3206. Kaliccy herbów Jastrzębiec, Dołęga i Kotwicz

Bardzo proszę:
Jest to dział encyklopedyczny - więc NIE PROWADZIMY TU ROZMOW, NIE SZUKAMY PRZODKOW, INFORMACJI, KONTAKTOW - tu gromadzimy informacje, piszemy encyklopedycznie, ogólnie, bezosobowo. Każdy kto będzie zainteresowany umieszczoną przez Ciebie notą, sam widzi że interesujesz się rodziną, osobą, na pewno więc dopisze jeśli coś wie, lub się skontaktuje z Tobą. Jeśli chcesz poinformować że "szukasz..." napisz to w dziale ogłoszeń!

Jak pisać tutaj? - reguły, porady

Kaliccy herbów Jastrzębiec, Dołęga i Kotwicz

Postprzez jerzy » 11.05.2009

Kaliccy herbów Jastrzębiec, Dołęga i Kotwicz
Napisał Robert
czwartek, 03 sierpień 2006
Kaliccy herbów Jastrzębiec, Dołęga i KotwiczRodzina ta wywodzi się ze wsi Kaliski na Podlasiu, acz niektórzy sugeruj±c się nazw± tej miejscowo¶ci, jak też ich nazwiskiem wywodz± ich aż ziemi kaliskiej, dawnego księstwa piastowskiego.


Najstarsze zapisy archiwalne z lat 1477 – 1481 odnosz± się do Mikołaja z Kalisk, Jakuba „de Kaliszka” i Boruty „de Kalysza”. Ten ostatni wymieniony został w dokumentach wraz ze swoimi s±siadami tj. Maciejem Kamieńskim, Plut± i Rafałem Przesmyckim.


Dwie wsie Kaliski
W 2 poł. XVI w. Kaliccy zwani czasami Kleckimi, lub myleni z nimi byli już do¶ć licznie reprezentowanym na Podlasiu rodem szlacheckim. Zreszt± już wówczas w do¶ć dużej odległo¶ci od siebie istniały dwie wsie o takiej samej nazwie tj. Kaliski. Obie przetrwały do dzi¶. Pierwsze położone s± na terytorium parafii Przesmyki, niedaleko Trębic. Drugie Kaliski leż± dla odmiany w parafii katolickiej Paprotnia, opodal Raczyn.

W 1567 r. stanęło zbrojnie na przegl±d z tych dwóch wsi w sumie 28 przedstawicieli. Z jednych Kalisk 12 szlachciców (w tym 7 konno, 5 pieszo), a z drugich Kalisk 16 szlachciców ( w tym 7 pieszo i 9 konno). Ogółem dało to: 16 konnych i 12 pieszo, spore siły jak na jeden ród szlachecki. Z nich do najbogatszych należał Kacper Kalicki, syn Michała, który wystawił dobrze uzbrojonego żołnierza ze swoich dóbr rozlokowanych na wsiach Kaliski i Sawice. Do współrodowców zaliczono też niejakiego Andrzeja „Żoch” – Żochowskiego, najprawdopodobniej wżenionego w rodzinę oraz Macieja Sawickiego. Ciekawostk± jest także zapis odnosz±cy się do Jana Kalickiego, gdzie oprócz imienia ojca – Michała, podano także imię jego dziadka – Stanisława, żyj±cego na przełomie XV i XVI w. Jego ojciec Michał Kalicki, syn Stanisława rozpoczyna także spis przysięgaj±cych na wierno¶ć Koronie w Drohiczynie, po przył±czeniu województwa podlaskiego bezpo¶rednio do Polski w 1569 r. Tu podani s± jego synowie w osobach: Jana i Kacpra. Wówczas w jednej z wsi mieszkali również i to do¶ć licznie przedstawiciele rodu Toczyskich, reprezentowani przez: Macieja, Mikołaja, Stanisława i Wawrzyńca. Znamy też niektóre przydomki rodzinne Kalickich np. Brodacz, Biały, Węglik, Nadbor, Dwoczka, czy Kowal.

W „Wywodach szlachectwa” historyka Semkowicza znajdujemy wzmiankę z 7 czerwca 1585 r. m.in. dotycz±c± Mikołaja Kalickiego syna Hieronima.


Trzy różne herby
Klejnotu szlacheckiego Kotwicz byli Kaliccy zwani też Kaleckimi. Z nich: m.in. bracia Szymon (ur.1754 r. w parafii Skrzeszew) i Tomasz (ur.1772 r. w parafii Przesmyki), synowie Jakuba Kalickiego i Katarzyny z Bujalskich, oraz Adam Kalicki, który w 1734 r. kupił od Piórów czę¶ć Kamianki Czabaje.

Z herbem Dołęga odnotowuje Adam Boniecki w swojej pracy genealogicznej po¶więconej polskiej szlachcie Aleksandra Kalickiego, komornika granicznego w 1765 r., następnie pisarza ziemskiego mielnickiego w 1777 r., zmarłego 12 lutego 1787 r. Dwa lata przed ¶mierci± nabył on od Kurowskich dobra Kurów.

Z herbem Jastrzębiec za¶ Kalickich, dziedziców Opatowca w ziemi bielskiej, w roku 1578. Z tej rodziny miał pochodzi skazany na banicję i następnie ułaskawiony w 1615 r. Jan Kalicki.

W 1763 r. urodził się Paweł Kalicki syn Jana z parafii łosickiej, a w 1774 r. Jan Kalicki syn Józefa z parafii Niemojki. Obaj wylegitymowali się ze szlachectwa przed Austriakami na pocz±tku XIX w, podobnie jak Ludwik Kalicki syn Macieja urodzony w parafii hadynowskiej w 1756 r. Dziadek tego ostatniego Łukasz Kalicki nabył w 1753 r. czę¶ć wsi Bolesty. Z kolei wnukiem Grzegorza Kalickiego, który kupił w 1755 r. czę¶ć Skwierczyna był Józef syn Kazimierza Kalickiego i Felicjanny ze Skwierczyńskich z parafii Paprotnia.

Dziedzicami na Kaliskach w 2 poł. XVIII w. pisali się m.in. Grzegorz Kalicki syn Walentego, a wnuk Tomasza, Mikołaj Kalicki syn Jakuba, Adam Kaliski syn Adama, wnuk Jana i Grzegorz Józef Kalicki syn Marcina i Mariann Skwierczyńskiej, wnuk Jakuba.

Oprócz nich Adam Boniecki wymienia w swoim „Herbarzu Polskim” Karola Kalickiego, który kupił w 1737 r. czę¶ć dóbr Wyrzyki. Karol żonaty był z Petronel± Wyrzykowsk±. Z tego zwi±zku przyszło na ¶wiat dwóch męskich potomków w osobach Bonifacego Stanisława Kalickiego (ur.1759 r.) i Wawrzyńca Kalickiego (ur.1742 r.).

Współcze¶nie w Polsce zamieszkuje blisko trzy tysi±ce osób posługuj±cych się nazwiskiem Kalicki, z czego na terytorium dawnego województwa siedleckiego jest ich niespełna trzystu.

DARIUSZ KOSIERADZKI (Życie Sokołowa 17 III 2006)


Dane uzupełniaj±ce:

Współcze¶nie jest dwie wsie Kaliski, obie znajduj± się na terenie powiatu siedleckiego

Najstarsze wpisy w księgi drohickie (XV w.)

1477 r. Mikołaj z Kalisk
1481 r. Maciej Kamieński, Pluta, Rafał Przesmycki, Boruta de Kalysza (Kaliski)
1481 r. Jakub de Kaliszka (Kaliski)

W. Semkowicz "Wywody szlachectwa...":

Drohiczyn 7 czerwca 1585 r. wymieniony Mikołaj syn Hieronima Kalickiego

Popis pospolitego ruszenia Radoszkowice (Litwa) 1567 r.:

Wie¶ Kaliskie:

Stanisław syn Macieja - pieszo, rohatyna
Stanisław syn Mikołaja - pieszo, miecz
Matys Biały - klacz, rohatyna
Stanisław Brodacz? (Brodicz) - pieszo, rohatyna
Szczęsny syn Mikołaja - klacz, rohatyna
Andrzej syn Mikołaja - klacz, rohatyna
Jan Węglik? - pieszo, rohatyna
Stanisław syn Macieja wysłał siostrzeńca Wirykowskiego? - pieszo, rohatyna
Maciej Nadbór od żony swojej - klacz, kord
Stanisław syn Macieja - pieszo, miecz
Stanisław Dwoczka? - koń

Wie¶ Kaliski:

Michał syn Stanisława wysłał syna swojego Jana - klacz
Kacper syn Michała z Kalisk i Sawic Ruskich - klacz
Stanisław syn Marcina - klacz
Andrzej Żoch (Żochowski?)
Hieronim syn Mikołaja wysłał syna - pieszo, rohatyna
Jan syn Lenarta - pieszo, miecz, siekiera
Sebastian syn Jakuba - pieszo, rohatyna
Maciej syn Jakuba - pieszo, miecz, siekiera
Mikołaj syn Jakuba - klacz, siekiera
Stanisław syn Jakuba - klacz, rohatyna
Wawrzyniec syn Jakuba - pieszo, kord, siekiera
Mikołaj Kowal - pieszo
Jan syn Mikołaja - pieszo, miecz
Maciej Sawicki - koń

Przysięga na wierno¶ć Koronie po przył±czeniu województwa podlaskiego do Polski, Drohiczyn 1569 r.:

Kaliski:

Michał Kaliski syn Stanisława i od synów swoich: Kacpra i Jana
Stanisław syn Marcina
Wojciech Żoch
Jan syn Lenarta
Sebastian syn Jakuba
Maciej Sawicki
Maciej Toczyski syn Jakuba
Mikołaj Toczyski
Stanisław Toczyski, Wawrzyniec Toczyski
Hieronim syn Mikołaja
dziedzicowie z Kalisk

A. Boniecki "Herbarz..." fragmenty i notatki:

Kaliccy herbu Dołęga

Aleksander Kalicki komornik graniczny mielnicki w 1765 r. został pisarzem ziemskim mielnickim 1777 r. Umarł w 1787 r. W 1783 r. nabył Kurów od Kurowskiego. Kazimierz Paweł Kalicki syn Aleksandra legitymował się ze szlachectwa w Królestwie, w pierwszej połowie XIX w.

Kaliccy herbu Kotwicz

... to Kaleccy (twierdzi Boniecki) Szymon syn Jakuba i Katarzyny Bujalskiej (ur. 1754 r. parafia skrzeszewska) i brat jego Tomasz ( ur. 1772 r. parafia przesmycka) legitymowali się ze szlachectwa w Galicji Zachodniej

Kaliccy herbu Jastrzębiec

z Kalisek na Podlasiu. Michał kalicki dzidzic Opatowca w bielskim 1578 r. Jan Kalicki banita uzyskał glejt w 1615 r.
Żyj±cy w 1 poł. XVIII w. Wojciech Kalicki pozostawił dwóch synów: Jana i Józefa. Jan nabył czę¶ć Nowosielca od Nowosielskiego w 1759 r., a Józef w 1775 r.
Paweł Kalicki syn Jana ur. 1763 r. parafia Niemojki legitymował się ze szlachectwa w Galicji Zachodniej
Tu legitymowali się w 1804 r.: Lidwik Kalicki syn Macieja (ur. 1756 r. parafia Hadynów). Był on wnukiem Łukasza nabywcy Bolest w 1753 r. , Józef Kalicki syn Kazimierza i Felicjanny ze Skwierczyńskich ur. 1761 r. w parafii Paprotnia, wnuk Grzegorza nabywcy Skwierczyna w 1755 r. Grzegorz Józef Kalicki syn Marcina i Marianny ze Skwierczyńskich (ur. 1777 r. w parafii Paprotnia), wnuk Jakuba dziedzica na Kaliskach. Adam Kaliski syn Adama, wnuk Jana dziedzica na Kaliskach. Mikołaj Kalicki syn Jakuba dziedzica na Kaliskach. Grzegorz Kalicki syn Walentego, wnuk Tomasza dziedzic na Kaliskach w 1787 r.
Karol Kalicki nabył w 1737 r. czę¶ć Wyrzyk od Wyrzykowskiego. Z Petroneli Wyrzykowskiej miał synów urodzonych w parafii Górki (obwód bielski): Bonifacego Stanisława (1759) i Wawrzyńca (1742), którzy legitymowali się ze szlachectwa w 1804 r. w Galicji Zachodniej.
Feliks Kalicki (inżynier) syn Bernarda i Jadwigi z Waliszewskich za¶lubił w 1904 r. w Wawrszawie Zofię Wretowsk±, córkę Dominika Wretowskiego i Zofi Jezierskiej

Fragmenty z książki „Sokołów Podlaski. Dzieje miasta i okolic” pod red. G. Ryżewskiego, Sokołów Podlaski 2006, z rozdziału „Osadnictwo lewobrzeżnej części ziemi drohickiej w XV i na pocz. XVI w. – okolice Sokołowa, Węgrowa i Mord. T. Jaszczołt:

„…Kaliski (parafia Przesmyki) istniały już w 1438 r., gdy wspomniany został Szczepan, właściciel części tej wsi. W sąsiedniej parafii Paprotnia istniały drugie Kaliski, skąd też dokładne rozróżnienie dziedziców jednej i drugiej wsi jest utrudnione. Z Kalisk (par. Przesmyki) pisali się na pewno Marcin i Jakub, którzy byli w 1466 r. pozwani przez dziedziców Zalesia w parafii Przesmyki o dziedzictwo w Kaliskach. Marcin i Jakub twierdzili, że posiadali je już za czasów księcia Witolda. Jakub występował już w 1458 r.. W 1470 r. Paweł z kalisk świadczył w sprawie kościoła w Przesmykach. Kaliccy z parafii Przesmyki w 1528 r. wystawili do popisu jednego konia…”

„…Kaliski (w parafii Paprotnia)…istniały w 1429 r. gdy Mikołaj Żuk i Stanisław z Kalisek świadczyli na dokumencie kościoła w Paprotni. W 1458 r. występował Bartłomiej zwany Młot z Kalisk. Kolejnych dziedziców Kalisk poznajemy dopiero w latach 70.XV w. Wśród nich występowali: Mikołaj, Jan, Bartłomiej, Stanisław, Paweł, Boruta, Jakub. W 1528 r. dziedzice z Kalisk wystawili do popisu 2 konie. W XVI w. przybrali oni nazwisko Kalickich. Nie wykluczone, że byli wspólnego pochodzenia z dziedzicami Kalisk w parafii Przesmyki…”

http://www.zsokolowa.com/index.php?opti ... &Itemid=46
Avatar użytkownika
jerzy
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 3
Twórca indeksów (3)

Powrót do K____