14757. Kosicki Ludwik (1793-1846) biogram prapradziadka

Bardzo proszę:
Jest to dział encyklopedyczny - więc NIE PROWADZIMY TU ROZMOW, NIE SZUKAMY PRZODKOW, INFORMACJI, KONTAKTOW - tu gromadzimy informacje, piszemy encyklopedycznie, ogólnie, bezosobowo. Każdy kto będzie zainteresowany umieszczoną przez Ciebie notą, sam widzi że interesujesz się rodziną, osobą, na pewno więc dopisze jeśli coś wie, lub się skontaktuje z Tobą. Jeśli chcesz poinformować że "szukasz..." napisz to w dziale ogłoszeń!

Jak pisać tutaj? - reguły, porady

Kosicki Ludwik (1793-1846) biogram prapradziadka

Postprzez akarw » 09.10.2011

BIOGRAM PRAPRADZIADKA:

Ludwik Kosicki, dr hist., prof. UJ, prorektor Liceum św. Anny; prorektor Lic. Św. Barbary, założyciel i dyrektor (1834-1845) Instytutu Technicznego w Krakowie


(wg. Pol. Sł. BiograficznegoJ LUDWIK KOSICKI, historyk i pedagog, urodzony 24.VIII.1793 w Bolesławcu na terenie ówczesnego województwa kaliskiego. Początkowe nauki pobierał w Wieluniu i Piotrkowie w szkołach pijarskich. Po ukończeniu gimnazjum pracował tamże w latach 1811-12 jako kolaborant, tj. pomocnik nauczyciela.. W 1812 PRZYBYŁ DO KRAKOWA. W 1814 dostał posadę kolaboranta w Liceum sw. Anny , zas w styczniu 1818 został mianowany profesorem jęyka łacińskiego i greckiego. Ponadto uczył historii polskiej w klasie VI i w tym przedmiocie się specjalizował. Równoczesnie odbywał studia wyższe na uniwersytecie Krakowskim i w 1815 uzyskął stopień licencjata, a w 1817 magistra sztuk wyzwolonych.

W 1816 był lektorem jezyka łacińskiego na uniwersytecie. W czasie studiów uczestniczył w swego rodzaju seminarium filozoficznym i historycznym, jakie prowadził dla swoich wybranych uczniów J.S. Bandtke. W kwietniu 1830 uzyskał stopień doktora filozofii. W 1828 zastępował chorego kierownika katedry historii powszechnej UK, Juliana Czermińskiego, zaś po jego śmierci był krótko zastepcą profesora tej katedry. Katedre otrzymał w 1831 Michał Wiszniewski, jakkolwiek w Radzie Wydziału Kosicki miał zwolenników, w tym prodziekana Bandtkego. Jakiś czas był adiunktem w Bibliotece Jagiellońskiej. Dnia 17.IV.1832 został mianowany prorektorem, Liceum sw. Anny, a następnie prorektorem Liceum sw. Barbary.

Po utworzeniu Szkoły Technicznej (inaczej Instytut techniczni i szkoła Wydziałowa, która odłączyła się od Instytutu w 1842 roku) zwanej popularnie Instytutem Technicznym ( z niego powstała w 1919 Akademia Górniczo-Hutnicza), w 1834 objął jej dyrekcje, którą sprawował do 1845 roku, kiedy ze względu na chorobe był zmuszony przejśc na emeryturę (dekret emerytalny datowany jest 20.IX.1844). Posiadając wykształcenie filologiczne i historyczne, jako dyrektor IT, nie rozumiał zadań oraz potrzeb tego typu szkoły i nie dążył do nadania jej charakteru szkoły wyższej. Opracowując wspólnie z Komisarzem Karolem Hubnerem statut szkoły pozostawił ją w rzedzie szkól średnich. Nie rozumiał też walorów wychowania estetycznego (spory z J. Brodowskim i W.K. Stattlerem) toteż nie zyskął sobie w tej placówce zbyt wysokiego autorytetu (10 lat urzędowania ?????). Jako dydaktyk i pedagog dał się poznać w Liceum sw. Anny, prof. prawa UK Feliks Słotwiński wizytując jego lekcje, UZNAŁ GO ZA ZNAKOMITEGO NAUCZYCIELA I WZÓR DLA PEDAGOGÓW KRAKOWSKICH. Przez uczniów nazywany „BRYŁĄ” dla swej postaci krótkiej a pękatej, pozostawił wśród wychowanków najlepszą pamięć.

Od 1818 należał do czynnych członków Towarzystwa Naukowego, wygłaszając odczyty:
- O heraldyce
- O proszach praskich
- Pochwałe Piotra Tomickiego
- Żywot prof. Himonowskiego
- Odczyty te ukazywały się w rocznikach Towarzystwa Naukowego Krakowskiego. Ponadto wydrukował:
- O początkach i władzy hetmanów w Polsce,
- Wiadomość historyczna o o kościele akademickim sw. Anny,
- Tabele monet zagranicznych srebrnych..
- Urzadzenie Instytutu załozonego przez Szczepana...
- Przedmowe do „odbicia drzeworytów”.

W rękopisie wspólnie ze swoim uczniem Antonim Librowskim przygotował Historie Narodu Polskiego. Najpopularnieszą praca Kosickiego były ZADANIA NA CELNIEJSZE REGUŁY KONSTRUKCJI w tłumaczeniu z jezyka polskiego na łaciński, które miały trzy wydania 1821,1822,1832.
-
ZMARŁ 20.X.1846 roku i został pochowany na cmentarzu Rakowickim w grobowcu Kosickich, gdzie wczesniej pochowano J.S. Bandtkego. Kosicki, był żonaty z wychowanicą Bandtkego....., 1 żoną Kosickiego była Konstancja Bulińska, a drugą (UWAGA: na grobowcu jest napisane KAROLINA z BANDKÓW-KOSICKA,) druga żona Kosickiego) Córka Ludwika i Konstancji Emilia wyszła za Sebastiana Karwackiego (syna Marcina i Heleny Kasińskiej) i utworzyli ród Karwackich w Skale.


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

WIECEJ SZCZEGOŁÓW O INSTYTUCIE TECHNICZNYM:
Zgodnie z planem organizacyjnym, opracowanym przez K. Hubnera, Instytut Techniczny tworzyły wówczas dwie szkoły: niższa i wyższa techniczna. W pierwszej z nich nauka trwała dwa albo trzy lata. Po zaliczeniu drugiej klasy uczeń dostawał świadectwo ukończenia tzw. dwuletniej szkoły wydziałowej. Tym samym uzyskiwał on prawo do przeniesienia się do klasy pierwszej Liceum św. Anny w Krakowie albo do kształcenia się w trzeciej klasie Instytutu. Z kolei po zaliczeniu trzech lat nauki (2+1) wręczano mu świadectwo ukończenia tzw. szkoły niższej technicznej, co uprawniało go do wykonywania zawodu na stanowisku majstra lub do kontynuacji zdobywania wiedzy we wspomnianej szkole wyższej, podzielonej na pięć rocznych kursów. Ta ostatnia placówka oświatowa dawała uczniowi wykształcenie ogólno-techniczne, “tak, aby po ukończeniu nauki młodzieniec był obeznany z najważniejszymi zasadami matematyki i fizyki i mógł się łatwo doskonalić, gdyby później poświęcił się jakiejkolwiek gałęzi przemysłu”. W roku szkolnym 1834/35, tj. w pierwszym roku istnienia Instytutu Technicznego, otwarto trzyletnią szkołę niższą techniczną (w pełnym komplecie klas) i dwa pierwsze kursy szkoły wyższej. Zajęcia trwały od początku października do końca lipca. Czasem wolnym od nauki były ferie z okazji świąt Bożego Narodzenia (od 23 grudnia do 2 stycznia), trzy ostatnie dni karnawału (na zapusty) oraz ferie wielkanocne (od niedzieli “kwietnej” do “przewodniej”). Dodatkowe dni wolne ogłaszał dyrektor tej placówki oświatowej (do roku 1844 był nim dr Ludwik Kosicki, filolog), za zgodą komisarza rządowego do spraw instytutów naukowych. Dwumiesięczne “ferie wielkie” wypadały w sierpniu i wrześniu. Żeby dostać się do szkoły wydziałowej, uczeń musiał mieć co najmniej osiem lat i posiadać świadectwo ukończenia tzw. szkoły ludowej. Egzamin wstępny obejmował płynne czytanie po polsku, czytelne pisanie za dyktującym i sprawne wykonywanie działań arytmetycznych na liczbach całkowitych. Z kolei do szkoły wyższej technicznej przyjmowano głównie absolwentów szkoły niższej.
Wskutek decyzji wspomnianej komisji reorganizacyjnej kadrę pedagogiczną Instytutu stanowili przede wszystkim profesorowie zlikwidowanego Liceum św. Barbary w Krakowie. Zgodnie ze statutem opracowanym przez dyrektora L. Kosickiego, celem tej nowo powstałej placówki oświatowej było “takie wykształcenie młodzieży, aby niezależnie od jej przyszłej pracy (w przemyśle, w rękodzielnictwie czy na stanowisku umysłowym), mogła ona znaleźć zatrudnienie, a tym samym zabezpieczyć sobie odpowiednie warunki materialne, czyli być użyteczną dla siebie i dla kraju”. Plan nauczania w szkole wyższej technicznej obejmował wówczas następujące przedmioty:
Dopiero od roku szkolnego 1838/39 wprowadzono wszystkie kursy. Z powodu braku wykwalifikowanego nauczyciela do 1839 r. nie wykładano technologii. Do kursu trzeciego włącznie wszystkie przedmioty były obowiązkowe. Natomiast w ciągu ostatnich dwóch lat nauki uczeń, spełniający określone warunki (chodziło m.in. o co najmniej dostateczne opanowanie języka francuskiego lub niemieckiego i o obecność na wykładach związanych z przedmiotem głównym), mógł uzyskać zezwolenie na udział jedynie w wybranych przez siebie zajęciach. W roku 1843 zniesiono język łaciński, a wprowadzono kaligrafię. Wtedy zmodyfikowano również liczbę godzin przedmiotów zawodowych.
W początkowym okresie w skład Instytutu wchodziły:
- trzyletnia szkoła niższa techniczna (zwana później szkołą wydziałową),
- pięcioletnia szkoła techniczna (wyższa) wraz ze szkołą sztuk pięknych (katedra malarstwa i
- katedra rzeźby),
- szkoła handlowa,
- szkoła gimnastyczna i szkoła jazdy konnej,
- litografia,
- drukarnia akademicka,
- bursa,
- warsztaty (kierunek stolarski i tokarski).
Począwszy od 1835 roku władze tej placówki oświatowej organizowały (systematycznie, tuż przed feriami letnimi) “wystawę wyrobów i płodów krajowych”, co miało sprzyjać “podniesieniu poziomu przemysłu i rozbudzić szlachetne współzawodnictwo”.
Na początku roku szkolnego 1835/36 w klasach szkoły wydziałowej było łącznie 289 uczniów, w szkole technicznej (wyższej) - 63, a w szkole sztuk pięknych (malarstwo) - 27.
Na rozwój placówki oświatowej ufundowanej przez Sz. Humberta wywarły wpływ dwa pożary. Wskutek pierwszego z nich, który wybuchł pod koniec czerwca 1841 r. w bursie “Jeruzalem” i rozprzestrzenił się na sąsiednie budynki, doszło do oddzielenia szkoły wydziałowej od Instytutu (przeniesiono ją do Kolegium św. Barbary). W zamian zorganizowano kurs dla przyszłych murarzy i kurs dla cieśli. Poza tym część budynku szkolnego udostępniono szkole muzycznej. Odnotujmy tutaj, iż w roku szkolnym 1841/42 kształciło się w tej placówce 312 uczniów. Natomiast w rezultacie pożaru w lipcu 1850 r., który objął prawie czwartą część Krakowa, Instytut nie tylko odbudowano, ale także znacznie rozbudowano. Krakowski “Czas” z 24 listopada 1852 r. napisał, iż szkoła ta była wówczas najpiękniejsza i najnowocześniejsza w całym grodzie podwawelskim.
Władze Rzeczpospolitej Krakowskiej poważnie interesowały się rozwojem Instytutu Technicznego. Pieniądze przeznaczane systematycznie przez rządzących na szkołę nie były duże, ale znaczące. Dowodem tego zainteresowania władz stało się też przeniesienie katedry mechaniki i budownictwa (wraz z wyposażeniem gabinetów) z UJ do Instytutu. Należy odnotować, że w latach 1834-1846 w placówce tej mogli kształcić się przede wszystkim uczniowie zamieszkali na terenie Krakowa. Chętni z Królestwa Polskiego i z Galicji musieli wykazać się posiadaniem paszportu i starać się o specjalne zezwolenie. Ale tuż po rozpoczęciu okupacji grodu podwawelskiego przez Austriaków nie było to łatwe.
Przekonał się, mimo iż został na obcej ziemi zrodzony, czego krajowi naszemu potrzeba i postanowił osobiście dostrzeżonemu niedostatkowi zaradzić” - napisał w roku 1841 o Szczepanie Humbercie w “Programie popisu uczniów Instytutu Technicznego” dyr. L. Kosicki. “Młodzieży szkolna, korzystająca z łaski tego dobroczyńcy, a także i wy, co nie potrzebujecie wsparcia finansowego! Usiłujcie naśladować Fundatora w pilności, w pobożności i innych cnotach. Starajcie się, ucząc się i pracując, nie być dla rodziców ciężarem. Wszak oni już i tak dla ciebie wiele trudów ponieśli. Zawsze wystawiaj sobie za wzór Szczepana Humberta, który za swego życia umiał krajowi korzystnie służyć, który nie szczędził wysiłków, by i po jego śmierci, w najodleglejszych wiekach, być dla ludzi użytecznym”.
1803
24 I Ukazem carskim powołuje się Wileński Okręg Naukowy (jeden z sześciu w cesarstwie), a jego pierwszym kuratorem zostaje Adam Jerzy Czartoryski. Okręg obejmuje większość ziem zajętych przez Rosję w czasie rozbiorów.
IV W Warszawie, w Pałacu Saskim, powstaje polskie liceum (sześcioklasowe), kontrolowane przez komitet obywatelski (eforat), kierowany przez Stanisława Kostkę Potockiego
.
30 V Otworzono ponownie uniwersytet polski w Wilnie i nadano mu nowy statut. Rektorem zostaje Jan Śniadecki. Uniwersytet cieszy się niezależnością w działalności edukacyjnej i badawczej, a także pełni rolę kierowniczą w stosunku do szkół niższego szczebla. Uczelnia miała szczególne znaczenie jako centralny ośrodek edukacyjny dla ziem Wielkiego Księstwa Litewskiego.

- We Wrocławiu (Breslau) Jerzy Samuel Bandtke ogłasza memoriał o potrzebie złagodzenia nacisku germanizacyjnego w szkołach. Bandtke jest nauczycielem języka polskiego we wrocławskim Gimnazjum św. Elżbiety i wizytatorem szkół w zaborze pruskim. Uwieńczeniem jego pracy staje się wydany w tym roku Nowy elementarz polski. Austria łączy Galicję Wschodnią (na wschód od Sanu) z Galicją Zachodnią w jedną administracyjną całość ze stolicą we Lwowie.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

w Gazecie Krakowskiej:

10 luty 1844: Dyrektor Instytutu Technicznego prof. Ludwik Kosicki ogłasza konkurs na profesora historii naturalnej i teorii gospodarki wiejskiej
27 czerwca 1844: Dyrektor Instytutu Technicznego prof. Ludwik Kosicki ogłasza konkurs na etat profesora w katedrze Technologii, Chemii i Hutnictwa.
27 grudnia 1844: Rada Wielka Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłosiła konkurs na wakującą posadę Dyrektora Szkoły Technicznej w Krakowie... Sekr. UK Czaputewicz
3 marca 1845: Senat Rządzący zamianował p. Józefa Podolskiego dotychczasowego profesora Szkoły Technicznej, Dyrektorem tej Szkoły.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

JEDNYM ZE STUDENTÓW Instytutu Technicznego był z rodu krakowskich Karwackich:
IGNACY KARWACKI (1828) – potem (1852-62) profesor matematyki elementarnej w Instytucie Technicznym w Krakowie :

„kształci się w Instytucie Technicznym jeszcze za Dyrekcji Ludwika Kosickiego; dostaje w nim stypendium na studia matematyczne w UJ, po których obejmuje stanowisko p rofesora matematyki w Instytucie Technicznym Krakowskim. SKĄD TAKA ZAŻYŁOŚĆ KOSICKIEGO z młodym IGNACYM KARWACKIM, a potem ślub Emili Kosickiej (już po śmierci Ludwika) z SEBASTIANEM KARWACKIM, czyżby przez Ignacego ???”

Brat Ignacego KAROL KARWACKI był założycielem klanu Karwackich w Paśmiechach k. Kazimierzy Wielkiej, dziad legionisty beliniaka ZYGMUNTA KARWACKIEGO oraz wiceministra rolnictwa (1929-32) WACŁAWA KARWACKIEGO, znanego myśliwego (ks. Radziwiłł wspomina o polowaniach u Karwackich, gdzie dziennie ubijano 1000 ptactwa), hodowcy koni i karakułow, przyjaciela tragicznie zmarłego Walerego Sławka. Członka ruchu oporu w II Wojnie....

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RODZINA LUDWIKA KOSICKIEGO

1822 sierpień 26, LUDWIK KOSICKI,.29 lat i KONSTANCJA BULIŃSKA , lat 20 zawarli związek małżeński w kośc. NPM w obecności Nep. Czosnowskiego – kupca, Walentego Wilkowskiego – obywatela, Walentego Kutowskiego, prof..


Kosicki Ludwik i Buliński Konstancja (pra-pradziadkowie)26 augustus 1822, Ludvicus Kosicki, l. 29 et Constancy de Bulinski, l.20; swiadkowie Jan Niepomucen P…. kupiec; Walenty Walkowski, obywatel, trzeci ? Ślub Kraków - NPM (Mariacka), 1822, 48


1802ur KONSTANCJA BULIŃSKA od 1822 Kosicka….JEJ RODZICE Józef Buliński i Regina z Florkowskich Prima voto Berowa, kupili 13 lipca 1804 kamienice Cyrusowską (ul. Floriańska 12, sp.326,Gm.IV.503; sw. Tomasza 19) od Józefata Wislickiego. BULINSCY mieli też drugą kamienicę na ul. Kącik, obecnie św. Tomasza 17 (Gm.IV. 490). W 1831 roku kamienice Cyrusowską dziedziczą: 1) Tekla z Berów Fritzowa, 2) Konstancja z Bulinskich Kosicka (umiera 1832 zostawiając 3 córki) ,żona prof. Gimnazjum św. Anny Ludwika Kosickiego 3) panny Maryanny Bulinskiej. W 1831 w trakcie litcytacji w Rynku cenę 30 000 złp przebił L. Kosicki i stał się ich właścicielem. W roku 1846 właścicielem jest sam prof. Ludwik Kosicki (umiera w tym roku), po nim córka Józefa z męźem Janem Kantym Knowiakowskim (cukiernik), w 1887 już żyje tylko Józefa Knowiakowska, po której w 1905 roku dziedziczy sostrzenica (po Zoffi Krywultowej) , która weszła z nią w rodzinę Laberscheków, ale już w 1906 jest w rękach dentysty Wacława Dłużyńskiego i jego żony Marii.

Teściowie Ludwika Kosickiego : Praprapradziadkowie Józef Bulinski i Regina z Florkowskich prima voto Berowa, kupili 13 lipca 1804 kamienicę Cyrusowską (ul. Floriańska 12, sp.326,Gm.IV.503) od Józefata Wislickiego. BULINSCY mieli też drugą kamienicę na ul. Kącik, obecnie św. Tomasza (Gm.IV. 490) ( obecnie kompleks Camelota i Swarovskiego) ale także dobra ziemskie Rudno Górne pod Proszowicami, które w 1831 roku odziedziczyły ich córki: 1) Tekla z Berów Fritzowa, 2) Konstancja z Bulińskich Kosicka (umiera 1832 zostawiając 3 córki : Józefę 1824 za Janem Knowiakowskim, Emilię 1826 za Sebastianem Karwackim, Zofię 1828 za Krywultem), żona prof. Gimnazjum św. Anny Ludwika Kosickiego 3) panna Maryanna Bulinska. W tym majątku poznali się najpewniej prapradziadkowie Emilia Kosicka i Sebastian Karwacki, i pobrali tutaj około 1848/1849 roku #

1758-1823 JÓZEF BULIŃSKI
Parafia NPM 1823/ zgony 175
Zmarł 11 grudnia 1823 w wieku lat 57, zgłosili zgon WPan LUDWIK KOSICKI lat 31, Prorektor Gimnazjym Krakowskiego, zięć zmarłego mieszkający przy ul. Florianskiej 503 i Józef Sreitter lat 36, rymarz w tym samym domu zamieszkały co porzedni, oświadczyli ze 11 grudnia i godz. 18.00 zmarł JMPan Józef BULINSKI, Obywatel Krakowski, małżonek niegdy Reginy Ber – Bulińskiej, w domu przy ul. Floriańskiiej 503

1765-1815 REGINA 1 voto BEROWA 2voto BULINSKA, małżonka JMPana JÓZEFA
Parafia NPM 1815/ zgony 269
21 grudnia 1815 JMPanStanisław Ber syn zmarłej handlarz drzewa lat 26 zam. przy il. Sławkowskiej nr 377 i JMPan Jerzy Fryte zięć zmarłej, krawiec lat 30 zam. przy ul. Sławkowskiej 419, oświadczyli że 19 grudnia zmarła JMPani REGINA 1 voto BEROWA 2voto BULINSKA, małżonka JMPana JÓZEFA BULIŃSKIEGO profesji rymarskiej (rymarza); rodem z Kosocic, lat 50 c. TOMASZA i REGINY z RYBICKICH FLORKOWSKICH już zmarłych; zmarła przy ul. Floriańskiej nr 503 w domu zamieszkania męża swegoxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Aneks 351

Sluby prapradziadków Kosickich
w Krakowie (NPM, sw. Marcina)

xxxxxxxxxxxxxxx

W Genetece polskiej pojawiły się ostatnio znakomite skany metryk ślubnych:

1) 1822/48 NPM LUDWIK KOSICKI & KONSTANCJA BULIŃSKA


Roku 1822 sierpnia 24 o godz. 5 wieczorem przed nami Wikariuszem Zastępcą Urzędnika Stanu Cywilnego Parafii Panny Parafii w Wolnem Miescie Krakowie. Stawił się osobiście Ur. Ludwik Kosicki stanu wolnego Kawaler, Professsor w Gimnazyum przy Ulicy Gołębiej pod liczba 277 zamieszkały, dowodzący złożona przed Nami Metryką Chrztu wyjęta z Ksiąg Kościoła Parafialnego w Bolesławcu iż liczy lat 29 skończonych syn Alexego Kosickiego Obywatela w Bolesławcu w Królestwie Polskim Obwodzie Wieluńskim mieszkającego i zmarłej Jadwigi z Łukowskich Kosickiey, a gdy Oyciec temu Aktowi przytomny być nie może składa nam wywód słowny na uwierzytelnienie listu pisanego od Oyca i niemożność złożenia sepultury Matki w Sadzie Pokoju Wolnego Miasta Krakowa Okręgu Pierwszego na dniu 13 miesiąca i roku bieżącego sporządzony.

Stawiła się także osobiście JMosci Panna Konstancja, Józefa, Katarzyna 3-jga imion Bulińska…. Przy czym dowodzącą przed Nami Metryką Chrztu wyjętą z Ksiąg Kościoła Archiprezbiterialnego NPMarii, iż liczący lat dwadzieścia skończonych; w asystencji swego Oyca JMosci Pana Józefa Bulińskiego, Obywatela przy ulicy Floryanskiej pod liczbą 503 zamieszkałego, któremu uczyniła Akt Uszanowania prawem przepisany i zmarłej Reginy z Berów*) Bulińskiej; iak dowodzi Wypis Aktu Zeyscia iey z Ksiąg Cywilnych Parafii NPM w Krakowie. Żądaniem jest stron stawających, żebyśmy przystąpili do obchodu małżeństwa religijnego między nimi umawianych, którego Zapowiedz pierwsza przedstawiona domu naszego gminnego wyszła na dzień iedynastego miesiąca i roku bieżących w niedziele o godzinie dwunastej w południe , iak i świadectwo o wyszłej zapowiedzi iednej w Gminie trzeciej miasta Wolnego Miasta Krakowa jako miejscu zamieszkania zaślubić się mającego dowodzi, druga zaś nie nastąpiła na mocy uwolnienia wydanego w Imieniu Rządu przez Prezesa Trybunału Pierwszej Instancji Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgi w dniu 22 lipca roku bieżącego, które to uwolnienie nam okazane złożone zostało w Aktach korespondujących z Aktami Stanu Cywilnego. Gdy żadne tamowanie przeciw rzeczonemu małżeństwu nie nastąpiło, a oyciec zaślubić się mającej niniejszym na obchód małżeństwa zezwolił. My przeczytawszy wymienione Akta, z których okazuje się iż formalności prawem przepisane zachowane zostały, przychylając się do wspomnianego żądania, po przeczytaniu wymienionym i świadkom wszystkich wymienionych wyżej papierów i Działu szóstego Kodeksu Cywilnego w tytule O Małżenstwie; zapytaliśmy przyszłego małżonka i przyszłej małżonki czy chcą pobrać się z sobą ? na co gdy każde z nich oddzielnie odpowiedziało, ze taka jest ich wola – oświadczamy w Imieniu Prawa, ze Ur.(nobil) LUDWIK KOSICKI młodzian z JMPanną KONSTACJĄ JÓZEFA KATARZYNA trojga Imion BULINSKA są połączeni ze sobą węzłem małżeńskim.

Tego wszystkiego Akt spisaliśmy w przytomności:
WJP Jana Nepomucena Czarnowskiego, Kupca i Obywatela Krakowskiego przy Ulicy Mikołajskiej pod liczbą 626 zamieszkałym, i
Ur. (nobil) Walentego Witkowskiego Obywatela Krakowskiego przy rynku wielkim pod Liczbą 239 zamieszkałego,
Tudzież Ur (nobil) Stanisława Zukowskiego Aptekarza i Obywatela przy ul. Floryanskiej pod Liczba 549 mieszkającego i
JMciPana Józefa Kuhna Kupca i Obywatela Krakowskiego przy ul. Floryanskiej pod liczbą 554 mieszkającego.
Swiadków wiek do dania świadectwa prawem przepisany mających. AKT niniejszy został stawającym odczytany i wraz z Nami - oprócz Oyca zaślubionej, który pisać nie umie – podpisany: Ksiądz Hipolit Wilant Z-ca Urzędnika Stanu Cywilnego, LUDWIK KOSICKI, KONSTANCJA BULINSKA zaślubiona, Jan Nepomucen Czarnowski, Walenty Witkowski, Stanisław Zukowski, Józef Kuhn.

4 1822 48 Ludwik Kosicki Konstancja Buliński Kraków WNMP (Mariacki)

*) Regina 1voto Berowa 2voto Bulinska de domo Florkowska

(Nazywam się Bożena K. i zajmuję się ziemiaństwem. Podczas poszukiwań znalazłam informację o rodzinie Bulińskich. Ta rodzina posiadała dobra Rudno Górne koło Wawrzeńczyc. Własność kształtowała się następująco: Katarzyna z Bulińskich Kosicka i Marianna Bulińska odziedziczyły po rodzicach Józefie i Reginie z Florkowskich majątek w roku 1831. Majątek pozostawał ich własnością do 1854 roku. Kim była rodzina Bulińskich ? Gdzie w Krakowie mieszkali i czym mogli się zajmować? Nie są to wyczerpujące informacje, ale może wniosą coś nowego do historii rodziny Karwackich. Pozdrawiam serdecznie. Bożena K.)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2) 1832/2 św. Marcina; LUDWIK KOSICKI & KAROLINA FRYDERYKĄ BANDTKIE

Po 2 zapowiedziach u sw. Anny i sw. Marcina akt małżeński podobny jak poprzedni, ale niestaranne pismo:
1832/2 z par. aug-ewangielickiej sw. Marcina; ślubu
Urodzonego (nobil) LUDWIKA KOSICKIEGO, wdowca katolika *) , Nauk Wyzwolonych i Filozofii Doktora; prorektora Liceum sw. Anny w Krakowie, s. Pana Aleksego Kosickiego Obywatela w Bolesławcu i zmarłej Jadwigi z Łukowskich; ur. W Bolesławcu kolo Kalisza; zamieszkałego w Krakowie pod Liczbą 503
z panna **) KAROLINA FRYDERYKĄ BANDTKIE, wiary ewangielickiej c. zmarłych Kajetana Bogumiła Bandtkie / Bandtke i Joanny z Kockow; zamieszkała u rodziny w Krakowie

świadkowie wszyscy podpisani:
Wielmożnego Maxmiliana Waniewicza lub Wiszniewskiego ?, kasjera akademickiego lat 45 przy sw. Anny 300 zamieszkałego
Wielmożnego Jana Bąkowskiego lub Bukowski lat 30 Obywatela i właściciela domu przy ul. Szewskiej 326….
WPan Jerzy Samuel Bandtkie/Bandke lat 60 professor tutejszego Uniwersytetu, ; zam. sw. Anny 300
Tudziez Pan Fryderyk Fredlein lat 60 zam przy Rynku Wielkim 26?,
*) wdowiec po Konstancji Bulinskiej; ojciec Józefy (1824) Knowiakowskiej, Emilli (1826) Karwackiej, Zofii (1828) Krywultowej Kosickich oraz ur, i zmarłego 1833 Ludwika
**) wychowanica Jerzego Samuela i Zuzanny Bandtkie / Bandtke; matka Ludwika Kosickiego 1833-1833
3 1832 2 Ludwik Kosicki Karolina Fryderyka Bandtkie Kraków św. Marcin (ewang.)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

3) 1843/19 NPM JAN KANTY Piotr KNOWIAKOWSKI & JÓZEFA LUDWIKA KOSICKA


Roku 1843 marca 15 o 4 popoludniu przed nami Wikariuszem Zastępcą Urzędnika Stanu Cywilnego Parafii Panny Parafii w Wolnem Miescie Krakowie. Stawił się osobiście JMosc Pan JAN KANTY PIOTR dwoja Imion KNOWIAKOWSKI, kawaler, cukiernik przy Floryanskiej pod Liczba 503 zamieszkały, tu w Krakowie urodzony, lat wieku swego 24 skończonych, jak dowodzi Wyciag Aktu Urodzenia z Ksiąg Cywilnych Parafii NPM w Krakowie , syn Wojciecha Knowiakowskiego zmarłego, iak swiadczy wyciąg aktu zejścia z Ksiąg Cywilnych rzeczonej parafii i zyjącej JMość Pani Marianny z Kirlow Knowiakowskiej, cukierniczki, obywatelki przy ul. Floryanskiej 543 zamieszkałej, która gdy temu aktowi jest przytomna, uczymił iej rzeczony syn Akt uszanowania prawem przepisany, Matka zaś oświadczyła, że temuż synowi na wnijście w związek małżenski zezwala.

Stawiła się także osobiście Wielmożna JÓZEFA LUDWIKA dwóch imion KOSICKA
, przy Oycu zostająca, tu w Krakowie urodzona, lat wieku swego skończonych 19 licząca, jak dowodzi Wypis Aktu Urodzenia Akt Cywilnych Parafii NPM w Krakowie, córka Wielmożnego Ludwika Kosickiego, Dyrektora Szkół Technicznych, przy Floryanskiej ulicy pod liczbą 503 zamieszkałego i zmarłej Konstancji z Bulinskich iego małżonki, iak świadczy wypis Aktu Zejscia z Akt Cywilnych rzeczonej parafii. A gdy Ojciec swej córce przy tym akcie asystuje, uczyniła mu Akt uszanowania prawem przepisany, Oyciec zas oświadczył ze tejże swej córce na wnijście w związki małżeńskie zezwala,

Strony stawajace żadająch, żebyśmy przystąpili do obchodu małżeństwa religijnego między nimi umawianych, którego Zapowiedzi przedstawione u drzwi domu naszego gminnego w dniach 5 i 20 lutego. Gdy żadne tamowanie przeciw rzeczonemu małżeństwu nie nastąpiło, a oyciec zaślubić się mającej niniejszym na obchód małżeństwa zezwolił. My przeczytawszy wymienione Akta, z których okazuje się iż formalności prawem przepisane zachowane zostały, przychylając się do wspomnianego żądania, po przeczytaniu wymienionym i świadkom wszystkich wymienionych wyżej papierów i Działu szóstego Kodeksu Cywilnego w tytule O Małżenstwie; zapytaliśmy przyszłego małżonka i przyszłej małżonki czy chcą pobrać się z sobą ? na co gdy każde z nich oddzielnie odpowiedziało, ze taka jest ich wola – oświadczamy w Imieniu Prawa, ze JMPAn JAN KANTY PIOTR dwojga imion KNOWIAKOWSKI młodzian z JMPanną JÓZEFĄ LUDWIKĄ dwojga imion KOSICKĄ są połączeni ze sobą węzłem małżeńskim.

Tego wszystkiego Akt spisaliśmy w przytomności Wielmożnych:
SZYMONA SZCZYGIELSKIEGO posesora przy ulicy Sławkowskiej 341 mieszkającego
IGNACEGO NIKODERONA Urzędnika Senatu , przy przecznicy Sw. Anny pod liczbą 313 mieszkającego
Tudzież JMosc Panów
KASPRA SOKOŁOWSKIEGO , obywatela przy Floryanskiej ulicy pod liczba 501 zamieszkałego,
TOMASZA MARCINKOWSKIEGo obywatela przy Grodzkiej ulicy pod liczbą 36 nieszkajaćego

Wszystkich swiadków wiek do dania świadectwa prawem przepisany mających. AKT niniejszy został stawającym odczytany i wraz z Nami - oprócz Matki zaślubiającego która nie pisze – podpisali (wszyscy wymienieni wcześniej)

1 1843 19 Jan Kanty Knowiakowski Józefa Kosicki Kraków WNMP (Mariacki)


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

4) 1848/27 NPM ADAM JAN KRYWULT & AMELIA PELAGIA ZOFIA KOSICKA

Roku 1848 maja 13 o 8 z południa przed nami Wikariuszem Zastępcą Urzędnika Stanu Cywilnego Parafii Panny Parafii w Wolnem Miescie Krakowie. Stawił się osobiście Wielmożny Pan ADAM JAN dwojga imion KRYWULT, Obywatel Miasta Krakowa, stanu wolnego kawaler, lat 32 liczący, w Krakowie przy ul. Wiślnej pod numerem 308 zamieszkały; syn niegdy WP. Stanisława Krywulta już zmarłego i żyjącej dotąd Ludwiki z Rybarskich pochodzącej jego małżonki; wieku swego dowiódł nam Aktem Znania w C.K. Sądzie Pokoju Okręgu Iw dniu 12 maja br. Na mocy rezolucji Urzędu Cyrkularnego Miasta Krakowa zadziałanej, a ze na niemożność złożenia Synultury Oyca i Akta uznawania nieobecnej Matki złożył Nam wywód słowny w tymże C.K. Sądzie Pokoju Okregu I… 12 maja…

Stawiła się także osobiście Wielmożna Amalia Pelagia Zofia trojga imion KOSICKA, panna Małoletnia lat 19 skończonych licząca, jak świadczy akt urodzin z Ksiąg Cywilnych Parafii NPM w Krakowie wyjęty; w asystencji Kuratora Wielmożnego Herkulana Komar Adwokata z mocy uchwały Rady Familijnej w C.K. Sądu pokoju Okręgu I pod dniem 11 marca 1848 roku zapadły, a przez C.K. Trybunał Miasta Krakowa pod 4 maja zatwierdzony, do zawarcia związku małżeńskiego zezwalający, jak świadczy załączony odpis uchwały tejże Rady Familijnej z C.K. Trybunału Miasta Krakowa wyjętej – w Krakowie u famili przy Floriańskiej pod liczbą 503, córka Wielmożnych Ludwika Kosickiego Dyrektora Szkół Technicznych i Konstancji z Bulinskich niegdyś małżonków już zmarłych jak świadczą Akta Zejscia wyjęte z Akt Cywilnych Parafii NPM w Krakowie;


Strony stawajace żadająch, żebyśmy przystąpili do obchodu małżeństwa religijnego między nimi umawianych, którego Zapowiedzi przedstawione u drzwi domu naszego gminnego w dniach 30 kwietnia i 7 maja 1848. Gdy żadne tamowanie przeciw rzeczonemu małżeństwu nie nastąpiło, a Kurator na mocy uchwały Rady familijnejo niniejszym na obchód małżeństwa zezwolił. My przeczytawszy wymienione Akta, z których okazuje się iż formalności prawem przepisane zachowane zostały, przychylając się do wspomnianego żądania, po przeczytaniu wymienionym i świadkom wszystkich wymienionych wyżej papierów i Działu szóstego Kodeksu Cywilnego w tytule O Małżenstwie; zapytaliśmy przyszłego małżonka i przyszłej małżonki czy chcą pobrać się z sobą ? na co gdy każde z nich oddzielnie odpowiedziało, ze taka jest ich wola – oświadczamy w Imieniu Prawa, ze Wielmożny ADAM JAN dwojga imion KRYWULT kawaler z Wielmożną AMELIA PELAGIA ZOFIĄ trojga imion KOSICKĄ są połączeni ze sobą węzłem małżeńskim.

Tego wszystkiego Akt spisaliśmy w przytomności Wielmożnych:
JANA KANTEGO KNOWIAKOWSKIEGO lat 30, pod liczba 503 przy ul. Floryanskiej zamieszkałego,
TOMASZA GÓRECKIEGO lat 33 pod Liczba 252 przy ulicy Brackiej,
Tudzież Wielmoznych
ANTONIEGO KAMINSKIEGO lat 32 pod liczbą 503 przy ul. Florianskiej zamieszkałego,
ADAMA GRUDNIEWICZA lat 34 pod liczba 209 Nowy Swiat zamieszkały.


Wszystkich swiadków wiek do dania świadectwa prawem przepisany mających. AKT niniejszy został stawającym odczytany i wraz z Nami – podpisali (wszyscy wymienieni wcześniej)

6 1848 27 Adam Jan Krywult Amalia Pelagia Zofia Kosicki Kraków WNMP (Mariacki)

(Pani Katarzyna Raczkowska)
Amelia Pelagia Zofia Kosicka i Adam Jan Krywult (syn Stanisława i Ludwiki z d. Rybarskiej) mieli siedmioro dzieci, byli to:

1849 1 * Amelia Ludwika (1849-1908), mąż Władysław Martinkowicz (ślub 1870)
4 czerwiec 1859 metryka 134. WP Adam Krywult lat 32 kupiec i obywatel krakowski zamieszkały RG 17
mąz Zofii z Kosickich lat 21 zglosil narodziny córki AMALI LUDWIKI swiadek Pan Jan Kanty Knowiakowski
cukiernik lat 31 zam Florianska 503
1851 2 * Władysław Józef (1851-1884)
20 marzec 1851 akt 93 WP Adam Krywult kupiec i obywatel krakowski, lat 35 , zam RG 17, mąz Zofii z Kosickich lat 23
zgłosił narodziny syna WŁADYSŁAWA JÓZEFA
swiadkowie Pan jan Kanty Knowiakowski cukiernik lat 32 zam Florianska 503
Pan Kasper Sokołowski lat 39 zam Florianska 501
1854 3 * Zofia Maria Waleria (1854-1933), mąż Herman Ludwik Laberschek (1846-1925)
9 kwiecin 1854 akt 70
Pan Adam Krywult lat 37 zam RG 17 mąz Zofii z Kosickich lat 25 zglosil narodziny córki
ZOFII MARII WALERII
sw. Jan Jaknty Knowiakowski lat 36 Florianska 503 i Pan Stanisław Rybarski RG 17 zamieszkaly

1855 4 * Stanisław Adam (1855-1911)
9 wrzesien 1855 akt 44
Pan Adam Krywult lat 38 maz Zofii z Kosickich lat 26 zgłosił narodziny syna
STANISŁAWA ADAMA
sw. Feliks Wijcicki lat 33 zam Zwierzyniec 37 oraz Władysław Poller lat 32 mydlarz zam Zwierzyniec 194

1858 5 * Adam (1858- po 1904),
rok śmierci (1900) podany przy cytowanych przez Pana wspomnieniach Waleriana jest błędny, ??
ponieważ - znalazłam metryki jego dwojga dzieci z lat 1902 i 1904
Walerian w swoim liście do mego Dziadka podał błędnie rok 1840, znalazłam metrykę z 1830,
a w 1843 umarł jego syn, także Michał.

1861 6 * Walerian (1861-1939)

1867 7 * Janina (1867-1889), mąż Aleksander Żurawski. Aptekarz w Krośnie potem w Krakowie
syn malarz Stanisław Żurawski, ojciec Lukasza Żurawskiego
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

5) Szukamy miejsca i metryki ślubu SEBASTIANA JANA KARWACKIEGO (ur 1824) i EMILI z Kosickich (ur 1826 w Krakowie), średniej z córek Ludwika Kosickiego i Konstancji z Bulińskich – śłub najpewniej 1849 rok. SLUB W IGŁOMNI (patrz wyszukiwarka tutaj)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1822 roku LUDWIK KOSICKI żeni się z Konstancją Bulińską
1832 roku LUDWIK KOSICKI zostaje wdowcem z 3 córkami Józefą (1824), Emilią (1826) i Zofią (1828).
1832 roku LUDWIK KOSICKI bierze w św. marcina ślub z Karoliną Bantdke, wychowanicą swojego Mistrza prof. Samuela Jerzego Bandtke,

Kosicki Ludwik i Bandtkie Karolina Fryderyka Kraków - św. Marcin (ewang.), 1832, 2

Maja syna Ludwika urodzonego i zmarłego w listopadzie 1833 roku w rodzinnym domu Florianska 12 (obecnie Lodzinskich: salon Sworovski):

„1833zg.. zm 1833ur…..zm. listopad 1833, w domu 503/326/Floriańska 12 (w II poł XIX,własn. Jana Knowiakowskiego), obecnie narożna Florianska i Tomasza . obok hotelu Pod Różą, LUDWIK KOSICKI, atetas 7/365; Pror.S.Bcer, et faro Bandtke, Con. Leg. Filiar ??? (zgon: konwulsje) par. NPM. UWAGA w przyległej kamienicy od Tomasza „


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxRODZINNY DOM KOSICKICH Floriańska 12 / Tomasza 15/17 (obecnie „Camelot” i „Sworovski” w rękach pp. Łozińskich)

Jeszcze w latach 50 tych XX wieku mieszkali tutaj w oficynie Karwaccy – pamiętam listę lokatorów lata 50.te (MARIA KARWACKA – siostra ojca). Dziedziniec pomiędzy domami Florianska 12 i Tomasza 15 z drewnianymi gankami był starsznie zdemolowany, groził zawaleniem. W pomieszczeniach gdzie obecnie jest „ Camelot” i Galeria Łozińskich ; był zakład ślusarski, gdzie dorabiałem klucze i naprawiałem rowery, Było to najbrudniejsze miejsce na ziemi jakie pamiętam jako kilkuletni chłopak krakowski (niedaleko rodzice prowadzili sklep przy Sławkowskiej 11, w rękach rodziny było też mieszkanie przy Sławkowskiej 6, zajęte po wojnie przez siostry Taty Marię i Julię Karwackie).

Obecnie (2011 rok) „Camelot” został uznany przez WashPost za najpiękniejszą kawiarnię w świecie, WPROST zaliczył ją do 10 najpiękniejszych miejsc w Polsce (Zaułek niewiernego Tomasza). Udział w powstaniu klimatu CAMELOTA miała arch. wnętrz. Joasia Kubicz ., obecnie profesor ASP, córka Barbary Karwackiej-Kubicz, nie mając w świadomości, że bada i przekształca rodzinny dom swoich prapraprapradziadków Bulińskich, praprapradziadków Kosickich. !

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

W 1832 roku PRAWDOPODOBNIE KONSTANCJA NIE ZYŁA, zmarło też dwoje jej dzieci:

1830-1831 ELEONORA KOSICKA 6 mies.
Parafia NPM / 1831 zg. Str. 73, akt 218
Eleonora Kosicka c. zacy prof. UJ Ludwika Kosickiego i zmarłej już Konstancji z
Bulinsklich, zmarła w domu nr 503

1826-1832 WALERY KOSICKI lat 6
Parafia NPM / 1832 zg. Str. 76, akt 227
22 grudnia 1832 Wielmożny Pan LUDWIK KOSICKI lat 39, PROREKTOR liceum św. Anny, ojciec zmarłego zam. Florianska 503 i Pan Józef Kuhn, lat 59 kupiec krakowski zam. Florianska 548, oświadczyli ze 22 grudnia zmarł WALERY KOSICKI lat 6 syn wspomnianego Ludwika i zmarłej już Konstancji z Bulinskich Kosickiej.


Kosicki ożenił się z Karoliną Bandtke (wychowanicą Samuela i Zuzanny), i ona urodziła i straciła syna Ludwika.

Według spisu 1847/50 w domu przy ul. Florianskiej 12/503
własność JAN KANTY KNOWIAKOWSKI rocznik 1818,cukiernik, poprzednio LUDWIK KOSCICKI
mieszka żona Józefa 1824 rocznik
Ilonnina... rocznik 1828
KAROLINA KOSICKA 1803
ZOFIA KOSICKA 1828
EMILIA KOSICKA 1826
Oraz Emma 1836 (córka Ludwika i Karoliny)


Kosicki Jakub i Lacek Teresa Kraków - Wszyscy Święci, 1825, 30
Kosicki Józefa c. Ludwika i Knowiakowski Jan Kanty Kraków - Mariacka, 1843, 19
Kosicki Ludwik i Bandtkie Karolina Fryderyka Kraków - św. Marcin (ewang.), 1832, 2
Kosicki Ludwik i Buliński Konstancja Kraków - Mariacka, 1822, 48
Kosicki Mateusz i Biliński Agnieszka Kraków - Wszyscy Święci, 1826, 44


Kosicki Józefa c. Ludwika i Knowiakowski Jan Kanty Ślub Kraków - NPM (Mariacka), 1843, 19
Knowiakowski Jan Kanty i Kosicki Józefa ślub Kraków - NPM (Mariacka), 1843, 19
Knowiakowski Regina i Sokołowski Kasper Ślub Kraków – NPM (Mariacka), 1839, 35


LUDWIK KOSICKI ZMARŁ 20.X.1846 roku i został pochowany na cmentarzu Rakowickim w grobowcu Kosickich, gdzie leży także J.S. Bandtke. Był żonaty z Karoliną Bandtkie(od 1832 roku, w 1833 urodziłs się im syn Ludwik, zmarł zaraz po urodzeniu) .....,(pierwszą żoną Kosickiego była Konstancja Bulińska), ich córka Emilia wyszła za Sebastiana Karwackiego (syna Marcina i Heleny Kamińskiej) i utworzyli ród Karwackich w Skale, starsza za Knowiakowskiego , młodsza za Krywulta.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zapewne już po śmierci Ojca około 1849/50 roku średnia z córek EMILIA wyszła za SEBASTIANA KARWACKIEGO (ur.1824, syna krakowinaina MARCINA KARWACKIEGO 1768, potem aptekarza jedrzejowskiego i Heleny z Kasińskich), urzędnika administracji ziemskiej (sekretarz prowentowy w Igłomni), niedługo po wyjściu z twierdzy zamojskiej, gdzie odsiadywał wyrok za pomoc Mazarakiemu (organizował oddział powstańczy dla niego).

Poz.57 : „ Sporządzono w osadzie Skała 31 października/12 listopada 1890 roku, o godzinie 11 rano, stawili się Wojciech Paterek, lat 60 i Szymon Żmudzki, lat 45, obaj „krupniki” gospodarujący we wsi Zagrody, i zgłosili, że 30 października/11 listopada o godzinie pierwszej po południu zmarła EMILIA KARWACKA, lat 66, urodzona w mieście Sułoszowa (?,,, Susachr ..Łusarchw, Kusarchw), zamieszkała we wsi Zagrody, córka zmarłych LUDWIKA KOSICKIEGO, profesora Krakowskiego, Jagiellońskiego Uniwersytetu i zaślubionej KONSTANCJI urodzonej jako BOLIŃSKA/ Karolina Bandtke-Kosicka.. F. Pod nieobecność ślubnego Sebastiana Karwackiego po potwierdzeniu zejścia E. Karwackiej akt ten sporządzono i w obecności przybyłych spisano. Ks. Wacław (?) Wojciechowski ..”„ Sporządzono bezpośrednio 20 marca/2 kwietnia 1903 roku o godzinie 10 rano, stawili się Stefan Pawelski, 42 lata i Piotr Dercz, lat 60, (...........................) że we wsi Zagrody dzisiaj o godzinie ósmej rano zmarł

SEBASTIAN KARWACKI, liczący osiemdziesiąt lat (80 lat.) syn MARCINA KARWACKIEGO i jego żony HELENY urodzonej jako KAMIEŃSKA, wdowiec po poślubionej żonie Emilli urodzonej jako Kosicka, urodzony w „posadi” Andreew/Andrzejew/Andrzejów, i zamieszkujący we wsi Zagrody. Po stwierdzeniu wiarygodnosci śmierci Sebastiana Karwackiego w obecności przybyłych [?) spisano ...” Ks. Wojciechowski, Stefan Pawelski i Piotr Dercz..

Sebastian ( w latach 1878-1881 sedzia pokoju- ławnik w gminie Minoga) i Emilia leża w Skale w katakumbie pod murem cmentarnym.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Rok 1900
Mieszkańcy Floriańska 12/326

821/ KIEN Peregryn, prakt. Cukier. Sta. Wolny. Rzym-kat. Ur 14 IX 1882 w Krakowie
822/ STREB Bolesław prakt cukier. Stan. Wolny. Rzym. Kat. Ur 1.I. 1888 Podkosciele, pow. Dąbrowa
823/ KOWALCZYK Józef, sluzacy; wolny, rzym. Kat. Ur 1879, Jurcyce, Podgorze
824/LUPA Teofil sluxscy, wolny, rzym-kat. Ur 1881 Jurczyce Podgorze
825/ KUDZIA Marianna sluzaca, wolny, rzym-kat. Ur IX. 1870 Grzechinia Myslenice
826/ HArdecka Franciszka sluzaca , wolny, rzym-kat, ur. 1881 Pobiedzo Wadowice
827/ FLOREK Bronisława, sluzaca, wolny. Rzym-kat. Ur 1870 Lanckorona Wadowice
828/KLASOWNA ZOFIA prakt. W cukierni; wolna rzym-kat,ur 13. V. 1887 w Krakowie
829/DLUZYNSKI WACLAW zonaty, rzym-kat. Ur 22/II 1858, w mci BUK wks.pozn. Prusy; zona MARIA ze Schneiderow, ur 9.IV 1872 Krakow; dzieci Janina Paulina 1901, Irena Wanda 1907; obywa. Otrzym. NABYWCY KAMIENICY w 1903 roku ?
830/ SCHNEIDER Wanda, iczennica pryw. Wolny, rzym-kat. Ur 13. VI. 1881 w Krakowie,
830/ GASIOREK ROZALIA sluzaca, wolnu, rzym-kat, ur. 5/III/1870 Walowa Gora, Limanowa
832/ KRYWULT WALERIAN ck prof. Wyz. Szk.realnych, wolny rzym-kat, ur 21. XI 1861 w Krakowie; syn Zofii Kosickiej-Krywultowej
833/ KNOWIAKOWSKA Józefa z d. Kosicka wdowa, wlasc. Realności. Rzym-kat. Ur. 21. III. 1824 w Krakowie
834/ ZABOROWSKA FERDYNANDA, panna do towarzystawa , wolna, rzym=kat, ur. 18 I 1848, Pinczow
835/ CHOCHURA MAGDALENA sluzaca, wolna rzym-kat, ur 22 VI 1863 Jawornik Polski Rzeszow
836/ KAWIAK JAN sluzacy-stroz domu; wolny rzym kat.ur 26.IV. 1879, Makow Myslenice
837/ KWIATUSZYNSKA Julia z Koplinskich, emerytka; wdowa, rzym-kat, ur 25.XI.1834 we Lwowie
838/ JANISZEWSKA Natalia, sluzaca, wdowa, rzym-kat.ur 1844 Warszawa
839/ KACZMARCZYK FRANCISZEk majster slusarski, zonaty rzym-kat, ur 30 X 1842 w Wielczce; zona Aniela ur 15.VII 1843 Myslenice
840/ SZIDOR JAN terminator slusarski, wolny rzym-kat. Ur 13 VIII 1883, w mci LIPNIK Wegry
841/ KLASSA WŁADYSŁAW, terminator slusarski, wolny, rzym-kat. Ur 28II 1884, Biała Galicja.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Po drugiej stronie Florianskiej w kierunku bramy Florianska 11/348 siedziba wnuczki Ludwika Kosickiego; Zofii z Krywultów-Laberschek; córki Zofii Kosickiej-Krywult.

811/ Maliga Katarzyna Sluzaca ur 1875 wolny
812) Jarecki Stanisław kucharz ur 1849 Biezdziatko k. Jasła,wdowiec
813) Knap Pawel pomoc kucharza ur 1876 Humniska Brzozow
814/ CZERWIAKOWSKI FELIKS dr med. Zonaty rzym-kat, 20 XI 1842 w Krakowie, zona ZNAKOMITY LEKARZ KRAKOWSKI
815/ Nowak Tomasz posług.publiczny zonaty, rzym-kat,i zona Rozalia
816/ Mozdyniewicz Wladyslaw, wolny, rzym-kat, ur w Rabie Dolnej Limanowa
817/ Drobniak Ludwik wolny Jaworzno
818/ Panek Jozef maszyn drukarz, wolny, rzym kat. Tarnow

819/ LABERSCHEK HERMAN cukiernik urodz. 26 IX 1846 Rzaska
Zona Zofia z Krywultow ur 7.IV. 1854, córka Zofii z Kosickich 1828, wnuczka prof.Ludwika Kosickiego;
dzieci Hermana i Zofii:
* FELIKS 30 V 1876
* MARIA 1 II 1878
* IGNACY 27 VII 1881
* JOZEFA 16 VII 1882
* WLADYSLAW 22 VII 1883
* WALERIA 6 XII 1886
* EUGENIUSZ 31 V 1889
820/SIDEŁKO Czesław subiekt cukierniczy, wolny ze Spytkowic

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ZOFIA z Krywultów LABERSCHEK 1854-1933
HERMAN LUDWIK LABERSCHEK 1846-1928 (pomocnik cukierniczy, cukiernik, wlasciciel kamienic przy Florianskiej)
Par. Sw. Szczepana 221/1846
Karol Laberscheck schlachmayster przy kolei zelaznej lat 24, zamieszkały we wsi Rzaska 5, zgłosil narodziny syna jego i małzonki Renaty Szwarców lat 24;świadkami są Benon Kaydel lat 30 z Zabierzowa i Jan Girszberg lat 36, obydawaj szlachmajstrowie z koleii żelaznej (wszyscy niepiśmienni)


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

NEKROPOLIĄ RODZINY Ludwika Kosickiego są grobowce w najstarszej cześci Cmentarza Rakowickiego w Krakowie.

Wielki grobowiec Knowiakowskich,i Krywultów i laberscheckow – córek i wnuków Ludwika Kosickiego

Jest to wielkie mauzoleum z dużą liczba pochówków, wśród nich są;

KNOWIAKOWSCY:
*JAN KANTY KNOWIAKOWSKI 1818-1886
*JÓZEFA z Kosickich Knowiakowska (1824-1903), żona Jana Kantego Knowiakowskiego (1818-1886) prawdopodobnie starsza siostra Emilii Kosickiej Karwackiej (ur.1826),
REGINA z Knowiakowskich 1. Szrejterowa 2. Sokołowska 1800 – 1870
JÓZEFA ze Szrejterów Marcinkowska 1828-1885
JAN KNOWIAKOWSKI 1828-1885

KRYWULTOWIE-LABERSCHEKOWIE:
* ADAM KRYWULT 1815-1879
* ZOFIA z Kosickich Krywultowa (1828-1897), żona Krywulta .... młodsza siostra Józefy i Emili,
* AMELIA z Krywultów Marinkiewicz 1849-1968

* TADEUSZ KRYWULT 1893-1910
* STANISŁAW KRYWULT 1855-1911- radca skarbowy
* WALERIAN KRYWULT, prof. 1861 – 1939 – radca szkolny, profesor

* ZOFIA z Krywultów LABERSCHEK 1854-1933
* HERMAN LUDWIK LABERSCHEK 1846-1928
* ADAM LABERSCHEK (1879-1900)
* WŁADYSŁAW LABERSCHEK – 1924-1978

Obok starszy grobowiec pomnik Kosickich.

pomnik na nim postawiła Karolina z Bandtków KOSICKA, żona Ludwika dla:
1) JERZEGO SAMUELA BANDTKIEGO, ur. w Lublinie 25.XI. 1768, zm. W Krakowie 11.VI.1839, prof. dr h.c. UJ, dyr. BJ,- tablica od frontu
2) SUSANNY DOROTEA BANDTKIE, z d. Bandtkie, zm. 21 marca 1847, - tablica po prawej
3) LUDWIKA KOSICKIEGO ur. 24. VIII.1795 zm, 26.X.1846. – tablica z tyłu,

ponadto leżą tutaj: - tablica z lewej

* Adam Laberschek (1879-1900)
* Tekla Weidler (zm.1907) – nie ma na tablicy
* Wanda z Karwackich-Greyber (1857 - zm.24.IV.1925) (córka Sebastaina i Emili z Kosickich Karwackich w Skale; właścicielka pałacu w Pękowicach, znanego salonu bohemy Krakowskiej, którego bywalcem był m.in. Przybyszewski- patrz aneks)
* Aleksander Greyber (1846 - 1927) po I wojnie (pałac został zburzony przez wojsko dla odsloniecia lini strzału fortu Pekowice) mieszkali przy al. Słowackiego 19/36b; ale dolna kondygnacja pałacu dalej pełniła funkcje mieszkalne Mitarskich do 1945 roku’
* Marceli HIRSCHBERG, em. Radca skarbowy (1868-1943) – tablica z tyłu na ziemi
* Wilhelm Mitarski (1879- 1923 – tablica z lewej (malarz uczeń Malczewskiego) zięć Wandy Karwackiej-Greyber, maż poznanej w Paryżu Anieli Greyber;
* Aniela Mitarska (1885 -1953) – tablica z lewej; cówka Wandy karwackiej-Greyber
* Jan Mitarski (1920-1985) mieszkał przy Fredleina,- tablica z przodu; znany psychiatra krakowski, współpracownik prof. A.Kępińskiego’ (ma córkę JOLANTA SARNECKA-MITARSKA, jej wnuki de Junien-Sarneccy).

Aktualnie pomnik ten jest po raz drugi (był pierwszym odremontowanym w 1980 roku na Rakowicach z funduszy społecznych) odbudowywany po zniszczeniach wichury w 2009 roku.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pomiędzy tymi kryptami jest miejsce grobowe oznaczone tylko fragmentem kolumny. Czy jest to kolejny grobowiec rodziny ? Nie znamy miejsca pochówku Karoliny Bandtke-Kosickiej...

ANDRZEJ KARWACKI Kraków
Avatar użytkownika
akarw
Zaawansowany
Zaawansowany
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Portret z 1845

Postprzez akarw » 14.10.2011

[Portret - KOSICKI Ludwik]. Ludwik Kosicki. NN: W.W: i Fil. Doktor - Dyrektor Inst: Tech: Krak: byłego Dozoru Głównego Szkół poczatkowych Wol: Miasta Krakowa i J.O., tudzież Towa: Nauk: Krak: Członek. Wzakład niepożytej wdzięczności za trzydziestoletnie prace Uczniowie Inst: Tech: Krak: w roku 1845. swemu najukochańszemu i najzacniejszemu Naczelnikowi ten upominek poświęcają. Litografia ca 30x19 na ark. 52x35,5 cm (Portret z prawego półprofilu, sygn.: "JN Bizański rys. z natury" i "Litogr. P.Wroński w Krakowie". Portret wydany został z okazji przejścia Kosickiego na emeryturę pod koniec 1844 - jako dar i wyraz wdzięczności jego uczniów i współpracowników. Rycina po fachowej konserwacji, stan dobry. Nieczęste
Jan Nepomucen Bizański (1804-1878) - malarz i grafik, profesor rysunków w Instytucie Technicznych w Krakowie
Piotr Wroński (zm. 1850) - kierownik Litografii w tymże Instytucie
L.Kosicki (1793-1846) - historyk i pedagog, wieloletni wykładowca w krakowskim Liceum św. Anny i w Uniw. Jagiell., a od chwili powstania Instytutu Technicznego w 1834 - dyrektor)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

WIELKA NIESPODZIANKA 30 listopada 2011 otrzymałem w prezencie od Maii i Marcina wspaniała litografię portretowa pradziadka Ludwika Kosickiego. Znakomicie zachowana mimo upływu 166 lat. Będę musał ja pięknie oprawić. Równie znakomicie prezentuje się po rocznej renowacji pomnik L. Kosickiego i J.S. Bandkie na Rakowicach. Wielkie dzięki dla Komitetu Ratowania Zabytków Krakowa pod przew. dra Korneckiego
Załączniki
Ludwik Kosicki.jpg
Avatar użytkownika
akarw
Zaawansowany
Zaawansowany
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Klepsydra

Postprzez akarw » 14.10.2011

KLEPSYDRA O TREŚCI:
LUDWIK KOSICKI #)
NN.WW. I FILOZ.DR. WYSŁUŻONY PROFESSOR I DYREKTOR INST. TECHNICZN.
CZŁONEK TOWARZYSTWA NAUKOWEGO KRAKOWSKIEGO.
PO DŁUGIEJ I DOLEGLIWEJ SŁABOŚCI PRZEŻYWSZY LAT 54 NA DNIU 26 PAŹDZIERNIKA ZSZEDŁ Z TEGO ŚWIATA.
W ŻALU POGRĄŻONA POZOSTAŁA MAŁŻONKA * WRAZ Z DZIEĆMI **, ZAPRASZA SZANOWNĄ PUBLICZNOŚĆ NA WYPROWADZENIE ZWŁOK W DNIU 28 B.M. O GODZINIE 4 Z POŁUDNIA WPROST NA CMENTARZ.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
#) 1793
* (druga zona) Karolina (1802) Fryderyka de Bandtke Kosicka
** Józefa Kosicka 1824 (Knowiakowska)
** Emilia Kosicka 1826 (Karwacka)
** Zofia Kosicka 1828 ( Krywultowa)
Avatar użytkownika
akarw
Zaawansowany
Zaawansowany
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

RODZICE Ludwika Kosicki (1793-1846)

Postprzez akarw » 14.12.2011

WAZNA INFORMACJA o rodzicach Ludwika Kosickiego, byli nimi:
"Alexy Kosicki Obywatel w Bolesławcu w Królestwie Polskim, obwodzie Wieluń mieszkajacy i zmarła Jadwigia z Łąkowskich / z ŁUKOWSKICH Kosicka"
BOLESŁAWIEC 20 km na W od Wielinia i 10 km na S od Wieruszowa. Blisko leza Czastary !.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

METRYKA SLUBU Ludwika Kosickiego i Konstancji Bulińskiej z 1822 roku
Parafia NPM w Krakowie księga 1822/48

26 / lub 24 augustus 1822 (godz. 5 wieczorem), Ludvicus Kosicki, l. 29 et Constancy de Bulinski, l.20;
SWIADKOWIE: w pryztomnosci - WJP Jana Nepomucena Czosnowskiego Kupca i Obywatela Krakowskiego zamieszkałego przy ulicy Mikołajskiey pod liczbą 626 zamieszkałego Urodzonego Walentego Witkowskiego Obywatela Krakowskiego przy rynku wielkim pod liczbą 239 zamieszkałego tudzież Urodzonego Stanisława Żukowskiego Aptekarza i Obywatela Krakowskiego przy ulicy Floryanskiej 549 zamieszkałego, JWP Józefa Kuhna, Kupca i Obywatela Krakowskiego krakowskiego przy ulicy Florianskiey pod Liczba 554 mieszkającego


Roku 1822 przed Nami Wikariuszem i Zastępcą Urzędnika Stanu Cywilnego
Parafii Panny Marii w Wolnem Mieście Krakowie stawił się Urodzony Ludwik Kosicki, stanu wolnego, Proffesor Gimnazjum, przy ulicy Gołębiej pod Liczbą 277 zamieszkały dowodzący złożoną przed nami metryką wyjętą z ksiąg Koscioła Parafialnego w Bolesławcu, że liczy lat 29 skończonych syn Alexego Kosickiego Obywatela w Bolesławcu w Królestwie Polskim, obwodzie Wieluń mieszkajacego i zmarłej Jadwigi z ŁUKOWSKICH / Łąkowskich Kosickiey , a gdy Oyciec....w przytomnosci być nie może, skałada nam wywód słowny na urzetelnienie listu pisanego od Oyc i niemozności złozenia seputury Matki, w Sądzie Pokoju Wolnego miasta Krakowa, okreg I na dnia 13 miesiąca i roku bieżącego sporżadzony...
(.......)
W imieniu prawa oświadczamy, że Urodzony Ludwik Kosicki Młodzian z Konstancją Józefą Katarzyną trojga imion Bulińską - lat 20 (metryka chrztu wzieta z ksia parafii NPM) c. JMc Pana Józefa Bulińskiego Obywatela zamieszkałego przy ul. Florianskiej, pod liczna 503 i zmarłej Reginy z Berów Bulińskiej (akt zejscia z ksiag parafii NPM) -są połączeni ze sobą węzłem. Tego wsztystkiego spisaliśmy akt w przytomności WJP Jana Nepomucena Czosnowskiego Kupca i Obywatela Krakowskiego zamieszkałego przy ulicy Mikołajskiey pod liczbą 626 zamieszkałego Urodzonego Walentego Witkowskiego Obywatela Krakowskiego przy rynku wielkim pod liczbą 239 zamieszkałego tudzież Urodzonego Stanisława Żukowskiego Aptekarza i Obywatela Krakowskiego przy ulicy Floryanskiej 549 zamieszkałego, JWP Józefa Kuhna, Kupca i Obywatela Krakowskiego krakowskiego przy ulicy Florianskiey pod Liczba 554 mieszkającego; świadków wiek do Dnia świadectwa prawem przypisany mających. Akt niniejszy został stawającym odczytany i wraz z nimi oprócz Oyca zaślubionej , który pisać nieumie, podpisany: Ksiądz Hipolit Wilant wikary i zastępca Urzędnika stanu cywilnego, Ludwik Kosicki, Konstancia Bulińska, Jan Nep Czosnowski, Walenty Witkowski, Stanisław Żukowski, Józef Kuhn.

1802ur KONSTANCJA BULIŃSKA od 1822 Kosicka….JEJ RODZICE Józef Buliński i Regina z Florkowsich Prima voto Berowa, kupili 13 lipca 1804 kamienice Cyrusowską (ul. Floriańska 12, sp.326,Gm.IV.503) od Józefata Wislickiego. BULINSCY mieli tez drugą kamienicę na ul. Kącik, obecnie św. Tomasza (Gm.IV. 490). W 1831 roku kamienice Cyrusowską dziedziczą: 1) Tekla z Berów Fritzowa, 2) Konstancja z Bulinskich Kosicka (umiera 1832 zostawiając 3 córki) ,żona prof. Gimnazjum św. Anny Ludwika Kosickiego 3) panny Maryanny Bulinskiej. W 1831 w trakcie litcytacji w Rynku cenę 30 000 złp przebił L. Kosicki i stał się ich właścicielem. W roku 1846 włascicielem jest sam prof. Ludwik Kosicki (umiera w tym roku), po nim córka Józefa z mezem Janem Kantym Knowiakowskim (cukiernik), w 1887 już żyje tylko Józefa Knowiakowska, po której w 1905 roku dziedziczy córka ??? która weszła z nią w rodzine Laberscheków, ale już w 1906 jest w rękach


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Metryki praprapra-dziadków Kosickich z Bolesławca

1737 zgon Kossecka (?) Katarzyna
1759 zgon Kosicki Maciej (w 1750 slub z Marianna Borelowna, w 1759 slub z Marianna Lemperowa)
1760 slub Kosecki (?) Michal i Franciszka Dulska

Bolesławiec urodzenia wg indeksu:
1770ur KOSICKA ZOFIA
1772ur KOSICKI ALEKSY
1793/12ur KOSICKI LUDWIK s. Aleksego
1799/21ur KOSICKA Teresa c. Aleksego

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bolesławiec zgony 1829/6
1769-1829 MAŁGORZATA z Kosickich Meczlikowska lat 60 , żona Michała, matka Antoniego lat 30
1770ur KOSICKA ZOFIA
1772ur KOSICKI ALEKSY
Bolesławiec zgony 1843/23
• * 1771-1843 ALEKSY KOSICKI, lat 72, obywatel rolne gospodarstwo w Bolesławcu posiadający, zmarl 5 IX,.1843 o 11, zostawiwszy owdowiała żonę TERESE z Gajkowskich.
• * 1 żona JADWIGA z Łukowskich / Łąkowskich Jadwigi z Łukowskich Kosickiey

• * 2 żona ALEKSANDRYNA KOSICKA matka Katarzyny
Bolesławiec zgony 1858/42/37
• * 3 żona 1778-1858 TERESA z Gajkowskich Kosicka, c. Józefa Gajka, lat 80 zmarła w Bolesławcu kaliskim 22 IX.1858 o 15, wdowa komornica tutejsza i tutaj urodzona

• **1793/12ur KOSICKI LUDWIK s. Aleksego i Jadwigi Łukowskiej / Łąkowskiej


• ** 1799/21ur KOSICKA Teresa c. Aleksego
Bolesławiec zgony 1832/akt 18
o ** 1806- 1832 KATARZYNA z Kosickich Laitloch, gospodyni lat 26, zona Karola, c. Alexego i Aleksandryny Kosickich z Bolesławca; zmarła 17 marca 1832

Bolesławiec zgony 1823/11/6
1769 ? Sławetny ALEXY KOSICKI lat 54 rolne gospodarstwo posiadający w Bolesłsławcu ojciec zmarłej i Szymon Kulewski organista lat 52 krewny oświadczyli ze dniu 10 marca 1823 w domu rodzicielskim zmarła 7 tygodniowa
o ** 1823-1823 ELEONORA KOSICKA c. Aleksego i Teresy Gaikowskiej

??????????????

Bolesławiec zgony 1829/5/36 il Pod Zamcze
ALEXY KOSINSKI syn bezzennej Marianny Kosinskiej, w Dworze Bolesławieckim w służbie pozostającej; zmarł 27 maja 1829 o 8 rano w weiku dzicecem; zgłosili Florian klatka karbowy lat 56 i Idzi Loskiewicz fraszyniarz lat 30, obydwa w Dworze Bolesławieckim w służbie zostający

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kosicki / Kosiccy z Bolesławca wieruszowskiego
geneteka listopad 2020
                        
1866 ur 26 Stanisław Kazimierz Rudolf Ludwik Józefa Kozicka Bolesławiec Młyn Krupka skan
                        
Bolesławiec (U 1730-1872, M 1731-1872, Z 1730-1872)
Wyszukano w parafiach:
- łódzkie: Bolesławiec, Mieleszyn [4.7km], Dzietrzkowice [10.1km], Wieruszów [10.7km], Czastary [11.2km], Skomlin [14.1km]
- opolskie: Ciecierzyn-Neudorf USC [7.2km], Miechowa-Omechau USC [9.0km], Sierosławice-Schiroslawitz USC [11.1km]
- wielkopolskie: Donaborów [11.0km], Olszowa [14.5km]
- wielkopolskie: Donaborów [11.0km], Olszowa [14.5km]1733 ur 12 Karol Kossowski Bolesławiec skan tylko spis
1742 ur 11 Mateusz Kossowski Bolesławiec skan tylko spis
1743 ur 17 Jadwiga Kossowska Bolesławiec skan tylko spis
1753 ur 16 Felicjan Kosacki Bolesławiec skan tylko spis
1754 ur 12 Agnieszka Kossowska Bolesławiec skan tylko spis
1758 ur 18 Wojciech Kossowski Bolesławiec skan tylko spis
1761 ur 15 Salomea Kosecka Bolesławiec skan tylko spis
1767 ur 9 Kazimierz Kossecki Bolesławiec skan tylko spis
1767 ur 10 Franciszka Kossecka Bolesławiec skan tylko spis
1768 ur Józef Koskowski Jan Marianna Czastary Czastary skan tylko spis
1772 ur 7 Aleksy Kosicki Bolesławiec skan tylko spis
1775 ur 7 Paweł Kossowski Bolesławiec skan tylko spis
1778 ur 11 Wiktoria Kossowska Bolesławiec skan tylko spis
1782 ur Dominik Kos Marcin Anna Czastary Czastary skan tylko spis
1782 ur 17 Ewa Kossowska Bolesławiec skan tylko spis
1782 ur 335 Dominik Kos Marcin Anna Czastary Nowa Kolonia skan tylko spis
1788 ur Michał Kos Mieleszyn Mieleszyn skan tylko spis
1788 ur 11 Franciszek Kossowski Bolesławiec skan tylko spis
1788 ur 12 Piotr Kossowski Bolesławiec skan tylko spis
1790 ur 11 Salomea Kossowska Bolesławiec skan tylko spis
1790 ur 15 Franciszka Kossowska Bolesławiec skan tylko spis
1792 ur 22 Jakub Kosowski Bolesławiec skan tylko spis
1793 ur 12 Ludwik Kozicki KOSICKI Alexy Jadwiga z Łakowskich lub Łukowskich Bolesławiec skan tylko spis
1794 ur Maryanna Kos Mieleszyn Mieleszyn skan tylko spis
1797 ur 23 Wojciech Kossowski Bolesławiec skan tylko spis
1798 ur Franciszka Kos Mieleszyn Mieleszyn skan tylko spis
1798 ur 19 Baltazar Kosicki Bolesławiec skan tylko spis
1800 ur 15 Agata Kossowska Bolesławiec skan tylko spis
1800 ur 17 Franciszek Kossowski Bolesławiec skan
1800 ur 21 Teresa Kosicka Bolesławiec skan
1804 ur 31 Barbara Kossowska Bolesławiec skan
1806 ur 13 Jan Kossowski Bolesławiec skan
1809 ur Anastazja Katarzyna Gawełek Jan Elżbieta Kuśka Dzietrzkowice Dzietrzkowice skan
1809 ur Piotr Paweł Dera Sebastian Marianna Kowska Dzietrzkowice Łubnice skan
1811 ur 14 Krystyna Angela Kuś Andrzej Zuzanna Jarosianka Dzietrzkowice Łubnice skan
1814 ur 57 Józef Kusia Andrzej Zuzanna Jarosionka Dzietrzkowice Łubnice skan
1815 ur 32 Teresa Kos Adam Gertruda Gawląka Dzietrzkowice Radostow skan
1816 ur 29 Maciej Kos Julianna Kosianka Mieleszyn Mieleszyn skan
1816 ur 41 Joanna Kuś Andrzej Zuzanna Jarosz Skomlin skan
1817 ur 25 Antoni Kos Katarzyna Kosowna Mieleszyn Mieleszyn skan
1817 ur 31 Helena Cygan Ludwik Maryanna Kos Mieleszyn Mieleszyn skan
1818 ur 64 Wiktoria Kosicka Aleksy Teresa Gaik Bolesławiec Bolesławiec skan


1747 ur 8 Helena Kozicz Bolesławiec skan spis tylko
1751 ur 12 Franciszek Koziowski Bolesławiec skan spis tylko
1750 sl 4 Maciej Kossecki Marianna Borel Bolesławiec skan spis tylko
1759 sl 5 Maciej Kosecki Marianna Lempczak Bolesławiec skan spis tylko
1759 zg 20 Maciej Kosicki Bolesławiec skan spis tylko
1760 sl 5 Michał Kossecki Franciszka Dulska Bolesławiec skan spis tylko1770 ur 9 Zofia siostra Małgorzaty i Alexego ? Kozicka Bolesławiec skan spis tylko


GNIAZDO Bolesławiec WIERUSZÓWSKI


1769 - 1829 zg 6 Małgorzata siostrra Aleksego ? Michałowa Męczlik dd Kosicka lat 60 nn Bolesławiec Bolesławiec skan https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... 544&y=1008
1819 sl 13 Jerzy Bauchowski wdowiec Zofia lat 21 Mączlikowska Michał, Małgorzata Kosicka Bolesławiec https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... 577&y=1923
1822 sl 8 Filip Adamski wdowiec Marianna lat 20 Męclikowska Michał, Małgorzata Kosicka Bolesławiec https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... 407&y=1820
1829 sl 11 Antoni Męczlikowski rolnictwem zajmujący się Michał, Małgorzata Kosicka Rozalia Koszowska Grzegorz, Franciszka Bolesławiec https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... 347&y=2317


1778- 1858 zg 42 Teresa lat 80 wdowa Kozicka dd Gaik komornica Józef nn Bolesławiec Bolesławiec skan https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... 1&x=87&y=1
1770 - 1843 zg 23 Aleksy Kosicki lat 72 obywatel posiadający gospodarstwo rolne w Bolesławcu maz Teresy z Gajkowskich Bolesławiec Bolesławiec skan https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... 610&y=1077
1772 ur 7 Aleksy Kosicki Bolesławiec skan spis
1774 ur 5 Feliks Kozicci Kozica ? Bolesławiec spi
1774 6 Norbert Kosicci Kozica Bolesławiec spis


1793 ur 12 Ludwik Kozicki KOSICKI Alexy Jadwiga z Łakowskich lub Łukowskich Bolesławiec skan spis

WAZNA INFORMACJA o rodzicach Ludwika Kosickiego, byli nimi:
"Alexy Kosicki Obywatel w Bolesławcu w Królestwie Polskim, obwodzie Wieluń mieszkajacy i zmarła Jadwigia z Łąkowskich / z ŁUKOWSKICH Kosicka"
BOLESŁAWIEC 20 km na W od Wielinia i 10 km na S od Wieruszowa. Blisko leza Czastary !.

METRYKA SLUBU Ludwika Kosickiego i Konstancji Bulińskiej z 1822 roku
Parafia NPM w Krakowie księga 1822/48
https://genealogia.okiem.pl/forum/viewt ... cki#p29252

1798 ur 19 Baltazar Kosicki Bolesławiec skan spis
1800 ur 21 Teresa Kosicka Bolesławiec skan spis
1800 19 Anna Kozicci lub Koziba skan spis
1800 29 Ludwika Kozicci lub Koziba skan spis

ur 46 Marcin Kozicki Aleksy lat 48 rolnictwem bawiący się w Bolesła2wcu Teresa lat 24 Gaik Bolesławiec Bolesławiec nr 6 skan https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... 030&y=1483
1817-1817 zg 37 Marcin kilka dni Kosicki Aleksy lat 48 Teresa lat 24 Gaik Bolesławiec Bolesławiec skan https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... 066&y=1334
1818 ur 64 Wiktoria Kosicka 1770 szlachetny Aleksy rolnictwem się bawiacy zamieszkały w Bolesławcu lat 48 Teresa lat 32 Gaik Bolesławiec Bolesławiec swiadkowie niepismienni skan https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... 2050&y=250
ur 13 Eleonora Kozicka Aleksy lat 53 Teresa lat 33 Gaik Bolesławiec Bolesławiec skan https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... 2426&y=473
1823- 1823 zg 11 Eleonora 2 tyg Kosicki sławetny Aleksy lat 54 gosp rolne w Bolesł.awcu posiadający Teresa Gaik Bolesławiec Bolesławiec skan https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... =378&y=335
1824 ur 20 Ludwika Kosicka 1770 Aleksy lat 54 sławetny obywatel miasta Bolesławca rolne gospodarstwo posiadający, piekny podpis Teresa lat 36 Gaik Bolesławiec Bolesławiec wszyscy pismienni ch Sławetni Szymon Hulawski lat 53 organista Bolesławiecki i Kazimierza Lerzczanskiego lat 48 skan https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... 2227&y=406
1826-1869 zg 22 Ludwika lat 43 Lidke Aleksy Teresa Bolesławiec Bolesławiec skan https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... 139&y=1615
1827 sl 3 Karol Laitloch mularz w Olesnicy urodzony Jan, Wiktoria Siodlarska Katarzyna lat 22 Kosicka Aleksy, Jadwiga Bolesławiec https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... 139&y=2180 https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... =485&y=299
1827=1828 zg 68 Michał 4 tyg Laitloch Karol Katatrzyna Kosicka Bolesławiec Bolesławiec skan https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... 1908&y=482
1828 ur 38 Michał Laitloch Karol 1808 Katarzyna Kosicka lat 20 Bolesławiec Bolesławiec skan https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... 2029&y=471
1829 ur 30 Marianna Laitloch Karol Katarzyna Kosicka Bolesławiec Bolesławiec skan
1832 ur 3 Helena Lajtloch Karol Katarzyna Kozicka Bolesławiec Bolesławiec skan


1841 sl 29 Tomasz Rumowicz Ludwik, Agnieszka Mazur Wiktoria lat 23 Kosicka Aleksy, Teresa Gaik przy rodzicach w Bolesławcu Bolesławiec https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... 324&y=1143
1852 sl 2 Ksawery Bardelski majster stolarski lat 26 Jakub, Marianna Jaskulska Marianna lat 23 Laytloch zyje Karol, zmarła już Katarzyna Kosicka Bolesławiec https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... 636&y=1110
1854 sl 9 Emilian wdowiec po Józefie z Webrów Litke Bolesławiec Jan, Karolina Ludwika panna lat 30 Kosicka zmarły już Aleksy, zyja Teresa Gaik Bolesławiec https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... x=530&y=44
ur 25 Aleksandra Maria Littke Emilian Ludwika Kozicka Bolesławiec Bolesławiec skan1841 ur 56 Mikołaj Musiałek Tomasz Rozalia Kozowska Bolesławiec Bolesławiec skan
1852 ur 22 Teodor Wykrota Paweł Eleonora Koza Bolesławiec Bolesławiec skanGNIAZDO WIERUSZÓW
1765-1825 zg 25 Michał Kosicki lat 60 komornik w Wieruszowie zamieszkały zona Helena z Wilków Wieruszów 75 Wieruszów skan https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... =507&y=140
1840 sl 4 Franciszek Wrzesinski lay 19 czeladnik szewski Łukasz, Konstancja Knurzynska Agata lat 19 w Wieruszowie zamieszkała Kosicka zmarli Michał, Helena Walczak Wieruszów https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... x=483&y=54
1841 ur 26 Feofila Wrzesinska Franciszek szzewc lat 26 1822 Agata lat 19 Kosicka Wieruszów Wieruszów skan
1842-1843 zg 47 Teofila póltrzecia roku Wrzesinska Franciszek szewc Agata Kosicka Wieruszów Wieruszów skan https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... x=687&y=39
Avatar użytkownika
akarw
Zaawansowany
Zaawansowany
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

profesura liceum krakowskiego 1832/1833

Postprzez akarw » 24.04.2012

CZŁONKI ZGROMADZENIA PROFEZORÓW I NAUCZYCIELI LICEUM KRAKOWSKIEGO obydwu oddziałów sw. Anny i sw. Barbary w roku szkolnym 1832/33

Oddział I
Liceum Krakowskie sw. Anny:
PROREKTOR Ludwik Kosicki NN. WW i Fil. Doktor Czl. Tow, Nauk. Krak.
1) Prof Michał Łuszczakiewicz - artymetyka
2) Prof. Karol Mecherzyński - łacina
3) Prof. Paweł Florkiewicz - matematyka
4) Prof. Antoni Giziński - łacina
5) Prof. Józef Dysz - j. polski
6) Prof. Jerzy Muczkowski - łacina
7) Nauczyciel ks. Jan Kogutowicz
8) Nauczyciel Gabriel Laurenay - j. francuski
9) Nauczyciel ks. J. Malisz - j. niemiecki
10) Nauczyciel Jan Nepomucen Glowacki prof ASP - rysunek
11)zca nauczyciela Kazimierz Ramza j. niemiecki
12) J. Geogon - j. francuski.....


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DOROCZNE POPISY UCZNIÓW w 1833 roku:

LUDWIK KOSICKI
PROGRAMMA Popisów Rocznych Uczniow obydwoch oddziałow Liceum Krakowskiego sw. Anny i sw. Barbary

W AMFITEATRZE SZKÓŁ NOWODWORSKO-WLADYSŁAWOWYCH
w dniach 15, 16, 17, 18, 19, 20 lipca 1833
z rana od godz 8 do 12
popol od godz 3 do 7

PROREKTOROWIE OBYDWU ODDZIAŁOW
zawiadamiaja

W KRAKOWIE
w Drukarni A...
r.1833
Avatar użytkownika
akarw
Zaawansowany
Zaawansowany
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Hieronim Ciechanowski wspomina Kosickiego w 1836 r

Postprzez akarw » 06.05.2012

Hieronim Ciechanowski (1828-1882, syn kupca krakowskiego; jako młody prawnik przez 5 lat pisał dziennik) Dziennik z lat 1851-1856. Był trzecim synem Stanisława, nie był człowiekiem wybitnym, nie odegrał żadnej roli większej roli w życiu politycznym lub naukowym, nie wsławił się bohaterskimi czynami, nie został słynnym , ani powszechnie znanym. Należał do ludzi przeciętnych, uczących się chętnie i pracowitych, nie mających wygórowanych ambicji…W 1846 podjął studia prawnicze na Uj, ukończył je w 1849, w styczniu 1856 …zaprzysiężony jako sędzia…(z wstępu Ireny Homoli Skąpskiej)

Str.13

W r. 1836 zapisano mnie do szkół publicznych to jest do szkól wydziałowych, jakie się podówczas przy Instytucie Technicznym znajdowały. Tu otoczyło mnie 216 mirdzy którymi do najmniejszych się liczyłem i dlatego osadzono mnie w pierwszej ławce na rogu…

(…) Ja nie długo potrzebowałem czekać na zmycie pierworodnego studenckiego grzechu i jakoś dwa miesiące po przyjściu do klasy, już byle rzeczywistym uczniem. Zdarzyło się bowiem, że zaledwie śnieg ziemie pokrył, ja z drugimi kolegami wziąłem się do taczania brył na podworcu, co dostrzegł ówczesny dyrektor Instytutu Technicznego śp. Kosicki (9), bez pardonu przywoławszy mnie do gabinetu, kzał ochrzcić i na ucznia pasować. Nie było to nic wielkiego za moich czasów, jeżeli dziennie piętnastu albo dwudziestu uczniów na ławce przeciągano, owszem było to tak powszechnie przyjęte, że nie pamiętam czyli kiedy w niższych klasach, aby jeden dzień upłynął bez pojawienia się rózgi i konia…. W pierwszej klasie wydziałowej, a zatem pierwszego roku mojego pobytu w publicznych szkołach nie dostałem promocji i musiałem drugi rok w tejże samej klasie się zostać….

9) Ludwik Kosicki (1793-1846), historyk, adiunkt Biblioteki Jagiellońskiej, Prorektor liceum św. Anny, w latach 1834-1845 dyrektor Instytutu Technicznego, członek Towarzystwa Naukowego Krakowskiego
Avatar użytkownika
akarw
Zaawansowany
Zaawansowany
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Płk.Aleksy Kosicki (1802-1873) bratem prof. Ludwika

Postprzez akarw » 09.03.2014

Płk.Aleksy Kosicki (1802-1873) bratem prof. Ludwika Kosickiego (1793-1846) s. Aleksego i Jadwigi z Łętkowskich ?

" Studenci, literaci i zdymisjonowani oficerowie. Uderzyli na Belweder i budzili stolicę do powstania. Bili Moskali i krwawili na polach bitew. Cierpieli i umierali na wygnaniu. A dziś Warszawa nawet ich nazwisk nie pamięta………….

Maurycy Mochnacki: 29 listopada 1830 roku niebo było pochmurne, tak że zmierzch i noc prawie bez przedziału w jeden moment przypadły. Nad wieczorem, gdy się zbliżała umówiona pora do działania, cywilni spiskowcy, którym poruczono rozpoczęcie ruchu napadem na Belweder, szli po dwóch, po trzech różnymi drogami do lasku łazienkowskiego, jedni z ukrytą krótką bronią palną, drudzy bez broni, ponieważ wszyscy spodziewali się dostać karabinów ze szkoły podchorążych.
Punktualnie o 18.00 mieli uderzyć na Belweder. Zamiast pięćdziesięciu na zbiórkę przyszło ich jednak tylko trzydziestu, a gdy oczekiwanie przedłużało się – wytrwało osiemnastu najodważniejszych spiskowców. Po 18.30 do literatów i studentów dołączyło paru zdymisjonowanych oficerów. W Warszawie rozpoczynało się powstanie narodu polskiego – jedyne, które przepędziło Moskali poza granice Polski. Około 19.00 ruszyli. Uderzyli dwiema grupami na Belweder:

Wśród nich…..1802 – 1873 Aleksy Kosicki, lat 28 . Podporucznik piechoty w stanie spoczynku. Belweder atakował od strony ogrodu. Walczył pod Wawrem i Grochowem, gdzie był ranny. Otrzymał krzyż złoty Virtuti Militari i krzyż kawalerski VM. Awansowany do stopnia majora. Skazany zaocznie na karę śmierci. Na emigracji we Francji. Wspominany też jako Kosiński lub Kozicki. Zmarł we Francji w 1873 roku.

Kozicki (Kosicki) Aleksy (Aleksander), (1802-1886 ?), oficer w wojsku Król. Polskiego., uczestnik powstania listopadowego, emigrant, publicysta. Ur. 16 X w Poznaniu. W 1819 roku rozpoczął służbę w ojskową w 4 p. piechoty armii Król. Pol. I w w. 1823 dosłuzył się stopnia podporucznika. W tym stopniu brał czynny udział w sprzysiężniu……..(PSB str 608)
Avatar użytkownika
akarw
Zaawansowany
Zaawansowany
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Fryderyk Fredlein świadkiem na ślubach Jerzego Samuela Band

Postprzez akarw » 18.02.2015

Fryderyk Fredlein świadkiem na ślubach Jerzego Samuela Bandtkie i Ludwika Kosickiego

Jan Jerzy Fryderyk Friedlein (ur. w 1771, zm. w 1834) – introligator i księgarz niemieckiego pochodzenia. Friedlein działał w Krakowie. W 1810 roku odkupił księgarnię od Trasslera, otworzył czytelnie i pierwszą w Krakowie wypożyczalnie książek. Miał synów Daniela Edwarda, który przejął po nim księgarnię i powiększył jego zasoby oraz Rudolfa, który był również księgarzem i wydawcą.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

W Genetece polskiej pojawiły się ostatnio znakomite skany metryk ślubnych:

1) 1832/2 z par. aug-ewangielickiej sw. Marcina; slubu urodzonego LUDWIKA KOSICKIEGO,*) prorektora Liceum sw. Anny w Krakowie, s. Aleksego Kosickiego i Jadwigi, ur. W Bolesławcu kolo Kalisza; z panna **) KAROLINA FRYDERYKĄ BANDTKIE, c. Kajetana Bogumiła Bandtkie / Bandtke i Joanny z Kockow; świadkowie Jerzy Bukowski, Jerzy Samuel Bandtkie/Bandke, Fryderyk Fredlein, Maksymilian Wiszniewski

*) wdowiec po Konstancji Bulinskiej; ojciec Józefy (1824) Knowiakowskiej, Emilli (1826) Karwackiej, Zofii (1828) Krywultowej Kosickich oraz ur, i zmarłego 1833 Ludwika
**) wychowanica Jerzego Samuela i Zuzanny Bandtkie / Bandtke; matka Ludwika Kosickiego 1833-1833

2)1818/2 z par. aug-ewangielickiej; JERZY SAMUEL BANDTKIE, stanu wolnego, kawaler lat 50, profesor i bibliotekarz Uniwersytetu Jagielonskiego, przy sw. Anny 300 zamieszkały; syn Jana Samuela Bandtke kupca lubelskiego i Anny Marianny Nosek / Nowak ? oraz ZUZANNA DOROTA BANDKE, lat 33, c. Christiana Gothliba Bamdke, obywatela i posiadacza domu we Wrocławiu, po śmierci rodziców zamieszkała u narzeczonego przy Anny 300; świadkowie p. JAN WILKUD lat 44 zam. Rynek 262; p. FRYDERYK FREDLEIN kupiec i obywatel krakowski zam. Rynek 235, p. RUDOLF JENNY lat 29, na Kazimierzu przy ul. Długiej 122 zamieszkały; Chrystian Grappen lat 41, przy Grodzkiej 36 zamieszkały; zegarmistrz i obywatel krakowski
Avatar użytkownika
akarw
Zaawansowany
Zaawansowany
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

najmlodsza córka Kosickiego i Konstancji

Postprzez akarw » 23.04.2015

SMIERC KONSTANCJI Karwackiej:

1831/ zgony NPM 68/akt 202
KOSICKA KONSTANCJA lat 28 zmarla 1 sierpnia 1831, wdowiec Ludwik Kosicki lat 38, zastepca profesora historii powszechnej w UJ zam Florianska 503,
a zaraz po niej córka, a potem syn Walery
1831/zgony 73 –akt 218

SMIERC Eleonory Kosickiej CÓRKI Ludwika i Konstancji

KOSICKA ELEONORA 6 mies. Zmarla 10 sierpnia o 9 rano. C. Ludwika Kosickiego zastępcy profesora w UJ zmarłej Jasnie Wielmozna Konstanancji z Bulinskich, Florianska 503, co zgłosili 12 sierpnia Jacek Baczynski lat 83 *) i Florian Kaczkowski lat 65 dzaidowie kościelni NPM zamieszkali Szpitalna 596

*) Jacek Baczyński (1748) prawdopodobnie syn Rosali 1v Baczynskiej 2 v Franciszkowej Karwackiej ze Stradomia

1830-1831 ELEONORA KOSICKA 6 mies.
Parafia NPM / 1831 zg. Str. 73, akt 218
Eleonora Kosicka c. zacy prof. UJ Ludwika Kosickiego i zmarłej już Konstancji z
Bulinsklich, zmarła w domu nr 503

1826-1832 WALERY KOSICKI lat 6
Parafia NPM / 1832 zg. Str. 76, akt 227
22 grudnia 1832 Wielmożny Pan LUDWIK KOSICKI lat 39, PROREKTOR liceum św. Anny, ojciec zmarłego zam. Florianska 503 i Pan Józef Kuhn, lat 59 kupiec krakowski zam. Florianska 548, oświadczyli ze 22 grudnia zmarł WALERY KOSICKI lat 6 syn wspomnianego Ludwika i zmarłej już Konstancji z Bulinskich Kosickiej.EMILIA z Kosickich Karwacka na chrzcie otzrymala 3 imiona: EMILIA KAROLINA HELENA

1825 Emilia Karolina Helena z Kosickich Karwacka
Ur 26 czerwca 1825 o godz. 6.30 / ur NPM 155, c. Ludwika Kosickiego Professora Liceum sw. Anny lat 32 i Konstancji z Bulinskich lat 23, w domu Florianska 503, zglosil 29 czerwca 1825 Ludwik Kosicki ze świadkami Sz. PP Józefem Kuhn kupcem tutejszym zam Florianska 554 i Józefem szroterem majstrem profesji rymarskiej zam. Florianska 503
Avatar użytkownika
akarw
Zaawansowany
Zaawansowany
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Odp: Kosicki Ludwik (1793-1846) rodzinne koligacje

Postprzez akarw » 29.06.2015

Szanowny Panie,

Natrafiłem w internecie na zamieszczone przez Pana informacje dotyczące Ludwika Kosickiego. Jak Pan pewnie pamięta, pochodził on z Bolesławca nad Prosną. Moja rodzina pochodzi właśnie stamtąd. Niedawno zdałem sobie sprawę, że wiele źródeł genealogiczne jest zamieszczonych w sieci i zacząłem tropić powiązania. Oto moje ustalenia: https://docs.google.com/document/d/16pu ... 2qDSc/edit

Miło mi poinformować, że najwyraźniej mamy wspólnego przodka: Walentego Łukowskiego ur. 1737 w Bolesławcu nad Prosną; zdaje się, że jest on Pańskim prapraprapra-dziadkiem, a moim praprapraprapra-dziadkiem. *)


Mam w związku z tym kilka spraw.

(1) Bardzo prosiłbym o udostępnienie mi Pańskiej genealogii potomków Kosickiego. Starałem się coś odtworzyć na podstawie Pańskich materiałów z internetu, ale wiele tam luk i pewnie nieścisłości. Może Pan wprowadzać komentarze do powyższego udostępnionego pliku lub przesłać mi materiały.

(2) Bardzo bym Pana prosił o skan portretu Ludwika Kosickiego, który Pan posiada. Przekazałbym go też do Bolesławca, w ten sposób można odzyskać kawałek lokalnej historii.

(3) Czy zna Pan bliżej biografie Ludwika Kosickiego lub czy zna Pan kogoś, kto może ją znać? Interesują mnie jego związki z ludźmi z Bolesławca. Na pewno jego krewny, niejaki Jacenty Leszczyński, przyjechał za nim do Krakowa, Ludwik był świadkiem na jego ślubie w Krakowie. W opowieściach rodzinnych mojej śp. babci pojawia się też niejaki Opacki, który miał wyjechać do Krakowa, pisać poezje i umrzeć w Częstochowie. Być może jednak we wspomnieniach jego biografia została wymieszana z Kosickim, mówiono bowiem, że był profesorem w Krakowie. Czy Kosicki jednak pisał wiersze?

(.......)

Pozdrawiam serdecznie,
Paweł Rojek

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

*) RODZINA ŁUKOWSKICH matki Ludwika Kosickiego, Jadwigi z Łukowskich

1. Walenty Łukowski
Ur. 1737 (Bol U 1737/6), zm. przed 1809.
Nie ma jego aktu zgonu w dostępnych metrykach, być może można znaleźć informacje w księgach bolesławieckiego Bractwa Prasalskiego, dostępnych na FamilyResearch.
Wiadomo, że był bratem Jakuba Łukowskiego 1741-1808, żonatego z Katarzyną Wilkówną, bezdzietnego (Bol. Z 1808-1809). Nie udało sie ustalić imienia ich ojca.
x Marianna Dzieniec
ur. 1741 w Bolesławcu, zm. 29.IX.1809 w Bolesławcu (Bol Z 1808-1809). Zmarła w domu Aleksego Kosickiego pod nr 6.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1. 1. Agnieszka Łukowska
Ur. 1768 (Bol. U 1768/8), zmarła przed 1816 (wtedy drugi ślub jej męża z Barbarą Wykrotą)
x Kazimierz Leszczewski vel Leszczyński vel Leszczykowski Leszczański
(ślub 1801), ur. 1776, zm. 1853 (Bol. Z 1853/43). Sławetny. “Leszczyński czyli Leszczykowski” (Bol M 1816/8),majster kunsztu rymarskiego, kupiec (Bol 1810-1811, s. 10), zam. Bolesławiec 11. (Po śmierci Agnieszki Kazimierz Leszczyński wziął ślub z Barbarą Wykrotą, zm. 1866/39, z którą miał synów Ruchwata Hipolita Leszczenskiego ur. 1819/43 i Jana Pawła Leszczenskiego 1821/35)
1. 1. 1. Zofia Leszczewska
ur. 1809, zm. prawdopodobnie Wieruszów Z 1857/32 - niejasny wpis, być moze chodzi o śmierć jej córki
x (1) Tomasz Dzięciołowski
ur. 1784 w Wieruszowie, zm. przed 1852, syn Antoniego Dzięcioła i Agnieszki z Jerczenskich, zamieszkały w Wielkim Księstwie Poznańskim w Młynie zawanym Dzięcioł (Bol. M 1829/2)
1. 1. 1. 1. Joanna Dzięcioł
ur. 1838 w Wieruszowie, zm. 1852 w Wieruszowie (Wieruszów Z 1852/12).
x (2) Wawrzyniec Bryłka
szewc w Wieruszowie
1. 1. 1. 2. Antoni Bryłka
ur. 13.01.1839 w Wieruszowie (1839/5) zm. 1854/86
1. 1. 1. 3. Franciszek Ksawery Bryłka
Ur. w Wieruszowie 1842.92
1. 1. 1. 4. Marianna Bryłka
ur. 1846/40
1. 1. 1. 5. Ludwik Bryłka
ur. 1849/47, zm. 1853/48.
(Być może była jeszcze córka Julianna, o której mowa w Wieruszów Z 1857/32, być może chodziło jednak o Mariannę)

1.1. 2. Jacenty Leszczyński

Na pewno jego krewny, niejaki Jacenty Leszczyński, przyjechał za nim do Krakowa, Ludwik był świadkiem na jego ślubie w Krakowie. W opowieściach rodzinnych mojej śp. babci pojawia się też niejaki Opacki, który miał wyjechać do Krakowa, pisać poezje i umrzeć w Częstochowie. Być może jednak we wspomnieniach jego biografia została wymieszana z Kosickim, mówiono bowiem, że był profesorem w Krakowie. Czy Kosicki jednak pisał wiersze?

Ur. w Bolesławcu 15.08.1810 (Bol 1810-1811, s. 10), świadkiem był Aleksy Kosicki. Jacenty przeniósł się potem do Krakowa, czeladnik krawicki, zamieszkał Wesoła 196 w Krakowie. Potem wraca do Krakowa. Jacenty “z Krakowa przybyły i swoje gospodarstwo rolne w Bolesławcu posiadający”.
x Tekla z Zientarskich (Kraków Św. Mikołaj M 1844/8).
Ludwik Kosicki świadkiem ślubu.
1. 1. 2. 1. Marianna Leszczyńska
Ur. 29.01.1845/6 w Bolesławcu, zm. 3.09.1845/6 w Bolesławcu. Chrzestnym: Teodor Denhof

xxxxxxxxxxxxxxxx

1. 2. Katarzyna Łukowska
ur. 1785 (Bol U 1785/16).
x Józef Opacki
Ur. 1773 w Bolesławcu, zm. 1835 w Bolesławcu (Z 1835/29). Master kunsztu szewskiego. Ślub 1802 roku. Mieszkali w Bolesławcu pod nr 58.
Stąd pochodzi ogromna rodzina, w opracowaniu.
Córką Katarzyny i Józefa była Tekla Opacka za Janem Luboińskim, prababcia Marii z Chmielewskich Rojek.

Na pewno jego krewny, niejaki Jacenty Leszczyński, przyjechał za nim do Krakowa, Ludwik był świadkiem na jego ślubie w Krakowie. W opowieściach rodzinnych mojej śp. babci pojawia się też niejaki Opacki, który miał wyjechać do Krakowa, pisać poezje i umrzeć w Częstochowie. Być może jednak we wspomnieniach jego biografia została wymieszana z Kosickim, mówiono bowiem, że był profesorem w Krakowie. Czy Kosicki jednak pisał wiersze?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1. 3. Jadwiga Łukowska
Nie żyła w 1822.
x Aleksy Kosicki
Ur. w Bolesławcu 1771, zm. w Bolesławcu 1843. Sławetny. Obywatel Bolesławca, mieszkał w Bolesławcu pod nr 6.

Pisownia nazwiska: najczęściej jako Kosicki, ale raz sam Aleksy podpisał się jako Koszycki (Bol U 1809/30); w innym akcie ksiądz poprawił Koszycki na Kosicki (Bol U 1841/21); jego córka Ludwika w U 1832/13 występuje jako Kozicka, a raz raz podpisała się jako Kosiczka.
Siostrą Kosickiego Aleksego była Małgorzata Kosicka, żona Michała Męczlikowskiego, matka Zofii za Jerzym Bałuchowskim i .Antoniego Męczlikowskiego; niestety nie ma danych o imieniu jej ojca. Wiemy, że była siostrą, bo Jerzy Bałuchowski został nazwany mężem siostry ciotecznej Katarzyny Kosickiej (Bol M 1827/3).


1. 3. 1. Ludwik Kosicki
Ur. 24.08.1793 w Bolesławcu (Bol. U 1793/12, materiał Karwackiego), zm. 20.10.1846 w Krakowie.

Historyk i pedagog, doktor filozofii. Zwany przez uczniów Bryłą. W akcie ślubu z Konstancją Bulińską zwany “urodzonym”. Pochwany na cm. rakowickim kw. 19, grób Jerzego Samuela Bandtkiego. prorektor Liceum św. Anny; prorektor Lic. Św. Barbary, założyciel i dyrektor (1834-1845) Instytutu Technicznego w Krakowie. Od 1812 w Krakowie. Publikacje w “Roczniku Towarzystwa Naukowego” VI 143, XIII 57.

x (1) Konstancja Józefa Katarzyna Bulińska (1822/48 ślub w NMP )
ur. 1832, zm. 01.08.1831 w Krakowie, córka Józefa Bulińskiego i Reginy z Florkowskich prima voto Berowej, właścicieli dóbr Rudno Górne pod Proszowicami i Kamienicy Cyrusowskiej Floriańskiej 12= św. Tomasza 17, od 1831 właścicielem całości był Ludwik Kosicki.
1. 3. 1. 1. Józefa Kosicka
Ur. 1824.
x Jan Kanty Piotr Knowiakowski (Kraków 1843/19 NPM),
ur. 1816, zm. 1886, cukiernik
Cukiernik przy Floryanskiej pod Liczba 503 zamieszkały,syn Wojciecha Knowiakowskiego i Marianny z Kirlow
Czy stąd potomstwo?
1. 3. 1. 2. Emilia Karolina Helena Kosicka
Ur. 26.04.1826 (Kraków NMP 1826/155), zm. 1890 w Skale.
x Sebastian Karwacki
Ur. 1824, zm. 1903, syn aptekarza Marcina i Heleny Kasińskiej
1. 3. 1. 2. 1. Wanda Karwacka
Ur. 1857, zm. 24.04.1925
x Aleksander Greyber
Ur. 1846, zm. 1927. Właściciele pałacu w Pękowicach, salonu bohemy krakowskiej. Pałac zburzony przez wojsko dla odsloniecia lini strzału fortu Pekowice, zamieszkali al. Słowackiego 19/36b
1. 3. 1. 2. 1. 1. Aniela
Ur. 1885, zm. 1953
x Jan Mitarski
Ur.1920, zm. 1985, psychiatra
1. 3. 1. 2. 1. 1. 1. Jolanta Mitarska
x N. Sarnecki
Wymaga uzupełnień

1. 3. 1. 3. Amalia Pelagia Zofia (Zofia) Kosicka
Ur. 1828.
x Adam Jan Krywult (1848/27 NPM)
syn Stanisława i Ludwiki z Rybarskich
1. 3. 1. 3. Walerian Krywult
1. 3. 1. 3. 2. Zofia
Ur. 7.04.1854, zm. 1933
x Herman Laberschek
Ur. 1846 cukiernik , zm. 1928.
1. 3. 1. 3. 2. 1. Feliks Laberschek
Ur. 30.05.1876
1. 3. 1. 3. 2. 1. Maria Laberschek
Ur. 1.02.1878
1. 3. 1. 3. 2. 1. Ignacy Laberschek
Ur. 27. 07.1881
1. 3. 1. 3. 2. 1. Józefa Laberschek
Ur. 16.07.1882
1. 3. 1. 3. 2. 1. Władysław Laberschek
Ur. 22.07.1883
1. 3. 1. 3. 2. 1. Waleria Laberschek
Ur. 6.12.1886
1. 3. 1. 3. 2. 1. Eugeniusz Laberschek
Ur. 31.05.1889

1. 3. 1. 4. Eleonora Kosicka
Zm. 10.08.1831, kilka dni po swojej matce Konstancji.

x (2) Karolina Fryderyka Bantdke (Kraków Św. Marcina aug-ewangielickiej 1832/2 )
córka Kajetana Bogumiła Bandtke i Joanny z Kockow, wychowanica Jerzego Samuela i Zuzanny Bandtke
1. 3. 1. 4. 1. Ludwik Bantdke KOSICKI
Ur. 1833, zm. 1833.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1. 3. 2. Teresa Kosicka - siostra Ludwika
Ur. 1799 Bol U 1799/21. Z materiałów Karwackiego że to córka Ludwika. NIE z kwerendy (genbaza) parafii Bolesławieckiej wnioskuję, ze to córka Alexego

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1. 3. 3. Katarzyna Kosicka - siostra Ludwika
Ur. 1805, zm. 1832 (Bol. Z 1832/18)
Uwaga: W akcie śmierci napisane, że była córką Aleksandry (Bol. Z 1832/18), ale w akcie ślubu M 1827/3 jest jednak mowa, że była córką Jadwigi z Łukowskich. Byłoby dziwne, gdyby z Aleksandry, bo kolejne dziecko Aleksy miał też z Jadwigą z Łukowskich. Być może Aleksandra = żona Aleksego, Aleksowa?
x. Karol Lajtloch, syn Jana i Wiktorii z Siodlarskich (Bol M 1827/3)
Ur. 1806, ur. w Oleśnicy, zamieszkały w Bolesławcu, Mularz 1. 3. 2. 1. Michał Lajtloch
Ur. U 1828/38 w Bolesławcu, zm. 1828 w Bolesławcu (Bol. Z 1828/68
1. 3. 3. 2. Marianna Lajtloch Ur. 1829/30 w Bolesławcu
W księgach bolesławickich nie ma danych o potomstwie i śmierci.
1. 3. 3. 3. Helena Lajtloch
Ur. 1832/3 w Bolesławcu, zm. Bol. Z 1832/17

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1. 3. 4. Monika Koszycka - siostra Ludwika
Ur. 1807. x Kazimierz Całkosz vel. Czałkosz (Bol. M 1842/6)
ur. 1810, wdowiec po Franciszcze z Hubnerów, syn Antoniego i Łucji Sucierzyńskie, z Podbolesławca
W księgach bolesławickich nie ma danych o ich potomstwie i śmierci.

PRZYRODNIE RODZENSTWO Ludwika Kosickiego
Uwaga: Aleksy Kosicki po śmierci Jadwigi żonaty z Teresą Gajkowską vel Gaik. Z nią dzieci:
............ Marcin (zm. 1817, Bol. Z 1817/35) i
............Eleonora (zm. 1823, Bol. Z 1823/11)
............Wiktoria (ur. 1818/64, wydana za Tomasza Rumowicza w Wieluniu)
...........Ludwika (ur. 1824/20, wydana za Emiliana Littke vel. Lidke w Opatowie w Wielkim Księstwie Poznańskim, zm. 1869 w Bolesławcu 1869/22). Nie wchodzą do spisu, nie są bowiem potomkami Łukowskich.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Panie Andrzeju.

Dziękuję, świetnie. Ja na wszelki wypadek sprawdziłem wspomnianego w jednym z linków towarzysza Ludwika Kosickiego z zakonu pijarów - Walentego Kulawskiego. I co się okazuje?

https://pl.wikipedia.org/wiki/Walenty_Kulawski

Walenty Kulawski (ur. 1796 w Bolesławcu, zm. 1862 w Krakowie), historyk polski[1].
Był przyjacielem Joachima Lelewela z którym zamierzał opracować historię powszechną, z powodów politycznych do tego nie doszło. Jednak z materiałów które zebrał powstało 13 tomowe dzieło Historia Piastów śląskich, częściowo drukowane w Rocznikach Towarzystwa Naukowego. Był nauczycielem w liceum św. Anny w Krakowie[1].


Był historykiem, współpracownikiem Kosickiego w Krakowie i jego krajanem z Bolesławca! Zabrałem się za genealogię, co jest łatwe, bo wszystko jest zindeksowane. Ich związek jest taki:

- siostra ojca Ludwika (siostra Alexego Kosickiego) była
- żoną brata ojca (czyli jego stryjebka) Walentego.

Czyli słabe powinowactwo. Z braku dostępnych źródeł nie widzę, byśmy mogli teraz znaleźć dalszych przodków. W dokumentach widać wyraźnie, że ich ojcowie się znali i często sobie pomagali w sprawach świadkowania.

Poszedłem dalej i swoim zwyczajem zacząłem śledzić potomstwo po mieczu i po kądzieli. Ci bolesławianie, którzy trafili do Krakowa, robili świetne kariery.

Ten akurat wżenił się w Helclów. Jedna z potomkiń Kulawskiego wyszła za brata generała Władysława Sikorskiego. To, co udało mi się ustalić, wrzuciłem na brudno do tego pliku (na dole):

https://docs.google.com/document/d/16pu ... 2qDSc/edit

Niech Pan podsyła mi wszystko, co dotyczy Kosickiego, nie zawsze będę odpowiadał, ale ze wszystkiego skorzystam, I bardzo proszę poszukać tego portretu, o którym Pan pisał.

Pozdrawiam serdecznie,

Paweł Rojek


Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ŁUKOWSCY I MECZLIKOWSCY
Droga z Bolesławca do Krakowa


1. Walenty Łukowski
Ur. 1737 (Bol U 1737/6), zm. przed 1809.
1777 w spicie prasai, Cechmistrz Prasalski 1790-1791 (Księga konfraterni 10), , potem MAciej, potem znowu on do 1797 (Badyński wtedy) zwany szlachetnym (11) Nie ma jego aktu zgonu w dostępnych metrykach, być może można znaleźć informacje w księgach bolesławieckiego Bractwa Prasalskiego, dostępnych na FamilyResearch.
wójt 1792 s/ 64
Wiadomo, że był bratem Jakuba Łukowskiego 1741-1808, żonatego z Katarzyną Wilkówną, bezdzietnego (Bol. Z 1808-1809). Nie udało sie ustalić imienia ich ojca.
1809-1811 pojawia się Walenta Łukowska s. 83, ale walenty jeszcze 1812, wraca 1814-1819!
x Marianna Dzieniec vel Dzieniecka
ur. 1741 w Bolesławcu, zm. 29.IX.1809 w Bolesławcu (Bol Z 1808-1809). Zmarła w domu Aleksego Kosickiego pod nr 6.
Wstępuje do Bractwa Prasalskiego 18.. roku (nieczytelne niestety), po smierci męża. (Xięga s. 99)
1. 1. Agnieszka Łukowska
Ur. 1768 (Bol. U 1768/8), zmarła przed 1816 (wtedy drugi ślub jej męża z Barbarą Wykrotą)
x Kazimierz Leszczewski vel Leszczyński vel Leszczykowski Leszczański
(ślub 1801/3),
ur. 1776, zm. 1853 (Bol. Z 1853/43). Sławetny. “Leszczyński czyli Leszczykowski” (Bol M 1816/8),majster kunsztu rymarskiego, kupiec (Bol 1810-1811, s. 10), zam. Bolesławiec 11. (Po śmierci Agnieszki Kazimierz Leszczyński wziął ślub z Barbarą Wykrotą, zm. 1866/39, z którą miał synów Ruchwata Hipolita Leszczenskiego ur. 1819/43 i Jana Pawła Leszczenskiego 1821/35). 1829 Cechmistez prasalski. s. 40
1. 1. 1. Zofia Leszczewska
ur. 1809, zm. prawdopodobnie Wieruszów Z 1857/32 - niejasny wpis, być moze chodzi o śmierć jej córki
x (1) Tomasz Dzięciołowski
ur. 1784 w Wieruszowie, zm. przed 1852, syn Antoniego Dzięcioła i Agnieszki z Jerczenskich, zamieszkały w Wielkim Księstwie Poznańskim w Młynie zawanym Dzięcioł (Bol. M 1829/2)
1. 1. 1. 1. Joanna Dzięcioł
ur. 1838 w Wieruszowie, zm. 1852 w Wieruszowie (Wieruszów Z 1852/12).
x (2) Wawrzyniec Bryłka
szewc w Wieruszowie
1. 1. 1. 2. Antoni Bryłka
ur. 13.01.1839 w Wieruszowie (1839/5) zm. 1854/86
1. 1. 1. 3. Franciszek Ksawery Bryłka
Ur. w Wieruszowie 1842.92
1. 1. 1. 4. Marianna Bryłka
ur. 1846/40
1. 1. 1. 5. Ludwik Bryłka
ur. 1849/47, zm. 1853/48.
(Być może była jeszcze córka Julianna, o której mowa w Wieruszów Z 1857/32, być może chodziło jednak o Mariannę)

1. 1. 2. Jacenty Leszczyński
Ur. w Bolesławcu 15.08.1810 (Bol 1810-1811, s. 10), świadkiem był Aleksy Kosicki. Jacenty przeniósł się potem do Krakowa, czeladnik krawicki, zamieszkał Wesoła 196 w Krakowie. Potem wraca do Krakowa. Jacenty “z Krakowa przybyły i swoje gospodarstwo rolne w Bolesławcu posiadający”.
x Tekla z Zientarskich (Kraków Św. Mikołaj M 1844/8).
Ludwik Kosicki świadkiem ślubu.
1. 1. 2. 1. Marianna Leszczyńska
Ur. 29.01.1845/6 w Bolesławcu, zm. 3.09.1845/6 w Bolesławcu. Chrzestnym: Teodor Denhof

1. 2. Katarzyna Łukowska
ur. 1785 (Bol U 1785/16).
x Józef Opacki (1802/9)
Ur. 1773 w Bolesławcu, zm. 1835 w Bolesławcu (Z 1835/29). Master kunsztu szewskiego. Ślub 1802 roku. Mieszkali w Bolesławcu pod nr 58.
Stąd pochodzi ogromna rodzina, w opracowaniu.
Córką Katarzyny i Józefa była Tekla Opacka za Janem Luboińskim, prababcia Marii z Chmielewskich Rojek.

1. 3. Jadwiga Łukowska
Nie żyła w 1822.
x Aleksy Kosicki
Ur. w Bolesławcu 1771, zm. w Bolesławcu 1843. Sławetny. Obywatel Bolesławca, mieszkał w Bolesławcu pod nr 6. W 1807 wstępuje do Bractwa Prasalskiego jako Sławetny (Księga konfraterni, s. 17). 1811 Cechmistrz 27, 42 ważne coś

Pisownia nazwiska: najczęściej jako Kosicki, ale raz sam Aleksy podpisał się jako Koszycki (Bol U 1809/30); w innym akcie ksiądz poprawił Koszycki na Kosicki (Bol U 1841/21); jego córka Ludwika w U 1832/13 występuje jako Kozicka, a raz raz podpisała się jako Kosiczka. Kosycki w aktach prasalskich 82
Siostrą Kosickiego Aleksego była Małgorzata Kosicka, żona Michała Męczlikowskiego, matka Zofii za Jerzym Bałuchowskim i .Antoniego Męczlikowskiego; niestety nie ma danych o imieniu jej ojca. Wiemy, że była siostrą, bo Jerzy Bałuchowski został nazwany mężem siostry ciotecznej Katarzyny Kosickiej (Bol M 1827/3).

1. 3. 1. Ludwik Kosicki
Ur. 24.08.1793 w Bolesławcu (Bol. U 1793/12 jako Kozicki), zm. 20.10.1846 w Krakowie.

Historyk i pedagog, doktor filozofii. Zwany przez uczniów Bryłą. W akcie ślubu z Konstancją Bulińską zwany “urodzonym”. Pochwany na cm. rakowickim kw. 19, grób Jerzego Samuela Bandtkiego. prorektor Liceum św. Anny; prorektor Lic. Św. Barbary, założyciel i dyrektor (1834-1845) Instytutu Technicznego w Krakowie. Od 1812 w Krakowie. Publikacje w “Roczniku Towarzystwa Naukowego” VI 143, XIII 57.

x (1) Konstancja Józefa Katarzyna Bulińska (1822/48 ślub w NMP )
ur. 1832, zm. 01.08.1831 w Krakowie, córka Józefa Bulińskiego i Reginy z Florkowskich prima voto Berowej, właścicieli dóbr Rudno Górne pod Proszowicami i Kamienicy Cyrusowskiej Floriańskiej 12= św. Tomasza 17, od 1831 właścicielem całości był Ludwik Kosicki.
1. 3. 1. 1. Józefa Kosicka
Ur. 1824.
x Jan Kanty Piotr Knowiakowski (Kraków 1843/19 NPM),
ur. 1816, zm. 1886, cukiernik
Cukiernik przy Floryanskiej pod Liczba 503 zamieszkały,syn Wojciecha Knowiakowskiego i Marianny z Kirlow.
Bezpotomni.
1. 3. 1. 2. Emilia Karolina Helena Kosicka
Ur. 26.04.1826 (Kraków NMP 1826/155), zm. 1890 w Skale.
x Sebastian Karwacki
Ur. 1824, zm. 1903, syn aptekarza Marcina i Heleny Kasińskiej
1. 2. 1. 2. 1. Bronisław Aleksander Karwacki
Ur. 1850, zm. 18.09.1911 w Skale
1. 2. 1. 2. 1. 1. Karol Bronisław Karwacki
ur. 19.VI.1882 z Racławicach, stolarz, zm. 1942 w Skale
x Katarzyna Żardecka (1904)
Ur.17.11.1877 w Skale, zmarła w Krakowie
1. 2. 1. 2. 1. 2. Zofia Karwacka
ur. 21.IV.1884
1. 2. 1. 2. 1. 1. Julian Karwacki
Zmarł 1892
1. 2. 1. 2. 1. 1. Franciszek Karwacki
Zmarł 14.X.1895 r..
1. 2. 1. 2. 1. 1. Stefan Karwacki
ur. 7.X.1897
x Anna Sternal z Grzegorzewic, ur.28.III.1892

1. 2. 1. 2. 2. Mieczysław Karwacki
Ur. 1855 w Skale 16.01.1855, zm. 10.XI.1923 roku;
x Stanisława Nowacka ze Słomnik

JÓZEF MARIAN KARWACKI ur. 11 marca 1885
Być może zginął na Titanicu (!)
MIECZYSŁAW KARWACKI, s. Mieczysława zm. 1887/poz.18;1. 3. 1. 2. 3. Wanda Karwacka
Ur. 1857, zm. 24.04.1925
x Aleksander Greyber
Ur. 1846, zm. 1927. Właściciel pałacu w Pękowicach, salonu bohemy krakowskiej. Potem mieszkali al. Słowackiego 19/36b
1. 3. 1. 2. 1. 1. Aniela
Ur. 1885, zm. 1953
x Wilhelm Mitarski
Ur. 1873, zm. 1923, malarz i krytyk sztuki, uczeń Jacka Malczewskiego
1. 3. 1. 2. 1. 1. Jan Mitarski
Ur.1920, zm. 1985, psychiatra
1. 3. 1. 2. 1. 1. 1. Jolanta Mitarska
x N. Sarnecki
1. 3. 1. 2. 4. Antoni Bolesław Karwacki
Ur. 02.08.1860 w Sułoszowej, zm. 28.03.1919 w Skale
x Wanda Wawrykiewicz (Sieciechowice 1897)
1. 3. 1. 2. 5. Władysław Hieronim Karwacki
Ur. 1864
1. 3. 1. 2. 6. Stanisław August Karwacki
Ur. 1867 w Skale, zm. 1949 w Czernichowie
Aptekarz, autor „O znaczeniu ziół w lecznictwie” 1928.
x Martyna Jankowska (Środa Wielkopolska)

1. 3. 1. 3. Amalia Pelagia Zofia (Zofia) Kosicka
Ur. 1828.
x Adam Jan Krywult (Kraków NPM 1848/27)
syn Stanisława i Ludwiki z Rybarskich
1. 3. 1. 3. Walerian Krywult
1. 3. 1. 3. 2. Zofia
Ur. 7.04.1854, zm. 1933
x Herman Laberschek
Ur. 1846 cukiernik , zm. 1928.
1. 3. 1. 3. 2. 1. Feliks Laberschek
Ur. 30.05.1876
1. 3. 1. 3. 2. 1. Maria Laberschek
Ur. 1.02.1878
1. 3. 1. 3. 2. 1. Ignacy Laberschek
Ur. 27. 07.1881
1. 3. 1. 3. 2. 1. Józefa Laberschek
Ur. 16.07.1882
1. 3. 1. 3. 2. 1. Władysław Laberschek
Ur. 22.07.1883
1. 3. 1. 3. 2. 1. Waleria Laberschek
Ur. 6.12.1886
1. 3. 1. 3. 2. 1. Eugeniusz Laberschek
Ur. 31.05.1889

1. 3. 1. 4. Eleonora Kosicka
Zm. 10.08.1831, kilka dni po swojej matce Konstancji.

x (2) Karolina Fryderyka Bantdke (Kraków Św. Marcina aug-ewangielickiej 1832/2 )
córka Kajetana Bogumiła Bandtke i Joanny z Kockow, wychowanica Jerzego Samuela i Zuzanny Bandtke
1. 3. 1. 4. 1. Ludwik Kosicki
Ur. 1833, zm. 1833.

1. 3. 2. Teresa Kosicka
Ur. 1799 Bol U 1799/21. Z materiałów Karwackiego że to córka Ludwika.

1. 3. 2. Katarzyna Kosicka
Ur. 1805, zm. 1832 (Bol. Z 1832/18)
Uwaga: W akcie śmierci napisane, że była córką Aleksandry (Bol. Z 1832/18), ale w akcie ślubu M 1827/3 jest jednak mowa, że była córką Jadwigi z Łukowskich. Byłoby dziwne, gdyby z Aleksandry, bo kolejne dziecko Aleksy miał też z Jadwigą z Łukowskich. Być może Aleksandra = żona Aleksego, Aleksowa?
x. Karol Lajtloch, syn Jana i Wiktorii z Siodlarskich (Bol M 1827/3)
Ur. 1806, ur. w Oleśnicy, zamieszkały w Bolesławcu, Mularz 1. 3. 2. 1. Michał Lajtloch
Ur. U 1828/38 w Bolesławcu, zm. 1828 w Bolesławcu (Bol. Z 1828/68
1. 3. 2. 2. Marianna Lajtloch
Ur. 1829/30 w Bolesławcu
W księgach bolesławickich nie ma danych o potomstwie i śmierci.
1. 3. 2. 3. Helena Lajtloch
Ur. 1832/3 w Bolesławcu, zm. Bol. Z 1832/17

1. 3. 3. Monika Koszycka
Ur. 1807.
x Kazimierz Całkosz vel. Czałkosz (Bol. M 1842/6)
ur. 1810, wdowiec po Franciszcze z Hubnerów, syn Antoniego i Łucji Sucierzyńskie, z Podbolesławca
W księgach bolesławickich nie ma danych o ich potomstwie i śmierci.

Uwaga: Aleksy Kosicki po śmierci Jadwigi żonaty z Teresą Gajkowską vel Gaik. Z nią dzieci: Marcin (zm. 1817, Bol. Z 1817/35) i Eleonora (zm. 1823, Bol. Z 1823/11) Wiktoria (ur. 1818/64, wydana za Tomasza Rumowicza w Wieluniu) Ludwika (ur. 1824/20, wydana za Emiliana Littke vel. Lidke w Opatowie w Wielkim Księstwie Poznańskim, zm. 1869 w Bolesławcu 1869/22). Nie wchodzą do spisu, nie są bowiem potomkami Łukowskich.UWAGA: CO WIADOMO O INNYCH ŁUKOWSKICH
Może uda się kiedyś zidentyfikować dalszych Łukowskich

Maciej Łukowski:
Pojawia się wielokrotnie w księgach Bractwa Prasalskiego. W 1777 w spicie prasali. Cechmistrz prasalski 1788-1790. W 1798 zastęuje go w spisach wdowa Maciejowa Łukowska (s. 72) , znika ona po 1801 roku. Brat Wincentego? Jekgo ojciec?

Rodzeństwo Łukowskich:
Marianna z Łukowskich x Filip Adamski (Z 1822/21)
Barbara z Łukowskich x Maciej Musiałek
Salomea z Łukowskich x Mareusz Wyrębek (1798/8 ślub)
Wojciech Łukowski (Z 1826/19)
Nie wiadomo jednak, jak mają się do Walentego Łukowskiego

Paweł Łukowski x Agata Liniewiecka 1848/58


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
WALENTY KULAWSKI


N. Męclikowski vel Męczlikowski vel Mączlikowski
Może Krzysztof? Pojawia się taki. Trzeba by jego akt śmierci znaleźć w księgach pocz. XIX wieku, co jest możliwe.
1. Michał Męczlikowski
Ur. 1752, zm. 1829/8
x Małgorzata Kosicka
Siostra Aleksego Kosickiego, ciotka Ludwika Koscikiego. Zm. 1829/6

1. 1. Zofia (Józefa) Męczlikowska
Ur. 1802, Zm. 1850/2
x Jerzy Bałuchowski (1819/13)
Ze śląska. Świadkami: Szymon Kulawski i Aleksy Kosicki, prawie rówieśnicy.
x Piotr Dyrbach (M 1838/9)
Wdowiec po Kozicy, Syn Wojciecha i Julianny Larowskich
1. 2. Antoni Męczlikowski
Jego wujem Aleksy Kosicki
x Rozalia Koszowska (M 1829/11)
Po śmierci Antoniego wychodzi za Romasza Musiałka (1838/8)
1. 2. 1. Marianna Męczlikowska
1830/68, zm. 1835/30
1. 2. 3. Agata Męczlikowska
1835/7, zm. 1841/9
1. 2. 2. Jan Gwalbert Męczlikowski
1837/25, zm. 1840/9
1. 3. Marianna Męczlikowska
Ur. 1801, Um. 1826
Jej pociotem (= mężem ciotki) Szymon Kulawski
x Filip Adamski (M 1822/8)
Ślub 19 listopada, a jego żona Łukowska zmarla raotem 27 sierpnia. Mężowie Łukowskiej świadkami na ślubie.
Bezpotomna.

2. Marianna Męczlikowska vel Menelikowska vel. Męclikowska
Ur. 1755, zm. 1831 (Bol. Z 1831/50)Zam. Bolesławiec w domu 95 , 76 lat
x Szymon Kulawski
Ur. 1771, Zm. (Bol. 1836/7). Organista (wielokrotnie, m.in. z Bol. Z 1817/24)
Syn Wojciecha i Anny (Ur. 1741, zm. Z 1817/24)

2. 1. Walenty Maciej Kulawski
Ur. 1796 w Bolesławcu, zm. 1862 w Krakowie. Historyk, przyjaciel J. Lelewela, nauczyciel w liceum św. Anny w Krakowie. Zam. Mikołajska 673. Pijar (do 1820). Doktor filozofii UJ (1830). Nauczyciel w szkołach pijarskich w Łukowie, Warszawie (1815-20), w liceach krakowskich (1821-33). Autor rozpraw o historii Śląska. Bohater PSB.
x Józefa Maria Egipcyana Holzel (Kraków NMP 1830/64)
Ur. 1811, Zam. Rynek Gł. 19, lat 19, córka Benedykta Holzla i Marianny z Masłowskich 2-voto Mikuszewskiej
2. 1. 1. Marianna Eufemia Kulawska
Ur. 1836
x Wincenty Waśkiewicz (Książ Wielki M 1862/9), ślub w Giebułtowie
2. 1. 2. Stanislawa Floriana Kulawska
Ur. 1841
x Jozef Donhaiser
2. 1. 1. 1. Helena Donhaiser
Ur. 1873-1945. Lekarka. Pierwsza koboeta-doktor medycyny UJ.
x Stanislaw Jan Sikorski
1876-1937. Starszy brat generała Władysława Sikorskiego. Studiował filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim. major.
2. 1. 1. 1. 1. StanisławaSikorska
Ur. 1901-1943
x Tadeusz Zygler
2. 1. 1. 1. 1. 1. Andrzej Zygler
x Barbara
2. 1. 1. 1. 1. 1. 1. Anna
x Robert
Mateusz Zygler
Katarzyna Zygler
2. 1. 1. 1. 1. 2. Rajmund Zygler
x Iwona
2. 1. 1. 2. Stanislawa Donhaiser
Ur. 1878
x Bolesław Zachariewicz
2. 1. 1. 2. 1. Włodzimierz Zacharewicz
1902-1965
2. 1. 1. 2. 2. Jadwiga Zacharewicz
x Roszko Prochowska
2. 1. 1. 2. Jozef Antoni Donhaiser

2. 2. Filip Kulawski
Wniosek z (Bol. Z 1831/50).
2. 3. Zuzanna Kulawska
Ur. 1810.
x Dominik Froniowski (M 1829/8)
Syn Mateusza i Marii, ur. W Mieleszynie. Stryjem Jan Froniowski z Wieruszowa. “Młodzieniec na usługach organisty” (czyli teścia swojego), potem sam organista w Bolesławcu. Wniosek z (Bol. Z 1831/50). WALENTY KULAWSKI

N. Męclikowski vel Męczlikowski vel Mączlikowski
Może Krzysztof? Pojawia się taki. Trzeba by jego akt śmierci znaleźć w księgach pocz. XIX wieku, co jest możliwe.
1. Michał Męczlikowski
Ur. 1752, zm. 1829/8
x Małgorzata Kosicka
Siostra Aleksego Kosickiego, ciotka Ludwika Koscikiego. Zm. 1829/6

1. 1. Zofia (Józefa) Męczlikowska
Ur. 1802, Zm. 1850/2
x Jerzy Bałuchowski (1819/13)
Ze śląska. Świadkami: Szymon Kulawski i Aleksy Kosicki, prawie rówieśnicy.
x Piotr Dyrbach (M 1838/9)
Wdowiec po Kozicy, Syn Wojciecha i Julianny Larowskich
1. 2. Antoni Męczlikowski
Jego wujem Aleksy Kosicki
x Rozalia Koszowska (M 1829/11)
Po śmierci Antoniego wychodzi za Romasza Musiałka (1838/8)
1. 2. 1. Marianna Męczlikowska
1830/68, zm. 1835/30
1. 2. 3. Agata Męczlikowska
1835/7, zm. 1841/9
1. 2. 2. Jan Gwalbert Męczlikowski
1837/25, zm. 1840/9
1. 3. Marianna Męczlikowska
Ur. 1801, Um. 1826
Jej pociotem (= mężem ciotki) Szymon Kulawski
x Filip Adamski (M 1822/8)
Ślub 19 listopada, a jego żona Łukowska zmarla raotem 27 sierpnia. Mężowie Łukowskiej świadkami na ślubie.
Bezpotomna.

2. Marianna Męczlikowska vel Menelikowska vel. Męclikowska
Ur. 1755, zm. 1831 (Bol. Z 1831/50)Zam. Bolesławiec w domu 95 , 76 lat
x Szymon Kulawski
Ur. 1771, Zm. (Bol. 1836/7). Organista (wielokrotnie, m.in. z Bol. Z 1817/24)
Syn Wojciecha i Anny (Ur. 1741, zm. Z 1817/24)

2. 1. Walenty Maciej Kulawski
Ur. 1796 w Bolesławcu, zm. 1862 w Krakowie. Historyk, przyjaciel J. Lelewela, nauczyciel w liceum św. Anny w Krakowie. Zam. Mikołajska 673. Pijar (do 1820). Doktor filozofii UJ (1830). Nauczyciel w szkołach pijarskich w Łukowie, Warszawie (1815-20), w liceach krakowskich (1821-33). Autor rozpr
Filip Neriusz Franiowski
1830/24
Avatar użytkownika
akarw
Zaawansowany
Zaawansowany
Medale: 2
Drzewo genealogiczne (1) Sponsor (1)

Następna strona

Powrót do K____