Statut

Cele statutowe Fundacji

 • Prowadzenie długofalowych badań naukowych o zasadniczym znaczeniu dla zachowania tożsamości narodów europejskich
 • Upowszechnianie wyników badań o zasadniczym znaczeniu dla zachowania tożsamości narodów europejskich
 • Promocja kultury i dziedzictwa narodów europejskich
 • Poszukiwanie, dokumentowanie, edytowanie, zabezpieczanie, odtwarzanie, archiwizowanie i upowszechnianie zaginionych, rozproszonych i zniszczonych dóbr kultury i dziedzictwa narodów europejskich
 • Poszukiwanie, utrzymanie i renowacja grobów oraz miejsc straceń, śmierci, pochówków, walk i męczeństwa
 • Edukacja i informacja historyczna
 • Prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej
 • Finansowanie projektów badawczych
 • Fundowanie stypendiów
 • Organizowanie konkursów, fundowanie nagród oraz grantów
 • Zarządzanie projektami zleconymi przez inne podmioty
 • Współpraca z kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami pozarządowymi, samorządowymi, rządowymi i międzynarodowymi w zakresie wymienionym w celach Fundacji.