12656. Rekognicjarz poborowy warszawski z r.1563

Listy zawierające wiele nazwisk, odnoszące się do wydarzeń, pozycji, funkcji, wojsk itp.
UWAGA: Listy osób pochowanych na cmentarzu, albo listy mieszkańców umieszczać w dziale Miejsca. W tym dziale tylko listy osób, niezwiązane z konkretnym miejscem.

Rekognicjarz poborowy warszawski z r.1563

Postprzez jerzy » 21.01.2011

Rekognicjarz poborowy ziemi warszawskiej z r. 1563.
Pierwszorzędnem źródłem do heraldyki polskiej są księgi poborowe z połowy XVI stulecia, znajdujące się w Archiwum byłej Komisji Skarbu w Warszawie. Aczkolwiek z samego ich wyglądu widać, że przechodziły różne koleje, że nie brak było szperaczy, co zuchwałą ręką zrywali z nich setki pieczęci, wszelako to jednak, co pozostało, przedstawia materjał imponujący zarówno w treści jak i w szczegółach. Dość powiedzieć, że dzięki tym księgom daje się odtworzyć niejeden herb polski, bądź zgoła nieznany, bądź podany bałamutnie przy legitymowaniu się ze szlachectwa, bądź wreszcie całkiem opuszczony wskutek niewiadomości przez naszych heraldyków.
Pierwszy zwrócił uwagę na to źródło ś. p. Wiktor Wittyg, który w „Nieznanej szlachcie" i w innych pracach obficie z niego korzystał. Nie wszystko wprawdzie ten autor wyczerpał. Wskutek jego niewielkiego przygotowania specjalnego, w jego książkach jest pełno braków i opuszczeń, jednak w wielu wypadkach stanowią one źródło decydu-jące. Zachęcony poczynaniami ś. p. Wittyga, zwróciłem się i ja do Archiwum b. Komisji Skarbu, gdzie przejrzałem kilkadziesiąt ksiąg poborowych, i rezultaty podawać będę w miarę możności. Na początek wybrałem księgę ziemi warszawskiej, opatrzoną Nr. 27-ym, a zawierającą szczegółowe dane o poborze podatków za rok 1563. Księga ta składa się z dwóch części. Pierwsza z nich (około 200 stronic) zawiera spis ogólny miast, miasteczek i wsi podlegających poborowi, w drugiej — szlachta wymienia wysokość uiszczonego podatku, i swoją deklarację stwierdza przez przyłożenie pieczęci herbowej.
Czasem zdarza się, że pieczęć ową przykłada t. zw. jeneralny pieczętarz, to jest człowiek, który umie pisać (szczególniej to daje się zauważyć na Podlasiu), przeważnie jednak szlachta wyciska pieczęcie własne, i stąd wypływa dla heraldyki polskiej całe ksiąg tych znaczenie.
Biejkowski Paweł płaci pobór ze wsi Popiele, par. Lutkówka, (ks. 27, karta 260).
Bielawski h. Gozdawa. Erazm, syn Michała, z Bielawy, par. Solec, (lit. E. B.), (karta 235).
Bielicki h. Roch 11. Stanisław i Jakób z Wielkiego Mącierzysza, par. Babice, (lit. S. B.), (karta 244).
Borkowski h.? Wawrzyniec, syn Franciszka z Borkowa, par. Zerzeń. (lit. W. B.),
(karta 209).
Borkowski Andrzej i Gotard, synowie Gotarda z Łęki, par. Pustelnik. Pieczęć przyjacielska z herbem Radwan, Stanisława Służewskiego, (karta 217).
Bożej h. Roch II. Jan, syn Andrzeja i Stanisław, syn Piotra ze Swabów-Bożeji, par. Żbików, (lit. J. B.), (karta 243).
Bronisz h. Junosza ) Paweł, syn Piotra z Broniszów, par. Żbików, pieczęć przyjacielska Jana Umiastowskiego z h. Roch II., (karta 243).
Brzumiński h. Oksza, Jan przydomku Kopyto z Brzumina-Kani, par. Rembertów, (lit. S. B. zapewne ojca), (karta 254).
Brzumiński h. Rawicz. Jan i Stanisław, przyd. Ziemak z Brzumina-Wyleżyna, par. Rembertów, (lit. S. B.), (karta 256).
Brzumiński h. Rawicz. Prokop i Gabryel, synowie Jana przyd. Kadas, Jan przyd. Niemiera i Stanisław przyd. Chrupkowicz z Brzumińska-Pawłowic, par. Rembertów, (lit. I. B.), (karta 257).
Brzumiński h. Szeliga. Walenty z Brzumina - Kawieczyna, par. Rembertów, (lit. W. B.), (karta 258).
Cieciszewski h. Roch III. Jakób z Okunina, par. Okunin, (lit. I. C.), (karta 210).
Czajkowski h. Korab. Krystyna, córka Jakóba przyd. Korab, Stanisław i Mikołaj, s. Jana, Stanisław, syn Jana z Czajek Małych i z Kobyłek, par. Żbików, (lit. I. C.), (karta 241).
Czajkowski h. Roch II. Jan, syn Stanisława, przyd. Biskup z Czajek Wielkich, par. Żbików, (lit. J. C.), (karta 240).
Czechowski h. Radwan. Wawrzyniec, syn Mikołaja, przyd. Siodlarz. Albert, syn Franciszka, Franciszek przyd. Górka, Mikołaj przyd. Ligęza, Karol przyd. Gornułtym, Stanisław przyd. Krzemień z Czechowic, par. Żbików, (lit. K. C.), (karta 241 — 243).
Czerniakowski h. Lada. Jan i Mikołaj i Stanisław synowie Nikodema z Czerniakowa, par. Solec, (lit. I. C.), (karta 235).
Czosnowski h. Roch II. Stanisław i Paweł z Małowic, Jan syn Macieja z Czosnowa Wielkiego, Stanisław, syn Stanisława z Czosnówka, par. Łomny, (lit. S. C.), (karta 247).
Czubiński h. Boleścic. Wojciech i Maciej z Czubina, par. Rokitno dolne, (lit.W. C.), (karta 233).
Czubiński h. Radwan. Stanisław i Wojciech z Brwinowa, par. Brwinowo, (lit. S. C.), (karta 239).
Daniewski h. Prus II. Jan, Stanisław i Bartłomiej z Daniewic, par. Nadarzyn, (lit. S. D.), (karta 205).
Dąbrowski h. Grabie. Stanisław z Dąbrówki Wielkiej, par. Tarchomin, (lit. S. D.), (karta 208).
Dąbrowski h. Lubicz. Andrzej i Wojciech przyd. Olszanka z Dąbrówki Małej; Jan, Mikołaj, Paweł, Wojciech, Andrzej, synowie Pawła z Dąbrówki Średniej, Adam z Dąbrówki Wielkiej, par. Tarchomin, (lit. I. D.) (karta 208).
Dąbrowski h. Przerowa. Stanisław z Dąbrówki Średniej, Kobky i Dziadosze, par. Tarchomin, (lit. S. D.), (karta 217).
Dąbrowski h. Radwan. Jan z Dąbrówki, par. Piaseczno, (lit. I. D.), (karta 224).
Dąbrowski h. Trzaska. Jakób Trzaska z Dąbrówki, Małej, par. Tarchomin, (lit. I. D.), (karta 208).
Drużbicz h. Junosza. Kasper z Lipin, Miessego i Czuchowca, par. Kobyłka, (lit. K. D.), (karta 218).
Drzewiecki ) h. Radwan. Wojciech ze Służewa, par. Służewo, (lit. W. D.), (karta 216).
Dworzeński h. Rola. Mikołaj i Stanisław, Bartłomiej i Marcin z Dworzna, par. Lutkówka, (lit. M. D.), (karta 260, 261).
Dybowski ) Stanisław, Krzysztof z Dybowa, par. Radzymin, (karta 214).
Dziuracki h. Łada. Maciej z Dziuraczy, par. Raszyn, (lit. M. Z.), (karta 227).
Faliński ) dzierżawca u księdza Stanisława Konopnickiego w Błotach, (karta 209).
Gąsiński ) Jakób i Jan z Gąsina, par. Żbików, pieczęć przyjacielska Stanisława Oborskiego, h. Roch II., (karta 243).
Gąszczyński h. Prawdzie. Piotr i Andrzej z Gąsek, par. Tarczyn, (lit. A. G.) (karta 253). •
Głoskowski Katarzyna z synem Stanisławem z Głoskowa, par. Jazgarzew wycisnęła sygnet panieński, (karta 259).
Głuchowski h. Szeliga. Andrzej i Feliks z Głuchowa, par. Jeziorka, (lit. A. G.), (karta 254).
Golędzinowski h.? Mikołaj, syn Stanisława, Jakób, syn Macieja, Walenty,
syn Bernarda, z Gołędzinowa, par. Kamion, (lit. S. I. G.), (karta 219).
Goliński h. Prawdzie. Stanisław, przyd. Paluch i Adrjan z Białołęki i z Woli Golińskich, par. Turchomin i Kamion, (lit. S. G.), (karta 208).
Gołaszewski h. Rola. Wojciech, Jakób i Łukasz, synowie Łukasza z Gołaszewa, par. Rokitno Dolne, (lit. A. G.), (karta 227—233).
Gołkowski h. Jastrzębiec. Mikołaj, Krzysztof, Wawrzyniec, Piotr i Andrzej z Gołkowa, par. Jazgarzew, (lit. M. G.), (karta 259).
Rekognicjarz poborowy ziemi warszawskiej z r. 1563.
(ciąg dalszy)
Górka h. Prus I. Jan i Mikołaj z Górek, par. Raszyn, (lit. I. G.), (karta 221).
Górski h. Kościesza. Marcin, syn Jana z Góry, par. Okunino, (lit. M. G.), (karta 210).
Górski h. Nałęcz. Bartłomiej z Góry, par. Okunino, (lit. N. G.), (karta 210).
Gromnicki h. Łada. Adam, syn Mikołaja, z Gromnic, par. Raszyn, (lit. M. G.), (karta 222).
Grodzki h. Lubicz. Jakób, dzierżawca Łomny u opata czerwińskiego, par. Łomna, (lit. I. G.), (karta 247).
Grot h. Roch II. Stanisław, syn Jana z Wyczółków-Grotów, par. Babice, (lit.—G.), (karta 244).
Grzegorzewski h. Rawicz. Marcin, przyd. Wilk, Stanisław, syn Jakóba, przyd. Ogrodzisko z Grzegorzewie, par. Lutkówka, (lit. K. G.), (karta 260).
Grzmięcki h. Rogala. Jan i Maciej z Buszkowa, Stanisław z Grzmięcy, par. Skuły, (lit. I. G.), (karta 239, 265).
Jezierzyński h. Jezierza. Walenty, Hieronim, dzieci Erazma z Jeziorzan, par. Tarczyn, (lit. W. I.), (karta 254).
Jeziorkowski h. Przerowa. Adam z Jeziorek-Ślazów, par. Raszyn, (lit. A. I.), (karta 223).
Jeziorkowski h. Radwan. Mateusz z Jeziorza, par. Raszyn, (lit. M. I.), (karta 223).
Jeziorski-Jezierski h. Prus II. Jan i Piotr z Jezior, par. Jeziora, (lit.— I.), (karta 263).
Pisali się z Gródka w pow. szreńskim (Ks. Pob. 41).
Jeżewski h. Prus II. Marcin z Jeżewie, par. Tarczyn, (lit. M. I.), (karta 255).
Jeżewski h. Prus III. Gabryel, sędzia warszawski z Kruszewa i Kruszewka, par. Rembertów, (lit. G. I.), (karta 257).
Jordanowski h. Lubicz. Aleksy z Ciborowej Woli, par. Grodzisko, (lit. A. I.), (karta 241).
Jordanowski h. Radwan. Stanisław z Jordanowie, par. Grodzisko, pieczęć przyjaciela Stanisława Rakowskiego, (karta 243).
Kabat h. Roch II. Jan, syn Jakóba, Stanisław, syn Mikołaja z Kabat, par. Powsino, (lit.—K.), (karta 244).
Kalisz h. Ciołek. Mikołaj, syn Jakóba, i Mikołaj, syn Stanisława, i Piotr, syn Stanisława z Kaliszów-Książków, par. Pęcice, (lit. P. K.), (karta 239).
Karwowski ) h. Rawicz. Andrzej z Dąbrowicy, par. Cygów, (lit. A. K.), (karta 251).
Kędzierzawski h. Ciołek. Jakób z Pustelnika, par. Pustelnik, (lit. I. C.), (karta 217)
Kiełpiński h. Rogala. Jan, syn Stanisława z Kiełpina, par. Kiełpino, (lit. I. K.). (karta 228).
Kłębowski v. Kłembowski h. Roch II Stanisław z Jasienicy, Międzylesia i Klembo¬wa, par. Kłenibowo, (lit. S. K.), (karta 251).
Klodzieński h. Roch II. Stanisław, syn Piotra, przyd. Cichosz, i Walenty, syn An¬drzeja z Kłodna-Czachów i Kłodna-Borzymów, par. Żukowo, (lit. S. C.), (karta 229).
Klodzieński h. Prawdzie. Jan, syn Pawła z Kłodna-Panków, par. Żukowo, (lit. P. K.), (karta 227).
Komorowski h. Roch II. Piotr, Mikołaj, Aleksy i Stanisław z Komorowa, par. Pęcice., (lit. P. K.), (karta 222).
Kopański h. Łada. Prokop, syn Grzegorza z Kopanej, par. Rembertów (lit.—C.) (karta 257).
Krakowieński h. Prus III. Maciej, podstarości warszawski, Jan z Poborza z. warszawskiej, Marcin, syn Walentego, Stanisław Zawalicz, Franciszek i Stanisław, Wojciech, Jan, Piotr Skarbek z Krakowian Wielkich, z Krakowian Małych i Woli Krakowieńskiej, par. Tarczyn, (karta 207, 239, 253, 254, 255).
Krasuski h. Jasieńczyk. Maciej, podstarości płocki, z dzierżawy Biskupic, par. Rokitno dolne, (lit. M. C.), (karta 233).
Kroczewski ) h. Grabie. Jan, kanonik płocki, z Rakowca, par. Milanowo, (karta 248).
Kruszewski h. Rogala. Stanisław przyd. Teffan z Kruszewka, par. Rembertów, (lit. S. C.), (karta 256).
Leśnowolski h. Roch II. Jakób, cześnik wiski, warecki i grójecki starosta z Leśno- woli, par. (Worowo, (lit. I. L.), (karta 264).
Leszczyński h,? Jan przyd. Wódka z Zaborówka, par. Leszno, (lit. G. L.) (karta 228).
Lewicki h. Prawdzie. Jan, proboszcz z Borzęcin, Koczarg i Wojcieszyna, par. Borzęcin, (karta 230).
Lipski h. Rawicz. Marcin przyd. Kopidko, Wacław i Michał z Chodolipia, par. Lut- kówka, (lit.—L.), (karta 256).
Lubecki vel Łubecki h. Roch II. Adam, syn Jana z Lub i Mor, par. Babice, (lit.—L.), (karta 224).
Łaźniewski h. Szeliga. Jerzy, Stanisław i Maciej, syn Kacpra, Mikołaj, syn Marcina z Łaźniewa i Łaźniewa-Witków, par. Rokitno Górne (pieczęć przyjacielska Stanisława Oborskiego h. Roch II). (karta 233).
Łomiński h. Trzywdar. Jan z Łomny i Anna, wdowa po Janie z Gołąbków, par. Kiełpino i Żbików, (lit. P. L.), (karta 243).
Loski h. Łada. Katarzyna, wdowa po Piotrze i Anna, wdowa po Stanisławie z Łosiów i Krassowa, par. Kłembowo, (lit. P. Ł.), (karta 214).
Łuszczewski h. Roch II. Stanisław z Umiastowa-Klimuntów i Grzegorzy, przyd. Mściszek z Uiniastowa-Szpaków, par. Borzęcin, (lit. S. L.), (karta 220).
Mącirzyski h. Szeliga. Franciszek, Wojciech i Jan, synowie Mikołaja z MącirzynaSze- lig, par. Babice, (lit. I. M.), (karta 244).
Michałowski h. Łada. Roch, syn Stanisława z Michałowic, par. Raszyn, (lit.I.M.)» (karta 222).
Mieczkowski h. Roch II3). Albert, syn Stanisława, Stanisław i Jakób, synowie Trojana, Stefan, syn Stanisława z Mieczek par. Pęcice, (pieczęć przyjacielska Stanisława Oborskiego z h. Roch II), (karta 239).
Milanowski h. Łada. Stanisław, syn Zygmunta z Milanowa, par. Milanowo, (lit. S. M.), (karta 224).
Miński h. Prus III ). Kacper z Ojrzanowa, Żelechowa, Zaręb, Kalenia, Wesołej Woli i Zalesia, par. Ojrzanowo, (lit. C. M.), (karta 262).
Miński h. Prus III. Jerzy, wojski warszawski z Turowa, par. Kobyłka, (lit. I. M.), (karta 218).
Mirowski h. Szeliga. Stanisław, syn Mikołaja z Woli Mirowskiej, Kacper, syn Mikołaja z Mirowie, par. Worowo, (lit. S. M.).
Miszczyński vel Myszczyński h. Roch II. Maciej i Stanisław z Miszczyna, Aleksy i Feliks z Umiastowa-Falków, par. Borzęcin, (lit. I. M.), (karta 230—231).
Młosoła vel Młosolski h. Pnieinia. Augustyn Dudek, syn Andrzeja z Młosoły, par. Grodzisk, (lit.—M.), (karta 244).
Młosoła h. Roch II. Rafał, syn Stanisława z Młosoły, par. Grodzisk, (lit. (karta 243).
Młochowski h. Belina. Jan i Bartłomiej z Młochowa, par. Tarczyn, (lit. I. M.), (karta 244).
Młochowski h. Szeliga. Walenty z Młochowa, par. Tarczyn, (lit. I. M.), (karta 214).
Mora h. Orla. Jakób, syn Jana z Mor, par. Babice, (lit. — M.), (karta 244).
Mostkowski h. Szeliga. Kazimierz, syn Piotra z Mostków, par. Rokitno Górne, (lit. A. M.), (karta 233)
Mroczek h. Belina. Paweł z Mroczkowej Woli, par. Jazgarzew, (lit. I. M.), (karta 255).
Mrokowski h. Brodzie2). Feliks, syn Wita z Mrokowa-Mikołajewa, par. Nadarzyn, (karta 254).
Nadarzyński h. Radwan. Walenty, kasztelan czerski z Nadarzyna, par. Nadarzyn, (lit. V. N.), (karta 254).
Nartowski h. Ślepowron3). Rafał, dzierżawca Żbikowa, par. Żbików, (lit. R. N.), (karta 241).
Nietyksza h. Mora. Marcin i Stanisław z Bliżnego, Sebastjan, syn Wawrzyńca z Konotopy, par. Babice i Żbików, (lit. S. N.), (karta 241—245).
Nowodworski h. Nałęcz. Juljan i Katarzyna z Nowego Dworu, par. Okunin, (lit. I. N.), (karta 210).
Nossowski h. Trzaska4). Adam, Stanisław i Jan, synowie Mikołaja, przyd. Trusiewicze; Jan, syn Stanisława z Nossów, par. Tarczyn, (karta 253).
Oborski h. Roch II5). Stanisław z Piaseczna, par. Raszyn, (lit. S. O.), (karta 223).
Oborski h. Roch III. Jan i Walerjan, synowie Stanisława z Latochorzowa, par. Babice, (lit. S. O.), (karta 245).
Obrąpalski h. Ogończyk. Stanisław, wikary warszawski, dzierżawca wsi Powązki, par. Wawrzyszewo, (lit. S. O.), (karta 208).
Okęcki h. Radwan. Stanisław z Okęcia, par. Służewo, (pieczęć przyjacielska Jana Rakowskiego h. Radwan, (karta 216).
Ołtarzewski h. Roch II. Mikołaj z Ołtarzewa, par. Żbików, (lit. M. O.), (karta 241),
Opacki h. Prus. I. Bartłomiej z Opacza-Wielkiego, par. Raszyn, (lit. B. O.), (karta 223).
Orłowski h. Ciołek. Jan, syn Feliks z Orłów, par. Babice, (lit. I. O.), (kaita 222).
Orłowski h. Orla. Jan, syn Mikołaja, przyd. Opala, Maciej, syn Feliksa z Orłów, par. Babice, (,it. O.), (karta 244).
Osuchowski h. Gozdawa1). Mikołaj z Parzniewa i Kań, par. Brwinów, (lit. M. O.), (karta 237).
Otrembusz h. Roch II. Stanisław, przyd. Dadzibóg z Otrzembuszów, par. Brwinów, (lit. S. O.), (karta 227).
Otrembusz h. Rawicz2). Jan, Leonard i Mikołaj, synowie Antoniego, Jan, syn Mikołaja, przyd. Lasek, Stanisław, przyd. Brzuska, Stanisław Zdziech, syn Macieja z Otrębuszów, par. Brwinów, (pieczęć przyjacielska Stanisława Oborskiego, h. Roch III), (karta 237).
Parul h. Ogończyk. Mikołaj i Jakób, synowie Abrahama, Jakób i Stanisław, synowie Tomasza, Jan, przyd. Wodny, Wojciech Najeżonek, Stanisław Gregorek z Paruli, par. Tarczyn (lit. M. P.), (karta 239- 255).
Parzniewski h. Belina. Tomasz z Broniszewka i Kopany, par. Brwinów, (lit. T. P.), (karta 237).
Pęcicki h. Roch II. Mikołaj Figura z Pęcic Sulina, par. Pęcice, (lit. I. P.); (karta 239 240).
Pielasżkowski h. Roch III ). Jan, syn Wojciecha, przyd. Kostrzewa, Jan i Feliks, synowie Macieja, przyd. Ufland, z Pielaszkowa, par. Borzęcin. (230—231).
Pilichowski h. Rogala. Andrzej, scholastyk warszawski z Długiej, par. Długa (lit. A. P.), (karta 212).
Piotrkowski h. Prus III. Stanisław Snopek i Szczęsny Sędek z Piotrkowic, par. Lutkówka (lit.—P.), (karta 261).
Piotrkowski h. Roch III ). Wojciech Szymankowicz z Piotrkowic, par. Lutkówka (karta 261).
Płochocki h. Roch II. Maciej z Pruszkowa, par. Pęcice. (lit.—P.), (239).
Płochocki h. Szeliga. Mikołaj, syn Adama, par. Rokitno Dolne. (lit. M. P.), (235).
Pniewski h. Ostoja. Michał z Pniew, par. Jeziora (lit. M. P.), (karta 262).
Podolszyński h. Roch II. Stanisław, syn Mikołaja, z Podolszyny, par. Raszyn, (lit. S. P.), (karta 221).
Pogroszewski h. Pomian. Jakób, syn Pawła, przyd. Cierszyk, z Pogroszewa-Koprków, par. Żbików, (lit. P. P.), (karta 227).
Pogroszewski h. Przerowa. Wojciech, syn Andrzeja, przyd. Jedynak, z Wielkiego Pogroszewa, par. Żbików, (lit. — P.), (karta 241).
Pogroszewski h. Roch II. Adam Guskowicz, Wawrzyniec, syn Stanisława, Feliks, Maciej, syn Jana z Pogroszewka i Pogroszewa-Koprków, par. Żbików, (lit. L.—.), (karta 240).
Pogroszewski h. Roch III. Piotr, syn Stanisława, Jakób, syn Andrzeja, Augustyn, syn Pawła z Pogroszewa-Koprków i Wieski, par. Żbików, (lit. I. P.), (karta 227).
Popielski h. Belina. Mikołaj, syn Marcina z Popieli, par. Lutkówka, (lit. — P.) (karta 260).
Potrykowski h. Ciołek. Mikołaj z Lipia Potrykowskich, par. Lutkówka, (lit. P.) (karta 261).
Potrykowski h. Radwan. Mikołaj z Woli Potrykowskiej, par. Lutkówka, (lit. M.—), (karta 261).
Potrykowski h. Szeliga. Jan, syn Przecława z Potrzykóz, par. Lutkówka, (lit. I. P.), (karta 260).
Powsiński h. Ciołek. Jan Ciołek, Jerzy i Andrzej, synowie Hieronima z Powsina, par. Powsin (lit. H. C.), karta 236).
Pracki h. Półkozic. Mikołaj z synem Franciszkiem, Krzysztof, syn Tomasza, Jerzy, syn Macieja, z Praczów-Sędzicowych i Paśnych, par. Tarczyn (lit. M. P.), (karta 253—254).
Pracki h. Prawdzie. Stanisław, syn Jerzego, z Woli Prackiej, par. Tarczyn, (lit. I. P.), (karta 254).
Prażmowski h. Belina. Marcin z Woli Prażmowskiej, par. Worowo, (lit. M. P.), (karta 264).
Proszczyński h. Junosza1). Wojciech, proboszcz z Okuniewa, par. Długa, (lit. A. P.), (karta 215).
Pruski h. Prus II. Maciej z Wierzuchowa-Prussów, par. Babice, (lit. (karta 245).
Pruszkowski h. Roch II. Wojciech, syn Świętosława, Adam, syn Feliksa z Pruszkowa, par. Pęcice, (lit. B. P.), (karta 239).
Ptaszkowski h. Belina. Stanisław i Bartłomiej Ościerkowie z Ptaszków, par. Lutkówka (lit. — P.), (karta 277).
Raciborski h. Rawicz. Maciej, Filip, syn Jakóba, Michał, syn Macieja, przyd. Ryczek, Stanisław Ryczek i Jan, synowie Dzierzka z Brzumina-Raciborów i Ryczków, par. Rembertów (lit. M. R.), (karta 257).
Radoński h. Brodzie. Mikołaj z Radoni, par. Grodzisko, (lit. M. R.), (karta 243).
Radzikowski h. Pomian2). Jan, Piotr i Paweł z Radzikowa, par. Rokitno Górne, (lit. — R.), karta 233).
Radzikowski h. Rogala. Jan, syn Marcina i Wawrzyniec,, syn Andrzeja z Radzikowa, par. Rokitno Górne, (lit. I. R.), (karta 233).
Radzimiński h. Brodzie. Jan, podczaszy czerski z Wiązowny, Dziekcińca. Dorota z Radzimina, par. Zerzno, (lit. H. R.), (karta 203, 204).
Rakowski h. Radwan. Mikołaj Solipies, Mikołaj Mnich, Mikołaj, syn Wielisława, Stanisław, Maciej i Marcin, synowie Gotarda z Rakowa Wielkiego, par. Służewo, (lit. M. R., S. R.), (karta 215).
Regulski h. Ciołek. Franciszek i Mikołaj, synowie Stanisława, przyd. Sarkan z Wielkich Reguł, par. Raszyn, (lit. S. R. S.), (karta 221).
Regulski h. Ciołek odm. Mikołaj, syn Stanisława, Piotr, syn Andrzeja, przyd. Ciosek, Jakób, syn Mikołaja, przyd. Klucznik z Reguł-Zalesia, par. Raszyn, (lit. M. R.), (karta 227).
Regulski h. Łada. Piotr, Maciej i Bartłomiej, synowie Jana, przyd. Falk, Jan i Stanisław, synowie Jana z Reguł-Malichów, par. Raszyn (lit. P. R.), (karta 222).
Regulski h. Rawicz. Adam z Reguł-Puszczy, par. Raszyn, (lit. A. R.), (karta 222).
Regulski h. Roch III. Franciszek, syn Mikołaja, przyd. Rynik z Reguł-Malichów, par. Raszyn, (lit. A. R.), (karta 221).
Rembertowski h. Łada. Sebastjan, Jakób i Bartłomiej z Rembertowa, par. Rember¬tów, (lit. S. R.), (karta 256, 257).
Rędzina Jan i Walenty, przyd. Włotkowicz z Rędzin-Woszczałków, par. Raszyn, (lit. JxSO- I. R.), (karta 222).
Rędzina h. Łada. Jan Szopa, Mikołaj i Andrzej, synowie Andrzeja, Mikołaj Wojciech Sedkowicze z Puchał-Rędzin, par. Raszyn. (lit. I. R.), (karta 222).
Rędzina h. Roch II. Jan i Stanisław, syn Adama, Maciej Basiewicz z RędzinWo¬szczałków, par. Raszyn, (lit. A. R.), (karta 221).
Rogowski h. Orla2). Stanisław z Kopany, par. Brwinów, (lit. — R.), (karta 237).
Rudzki h. Prawdzie. Jakób, syn Mateusza z Rudy, par. Jeziora, (lit. M. R.), (karta 263).
Runowski h. Rogala. Hieronim, syn Walentego z Runowa, par. Jazgarzew, (lit. H.—), (karta 259).
Rusiecki h. Radwan. Jan, syn Gotarda z Rusią, par. Nadarzyn, (lit. I. R.) (karta 237).
Rybieński h. Serafin, syn Jakóba, Mikołaj, syn Stanisława z Rybiego, par.
Raszyn, (lit. I. (karta 221).
Ryński h.? Dorota wdowa po Jakóbie z Ryni, par. Kłembowo, (lit. S. R.),
(karta 214). A
Ryński h.? Stanisław, dzierżawca z Góry, par. Okunino, (lit. S. R.), (karta 210). J 1
Siestrzyński h. Rawicz. Piotr i Franciszek, synowie Marcina z Siestrzyni, par. Brwinów, (lit. P. S.), (karta 257).
Skierdowski h. Kościesza. Wacław, syn Stanisława z Skierdów, par. Okunino, (lit. V. S.), (karta 210).
Skolimowski h. Lubicz. Hieronim i Marcin ze Skolimowa, par. Piaseczno, (lit. I. S.), (karta 224).
Skulski h. Rogala. Melchjor, Florjan, Adam i Stanisław ze Skuł i Ślubicy, par. Skuły, (lit. S. S.), (karta 265).
Skupieński h. Łada. Stanisław ze Skupia, par. Raszyn, (lit. S. S.), (karta 222).
Służewiecki h. Dołęga. Stanisław, syn Ścibora ze Slużewca, par. Służew, (lit. S. S.), (karta 215).
Służewski h. Radwan. Andrzej i Jan Wierzbiętowie ze Służewa, Stanisław, podsędek warszawski, par. Służewo, (lit. S. S.).
Smogorzewski h. Junosza Stanisław, dzierżawca w Kazomie, par. Kazom, (lit. S. S.), (karta 247).
Sokołecki h. Lubicz. Stanisław, Mikołaj i Adam, synowie Jana, przyd. Dzierżek z Sokółki, par. Żbików, (lit. S. S.), (karta 241).
Sokołowski h. Jastrzębiec. Maciej, syn Benedykta z Sokołowa-Zaścieni, par. Pęcice, (lit. M. —), (karta 240).
Sokołowski h. Korab. Andrzej, syn Stanisława, Paweł, syn Andrzeja, Maciej, przyd. Musoła, Mikołaj, syn Stanisława z Sokołowa-Chrościeli, par. Pęcice, (lit. S. S.), (karta 239).
Sokołowski h. Roch II. Andrzej, syn Jana z Sokołowa-Wypend, par. Pęcice, (lit. I. S.), (karta 239).
Stanclewski h. Radwan. Stanisław, syn Mikołaja, sędzia grodzki warszawski, Krzysztof, syn Feliksa ze Stanclewic, par. Służew, (lit. S. S.), (karta 215).
Stojart h. Radwan. Stanisław, syn Jana, Franciszek, syn Mikołaja, Feliks i Jan, synowie Stanisława ze Stojart, par. Służew, (lit. I. S.), (karta 215).
Suchodolski h.? Stanisław z Suchodołu, par. Tarczyn (lit. S. S.), (karta 253).
Suchodolski h. Belina. Jan, syn Stanisława, przyd. Śmietanka. Jan, syn Marcina z Suchodoła, par. Tarczyn, (lit. I. S.), (karta 253).
Suchodolski h. Ogończyk. Andrzej, przyd. Wdowik z Suchodoiu, par. Tarczyn (lit. A. S.), (karta 256).
Suski h. Trzy lilje. Krzysztof z Musul, par. Grodzisko (lit. S. S.), (karta 243).
Święcicki h. Korab. Jerzy, przyd. Goły, Feliks, przyd. Bochen, Mikołaj, syn Rocha, przyd. Bochen, Jerzy, syn Stanisława z Święcic, par. Rokitno Górne, (lit. — S.), (karta 233).
Świętochowski h. Dołęga. Marcin, Feliks, Hieronim z Świętochowa, par. Tarczyn, (lit. I. S.), (karta 253).
Świętochowski h. Prus III. Mikołaj i Bartłomiej, synowie Mikołaja ze Świętochowa- Cieśli, par. Tarczyn, (lit. M. S.), (kaita 254).
Szamocki h. Belina. Rafał i Florjan Siropinkowie z Szamot Małych, par. Tarczyn, (lit. R. S.), (kaita 254).
Szamota h. Leliwa. Stanisław ze Szamot Wielkich, par. Tarczyn (lit. — S.) (karta 253).
Szamota h. Prawdzie. Marcin, syn Macieja, przyd. Puchała, Stanisław, syn Stanisława, przyd. Podwójek, Jan, przyd. Misak z Szamotek, par. Tarczyn, (lit. P. S.), (karta 253—254).
Szczakowski herbu Prawdzie. Paweł, syn Mikołaja z Szczaków, par. Tarczyn, (karta 253).
Szopski h. Radwan. Jan, syn Mikołaja, przyd. Dobik z Szop, par. Służew, (lit. D. S.)> (karta 216).
Tarchomiński h. Junosza. Jakób, Ścibor i Stanisław, synowie Mikołaja z Tarchominka, par. Tarchomin, (lit. — T.), (karta 208).
Targowski h. Roch II. Krzysztof i Jerzy, synowie Piotra, przyd. Mamka, Antoni syn Macieja, Adam, syn Jana, z Targowskiej Rudy alias Mamek, par. Kobyłka (lit. M.), (karta 218).
Uleniecki Franciszek z Małego Załęża, par. Rembertów i Piotr, syn Feliksa z Woli Ulenieckiej, par. Jeziora, (karta 257 i 263). '
Umiastowski h. Roch II. Jakób, syn Macieja, Jan, syn Marcina, przyd. Trojano- wicz z Umiastowa-Klimuntów i Szpaków, par. Borzęcin, (lit. — V.), (karta 230—231).
Umiastowski h. Roch III. Stanisław, Zygmunt, Stanisław, syn Aleksego, Stanisław, syn Mikołaja, przyd. Mściszek, Jan, syn Zygmunta, przyd. Bakałarzowicz z Uniiastowa- Szpaków, par. Borzęcin, (lit. V. M.), (karta 230).
Wawrzyszewski h. Trzaska. Klemens z Wawrzyszewa, par. Błonie, (lit. K. W.), (karta 251).
Wierzuchowski h. Lubicz. Hieronim z Wierzuchowa-Prusów, par. Babice, (lit. I. V.), (karta 241).
Wierzuchowski h. Roch II. Stanisław, syn Jana i inni z Wierzuchowa-Prusów i Wierzuchówka, par. Babice, (lit. — W.), (karta 244, 245).
Wierzuchowski h. Roch III. Andrzej z Wierzuchowa-Strzykul i Mór, par. Babice, (lit. A. V.), (karta 244).
Wilczogórski h. Roch II2). Stanisław, syn Stanisława z Chlebowa, par. Pęcice, (lit. S. W.), (karta 239).
Wiszczycki vel Wieszczycki h. Junosza Wojciech, dzierżawca Dziekanowa, par. Łomna, (lit. M. W.), (karta 247).
Wolski h. Radwan. Andrzej, Piotr, Walenty, Stanisław, syn Andrzeja, z Wólki-Zerzyńskiej, par. Zerzno. (lit. — W.), (karta 209).
Wolski h. Roch III. Adam, syn Konstantego z Woli Sękowej, par. Żbików, (lit. A. W.), (karta 240).
Wołuński h. Jastrzębiec. Ścibor, syn Jana, Andrzej, syn Macieja z Wolumina, par. Kobyłka, (lit. S. V.).
Zabłocki h. Łada4). Stanisław z Targowego, par. Kainion, (lit. S. Z.), (karta 219).
Zaborowski h. Przerowa. Andrzej Zdzieszek z Zaborowa, par. Zaborów, (lit. A. Z.) (karta 228).
Zaborowski h. Rogala. Stanisław, syn Macieja z Zaborowa, par. Zaborów, (lit. S. Z.) (karta 228).
Załęski h.? Jakób, syn Macieja z Załęża, par. Kamion, (lit. I. Z.), (karta 219).
Załęski h. Prus III. Andrzej, Piotr, Walenty, synowie Stanisława z Wielkiego Załęża, par. Rembertów, (lit. S. Z.), (karta 252).
Zgorzelski h. Łada. Jerzy, syn Jana ze Zgorzałej, par. Raszyn, (lit. I. Z.), (ka-ta 224).
Zieleński h. Lubicz. Jan i Aleksy z Zielonek, par. Babice, (lit. I. O. S.), (karta 244).
Stanisław Dziadulewicz.
OCR Błędy:
BORKOWSKI,LESZCZYŃSKI,GOŁĘDZINOWSKI,RYŃSKI,SUCHODOLSKI,ZAŁĘSKI.
Nazwiska wymienione mają herby w formie graficznej.
Możliwe inne przekłamania.
Miesięczniki Lwowskie 1930 r. t.I.II.III.
Avatar użytkownika
jerzy
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 3
Twórca indeksów (3)

Powrót do Zbiory nazwisk, listy osób