9788. Korsak h. Korsak

Bardzo proszę:
Jest to dział encyklopedyczny - więc NIE PROWADZIMY TU ROZMOW, NIE SZUKAMY PRZODKOW, INFORMACJI, KONTAKTOW - tu gromadzimy informacje, piszemy encyklopedycznie, ogólnie, bezosobowo. Każdy kto będzie zainteresowany umieszczoną przez Ciebie notą, sam widzi że interesujesz się rodziną, osobą, na pewno więc dopisze jeśli coś wie, lub się skontaktuje z Tobą. Jeśli chcesz poinformować że "szukasz..." napisz to w dziale ogłoszeń!

Jak pisać tutaj? - reguły, porady

Korsak h. Korsak

Postprzez jerzy » 03.06.2010

KORSAK h. KORSAK v. KOTWICA. Herb — w polu czerwonem dwie kotwice czarne, barkami ku sobie zwrócone, w środku spojone ogniwem; w koronie trzy pióra strusie. Podług niektórych heraldyków, i słuszniej, kotwice mają być srebrne.
Senatorowie w rodzinie: Józef, kasztelan miński 1597 r., tegoż roku kasztelan połocki, um. 1618 r. Jan, kasztelan derpski 1620 r., kasztelan połocki 1621 r., um. 1625 r. Józef, wojewoda mśeisławski 1639 r., um. 1643 r. Jan, kasztelan połocki 1661 r., um. 1697 r.
Stara,rozrodzona i zamożna na Rusi Białej, a szczególniej w wojew. połockiem, rodzina; liczni Korsakowie brali od swych posiadłości przydomki: Bobynicki, Głębocki, Hołubicki, Udzielski i Zaleski. Zenowiej (Zenobiusz) miał kilku synów, z których po Michale, dziedzicu Bobynicz idą Bobyniccy - Korsakowie, po Iwanie, dziedzicu Hołubić, poszli] Hołubiccy-Korsakowie, a po bracie Zenowieja, Ostaflm (Eustachy), który w 1475 roku otrzymał włość w pow. połockim. i miał synów, Bohdana i Hleba, idą od Bohdana Głęboccy-Korsakowie, i od Hleba-Udzielsey i Zalescy-Korsakowie.
Bobyniccy - Korsakowie. Michał, dziedzic Bobynicz i Dzicrnowicz 1487 r., zaślubił Hannę Chreptowiczównę i z niej miał synów: Bazylego, Iwana i Jacka, właściciela Kulikowszczyzny, w połockiem, żonatego z Bystrejską.
Bazyli, dziedzic Bobynicz, Dziernowicz i Sieliszcza, horodniczy połocki 1552 r., z żony Bohdany ks. Sieńskiej pozostawił córki: Hannę, żonę Ulechny Rahozy, Pietruchnę za Dymitrem Sapiehą, Polonię za Marcinem Kurczem, Rainę, żonę Michała ks. Druckiego-Sokolińskiego, i synów, Dymitra i Romana.
Dymitr, dziedzic na Sieńsku, chorąży połocki 1589 r., miał córkę Maryannę za Krzysztofem Szadurskim i synów, Dawida, żonatego z Katarzyną Pacówną, i Daniela, po którym z Maryanny Podbipięcianki synowie, Adam i Feliks; po Dawidzie synowie, Daniel i Stanisław, a po Stanisławie syn Zacharyasz miał mieć synów: Grzegorza, Gabryela i JaFna.
Roman, drugi syn Bazylego, dziedzic na Sieńsku 1586 r., z żony Halszki Przysieckiej pozostawił kilkunastu synów, z których: Zacharyasz, żonaty z ks. Świrską, miał synów, Heronima i Maksymiliana, cześnika, starodubowskiego 1676 r., Rafał pozostawił syna Ananiasza, pułkownika wojsk rosyjskich 1664 roku, a Mizael miał synów, Józefa i Nikodema; po Józefie z Wojnianki-Jasienieckiej synowie: Józef, Krzysztof i Stanisław, i z nich Stanisław miał syna Pawła, po którym kilku synów i z tych Szymon pozostawił syna Ignacego, chorążego smoleńskiego 1778 r., którego syn Leonard, rotmistrz wileński 1791 r., z żony Maryanny Podbereskiej miał syna Wilhelma, po którym synowie: Wiktor, Konstanty, Lucyan i Polikarp wylegitymowani w Cesarstwie 1854 r. i zapisani do ksiąg szlachty gub. wileńskiej. Polikarp z Emilii Krukowskiej ma syna Witolda, dziedzica Jurowszczyzny, żonatego z Maryą Horbowską-Zarankówną.
Iwan, drugi syn Michała, dziedzica Bobynicz, chorąży połocki 1552 r., miał córkę Łubkę Kozłową i synów: Bazylego, dziedzica Borysowicz, poborcę i chorążego mozyrskiego 1580 r., ostatnio chorążego połockiego, Szymona, Michała i Grzegorza.
Symon miał synów: Jana, pisarza i sędziego grodzkiego żmudzkiego 1642 r., Piotra, posesora królewszczyzny Bejsagoły 1624 r., i Rafała, archimandrytę wileńskiego, władykę halickiego i koadjutora metropolity kijowskiego 1626 r., biskupa pińskiego i turowskiego 1632 r., ostatnio 1637 r. metropolitę kijowskiego, męża wielkich zdolności i propagatora Unii, który umarł w Rzymie 1642 r.
Michał, dziedzic Bobynicz 1582 r., z żony Protaszewiczówny pozostawił synów, Jana Chryzostoma, kanonika lateraneńskiego, i Romana, po którym z Krystyny Chreptowiczówny synowie: Bazyli, Jan, Konstanty, Michał, Piotr i Rafał.
Bazyli, dziedzic dóbr Starosiele, skarbnik połocki, podpisał elekcyę 1674 r. z wojew. połockiem; deputat na Trybunał litewski 1680 r., z żony Anny Zaborowskiej miał synów: Aleksandra, Heronima, Romana i Samuela.
Aleksander, dziedzic Świły, strażnik połocki 1716 r., zaślubił Joannę Darewską i z niej pozostawił synów: Pelicyana, Józefa i Michała.
Józef z Anny Bujniekiej miał synów, Jana, sędziego grodzkiego i rotmistrza połockiego 1764 r., po którym z Maryi Korsakówny synowie: Ambroży, chorąży dziśnieński 1798 r., żonaty z Anną Wołodkowiczówną, Józef i Wincenty, szambelan królewski 1794 r., i Tadeusza, łowczego parnawskiego 1780 r., po którym z Barbary Błażejewiczówny synowie, Antoni i Michał; z nich Antoni pozostawił synów, Ignacego, żonatego z Augustą Mirska, i Wincentego.
Michał, dziedzic Świły, ze strażnika sędzia pograniczny połocki 1742 r., miał synów: Aleksandra, Jana, sędziego grodzkiego i rotmistrza połockiego 1771 r., po którym synowie: Józef, Kazimierz, Mikołaj, Romuald i Wincenty zapisani do ksiąg szlachty 1804 r., Jerzego, Lucyusza, szambelana królewskiego 1791 r., i Pawła.
Aleksander, z namiestnika grodzkiego strażnik połocki 1771 roku, z żony Tekli Rypińskiej pozostawił synów: Ignacego, Jana i Józefa, porucznika wojsk litew. 1789 r.; po Janie, szambelanie, z Karoliny Zaleskiej-Korsakówny córka Marya za Piotrem Wińczą i syn Aleksander z Kamili Szumskiej pozostawił córkę Maryę, żonę Kacpra Żaby.
Jerzy, sędzia ziemski połocki 1770 r., miał synów: Antoniego, Dominika, Józefa, Leona i Wincentego; po Antonim synowie: Jan, Joachim i Józef, po Dominiku synowie, Józefat i Leon i po Józefie synowie: Antoni, Franciszek i Paweł zapisani 1804 r. do ksiąg szlachty gub. mińskiej.
Paweł, ostatni syn sędziego Michała, dziedzic Świły, rotmistrz połocki 1764 r., z Anny Teplerówny pozostawił syna Sylweryusza, skarbnika połockiego 1787 r., po którym synowie: Antoni, Kazimierz i Ludwik zapisani 1804 r. do ksiąg szlachty gub. mińskiej.
Hieronim v. Hieronim-Michał, syn skarbnika Bazylego, dziedzic Puciacina, podstoli smoleński i deputat na Trybunał litew. 1705 r., z Maryanny Ostrowskiej miał synów, Bazylego i Ignacego. Bazyli, horodniczy połocki 1747 r., z Anny Sielickiej pozostawił córkę Anielę, Karmelitankę w Wilnie, i synów: Franciszka, Jerzego i Józefa; po Jerzym, staroście kuszlickim 1755 r., ostatnio sędzim ziemskim połockim i kawalerze orderu św. Stanisława, synowie, Ignacy i Kazimierz, i po Józefie synowie, Adam i Antoni zapisani 1804 r. do ksiąg szlachty gub. mińskiej.
Ignacy, drugi syn podstolego Heronima-Michała, dziedzic na Puciacinie, rotmistrz połocki 1741 r., z Maryanny Rypińskiej pozostawił synów, Józefa i Stefana, po którym syn Kazimierz zapisany 1804 r. do ksiąg szlachty gub. mińskiej.
Synowie Ignacego Korsaka i Marianny Rypińskiej: Józef i Stefan, dopełnili w 1764 r. w Dziśnie działu dóbr ojczystych: Kuleszowa, Ostrowszczyzny, Ambrosionki, Pleyna, Utwinki, Szerapina, Zawai i Zadzie z przyległościami [Nies.]
Jan, syn Romana i Chreptowiczówny, dziedzic Droczyna, z podczaszego-podkomorzy i poseł połocki 1659 r., kasztelan połocki 1661 r., podpisał elekcyę 1674 r.; miał dwie żony, Marynę Dubowiczówną i Konstancyę Galińską, z których miał synów: Jana, Kazimierza, Karmelitę, i Stefana, który podpisał elekcyę 1674 r. z wojew. połockiem.
Stefan, dziedzic Psui 1671 r., z żony Katarzyny Montygajłówny miał synów, Tomasza, dziedzica dóbr Kluszczany, kanonika wileńskiego i proboszcza ejszyskiego 1762 r., i Józefa, dziedzica Psui, łowczego połockiego 1723 r., po którym z Teresy Pakoszówny, stolnikówny połockiej, córka Teresa za Karolem Sielawą, starostą sukolskim, i synowie, Antoni i Ignacy.
Ignacy, pułkownik wojew. połockiego 1772 r., żonaty z Eleonorą Przysiecką, pozostawił córki: Anielę, zakonnicę, Annę za Trojanem Swołyń-skim, marszałkiem drysieńskim, Franciszkę za Mikołajem Reutem, sędzią ziemskim witebskim, Konstancyę lv. Miłośnicką, 2v. Brzozowską i synów, Dominika i Wincentego.
Dominik, dziedzic Psui, Ostrowa i Dziwnik, z koniuszego chorąży połocki i kawaler orderu św. Stanisława 1792 r., ostatnio chorąży dzisień-ski 1804 r„ z żony Mikoszanki miał syna Bartłomieja, zapisanego 1804 r. do ksiąg szlachty gub. mińskiej.
Wincenty, dziedzic Hlebowszczyzny 1778 r., pisarz ziemski połocki 1787 r., marszałek lepelski 1812 r., z Maryi Bujnickiej pozostawił dwie córki, Albertynę za Aloizym Żabą, sędzią ziemskim lepelskim, i Józefę za Ignacym Bobynickim-Korsakiem.
Piotr, syn Romana i Chreptowiczówny, dziedzic Chroszczowa, deputat na Trybunał litewski 1664 r., podpisał elekcyę 1674 r. z wojew. połockiem; z żony Wołłowiczówny miał syna Karola-Jana, strażnika smoleńskiego 1670 r., cześnika wileńskiego 1698 r., ostatnio 1711 r. chorążego smoleńskiego, po którym z Barbary Tyzenhauzówny syn Paweł, dziedzic Janiuszkowszczyzny, w wileńskiem, chorąży smoleński 1750 r., pozostawił synów, Jana, podwrojewodzego smoleńskiego 1788 r., i Leonarda; Ignacy z synem Franciszkiem, syn Jana, i Adam, syn Leonarda, zapisani 1820 r. do ksiąg szlachty gub. mińskiej.
Grzegorz, ostatni z synów chorążego Iwana, miał mieć siedmiu synów: Andrzeja, ożenionego z Rainą Wołczkówną, Jerzego, Krzysztofa, Łukasza, Michała, Stanisława i Stefana, deputata na Trybunał litewski 1634 r., po którym z Puciatówny syn Marcyan-Zbigniew, podczaszy wendeński 1661 r., sędzia grodzki połoeki i poseł 1668 r., ostatnio wojski smoleński, żonaty 7, Maryanną Sielicką, podpisał elekcyę 1674 r. z wojew. połockiem i był deputatem do boku prymasa.
Krzysztof, z chorążego podkomorzy połoeki 1650 r., z Elżbiety Sa-pieżanki, wojewodzianki brzeskiej, pozostawił synów, Grzegorza i Michała; Grzegorz miał synów: Aleksandra, Pelicyana, Jana i Teofila, który podpisał elekcyę 1674 r. z wojew. połockiem, a Michał, poborca, wojski i sędzia ka-pturowy połoeki 1669 r., pozostawił synów, Bazylego i Krzysztofa.
Łukasz, czwarty syn Grzegorza, dziedzic dóbr Dziwniki 1657 r., zaślubił Krystynę Świderską i z niej pozostawił synów: Józefa, Samuela, Siemiona, żonatego z Rahozianką, z której synowie, Feliks i Mikołaj, i Stefana, dziedzica Sokoliszcza 1660 r., po którym z Katarzyny Ogińskiej córki, Krystyna za Konstantym Niemirowiczom-Szczytem, podsędkiem połockiem, i Maryanną lv. za Pawłem ks. Świrskim, 2v. za Janem Bykowskim.
Józef, syn Łukasza i Świderskiej, miał synów, Dadźboga, po którym syn Felicyan, krajczy połoeki 1769 r., i Seweryna, cześnika smoleńskiego 1728 r., którego synowie: Aleksander, Józef i Karol.
Aleksander, rotmistrz 1745 r., skarbnik orszański 1748 r., ostatnio 1781 r. sędzia ziemski orszański, pozostawił synów: Ignacego, rotmistrza królewskiego 1793 r., Józefa i Stanisława; po Stanisławie synowie, Józef, tego synowie: Adam, Dominik, Faustyn, Feliks i Jan, i Michał miał synów: Stanisława, Władysława i Wojciecha.
Józef, syn cześnika Seweryna, pozostawił synów: Hilarego, Kazimierza, rotmistrza połockiego 1767 r., po którym syn Romuald, szambelan królewski, i Ludwika.
Hilary, rotmistrz 1754 r., sędzia grodzki połoeki 1781 r., z Anieli Bajkowskiej miał syna Józefa-Marcelego, z chorążego podkomorzego borysowakiego 1798 r., zapisanego do ksiąg szlachty gub. wileńskiej 1804 r.
Karol, ostatni syn cześnika Seweryna, dziedzic Daniewa, poseł nowogrodzki 1750 r., oboźny połoeki i starosta olański, z 1-ej żony Franciszki Pakoszówny pozostawił synów: Ignacego, budowniczego połockiego 1780 r., Stanisława, podczaszego połockiego 1781 r., Tadeusza, ze skarbnika podczaszego połockiego 1783 r., ostatnio sędziego ziemskiego wileńskiego 1787 r., który silnie protestował przeciw rozbiorowi kraju i nie dał się do tego nakłonić ofiarą kasztelanii i orderu, a w 1794 r. przyłączywszy się do powstania, poległ przy zdobyciu Pragi, z żoną Heleną Bolewiczówną bezdzietny, i Trojana, a z 2-iej żony Franciszki Konińskiej miał Karol synów, Franciszka, podczaszego smoleńskiego 1787 r., i Leopolda,
Trojan, skarbnik smoleński 1775 r., łowczy 1780 r., a od 1792 r. sędzia graniczny połoeki, miał dwie żony, Małgorzatę Hurynowiczówną, z niej córka Wincenta za Wincentym Korsakiem i syn Ignacy, i Antoninę Szumską, z której córka Maryanna za Ludwikiem Korsakiem, chorążym dziśnieńskim, i synowie: Jerzy, marszałek lepelski 1812 r., żonaty z Antoniną Korsakówną, Adam, Justyn, Stanisław i Józef, dziedzic Daniewa, marszałek lepelski 1822 r., z żony Maryanny Korsakówny pozostawił córki: Adelę za Janem Czerep-Spirydowiczem, Emilię za Kajetanem Korsakiem, Konstancyę Klepacką, Maryę Sipajłową i synów, Aleksandra i Jana.
Justyn, dziedzic Zaskorek 1828 r„ żonaty z Anną Piotuchówną-Kublicką, miał córki: Alinę, Maryę Józefowa Bujnicką, Oktawie i synów: Adolfa, Eugeniusza, Ottona i Ryszarda, żonatego z Matyldą Jodziewi-czówną.
Eugeniusz, dziedzic Zaskorek, wygnaniec w 1868 r., z żony Natalii, córki Feliksa Waliszewskiego, pozostawił córki: Annę, Julię, Maryę za Romanem Ratomskim i synów: Zdzisława, sędziego, ks. Karola, prefekta szkół, Tadeusza, adwokata przysięgłego w Warszawie, żonatego z Janiną Dziewulską, i Gustawa, dziedzica Chociewicz, w witebskiem, żonatego z Jadwigą Chełmińską.
Stanisław, ostatni z synów chorążyca Grzegorza, miał syna Trojana, dziedzica Dziernowicz, wojskiego kowieńskiego, który podpisał elekcyę i 1674 r. z wojew. połockiem; Trojan miał dwie żony, Konstancyę Sokołówiską i Konstancyę ks. Massalską i z nich pozostawił synów: Aleksandra, , Stanisława, strażnika połockiego 1689 r., żonatego z Anną Urbanowiczówną-Pielecką, podstolanką mścisławską, który podpisał elekcyę 1674 r. z wojew. połockiem, i Andrzeja, strażnika 1681 r., podstolcgo połockiego 1699 r., po którym z Urbanowiczówny syn Michał.
Aleksander, podstoli 1704 r., chorąży połocki 1726 r., z Krystyny Poklewskiej-Koziełłówny miał synów: Adama, Bazylianina, Fabiana, rotmistrza połockiego 1741 r., żonatego z Kunegundą Hrebnicką, skarbniczanką witebską, z niej córka Petronela za Józefem Piotuch-Kublickim, podwoje-wodzym połockim, i Trojana.
Trojan, dziedzic Dziernowicz, podwojewodzy połocki 1759 r., z l-ej żony Teresy Ogińskiej, starośeianki jaświońskiej, pozostawił syna Jana, z 2-iej zaś Kazimiery Wojnówny, córkę Zofię za Felicyanem Szczytem i synów, Euzebiusza i Michała. Jan, dziedzic Chołomierza, marszałek horodecki 1810 r., z Katarzyny Łopacińskiej miał córkę Maryę za Józefem Korsakiem i syna Kazimierza, ożenionego z Julią Chrapowicką.
Euzebiusz, dziedzic Annińska, marszałek siebieski 1805 r., z żony Teresy Bohomolcówny, miał córki: Anielę za Franciszkiem Karnickim. Maryę za Michałem hr. Borchem, marszałkiem szlachty gub. witebskiej, Zofię i syna Piotra, dziedzica Annińska, marszałka siebieskiego, po którym z Maryi Korsakówny syn Bronisław zaślubił Emilię Sołtanównę i z niej ma córkę Helenę za Władysławem Sołtanem i synów, Bohdana i Włodzimierza.
Michał, trzeci syn podwojewodzego Trojana, marszałek dryzieński, z Ludwiki Szadurskiej pozostawił córki: Barbarą i Dorotą, zakonnice, Ma-ryę za Piotrem Korsakiem i synów: Antoniego, ożenionego z Żarnowską, Michała, Jezuitę, i Trojana, po którym z Pauliny Bułharynówny córka Ma-rya i synowie, Michał i Władysław.
Hołubiccy - Korsakowie. Iwan, syn Zenowieja, dziedzic Hołubicz, namiestnik krasnosielski 1508 r., miał córkę Helenę za Jakóbem Meszczerynem i synów: Bohdana, Fedora i Hleba, arcybiskupa połockiego 1558 r.
Bohdan, dziedzic Hołubicz 1560 roku, pozostawił córki, Marynę za Teodorem Jeleńskim, Nastazyę za Iwanem Rahozą, chorążycem nadwornym litewskim, oraz synów, Hrehorego i Stefana, po którym z Nastazyi Haraburdzianki synowie, Grzegorz, Bazylianin, i Jan żonaty z ks. Katarzyną Giedrojcówną.
Hrehory, dziedzic na Hołubiczach 1570 r., miał kilka córek, oraz synów, Jana i Eustachego, dziedzica Hołubicz, poborcę trockiego 1590 r., wojskiego i namiestnika 1602 r., a w 1609 r. poborcę połockiego, po którym z Zofii Ostrowskiej synowie, Jan i Hrehory.
Jan, starszy syn Hrehorego, poborca i horodniczy, a od 1598 r. chorąży połocki, marszałek Trybunału litewskiego 1611 roku, deputat do zapłaty wojska 1613 r., kasztelan derpski 1620 r., a połocki 1621 r., starosta ozierzyski, czerświacki, ładomiański i sudziłowski, został mianowany wojewodą smoleńskim, lecz umarł przed objęciem tej dostojności 1625 r.; Jan miał dwie żony, Marynę Zubkównę, sędziankę połoeką, i Barbarę Dorohostajską, wojewodziankę połoeką, pozostawił syna Hrehorego.
Hrehory, dziedzic Hołubicz 1640 r., chorąży połocki 1644 r., z żony Aleksandry Wolowiczówny miał synów: Karola, Jezuitę, Kazimierza i Romana, chorążego połockiego 1661 r., po którym z Tekli Suchodolskiej córki, Joanna za Stanisławem Wańkowiczem, podczaszym smoleńskim, i Katarzyna za Piotrem Suszyńskim.
Kazimierz, dziedzic Hołubicz, chorąży połocki 1657 r., zaślubił Annę Klonowską, wojewodziankę brzeską, i z niej miał synów: Jana, Kazimierza, Samuela i Stanisława; po Kazimierzu z Zofii Kozarynówny synowie, Dyonizy i Jan, i z nich Dyonizy pozostawił córkę Teodorę za Szymonem Żukiem, miecznikiem połockim, a Jan miał syna Michała.
Fedor, drugi syn namiestnika Iwana, dziedzic na Hołubiczach i Bo-byniczaeh 1550 r., miał córką Bohdanę za Konstantym ks. Łukomskim i trzech synów: Iwana, Jerzego i Romana, po którym synowie: Bohdan, Marek, Michał, Teodor i Tobiasz, którego z Anny Skopówny córka Krystyna była żoną Krzysztofa Sielawy, podstolego smoleńskiego.
Bohdan, dziedzic Bobyniez, Bołozdyna i Żórawna 1635 r., miał córkę Konstancyę za Janem Sielawą i synów: Jerzego, dziedzica Bobyniez, Władysława, żonatego z Fedorą Nowicką, i Samuela, po którym z Rahozianki synowie, Kazimierz ożeniony z Anną Żabianką i Michał z żony Sielickiej pozostawił syna Remigiana.
Herbarz PolłW. Rodzlnt Tom VII. tt
Marek, drugi syn Romana, dziedzic na Hołubiczach 1636 r., miał córkę Reginę za Janem Wolskim i synów: Aleksandra, Michała i Gabryela, pisarza ziemskiego 1642 r., sędziego ziemskiego połockiego 1651 r., po którym z żony Biegańskiej syn Konstanty-Kazimierz.
Michał, trzeci syn Romana, deputat na Trybunał litewski 1615 r., sędzia grodzki połocki 1621 r., z Rainy ks. Druekiej Sokolińskiej pozostawił córki: Halszkę za Andrzejem Rogiriskim, Helenę za Januarym Miennickim, Krystynę lv. za Janem Żabą, 2v. za Stanisławem Słabkowskirn i syna Mikołaja, archimandrytę połockiego 1650 r.
Teodor, czwarty syn Romana, dziedzic Nesterowszczyzny 1620 r., zaślubił Teodorę Sieheniównę i z niej miał syna Samuela, dziedzica Żer-czenic, stolnika połockiego 1697 r., żonatego z Potencyanną Baszyńską.
Głęboccy-Korsakowie. Ich protoplasta Bohdan, syn Ustanego, otrzymał ziemię Martyńcową i Prosełkową, w połockiem 1498 r, i pozostawił syna Dymitra, dziedzica Berezwecza, Bolszewicy, Plissy i in., dworzanina królewskiego 1622 r., ostatnio mostowniczego połockiego 1532 r., po którym z Pedyi ks. Mikityniczówny córka Hanna za Józefem Chaleckim, starostą owruckim, i syn Piotr, dworzanin królewski 1557 r., starosta bychowski i orszański 1560 r., zaślubił Olenę Hornostajównę, wojewodziankę nowogrodzką, i z niej miał synów, Józefa i Lwa.
Lew, dziedzic Berezwecza 1587 r., zaślubił Maryannę, córkę Jana Podbipięty, i z niej pozostawił córkę Teodorę za Pawłem ks. Łukomskim i syna Józefa, dziedzica dóbr Głębokie, Łastowica, Przedoł i Świła, starostę dziśnieńskiego 1616 r., kuryłowskiego i filipowskiego 1623 r., a od 1639 r. starostę mścisławskiego, który za utrzymywanie załogi w Mścisławiu dostał prawem lennem Antonowo, w pow. mozyrskim, i w 1639 r. godność wojewody mścisławskiego. Wojewoda uczynny i pobożny, fundował Bazylianów w Berezweczu, a klasztor Karmelitów i kościół parafialny w Głębokiem; um. 1643 r. bezżenny, a cały majątek przekazał na kościoły i krewnych.
Hleb, drugi syn Ostafiego, dziedzic Udziału, Zalesia, Zaborza i in. 1509 r., Z żony Nastazyi Kórsakowiczówny miał synów: Iwana, Ostafiego, dziedzica Zaborza, rotmistrza królewskiego, a ostatnio 1599 r. sędziego ziemskiego połockiego, Jana, Siemiona, Bazylego i Andrzeja.
Iwan, dziedzic Zalesia-Ostrowna i Barkułabowa, dworzanin królewski 1523 r., horodniczy połocki 1533 r., otrzymał 1547 r. w posesyę królewszczyznę Kuszlikowice; z żony Maryny miał syna Barkułaba, dziedzica Barkułabowa, Zalesia i na Spiahle, podstarostę mohylowskiego 1555 r., rotmistrza królewskiego i starostę świsłockiego i dziśnieńskiego 1566 r., po którym z Polonii ks. Kroszyńskiej córka Ewa lv. za Januszem ks. Czartoryskim, 2y. za Bohdanem ks. Sołomereckim, starostą krzyczewskim.
Jan, dziedzic Zalesia, podwojewodzy połocki 1514 r., miał synów: Dymitra, Gabryela, Stefana i Józefa, dziedzica Latowszczyzny, wojskiego, a następnie sędziego ziemskiego połockiego 1586 r., ostatnio z kasztelana mińskiego kasztelana połockiego 1697 r., żonatego z Teodorą Haraburdzianką.
Po Gabryelu, dziedzicu Hawryłowszczyzny, z żony Steckiewiczówny synowie: Jan, Krzysztof i IStanisław, oraz córki, Krystyna i Maryanna.
Udzielscy-Korsalcnwie. Bazyli, piąty syn Hleba. dziedzic Udziału, miał dwie żony, z le-j żony syn Roman, z 2-iej Pedyi Chaleckiej córka Olena lv. za Janem Strzeżowskim, 2v. za Jackiem Bystrejskim i syn Piotr, dziedzic Udziału, po którym córka Anna za Tuszyńskim i syn Grzegorz.
Grzegorz, dziedzic Udziału i Zaskorki, chorąży połocki 1577 r., zaślubił Aleksandrę Ratomską, starościankę ostrską, i z niej pozostawił córki, Annę Kamińska, Aleksandrę Gujską i synów: Józefa, żonatego z Maryną Szwejkowską, Piotra i Stefana.
Piotr, namiestnik połocki 1634 r„ z żony Zofii Sielickiej miał synów: Grzegorza, Jerzego, budowniczego połockiego, którzy podpisali elekcyę 1674 r. z wojew. połockiem, i Michała; z nich Jerzy z żony Grochowskiej pozostawił syna Jana, Jezuitę, a Michał, poborca 1667 r., podstoli połocki 1676 r., żonaty z Konstancyą ks. Połubińską, miał synów: Piotra, Dominika, Józefa, Stefana i Szymona, po którym z Petroneli Poklewskiej-Koziełłówny córka Rozalia lv. za Jerzym Kublickim-Piotuchem, rotmistrzem inflanckim, 2v. za Pelicyanem Tyszkiewiczem, starostą strzałkowskim.
Piotr, podczaszy połocki, podpisał elekeyę 1697 r. z wojew. połockiem; żonaty z Maryanna Michniewiczówną, pozostawił syna Stanisława, który podpisał elekeyę 1764 r. z wojew. wileńskiem.
Józef, poborca i łowczy połocki 1711 r., z Anny Poklewskiej-Koziełłówny miał syna Tadeusza, łowczego połockiego 1767 r., po którym z Maryanny Wnorowskiej synowie, Tadeusz, rotmistrz połocki 1787 r., i Ignacy, dziedzic Antonowicz, rotmistrz 1788 r., budowniczy połocki 1799 r., ostatnio sędzia graniczny dzisieński 1820 r., pozostawił córkę Barbarę za Bonifacym Wińczą i synów, Ignacego, dziedzica Urzecza, Zapisanego 1820 r. do ksiąg szlachty gub. wileńskiej, i Stanisława-Feliksa.
Stefan, ostatni z synów Szymona, podpisał elekeyę 1697 roku z wojew. mścisławskiem; pisarz grodzki 1711 r., surrogator połocki 1716 r., zaślubił Annę Żabiankę i z niej miał synów: Jana, Heronima, Kazimierza i Piotra, z których, Jan, wojski połocki 1733 r., pozostawił syna Józefa, a Piotr, podstarosta, następnie stolnik starodubowski 1733 r., żonaty z Teklą ks. Drucką Sokolińską, z niej córka Anna za Urbanem Hrebnickim, starostą micuńskim, i syn Stefan, rotmistrz i sędzia kapturowy wojew. połockiego 1764 r., z Różą Wazgirdówną, podsędkówną połocką, bezpotomny.
Zalescy-Korsakowie. Andrzej, ostatni z synów Hleba, dziedzic Zalesia 1530 r., miał syna Onikieja, dziedzica dóbr Ozierce, dworzanina i rotmistrza królewskiego, który odznaczył się w walce z Moskwą 1567 r.; podkomorzy połocki 1577 r. i starosta lepelski, miał dwie żony Marynę Sapieżankę, wojewodziankę nowogrodzką, z niej córka Teodora, i Teodorę Tryzniankę, z której synowie: Aleksander, Jan i Krzysztof-Roman.
Jan, dziedzic Litowszczyzny, pisarz ziemski oszmiański 1593 roku, sekretarz królewski 1594 r., deputat na Trybunał 1613 r., pisarz skarbowy litewski 1603 r., sędzia ziemski oszmiański 1613 r., z żoną Heleną Gnoińską ufundowali w Ostrowcu klasztor Dominikanów, a w Wilnie w szkołach jezuickich konwikt dla 30 uczącej się biednej młodzieży; umarł bezdzietnie.
Krzysztof-Roman, dziedzic dóbr Zalesie, Ostrowiec, Oziercc i Dorze, stolnik połocki 1611 r., strukczaszy królewski 1615 r., ostatnio podkomorzy połocki 1621 r., żonaty ze Szczęsną Rudomina-Dusiacką, wojszozanką bra-cławską, pozostawił córkę Elżbietę za Michałem ks. Połubinskim, sędzią ziemskim Słonimskim, i synów: Heroniraa, Kazimierza-Władysława, Marcina i Władysława-Jana.
Heronim, dziedzic na Zalesiu i Oziercach, podwojewodzy połocki 1648 r., z żony Anny ks. Kantakuzenówny miał synów, Antoniego, plebana kupiskiego, i Waleryana, gwardyana Franciszkanów w Udziale.
Kazimierz-Władysław, dziedzic dóbr Dorze i Ostrowiec, miecznik i deputat na Trybunał z wojew. połockiego 1686 r., marszałek mozyrski 1650 r., z żony Krystyny Pociejówny, pisarzówny ziemskiej brzeskiej, pozostawił córki: Teodorę za Karolem Ogińskim, podkomorzym witebskim, N. za Stefanem Kurzenieckim, podstolim bielskim, N. za Karolem Uniechowskim, chorążycem mińskim, i synów, Heroniraa i Krzysztofa, wojskiego mozyrskiego 1674 r., po którym z Anny Kurczówny synowie: Jan, Michał i Stefan.
Michał, starosta kosiałowski, a od 1724 r. marszałek upicki, miał syna Marcyana, po którym syn Adam, dziedzic dóbr Dorze, miecznik upicki 1785 r„ z żony Jadwigi Koziełłówny miał synów: Adama, Ambrożego, majora wojsk polskich, chorążego oszmiańskiego 1820 r., żonatego z Joanną Romerówną, Ludwika, ożenionego z Olimpią Żabianką, i Michała, sędziego granicznego oszmiańskiego 1830 r., ożenionego z Aloizą Romerówną.
Stefan, trzeci syn wojskiego Krzysztofa, dziedzic dóbr Ewtuszkiewicze, skarbnik połocki, sędzia grodzki mozyrski 1718 r„ żonaty z Borowską, miał synów: Antoniego, Ludwika i Stanisława.
Antoni pozostawił synów: Jana, oficera wojsk polskich, Ignacego i Floryana, porucznika wojsk polskich, po którym z Maryi Oskierczanki syn Józef legitymował się 1802 r.
Ludwik, sędzia ziemski mozyrski 1765 r., deputat na Trybunał litewski 1772 r., z żony N. Skorynówny miał synów: Anzelma, Apolinarego, Joachima, rotmistrza, następnie sędziego ziemskiego mozyrskiego 1781 r., Jana, Józefa, Kacpra, majora wojsk polskich 1793 r., żonatego z Konstan-cyą Toplicką, i Rafała.
Anzelm, dziedzic dóbr Ewtuszkiewicze, regent grodzki 1778 r., koniuszy rzeczycki 1787 r., pozostawił synów, Antoniego i Apolinarego, zapisanych 1802 roku do ksiąg szlachty gub. mińskiej; po Antonim syn Antoni.
Jan, dziedzic na Ewtuszkiewiczach, oficer wojsk polskich, miał synów: Edwarda, Erazma, Karola, Ludwika, Serafina i Seweryna; z nich Ludwik, dziedzic Zalesia, z Leonardy Hryniewickicj pozostawił synów, Edwarda, dziedzica Woli Lubieszowskiej, żonatego ze Skirmuntówną, i Kazimierza, dziedzica Rudzienka, a Serafin, dziedzic Stoszan, sędzia graniczny piński 1829 r., z Franciszki Chrzanowskiej pozostawił synów: Gerarda, żonatego z Karoliną Zaleską-Korsakówną. ich syn Bronisław, Edmunda, ożenionego z Kuncewiczówną, i Ottona-Auzelma, po którym z Kuncewiczówny synowie: Edmund, Olgierd, Władysław i Zygmunt.
Józef, dziedzic Antonowa i Łastowicy, oficer wojsk polskich, z Bułhakówny miał synów: Ambrożego, Emeryka, Ferdynanda, Ignacego, Rafała i Romana; po Romanie z Emilii Korsakówny córki: Emilia Jahołkowska, Helena Makowska, Izabela Andrzejkowiczowa, Karolina za Gerardem Korsakiem, Ludwika za Feliksem Maciejowskim i synowie, Władysław, żonaty z Konstancyą Ordzianką, ma córki, Leontynę Ordową i Jadwigę Wisłouchową, i Jan, po którym z Celiny Andrzejkowiczówny córki, Marya i Nina Dziekońska.
Rafał, ostatni syn sędziego Ludwika, podstarosta borysowski 1798 r., zapisany 1802 r. do ksiąg szlachty gub. mińskiej, pozostawił córkę Nimfę i syna Adolfa.
Władysław-Jan, ostatni z synów podkomorzego Krzysztofa-Romana, dziedzic na Zalesiu i Litowszczyznie, podpisał elekcyę 1648 r. z wojew. połoekiem; trukczaszy królewski 1650 r., z podczaszego chorąży połocki 1669 r., z żony Barbary Puciatówny miał córkę Cecylię za Karęgą i synów: Adryana, Bazylianina, i Jana-Kazimierza.
Jan-Kazimierz, dziedzic Litowszczyzny, stolnik smoleński 1683 r., chorąży połocki 1692 r., z Anny-Konstancyi Czernickiej miał synów: Antoniego, Benedykta, żonatego z Wiktoryą Łazewską, Jana i Tomasza.
Antoni, z podstolego stolnik połocki 1748 r., zaślubił Aleksandrę Kirkorównę i z niej pozostawił córkę Teresę za Tadeuszem Sielawą, starostą sokolskim, i syna Ignacego, stolnika połockiego 1763 r., po którym z Maryanny Mackiewiczówny syn Antoni, miecznik połocki 1788 r., ożeniony z Rozalią Abłamowiczówną, i córki: Anna za Apolinarym Zalcskim-Korsakiem, Karolina za szambelanem Janem Korsakiem i Ludwika, żona Konstantego Bujnickiego.
Łukasz, 1536 r. i Józef, 1608 r. dworzanie królewscy. Dawid, sędzia ziemski połocki 1667 r. Michał, Samuel, Stanisław, Szymon i Wojciech podpisali olokcyę 1674 r. z wojew. połoekiem. Adam, podstoli rzeczycki 1701 r. Adam, łowczy połocki 1704 r. Jan, budowniczy połocki 1714 r. Piotr, podczaszy trocki 1733 roku. Bazyli, pisarz grodzki starodubowski, zasłużony w obywatelstwie, poseł na sejm 1735 roku. Andrzej, podczaszy smoleński 1736 r., żonaty z Zuzanną Łodziatówną. Józefat, skarbnik starodubowski 1738 r., ożeniony z Ludwiką Świacką. Michał-Henryk, cześnik nowogrodzki 1754 r. Antoni, starosta śnitowski 1763 r. Józef, kanonik smoleński 1775 r. Ignacy, rotmistrz połocki 1775 roku. Józef, szambelan królewski i kawaler orderu św. Stanisława 1778 r. Jan-Karol, podwojewodzy połocki 1784 roku, asesor sądów zadwornych, poseł na sejm 1786 r. i kawaler orderu św. Stanisława, z Róży Mikoszanki miał córki, Leokadyę za Wincentym Szyrynem i Maryę za Janem Święcickim. Józef, starosta Zaborowski, ożeniony z Felicyanną Drozdowską 1785 r. Krzysztof, starosta kuszlicki i kawaler orderu św. Stanisława 1786 r. Ploryan, prokurator generalny Bazylianów litewskich archintandryta żydyczyński i kawaler orderu Św. Stanisława 1792 r., biskup suiragan łucki 1804 r. (Drzewo genealogiczne Korsaków, Arch. Dubr. i Szem., Vol. Leg., Metr. Kor., Zap. i Wyr. Tryb. Litew., Bon.).
Józef i Wincenty, synowie Leona, Mateusz, syn Jerzego, z synem Tomaszem, Antoni z synem Stanisławem i Ignacy, synowie Floryana, 1798 r., a Józef, syn Kazimierza, z synem Piotrem, 1820 r. i Józef, syn Józefa, 1835 r. zapisani do ksiąg szlachty gub. wileńskiej.

Bibliografia (spis)
Herbarz Seweryna Uruskiego, za: WBC
Avatar użytkownika
jerzy
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 3
Twórca indeksów (3)

Powrót do K____