieku lat 2 Ludwig Karwicki syn Franza Karwicki i Urszuli Landkowskiej
·          1830 FRANCISZEK KARWACKI i Magdalena Kozioł
Dzieci Franciszka Karwiackiego i Magdaleny Kozioł
** 1848 MARIA KARWI/aCKA, ur 3 XII 1848 /poz 121 Sulmierzyce, córka Franciszka Karwickiego i Magdaleny Kozioł, chrzestni Ignacy Sasiński i Antonina Rosłabska, jako roczne dziecko umiera poz 130/1849 w Sulmierzycach na zęby
** 1850 FRANCISZKA KARWACKA Ciechanowska zona organisty Adama Bronisława
syn Franciszki z Karwackich
*** CIECHANOWSKI ADAM BRONISŁAW (1882-1957)
kontabasista, prof. PWSM w Poznaniu, ur 8 XII 1882 w Sumlierzycach k. Krotoszyna... jako syn organisty Adama Bronisława i Franciszki z Karwackich. Pierwsze nauki muzyczne pobierał u ojca i od 1896. Wielkopolski słownik biograficzny
Antoni Gąsiorowski, Bożena Knopek - 1981 - Liczba stron: 890Krotoszyna jako syn organisty Adama Bronisława i Franciszki z Karwackich. Pierwsze nauki muzyczne pobierał u ojca i od 1896 u ...books.google.pl - Omówienie książki

1840 ANTONINA KARWACKA i JAN DUCZMAL chrzestnymi Stefana, s. Petera Zachera i Ewy Duczmal, 8 wrzesnia 1852
1820 MARIANNA KARWACKA
Syn Marianny Karwackiej:
1850 –1852 HYACENT KARWACKI, ur 1850 syn Marianny Karwackiej z Sulmierzyc w 1852/poz 24 umiera w wieku 1,5 roku’ ojca nieznanego
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

AGATA KARWICKA i Paweł Kulczyński chrzestnymi Nepomucena syna Franciszka Brzezinskiego i Konstancji Stybaniewicz.

Dzieci .................:
·          1810 ANTONI KARWI/ACKI i AGNIESZKA JANK rodzice KUNEGUNDY KARWICKIEJ ur w Sulmierzycach 1838/poz 67 w dniu 22 lipca 1838
Dzieci Antoniego Karwi/ackiego i Agnieszki Jank:
**1838 KUNEGUNDA KARW(i)ACKA-Sietkiewicz
KUNEGUNDA KARWICKA ur w Sulmierzycach 1838/poz 67 w dniu 22 lipca 1838
Dzieci Kunegundy KARWICKIEJ Sietkiewicz:
*** 1850 MARGOT Sietkiewicz ur w Sulmierzycach 5 lutego 1850/poz 16, c, Andreasa Siętkiewicza i Kunegundy Karwickiej; chrzestni Bartłomiej Matnik i Julia Kazowska
Dzieci .................:
·          1819 TEODOR KARWI/aCKI ur 1819, wdowiec lat 29 żeni się 17 lutego 1848 w Sulmierzycach/poz 13 z Agnieszką Szlabow..... lat 37 wdową; świadkowie Paweł Kulczynski i Jan Szlabowniczy ?
AGNIESZKA Teodorowa KARWACKA (Karwicka Teodorowa) / Antoni Sasiński chrzestnymi 16 maja 1852 Felicji Zaremby córki Ignacego i Elzbiety Landkowskiej
Dzieci Teodora Karwickiego i Agnieszki Gierszewicz:
** 1849 PIOTR KARWICKI ur w Sulmierzycach 1849/poz 126 w dniu 17 sierpnia 1849 syn Teodora Karwickiego i Agnieszki Gierszewicz; chrzestni Jan Staszkiewicz, Emilia ZdybaniewiczUMIERA 3 XII/pogrzeb 8.XII 1852 Peter Karwicki, syn Teodora Karwickiego i Agnes Gierszewicz

1806 JÓZEFA KARWA/iCKA-Błaszczykowa ur 1806, w Sulmierzycach 15 sierpnia 1836 wychodzi w wieku lat 30 za Macieja Błaszczyka lat 26


Dzieci .................:
·          1830 Józefa Karwicka- Ketzner, matka Marianny 6IX1850
Dzieci Józefy KARWICKIEJ Ketzner:
** 1850 MARIANNA Ketzner ur w Sulmierzycach 6/ ch 8 wrzesnia 1850/poz 105, c, Krzysztofa Ketznera i Józefy Karwickiej; chrzestni Peter Banasiewicz i Salomea Machnik
** 1853 TEOFIL KETNER, ur 1 maj 1853 w Sulmierzycach syn Krzysztofa Ketnera i Józefy Karwickiej; chrzestni Petrus Banasiewicz i Salomea Kachnik
Dzieci .................:
1820 MARIA KARWACKA w roku 1837 jest chrzestną Sebastiana, syna Laurentego Grablewskiego szwca w Sulmierzycach i Wiktorii z Topolskich
Syn ..........:
1830 MARCIN KARWACKI stolarz – 1864 remont koscioła w Sulmierzycach
Syn
JAN KARWACKI ............. ożeniony z Konstancją Zydel,
rodzice
Marii, Teodozji, Władysława, Władysławy, Andzi, Bolesława,
Leona, Jana Karwackich
Dzieci Jana I Konstancji Zydel:
1) MARIA KARWACKA, c. Jana i Konstancji Zydel...
2) TEODOZJA KARWACKA, c. Jana i Konstancji Zydel...(panna),
3) WŁADYSŁAWA KARWACKA, c. Jana i Konstancji Zydel...
4) STEFAN KARWACKI, s. Jana i Konstancji Zydel...
5) STEFANIA KARWACKA, c. Jana i Konstancji Zydel...
6) ANDZIA KARWACKA-Stybaniewicz, c. Jana i Konstancji Zydel...
7) BOLESŁAW KARWACKI, s. Jana i Konstancji Zydel...
8) LEON KARWACKI, s. Jana i Konstancji Zydel...(w II Wojna-w Wermacht, pod Stalingradem zdezerterował, zaginął),
9) JAN KARWACKI, syn Jana i Konstancji Zydel, ur. 13.II.1918 w Sulmierzycach/k.Krotoszyna,
ożeniony z Antonina Kohl, ur. w Konradów 10.V.1928 – zm. 2.X.1999, pochodząca z rodziny Michała Drzymały, poprzez matkę z domu Dolata (szlachta zagrodowa); rodzice Piotra, Krystyny, Andrzeja i Zofii
Dzieci Jana Karwackiego i Anny Kohl z Sulmierzyc:
PIOTR KARWACKI ur.... w Ostrowie Wielkopolskim, syn Jana z Sulmierzyc i Antoniny Kohl, ożeniony (....) z Ireną Muzlof (....), ojciec Lucyny, Doroty i Agnieszki.
KRYSTYNA BERNADETTA KARWACKA-Plewińska c. Jana z Sulmierzyc i Antoniny Kohl, (ur. w Ostrowie Wlkp.15.04.1949 – zm. 21.12.1979), żona Jerzego, matka Tomasza (ur......, ożeniony z Beatą Lutkiewicz, mają córkę Agnieszkę ur. ....), Katarzyny Plewińskiej-Kempy (ur......, mąż Adam, córki Paulina i Aneta).
ANDRZEJ KARWACKI s. Jana z Sulmierzyc i Antoniny Kohl, ur. ....w Ostrowie Wlkp., ożeniony z Czesławą Kozioł, posiadają dzieci: Renatę, Małgorzatę, Joannę.
ZOFIA KARWACKA-Klaczyńska (ur....) w Ostrowie Wlkp. c. Jana z Sulmierzyc i Antoniny Kohl, żona Józefa Klaczyńskiego, matka Barbary ur. , Karola ur..
Najmłodsze pokolenia:
• PIOTR KARWACKI i Irena Muzlof:
** LUCYNA KARWACKA ur...... r w Żorach c. Piotra i Ireny Muzolf
** DOROTA KARWACKA . ur...... w Pszczynie, c. Piotra i Ireny Muzolf
** AGNIESZKA KARWACKA, ur..... w Żorach, c. Piotra i Ireny Muzolf
·          PIOTR KARWACKI ur.1 w Ostrowie Wielkopolskim, syn Jana z Sulmierzyc i Antoniny Kohl, ożeniony (1976) z Ireną Muzlof , ojciec Lucyny, Doroty i Agnieszki.
·          KRYSTYNA BERNADETTA KARWACKA-Plewińska c. Jana z Sulmierzyc i Antoniny Kohl, (ur. w Ostrowie Wlkp., żona Jerzego, matka Tomasza (ur. ożeniony z Beatą Lutkiewicz, mają córkę Agnieszkę ur. , Katarzyny Plewińskiej-Kempy (, mąż Adam, córki Paulina i Aneta).
·          ANDRZEJ KARWACKI s. Jana z Sulmierzyc i Antoniny Kohl, ur. w Ostrowie Wlkp., ożeniony z Czesławą Kozioł, posiadają dzieci: Renatę, Małgorzatę, Joannę.
·          ZOFIA KARWACKA-Klaczyńska (ur. w Ostrowie Wlkp. c. Jana z Sulmierzyc i Antoniny Kohl, żona Józefa Klaczyńskiego, matka Barbary ur. , Karola ur..


*ANDRZEJ KARWACKI i CZESŁAWA KOZIOŁ
** RENATA KARWACKA- Wieciech, ur..... (żona Krzysztofa, matka Dominika Wieciecha), córka Andrzeja i Czesławy Kozioł,
** MAŁGORZATA KARWACKA, ur. ....., córka Andrzeja i Czesławy Kozioł,
** JOANNA KARWACKA, ur. ....., córka Andrzeja i Czesławy Kozioł,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1860 ODOLANY / Kępno GNIAZDO WIELKOPOLSKA/ Sulmierzyce ...
1860 JAKUB KARWACKI ( chrzest Józefa Krakowskiego * 22.06.1895 Chruszczyny, m. 22.22.1921 Sulmierzyce to Stanisława Koper (godparents: Jakub Karwacki & Katarzyna Ziemniak) może Ojciec EDMUNDA ?????
EDUMND KARWACKI, mąż IRENY,
ojciec KRZYSZTOFA KARWACKIEGO,
KRZYSZTOF KARWACKI, mąż LUCYNY, ojciec MATEUSZA KARWACKIEGO l. 14 i PIOTRA KARWACKIEGO; syn Edmunda i Ireny; prawdopodobne pokrewieństwo z Andrzejem z Ostrowa Wlkp.
dziadek MATEUSZA KARWACKIEGO l. 14 i PIOTRA KARWACKIEGO; prawdopodobne pokrewieństwo z Andrzejem z Ostrowa Wlkp.
synowie Krzysztofa i Lucyny, wnukowie Edmunda i Ireny
MATEUSZ KARWACKI l. 14
PIOTR KARWACKI, młodszy brat Mateusza, synowie Krzysztofa i Lucyny, wnukowie Edmunda i Ireny
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

OSTRÓW WIELKOPOLSKI 21 km na NEE od Sulmierzyc
Wg Edwarda Wojtakowskiego& Grzegorza Worsztynowicza w 1938 roku mieszkali w Ostrowie:
Andrzej Karwacki Ostrów Wielkopolski Ul. Wrocławska 100 robotnik
Franciszek Karwacki Ostrów Wielkopolski Droga Gorzycka 140 robotnik
Maria Karwicka Ostrów Wielkopolski Ul. Wierzbowa 8 wdowa


Najmłodsze pokolenia:
• PIOTR KARWACKI i Irena Muzlof:
** LUCYNA KARWACKA ur......... r w Żorach c. Piotra i Ireny Muzolf
** DOROTA KARWACKA . ur....... w Pszczynie, c. Piotra i Ireny Muzolf
** AGNIESZKA KARWACKA, ur. ........ w Żorach, c. Piotra i Ireny Muzolf


*ANDRZEJ KARWACKI i CZESŁAWA KOZIOŁ
** RENATA KARWACKA- Wieciech, ur..... (żona Krzysztofa, matka Dominika Wieciecha), córka Andrzeja i Czesławy Kozioł,
** MAŁGORZATA KARWACKA, ur....., córka Andrzeja i Czesławy Kozioł,
** JOANNA KARWACKA, ur. ....., córka Andrzeja i Czesławy Kozioł,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1630 CHWALISZEW sulmierzycki k. Krotoszyna
1650 GRZEGORZ KARWACKI (ur. ok. 1650 ?) skad pochodził 1689 - 1691r. Remont kościoła w Wylatowej dokonany staraniem proboszcza Walentego Augusta Czapnickiego, ołtarz główny i dwa boczne wykonał Grzegorz Karwacki, snycerz poznański na Chwaliszewie
·          1700 Martin/Marcin Karwacki z Chwaliszewa 3,5 km na N od Sulmierzyc gdzie był chrzestnym


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Geneteka 12 V 2019
1858 ur 100 Apollonia Karwacka Franciscus Marianna Hempowicz Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce

1859 ur 87 Josepha Karwacka Franciscus Marianna Konieczna Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1858 ur 138ur Stanisława Karwacka Josephus Victoria Krenc Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1861 ur 129 Eleonora Karwacka Josephus Victoria Kręc Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1861 ur 129 Eleonora Karwacka Josephus Victoria Kręc Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce


1855 ur 12 Marianna Karwacka Lucas Francisca Szymańska alias Konieczna Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1861 ur 103ur Ludovicus Karwacki Lucas Francisca Szymańska Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1863 ur 128 Veronica Karwacka Lucas Francisca Szymańska Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce


1863 ur 177 Josephus Cepa Paulus Cunegundis Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1866 ur 79 Petrus Cepa Paulus Cunegundis Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1868 ur 13 Petrus Cepa Paulus Cunegunda Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce

1861 ur 81 Josephus Szwałkiewicz Joannes Catharina Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1864 ur 107 Marianna Szwałkiewicz Joannes Catharina Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1866 ur 106 Ladislaus Szwałkiewicz Joannes Catharina Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1868 ur 183 Pelagia Szwałkiewicz Joannes Catharina Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce


1860 ur 92 Francisca Karwacka Martinus Catharina Stybaniewicz Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1862 ur 100ur Joannes Karwacki Martinus Catharina Stybaniewicz Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1864 ur 106 Michalina Karwacka Martinus Catharina Stybaniewicz Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1867 ur 4 Thomas Karwacki Martinus Catharina Stybaniewicz Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1869 ur 37 Theodorus Karwacki Martinus Catharina Stybaniewicz Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce1857 ur 10 Antonina Jelinowska Stanislaus Marianna Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1860 ur 33 Eleonora Jelinowska Stanislaus Marianna Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1862 ur 156 Pelagia Jelenowska Stanislaus Marianna Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1864 ur 139 Marianna Jelenowska Stanislaus Marianna Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1867 ur 74 Stanislava Jelinowska Stanislaus Marianna Karwacka Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce


1867 ur 36 Josephus Karwacki Jacobus Valeria Gareantesiewicz Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1868 ur 106 Ignatius Karwacki Jacobus Valeria Gareantesiewicz Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce
1869 ur 130 Karwacki Jacobus Valeria Gareantesiewicz Sulmierzyce pow. krotoszyński Sulmierzyce

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxGeneteka lipiec / sierpień 2019
1748-1847 zgon 25 Konstanty lat 95 chałupnik Karwacki


walenty 1789 sl Valentinus Karwacki Catharina Machniatka

1792 sl Joannes Olewinski Agneta Karwacka

1793 sl Karwacki Marianna Warszcińska

sebastian 1794 sl Sebastianus Karwacki Hedvigis Tomaszek
1816 ur 43 Antonina Karwacka Sebestyano Hedvigis Tomaszeska
Sobestyan 1822 zgon 14 Wincenty lat 16 Karwacki Sobestyan Jadwiga Tomaszek

1798 sl 4 Antonius Zydel Antonius, Victoria Catharina Karwacka


Biela 1817 ur 139 Andreas Biela Michael Chrystina Karwacka
Biela 1832 ur 103 Nicolaus Biela Michael Christina Karwacka

Biermann 1831 ur 46 Petrus Biermann Paulus Marianna Karwacka

Cepa 1849 sl 7 Paweł Cepa Barbara Karwacka
Cepa 1863 ur 177 Josephus Cepa Paulus Cunegundis Karwacka
Cepa 1866 ur 79 Petrus Cepa Paulus Cunegundis Karwacka
Cepa 1868 ur 13 Petrus Cepa Paulus Cunegunda Karwacka
Cepa 1870 ur 8 Julianna Cepa Paulus Cunegundis Karwacka
Cepa 1872 ur 155 Stanislaus Cepa Paulus Cunegundis Karwacka

Cesarski 1811 ur 102 Michael Cesarski Joannes Francisca Karwacka

Długiewicz 1844 ur 57 Bronislava Długiewicz Joannes Paulus Margaritha Karwacka
Długiewicz 1846 ur 163 Josephus Długiewicz Paulus Margaritha Karwacka
Długniewicz 1842 sl 25 Paweł Długniewicz Małgorzata Karwacka


Gierszewicz 1812 ur 37 Balbina Gierszewicz Luca 1771 Rosalia Karwacka
Gierszewicz 1815 ur 9 Paulus Gierszewicz Luca Rosalia Karwacka
Gierszewicz 1817 ur 118 Francisca Gierszewicz Luca Rosalia Karwacki
Gierszewicz Karwacka 1771-1851 zgon 18 Rozalia lat 80 Gierszewicz Karwacka


Jelenowska 1862 ur 156 Pelagia Jelenowska Stanislaus Marianna Karwacka
Jelenowska 1864 ur 139 Marianna Jelenowska Stanislaus Marianna Karwacka
Jelinowska 1857 ur 10 Antonina Jelinowska Stanislaus Marianna Karwacka
Jelinowska 1860 ur 33 Eleonora Jelinowska Stanislaus Marianna Karwacka
Jelinowska 1867 ur 74 Stanislava Jelinowska Stanislaus Marianna Karwacka
Jelonowski 1853 sl 27 Stanislaus Jelonowski Mathias, Constantia Marianna Karwacka


Hempa sl 6 Nicolaus Karwacki Salomea Hempowicz
Hempowicz 1822 ur 113 Jozef Karwacki Mikołay Salomea
Nicolaus 1825 ur 141 Marianna Karwacka Nicolaus Salomea Hempa
1829 ur 99 Lucas Karwacki Nicolaus Salomea Hempowicz
1853 sl 19 Lucas Karwacki Nicolai, Salomea Francisca Szymańska
1858 ur 100 Apollonia Karwacka Franciscus Marianna Hempowicz


Janki 1826 ur 61 Joannes Karwacki Antonius Agnetha Janka
Janka 1829 ur 60 Jacobus Karwacki Antonius Agnetha Janki
Janka 1832 ur 114 Nicolaus Karwacki Antonius Agnetha Janki
Janka 1834 ur 82 Rosa Karwacka Antonius Agnetha Janki
1846 ur 1 Martianna Karwacka Antonius Agnetha Janka


Miskiewicz 1811 ur 32 Francisca Karwacka Chrysostomus Catharina Miskiewicz
Chrizostomus, Catharina 1852 sl 6 Franciscus Karwacki Chrizostomus, Catharina Brigitta Płączyńska


Szczesnowska 1834 ur 124 Thomas Karwacki Joannes Francisca Szczesnowska
Szczesnowska 1835 zgon 4 Tomasz dni 12 Karwacki Jan Franciszka
Szczesnowska 1837 ur 13 Jozefa Karwacka Jan Franciszka Szczesnowska
1839 ur 102 Katarzyna Karwacka Jan Franciszka Szczesnowska
1842 ur 55 Stanisław Karwacki Jan Franciszka Szczesnoska
1845 ur 76 Martianna Karwacka Joannes Francisca Szczesnowska
1849 ur 170 Franciszek Karwacki Jan Franciszka SzczesnowskaWoyciechowska 1805-1851 zgon 119 Cunegunda lat 46 Franciszkowa Karwacka Wojciechowska
Woyciechowska 1832 ur 96 Martinus Karwacki Franciscus Cunegundis Wojciechowska
Wojciechowska 1833 ur 116 Joannes Karwacki Franciscus Cunegundis Wojciechowska
Wojciechowska 1836 ur 53 Florentyna Karwacka Franciszek Kunegunda Woyciechowska
1839 ur 36 Wojciech Karwacki Franciszek Kunegunda Wojciechoska
1841 ur 66 Piotr Karwacki Franciszek Kunegunda Wojciechowska
1844 ur 32 Apolonia Karwacka Franciscus Cunegundis Wojciechowska
1846 ur 124 Bronislaus Karwacki Franciscus Cunegundis Wojciechowska
1851 zgon 42 Karwacki Franc Cunegunda Wojciechowska
1852 zgon 166 Paulina lat 9 Karwacka Franz Cunegunda Wojciechowska
Konieczna 1859 ur 87 Josepha Karwacka Franciscus Marianna Konieczna


Konieczna 1826 ur 48 Florentina Konieczna Andreas Marcianna Karwacka
Konieczny 1823 sl 21 Andrzej Konieczny Andreas Marcyanna Karwacka


1841 zgon 10 Joanna lat 35 Karwacka
Konieczna 1844 ur 146 Thomas Karwacki Stanislaus Gertrudis Konieczna
Konieczna 1846 ur 115 Susanna Karwacka Stanislaus Gertrudis Konieczna
Konieczna 1850 ur 22 Teofila Karwacka Stanislaus Gertruda Konieczna
Stanislaus 1854 ur 54 Josepha Karwacka Stanislaus Gertrudis Konieczna
Thomas 1872 ur 98 Felix Karwacki Thomas Marianna Wieczorek
Krenc 1850 sl 5 Joseph Karwacki Victoria Kręc
Kręc 1853 ur 129 Theodorus Karwacki Josephus Victoria Krenc
1858 ur 138 Stanisława Karwacka Josephus Victoria Krenc
1861 ur 129 Eleonora Karwacka Josephus Victoria Kręc


Stybaniewicz 1860 ur 92 Francisca Karwacka Martinus Catharina Stybaniewicz
Stybaniewicz 1864 ur 106 Michalina Karwacka Martinus Catharina Stybaniewicz
Stybaniewicz 1870 ur 17 Marianna Karwacka Martinus Catharina Stybaniewicz
Stybaniewicz 1871 zgon 89 Michalina lat 7 Karwacka Martinus Catharina Stybaniewicz
1862 ur 100 Joannes Karwacki Martinus Catharina Stybaniewicz
1867 ur 4 Thomas Karwacki Martinus Catharina Stybaniewicz
1869 ur 37 Theodorus Karwacki Martinus Catharina Stybaniewicz
1871 ur 31 Leo Karwacki Martinus Catharina Stybaniewicz
1873 ur 150 Stanislaus Karwacki Martinus Catharina Stybaniewicz

Szymańska alias Konieczna 1854 ur 11 Paulus Karwacki Lucas Francisca Konieczna alias Szymańska
Konieczna 1854 zgon 31 Paul 8 tyg Karwacki Lucas Francisca Szymańska
Szymańska 1855 ur 12 Marianna Karwacka Lucas Francisca Szymańska alias Konieczna
Szymańska 1861 ur 103 Ludovicus Karwacki Lucas Francisca Szymańska
Szymańska 1863 ur 128 Veronica Karwacka Lucas Francisca Szymańska
1871 zgon 102 Veronica 6 lat Karwacka Lucas Francisca Konieczna
1871 ur 27 Josephus Karwacki Lucas Francisca Szymańska
1871 zgon 88 Josephus 6 mies Karwacki Lucas Francisca Szymańska
1873 ur 6 Agnes Karwacka Lucas Francisca Szymańska
1873 zgon 23 Agnes 1 mies Karwacka Lucas Francisca Szymańska
1873 ur 5 Josephus Karwacki Lucas Francisca Szymańska
1873 zgon 25 Josephus 1 mies Karwacki Lucas Francisca Szymańska


Sosińska 1873 ur 121 Marianna Karwacka Adalbertus Stanislava Sosińska
Sosińska 1873 zgon 101 Marianna 2 mies Karwacka Adalbertus Stanislava Sosińska1843-1871 zgon 41 Teodozja lat 28 Karwacka Zydel Aleksander Julianna

Wojciech 1841 sl 16 Konstanty Karwacki Barbara Zielezińska
konstanty 1842 ur 50 Wojciech Karwacki Wojciech ? Barbara Zielezińska
1845 ur 106 Martianna Karwacka Constantinus Agatha
Constantinus, Barbara Zielezińska 1871 sl 26 Adalbertus Karwacki Constantinus, Barbara Zielezińska Stanislava Sosińska
Nawrocki 1872 sl 8 Joannes Nawrocki Thomas, Victoria Wojciechowska Martianna KarwackaJacobus 1867 ur 36 Josephus Karwacki Jacobus Valeria Gareantesiewicz
Jacobus 1868 ur 106 Ignatius Karwacki Jacobus Valeria Gareantesiewicz
Jacobus 1869 ur 130 Karwacki Jacobus Valeria GareantesiewiczPaweł 1828 ur 44 Roch Karwacki Paweł MaryannaValentinus 1845 ur 104 Marcellus Karwacki Valentinus Victoria Tomaszewska1850 ur 98 Hiacenth Karwacki Maryanna Karwacka
1852 zgon 24 Hiacinth 1,5 roku Karwacki Marianna KarwikKorbasiewicz 1812 ur 39 Ambrosius Korbasiewicz Petrus Marianna Karwacka


Lucka 1872 ur 160 Hedvigis Lucka Ladislaus Martianna Karwacka
Lucke 1870 ur 127 Hiacynythus Lucke Ladislaus Martianna Karwacka


Nawrocka 1816 ur 110 Thomas Nawrocki Paulo Maryanna Karwacka
Nawrocki 1819 ur 18 Francisca Nawrocka Maryanna Karwacka
Nawrocki 1825 ur 142 Adamus Nawrocki Paulus Marianna Karwacka
Nawrocki 1872 sl 8 Joannes Nawrocki Thomas, Victoria Wojciechowska Martianna Karwacka


Oleszyński 1873 sl 18 Franciscus Oleszyński Andreas, Christina Susanna Karwacka
Oleszyński 1874 ur 37 Josephus Oleszyński Franciscus Susanna Karwacka


Orzeszynska 1813 ur 54 Aloysius Orzeszynski Paulus Marianna Karwacka
Orzeszynska 1815 ur 35 Julianna Orzeszynska Paulo Maryanna Karwacka
Orzeszynska 1816 ur 87 Joannes Cantius Orzeszynski Paulo Maryanna Karwacka
Orzeszynska 1818 ur 107 Nicolaus Orzeszynski Paulo Maryanna Karwacka
Orzeszynski 1821 ur 41 Krystyana Orzeszynska Paweł Maryanna Karwacka
Orzeszynski 1824 ur 26 Francisca Orzeszynska Paulus Marianna Karwacka
Orzeszynski 1826 ur 101 Brigitta Orzeszynska Paulus Marianna Karwacka
Orzeszyńska 1852 zgon 161 Francisca lat 26 Orzeszyńska Paul Marianna Karwacka


Schöpe 1827 ur 132 Thomas Schöpe Antonius Margaretha Karwacka
Schöpe 1832 ur 41 Antonina Schepe Antonius Margaritha Karwacka


Szwałkiewicz 1861 ur 81 Josephus Szwałkiewicz Joannes Catharina Karwacka
Szwałkiewicz 1864 ur 107 Marianna Szwałkiewicz Joannes Catharina Karwacka
Szwałkiewicz 1866 ur 106 Ladislaus Szwałkiewicz Joannes Catharina Karwacka
Szwałkiewicz 1868 ur 183 Pelagia Szwałkiewicz Joannes Catharina Karwacka
Szwałkiewicz 1871 ur 52 Leo Szwałkiewicz Joannes Catharina Karwacka
Szwałkiewicz 1873 ur 161 Franciscus Szwałkiewicz Joannes Catharina Karwacka


Trawinska 1833 ur 110 Maria Trawińska Josephus Francisca Karwacka
Trawinski 1833 ur 5 Franciscus Trawiński Josephus Francisca Karwacka
Trawińska 1836 ur 10 Władysław Trawiński Jozef Franciszka Karwacka
Trawińska 1841 ur 31 Joanna Trawinska Jozef Franciszka Karwacka
Trawiński 1844 ur 65 Jacobus Trawiński Josephus Francisca Karwacka
Trawiński 1849 ur 74 Jan Trawinski Jozef Franciszka Karwacka
Trawiński 1846 ur 125 Franciscus Trawiński Josephus Francisca Karwacka
Trawiński 1851 zgon 114 Marianna lat 18 Trawińska Joseph Francisca Karwacka
Trawiński 1852 zgon 36 Trawiński Joseph Francisca Karwacka


Warcinski 1816 ur 109 Thomas Warszczynski Stanislao Maryanna Karwacka
Warszczynska 1818 ur 87 Hedvigis Warszczynska Stanislao Marcyanna Karwacka
Warszczynski 1821 ur 115 Andrzey Warcinski Stanisław Marcyanna Karwacka
Warszynska 1825 ur 30 Francisca Warszynska Stanislaus Marcianna Karwacka
Warszynski 1825 ur 29 Casimirus Warszynski Stanislaus Marcianna Karwacka
Waszczynska 1830 ur 58 Magdalena Waszczynska Stanislaus Marianna Karwacka
Waszczyńska 1833 ur 37 Vincentius Waszczyński Stanislaus Martianna Karwacka
Waszczyński 1836 ur 54 Kornelia Waszczyńska Stanisław Marcyanna Karwacka
Avatar użytkownika
akarw
Zaawansowany
Zaawansowany
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Poprzednia stronaNastępna strona

Powrót do K____