28223. Garwacki / Garwaccy z Radziwia

Bardzo proszę:
Jest to dział encyklopedyczny - więc NIE PROWADZIMY TU ROZMOW, NIE SZUKAMY PRZODKOW, INFORMACJI, KONTAKTOW - tu gromadzimy informacje, piszemy encyklopedycznie, ogólnie, bezosobowo. Każdy kto będzie zainteresowany umieszczoną przez Ciebie notą, sam widzi że interesujesz się rodziną, osobą, na pewno więc dopisze jeśli coś wie, lub się skontaktuje z Tobą. Jeśli chcesz poinformować że "szukasz..." napisz to w dziale ogłoszeń!

Jak pisać tutaj? - reguły, porady

Garwacki / Garwaccy z Radziwia

Postprzez akarwa » 08.09.2015

Garwacki / GARWACCY z Radziwia płockiego


Radziwie

Radziwie położone jest w nizinie nadrzecznej, na lewym brzegu Wisły. W przeszłości od południa okalała je odnoga Wisły, która nadawała wsi charakter wyspy i stanowiła ciągłe zagrożenie powodziowe. Radziwie stanowi obecnie jedną z dzielnic Płocka. W świetle badań archeologicznych osadnictwo pojawiło się tu już na przełomie paleolitu i neolitu. Kolejne informacje źródłowe pochodzą z czasów średniowiecznych. Samo Radziwie jest prawdopodobnie tak stare jak Płock i jego dzieje sięgają początkami X wieku. W okresie tym Płock był silnym ośrodkiem władzy i kultu pogańskiego a Radziwie powstało jako przeprawa, port lub osada służebna. Po włączeniu Mazowsza do państwa Polan i przyjęciu chrześcijaństwa Radziwie weszło prawdopodobnie w skład archidiecezji gnieźnieńskiej. W roku 1075 staraniem Bolesława Śmiałego została erygowana diecezja płocka w skład której weszło również Radziwie. Pierwszą świątynię założoną prawdopodobnie przez benedyktynów zniszczyli w roku 1166 Prusowie. Niektórzy badacze przypuszczają,że pierwszy kościół ufundowany był być może prze Sieciecha – palatyna księcia Władysława Hermana. Kościół ten stanowił również podstawę kapituły kolegiackiej z ośmioma prebendami kanonickimi uposażonymi osadami kmiecymi w Radziwiu i prebendy prepozyta obejmującej połowę tej wsi. Jednym z kanoników radziwskich pozostawał arcybiskup gnieźnieński. Po erygowaniu diecezji płockiej kapituła radziwska weszła w skład tworzącej się kapituły katedralnej w Płocku i tym samym wieś Radziwie aż do końca XVIII wieku stała się własnością księży wikariuszy kapituły płockiej. Wiązało się to dla mieszkańców Radziwia z obowiązkiem stróżowania przy katedrze w niedziele, święta i dni powszednie.

Po zniszczeniu kościoła i prawdopodobnie samej wsi w roku 1187 świątynia została odbudowana, gdyż pod tą właśnie datą istnieje dokument opisujący przebieg sporu między Krzywosądem i Sieciechem z rodu Starżów i Toporczyków a kapitułą płocką o kościół św. Benedykta w Radziwiu. Spór ten rozstrzygnął książę Kazimierz Sprawiedliwy, biskup płocki Wit i kujawski Stefan na korzyść kapituły. Ponownie Radziwie pojawia się w dokumentach z roku 1228. Wymienia je książę Konrad Mazowiecki układający się z rycerstwem dobrzyńskim. Ten sam władca po zamordowaniu swojego kanclerza scholastyka Jana, kazał jego zwłoki wywiesić przy kościele św. Benedykta. W roku 1253 kościół i prawdopodobnie sama wieś zostały zniszczone przez powódź. W roku 1329 zniszczył je najazd krzyżacko – czeski. Średniowiecze nie było jednak tylko okresem wojen i zniszczeń. Mieszkańcy korzystali dużo z rozwoju Płocka – stolicy samodzielnego księstwa płockiego i mazowieckiego. Rozwinął się handel, szczególnie rybołówstwo i sprawnie działający, dobrze rozwinięty port rzeczny. Przez Radziwie przebiegała również jedyna droga z Płocka na południe zwana przez miejscowych Traktem Krakowskim lub Królewskim (obecna ul. Krakówka). W okresie tym Radziwie leżało w okolicach dzisiejszego stadionu „Stoczniowca”. Liczne powodzie, pożary i najazdy powodowały przenoszenie się osadnictwa w bezpieczniejsze leżące wyżej rzeki tereny.
Do XVII wieku informacje o Radziwiu są bardzo skąpe. Kolejne nieszczęście spadło na Radziwie w roku 1656, kiedy to zarówno kościół jak i prawdopodobnie wieś zostały spalone przez Szwedów w czasie „potopu”. W początkach XVIII wieku Radziwie posiadało już prawdopodobnie nową świątynię. W drugiej połowie XVIII wieku było już dość dużą wsią z własnym zarządem na którego czele stał wójt i czterech ławników. Zwiększyła się też liczba ludności. W 1725 roku cała parafia liczyła 309 mieszkańców i obejmowała takie miejscowości jak: Popłacin, Dzierząznia, Brwilno i tzw Młyny, czyli Krzywokołek, Soczewka, Sapa, Socha i Moździerz. W roku 1775 samo Radziwie liczyło 457 osób w tym 117 dzieci (Płock miał wtedy około 2 tys. mieszkańców). Zabudowa wsi była wtedy dość jednolita. Posiadała ona 66 chałup krytych strzechą. Obejścia posiadały przeważnie po kilka budynków gospodarczych, niektóre otoczone były sadami. Radziwie charakteryzowało się ze względu na średniej klasy grunty wysoko rozwiniętym ogrodnictwem. Sady plebańskie, gromadzkie i chłopskie ciągnęły się od wsi ku Wiśle. Podsumowując w XVIII wieku Radziwie było wsią dobrze zorganizowaną z własnym samorządem, rządzącym się własnym nie bardzo uznawanym przez właścicieli prawem własnościowym.

Poważniejsze zmiany zachodzą w życiu tej miejscowości pod koniec XVIII i w początkach XIX wieku. Wskutek rozbiorów Radziwie znalazło się w zaborze pruskim i dekretem rządu pruskiego zostało odebrane kapitule płockiej. W czasie wojen napoleońskich i krótkotrwałego „żywota” Księstwa Warszawskiego Radziwie weszło w skład departamentu płockiego a po upadku Napoleona i powołaniu Królestwa Polskiego połączonego z Rosją początkowo w skład guberni płockiej, potem warszawskiej. W XIX wieku administracyjnie wchodziło w skład dóbr Górki gminy Łąck powiatu gostynińskiego, przy czym przez jakiś czas było nawet „stolicą” tej gminy. W roku 1818 zostało też wyłączone z diecezji płockiej i przyłączone do archidiecezji warszawskiej w której znajdowało się do roku 1925.

W XIX wieku Radziwie rozwinęło się i terytorialnie oraz trzykrotnie powiększyła się liczba ludności. Po raz pierwszy zaczęło się rozbudowywać nie z powodów wylewów Wisły, ale przyrostu ludności. Ważny wpływ na życie radziwian miała budowa mostu łyżwowego łączącego Radziwie z Płockiem. Miało to miejsce w roku 1838 a realizatorem tego przedsięwzięcia był Francuz z pochodzenia, a Polak z wyboru Jan Marek Róża Lajourdie. Ten bardzo zasłużony dla Płocka i okolic człowiek mieszkał ponad 40 lat w Radziwiu i został pochowany na miejscowym cmentarzu. Do dziś znajduje się tu otoczony szacunkiem i opieką grób jego i żony.

W połowie XIX wieku Radziwie liczyło około 1500 mieszkańców i stale ich przybywało. Około roku 1825 i 1832 być może miały miejsce epidemie, ponieważ w księgach metrykalnych widać w tym okresie wyraźnie spadek przyrostu naturalnego. Radziwie przeniosło się w tym okresie w rejon splotu ulic Popłacińskiej, Kolejowej i Dobrzykowskiej, czyli przy ważnych szlakach komunikacyjnych prowadzących między innymi do mostu łyżwowego. Wieś posiadała dość zwartą zabudowę. Chałupy konstrukcji węgłowej i słupowej kryte były strzechą, w obejściach znajdowały się budynki gospodarcze, czasem całość otoczona była sadami pełnymi grusz i jabłoni. Duża ilość sadów w Radziwiu spowodowana była słabą jakością gruntów. Rolnictwo nie pełniło tu pierwszoplanowej roli. Gospodarze hodowali co prawda bydło, świnie, drób, uprawiali warzywniaki, owoce i nawet zboża, ale najważniejsze zajęcia związane były z Wisłą. Większość radziwian tego okresu to: oryle (pomocnicy flisaków), piaskarze, żwirnicy, wikliniarze i rybacy, chociaż tych ostatnich było chyba najmniej. W zimie dorabiano szewstwem, garncarstwem, bednarstwem. Na wiosnę w karczmie radziwskiej usytuowanej przy przeprawie nad rzeką, czekano na pierwsze tratwy, kiedy to przewożono głównie drewno. Drugi spływ odbywał się jesienią po żniwach i kończył w listopadzie. Od roku 1852/56 wraz z wprowadzeniem w użycie berlinek, czyli większych parowych stateczków zwiększył się ruch na Wiśle. Ponieważ w Płocku zatrzymywały się na dłużej, flisacy i oryle spedzali czas w radziwskiej karczmie na wspólnych zabawach z miejscowymi. Dzięki temu do Radziwia trafiały piosenki ludowe, podania i zwyczaje z całej Polski.

W drugiej połowie XIX wieku Radziwie posiadało szkołę początkową ogólną. W roku 1888 rozebrany został drewniany kościół i wybudowany nowy murowany, dzięki ogromnemu zaangażowaniu ówczesnego proboszcza ks. Piotra Dzieniakowskiego. Konsekrowany został w 1902 roku przez arcybiskupa warszawskiego ks. Wnicentego Chościaka – Popiela. W rewolucyjnym roku 1905 w kościele radziwskim śpiewano zabronione przez Rosjan patriotyczne pieśni. Po 1905 roku i złagodzeniu kursu władz carskich polegającym m.in. na możliwości nauczania po polsku duża ilość dzieci w Radziwiu objęta była nauczaniem przez Polską Macierz Szkolną.
Kolejne ważne wydarzenie w dziejach Radziwia to wojna polsko – bolszewicka. W czasie kiedy Rosjanie weszli do Płocka część ludności schroniła się w Radziwu, które nie zostało zajęte przez nieprzyjaciela. W roku 1923 nastąpiło połączenie z Płockiem. Nie poprawiło to zbyt warunków życia mieszkańców choć przyniosło niewielkie inwestycje w okresie międzywojennym. Zaliczyć do nich można port, stocznię rzeczną, elektrownię, doprowadzenie kolei z Gostynina i Kutna. Głównym budulcem nadal pozostawało drewno, choć na początku XX wieku powstały pierwsze budynki murowane zlokalizowane przy ulicy Kolejowej, która w tym czasie stała się najważniejszą arterią Radziwia. Przy niej zaczęły rozwijać się handel, usługi, pierwsze budynki użyteczności publicznej, jak na przykład siedziba Straży Pożarnej. Oprócz tego funkcjonowały prywatne warsztaty szkutnicze remontu i budowy berlinek i barek rzecznych oraz trzy tartaki. W okresie międzywojennym Radziwie otrzymało również oświetlenie elektryczne. Zupełnie słabo przedstawiało się życie kulturalne, które koncentrowało się na nielicznych działaniach kościoła i szkoły.

Ważny rozdział w dziejach Radziwia stanowi II wojna światowa. We wrześniu 1939 roku w wyniku bombardowań i ostrzału zniszczona została wieża kościoła oraz część ulicy Dobrzykowskiej. W okolicach Radziwia doszło również do krwawych walk z nacierającym okupantem. Do dzisiaj na miejscowym cmentarzu znajduje się mogiła żołnierzy z 19 Pułku Piechoty im. Obrońców Lwowa. W czasie okupacji w Radziwiu nazwanym przez Niemców „Bruckendorf”, przy ulicy Kolejowej 18 założony został (1940-1944) obóz pracy dla kobiet. Radziwie zostało dotknięte również wysiedleniami. Radziwian wywożono w okolice Kielc i Piotrkowa do Generalnej Guberni. Po paru tygodniach większość wysiedlonych powróciła. Niestety zdarzały się również przykłady eksterminacji inteligencji. Zaliczyć do nich można zamordowanie w obozie w Działdowie proboszcza ks. Franciszka Giergelewicza i rozstrzelanie kierownika szkoły podstawowej Leona Dorobka. Działał też ruch oporu, szczególnie wśród pracowników elektrowni. W 1945 roku wycofujący się Niemcy podpalili kościół zamieniony wtedy na magazyn. Po zakończeniu działań wojennych został on odbudowany dzięki staraniom parafian i nowego proboszcza ks. Aleksandra Strużyńskiego. Trzeba też zaznaczyć, że w okresie okupacji nastąpiła rozbudowa portu i stoczni. Po zakończeniu działań wojennych wzniesiono nowy elewator zbożowy bryłą architektoniczną zbliżony do gdańskiej Bazyliki mający być w zamyśle władz komunistycznych przeciwwagą dla katedry.

Po roku 1945 nastąpiła całkowita przebudowa ulicy Kolejowej, z której stworzono arterię miejską. Z ważniejszych inwestycji należy tu wymienić wybudowanie i oddanie do użytku w roku 1962 Szkoły Podstawowej nr 5 im. Władysława Broniewskiego.
W latach sześćdziesiątych na terenie Radziwia funkcjonowała Stocznia Rzeczna, Elewator, Zakłady Zbożowe, Baza Remontowa Żeglugi, Tartak, Klub Sportowy „Żeglarz” później „Stoczniowiec”.

http://www.tmr.plo.pl/tmr_pliki/historia/tmr_h.html

oprac. Tomasz Piekarski na podstawie:
"Radziwie" - M.Sołtysiak, F.Dorobek, Zb.Sokołowski, Muzeum Mazowieckie w Płocku;
"Wisła i wodniacy Płoccy" - Jadwiga Gorzechowska, TNP;
Kościół św. Benedykta - Tomasz Piekarski, TMR;

fotografie: Bogusław Osiecki; Piotr Statkiewicz; ks. Władysław Turowski
grafika: Drewniany Kościół w Radziwiu - Katarzyna Śniegowska

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

GNIAZDO GARWACKICH w Radziwiu

Rodzina 1720 TOMASZA 1 GARWACKIEGO i Marianny
1715-1785 0 Marianna lat 70 wdowa Garwacka
Tomasz Marianna 1750ur 0 Michał Garwacki Tomasz Marianna Radziwie
Tomasz Marianna 1752ur 0 Kazimierz Garwacki Tomasz Marianna Radziwie


Rodzina 1730 MACIEJA GARWACKIEGO i Franciszki i Marianny
Maciej Franciszka 1756ur 0 Jakub Garwacki Maciej Franciszka
1744-1816 0 Marianna Lat 72 wdowa Garwacka
Maciej Marianna 1768ur 0 Ewa Garwacka Maciej Marianna
Maciej Marianna 1771ur 0 Marianna Garwacka Maciej Marianna
Maciej Marianna 1775ur 0 Piotr Garwacki Maciej Marianna
Maciej Marianna 1786ur 0 Antoni Garwacki Maciej Marianna
Maciej Marianna 1788ur 0 Jacek Roch Garwacki Maciej Marianna

Rodzina 1730 MACIEJA GARWACKIEGO i Reginy
Maciej Regina 1765ur # Franciszka Garwacka Maciej Regina
Maciej Regina 1771ur 0 Ludwik Garwacki Maciej Regina
? ? 1772ur 0 Michał Mateusz Garwacki

Rodzina 1740 MACIEJA GARWECKIEGO i Zuzanny
Maciej Zuzanna 1754ur 0 Franciszek Garwack Maciej Zuzanna
Maciej Zuzanna 1758ur 0 Konstancja Garwacka Maciej Zuzanna
Maciej Zuzanna 1760ur # Marianna Garwacka Maciej Zuzanna
Maciej Zuzanna 1762ur 7 Franciszka Garwacka Maciej Zuzanna
Maciej Zuzanna 1764ur 0 Wojciech Garwacki Maciej Zuzanna
Macie
1750zg 0 Katarzyna Garwacka Radziwie
1764zg 0 Grzegorz Garwacki Maciej Zuzanna Radziwie
1788zg 0 Antoni Garwacki Maciej Marianna Radziwiej Zuzanna
1765ur # Grzegorz Garwacki Maciej Zuzanna

Rodzina 1730 PAWŁA GARWECKIEGO i 1735 Barbary
1735-1789 0 Barbara lat 54 Garwacka Radziwie 1795zg 0 Jan Garwacki Paweł Barbara Radziwie

Rodzina 1760 JAKUBA GARWECKIEGO i Marianny
1788-1808 0 Andrzej Lat 20 Garwacki Jakub Marianna Radziwie
1800zg 0 Franciszek Garwacki Jakub Marianna Radziwie

Jakub Marianna 1788ur 0 Andrzej Garwacki Jakub Marianna
Jakub Marianna 1790ur 0 Tomasz Garwacki Jakub Marianna
Jakub Marianna 1792ur 0 Eustachy Garwacki Jakub Marianna
Jakub Marianna 1799ur 0 Elżbieta Garwacka Jakub Marianna
Jakub Marianna 1802ur 0 Walery Garwacki Jakub Marianna
? Marianna 1805ur 0 Piotr Garwacki Marianna
Jakub Marianna 1809ur 0 Petronella Garwacka Jakub Marianna
Radziwie

Rodzina 1770 PIOTRA 1 GARWECKIEGO i Marianny

1800zg 0 Ambroży Garwacki Piotr Marianna Radziwie
1802zg 0 Jadwiga Garwacka Piotr Marianna Radziwie
1804zg 0 Jan Garwacki Piotr Marianna Radziwie
1809zg 0 Marianna Garwacka Piotr Marianna Radziwie
1816zg 0 Antoni Garwacki Piotr Marianna Radziwie

Piotr Marianna 1798ur 0 Antonina Barbara Garwacka Piotr Marianna
Piotr Marianna 1803ur 0 Joanna Garwacka Piotr Marianna
Piotr Marianna 1805ur 0 Jan Garwacki Piotr Marianna
Piotr Marianna 1808ur 0 Marianna Garwacka Piotr Marianna
Piotr Marianna 1810ur 0 Melchior Wojciech Garwacki Piotr Marianna
Piotr Marianna 1817ur 0 Teresa Garwacka Piotr Marianna Chyba
Marianna 1819ur 0 Małgorzata Garwacka Piotr MariannaRodzina 1785 PIOTRA 2 (syn Franciszka) GARWECKIEGO i Anastazji
1808slub Piotr Garwacki Anastazja Błaszczak Radziwie
1810zg 0 Jan Garwacki Piotr Anastazja Radziwie

Piotr Anastazja 1809ur 0 Konstanty Garwacki Piotr Anastazja
Piotr Anastazja 1810ur 0 Jan Garwacki Anastazja
Piotr Anastazja 1811ur 0 Zofia Garwacka Piotr Anastazja
Piotr Anastazja 1817ur 0 Benedykt Bliźnięta Garwacki Piotr Anastazja Błaszczyk Radziwie
Piotr Anastazja 1817ur 0 Józef Bliźnięta Garwacki Piotr Anastazja Błaszczyk Radziwie
Piotr Anastazja 1819ur 0 Stanisław Garwacki Piotr Anastazja
Piotr Anastazja 1823ur 0 Franciszka Garwacka Piotr Anastazja

Rodzina TOMASZA 2 (syn Mateusza i Marianny) GARWECKIEGO i Katarzyny
Mateusz Marianna 1778ur 0 Tomasz Garwacki Mateusz Marianna

1801slub Tomasz Garwacki Katarzyna Nowicka Radziwie
1802zg 0 Barbara Garwacka Tomasz Katarzyna Radziwie

Tomasz 2 Katarzyna 1801ur 0 Katarzyna Teresa Garwacka Tomasz Katarzyna
Tomasz2 Katarzyna 1802ur 0 Katarzyna Garwacka Tomasz Katarzyna
Tomasz2 Katarzyna 1803ur 0 Barbara Garwacka Tomasz Katarzyna
Tomasz2 Katarzyna 1803ur 0 Ewa Garwacka Tomasz Katarzyna
Tomasz2 Katarzyna 1805ur 0 Łukasz Garwacki Tomasz Katarzyna
Tomasz2 Katarzyna 1808ur 0 Franciszka Garwacka Tomasz Katarzyna
Tomasz2 Katarzyna 1810ur 0 Kazimierz Garwacki Tomasz Katarzyna
Tomasz2 Katarzyna 1812ur 0 Wincenty Garwacki Tomasz Katarzyna
Tomasz2 Katarzyna 1818ur 0 Julianna Garwacka Tomasz Katarzyna


Rodzina 1790 TOMASZA 3 (syn Jakuba) GARWECKIEGO i Barbary
Tomasz 3 Barbara 1816ur 0 Grzegorz Garwacki Tomasz Barbara
Tomasz 3 Barbara 1818ur 0 Helena Garwacka Tomasz Barbara
Tomasz 3 Barbara 1823ur 0 Weronika Garwacka Tomasz BarbaraRodzina 1760 FRANCISZKA GARWACKIEGO i Jadwigi Baranowskiej
1781 SLUB Franciszek Garwacki Jadwiga Baranowsk Radziwie

Franciszek Jadwiga 1785ur 0 Piotr Garwacki Franciszek Jadwiga
Franciszek Jadwiga 1787ur 0 Felicja Bliźniak Garwacka Franciszek Jadwiga
Franciszek Jadwiga 1787ur 0 Sebastian Bliźnięta Garwacki Franciszek Jadwiga
Franciszek Jadwiga 1788ur 0 Katarzyna Garwacka Franciszek Jadwiga
Franciszek Jadwiga 1791ur 0 Antonina Garwacka Franciszek Jadwiga
Franciszek Jadwiga 1794ur 0 Petronella Garwacka Franciszek Jadwiga

Rodzina FRANCISZKA GARWECKIEGO i Marianny
1781slub Franciszek Garwacki Jadwiga Baranowska Radziwie
1810zg 0 Petronella Garwacka Franciszek Marianna Radziwie

Rodzina 1780 JACKA GARWACKIEGO i Józefy Wujcik

Jacek Józefa 1810ur 0 Magdalena Garwacka Jacek Józefa Radziwie
Jacenty Józefa 1812ur 0 Jan Garwacki Jacenty Józefa Radziwie
Jacek Józefa 1816ur 0 Anna Franciszka Garwacka Jacek Józefa Wujczik
Jacek Józefata 1819ur0 Marianna Garwacka Jacek Józefata
Jacek Józefa 1825ur 0 Agnieszka Garwacka Jacek Józefa Radziwie
Rodziny ?

1910ur # Franciszka Garwacka
1910ur # Marianna Garwacka
1910ur # Natalia Garwacka
1910ur # Stanisław Garwacki
1911ur # Benedykta Garwacka
1911ur # Czesław Garwacki
1819zg 0 Julianna Garwacka Radziwie
1819zg 0 Małgorzata Garwacka Radziwie
1819zg 0 Jan Garwacki Radziwie
1823zg 0 Weronika Garwacka Radziwie
1825zg 21 Marianna Garwacka Radziwie
1825zg 23 Marianna Garwacka Radziwie
1893zg ## Berta Brygida Garwacka Radziwie
1894zg 24 Franciszka Garwacka Radziwie
1898zg 49 Jan Garwacki Radziwie
1899zg 31 Małgorzata Garwacka Radziwie
1899zg 11 Marianna Garwacka Radziwie
1913zg 96 Ksawera Garwacka Radziwie

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
SLUBY
1781slub Franciszek Garwacki Jadwiga Baranowska Radziwie
1801slub Tomasz Garwacki Katarzyna Nowicka Radziwie
1807 slub Mikołaj Garwacki Katarzyna Chmiel Radziwie
1808 slub Piotr Garwacki Anastazja Błaszczak Radziwie
1808 slub Ignacy Garwacki Józefa Wujcik Radziwie
1824 7slub Jan Garwacki Angela Klaś Radziwie
1899 6slub Józef Garwacki Marcjanna Krysiak Radziwie
1899 23slub Piotr Garwacki Franciszka Garwacka Radziwie
Avatar użytkownika
akarwa
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 1
Sponsor (1)

Garwacki, Garwarski, Garwaski

Postprzez akarwa » 08.09.2015

Pochodzenie herbu GrzymałaHerb szlachecki o polskim pochodzeniu. Pierwsza znana pieczęć z tym herbem pochodzi z 1262 roku. Wówczas posługiwał się nią komes Mroczek. W zapiskach sądowych wspomniano o nim w 1402 roku.
HerbowniBaranowski, Bieganowski, Biestrzykowski, Błożejewski, Borkowski, Bortkiewicz, Bossowski, Brodowski, Budziszewski, Bukowski, Burzyński, Buszyński, Bzowski, Chądzyński, Chludziński, Chrościński, Chwalibowski, Chwalikowski, Chwałkowski, Cichocki, Cidzik, Ciesielski, Cydzik, Cydzikowski, Czapiński, Czaplicki, Czapski, Długołęcki, Dłuski, Dobiecki, Domaszowski, Domejko, Domeyko, Dominikowski, Dulski, Dziatkowski, Dziekanowski, Gąsowski, Gilewicz, Gnoiński, Gojski, Goski, Goślicki, Gozdowicz, Górski, Grabowiecki, Grabowski, Gronowski, Gruszkowski, Grzymała, Grzymałowski, Grzymułtowski, Gułtowski, Hnilecki, Hoffman, Imieliński, Jabłonowski, Jasieński, Jaźwiński, Jurkowski, Kaliński, Kaliski, Kamieński, Kamiński, Kijeński, Klonowski, Kobylański, Kobyleński, Kobyliński, Kobylnicki, Konopacki, Korczak, Korzeniowski, Koskowski, Kostecki, Kościelecki, Krzyżanowski, Kulczycki, Laskowski, Leszczewski, Leśniewski, Leśniowolski, Leśniowski, Lubański, Lubiański, Lubiatowski, Ludzicki, Ludziski, Łagiewnicki, Łagowski, Łaszczewski, Łaszewski, Łazowski, Łącki, Łosowski, Machwicz, Mackiewicz, Maliński, Małachowski, Małgowski, Markowski, Michałowski, Międzychodzki, Mileski, Miszewski, Mniszewski, Modrzewski, Moszczyński, Niecikowski, Niegolewski, Niemiera, Niemira, Niemirowicz, Niemiryc, Niemirycz, Niemirzyc, Odechowski, Oleśnicki, Olęcki, Olędzki, Olęski, Oryński, Ostrowski, Parzenczewski, Perski, Piątkowski, Piczkowski, Poddębski, Podlecki, Podleski, Podlewski, Podolski, Pogorzelski, Pokrzywnicki, Prandota, Prądzyński, Pruski, Przeciszewski, Przeciszowski, Przyborowski, Przybylski, Przyłuski, Rachwałowski, Radziszewski, Raszkowski, Rembiewski, Rokicki, Rybski, Rychlicki, Rychliński, Rymwid, Rzepliński, Siedlecki, Skotnicki, Skwiroszewski, Skwyroszewski, Starzyński, Strębowski, Strękowski, Strzelecki, Szarawski, Świechowski, Turczyński, Turzenin, Ujejski, Uliński, Wielogórski, Wierzbicki, Wiewierski, Wiewiorowski, Wiewiórkowski, Wiewiórski, Wiewiurski, Wilamowski, Wilkowski, Wiszniewski, Wiszniowski, Wiśniowski, Wolski, Wysocki, Zaleski, Zamojski, Zamoyski, Zawisza, Zbigniewski, Żbikowski, Adaszewski, Albigowski, Baładyński, Bandynel, Bączewski, Benczyński, Bieganowicz, Bieszczycki, Biezczycki, Biezdziecki, Bieździecki, Bieżczyński, Binczyński, Bobalicki, Borkacki, Borzewicki, Bosowski, Brodawski, Brogłowski, Brzeczka, Brzęczka, Brzozogłowski, Buckiewicz, Buczow, Bućkiewicz, Budat, Budgin, Burhardt, Busiński, Buszewski, Cetwiński, Chocimierski, Chocimirski, Chodziewski, Ciemski, Ciunowicz, Czapliński, Czempski, Czemski, Długołeński, Długoski, Dobrodziejski, Domarat, Domaszewski, Dubowicki, Dubowiecki, Dziatko, Dzięcielski, Fedorkowicz, Frankenberg, Freyberg, Garwacki, Garwarski, Garwaski, Gąsiński...............


http://platine.pl/herby/herb,grzymala,3147.html
Avatar użytkownika
akarwa
Kreator Forum
Kreator Forum
Medale: 1
Sponsor (1)


Powrót do G____