22262. Nowakowski Franciszek

Bardzo proszę:
Jest to dział encyklopedyczny - więc NIE PROWADZIMY TU ROZMOW, NIE SZUKAMY PRZODKOW, INFORMACJI, KONTAKTOW - tu gromadzimy informacje, piszemy encyklopedycznie, ogólnie, bezosobowo. Każdy kto będzie zainteresowany umieszczoną przez Ciebie notą, sam widzi że interesujesz się rodziną, osobą, na pewno więc dopisze jeśli coś wie, lub się skontaktuje z Tobą. Jeśli chcesz poinformować że "szukasz..." napisz to w dziale ogłoszeń!

Jak pisać tutaj? - reguły, porady

Nowakowski Franciszek

Postprzez wanka » 07.12.2013

NOWAKOWSKI Franciszek (1892-1968),
nestor polskiego Iniarstwa. Urodził się 10 X 1892 w Pakości, w rodzinie szewca i kupca Wawrzyńca oraz Heleny z Ponickich. Miał pięcioro rodzeństwa: Wacława (ur. 1901), Pelagię, Zofię, Kazimierę i Martę (ur. 1912). Do szkoły elementarnej uczęszczał w Pa­kości. Gimnazjum i studia handlowe ukoń­czył w Inowrocławiu. W 1911 współorgani­zował na Kujawach Towarzystwo Gimna­styczne „Sokół". W 1912 przybył do Lesz­na i został przewodniczącym Towarzystwa Młodzieży Kupieckiej, zajmującej się orga­nizowaniem kursów oświatowych. Wcielo­ny w czasie l wojny światowej do armii nie­mieckiej, został skierowany na front fran­cuski. Zwolniony, w 1917 osiedlił się w po­wiecie milickim. W 1919 założył w Lesznie przedsiębiorstwo zbożowe. W 1920 wziął udział w III powstaniu śląskim i został ran­ny. W tymże roku założył w Lesznie Towa­rzystwo Chrześcijańskie Samodzielnych Kupców. W sierpniu 1922 był współzałożycielem leszczyńskiej Spółki Akcyjnej „Linum", którymi akcjonariuszami byli: S. Ponikiewski, S. Nowakowski i Spółka Akcyjna „Stradom" z Częstochowy. W listopadzie 1925 spółka uległa likwidacji. 12 l 1926 N. założył w Lesznie „Fabrykę Przeróbki Sło­my Lnianej i Konopnej", z której 17 VI 1938 powstała Spółdzielnia „Len". Pełnił w niej funkcję prezesa i z przerwą w czasie oku­pacji kierował do 1947. Osadzony podczas II wojny światowej w obozie koncentracyj­nym w Dachau, został zwolniony dzięki in­terwencji Niemców, z którymi przed wojną utrzymywał kontakty handlowe. Po zwolnie­niu z obozu przebywał w Warszawie i Lwo­wie, w marcu 1945 wrócił do Leszna. Po upaństwowieniu spółdzielni „Len" pracował w roszarniach podległych Centralnemu Za­rządowi Przemysłu Roszarniczego we Wro­cławiu i w CZP Włókien Łykowych w Łodzi, na stanowisku inspektora - doradcy. W 1957 przeszedł na emeryturę. Oprócz pra­cy zawodowej prowadził szeroką działal­ność społeczną. W 1920 został tymczaso­wym członkiem Rady Miejskiej w Lesznie i z jej ramienia przejmował Kasę Chorych, zostając członkiem jej zarządu. Po pierw­szych wyborach komunalnych został rad­nym miasta Leszna. Od 1925, przez 9 lat, wybierano go przewodniczącym Rady Miej­skiej. Był też, z listy Narodowej Partii Ro­botniczej, członkiem Wydziału Powiatowe­go od 21 l 1926 i od 2 IX 1936 do wybuchu II wojny światowej. Pełnił funkcję radcy Izby Przemysłowo-Handlowej w Poznaniu oraz prezesa Związku Towarzystw Kupieckich w Poznaniu. W 1935 był delegatem miasta Leszna na III Zjazd Związku Miast Polskich w Warszawie oraz członkiem Rady Naczel­nej i zarządu Związku Miast Polskich. Po­siadał odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasłu­gi, Śląski Krzyż Powstańczy i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 10 XI 1968 w Lesznie i został pochowany 13 XI, na cmentarzu przy ul. Kąkolewskiej. Za żonę pojął Symforianę z Brzesińskich, 9 II 1915 w Lesznie. Małżeństwo miało troje dzieci: Helenę, Czesława (prawnika) i Ja­nusza.
Komolka M., Sierpowski S., Leszno. Zarys dziejów, Po­znań 1987; Kalendarium miasta Leszna, red. Piwoń A., Leszno 1996; Ziemia leszczyńska, red. Deresiewicz J., Poznań 1966; Szwed R., Związek Miast Polskich 1917-1990-1994, Poznań 1995; - Księga Ślubów Urzędu Sta­nu Cywilnego w Lesznie 1915; Księga zmarłych USC w Lesznie, 1968; Księga zmarłych parafii św. Mikołaja w Lesznie, 1968; Księga USC, Pakość 1892; - Inf. pisem­ne Stefana Nowakowskiego.
Zbigniew Gryczka
Avatar użytkownika
wanka
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 5
Pomoc techniczna (1) Wybitna informacja (2) Twórca indeksów (1)

Powrót do N____