22255. Stach Teodor Marian

Bardzo proszę:
Jest to dział encyklopedyczny - więc NIE PROWADZIMY TU ROZMOW, NIE SZUKAMY PRZODKOW, INFORMACJI, KONTAKTOW - tu gromadzimy informacje, piszemy encyklopedycznie, ogólnie, bezosobowo. Każdy kto będzie zainteresowany umieszczoną przez Ciebie notą, sam widzi że interesujesz się rodziną, osobą, na pewno więc dopisze jeśli coś wie, lub się skontaktuje z Tobą. Jeśli chcesz poinformować że "szukasz..." napisz to w dziale ogłoszeń!

Jak pisać tutaj? - reguły, porady

Stach Teodor Marian

Postprzez wanka » 07.12.2013

STACH Teodor Marian (1879-1956),
na­uczyciel, dyrektor szkół. Urodził się 1 XI 1879 w Bogumiłowicacń k. Tarnowa. Był sy­nem Karola, naczelnika stacji kolejowej i Anieli z Brukne-rów. Miał 2 bra­ci, z których Ka­rol (u r. 1875) byt profesorem i kuratorem Ślą­skiego Okręgu Szkolnego w Ka­towicach, a Jan (ur. 1877) profe­sorem na Uni­wersytecie Jagiellońskim w Krakowie. S. lata młodzieńcze spędził we Lwowie, skąd po ukończeniu V klasy gim­nazjalnej przeniósł się z rodzicami do Kra­kowa. Tam ukończył gimnazjum i odbył studia z zakresu historii i geografii, ukończo­ne w 1901 na Uniwersytecie Jagiellońskim. W Krakowie został dyrektorem Gimnazjum Sióstr Urszulanek. Wiosną 1920 przybył do Leszna, powołany na stanowisko dyrekto­ra Państwowego Seminarium Nauczyciel­skiego Żeńskiego. Obowiązki te przejął po dyrektorze narodowości niemieckiej i przy­wrócił szkole polski charakter. Gdy pełnił funkcję dyrektora, szkołę odwiedzili: ks. kar­dynał E. Dalbor i prezydent RP S. Wojciechowski. S. poza pracą w szkole pełnił, aż do przejścia na emeryturę, funkcję prze­wodniczącego komisji kwalifikacyjnej na­uczycieli na okoliczne powiaty. Współpra­cował z miejscowymi pułkami wojska i Pol­skim Czerwonym Krzyżem. W 1932 prze­szedł na emeryturę Bezpośrednią przyczy­ną odejścia z seminarium była zdecydowa­na odmowa przystąpienia do Bezpartyjne­go Bloku Współpracy z Rządem (BBWR) i wprowadzenia polityki do szkoły. Po wybu­chu wojny w 1939 na polecenie władz Lesz­na ewakuował się, jednak wkrótce powró­cił. 11 XI 1939 został usunięty przez Niem­ców ze swojego mieszkania i udał się z ro­dziną do Krakowa. Pracował tam jako tłu­macz języka niemieckiego u swego kolegi posiadającego kancelarię notarialną. W 1945, tuż za frontem, powrócił do Leszna i z polecenia Kuratorium Poznańskiego za­jął się organizacją Liceum Pedagogiczne­go i Szkoły Ćwiczeń. Gmach szkolny w 1945 był zajęty na szpital dla żołnierzy ra­dzieckich. Usilne starania S. przyczyniły się do uruchomienia szkoły w maju 1945. Funk­cję dyrektora liceum pełnił do końca roku szkolnego 1946/7, po czym ponownie prze­szedł na emeryturę i opuścił Leszno, miesz­kając kolejno we Włoszakowicach, Suchej Beskidzkiej i Jeleśni. Zmarł 29 II 1956 w Jeleśni pow. Żywiec i tam, 3 III, został po­chowany. Jego żoną była Helena z Kisielewskich, siostra Zygmunta Kisielewskiego, ojca Stefana, słynnego Kisiela, z którą ślub zawarł w 1907 w Krakowie. Małżeństwo miało pięcioro dzieci: Helenę (ur. 1910), na­uczycielkę, Teodora (ur. 1913), rolnika, Ma­riana (ur. 1915), nauczyciela, Adama (ur. 1917), stomatologa i Anielę (ur. 1925), z zawodu nauczycielkę.
Jędraś S..Dyrektor Teodor Stach,,.Panorama Leszczyńska": 1992 nr 8 s.10;-lnf. Anieli Zygadło;- Fot. ze zbiorów autora.
Stanisław Jędraś
Avatar użytkownika
wanka
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 5
Pomoc techniczna (1) Wybitna informacja (2) Twórca indeksów (1)

Powrót do S____