Kiedy ostatnio
wsparłeś Fundację?

Wyślij 50zł
wyślij 50zł


czekaj....
piast

Program gromadzenia wiedzy o genealogii rodziny Dynastia Piastów
Program jest cząstką działań Fundacji Genealogii Polaków odtwarzania polskiej tożsamości kulturowej, historycznej i patriotycznej. Społeczna aktywność rodzinna jest łączona z ogólnymi programami Fundacji, angażując zarówno fascynatów jak i naukowców.


Lista stron Opis Drzewo genealogiczne Biografie Czytelnia Właściciele ziemscy Oficjaliści dworscy Powstańcy styczniowi Portrety Dokumenty Mogiły Uzupełnij drzewo


 

 

Informacje ogólne
Furtki piastowskie


Genealogia Piastów - chrzestPiastowie - pierwsza polska dynastia - osiągnęli 28 pokoleń w linii męskiej. Ostatnia z Piastów – Karolina zmarła w Wigilię 1707 roku, w całkowicie niemal zniemczonej gałęzi rodu. Pomimo wygaśnięcia dynastii oblicza się że prawd. niemal wszyscy Polacy mogli by wywieść po kądzieli pochodzenie od Mieszka I. W dynastii Piastów znanych nam jest min. 596 osób (urodzonych jako Piast), tylko 6 (8?) nosiło koronę królewską. Najczętszym imieniem w dynastii jest Bolesław (Bolko). W poniższym drzewie jest 581 małżeństw i związków (choć niektóre występują kilkukrotnie) - w sumie znanych jest ok. 330 małżeństw piastowskich, oraz sporo związków nieformalnych. Standardowe drzewo genealogiczne znanych nam potomków, w wersji graficznej (skróconej), miało by długość ok 10 km.

Genealogia Piastów - orzeł piastowski z WaweluProjekt "Furtki piastowskie" ma na celu zebranie wszystkich znanych genealogicznych informacji - zarówno tych podstawowych o osobach z dynastii, jak też przede wszystkim o wszystkich tzw "furtkach", czyli liniach genealogicznych biegnących dalej, aż do czasów współczesnych, dając możliwość każdemu sprwadzenie, czy w jego żyłach płynie jakaś kropla piastowskiej krwi. Zdają się to potwierdzać wszelkie wyliczenia, a także inne tego typu projekty w innych krajach. Problem zawsze jednak polega na związaniu ze sobą, własnego drzewa potomków z liniami potomków Piastów.

Choć wiele informacji może się tutaj wymagać błahych i ogólnie znanych, to jednak każda cyfra i litera wymaga gruntownego sprawdzenia. Niekiedy jedna litera to całe lata badań. A co dopiero całe nieznane linie genealogiczne, śledzone w zakamarkach dziejów? Jest wiele do zrobienia, wiele też do poprawy. Projekt - cały czas traktujemy roboczo, dlatego jeśli widzisz błędy, jeśli masz inną wiedzę - zapraszamy do dyskusji, zgłaszania poprawek.

Zobacz przykłady - dział Potomkowie królów - gdzie prezentujemy linie pochodzenia wielu sławnych osób od Piastów.
Forum projektu


Opis oznaczeń
 • Boldem – zostali zaznaczeni potomkowie w linii męskiej. (Dzieci z małżeństwa dwóch Piastów są oznaczone boldem tylko jako potomstwo ojca. Każda osoba może wystąpić kilka razy, ale tylko raz jest zaznaczona boldem, nawet jeśli jest z dynastii Piastów.)
 • Niebieskim kolorem - oznaczono najważniejsze osoby
 • Czerwonym kolorem - oznaczono świętych i błogosławionych, również w koligacji. Bezpośrednio w rodzie jest tylko 1 wyniesiona na ołtarze - bł. Salomea.
 • W roli "nazwisk" oznaczono dynastie w przypadku bardziej znanych, (np. Bela Arpad = z dynastii Arpadów), w przypadku mniej znanych napisano np. "miśnieńska" lub obie wersje
 • "Imiona" zawierają pełne określenia (np. Władysław Łokietek, lub Jan III)
 • ?? – podwójne pytajniki oznaczają imię lub nazwisko (pochodzenie, dynastie) nieznaną, (?) pojedyncze – wątpliwość
 • źródła - na dole strony
Oznaczenia na początku wersów

Furtki znane, polskie - furtki do m.in. polskich genealogii (w przygotowaniu). W przyszłości jako aktywne linki do dalszych potomków. Furtki pojawiając się tylko przy ostatnich potomkach gałęzi (oznaczonych boldem). Każda furtka pojawia się tylko jeden raz (przy powtórzeniach już nie).
Furtki znane inne (ogólne). Również takie, które w całości wracają do genealogii Piastów i mają kontynuację niżej. W przyszłości genealogie europejskie również jako aktywne linki.
Furtki potencjalne i ślepe. Furtki, które których nie znamy, ale które być może można zbadać. Także furtki "ślepe", gdzie całe potomstwo w bliskim pokoleniu jest bezdzietne.
Furtki ewentualne, których zbadanie jest raczej niemożliwe, z racji na brak znanych danych źródłowych.
Bez furtki. Oznacza, że raczej dana osoba nie mogła mieć potomków (np. zakonnica, lub zmarła zbyt młodo).
Łączniki. Tych osób nie bierzemy pod uwagę, gdyż nie są ostatnie z linii. (Istnieje tutaj prawdopodobieństwo że nie znamy wszystkich dzieci)
Powtórzenia. Tych osób raczej nie bierzemy pod uwagę, gdyż są to albo Piastówny w małżeństwach z Piastem, albo ich dzieci, wyszczególnianie tylko w celach informacyjnych. Istnieje tutaj prawdopodobieństwo, że nie znamy innych małżeństw Piastówien.
Błąd genealogiczny, ta osoba nie miała pochodzenia Piastowskiego, choć znana jest z literatury, lub udowodniono, że nie istniała.
Praca. Brak znaczka oznacza, że trzeba uzupełnić, sprawdzić informację. Prosimy tutaj o pomoc.Źródła i literatura (wg kolejności zgłaszania):
[1] Mecherzyński K.(oprac. i tłum.), Jana Długosza kanonika krakowskiego Dziejów polskich ksiąg dwanaście, t. I-V, Kraków 1867-1870
[2] Horwat J., Piastowie Górnośląscy, Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Historia, z. 8, Bytom 2007
[3] Bieniak J., Polskie rycerstwo średniowieczne, z suplementem, Societas Vistulana. Kraków 2002-3
[4] Marzec A., Urzędnicy małopolscy w otoczeniu Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego (1305-1370), Instytut Historii PAN, Societas Vistulana, Kraków 2006
[5] Bon.
[6] Nies.
[7] Koss.
[8] Lenczewski T., Genealogia rodów utytułowanych
[9] Łętowski L., Katalog biskupów, prałatów i kanoników krakowskich, t. 1-4, Drukarnia UJ, 1852
[10] Szymański J., Herbarz Średniowiecznego Rycerstwa Polskiego, PWN, Warszawa 1993
[11] Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, PAN
[12] Słownik historyczno-geograficzny województwa płockiego w średniowieczu, Ossolineum,
[13] Warężak Jan, Słownik historyczno-geograficzny księstwa łowickiego, Wrocław-Warszawa-Kraków. Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1961
[14] Prinke Rafał T., Andrzej Sikorski "Królewska Krew" 1997 Poznań
[15] Turlińska B., opracowania potomków polskiej krwi królewskiej (rękopis)
[16] PSB
[17] Kołodziejski S., Średniowieczne Rezydencje Obronne możnowładztwa na terenie województwa krakowskiego, Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Krakowie, Kraków 1994
[18] Kro.
[19] VLO.
[20] Teki
[21] Semkowicz W., Wywody szlachectwa w Polsce XIV-XVII w., Lwów 1913.
[22] Szlachtowski J. (wyd), Kronika Janka z Czarnkowa, MPH II, Lwów 1872
[23] Abgarowicz K. (tłum.) Kurbis B. (wstęp i przypisy), Mistrza Wincentego Kronika Polska, Warszawa 1974
[24] Gustaw R. (red.) Hagiografia Polska, Słownik bio-bibliogr., t. I-II, Poznań 1971-2
[25] Wolf J., Kniaziowie Litewsko-ruscy od końca XIV wieku, Warszawa 1895 (repr.)
[26] Dąbrowski D., Genealogia Mścisławowiczów, Pierwsze pokolenia (do początku XIV wieku), Avalon, Kraków 2008
[27] Słownik Starożytności Słowiańskich, encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych, pod red. W. Kawalenki, G. Labudy i T. Lehra-Spławińskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich PAN, 1961-
[28] Jasiński K., Rodowód Piastów śląskich, t. 1-3, Wrocław 1973, 1975, 1977
[29] Jasiński K., Rodowód pierwszych Piastów, Wrocław–Warszawa 1992
[30] Balzer O., Genealogia Piastów, Kraków 1895
[31] Materiały do giografii genealogii i heraldyki polskiej, (periodyk) DiG, Warszawa
[32] Studia z dziejów średniowiecza (periodyk), Zakład Historii Średniowiecza Polski i Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu Gdańskiego, Muzeum Zamkowe w Malborku
[33] Roczniki Historyczne, (periodyk) Poznańskie Toarzystwo Przyjaciół Nauk, IH PAN,
[34] Genealogia, Studia i materiały historyczne, (periodyk), Wydawnictwo Historyczne, Poznań-Warszawa
[35] Genis, (periodyk), Towarzystwo Genealogiczno-Historyczne
[36] Jasiński K., Rodowód Piastów małopolskich i kujawskich, Wydawnictwo Historyczne, Wrocław–Warszawa 2001
[37] Jasiński K., Rodowód Piastów mazowieckich, Wydawnictwo Historyczne, Wrocław–Warszawa 1998
[38] Besala J., Małżeństwa królewskie Piastowie, Bellona,
[39] Chrzanowski W., Kronika Słowian
[40] Cureus J., Schlesische und der herzlichen Statt Bresslaw General Chronica w: DBC
Pozostała bibliografia i wyjaśnienie skrótów


Drzewo genealogiczne

 

 

(Dla czytelności drzewa każdy potomek jest umieszczony w jednej linijce. Z tego powodu część strony zawierające drzewa genealogiczne może wychodzić poza prawy margines (wiersze nie są łamane, używaj dolnego paska przesuwu)).

	

Drzewo genealogiczne Piastów

Furtki znane, polskie - furtki do m.in. polskich genealogii (w przygotowaniu). W przyszłości jako aktywne linki do dalszych potomków. Furtki pojawiając się tylko przy ostatnich potomkach gałęzi (oznaczonych boldem). Każda furtka pojawia się tylko jeden raz (przy powtórzeniach już nie).
Furtki znane inne (ogólne). Również takie, które w całości wracają do genealogii Piastów i mają kontynuację niżej. W przyszłości genealogie europejskie również jako aktywne linki.
Furtki potencjalne i ślepe. Furtki, które których nie znamy, ale które być może można zbadać. Także furtki "ślepe", gdzie całe potomstwo w bliskim pokoleniu jest bezdzietne.
Furtki ewentualne, których zbadanie jest raczej niemożliwe, z racji na brak znanych danych źródłowych.
Bez furtki. Oznacza, że raczej dana osoba nie mogła mieć potomków (np. zakonnica, lub zmarła zbyt młodo).
Łączniki. Tych osób nie bierzemy pod uwagę, gdyż nie są ostatnie z linii. (Istnieje tutaj prawdopodobieństwo że nie znamy wszystkich dzieci)
Powtórzenia. Tych osób raczej nie bierzemy pod uwagę, gdyż są to albo Piastówny w małżeństwach z Piastem, albo ich dzieci, wyszczególnianie tylko w celach informacyjnych. Istnieje tutaj prawdopodobieństwo, że nie znamy innych małżeństw Piastówien.
Błąd genealogiczny, ta osoba nie miała pochodzenia Piastowskiego, choć znana jest z literatury, lub udowodniono, że nie istniała.
Praca. Brak znaczka oznacza, że trzeba uzupełnić, sprawdzić informację. Prosimy tutaj o pomoc.

Chwost (Chościsko), ur. ok. 790, wg legendy ojciec Piasta, (być może czarownik Popiela ) 1. Piast, ur. ok. 820, legendarny założyciel dynastii Piastów, wg. legendy ubogi oracz, hipotetycznie urzędnik (piastun) na dworze lokalnego władcy + Rzepka (Rzepicha), legendarna 1.1. Siemowit (Ziemowit( Piast, ur. ok 850. wg legendy pierwszy książę Polan z tej dynastii, objął władzę po obaleniu księcia Popiela 1.1.1. Leszek (Lestek) Piast, książę polanski, ur. 870-80, zm. 930-40 1.1.1.1. Siemomysł (Ziemomysł) Piast, książę Polan, zm. ok. 959 1.1.1.1.-. Adelajda "Biała Knegini", zm. 997 (nie była córką Ziemomysła - udowodniony błąd) +(1) Michał Arpad, ks. węgierski +(2) Gejza Arpad, król Węgier, ur. 949, zm. 997 1.1.1.1.-a.1. Vaszoły Arpad + Przemysława Rurykowicz 1.1.1.1.-a.2. Władysław "Łysy" Arpad 1.1.1.1.1. Mieszko I (Dagobert?) "Dagon" Piast, książę polski, ur. 922, zm. 25.5.992, poch. prawd. Ostrów Tumski, +(1)(965) Dobrawa Przemyślida, ur. 931, zm. 977, ojciec: Bolesław I "Srogi" +(2) Thyra Haroldsdotter ?? +(3)(ok. 979) Oda z Haldensleben, ur. ok. 955, zm. 1023, ojciec: Dytryk, margr. Marchii Północnej 1.1.1.1.1.1. Bolesław "Chrobry" "Wielki" Piast, ks. i król polski, ks. czeski, ur. 967, zm. 17.6.1025, pierwszy koronowany król Polski +(1)(984, oddalona 985) ?? z Miśni, zm. 985, ojciec: Rykdag (margr Miśni) +(2)(986, oddalona 986/989) ?? Arpad ok. 970, ojciec: prawd. Gejzda (ks. węgierski), matka: Sarolta z Siedmiogrodu +(3)(987-989) Emnilda, ks. słowiańska, ur. 970-975, zm. 1016-17, ojciec: Dobromir (ks. zachodniosłowiański, może władca Milczan lub Moraw) +(4)(2.1018) Oda z Miśni, ur. 996-1002, zm. 1025, ojciec: Ekkehard I (margr. Miśni), matka: Swanhilda Billung 1.1.1.1.1.1?.1. ?? Piast, ur. 984, zm. 996 1.1.1.1.1.1b.2. Bezprym Piast, ur. 986-7, prawd. zamordowany 1032, 1031-2 książę Polski 1.1.1.1.1.1c.3. ?? (córka) Piast, ur. 987-8, zm. 1013, zakonnica, ksieni w nieznanym klasztorze 1.1.1.1.1.1c.4. Regelinda Piast, ur. ok. 989, zm. ok. 1029 +(1002) Herman, mgrg Miśni, zm. 1038 1.1.1.1.1.1c.5. Mieszko II Lambert "Gnuśny" Piast, król Polski, ur. 990, zm. 10-11.5.1034 +(1 nałożnica) Dobrawa(?) +(2)(ok. 1013) Rycheza lotaryńska, ur. ok. 995, zm. 21.3.1063, ojciec: Ezzon Erenfrid z Louvain, (hr., pallatyn reński), matka: Matylda Ludolfing 1.1.1.1.1.1c.5a.1. Bolesław "Zapomniany" "Okrutny" Piast, król Polski, zm. 1038, kastracja 1.1.1.1.1.1c.5b.2. Ryksa (Adelajda?) Piast, zm. po 1052 +(1042) Bela I Wojciech kr. węgierski Arpad, król węgierski, zm. 1063 1.1.1.1.1.1c.5b.2.1. Gejza I kr. Arpad, król Węgier, ur. 1044-45, zm. 25.4.1077 +(1)(1062-63) Zofia, zm. 1065, ojciec: może Gizelbert (hr. Looz), matka: może Erlenda z Jodoigne, +(2)(1065-67) ?? Synadena z Bizancjum, siostrzenica cesarza bizantyjskiego Nicefora III, zm. 1082, ojciec: Teodulus Synadenos, matka: Botaneiatissa 1.1.1.1.1.1c.5b.2.2. Władysław Arpad św., ur. 1045-48, zm. 20.6.1095, 1192 kanonizowany +(1078-9) Adelajda z Rheinfelden, ur. ok. 1065, zm. 5.1090, ojciec: Rudolf z Rheinfelden (ks. Szwabii, antykról niemiecki), matka: Adelajda Sabaudzka 1.1.1.1.1.1c.5b.2.3. Zofia Arpad, ur. 1045-50, zm. 18.6.1095 +(1)(1062-3) Ulryk I, margr. Krainy i Istrii, zm. 6.3.1070, +(2)(1070-1) Magnus Billung, ks. Saksonii, ur. ok. 1045, zm. 1106 1.1.1.1.1.1c.5b.2.4. Lambert Arpad, ks. nitrzański i biharski, ur. po 1050, zm. ok. 1096 1.1.1.1.1.1c.5b.2.5. Helena (Ilona) Arpad, ur. po 1050, zm. 1091/95 +(1063-4) Dymitr Zwonimir Trpimirović, ban Slawonii i król Chorwacji, zm. 20.4.1089 1.1.1.1.1.1c.5b.2.-. Eufemia (Ludmiła) Arpad, ur. 1046/53, zm. 2.4.1111 (filiacja błędna, była córką Andrzeja I Arpada, króla Węgier) +(przed 1073) Otton I "Piękny" Przemyślida, ks. ołomuniecki, zm. 9.7.1086(87) 1.1.1.1.1.1c.5b.2.6. (?) Maria Arpad, ur. 1054 +(1068) Andronikos Dukas, ks. bizantyjski, (filiacja niepotwierdzona źródłowo) 1.1.1.1.1.1c.5b.2.-. (?) Lanka Arpad, ur. 1047, zm. 1095 (filiacja niepotwierdzona źródłowo, uznana za błędną) + Rościsław Władymirowicz Rurykowicz, ks. włodzimiersko-wołyński, rostowski i suzdalski 1.1.1.1.1.1c.5b.3. Gertruda Piast, ur. ok. 1025, zm. 4.1.1107 (może mniszka [38]) +(1043-4) Izjasław I Jarosławowicz Rurykowicz, ks. kijowski, ur. 1024-1025, zm. 3.10.1078 1.1.1.1.1.1c.5b.3.1. Mścisław Rurykowicz, ks. nowogrodzki i połocki, zm. 1069 1.1.1.1.1.1c.5b.3.2. Jaropełk Piotr Rurykowicz, ks. wyżogrodzki, turowski i włodzimiersko-wołyński, ur. p. 1050, zm. 22.10.1087 +(ok. 1073) Kunegunda z Miśni, ojciec: Otton II z Orlamünde, (margr. miśnieński), matka: Adelajda Brabancka 1.1.1.1.1.1c.5b.3.3. Światopełk II Michał Rurykowicz, ks. połocki, nowogrodzki i turowski, wielki ks. kijowski, ur. 8.11.1050, zm. 16.4.1113 +(1) ?? (dawna nałożnica), +(2)(1094) Elena z Połowców, zm. 28.2.1125, ojciec: Tugor (chan Połowców) 1.1.1.1.1.1c.5b.3.4. Eupraksja Rurykowicz, (filiacja niepotwierdzona źródłowo, prawdopodobnie błędna) +(1088) Mieszko Piast, ur. 1069, zm. 1089 1.1.1.1.1.1c.5b.4. Kazimierz I Karol "Odnowiciel" Piast, ks. polski, ur. 25.7.1016, zm. 19.3.1058 +(ok. 1041) Dobroniega Maria Rurykowicz, ur. 1010/16, zm. 13.12.1087, ojciec: Włodzimierz I Wielki (wielki ks. kijowski) 1.1.1.1.1.1c.5b.4.1. Bolesław II "Śmiały" "Szczodry" Piast, ks, król Polski, ur. ok. 1042, zm. 2-3.4.1081-2 +(1069) ?? (Wyczesława Rurykowicz [1] to błąd), być może Agnieszka Przemyślida (?) zm. po 1089 +(2 konk.) ?? (konkubina) (może Krystyna, c. wojewody Wszebora) 1.1.1.1.1.1c.5b.4.1a.1. Mieszko Piast, ut. ok. 1069, zm. 1089, prawd. otruty +(1)(1088-9) być może Euparksja (Katarzyna?) Rurykowicz, ks. ruska, zm. 11.7.1108 +(2) liczne kochanki 1.1.1.1.1.1c.5b.4.1a.1b.1. ?? (prawd.) dzieci nieślubne 1.1.1.1.1.1c.5b.4.1b.2. ?? (prawd.) dzieci nieślubne 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2. Władysław I Herman Piast, ur. ok. 1043, zm. 2.6.1102 +(1 wg zwyczaju słowiańskiego) ?? (może z rodu Prawdziców) +(2)(1080) Judyta Przemyślida, ur. 24.12.1058, zm. 1086, ojciec: Bratyław (kr. czeski) +(3)(1089) Jutta Maria Salicka (ks. szwabska), ur. 1047, zm. przed 1100 (1-v. Salomon, król Węgier); jako wdowa ksieni w Kwedlinburdu 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2a.1. Zbigniew Piast, książę polski, ur. ok. 1072, zm. po 1114, prawd. bzp. (m.in. J. Bieniak twierdzi, że miał żonę) 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2. Bolesław III "Krzywousty" Piast 1086-1138 +(1103) Zbysława ks. kijowska Światopełk Rurykowicz, ur. 1085-90, zm. 1114 +(1115) Salomea z Bergu-Schelkingen, ur. 1093-1101, zm. 1144 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1. Władysław II "Wygnaniec" Piast, ks. śląski i krakowski 1105-1159 + Agnieszka austryjacka Babenberg, ur. 1108-1112, zm. ok. 1162 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.1. Albert Piast, zm. 1168-1178 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2. Bolesław "Wysoki" Piast, ks. śląski, ur. po 1129, zm. 1201 +(1)(1441-2) Zwinisława Rurykowicz, zm. 1155-1163, ojciec: Wsiewołod Olegowicz +(2) Krystyna, zm. 1204-1208 +(błąd gen.) Adelajda Sulzbachska (postać fikcyjna) 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2a.1. Jarosław Piast, ks. opolski, ur. 1143-1160, zm. 22.3.1201, bp wrocł. 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2a.2. Olga Piast, ur. 1155-60, zm. 1175-80, bpt. 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.3. Berta Piast, zm. po 1162, bpt. 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.3. Bolesław Piast, ur. 1157-63, zm. 1175-81, bpt. 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.4. Konrad Piast, ur. 1158-68, zm. 1175-90, bpt. 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.5. Jan Piast, ur. 1161-9, zm. przed 1174, bpt. 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.7. Adelajda Zbysława Piast, ur. po 1165, zm. po 1213 +(1177-82) Diepold II, ks. czeski, zm. 1190 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.7.1. Dypold III Borzywoj, ks. czeski, bzż., bpt. 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.7.2. Sobiesław, ks. czeski, bzż., bpt. 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.7.3. Bolesław Szepiołka, ks. czeski, zm. 1241, zginął w bitwie pod Legnicą, bpt. 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.7.4. Otto, zm. 1225, ksiądz, subdiakon i prepozyt magdeburski 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8. Henryk "Brodaty" Piast, ks. śl, krak,, wlkp., ur. 1165-1170, zm. 19.3.1238 +(1190-1192) Jadwiga "Śląska" z Andechs-Meran, świeta, ur. 1178-80, zm. 14.10.1243, ojciec: Bertold IV, matka: Agnieszka z Rochlitz 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.1. Bolesław Piast, ur. 1190-94, zm. 1206-8, bzż., bpt. 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.2. Agnieszka Piast, ur. 1190-1200, zm. przed 1214, bpt. 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.3. Zofia Piast, ur. 1190-1200, zm. przed 1214, bpt. 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.4. Konrad "Kędzierzawy" Piast, ur. 1191-8, zm. 1213, npt. 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5. Henryk II "Pobożny" Piast, ks. śl. krak., ur. 1196-1204, zm. 1241 +(1214-1218) Anna Przemyślida, zm. 1265 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.1. Konstancja Piast, zm. 1253-1257 +(1239) Kazimierz I Piast, ks. kuj. łęcz sieradz 1211-1267 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.1.1. Ziemomysł Piast, zm. 1287 +(1268) Salome ??, zm. 1312-1314 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.1.2. Ziemowit Piast, ks. dobrzyński, zm. 1309-1314 +(1301) Anastazja ??, zm. 1335 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.1.3. Eufemia Piast, zm. 1308 +(przed 1300) Jerzy I, ks. halicki 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.1.4. Leszek "Czarny" Piast, ks. łęcz. sier, krak, san, ur. 1240-2, zm. 1288 + Gryfina (Agrypina)(Grzymisława) Rurykowicz, ks. ruska, ur. ok. 1248, zm. 1305-9 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.2. Elżbieta Piast, zm. 1265 +(1244) Przemysł I Piast, ks. poznanski gnieźn. 1221-1257 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.2.1. Eufrozyna Piast, opatka w Trzebnicy, zm. 1278-1298 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.2.2. Konstancja Piast, ur. 1245-6, zm. 1281 +(1260) Konrad Brandenburg, zm. 1304 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.2.3. Anna Piast, opatka w Owinsku, ur. 1253, zm. po 1295 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.2.4. Eufemia Piast, klaryska Wrocław, ur. 1253, zm. 1298 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.2.5. Przemysł II Piast, ks. wielkop. król polski 1257-1296 +(1273) Ludgarda, ks. meklemburska 1261-1283 +(1285) Ryska, ks. szwedzka, zm. 1288-1293 +(przed 1293) Małgorzata ??, zm. 1315 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.3. Agnieszka Piast, przełożona w Trzebnicy, zm. po 1277 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.4. Jadwiga Piast, przełożona klarysek w Trzebnicy, zm. 1318 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.5. Gertruda Piast, ur. 1218-20, zm. 1244 +(ok. 1232) Bolesław I Piast, ks. kujawski 1208-1248 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6. Bolesław II "Rogatka" Piast, ks. legnicki, ur. 1220-5, zm. 1278 +(1242) Jadwiga ??, zm. 1259 +(1260) Alenta ?? ok. 1220 + Zofia de Doren 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.1. Bolko I "Surowy" Piast, ks. jaworski świdnicki, zm. 1301 +(1281) Beatrix ??, um. 1270, zm. 1312-1316 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.1.1. Anna Piast, opatka klarysek Strehlen, zm. 1332-1334 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.1.2. Jutta Piast, ur. 1285-7, zm. 1320 +(1299) Stefan I Wittelsbach, diuk niż. Bawarii 1270-1310 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.1.2.1. Agenieszka Wittelsbach, ur. 1301, zm. 7.12.1316, zakonnica Seligenthal 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.1.2.2. Beatrycze Wittelsbach, ur. 1302, zm. 29.4.1360 + Henryk II von Görz 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.1.2.3. Henryk II Wittelsbach, ur. 29.9.1305, zm. 1.9.1339 + Małgorzata Luksemburska, ur. 1313, zm. 1341 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.1.2.4. Elżbieta Wittelsbach, ur. ok. 1306, zm. 25.3.1330 + Otto "Wesoły" Habsburg, ks. Austrii, ur. 1301, zm. 1339 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.1.2.5. Otto Wittelsbach, ur. 3.1.1307, zm. 14.12.1334 + Richarda von Jülich, ur. 1314, zm. 1360 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.1.3. Bolko Piast, ur. 1285-90, zm. 1300 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.1.4. Bernard "Stateczny" Piast, ur. 1288-91, zm. 1326 +(ok. 1310) Kinga Piast, zm. 9.4.1333 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.1.4.1. Henryk II świdnicki Piast, zm. 1343-1345 +(1338) Katarzyna ??, zm. ok. 1355 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.1.4.1.1. Anna Piast, ks. świdnicka, ur. 1339, zm. 1362 + Karol IV Luksemburski, zm. 1378 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.1.4.1.1.1. Elżbieta Luksemburska, ur. 1358, zm. 1373, bpt. + Albrecht III Habsurg 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.1.4.1.1.2. Władysław Luksemburski, ur. 1361, zm. 1419, bpt. + Joanna Bawarska, Zofia Bawarska 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.1.4.1.1.3. ?? ur i zm. 11.7.1362 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.1.4.2. Bolko II "Mały" Piast, ur. 1309-12, zm.28.7. 1368 +(1337) Agnieszka Habsburg, zm. 1392, ojciec: Leopold I 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.1.4.2.1. (?) Elżbieta Piast, ur. ok. 1340, zm. po 1401 [40] 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.1.4.2.2. (?) ?? (syn) Piast [40] 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.1.4.3. Konstancja Piast, ur. 1309-14, zm. 1360-3 +(1324-1326) Primko głogowski Piast, zm. 1331 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.1.4.4. Elżbieta Piast, ur. 1309-15, zm. 1348 +(przed 1326) Bolesław II opolczyk Piast, zm. 1356 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.1.4.4.1. Władysław opolczyk Piast, pallatyn Wegier, zm. 1401 +(1352-1355) Elżbieta Bassaraba, zm. 1367-1369 +(przed 1379)) Eufemia mazowiecka Piast 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.1.4.4.2. Kinga Piast, zakonnica w Alt-Budzie, zm. po 1372 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.1.4.4.3. Elżbieta Piast, zakonnica w Trzebnicy, zm. po 1382 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.1.4.4.4. Anna Piast, zakonnica we Wrocławiu, zm. po 1410 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.1.4.4.5. Agnieszka Piast, zakonnica, zm. po 1390 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.1.4.4.6. Bolesław III opolczyk Piast, ur. 1330-7, zm. 1382 +(1355-1360) Anna ??, zm. 1378 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.1.4.4.7. Henryk Piast, ur. 1337-8, zm. 1356-65 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.1.4.5. Beata Piast, ur. 1320-7, zm. po 1331 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.1.5. Beatrycze Piast, ur. 1290, zm. 1322 +(1308-1311) Ludwig IV Wittelsbach, diuk Bawarii, ur. 1287, zm. 1347 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.1.5.1. Matylda Wittelsbach, ur. 1309, zm. 1346 + Fryderyk II Wettyn, ur. 1310, zm. 1349 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.1.5.2. Ludwik V Wittelsbach, ur. 1316, zm. 1361 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.1.5.3. Stefan II Wittelsbach, ur. 1317, zm. 1375 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.1.6. Henryk Piast, ks. jaworski, ur. 1292-6, zm. 1346, bpt. +(1319) Agnieszka Przemyślida 1305-1337 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.1.7. Elżbieta Piast, ur. przed 1300, zm. przed 1300 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.1.8. Małgorzata Piast, ur. przed 1300, zm. przed 1300 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.1.9. Bolko II Piast, ur. 1300, zm. 1341 +(1321-1322) Guta ??, zm. 1342 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.1.9.1. Małgorzata Piast, ur. 1322-30, zm. po 8.1368, zakonnica w klasztorze klarysek w Strzelinie 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.1.9.2. Mikołaj Piast, ks. ziembicki, ur. 1322-7, zm. 1358 +(przed 1343) Agnieszka ??, zm. 1370 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.1.9.2.1. ?? Piast +(przed 1365) Ziemowit III "Starszy" Piast, ks mazowiecki, zm. 1381 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.1.9.2.1.1. ?? Piast, ur. 1361-4, zm. ok. 1378 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.1.9.2.1.2. ?? Piast, ur. 1362-5, zm. ok. 1378 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.1.9.2.1.3. Henryk Piast, bp płocki, ur. 1368-70, zm. 1392-3 + Rymgajla Anna Kiejstutowicz, ur. 1367-1369, zm. 1433 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.1.9.2.2. Agnieszka Piast, przeł. klarysek w Strzelnie, zm. 1424-1434 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.1.9.2.3. Guta Piast, przeł. klarysek we Wrocł., zm. 1413 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.1.9.2.4. Katarzyna Piast, klaryska w Strzelnie 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.1.9.2.5. Bolko III Piast, ks. ziembicki, ur. 1344-8, zm. 1410 +(1369) Eufemia Piast, zm. 1411 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.1.9.2.5.1. Mikołaj Piast, ur. 1370-88, zm. 9.11.1405 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.1.9.2.5.2. Jan Piast, ks. ziembicki, ur. 1380-90, zginął 27.12.1428 w bitwie pod Starym Wielisławiem, bpt. +(8.5.1406-19.3.1408) Elżbieta Lackfi, zm. 1424, ojciec: Emeryk Lackfi; (1-v. Spytek z Melsztyna) 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.1.9.2.5.3. Eufemia Piast, ur. 1370-85, zm. 1447 +(ok. 1397) Fryderyk IV von Oettingen, zm. 1423 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.1.9.2.5.4. Katarzyna Piast 1390-1400 +(ok. 1410) Premko opawski Przemyślida, zm. 1433 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.1.9.2.5.4.1. Ernest Przemyślida, bzż. 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.1.9.2.5.4.2. Jutta Przemyślida + Jerzy 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.1.9.2.5.4.3. Wilhelm opawski Przemyślida, ur. ok. 1410, zm. 15.8.1452 + (1435) Salomea z Častolovic (PP), ur. 1418, zm. 26.2.1489, ojciec: Puta III Młodszego z Častolovic (PP), matka: Anna z Koldic 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.1.9.2.5.5. Henryk Piast, ur. 1371-96, zm. 11.3.1420. bzż., bpt. 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.1.9.2.5.6. Agnieszka Piast, zm. przed 25.4.1443 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.1.9.2.5.7. Jadwiga Piast, zm. młodo 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.1.9.2.5.8. Elżbieta Piast, zm. młodo 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.1.9.2.6. Henryk Piast, ur. 1346-50, zm. 1370-85 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.2. Konrad Piast 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.3. Jadwiga Piast, zm. po 1280 +(1265-1270) Konrad II Piast, ks. czerski 1248-1250-1294 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.3.1. Anna Piast 1270-po 1324 +(1289-1291) Przemysław raciborski Piast, ks. raciborski, zm. 1306 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.4. Katarzyna Piast, zm. po 1270 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.5. Agnieszka Piast 1243-1250-1265 +(1260-1264) Ulrich II z Wuerttemberg, zm. 1265 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6. Henryk V "Gruby" Piast, ks. legnicki wrocławski 1245-1250-1296 +(1277-1279) Elżbieta Piast 1261-1263-1304 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.1. Jadwiga Piast, zm. 1343-1347 +(1289-1295) Otto z brandenburgii, zm. 1295 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.2. Eufemia Piast, zm. 1347 +(ok. 1300) Otto II ??, diuk Karyntu Tyrolu, zm. 1310 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.3. Helena Piast, klaryska w Gnieśnie, zm. po 1299 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.4. Elżbieta Piast, przeł. klarysek we Wrocł., zm. 1357-1358 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.5. Anna Piast, opatka klarysek we Wrocł. 1284-1343 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6. Bolesław III Piast, ks. wrocł. legn i brzeski 1291-1352 +(1308-1310) Małgorzata Przemyślida 1296-1322 +(1326) Katarzyna Subic, zm. 1358 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.1. Mikołaj Piast, zm. po 1322 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.2. Wacław I legnicki Piast, ur. 1310-18, zm. 1364 +(1338-1340) Anna Piast 1325-1367 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.2.1. Ruprecht I legnicki Piast, ur. 1340-7, zm. 1409 +(przed 1371) Jadwiga Piast, zm. 1390 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.2.1.1. Barbara Piast, ur. 1372-84, zm. 1436 +(1396) Rudolf III, elektor Saxe-Wittenberg, zm. 1419 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.2.1.2. Agnieszka Piast, zakonnica we Wrocł., ur. przed 1385, zm. po 1411 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.2.2. Eenzel II legnicki Piast, bp wrocławski 1348-1419 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.2.3. Bolesław Piast, ur. 1349-52, zm. 1394 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.2.4. Jadwiga Piast, ur. 1351-7, zm. 1409 +(1371-1372) Henryk IV Piast /1345-1393 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.2.4.1. ?? Piast 1372-1390 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.2.5. Henryk Piast, bp Leszna 1355-1398 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.3. Ludwik I Piast, ur. 1313-21, zm. 1398 +(1341-1345) Agnieszka Piast, zm. 1362 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.3.1. Wacław Piast, zm. po 1358 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.3.2. Jadwiga Piast, zm. 1385-1396 +(ok. 1366) Hanus II oświęcimski Piast /1350-1376 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.3.2.1. Hanus III oświęcimski Piast, zm. 1405 +(1394) Jadwiga Olgierdowicz ok. 1360-1407 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.3.2.2. Anna Piast, zm. 1440-1454 + Aleksander ?? +(1396) Puta von Czastolowitz 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.3.2.3. Katarzyna Piast, zm. po 1403 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.3.3. Małgorzata Piast, ur. 1342-43, zm. 1386 +(1353) Albrecht I, diuk niż. Bawarii, zm. 1404 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.3.4. Henryk VII "Z Blizną" Piast, ur. 1343-45, zm. 1399 +(1369) Helena askańska von Orlamuende, zm. 1369 +(1379) Małgorzata Piast /1358 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.3.4.1. Henryk IX Piast, zm. 1419-1420 +(przed 1396) Anna Piast, zm. po 1403 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.3.4.1.1. Ruprecht II Piast, ur. 1396-1402, zm. 1431 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.3.4.1.2. Wacław Piast 1400-1423 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.3.4.1.3. Katarzyna Piast 1400-1424 +(1423) Albrecht von Lindow-Ruppin, zm. 1460 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.3.4.1.4. Anna Piast, przed 1403-po 1420 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.3.4.1.5. Jadwiga Piast, zakonnica w Trzebnicy, przed 1404-po 1431 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.3.4.1.6. Ludwik III Piast, przed 1405-1441 +(przed 1426) Małgorzata Piast, zm. 1454-1455 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.3.4.1.6.1. Jan II Piast 1425-1453 +(1445) Jadwiga Piast, zm. 1471 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.3.4.1.6.1.1. Fryderyk I legnicki Piast 1446-1488 +(1474) Ludmiła Podiebrad 1456-1503 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.3.4.1.6.1.1.1. Jan Piast 1477-1495 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.3.4.1.6.1.1.2. Fryderyk II legnicki Piast 1480-1547 +(1515) Elżbieta Jagiellonka 1482-1517 +(1519) Zofia ?? 1485-1537 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.3.4.1.6.1.1.2.1. Zofia Piast, zm. 1546 +(1545) Jan Jerzy brandenburski ??, zm. 1598 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.3.4.1.6.1.1.2.2. Jadwiga Piast 1517-1517 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.3.4.1.6.1.1.2.3. Fryderyk III legnicki Piast 1520-1570 +(1538) Katarzyna ?? 1518-1581 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.3.4.1.6.1.1.2.3.1. Henryk XI Piast 1539-1588 +(1560) Zofia ?? 1535-1587 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.3.4.1.6.1.1.2.3.1.1. Katarzyna Zofia Piast 1561-1608 +(1587) Fryderyk, pallatyn Zweibruecken, zm. 1579 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.3.4.1.6.1.1.2.3.1.2. Anna Maria Piast 1563-1620 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.3.4.1.6.1.1.2.3.1.3. Emilia Piast 1563-1618 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.3.4.1.6.1.1.2.3.1.4. ?? Piast, przed 1564-1564 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.3.4.1.6.1.1.2.3.1.5. Jerzy Fryderyk Piast 1565-1565 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.3.4.1.6.1.1.2.3.1.6. Sabina Barbara Piast 1571-1572 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.3.4.1.6.1.1.2.3.2. Katarzyna Piast 1540-1569 +(1563) Fryderyk Kazimierz cieszyński Piast, ur. 1541-2, zm. 1571 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.3.4.1.6.1.1.2.3.2.1. Katarzyna Piast 1565-1571 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.3.4.1.6.1.1.2.3.3. Zofia Piast 1541-1542 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.3.4.1.6.1.1.2.3.4. Fryderyk Piast 1543-ok. 1551 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.3.4.1.6.1.1.2.3.5. Helena Piast, ur. 1545-7, zm. 1583 + Zygmunt von Kurzbach, br. Trachenbergu, zm. 1579 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.3.4.1.6.1.1.2.3.6. Fryderyk IV legnicki Piast 1552-1596 +(1587) Maria Sidonia Piast 1572-1587 +(1589) Dorota ?? 1569-1593 +(1594) Anna ?? 1561-1616 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.3.4.1.6.1.1.2.3.6.1. Maria Katarzyna Piast 1587-1587 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.3.4.1.6.1.1.2.3.6.2. ?? Piast 1592-1592 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.3.4.1.6.1.1.2.3.6.3. ?? Piast 1593-1593 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.3.4.1.6.1.1.2.4. Jerzy II Piast 1523-1586 +(1545) Barbara Hohenzollern 1527-1595 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.3.4.1.6.1.1.2.4.1. Barbara Piast 1548-1565 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.3.4.1.6.1.1.2.4.2. Joachim Fryderyk Piast, ks. brzeski legnicki 1550-1602 +(1577) Anna Maria askanska 1561-1605 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.3.4.1.6.1.1.2.4.2.1. Barbara Agnieszka Piast 1583-1631 +(1620) Hans Zurlich Schaffgotsch von Kynast und Greiff, zm. 1635 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.3.4.1.6.1.1.2.4.2.2. Jerzy Ernest Piast 1589-1589 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.3.4.1.6.1.1.2.4.2.3. Jan Krystian Piast, ks. brzeski 1591-1639 +(1610) Dorota Sybilla Hohenzollern 1590-1625 +(1626) Anna Jadwiga von Sitzsch 1611-1639 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.3.4.1.6.1.1.2.4.2.3.1. Jerzy III Piast 1611-1664 +(1638) Zofia Katarzyna z Muestnberg 1601-1659 +(1660) Elżbieta z Simmern 1638-1664 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.3.4.1.6.1.1.2.4.2.3.1.1. Dorota Elżbieta Piast 1646-1691 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.3.4.1.6.1.1.2.4.2.3.2. Joachim Piast 1612-1613 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.3.4.1.6.1.1.2.4.2.3.3. Ernest Piast 1614-1614 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.3.4.1.6.1.1.2.4.2.3.4. Henryk Piast 1614-1614 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.3.4.1.6.1.1.2.4.2.3.5. Anna Elżbieta Piast 1615-1616 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.3.4.1.6.1.1.2.4.2.3.6. Ludwik IV Piast, ks legnicki 1616-1663 +(1649) Anna Zofia z meklenburgii 1628-1666 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.3.4.1.6.1.1.2.4.2.3.6.1. Krystian Albert Piast 1651-1652 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.3.4.1.6.1.1.2.4.2.3.7. Rudolf Piast 1617-1633 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.3.4.1.6.1.1.2.4.2.3.8. Krystian Piast, ks oleski, brzeski, legni 1618-1672 +(1648) Luiza von Anhalt-Dessau 1631-1680 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.3.4.1.6.1.1.2.4.2.3.8.1. Karolina Piast, ur. 1652, zm. 1707, ostatnia osoba z rodu Piastów +(3.5.1763, 1680 separacja) Fryderyka von Schleswig-Holstein-Sondenburg-Wiesenburg 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.3.4.1.6.1.1.2.4.2.3.8.1.1. Leopold Schleswig-Holstein, ur. 12.1.1674, zm. 4.3.1744 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.3.4.1.6.1.1.2.4.2.3.8.2. Luiza Piast 1657-1660 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.3.4.1.6.1.1.2.4.2.3.8.3. Jerzy Wilhelm Piast, ks. oleski, brzeski, legnicki, ur. 29.9.1660 Oława, zm. 21.11.1675 Brzeg, ostatni mężczyzna z rodu Piastów 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.3.4.1.6.1.1.2.4.2.3.8.4. Krystian Ludwik Piast 1664-1664 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.3.4.1.6.1.1.2.4.2.3.9. August Piast 1619-1620 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.3.4.1.6.1.1.2.4.2.3.10. Sybilla Małgorzata Piast 1620-1657 +(1637) Gerhard von Doenhoff, zm. 1648 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.3.4.1.6.1.1.2.4.2.3.10.1. Władysław Denhoff ok. 1645 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.3.4.1.6.1.1.2.4.2.3.10.2. Anna Konstancja Denhoff ok. 1645 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.3.4.1.6.1.1.2.4.2.3.10.3. Katarzyna Jadwiga Denhoff ok. 1645 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.3.4.1.6.1.1.2.4.2.3.10.4. Sybilla Denhoff ok. 1645 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.3.4.1.6.1.1.2.4.2.3.11. Dorota Piast 1622-1622 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.3.4.1.6.1.1.2.4.2.3.12. Agnieszka Piast 1622-1622 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.3.4.1.6.1.1.2.4.2.3.13. Zofia Magdalena Piast 1624-1660 +(1642) Karol Fryderyk z Muestnberg Podiebrad, zm. 1647 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.3.4.1.6.1.1.2.4.2.3.14. August legnicki Piast 1627-1679 +(1653) Elżbieta von Ruppau, zm. 1660 +(1665) Karolina von Nassau-Dillenburg 1643-1686 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.3.4.1.6.1.1.2.4.2.3.14.1. Krystian August Piast 1655-1671 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.3.4.1.6.1.1.2.4.2.3.14.2. Anna Luiza Elżbieta Piast 1658-1659 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.3.4.1.6.1.1.2.4.2.3.14.3. Joanna Elżbieta Piast 1660-1660 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.3.4.1.6.1.1.2.4.2.3.15. Dorota Sybilla Piast 1628-1629 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.3.4.1.6.1.1.2.4.2.3.16. Ernest Piast 1630-1631 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.3.4.1.6.1.1.2.4.2.3.17. Zygmunt Piast, baron 1632-1664 +(1659) Ewa Eleonora von Bibran und Modlau 1644-1671 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.3.4.1.6.1.1.2.4.2.3.18. Joanna Elżbieta Piast 1636-1673 +(1651) Zdenko Howora-Berka von Dub und Leipa, zm. 1680 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.3.4.1.6.1.1.2.4.2.3.19. Anna Krystyna Piast 1638-1642 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.3.4.1.6.1.1.2.4.2.4. Jerzy Rudolf Piast, ks. legnicki 1595-1653 +(1614) Zofia Elżbieta von Anhalt-Dessau 1589-1622 +(1624) Elżbieta Magdalena z Muestnberg 1599-1631 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.3.4.1.6.1.1.2.4.2.5. Anna Maria Piast ok. 1596-ok. 1602 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.3.4.1.6.1.1.2.4.2.6. Maria Zofia Piast 1601-1654 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.3.4.1.6.1.1.2.4.3. Jan Jerzy Piast 1552-1592 +(1582) Anna ?? 1561-1616 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.3.4.1.6.1.1.2.4.3.1. Jerzy Krzysztof Piast 1583-1584 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.3.4.1.6.1.1.2.4.3.2. Barbara Piast 1586-1586 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.3.4.1.6.1.1.2.4.4. Zofia Piast 1556-1594 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.3.4.1.6.1.1.2.4.5. Elżbieta Piast 1560-1562 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.3.4.1.6.1.1.2.4.6. ?? Piast 1561-1561 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.3.4.1.6.1.1.2.4.7. Elżbieta Magdalena Piast 1562-1630 +(1585) Karol II z Muestnberg, zm. 1617 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.3.4.1.6.1.1.3. Jerzy I Piast, ur. 1481-3., zm. 1521 + Anna ??, ur. 1492, zm. 1550 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.3.4.1.6.2. Henryk X Piast, ur. po 1425, zm. po 1452 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.3.4.2. Małgorzata Piast, zm. po 1408 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.3.4.3. Ludwik II Piast, ks. brzeski legnicki, ur. 1380-5, zm. 1436 +(przed 1409) Jadwiga Zapolya, zm. 1414 +(1418) Elżbieta ?? 1403-1449 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.3.4.3.1. Ludwik Piast, zm. ok. 1435 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.3.4.3.2. Magdalena Piast, zm. 1497 + Mikołaj I opolczyk Piast 1420-1476 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.3.4.3.2.1. Ludwik Piast 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.3.4.3.2.2. Mikołaj II opolczyk Piast, zm. 1497 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.3.4.3.2.3. Bolesław Piast, zm. ok. 1477 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.3.4.3.2.4. Bernard Piast, zm. ok. 1477 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.3.4.3.2.5. Machna (Małgorzata) Piast, zm. 1468-1472 +(1462) Przemysław Piast 1425-1484 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.3.4.3.2.6. Elżbieta Piast, przeł. klarys. Wrocł., zm. 1507 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.3.4.3.2.7. Magdalena Piast, zm. 1501 +(ok. 1478) Jan I z Opawy, zm. 1493 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.3.4.3.2.8. Katarzyna Piast, zakonnica we Wrocławiu, zm. 1507 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.3.4.3.2.9. Hanus Piast, ur. 1450, zm. 1475-6 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.3.4.3.3. Jadwiga Piast, zm. 1471 +(1445) Jan II Piast 1425-1453 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.3.4.3.3.1. Fryderyk I legnicki Piast 1446-1488 +(1474) Ludmiła Podiebrad 1456-1503 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.3.4.3.4. Elżbieta Piast 1426-ok. 1435 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.6.3.5. Katarzyna Piast, przeł. klarysek w Trzebnicy, ur. 1344-6, zm. 1404-5 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.7. Henryk VI Piast 1294-1335 +(1310) Anna niemiecka Habsburg, zm. 1327 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.7.1. Małgorzata Piast, opatka klarysek we Wrocławiu, zm. 1379-1385 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.7.2. Elżbieta Piast 1311-1312-1328 +(1321-1322) Konrad I oleśnicki Piast 1290-1294-1366 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.7.2.1. Konrad II oleśnicki Piast, zm. 1403 +(1352-1354) Agnieszka Piast 1338-1371 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.7.2.2. Jadwiga Piast, zm. 1351-1359 +(1338-1340) Mikołaj II ks. opawski Przemyślida, ks. opawski ok. 1288-1365 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.7.3. Eufemia Piast 1312-1313-po 1384 +(1324-1325) Bolesław Piast, ks. Falkenbergu 1290-1295-1362-1365 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.7.3.1. Bolesław Piast, zm. 1367-1368 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.7.3.2. Wacław Piast, zm. 1369 +(1364) Eufemia z Beuthen 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.7.3.3. Henryk Piast + Katarzyna morawska ?? /1371 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.7.3.4. Małgorzata Piast, zm. po 1399 +(1354) Ulrich III von Leuchtenberg 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.7.3.5. Anna Piast, zakonnica we Wrocł., zm. 1365 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.7.3.6. Jadwiga Piast, przeł. klar. Wrocław 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.7.3.7. Jutta Piast /1346-po 1378 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.6.8. Władysław legnicki Piast, ur. 1296, zm. po 1352 +(1325) Anna Piast, ks. płocki, zm. 1336 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.7. Bernard Piast 1253-1257-1286 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.6.8. Jarosław Piast 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.7. Mieszko Piast 1223-1227-1241-1242 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.8. Henryk III "Biały" Piast, ks. wrocławski, ur. 1227-1230, zm. 1266 +(1252) Judyta Piast 1222-1225-1257-1265 +(przed 1266) Helena ??, zm. 1309 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.8.1. Jadwiga Piast 1252-1256-1300 +(1271) Henryk, lngrw. Turyngii, zm. 1282 +(1283) Otto von Anhalt, zm. 1304-1305 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.8.2. Henryk IV "Probus" Piast, ks. wrocławski i krakowski, ur. 1257, zm. 1290 +(1)(1277-1280) Konstancja (Małgorzata?) Piast, ojciec. (prawd.) Władysław, ks. opolski (lub Przemysław ks. raciborski) +(2)(1287-1288) Mechtylda ??, ur. 1269, zm. ok. 1298, bpt., ślub trwał może nawet 1 dzień 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.9. Konrad głogowsko-bytomski Piast, ks. głogowski, ur. 1228-1231, zm. 1273 +(1249) Salomea Piast, ur. przed 1236, zm. 1267-1274 +(1271-1274) Zofia ??, zm. 1318 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.9.1. Henryk I (III) Piast, ur. 1251-60, zm. 1309 +(1290) Matylda z Brunswick-Luenberg, ur. 1276, zm. 1318 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.9.1.1. Bolesław Piast, zm. ok. 1321 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.9.1.2. Salomea Piast, zm. ok. 1309 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.9.1.3. Jadwiga Piast, zm. ok. 1309 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.9.1.4. Henryk II (IV) Piast, ks. żagański, ur. 1289-93, zm. 1342 +(1310-1312) Matylda z brandenburgii, ur. 1298-1300, zm. 1323-9 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.9.1.4.1. Agnieszka Piast, zm. 1362 +(1333) Leszek raciborski Piast 1290-1292-1336 +(1341-1345) Ludwik I Piast 1313-1321-1398 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.9.1.4.1.1. Wacław Piast, zm. po 1358 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.9.1.4.1.2. Jadwiga Piast, zm. 1385-1396 +(ok. 1366) Hanus II oświęcimski Piast /1350-1376 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.9.1.4.1.3. Małgorzata Piast 1342-1343-1386 +(1353) Albrecht I, diuk niż. Bawarii, zm. 1404 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.9.1.4.1.4. Henryk VII Piast 1343-1345-1399 +(1369) Helena von Orlamuende, zm. 1369 +(1379) Małgorzata Piast /1358 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.9.1.4.1.5. Katarzyna Piast, przeł. sióstr w Trzebnicy 1344-1346-1404-1405 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.9.1.4.2. Salomea Piast, zm. po 1359 +(1328-1335) Henryk II Reuss, zm. 1350 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.9.1.4.3. Jadwiga Piast, zakonnica w Trzebnicy 1312-1316-1348 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.9.1.4.4. Henryk III (V) głogowski Piast, ks. żagański, ur. 1312-1321, zm. 1369 +(przed 1337) Anna płocka Piast, zm. 1363 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.9.1.4.4.1. Jadwiga Piast, zm. 1390 +(ok. 1365) Kazimierz III "Wielki" Piast, król polski 1310-1370 +(przed 1371) Ruprecht I legnicki Piast 1340-1347-1409 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.9.1.4.4.1.1. Anna Piast 1366-1425 +(1380) Wilhelm von Cilli, zm. 1392 +(przed 1394) Ulrich ??, zm. 1432 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.9.1.4.4.1.2. Kinga Piast 1367-ok. 1370 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.9.1.4.4.1.3. Jadwiga Piast 1368-po 1407 +(1382) ?? ?? 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.9.1.4.4.1.4. Barbara Piast 1372-1384-1436 +(1396) Rudolf III, elektor Saxe-Wittenberg, zm. 1419 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.9.1.4.4.1.5. Agnieszka Piast, zakonnica we Wrocł. /1385-po 1411 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.9.1.4.4.2. Henryk V "Rumpold" głogowski Piast, zm. 1395 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.9.1.4.4.3. Anna ks. żaganska, Piast, zm. po 1404 +(1360) Jan I Przemyślida, ks. raciborski, ur. przed 22.8.1340, zm. 1380-2 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.9.1.4.4.3.1. Małgorzata opawska Przemyślida, zm. ok. 1407 +(1406) Bolko I oświęcimski Piast, ks. ośw. ciesz. 1363-1374-1431 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.9.1.4.4.3.2. Mikołaj IV Przemyślida 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.9.1.4.4.3.3. Jan II "Żelazny" Przemyślida, ks. raciborski, ur. 2.2.1375, zm. 12.8.1424 +(1406) Helena ks. nowogrodzko-siewierska Giedyminowicz, ur. ok. 1390, zm, po 2.3.1449 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.9.1.4.4.4. Henryk IV Piast, przed 1345-1393 +(1371-1372) Jadwiga Piast 1351-1357-1409 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.9.1.4.4.4.1. ?? Piast 1372-1390 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.9.1.4.4.5. Henryk VIII "Wróbel" głogowski Piast 1360-1397 + Katarzyna Piast, zm. 1420 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.9.1.4.4.5.1. Wacław Piast, zm. 1430-1431 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.9.1.4.4.5.2. Henryk VIII głogowski Piast, zm. 1423 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.9.1.4.4.5.3. Anna Piast, zm. 1426-1433 +(1414-1417) Kazimierz I oświęcimski Piast 1396-1434 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.9.1.4.4.5.3.1. Wacław I zatorski Piast 1415-1418-1465 + Maria Kopczowska, zm. po 1468 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.9.1.4.4.5.3.2. Przemysław Piast 1425-1484 +(1462) Machna (Małgorzata) Piast, ur. ok 1430, zm. 1468-1472 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.9.1.4.4.5.4. Jan I Piast 1385-1439 +(1405-1409) Scholastyka von Saxe-Wittenberg, zm. 1461-1463 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.9.1.4.4.5.4.1. Rudolf Piast, ks. Sagan, zm. 1454 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.9.1.4.4.5.4.2. Wacław Piast, zm. 1488 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.9.1.4.4.5.4.3. Anna Piast, zm. ok. 1437 + Albert VIII von Lindow-Ruppin, zm. 1460 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.9.1.4.4.5.4.4. Jadwiga Piast, zm. 1497 + Bernard VI von Anhalt-Bernburg, zm. 1468 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.9.1.4.4.5.4.5. Małgorzata Piast, zm. po 1491 +(ok. 1435) Volrad von Mansfeld, zm. 1450 +(przed 1457) Henryk III z Brunswick-Grubenhagen, zm. 1464 + Henryk XI von Honstein-Wittenberg, zm. 1454 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.9.1.4.4.5.4.6. Barbara Piast, zm. 1476 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.9.1.4.4.5.4.7. Scholastyka Piast, zm. ok. 1489 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.9.1.4.4.5.4.8. Agnieszka Piast, zm. 1473 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.9.1.4.4.5.4.9. Baltazar Piast 1410-1415-1472 + Agnieszka ??, zm. 1460 +(1469) Barbara Piast 1449-1453-1494-1507 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.9.1.4.4.5.4.9.1. Anna Piast, zm. 1463 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.9.1.4.4.5.4.10. Jan II Piast 1435-1504 +(przed 1462) Katarzyna ks. opawska 1443-1505 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.9.1.4.4.5.4.10.1. Małgorzata Piast, zm. po 1502 +(1)(1484) Mikołaj Bánffy de Alsólendva, nadżupan Pozsony, zm. 1501 +(2) Jan Hampo 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.9.1.4.4.5.4.10.1.1. Katarzyna Bánffy + Ferenc Batthyány 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.9.1.4.4.5.4.10.1.2. Małgorzata Bánffy +(1) János Both de Bajna, wiceban Chorwacji +(2) János Dombai 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.9.1.4.4.5.4.10.1.3. Jan Bánffy, zm. 1534 palatyn Węgier + Margit Székely de Kevend 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.9.1.4.4.5.4.10.2. Barbara Piast, klaryska w Strzelnie, zm. 1539 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.9.1.4.4.5.4.10.3. Salomea Piast, ur. 1475-6, zm. 1514 +(1487) Albert z Oleśnicy, zm. 1511 +(1512-1513) Jan von Kurzbach, baron, zm. 1549 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.9.1.4.4.5.4.10.4. Jadwiga Piast, ur. 1476, zm. 1524 + Jerzy z Oleśnicy, zm. 1502 +(1503) Zygmunt von Wartenberg, zm. 1518 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.9.1.4.4.5.4.10.5. Anna Piast 1483-1541 + Karol z Oleśnicy, ur. 1476, zm. 1536 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.9.1.4.4.5.4.10.5.1. Henryk de Podiebrad Kunstetter, ur. 30.4.1497, zm. 25.7.1497 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.9.1.4.4.5.4.10.5.2. Joachim de Podiebrad Kunstetter, ur. 18.1.1503 Oleśnica, zm. 27.12.1562 Wrocław, bp. brandenburski 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.9.1.4.4.5.4.10.5.3. Henryk de Podiebrad Kunstetter, ur. 29.3.1507, zm. 2.8.1548 Bierutów, +(1)(7.2.1529) Małgorzata z Pernsteina, ur. 30.7.1514, zm. 10.6.1529 +(2)(12.11.1537) Małgorzata von Mecklenburg-Schwerin, ur. 8.4.1515, zm. 30.8.1559 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.9.1.4.4.5.4.10.5.4. Jan de Podiebrad Kunstetter, ur. 1509, zm. 1564 +(1) Krystyna Szydłowiecka, ur. 1519, zm. 1555 8.9.1561 +(2) Margarete von Braunschweig-Wolfenbuttel, zm. 27.10.1580 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.9.1.4.4.5.4.10.5.5. Jerzy "Młodszy" de Podiebrad Kunstetter, ur. 30.4.1512, zm. 13.1.1553 + Elżbieta Kostkova z Postupi, zm. 1553 (?) 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.9.1.4.4.5.4.10.5.6. Anna de Podiebrad Kunstetter, ur. 6.9.1499 Kłodzko, zm. Wolow 24.10.1504 Wołów 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.9.1.4.4.5.4.10.5.7. Katarzyna de Podiebrad Kunstetter, ur. 21.9.1500 Kłodzko, zm. 15.6.1507 Strzelin 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.9.1.4.4.5.4.10.5.8. Małgorzata de Podiebrad Kunstetter, ur. 27.12.1501, zm. 26.6.1551 +(ok. 1519) Jan Zajic z Hazmburka, zm. 2.10.1553 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.9.1.4.4.5.4.10.5.9. Kanuta de Podiebrad Kunstetter, ur. 25.9.1504, zm. 25.7.1532 +(1521) Krystof Cernohorsky z Boskovic, zm. Wien 13.9.1550 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.9.1.4.4.5.4.10.5.10.Urszula de Podiebrad Kunstetter, ur. 3.12.1505, zm. 24.1.1539 +(1523) Hieronim von Biberstein, zm. 30.6.1549 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.9.1.4.4.5.4.10.5.11.Jadwiga de Podiebrad Kunstetter, ur. 10/12.6.1508, zm. 28.11.1531 Legnica, +(9.1.1525) Jerzy z Ansbach, ur. 4.3.1484, zm. 27.12.1534 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.9.1.4.4.5.4.10.5.12.Barbara de Podiebrad Kunstetter, ur. 4.2.1511, zm. 6.4.1539, zakonnica 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.9.1.4.4.5.5. Henryk IX Piast, ur. 1389-90, zm. 11.11.1467 +)(1423-1431) Jadwiga Piast, ur. ok. 1390, zm. 1447-53 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.9.1.4.4.5.5.1. Zygmunt Piast, ur. 1431-2, zm. 1458 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.9.1.4.4.5.5.2. Henryk XI głogowski Piast, ur. ok. 1440, zm. 22.2.1476, bzpt +(11.10.1472) Barbara z brandenburgii, ur. 1464, zm. 1515, w chwili ślubu miała 8 lat 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.9.1.4.4.5.5.2. ?? głogowski Piast, zm. młodo 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.9.1.4.4.5.5.3. Anna Piast, ur. ok. 1440, zm. 17.12.1483 +(1454) Jan II von Rosenberg, zm. 8.11.1472 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.9.1.4.4.5.5.4. Jadwiga Piast, ksieżna Lueben, ur. ok. 1440, zm. 1480-2, bzż 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.9.1.4.4.5.5.5. Katarzyna Piast, ksieśna ok. 1440-po 1497, bzż. 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.9.1.4.4.5.5.6. ?? Piast, przed 1447-ok. 1467 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.9.1.5. Konrad I oleśnicki Piast, ur. 1290-4, zm. 1366 +(1321-1322) Elżbieta Piast, ur. 1311-2, zm. 1328 +(1328-1333) Eufemia Piast, ur. 1312, zm. 1376-8 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.9.1.5.1. Konrad II oleśnicki Piast, zm. 1403 +(1352-1354) Agnieszka Piast, ur. 1338, zm. 1371 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.9.1.5.1.1. Konrad III oleśnicki Piast, ur. 1354, zm. 1359-1412 +(ok. 1380) Guta ??, zm. 1416-1419 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.9.1.5.1.1.1. Konrad VIII "Młody" Piast, zm. 1444, 1443 prowincjał Zakonu Krzyżackiego na Czechy i Morawy 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.9.1.5.1.1.2. Eufemia Piast, zm. 1444, prawd. bpt +(1420) Albert III von Saxe-Wittenberg, elektor, zm. 27.11.1423 +(1432) Jerzy I von Anhalt-Zerbst, zm. 1444 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.9.1.5.1.1.3. Konrad IV "Starszy" Piast, ur. 1380-6, zm. 1447, bp wrocł. 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.9.1.5.1.1.4. Konrad V"Kącki" Piast, ks oleśnicki, ur. 1381-7, zm. 1439 +(przed 1411) Małgorzata ??, zm. 1449-1450 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.9.1.5.1.1.4.1. Agnieszka Piast, zm. 1448 + Kacper Schilk, zm. 1449 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.9.1.5.1.1.4.2. Anna Piast, zm. 1481 +(ok. 1444) Władysław I Piast, ks. płocki bełski, zm. 1455 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.9.1.5.1.1.4.2.1. Władysław II Piast, ks. płocki, zm. 1462 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.9.1.5.1.1.4.2.2. Ziemowit VI Piast, ks. płocki, ur. 1446, zm. 1462 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.9.1.5.1.1.4.3. Małgorzata Piast, zakonnica w Trzebnicy, zm. 1466 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.9.1.5.1.1.4.4. Konrad IX "Czarny" Piast, ur. 1415-20, zm. 1471 + Małgorzata Piast, zm. 1483 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.9.1.5.1.1.4.4.1. Barbara Piast, ur. 1465, zm. 1479 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.9.1.5.1.1.4.5. Konrad X "Biały Młodszy" Piast, ur. 1420, zm. 21.9.1492 + Dorota Reynkerberg, zm. 1471 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.9.1.5.1.1.5. Konrad VI "Dziekan" Piast, ur. 1387-91, zm. 3.9.1427, bpt 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.9.1.5.1.1.6. Jadwiga Piast, ur. ok. 1390, zm. 1447-53 +(1423-1431) Henryk VII głogowski Piast, ur. 1389-90, zm. 1467 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.9.1.5.1.1.6.1. Zygmunt Piast, ur. 1431-2, zm. 1458 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.9.1.5.1.1.6.2. Henryk IX głogowski Piast, ur. ok. 1440, zm. 1476 +(1472) Barbara z brandenburgii, ur. 1464, zm. 1515 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.9.1.5.1.1.6.3. Anna Piast, ur. ok. 1440, zm. 1483 +(1454) Jan II von Rosenberg, zm. 1472 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.9.1.5.1.1.6.4. Jadwiga Piast, ksieżna Lueben, ur. ok. 1440, zm. 1480-2 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.9.1.5.1.1.6.5. Katarzyna Piast, ksieżna, ur. ok. 1440, zm. po 1497 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.9.1.5.1.1.6.6. ?? Piast, ur. przed 1447, zm. ok. 1467 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.9.1.5.1.1.7. Konrad VII "Biały" Piast, ur. 1390, zm. 14.2.1452, bpt. +(przed 1436) Katarzyna ??, zm. ok. 1449 +(przed 1449) ?? ?? 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.9.1.5.2. Jadwiga Piast, zm. 1351-9 +(1338-1340) Mikołaj II ks. opawski Przemyślida, ks. opawski, ur. ok. 1288, zm. 1365 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.9.1.5.2.1. Mikołaj III "Głubczycki" Przemyślida, ur. ok. 1339, zm. 9.7.1394, bzż. 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.9.1.6. Anna Piast, ur. 1293-6, zm. 1361 +(1309) Otto III, ks. niższej bawarii, zm. 1312 +(1329) Alram von Hals, zm. 1331 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.9.1.7. Jan Piast, ks. szczecinski, ur. 1296-1300, zm. 1361-4 + Małgorzata ?? 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.9.1.8. Katarzyna Piast, ur. 1300-5, zm. 1323-6 +(przed 1316) Jan V brandenburski ??, zm. 1317 +(1317-1319) Jan III von Holstein, zm. 1359 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.9.1.9. Primko Piast, ks. głogowski, ur. 1300-8, zm. 1331 +(1324-1326) Konstacja Piast, zm. 1360-1363 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.9.2. Primko Piast, ks szczcinski, zm. ok. 1289 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.9.3. Jadwiga Piast, opatka klarysek we Wrocł., zm. 1318 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.9.4. Anna Piast, ur. 1250-2, zm. 1271 +(1260) Ludwik III bawarski ??, zm. 1294 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.9.5. Eufemia Piast, ur. 1251-4, zm. 1266-75 +(przed 1266) Albrecht II von Goerz, zm. 1304 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.9.6. Konrad Piast, ur. 1252-60, zm. 1304 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.5.10. Władysław Piast, arcyb. Salzburga, ur. 1237, zm. 1270 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.6. Gertruda Piast, ur. 1200, zm. 1268 opatka w Trzebnicy 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.8.7. ?? Piast, ur. 1208, zm. 1214-7 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.2b.9. Władysław Piast, ur. po 1180, zm. przed 1199, bpt. 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.3. Rycheza Piast, ur. 1130-40, zm. 1185 +(1152) Alfonso VII "Pierre-Raimund" "Dobry", ks. Kastylii i Aragonii 1104-1157 +(1161) Ramon Berenguer V prowanski ??, zm. 1166 +(1166) Albrecht von Everstein 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.3.1. Sancha Alfonsez ks. Kastylii ?? 1154-1208 + Alfonso II Raimundez ?? 1152-1196 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4. Mieszko "Laskonogi" Piast, ks. opolski raciborski, ur. 1139-1141, zm. 16.5.1211 +(1170-1178) Ludmiła ??, zm. 26.10. po 1211 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.1. Ludmiła Piast, zm. 24.1.12?? 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.2. Agnieszka Piast, zm. 9.5.12?? 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.3. Eufrozyna Piast, zm. 25.5.12?? 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4. Kazimierz Opolczyk Piast, ks. opolski raciborski, ur. 1179-80.zm. 13.5.1230 +(1212-1218) Viola bułgarska (lub węgierska), zm. 7.9.1251 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.1. Mieszko "Otyły" Piast, ks. opolski, ur. ok. 1220, zm. 22.10.1246 +(1238-9) Judyta Piast, ur. 1222-1225, zm. 1257-1265 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.2. Wienczesława Piast, zm. po 1230 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3. Władysław Piast, ks. opolski, ur. 1224, zm. 22.8.1281 +(1251) Eufemia Piast, zm. po 1281, ojciec: Władysław "Odonic" 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.1. Kazimierz Piast, ks. bytomski, zm. 1312 +(1275-1278) Helena ??, zm. 1304-23 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.1.1. Władysław Piast, zm. 1351-1352 +(przed 1308) Beatrycze z brandenburgii, zm. 1312-1316 +(1328) Lukardis z meklenburgii, zm. 1362-1369 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.1.1.1. Agnieszka Piast, przeł. zakonu w Trzebnicy, zm. 1362 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.1.1.2. Katarzyna Piast, przeł. zakonu w Trzebnicy, zm. po 1377 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.1.1.3. Beatrycze Piast, zm. 1364 + Berthold von Hardegg, zm. 1374 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.1.1.4. Eufemia Piast 1312-1376-1378 +(1328-1333) Konrad I oleśnicki Piast 1290-1294-1366 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.1.1.5. Kazimierz Piast 1312-1342-1347 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.1.1.6. Bolko II Piast 1330-1354-1355 +(1347) Małgorzata von Sternberg 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.1.1.6.1. Eufemia Piast, zm. 1411 +(1364) Wacław z Falkenbergu, zm. 1369 +(1369) Bolko III Piast, ks. ziembicki 1344-1348-1410 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.1.1.6.1.1. Henryk Piast, zm. 1420 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.1.1.6.1.2. Agnieszka Piast, zm. ok. 1443 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.1.1.6.1.3. Jadwiga Piast 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.1.1.6.1.4. Elżbieta Piast 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.1.1.6.1.5. Eufemia Piast 1370-1385-1447 +(ok. 1397) Fryderyk IV von Oettingen, zm. 1423 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.1.1.6.1.6. Mikołaj Piast 1371-1385-1405 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.1.1.6.1.7. Jan Piast, ks. ziembicki 1380-1390-1428 +(1406-1408) Elżbieta Bebek, zm. 1424 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.1.1.6.1.8. Katarzyna Piast 1390-1400 +(ok. 1410) Premko Opawski, zm. 1433 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.1.1.6.2. Elżbieta Piast, zm. po 1373 +(1360-1363) Przemysław I "Noszak" cieszynski Piast, zm. 1410 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.1.1.6.2.1. Anna Piast, zm. po 1403 +(przed 1396) Henryk IX Piast, zm. 1419-1420 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.1.1.6.2.2. Przemysław Piast, zm. 1406 +(przed 1400) ?? ?? 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.1.1.6.2.3. Bolko I oświęcimski Piast, ks. o?w. ciesz. 1363-1374-1431 +(1406) Małgorzata opawska Przemyślida, zm. ok. 1407 +(1412) Eufemia Piast, zm. 1447 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.1.1.6.2.4. Małgorzata Piast + Szymon Felbrigg 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.1.1.6.3. Bolka Piast, ur. 1351-5, zm. 1427-8 (znany błąd: zakonnica w Trzebnicy) + Czenko z Wartenbergu 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.1.2. Maria Piast, zm. 1317 +(1306) Karol II Robert, król Wegier, zm. 1342 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.1.3. Bolko Piast, arcbp 1276-1278-1329 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.1.4. Ziemowit Piast, ks. gliwicki bytomski 1292-po 1342 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.1.5. Mieszko Piast, bp 1300-1344 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.2. Bolek I Piast, ks. opolski, ur. 1254-8, zm. 14.5.1313 +(ok. 1280) Agnieszka ??, zm. 1301, ojciec: Otton III (mrgr. brandenburski) 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.2.1. Bolesław I Piast, ks. niemodliński, ks. Falkenbergu, ur. ok. 1285, zm. 23.3.13635 +(1324-1325) Eufemia Piast, ur. 1312-3, zm. po 1384 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.2.1.1. Bolesław II Piast, ks. niemodliński, ur. 1326-35, zm. 1367-8 + ?? 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.2.1.2. Małgorzata Piast, ur. przed 1340, zm. po 1399 +(1354) Ulrich III von Leuchtenberg 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.2.1.3. Jutta Piast, ur. przed 1346, zm. po 1378 +(1359) Mikołaj II, ks. opawski 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.2.1.4. Jadwiga Piast, ur. 1345, przełożona klarysek Wrocław 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.2.1.5. Wacław Piast, ur. 1335-42, zm. 6.1369 +(1364) Eufemia ks. bytomska, ur. 1352, zm. 26.8.1411 (2-v. Bolko III, ks. ziębicki) 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.2.1.6. Henryk Piast, ur. po 1335, zm. 14.9.1382 +(przed 2.2.1372) Katarzyna morawska ??, ur. 1353, zm. 17.7.1378, ojciec: Jan Henryk (mrgr.) 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.2.1.7. Elżbieta Piast, klaryska we Wrocławiu, zm. po 25.6.1366 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.2.2. Bolesław II Piast, ks. opolski, ur. ok. 1295, zm. 21.6.1356 +(1)(przed 1326) Elżbieta Piast, ks. świdnicka, ur. 1309-15, zm. 1348 +(2)(po 1348) Małgorzata 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.2.2.1. Władysław Piast, pallatyn Węgier, zm. 1401 +(1352-1355) Elżbieta Bassaraba, zm. 1367-1369 +(przed 1379) Eufemia mazowiecka Piast 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.2.2.1.1. Elżbieta Piast, ur. po 26.3.1360, zm. 1374 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.2.2.1.2. Eufemia Piast, zm. przed 21.10.1408 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.2.2.1.3. Katarzyna Piast, ur. przed 26.3.1376, zm. 6.6.1420 +(1378-80) Henryk VI głogowski Piast, ur. 1360, zm. 1397 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.2.2.1.3.1. Wacław Piast, zm. 1430-1431 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.2.2.1.3.2. Henryk VIII głogowski Piast, zm. 1423 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.2.2.1.3.3. Anna Piast, zm. 1426-1433 +(1414-1417) Kazimierz I oświęcimski Piast 1396-1434 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.2.2.1.3.4. Jan I Piast 1385-1439 +(1405-1409) Scholastyka von Saxe-Wittenberg, zm. 1461-1463 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.2.2.1.3.5. Henryk VII głogowski Piast 1389-1390-1467 +(1423-1431) Jadwiga Piast ok. 1390-1447-1453 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.2.2.1.4. Jadwiga Piast, ur. 1376-8, zm. po 1390 +(ok. 1390) Wigund Aleksander Mingajło Olgierowicz (Giedyminowicze), ur. ok. 1360, zm. 1392 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.2.2.1.4.1. Fedor ?? 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.2.2.2. Bolesław III opolczyk Piast, ur. 1330-7, zm. 21.10.1382 +(1355-1360) Anna, ks. oświęcimska, zm. 8.4.1378, ojciec: Jan I "Scholastyk" 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.2.2.2.1. Bernard Piast, ks. Falkenbergu, ur. przed 8.4.1378, zm. 2-4.4.1455 +(1401) Jadwiga z Melsztyna, zm. 1424, ojciec: Spytek 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.2.2.2.2. Anna Piast, ur. 1375-7, zm. 1455-6, zakonnica w Trzebnicy 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.2.2.2.3. Henryk Piast, ur. 1374, zm. 22.12.1394 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.2.2.2.4. Jan "Kropidło" Piast, ur. 1360-4, zm. 3.3.1421, arcbp. gniezn. 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.2.2.2.5. Bolesław IV opolczyk Piast, ur. 10-11.1368, zm. 6.5.1439 +(26.10.1393-1400) Małgorzata ??, zm. 5.12.1437 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.2.2.2.5.1. Małgorzata Piast, ur. 1408-11, zm. 13-6-1454 +(1423-6) Ludwik III Piast, ks. lubuński, ur. przed 1405-1441, 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.2.2.2.5.1.1. Jan II Piast 1425-1453 +(1445) Jadwiga Piast, zm. 1471 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.2.2.2.5.1.2. Henryk X Piast po 1425-/1452 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.2.2.2.5.2. Bolesław V opolczyk Piast, ur. 1394-1400, zm. 1460 +(1)(1418) Elżbieta Granowska, ojciec: Wincenty, matka: Elżbieta Pilecka +(2)(2.1451) Jadwiga Bies z Kujaw, zm. po 1461 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.2.2.2.5.2.1. Wacław Piast, zm. 14.3.1453 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.2.2.2.5.3. Henryk Piast, zm. 1436 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.2.2.2.5.4. Jan opolczyk Piast, ur. 1408(?), zm. 5.9.1439, dziekan 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.2.2.2.5.5. Mikołaj I opolczyk Piast, ur. ok 1413, zm. 3.7.1476 +(1-2.1442) Magdalena Piast, ks. brzeska, zm. 10.9.1497 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.2.2.2.5.5.5. Machna (Małgorzata) Piast, ur. 1442-50, zm. 1468-1472 +(1463) Przemysław Piast, ks. toszecki 1425-1484 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.2.2.2.5.5.5.1. Małgorzata Piast, klaryska we Wrocławiu 1467-1468-1531 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.2.2.2.5.5.6. Elżbieta Piast, zm.29.8.1507, przeł. klarys. Wrocł. 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.2.2.2.5.5.1. Ludwik Piast, ur. 1450, notowany 4.9.1476 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.2.2.2.5.5.1. Jan "Dobry" Piast, zm. 27.3.1532 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.2.2.2.5.5.7. Magdalena Piast, zm. 1501 +(ok. 1478) Jan V, ks. opawski, zm. 1493 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.2.2.2.5.5.2. Mikołaj II opolczyk Piast, zm. 27.6.1497 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.2.2.2.5.5.8. Katarzyna Piast, zm. 26.8.1507, zakonnica we Wrocławiu 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.2.2.2.5.5.3. Bolesław Piast, zm. 27.1.1477 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.2.2.2.5.5.4. Bernard Piast, zm. 27.1.1477 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.2.2.2.5.5.9. ?? (córka) Piast, zm. 7.1507, klaryska we Wrocławiu 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.2.2.2.6. Juta Piast, zm. 26.6.1416 +(1380) 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.2.2.3. Henryk Piast, ur. 1337-8, zm. 1356-65 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.2.2.4. Kinga Piast, ur. 1340, zm. po 24.8.1373, klaryska w Starej Budzie 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.2.2.5. Agnieszka Piast, zm. po 1.4.1390, zakonnica 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.2.2.4. Anna Piast, zm. po 12.3.1414, klaryska we Wrocławiu 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.2.2.3. Elżbieta Piast, zm. 25.4.1382, zakonnica w Trzebnicy 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.2.2.5. Agnieszka Piast, ur. 1349-56, zm. 9.11.1417 +(1374) Jadok, mrgr Moraw 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.2.3. Albert Piast, ks. strzelecki, ur. po 1300, zm. 1366-75 +(przed 1347) Agnieszka von Hardegg, ur. ok. 1320, zm. 27.5.1377 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.2.3.1. Elżbieta Piast, ur. przed 1347, zm. 1360-1 +(przed 1359) Władysław "Biały" Piast, ks. gniewkowski, zm. 29.2.-1.3.1388 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.3. Przemysław Piast, ks. raciborski, ur. 1258-68, zm. 7.5.1306 +(1289-1291) Anna Piast, ur. 1270, zm. po 1324 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.3.1. Anna Piast, zm. 1340 +(ok. 1318) Mikołaj II Przemyślida, ks. opawski ok. 1288-1365 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.3.1.1. Elżbieta Przemyślida 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.3.1.2. Anna Przemyślida + Burcharda hr. Hardeck 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.3.1.3. Małgorzata Przemyślida + Jan Henryk Luksemburski 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.3.1.4. Jan I Przemyślida, ks. raciborski, ur. 1341, zm. 1380 +(po 1360) Anna ks. żagańska Piast, zm. po 1404 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.3.2. Leszek raciborski Piast 1290-1292-1336 +(1333) Agnieszka Piast, zm. 1362 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.3.3. Eufemia Piast, zakonnica w Raciborzu 1299-1301-1359 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.3.4. Konstancja Piast, przed 1307-1351 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.4. Mieszko Piast, ks. cieszynski, oświecimski, ur. 1252-6, zm. 1314-16 +(przed 1280) ??, zm. ok. 1303 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.4.1. Władysław Piast, ks. oświęcimski, ur. ok. 1280, zm. 1321-1322 +(1307-8) Eufrozyna Piast, zm. 26.12.po.1327 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.4.1.1. Anna Piast, ur. ok. 1310, zm. po 1354 + Tomas Szechenyi, zm. 1354, sędzia nadworny węgierski 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.4.1.2. Hanus I (Jan I) Piast, ks. oświęcimski, ur. 1308-9, zm. 1372 +(1) Juta +(2)(1359-72) Salomea Reuss 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.4.1.2.1. Hanus II (Jan II) Piast, ks. oświęcimski, ur. 1344-51, zm. 1376 +(ok. 1366) Jadwiga Piast., zm. 1385-1396, ks. brzeska 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.4.1.2.1.1. Hanus III (Jan III) Piast, ks. oświęcimski, ur. ok. 1370, zm. 19.8.1408-29.6.1406, bpt. +(1394) Jadwiga Olgierdowicz ok. 1360-1407 (siostra Władysława Jagiełły) 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.4.1.2.1.2. Anna Piast, zm. 1440-1454 +(1)Aleksander ?? +(2)(1396) Puta II "Młodszy" z Častolovic, starosta w Kłodzku i Ząbkowicach 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.4.1.2.1.2.1. Ofka z Častolovic + Ulryk z Boskovic 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.4.1.2.1.2.2. Puta III z Častolovic, ur. 1392, zm. 1435, starosta kłodzki + Anna z Koldic 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.4.1.2.1.3. Katarzyna Piast, ks. oświęcimska, zm. po 1403 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.4.1.2.2. Anna Piast, ur. ok. 1340, zm. 8.4.1378 + Bolek III, ks. opawski 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.4.2. Kazimierz I cieszynski Piast 1276-1280-ok. 1358 +(1321-1324) Eufemia Piast 1310-po 1373 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.4.2.1. Przemysław I "Noszak" cieszyński Piast, ur. ok. 1331, zm. 23.5.1410 +(1360-1363) Elżbieta Piast, zm. po 1373, ks. bytomska 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.4.2.1.1. Anna Piast, zm. po 1403 +(przed 1396) Henryk IX Piast, zm. 1419-1420 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.4.2.1.1.1. Ruprecht II Piast 1396-1402-1431 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.4.2.1.1.2. Wacław Piast 1400-1423 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.4.2.1.1.3. Katarzyna Piast 1400-1424 +(1423) Albrecht von Lindow-Ruppin, zm. 1460 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.4.2.1.1.4. Anna Piast, przed 1403-po 1420 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.4.2.1.1.5. Jadwiga Piast, zakonnica w Trzebnicy, przed 1404-po 1431 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.4.2.1.1.6. Ludwik III Piast, przed 1405-1441 +(przed 1426) Małgorzata Piast, zm. 1454-1455 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.4.2.1.2. Przemysław "Młody" Piast, ur. 1365-7, zm. 1.1.1403-6 +(przed 1400) ?? 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.4.2.1.2.1. Kazimierz I Piast, ks. oświęcimski, ur. 1395-7, zm. 7.4.1434 +(1)(1413-1414) Anna Piast, ks. żagańska., zm. 1426-1433 +(2)(1426-1433) Małgorzata, ks. raciborska 1410-1459 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.4.2.1.2.1.1. Wacław I Piast, ks. zatorski, ur. 1413-5, zm. 1463-5 + Maria Kopczowska, zm. po 1468 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.4.2.1.2.1.1.1. Hanus V oświęcimski Piast, zm. 1513 +(1475-1477) Barbara Piast 1449-1453-1494-1507 + ?? ?? 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.4.2.1.2.1.1.1.1. Hanus Piast, zm. ok. 1521 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.4.2.1.2.1.1.2. Wacław II zatorski Piast, zm. 1484-1487 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.4.2.1.2.1.1.3. Władysław (Włodko) zatorski Piast, zm. 1494 +(1504) Anna ?? +(2 nieślub) ?? 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.4.2.1.2.1.1.3a.1. Agnieszka Piast, ur. przed 1490, zm. 1505 +(1484) Jan Kobierzycki-Tworkowski, zm. ok. 1504, właściciel wsi Kobierzyce w księstwie opawskim 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.4.2.1.2.1.1.3a.1.1. Ernest Tvorkovský z Krawař, zm. 1536 + Růžena Vlčková z Dobrozemice 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.4.2.1.2.1.1.3a.1.2. Wacław Tvorkovský z Krawař 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.4.2.1.2.1.1.3a.1.3. Ulryk Tvorkovský z Krawař, zm. 1543 + Barbara Lišková z Německé Lutyně 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.4.2.1.2.1.1.3a.1.4. Krzysztof Tvorkovský z Krawař + Agnieszka Haugvicová z Biskupic 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.4.2.1.2.1.1.3b.2. ?? Włodzimierz, mnich w Tyńcu 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.4.2.1.2.1.1.4. Zofia Piast, zm. ok. 1466 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.4.2.1.2.1.1.5. Katarzyna Piast, zm. ok. 1466 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.4.2.1.2.1.1.6. Agnieszka Piast, zm. po 1465 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.4.2.1.2.1.1.7. Kazimierz zatorski Piast, przed 1450-1490 +(1482) Machna (Małgorzata) Opawska, zm. 1508 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.4.2.1.2.1.1.7.1. Bolko Piast po 1489-ok. 1494 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.4.2.1.2.1.2. Przemysław Piast, ks. toszecki, ur. 1425, zm. 1484 +(1462) Machna Piast, ur. ok 1430, zm. 1468-1472 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.4.2.1.2.1.2.1. Małgorzata Piast, klaryska we Wrocławiu 1467-1468-1531 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.4.2.1.2.1.3. Hanus IV (Jan IV) Piast, ks. oświęcimski i gliwicki, ur. 1427-9, zm. 28.10.1495-21.2.1497 +(1)(przed 1465) Katarzyna ?? +(2)(1475) Barbara z Jaegerndorf, ks. karniowska, 1445-1510 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.4.2.1.2.1.3.1. Helena Piast 1478-1480-1524 +(1492) Jerzy von Schellenberg, ks karniowski, zm. 1526 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.4.2.1.3. Bolko I Piast, ks. cieszyński, ur. 1370-74, zm. 6.5.1431 +(1406) Małgorzata opawska Przemyślida, zm. ok. 1407 +(1412) Eufemia Piast, zm. 1447 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.4.2.1.3.1. Aleksandra Piast, zm. po 1463 + Władysław von gara, zm. ok. 1459 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.4.2.1.3.2. Wacław I Piast, ks. cieszyński, ur. 1413, zm. 1474 +(1438-1439) Elżbieta z brandenburgii, zm. 1439 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.4.2.1.3.3. Przemysław II Piast, ks. cieszyński, ur. 1418-20, zm. 1477 + Anna Piast, ur. 1446-50, zm. 1477-80 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.4.2.1.3.3.1. Jadwiga Piast, ur. 1469, zm. 1521 +(1483) Stefan Zapolya, hr. trenczyński, zm. 1499 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.4.2.1.3.4. Władysław Piast, ks. ciesz. głogow., zm. 1460 +(1444) Małgorzata von Cilli, zm. 1480 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.4.2.1.3.5. Bolesław II Piast, ks. cieszyński, ur. 1425-1428 (1452), zm. 4.10.1452 +(po 1490) Anna ks. bielska ok. 1430-po 1490, ojciec: Iwan 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.4.2.1.3.5.1. Zofia Piast, zm. 1475-1479 + Wiktoryn von Kunstadt, baron, ks. ziembicki., zm. 1500 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.4.2.1.3.5.2. Kazimierz II Piast, ks. cieszyński, 1451-52, zm. 13.12.1528 +(przed 1479) Joanna Podiebrad, zm. 1496, ojciec: Wiktoryn 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.4.2.1.3.5.2.1. Fryderyk Piast, zm. 1507 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.4.2.1.3.5.2.2. Wacław II cieszynski Piast, zm. 1524 +(1518) Anna z brandenburgii 1487-1539 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.4.2.1.3.5.2.2.1. ?? Piast 1519-1520-1525 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.4.2.1.3.5.2.2.2. Wacław III Adam cieszyński Piast 1524-1579 +(1540) Maria von Pernstein, zm. ok. 1566 +(1567) Katarzyna Sidona von Saxe-Lauenbergu, zm. 1594 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.4.2.1.3.5.2.2.2.1. Zofia Piast 1540-1541 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.4.2.1.3.5.2.2.2.2. Fryderyk Kazimierz cieszyński Piast 1541-1542-1571 +(1563) Katarzyna Piast 1540-1569 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.4.2.1.3.5.2.2.2.2.1. Katarzyna Piast 1565-1571 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.4.2.1.3.5.2.2.2.3. Anna Piast 1543-ok. 1564 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.4.2.1.3.5.2.2.2.4. ?? Piast, zm. po 1568 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.4.2.1.3.5.2.2.2.5. Krystian August Piast 1570-1571 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.4.2.1.3.5.2.2.2.6. Maria Sidonia Piast 1572-1587 +(1587) Fryderyk IV legnicki Piast 1552-1596 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.4.2.1.3.5.2.2.2.6.1. Maria Katarzyna Piast 1587-1587 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.4.2.1.3.5.2.2.2.7. Anna Sibilla Piast 1573-po 1601 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.4.2.1.3.5.2.2.2.8. Adam Wacław cieszyński Piast 1574-1617 +(1595) Elżbieta Ketteler, zm. 1601 + Małgorzata Koschlinger 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.4.2.1.3.5.2.2.2.8.1. Adam Gottard Piast 1596-1597 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.4.2.1.3.5.2.2.2.8.2. Anna Sidonia Piast 1598-1619 +(1616) Jakub Hannibal von Hohenems, zm. 1646 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.4.2.1.3.5.2.2.2.8.3. Elżbieta Lukrecja Piast 1599-1653 +(1618) Gundakar Fuerst von Lichtenstein, zm. 1658 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.4.2.1.3.5.2.2.2.8.4. Krystian Adam Piast 1600-1602 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.4.2.1.3.5.2.2.2.8.5. Fryderyk Wilhelm cieszynski Piast 1601-1625 +(nieślubny) ?? ?? 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.4.2.1.3.5.2.2.2.8.5.1. Maria Magdalena von Hohenstein Piast, zm. po 1642 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.4.2.1.3.5.2.2.2.8.6. Wacław Gotfryd Piast-von Hohenstein + ?? ?? 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.4.2.1.3.5.2.2.2.8.6.1. Ferdynand Piast-von Hohenstein + Anna Joanna Closen-von Haidenburg 1655-1720 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.4.2.1.3.5.2.2.2.8.6.1.1. Ferdynand Piast-von Hohenstein, ur. 1681-1682, zm. 1706 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.4.2.1.3.5.2.2.2.9. Hanus Albert Piast 1578-ok. 1579 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.4.2.1.3.5.2.3. Ludmiła Piast, zm. po 1538 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.4.2.1.3.5.3. Barbara Piast 1449-1453-1494-1507 +(1469) Baltazar Piast 1410-1415-1472 +(1475-1477) Hanus V oświęcimski Piast, zm. 1513 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.4.2.1.3.5.3.1. Anna Piast, zm. 1463 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.4.2.1.4. Małgorzata Piast, dwórka królowej Anglii, poch. Felbrigg hrabstwo Norfolk, Anglia + Szymon Felbrigg, baron angielski 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.4.2.1.4.1. Elżbieta Felbrigg + Miles Stapleton 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.4.2.1.4.2. Alena Felbrigg + Wilhelm Tyndal 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.4.2.1.4.3. Anna Felbrigg, zakonnica 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.4.2.2. Hanus Piast, ksiądz, zm. 1359 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.4.2.3. Ziemowit Piast, zm. 1391 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.4.2.4. Jolanta Helena Piast, klaryska w Krakowie, zm. 1364 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.4.2.5. Elżbieta Piast, zakonnica w Trzebnicy, zm. po 1363 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.4.2.6. Anna Piast 1325-1367 +(1338-1340) Wacław I legnicki Piast 1310-1318-1364 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.4.2.6.1. Ruprecht I legnicki Piast 1340-1347-1409 +(przed 1371) Jadwiga Piast, zm. 1390 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.4.2.6.2. Eenzel II legnicki Piast, bp wrocławski 1348-1419 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.4.2.6.3. Bolesław Piast 1349-1352-1394 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.4.2.6.4. Jadwiga Piast 1351-1357-1409 +(1371-1372) Henryk IV Piast, przed 1345-1393 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.4.2.6.4.1. ?? Piast 1372-1390 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.4.2.6.5. Henryk Piast, bp Leszna 1355-1398 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.4.2.7. Władysław Piast 1325-1331-1355 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.4.2.8. Bolesław Piast 1331-1332-1356 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.4.2.9. Agnieszka Piast 1338-1371 +(1352-1354) Konrad II oleśnicki Piast, zm. 1403 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.4.2.9.1. Konrad III oleśnicki Piast 1354-1359-1412 +(ok. 1380) Guta ??, zm. 1416-1419 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.4.3. Wioletta Elżbieta Piast 1287-1291-1317 +(1305) Wacław III Przemyślida, zm. 1306 +(przed 1315) Piotr von Rosenberg, zm. 1347 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.3.5. ?? Piast, ur. ok. 1265, zm. przed 1287 +(1277) Henryk IV "Prawy" wrocławski, zm. 1290 (2-v. Matylda) 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.4. Eufrozyna Piast, ur. 1228-9, zm. 1292 +(1)(1257) Kazimierz kujawski ??, zm. 1267 +(2)(1267) Kazimierz I Piast, ks. kuj. łecz sieradz 1211-1267 +(3)(1275) Mściwoj (Mszczuj), ks. gdanski, zm. 1294 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.4.1. Władysław I "Łokietek" Piast, król polski książę 1260-1332 +(1279) Jadwiga Piast 1266-1339 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.4.4.2. Kazimierz Piast 1261-1262-1294 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.4.5. Rycheza Piast, zm, przed 24.9.1239 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.1.5. Konrad "Laskonogi" Piast, ks. głog, bp. Brambergi, ur. 1146-1157, zm. 1180-1190 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.2. ?? Piast, przed 1113-po 1124 + Wsiewołod, ks. muromski 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.3. Leszek Piast 1115-1131 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.4. Ryksa Piast 1116-po 1155 +(ok. 1127) Magnus kr. Nielssen, kr. Szwecji i Danii, zm. 1134 + Sverker, kr. Szwecji, zm. 1156 +(1135) Włodzimierz "nowogrodzki" ??, zm. po 1139 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.4.1. Knutt III Magnusson + Sophia Sverkersdotter 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.4.2. Sune Svekersen 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.4.3. Zofia nowogrodzka ok. 1140-1198 +(1154) Waldemar I, kr. Danii 1130-1182 +(1182) Ludwik III, lgr.Turngii 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.5. ?? Piast, przed 1119-1132 + Konrad von Ploetzkau, mrgr. Marchii Pn., zm. 1133 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.6. Kazimierz (starszy) Piast 1122-1131 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.7. Bolesław IV "Kędzierzawy" Piast, ks. mazowiecki, kujawski, ur. 1122, zm. 1173 +(1137) Wierzchosława ??, zm. po 1148 +(1167) Maria ?? 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.7.1. ?? Piast + Wysyl ?? 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.7.2. Bolesław Piast 1156-1172 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.7.3. Leszko Piast, ks. mazowiecki i kujawski 1160-1165-1186 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.8. Gertruda Piast, zakonnica w Zwiefalten 1123-1160 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.9. Mieszko III "Stary" Piast, ks. wielkopolski krakowski 1126-1201 +(1136-1140) Elżbieta Arpad, księżniczka węgierska 1128-1155 +(1151-1154) Eudoksja Rurykowicz 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.9.1. Odon Piast, ks. poznania i kalisza 1141-1149-1194 +(1184) Wiaczesława ?? 1141-1149-1170 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.9.1.1. Ryksa Piast, zm. po 1238 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.9.1.2. Eufrozyna Piast, zm. 1235 + Świętopełk, ks. pomorski 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.9.1.3. Stefan Piast, zm. ok. 1180 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.9.1.4. Władysław Odonic Piast, ks. wielkopolski 1190-1239 +(1218-1220) Jadwiga ?? ok. 1200-1249 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.9.1.4.1. Eufemia Piast, zm. po 1281 +(1251) Władysław Piast, ks. opolski 1225-1281 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.9.1.4.1.1. Kazimierz Piast, zm. 1312 +(1275-1278) Helena ?? 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.9.1.4.1.2. Bolesław I opolczyk Piast, ks. opolski, zm. 1313 +(ok. 1280) Agnieszka ?? 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.9.1.4.1.3. Przemysław raciborski Piast, ks. raciborski, zm. 7.5.1306 +(1289-1291) Anna Piast 1270-po 1324 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.9.1.4.1.4. Mieszko Piast, ks. cieszynski oświęcim. 1252-1256-1314-1315 +(przed 1280) ?? ??, zm. ok. 1303 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.9.1.4.1.5. ?? Piast 1265-1287-1288 +(1277) Henryk IV wrocławski ??, zm. 1290 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.9.1.4.2. Przemysł I Piast, ks. poznanski gnieśn. 1221-1257 +(1244) Elżbieta Piast, zm. 1265 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.9.1.4.2.1. Eufrozyna Piast, opatka w Trzebnicy, zm. 1278-1298 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.9.1.4.2.2. Konstancja Piast, ur. 1245-1246, zm. 1281 +(1260) Konrad Brandenburg, zm. 1304 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.9.1.4.2.3. Anna Piast, opatka w Owinsku 1253-po 1295 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.9.1.4.2.4. Eufemia Piast, klaryska Wrocław 1253-1298 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.9.1.4.2.5. Przemysł II Piast, ks. wielkop król polski 1257-1296 +(1273) Ludgarda, ks. meklemburska 1261-1283 +(1285) Ryska, ks. szwedzka, zm. 1288-1293 +(przed 1293) Małgorzata ??, zm. 1315 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.9.1.4.2.5.1. Ryksa Elżbieta Piast 1288-1335 +(1)(1303) Wacław II Przemyślida, zm. 1305 +(2)(1306) Rudolf, ks. Austr. kr. Czech, zm. 1307 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.9.1.4.2.5.1.1. Przemysł Przemyślida, zm. 1288 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.9.1.4.2.5.1.2. Wacław III Przemyślida, zm. 1306 +(1305) Wioletta Elżbieta Piast 1287-1291-1317 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.9.1.4.2.5.1.3. Elżbieta Przemyślida, zm. 1330 + Jan Luksemburg 1296-1346 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.9.1.4.2.5.1.4. Małgorzata Przemyślida 1296-1322 +(1308-1310) Bolesław III Piast, ks. wrocł-legn i brzeski 1291-1352 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.9.1.4.2.5.1.5. Agnieszka Przemyślida 1305-1337 +(1319) Henryk Piast, ks. jaworski 1292-1296-1346 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.9.1.4.3. Bolesław "Pobożny" Piast, ks. wielkopolski po 1221-1279 + Jolanta Helena Arpad, ur. 1244 Ostrzyhom, zm. 17.6.1298 Gniezno, błogosławiona, ojciec: Bela IV Arpad 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.9.1.4.3.1. Elżbieta Piast 1261-1263-1304 +(1277-1279) Henryk V "Gruby" Piast, ks. legnicki wrocławski 1245-1250-1296 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.9.1.4.3.1.1. Jadwiga Piast, zm. 1343-1347 +(1289-1295) Otoo z Brandenburgii, zm. 1295 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.9.1.4.3.1.2. Eufemia Piast, zm. 1347 +(ok. 1300) Otto II ??, diuk Karyntu Tyrolu, zm. 1310 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.9.1.4.3.1.3. Helena Piast, klaryska w Gnieśnie, zm. po 1299 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.9.1.4.3.1.4. Elżbieta Piast, przeł. klarysek we Wrocł., zm. 1357-1358 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.9.1.4.3.1.5. Anna Piast, opatka klarysek we Wrocł. 1284-1343 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.9.1.4.3.1.6. Bolesław III Piast, ks. wrocł. legn i brzeski 1291-1352 +(1)(1308-1310) Małgorzata Przemyślida 1296-1322 +(2)(1326) Katarzyna Subic, zm. 1358 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.9.1.4.3.1.7. Henryk VI Piast 1294-1335 +(1310) Anna niemiecka Habsburg, zm. 1327 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.9.1.4.3.1.8. Władysław legnicki Piast 1296-po 1352 +(1325) Anna Piast, ks. płocki, zm. 1336 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.9.1.4.3.2. Jadwiga Piast 1266-1339 +(1279) Władysław I "Łokietek" Piast, król polski książę 1260-1332 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.9.1.4.3.2.1. Władysław Piast, zm. 1311-1312 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.9.1.4.3.2.2. Kinga Piast, zm. 1331 +(ok. 1310) Bernard Piast 1288-1291-1326 +(1328) Rudolf I von Saxe-Wittenburg, zm. 1356 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.9.1.4.3.2.3. Jadwiga Piast, zm. 1320-1322 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.9.1.4.3.2.4. Stefan Piast po 1296-1306 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.9.1.4.3.2.5. Elżbieta Piast 1305-1380 + Karol Robert Andegawen, król Wegier 1288-1342 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.9.1.4.3.2.6. Kazimierz III "Wielki" Piast, król polski 1310-1370 +(1)(1325) Aldona Anna litewska 1309-1339 +(2) Adelajda ?? +(3) Krystyna ?? +(4)(ok. 1365) Jadwiga Piast, zm. 1390 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.9.1.4.3.3. Anna Piast, klaryska w Gnieźnie 1278 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.9.1.4.4. Salomea Piast /1236-1267-1274 +(1249) Konrad głogowsko-bytomski Piast, ks. głogowski 1228-1231-1273 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.9.1.4.4.1. Henryk I (III) Piast, ur. 1251-60, zm. 1309 +(1290) Matylda z Brunswick-Luenberg, ur. 1276, zm. 1318 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.9.2. Elżbieta Piast ok. 1152-1209 +(1173-1177) Sobiesław II Przemyślida, ks. Czech + Konrad II, mrgr Niederlausitz, zm. 1210 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.9.2.1. Matylda Łużycka, zm. 1255 +(1205) Albrecht II Brandenburg, mrgr ok. 1174-1219 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.9.2.2. Agnieszka Łużycka 1136-1195 + Bertold III, ks. Meranu 1159-1204 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.9.3. Wierzchosława Ludmiła Piast, przed 1153-1223 +(1160) Fryderyk Lotarynski, zm. 1204 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.9.3.1. Thierry Lotarynski 1180-1226 + Gertruda z Montmorency 1200-1256 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.9.4. Judyta Piast, przed 1154-po 1201 + Bernard III ks. Anhalt-Sachsen, ur. 1140, zm. 1211 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.9.4.1. Henryk I, ks. Anhalt-Sachsen, ok. 1170-1252 + Irmgarda turyngska, zm. ok. 1244 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.9.5. Salomea Piast +(przed 1177) Racibor Gryfita, ks. pomorski ok. 1170-1183 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.9.6. Eudoksja Piast, zm. ok. 1270 +(ok. 1208) Henryk I von Schwerin, zm. 1228 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.9.7. Anastazja Piast ok. 1150-po 1240 +(1177) Bogusław I Gryfita, ks. pomorza zach. ok. 1145-1187 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.9.7.1. Dobrosława Gryfita, zm. 1226 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.9.7.2. Bogusław II Gryfita ok. 1170-1220 + Mirosława ?? ok. 1200 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.9.7.3. Kazimierz II Gryfita 1179-1185-1219 + Ingarda ?? 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.9.8. Bolesław Piast, ks. kujawski 1159-1195 +(1187-1189) Dobosława pomorska ?? 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.9.9. Mieszko Piast, ks. kaliski 1160-1165-1193 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.9.10. Władysław III "Laskonogi" Piast, ks wielkop krakow. 1161-1166-1231 +(przed 1195) Lucja ?? 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.10. Henryk Piast, ks. sandomierski 1127-1131-1166 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.11. Dobroniega Ludgarda Piast, przed 1129-po 1147 + Dytryk, mrgr. Niederlausitz, zm. 1185 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.12. Judyta Piast po 1130-1170-1176 +(1147) Otto I Brandenburg, zm. 1183 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.12.1. Albrecht II Brandenburg, mrgr ok. 1174-1219 +(1205) Matylda łużycka, zm. 1255 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.13. Agnieszka Piast, ur. 1137-1138, zm. po 1182 +(1151-1152) Mścisław II "Chrobry" Rurykowicz, w. ks. kijowski, zm. 1172 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.13.1. Światosław Rurykowicz 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.13.2. Wsiewłod Rurykowicz 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.13.3. Roman Rurykowicz, w. ks. kijowski 1153-1205 +(ok. 1200) Anna bizantyjska 1180-1253 + Przedsława kijowska Rurykowicz, zm. po 1202 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14. Kazimierz II Sprawiedliwy Piast, ks. sandom. krak., ur. 1138, zm. 1194 +(1163) Helena znojemska Przemyślida, ur. 1141-50, zm. 1202-6 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.1. ?? Piast, ur. 1164, zm. 1194 +(1)(1178) Wsiewołod Czermny, ks. czernichowski, wlk. ks. kijowski, ur. ok. 1160, zm. 1214-15 +(2)(1178) Światosław III Rurykowicz, ks. kijowski, zm. 1215 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.1.1. Michał czernichowski św. Rurykowicz, ks 1180-1186-1246 +(ok. 1212) Helena Rurykowicz 1201-po 1241 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.1.2. Maria czernikowska Rurykowicz ok. 1185 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.1.3. ?? Rurykowicz 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.2. Kazimierz Piast, ur. 1162-8, zm. 1174-6 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.3. Bolesław Piast, ur. 1168-71, zm. 1182-8 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.4. Odon Piast, ur. ok. 1170 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.5. Adelajda Piast, ur. ok. 1175, zm. 8.12.1211 (uważa się że zmarła panną) 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.6. Leszek "Biały" Piast, ks. sand. krak., ur. 1184-6, zm. 1227 +(1207) Grzymisława, ks. ruska, ur. 1185-95, zm. 1258, ojciec: Ingwar łucki, 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.6.1. Salomea Piast, błogosławiona, ur. 1211-2, zm. 1268, klaryska, bzpt. +(ok. 1223 białe małżeństwo) Koloman Arpad, ks. węgierski halicki, zm. 1241 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.6.2. Bolesław V "Wstydliwy" Piast, ks. krak. sand., ur. 1226, zm. 1279, raczej bpt. +(1239 białe małżeństwo) Kinga (Kunegunda) Arpad, św. ks. węgierska, ur. 1234, zm. 1292, bpt. 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7. Konrad I "Mazowiecki" Piast, ks. mazow. kuj. sier. kra., ur. 1187-8, zm. 1247 +(1207-9) Agafia włodzimierska ??, zm. po 1247 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.1. Bolesław I Piast, ks. kujawski, ur. 1208, zm. 1248, bpt. +(ok. 1232) Gertruda Piast, ur. 1218-20, zm. 1244 + Anastazja ?? 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.2. Ziemowit Piast, ur. 1209, zm. 1224 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.3. Kazimierz I Piast, ks. kuj. łecz sieradz., ur. 1211, zm. 1267 + Jadwiga ?? zm., przed 1235 +(1267) Eufrozyna ?? 1229-1292 +(1239) Konstancja Piast, zm. 1253-1257 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.3.1. Władysław I "Łokietek" Piast, król Polski, ur. 1260, zm. 1333 +(1279) Jadwiga Piast, ur. 1266, zm. 1339 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.3.1.1. Władysław Piast, ur. 1296-1311, zm. 1311-1312 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.3.1.2. Kinga Piast, ur. ok. 1295, zm. 1331-3 +(ok. 1310) Bernard Piast, ur. 1288-91, zm. 1326 +(1328) Rudolf I von Saxe-Wittenburg, zm. 1356 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.3.1.2.1. Henryk II świdnicki Piast, zm. 1343-1345 +(1338) Katarzyna ??, zm. ok. 1355 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.3.1.2.2. Bolesław II Piast, ur. 1309-12, zm. 1368 +(1337) Agnieszka ??, zm. 1392 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.3.1.2.3. Konstancja Piast, ur. 1309-14, zm. 1360-3 +(1324-1326) Primko głogowski ??, zm. 1331 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.3.1.2.4. Elżbieta Piast, ur. 1309-15, zm. 1348 +(przed 1326) Bolesław II opolczyk Piast, zm. 1356 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.3.1.2.5. Beata Piast, ur. 1320-7, zm. po 1331 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.3.1.3. Jadwiga Piast, ur. 1306-9, zm. 1320-25 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.3.1.4. Stefan Piast, ur. po 1296, zm. 1306 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.3.1.5. Elżbieta Piast, ur. 1305, zm. 1380 + Karol Robert Andegawen, król Wegier, ur. 1288, zm. 1342 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.3.1.5.1. Ludwik Andegawen 1325-1382 + Elżbieta bośniańska Kotromanić 1340-1387 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.3.1.5.1.1. Jadwiga Andegaweńska, ur. 3.10.1373, zm. 17.7.1399 Kraków, święta + Władysław Jagiełło 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.3.1.6. Kazimierz III "Wielki" Piast, król polski, ur. 30.4.1310, zm. 5.10.1370 +(1)(1325) Aldona Anna Giedyminowicz, ur. 1309, zm. 25.5.1339 +(2 gwałt) Klara Zach, dwórka siostry Elżbiety +(3, odsunięta)(29.9.1341) Adelajda heska, ojciec: Henryk Żelazny; bpt. +(4) liczne kochanki, np. Cudka, żona Niemierzy h. Mądrostki (prawd. wymyślona) +(5, nieprawny)(9.1356) Krystyna Rokiczanka, mieszczka praska, córka wójta +(6) Estera +(7, nieprawny ale uznany)(25.2.1365) Jadwiga Piast, ks. żagańska zm. 1390 +(8, nieślubne) liczne kochanki 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.3.1.6a.1. ?? (córka) zm. młodo (?) 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.3.1.6a.2. Elżbieta Piast, ur. 1326-32, zm. 1361 +(1343) Bogusław V Gryfita, ks. szczeciński, ur. 1326, zm. 1373-4 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.3.1.6a.2.1. Kazimierz IV pomorski Gryfita, ks. słupski ok. 1350-1377 +(1369) Małgorzata Piast, przed 1358 + Joanna (Kenna) litewska ok. 1360-1368 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.3.1.6a.2.2. Elżbieta Gryfita, ur. ok. 1350 + Karol IV Luksemburgski 1316-1378 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.3.1.6a.3. Kinga Piast, ur. ok. 1330, zm. 26.4.1357, bpt +(ok. 1345) Ludwik VI "Rzymianin" Wittelsbach, zm. 1365 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.3.1.6f.4. (?) Niemierza Piast, ur. po 1341, zm. po 1382 (hipoteza o pochodzeniu rodzin z Galowa i Golczy raczej wątpliwa) 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.3.1.6f.5. (?) Jan Piast, ur. po 1342, zm. po 1383 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.3.1.6f.6. (?) Pełka Piast, ur. po 1342, zm. młodo 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.3.1.6g.7. Anna Piast, ur. 1366, zm. 1425 +(1)(1380) Wilhelm z Cilei, zm. 1392 +(2)(przed 1394) Ulrich ??, ks. Tecku, zm. 1432 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.3.1.6g.8. Kinga Piast, ur. 1367, zm. ok. 1370 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.3.1.6g.9. Jadwiga Piast, ur. 1368-70, zm. po 1407 +(1382) ?? 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.3.1.6h.10.dzieci nieślubne z prawd. licznych związków 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.3.2. Kazimierz Piast, ut. 1261-2, zm. 1294 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.3.3. Ziemomysł Piast, ks. inowr., ur. 1245-8, zm. 1287 +(1268?) Salomea Sobiesławic, ur. ok. 1250, zm. 1312-14, ojciec: Sambor II, ks. pomorski 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.3.3.1. Leszek Piast, ks. inowroc, sieradz., ur. ok. 1276, zm. ok. 1339, bzż., bpt. 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.3.3.2. Przemysław Piast, ks. inowrocławski, ur. 1277-80, zm. ok. 1339, bzż., bpt. 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.3.3.3. Kazimierz III Piast, ks. inowr. gniewk., ur. 1280-4, zm. 1347-53 +(ok. 1310) ??, zm. 1332-43 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.3.3.3.1. Władysław "Biały" Piast, "Księżę Lancelot", ks. gniewkowski, ur. 1327-33, zm. 1388, po śmierci żony wstąpił do klasztoru, potem zwolniony ze ślubów +(przed 1359) Elżbieta Piast, ur. przed 1347, zm. 1360-1361 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.3.3.3.2. Elżbieta Piast, ur. 1315-23, zm. 1345-73 +(1335) Stefan II Kotromanic, ban Bośni, zm. 1353 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.3.3.3.2.1. (?) Katarzyna Kotromanić (raczej córka brata Stefana - Władysława) 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.3.3.3.2.2. (?) Vuk Kotromanić (syn Stefana ale nie wiadomo której żony) 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.3.3.3.3. kilkoro dzieci Piast 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.3.3.4. Eufemia Piast, ur. ok. 1268, zm. przed 1278 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.3.3.5. Konstancja Piast, ur. 1268-80, zm. 1331, przeorysza w Trzebnicy 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.3.3.6. Fenenna Piast, ur. 1268-77, zm. 1295 +(1290) Andrzej Arpad, król węgierski, zm. 1301 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.3.3.6.1. Elżbieta Arpad, ur. 1292, ostatnia z dynastii Arpadów, dominikanka w Toss (otoczona lokalnym niezatwierdzonym kultem) 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.3.4. Ziemowit Piast, ks. dobrzyński, zm. 1309-1314 +(1301) Anastazja ??, zm. 1335 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.3.4.1. Leszek Piast, przed 1302-ok. 1316 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.3.4.2. Władysław Piast, ks. dobrzyński, przed 1303-ok. 1352 + Anna ?? 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.3.4.3. Kazimierz Piast, ks. dobrzyński, przed 1304-ok. 1367 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.3.4.4. Bolesław Piast, ks. dobrzyński, przed 1305-1326-1329 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.3.5. Eufemia Piast, zm. 1308 +(przed 1300) Jerzy I, ks. halicki 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.3.5.1. Anastazja ks. halicka 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.3.6. Leszek "Czarny" Piast, ks. łęcz. sier, krak, san, ur. 1240-2, zm. 1288 + Gryfina (Agrypina)(Grzymisława) Rurykowicz, ks. ruska, ur. ok. 1248, zm. 1305-9 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.4. Eudoksja Piast, ur. przed 1222, zm. po 1238 + Dytryk I z Breny ?? 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.5. Judyta Piast, ur. 1222-5, zm. 1257-65 +(1238-1239) Mieszko "Otyły" Piast, ks. opolski, zm. 1246 +(1252) Henryk III Piast, ks. wrocławski, ur. 1227-30, zm. 1266 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.5.1. Jadwiga Piast, ur. 1252-56, zm. 1300 +(1271) Henryk, lngrw. Turyngii, zm. 1282 +(1283) Otto von Anhalt, zm. 1304-1305 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.5.2. Henryk IV "Probus" Piast, ks. wrocławski i krakowski, ur. 1257, zm. 1290-1290 +(1277-1280) Konstancja (Małgorzata?), ojciec: Władysła (ks. opolski) +(1287-1288) Mechtylda ??, zm. ok. 1298 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.6. Ludmiła Piast, zakonnica w Płocku, ur. przed 1223 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.7. Salomea Piast, zakonnica, ur. przed 1224, zm. po 1268 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.8. Mieszko Chościszko Piast, ur. 1224, zm. 1238 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.9. Ziemomysł Piast 1225-1241 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.10.Ziemowit I Piast, ks. mazowiecki, ur. 1228, zm. 1262 + Perejasłwa Rurykowicz, zm. 1283 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.10.1. Salomea Piast, zakonnica, zm. 1301 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.10.2. Konrad II Piast, ks. czerski, ur. 1248-50, zm. 1294 +(1265-1270) Jadwiga Piast, zm. po 1280 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.10.2.1. Anna Piast, ur. 1270, zm. po 1324 +(1289-1291) Przemysław raciborski Piast, ks. raciborski, zm. 1306 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.10.2.1.1. Anna Piast, zm. 1340 +(ok. 1318) Mikołaj II ks. opawski Przemyślida, ks. opawski, ur. ok. 1288, zm. 1365 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.10.2.1.2. Leszek raciborski Piast, ur. 1290-92, zm. 1336 +(1333) Agnieszka Piast, zm. 1362 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.10.2.1.3. Eufemia Piast, zakonnica w Raciborzu, ur. 1299-1301, zm. 1359 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.10.2.1.4. Konstancja Piast, ur. przed 1307, zm. 1351 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.10.3. Bolesław II Piast, ks. płocki, ur. po 1251, zm. 1313 +(1)(1279) Gaudemunda Zofia litewska, ojciec: Trojden, zm. 1288 +(2)(1291) Kinga Przemyślida, ur. 1264, zm. 1321 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.10.3.1. Anna Piast, ks. płocka, zm. 1336 +(1325) Władysław legnicki Piast, ur. 1296, zm. po 1352 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.10.3.2. Ziemowit II Piast, ks. sochaczewski, ur. 1283, zm. 1343 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.10.3.2.1. Ziemowit Piast, ks. wiski, zm. 1345 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.10.3.3. Trojden Piast, ks. czerski, ur. 1284-1286, zm. 1341 +(przed 1310) Maria ?? 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.10.3.3.1. Bolesław Jerzy Piast, ks. halicki, zm. 1340 +(1331) Eufemia ?? ok. 1310-1342 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.10.3.3.2. Bolesław III Piast, ks. płocki, zm. 1351 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.10.3.3.3. Eufemia Piast, ur. 1310, zm. po 1373 +(1321-1324) Kazimierz I cieszyński Piast, ur. 1276-80, zm. ok. 1358 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.10.3.3.3.1. Przemysław I "Noszak" cieszynski Piast, zm. 1410 +(1360-1363) Elżbieta Piast, zm. po 1373 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.10.3.3.3.2. Hanus Piast, ksiądz, zm. 1359 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.10.3.3.3.3. Ziemowit Piast, zm. 1391 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.10.3.3.3.4. Jolanta Helena Piast, klaryska w Krakowie, zm. 1364 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.10.3.3.3.5. Elżbieta Piast, zakonnica w Trzebnicy, zm. po 1363 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.10.3.3.3.6. Anna Piast 1325-1367 +(1338-1340) Wacław I legnicki Piast 1310-1318-1364 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.10.3.3.3.7. Władysław Piast 1325-1331-1355 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.10.3.3.3.8. Bolesław Piast 1331-1332-1356 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.10.3.3.3.9. Agnieszka Piast 1338-1371 +(1352-1354) Konrad II oleśnicki Piast, zm. 1403 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.10.3.3.4. Kazimierz I warszawski Piast, ks. czerski 1314-1355 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.10.3.3.5. Ziemowit III "Starszy" mazowiecki, zm. 1381 +(1)(1335) Eufemia Przemyślida, zm. ok. 1352 +(2)(1365) ?? Piast 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.10.3.3.5a.1. Eufemia Piast, ks. mazowiecka +(1379) Władysław "Opolczyk" Piast, zm. 1401 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.10.3.3.5a.2. Anna Piast, ur. 1345, zm. 1402 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.10.3.3.5a.3. Janusz I "Starszy" Piast, ur. 1346, zm. 1429 +(1376) Danuta Anna Kiejstutowicz, ur. 1362, zm. 1448 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.10.3.3.5a.3.1. Konrad Piast 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.10.3.3.5a.3.2. Janusz "Młodszy" Piast, przed 1383-1422 +(przed 1407) Katarzyna Cachna Melsztyńska, ur. przed 1395, zm. po 1463 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.10.3.3.5a.3.3. Bolesław Piast, ur. 1385-6, zm. 1428 +(przed 1413) Anna Holszanska, zm. 1458 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.10.3.3.5a.3.3.1. Konrad Piast, ur. 1413, zm. 1427 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.10.3.3.5a.3.3.2. Eufemia Piast, ur. 1420, zm. ok. 1436 +(ok. 1435) Michał Bolesław ?? 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.10.3.3.5a.3.3.3. Bolesław IV Piast, ur. przed 1421, zm. 1454 +(przed 1446) Barbara ?? 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.10.3.3.5a.3.3.3.1. Bolesław V Piast, ks. warszawski, zm. 1488 +(20.7.1477, zerwany 1480) Anna Uhnowska, ojciec: Zygmunt; bpt. 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.10.3.3.5a.3.3.3.2. Janusz II Piast, zm. 1495, bpt. 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.10.3.3.5a.3.3.3.3. Bolesław Piast, zm. ok. 1453, bpt. 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.10.3.3.5a.3.3.3.4. Janusz Piast, zm. ok. 1454, bpt. 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.10.3.3.5a.3.3.3.5. Bolesław Piast, zm. ok. 1454, bpt. 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.10.3.3.5a.3.3.3.6. Janusz Piast, zm. ok. 1455, bpt. 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.10.3.3.5a.3.3.3.7. Anna Piast, ur. 1446-50, zm. 1477-80 + Przemysław II cieszyński Piast, ur. 1420, zm. 1477 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.10.3.3.5a.3.3.3.8. Konrad III "Rudy" Piast, ur. przed 1448, zm. 1503 +(1)(1468) Magdalena Stawrot, zm. ok. 1477, mieszczanka krakowska +(2 nieślubny)(1477) Dorota z Warszawy ?? +(3) Anna Radziwiłł, ur. ok. 1475, zm. 1522 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.10.3.3.5a.3.3.3.8b.1. Stanisław ??, ur. 1480-65, zm. po 1520 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.10.3.3.5a.3.3.3.8b.2. ?? (syn) ??, ur. 1480-95 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.10.3.3.5a.3.3.3.8b.3. Hiernonim (Jarosz) Łoski, ur. 1480-95, zm. po 1527, ołtarzysta, w kolegiacie św. Jana w Warszawie, potem prawd. w Makowie. 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.10.3.3.5a.3.3.3.8c.4. Zofia Piast, ur. 1497-8, zm. ok. 1543 +(1)(1523) Istvan (Stefan) Batory, zm. ok. 1530 +(2)(1530) Ludwig Pekri, zm. 1551, bzdz. 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.10.3.3.5a.3.3.3.8c.4a.1. ?? Batory 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.10.3.3.5a.3.3.3.8c.4a.2. Anna Batory 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.10.3.3.5a.3.3.3.8c.5. Anna Piast ks. mazowiecka, ur. 1498, zm. po 1545 + Stanisław ze Sprowy Odrowąż ca 1509-1545 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.10.3.3.5a.3.3.3.8c.5.1. Zofia Odrowąż, ur. ok 154 +(1) Jan Krzysztof Tarnowski, kasztelan wojnicki +(2) Stnisław Kostka, woj. sandomierski 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.10.3.3.5a.3.3.3.8c.6. Stanisław Piast, ur. 1501, zm. 1524, bpt. 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.10.3.3.5a.3.3.3.8c.7. Janusz III Piast, ur. 1502, zm. 10.3.1526 , bpt. 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.10.3.3.5a.3.3.3.9. Kazimierz III Piast, ur. 1448-9, zm. 1480, biskup płocki. 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.10.3.3.5a.3.3.3.10.Zofia Piast, ur. przed 1453, zm. 1454 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.10.3.3.5a.4. Małgorzata Piast +(1)(1349) Kazimierz IV Gryita, ks. pomorski +(2)(1379) Henryk VII Piast, ur. 1343-5, zm. 1399 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.10.3.3.5a.5. Ziemowit IV Piast, ks. mazowiecki, ur. ok. 1352, zm. 1426 +(1387) Aleksandra, ur. ok. 1360, zm. 19.6.1434 Płock, ojciec: Olgierd 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.10.3.3.5a.5.1. Ziemowit V (Siemiszek, Aleksander) Piast, ur. 1389, zm. 1442 +(1434-7) Małgorzata, ur. 1410, zm. 5.7.1459, ojciec: Janusz II, matka: Helena Korybutowicz 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.10.3.3.5a.5.1.1. Małgorzata Piast zm. 1483 (bzdz) + Konrad IX oleśnicki Piast, ur. 1415-20, zm. 1471 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.10.3.3.5a.5.2. Aleksander Piast, ur. ok. 1395, zm. 2.6.1444, prepozyt gnieźnieński, biskup trydencki, poch. Wiedeń, katedra św. Stefana1 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.10.3.3.5a.5.3. Kazimierz II Piast, zm. 16.9.1442 (bzdz) +(24.6.1442) Małgorzata z Szamotuł, zm. 1464, ojciec Wincenty (2-v. Wacław raciborski) 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.10.3.3.5a.5.4. Trojden Piast, zm. 1427 (prawd. bezżenny) 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.10.3.3.5a.5.5. Władysław I Piast, zm. 11.12.1455 +(ok. 1444) Anna Piast, zm. 1481 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.10.3.3.5a.5.5.1. Ziemowit VI Piast, ur. 1446, zm. 1462, bzż, bzdz. 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.10.3.3.5a.5.5.2. Władysław II Piast, ur. 1447, zm. 1462, bzż, bzdz. 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.10.3.3.5a.5.6. Jadwiga Piast, ur. przed 1399, zm. po 1438 +(1410) Johan von Garay, nadżupan Temesu i Pożegi 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.10.3.3.5a.5.6.1. Jadwiga von Garay 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.10.3.3.5a.5.6.2. Katarzyna von Garay 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.10.3.3.5a.5.6.3. Dorota von Garay (bzdz) + Tvrtko II Kotromaniç, król Bośni 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.10.3.3.5a.5.6.4. Stefan von Garay 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.10.3.3.5a.5.7. Zinburga (Cymbarka) "Mazowiecka" Piast, ur. 1394-7, zm. 1429 ("matka Habsurgów") +(25.1.1412 Kraków) Ernest "Żelazny" arcyks. Habsburg, zm. 10.6.1424 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.10.3.3.5a.5.7.1. Fryderyk III Habsburg, ur. 1415, zm. 1493, cesarz 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.10.3.3.5a.5.7.2. Małgorzata Habsburg, ur. 1416, zm. 1486 + Fryderyk II 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.10.3.3.5a.5.7.3. Albrecht Habsburg, ur. 14718, zm. 1483, książę Asutrii 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.10.3.3.5a.5.7.4. Aleksadner Habsburg, ur. i zm. ok 1420 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.10.3.3.5a.5.7.5. Rudolf Habsburg, zm. przed 1424 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.10.3.3.5a.5.7.6. Leopold Habsburg, zm. przed 1424 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.10.3.3.5a.5.7.7. Katarzyna Habsburg, ur. 1424, zm. 1493 + Karol I, margrabia Badenii 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.10.3.3.5a.5.7.8. Anna Habsburg, ur. i zm. 10.1429 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.10.3.3.5a.5.7.9. Ernest II Habsburg, zm. 8.1432 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.10.3.3.5a.5.8. Eufemia Piast, zm. 1447 +(1412) Bolko I oświecimski Piast, ur. 1363-4, zm. 6.5.1431 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.10.3.3.5a.5.9. Amelia Piast, ur. ok. 1397, zm. po 1424 (bzdz) +(13.5.1413 Brześć Kujawski) Wilhelm II "Bogaty" z Turyngii, zm. 1425, margrabia miśnieński 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.10.3.3.5a.5.10.Aleksandra Piast, ur. 1407-10, zm. ok. 1427 (prawd zakonnica, lub bez męża) 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.10.3.3.5a.5.11.Anna Piast, ur. 24.4.1411, zm. 1426 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.10.3.3.5a.5.12.Maria Piast, ur. ok. 1412, zm.18.2.1454 +(1432) Bogusław IX Gryfita, ur. 1410, zm. 7.12.1446 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.10.3.3.5a.5.12.1. Zofia Gryfita + Eryk II "Lienzer", zm. 1474, ojciec: Warcisław IX; książę Wołogoski, słupski, szczeciński 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.10.3.3.5a.5.12.2. Aleksandra Słupska Gryfita, ur. ok. 1437, zm. 17.10.1451 (bzdz) 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.10.3.3.5a.5.12.3. ?? (córka) Gryfita 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.10.3.3.5a.5.13.Katarzna Piast, ur. 1413-6, zm. po 1475 +(1440-5) Michał Bolesław litewski, zm. ok. 1451 ojciec: Zygmunt; (bzdz) Kiejstutowicz 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.10.3.3.5b.6. ?? Piast 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.10.3.3.5b.7. ?? Piast 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.10.3.3.5b.8. Henryk Piast, ur. 1368-70, zm. 1392-3 + Rymgajla Anna Kiejstutowicz litewska, ur. 1367-9, zm. 1433 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.10.3.4. Eufrozyna Piast, zm. po 1327 +(1304-1309) Władysław oświęcimski Piast, zm. 1321-1324 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.10.3.4.1. Anna Piast, zm. po 1354 + Tomas Szechenyi, zm. 1354 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.10.3.4.2. Hanus I oświęcimski Piast 1308-1310-1372 + ?? ?? +(1358) Salomea Reuss 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.10.3.5. Wanko (Wacław) Piast, ur. 1293, zm. 1336 +(przed 1320) Damilla Elżbieta litewska, ur. ok. 1310, zm. 1364 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.10.3.5.1. Anna płocka Piast, zm. 1363 +(przed 1337) Henryk III (V) głogowski Piast, ks. żagański, ur. 1312-21, zm. 1369 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.10.3.5.1.1. Jadwiga Piast, zm. 1390 +(ok. 1365) Kazimierz III "Wielki" Piast, król polski, ur. 1310, zm. 1370 +(przed 1371) Ruprecht I legnicki Piast, ur. 1340-7, zm. 1409 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.10.3.5.1.2. Henryk V "Rumpold" głogowski Piast, zm. 1395 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.10.3.5.1.3. Anna ks. żaganska Piast, zm. po 1404 +(1360) Jan I Przemyślida, ks. raciborski, ur. przed 1341, zm. 1380 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.10.3.5.1.4. Henryk IV Piast, przed 1345-1393 +(1371-1372) Jadwiga Piast 1351-1357-1409 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2b.2.14.7.10.3.5.1.5. Henryk VI głogowski Piast 1360-1397 + Katarzyna Piast, zm. 1420 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2c.3. Agnieszka Piast zm. 29.12.1125, ksieni benedyktynek w Gandersheim 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2c.4. ?? Piast, ur. 1089-90, zm. 1108 + ?? Rurykowicz (dawniej błędnie: Jarosław I ks. włodzimiersko-wołyński) 1.1.1.1.1.1c.5b.4.2c.5. ?? (dawn. błędnie: Adelajda) Piast, ur. 1091-2, zm. 1127 + ?? (polski możnowładca) (błędnie: + Dypold III von Vohburg, margrabia Marchii Północnej) 1.1.1.1.1.1c.5b.4.3. Mieszko Piast, ks. kujawski, ur. 16.4.1045, zm. 25.1.1065, prawd. bpt. 1.1.1.1.1.1c.5b.4.4. Świętosława Swatawa Piast, pierwsza królowa czeska, ur. 1046-8, zm. 1.9.1126 +(1062) Wratysław II Przemyślida, król czeski, ur. po 1032, zm. 14.1.1092 1.1.1.1.1.1c.5b.4.4.1. Bolesław Przemyślida, ks. ołomuniecki, zm. 1091, bzż., bpt. 1.1.1.1.1.1c.5b.4.4.2. Borzywoj II Przemyślida, ks. brneński i znojemski, ks. czeski, zm. 1124 +(1100) Gerberga Babenberg (zm. 1142), ojciec: Leopold II "Piękny" (margr. Austrii), matka: Ida z Formbach 1.1.1.1.1.1c.5b.4.4.3. Judyta Przemyślida, zm. 1108 +(1085) Wiprecht II Starszy z Grójca (von Groitzsch), margrabia Miśni i Łużyc, zm. 1124 1.1.1.1.1.1c.5b.4.4.4. Władysław I Przemyślida, ks. czeski, zm. 1125 + Rycheza z Bergu, zm. 1125, ojciec: Henryk I "Starszy" (hr. Berg-Schelklingen), matka: Adelajda z Mochental 1.1.1.1.1.1c.5b.4.4.5. Sobiesław I Udalryk Przemyślida, ks. brneński, znojemski i ołomuniecki, ks. czeski, zm. 1140 × 1123 Adelajda (Adleta) Arpad (PP). zm. 1140, ojciec: Almos Arpad, króla Kroacji (PP), matka: Przedsława Rurykowicz, ks. kijowska (PP) 1.1.1.1.1.1c.5b.4.5. Otto Piast, ur. ok. 1047, zm. (prawd.) przed 1065, bpt. 1.1.1.1.1.1c.6. ?? Piast, ur. ok. 995, zm. po 1018 +(przed 1015) Światopełk I "Przeklęty" Rurykowicz, książę turowski i wielki ks. kijowski, zm. 1019 1.1.1.1.1.1c.6.1. (?) Jędrzej Rurykowicz 1.1.1.1.1.1c.6.2. (?) Dymitr Rurykowicz 1.1.1.1.1.1c.7. Otto Piast, ks. dzielnicowy polski, ur. prawd. 1000, zm. 1033 1.1.1.1.1.1d.8. Matylda Piast, ur. 1015-18, zm. po 1036 +(ok. 18.5.1035, zaręczyny, lub krótkie małżeństwo) Otto III ze Schweinfurtu, ks. szwabski, zm. 28.9.1057 (2-v. Irmingarda z Turynu) 1.1.1.1.1.2. Świętosława (Sygryda Storrada, Gunhilda) "Dumna" Piast, ur. 966-972, zm. po 1016 + (1)(980-984) Eryk VIII Zwycięski, król Szwecji, ur. ok. 945, zm. 995, +(2)(ok. 996) Swen I Widłobrody, król Danii i Norwegii, ur. 950-960, zm. 2-3.2.1014 1.1.1.1.1.2a.1. Holmfryda + Sven Hakonsson, jarl norweski zm. 1016 1.1.1.1.1.2a.2. (?) Emund Eriksson (filiacja niepewna, być może syn pierwszej żony Eryka) 1.1.1.1.1.2a.3. (?) Olaf III Skotkonung, król Szwecji ok. 980, zm. 1021/22 (filiacja niepewna, być może syn pierwszej żony Eryka) + Astryda, ks. obodrzycka 1.1.1.1.1.2b.4. Harald I, król Danii, zm. 1018 1.1.1.1.1.2b.5. Kanut II Wielki, król Anglii, Danii i Norwegii ur. 996/997, zm. 12.11.1035 +(1) Elgifu z Northampton, c. Elfhelma, earldormana Yorku i Wulfrun, +(2)(2.7.1017) Emma z Normandii, ur. ok. 987, zm. 14 marca 1052, ojciec: Ryszard I "Nieustraszony", ks. Normandi, matka: Gunnora Duńska 1.1.1.1.1.2b.6. Estryda Małgorzata Duńska, zm. 1057/73 + (ok. 1017) jarl Ulf Torgilsson, zm. 25.12.1026 1.1.1.1.1.2b.7. Świętosława Duńska, ur. 995/999, zm. po 1031 + Wyrtgeorn, ks. słowiański 1.1.1.1.1b.3. Władiwoj Piast, ur. 972, zm. 1003 1.1.1.1.1b.4. Mieszko Piast, ur. po 978, zm. po 992 1.1.1.1.1b.4.1. Dytryk Piast, książę polski, zm. po 1023 (syn. Mieszka, Światopełka, lub Lamberta) 1.1.1.1.1b.4.1.1. Siemomysł Piast (hipotetyczn brat lub syn Dytryka), książę pomorski, ur. 1000-20, zm. po 29.6.1046, po nim być może dynastia Gryfitów i Świętoborzyców, książąt pomorskich 1.1.1.1.1b.5. Świetopełk Piast, ur. po 979, zm. 992 1.1.1.1.1b.6. Lambert Piast, ur. po 980, zm. 992 1.1.1.1.2. ?? Piast ok. 925-963 + ??, książę pomorski 1.1.1.1.3. Czcibor Piast, ur. ok. 928, zm. po 24.6.972 1.1.1.1.-. Prokuj, ur. ok. 933, zm. po 994 (jest to brat Sarolty ks. siedmiogrodzkiej.) 1.1.1.1.4. Włodzisław(?) Lestek(?) Piast, poległ 963 1.1.1.2. (?) Ewraker Piast, ur. ok. 900, zm. 959–971 bp. Liege, hipotetyczny syn Lestka lub Siemomysła [39 t.II, s. 91-2]

piast

 

 

Słownik Biograficzny


Dział zajmujący się gromadzeniem informacji o przedstawicielach rodzin
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Biblioteki-Forum)


Noty biograficzne, oraz spisy osób związanych z osobami o nazwisku Piast
(Linki otwierają się w nowym oknie)

 • 1.Genealogia Karwackich (skrót - kwiecien 2013)
  [size=150:5bbfpdxw]KARWACCY są starym XIV-wiecznym polskim rodem, ściśle związanym z dziejami I Rzeczposp...

 • Abicht
  Abicht h. Jastrzębiec, rodzina miejska wileńska, pochodzenia niemieckiego, wyznania ewang.-augsb. Adolf i...

 • Abłamowicz
  Abłamowicz h. , w województwie wileńskim. Byli właścicielami Justianowa w powiecie sejneńskim (1771)...

 • Aramowicz
  Aramowicz h. Odrowąż, na Litwie, używali przydomku Litawor, być może są jednego pochodzenia z Chrept...

 • Arynek
  Arynek h. , v. Harynek, także Arynka, dawna i zamożna, lecz już wygasła rodzina mazowiecka; w ziemi cz...

 • Augustynowski
  Augustynowski h. Ogończyk, w Prusach; jeden z nich piastował urząd burgrabiego malborskiego (1635). Ten...

 • Babecki
  Babecki h. Cholewa, z Babca in. Babcza w pow. sierpskim. W XVI wieku licznie rozrodzeni, przybierali róż...

 • Babicki
  Babicki h. Dołęga, pochodzą z Babic w pow. warszawskim. Pierwotnie nosili nazwisko Babica. Marcin Babica...

 • Bączalski
  Bączalski h. (in. Godula, Mozgawa), wzięli nazwisko od wsi Bączal Dolny i Górny w pow. bieckim, par. ...

 • Baczewski
  Baczewski h. Dołęga, ze wsi Bacze Mokre, Bacze Suche i Bacze Zbrzeźnica w powiecie łomżyńskim. Jan, k...

 • Baczyński
  Baczyński h. Sas, wywodzą się z Baczyna w pow. samborskim, gdzie dziedziczyli w 1580 r. Rodzina licznie ...

 • Bądkowski
  Bądkowski h. (in. Zagroba), v. Bątkowski, pochodzą ze wsi Bądkowa Sady i B. Sobki w pow. płockim (15...

 • Badowski
  Jest kilka domów tego nazwiska, a różnych herbów. Wszystkie one wyszły z Badowa Nagórnego, Badowa Kłoda...

 • Badyński
  Badyński h. Jelita odm., dziedziczyli w ks. warmińskim (1712/54), piastowali urzędy w Wielkopolsce (1775...

 • Bądzyński
  Bądzyński h. , na Wołyniu i w ziemi chełmskiej. Wywodzą się z Bądzyna w pow. sierpskim, ale pisali ...

 • Bajkowski
  Bajkowski h. Lubicz, v. Baykowski, z ziemi bielskiej, gdzie leżą Bajki Stare, B. Zalesie, B. Starawieś e...

 • Bąk
  Bąk h. , z Wysokiej in. Bąkowej Góry w pow. piotrkowskim i Grotkowic w pow. szczyrzyckim (1389). Linia ...

 • Baka
  Baka h. Massalski, v. Baha, w W. Ks. Litewskim. Zamieszkiwali w pow. wołkowyskim i trockim, gdzie piastowa...

 • Bakanowski
  Bakanowski h. Lubicz, v. Bekanowski, wywodzą się z Bakan w woj. czernichowskim. Za króla Aleksandra Jagi...

 • Bałaban h. Korczak
  Bałaban h. Korczak, v. Bołoban, na Rusi Czerwonej, pisali się ze Stratyna w ziemi lwowskiej (1437). Byli...

 • Bałuczyński
  Bałuczyński h. Leliwa, z Bałuczyna w województwie ruskim. Piastowali powiatowe urzędy ziemskie w pow. ...

 • Bandinelli
  Bandinelli h. własnego, v. Bandynelli, Bandyneli, rodzina w W. Ks. Litewskim, pochodzenia włoskiego. Indy...

 • Barański
  Barański h. , na Wołyniu 1802 r.; wylegitymowani w Cesarstwie i zapisani do ksiąg szlachty gub. wołyń...

 • Barański Jerzy Julian (1884-1959)
  Jerzy Julian Barański (22 IV 1884-14 II 1959), działacz ruchu ludowego, polityk sanacyjny, poseł, senator...

 • Barański Zbigniew
  Zbigniew Barański profesor Zbigniew Barański urodził się 7 stycznia 1925 roku w wiosce Tiutków (dziś U...

 • Barcikowski
  Barcikowski h. , v. Bardzikowski, Barczykowski, Barszczykowski, z Barcikowa in. Bardzikowa, Barszczykowa w...

 • Barthel
  Barthel de Weidenthal h. , v. Bartel, jeden z nich piastował urząd burgrabiego grodzkiego ostrzeszowskieg...

 • Bartold
  Bartold h. , v. Bartolt, Bartołd, Bartołt, Bartółt, Bartułt, z Bartoldów; wieś gniazdowa tej rodzin...

 • Barwiński
  Barwiński h. , w ziemi lidzkiej. Posiadali dobra Towiany w powiecie lidzkim (1707-35). Jeden z nich piast...

 • Barzykowski
  Barzykowski h. , na Mazowszu, pochodzą z Barzykowa w ziemi łomżyńskiej, gdzie dziedziczyli w 1610 r. P...

 • Batowski
  Batowski h. , w woj. ruskim. Udowodnili pochodzenie swoje szlacheckie 1782 r., w sądzie ziemskim halickim...

 • Będlewski
  Będlewski h. Łodzia, v. Bendlewski, Bandlewski, wywodzili się z Bandlewa (dzisiaj Będlew) w powiecie po...

 • Bedliński
  Bedliński h. , v. Bedleński, z Bedlna w pow. opoczyńskim, które posiadali 1368 r. Pierwotne nazwisko t...

 • Bedoński
  Bedoński v. Będoński, Bendoński, ze wsi Bedonia, dawniej Bendony w pow. brzezińskim, której współwł...

 • Behm Jakub (1760-1841)
  Henryk Dawid Jakub Ignacy Behm (Bem, Behmm), ur. 16.7.1760 Lwów Bazylika (chrzestni: Franciszek Winnicki i ...

 • Behm Wojciech (ur. 1717)
  Wojciech Behm (Adalbert, lub czasem Albert), ur. 20.4.1717. Syn Chrystiana i Małgorzaty Essówny. Żona: J...

 • Bekanowski
  Bekanowski h. , z ziemi wieluńskiej. W XVIII w. jeden z Bekanowskich piastował w pow. wieluńskikm urzą...

 • Bekierski
  Bekierski h. , v. Kosiorek-Bekierski, mają pochodzić z Kosiorek w pow. łukowskim, stąd też używali p...

 • Bełkowski
  Bełkowski h. , wzięli nazwisko od wsi Bełkowo w woj. płockim. Mikołaj z Bełkowa zamieszczony jest w ...

 • Benisławski
  Benisławski h. , zamożna rodzina inflancka, pochodząca z Mazowsza, która wzięła nazwisko od swego gn...

 • Benisz
  Benisz h. własnego, v. Boenisch, rodzina śląska, zamieszkująca w Głogowie i w dawnym ks. głogowskim. ...

 • Berent
  Berent h. , v. Berendt, zostali wylegitymowani w Cesarstwie w 1850 r. i zapisani do ksiąg szlachty gub. ko...

 • Bereśniewicz
  h. własnego (in. Kościesza odm.), v. Bereszniewicz, Berezniewicz, rozrodzona, w większości zagrodowa s...

 • Berezowski
  Berezowski h. , w woj. podolskim, dokąd wg Uruskiego mieli się przenieść z woj. podlaskiego. W XVIII s...

 • Bernacki Ludwik (1882-1939)
  Ludwik Bernacki (Z: Krystyna Korzon „Ludwik Bernacki, bibliolog i edytor”, Ossolineum 1974) „Ludwik Ber...

 • Beydo
  Beydo h. , v. Bejdo, ze wsi Beydy (Bejdy) w woj. podlaskim, gdzie dziedziczyli 1580 r. W XVII i XVIII w. p...

 • Beynart Wojciech
  Beynart Wojciech Kazimierz, proboszcz białostocki i pisarz konsystorski wileński, potem kanonik wileński...

 • Beyzym
  h. własnego, przedstawiającego w polu czerwonym jeźdźca nagiego z napiętym łukiem i strzałami; nad ...

 • Białaczewski h.Odrowąż
  BIAŁACZEWSKl v. BIAŁACZOWSKI h. ODROWĄŻ. Senatorowie w rodzinie: Jan Prandota, biskup krakowski 1242 r., u...

 • Białośliwski h.Topór
  BIAŁOŚLIWSKI h. TOPÓR. Jedna z najdawniejszych rodzin wielkopolskich, gdyż podług Paprockiego była jedne...

    Zobacz więcej wyników (Przejście do Słownika Biograficznego)Lista nadesłanych i opracowanych not biograficznych w Bibliotece Genealogii Polaków, tylko w dziale Słownik Biograficzny. W Bibliotece znajduje się znacznie więcej działów. (Część jest dostępna tylko dla stałych użytkowników)

DODAWANIE
1. Zaloguj/zarejestruj się w dziale Biblioteka-Forum (Aby móc pisać noty biograficzne musisz napisać dwa inne posty)
2. Przejdź do działu Słownik Biograficzny
3. Dodaj nowy "wątek"
Po dodaniu noty pojawi się ona tutaj automatycznie.

 

 

 

 

Czytelnia


Dział zajmujący się gromadzeniem informacji o przedstawicielach rodzin
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Biblioteki-Forum)


Opowiadania, opisy miejsc, artykuły związane z osobami o nazwisku Piast
(Linki otwierają się w nowym oknie)

  Zobacz więcej wyników (Przejście do Czytelni)Lista nadesłanych i opracowanychopowiadań, artykułów, opisów geograficznych w Bibliotece Genealogii Polaków. W Bibliotece znajduje się znacznie więcej działów. (Część jest dostępna tylko dla stałych użytkowników)

DODAWANIE
1. Zaloguj/zarejestruj się w dziale Biblioteka-Forum (Aby móc pisać noty biograficzne musisz napisać dwa inne posty)
2. Przejdź do działu Czytelnia i wybierz odp. pod-dział.
3. Dodaj nowy "wątek"
Po dodaniu noty pojawi się ona tutaj automatycznie.

 

 

 

 

Baza Właścicieli Ziemskich


Skrót informacji z bazy informacji o właścicielach dóbr prywatnych.
(Po więcej danych przejdź do Bazy Właścicieli Ziemskich)Niestety, w bazie właścicieli nie wpisów o osobach nazwiska Piast. Tworzenie bazy to wiele żmudnych kwerend. Są one zlecane przez Fundację w ramach dostępnych funduszy. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jej budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę na temat osób o tym nazwisku, którzy byłi właścicielami dóbr prywatnych na ziemiach Rzeczpospolitej wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 

 

 

Baza Oficjalistów Dworskich


Skrót informacji z bazy wyższych pracowników dworskich.
(Po więcej danych przejdź do Bazy Oficjalistów Prywatnych)Niestety, w bazie oficjalistów nie ma nikogo o nazwisku Piast.
Tworzenie bazy to wiele żmudnych kwerend. Są one zlecane przez Fundację w ramach dostępnych funduszy. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jego budowę, oraz dodanie kolejnych informacji o tej najsłabiej opracowanej grupie społecznej.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę na temat osób o tym nazwisku, którzy byli oficjalistami dóbr prywatnych na ziemiach Rzeczpospolitej wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 

 

 

Baza Powstańców Styczniowych


Wypisy z programu zbierania informacji o Powstańcach roku 1863-5.
(Skrót - po więcej informacji przejdź do Bazy Powstańców Styczniowych)  Niestety, w Bazie Powstańców Styczniowych nie ma osób o nazwisku Piast
  Może to wynikać z błędów w zapisie, albo też niemożliwości w wykonaniu kolejnych kwerend naukowych. Stan wiedzy o tym powstaniu wciąż jest niewystarczający, a większość osób wspierających Powstanie nieznana. Wciąż wiele informacji pozsotaje do pozyskania w trakcie kwerend lub ze zbiorów prywatnych. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jej budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

  DODAJ INFORMACJE
  Jeśli masz wiedzę, która może uzupełnić powyższe informacje wykorzystaj
  Formularz dodawania informacji

   

   


   

   

  Baza Grafiki - Portrety


  Lista zdjęć portretowych nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Piast
  (Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


  Portrety i zdjęcia osób o nazwisku Piast
  (Wyszukiwanie skrótowe działa na frazie otwartej, czyli dla frazy "Gliński" wyszuka także "Węgliński")

   

   

   

   

  Baza Grafiki - Dokumenty


  Lista zdjęć dokumentów nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Piast
  (Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


  Dokumenty osób o nazwisku Piast
  (Wyszukiwanie skrótowe działa na frazie otwartej, czyli dla frazy "Gliński" wyszuka także "Węgliński")

   Białecki Stefan Stanisławowicz h. Jelita (1797-1875) - akt zgonu
   Rodzice: Stanisław Białecki Anna Rylin
   (Album: Akty osobowe)
   Piastowie
   (Album: Drzewa genealogiczne)
   Piastowie
   (Album: Drzewa genealogiczne)
   Piastowie
   (Album: Drzewa genealogiczne)
   Piastowie
   (Album: Drzewa genealogiczne)
   Piastowie
   (Album: Drzewa genealogiczne)
   Piastowie
   (Album: Drzewa genealogiczne)
   Piastowie - wycinek
   (Album: Drzewa genealogiczne)

    
   Powyższe zestawienie to wynik skrótowy wyszukiwania automatycznego.
   Aby wyszukać wszystkie zdjęcia związane z nazwiskiem Piast klikinj w ten link
   Wyniki wyszukiwania zależne są od opisów zdjęć w bazie. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

   DODAWANIE ZDJĘĆ
   1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
   2. Przejdź do odpowiedniego albumu
   3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
   4. Opisz zdjęcia
   Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
   

   

   

   

  Baza Grafiki - Mogiły


  Lista zdjęć mogił i epitafiów nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Piast
  (Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


  Mogiły i epitafia osób o nazwisku Piast
  (Wyszukiwanie skrótowe działa na frazie otwartej, czyli dla frazy "Gliński" wyszuka także "Węgliński")

   Giuilielmo Zoll Friderico
   Miejsce: Myślenice - miasto powiatowe w woj. małopolskim, cmentarz parafii pw. św. Jakuba.
   (Album: Myślenice - cmentarz parafii pw. św. Jakuba. )
   Guilielmo Zoll Friderico
   Miejsce: Myślenice - miasto powiatowe w woj. małopolskim, cmentarz parafii pw. św. Jakuba.
   (Album: Myślenice - cmentarz parafii pw. św. Jakuba. )
   Guilielmo Zoll Fryderyk
   Miejsce: Myślenice miasto powiatowe w woj. małopolskim, cmentarz parafii pw. św. Jakuba.
   (Album: Myślenice - cmentarz parafii pw. św. Jakuba. )
   Piast Czesław, Fryske Czesław
   (Album: Włoszczowa)
   Widerak Mieczysław i Piastowska Waleria > Sznicer Maria i Jurek Katarzyna
   Miejsce: Dąbrowa Górnicza - Strzemieszyce - cmentarz bazyliki mniejszej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.
   (Album: Dąbrowa Górnicza - Strzemieszyce)

    
   Powyższe zestawienie to wynik skrótowy wyszukiwania automatycznego.
   Aby wyszukać wszystkie zdjęcia związane z nazwiskiem Piast klikinj w ten link
   Wyniki wyszukiwania zależne są od opisów zdjęć w bazie. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

   DODAWANIE ZDJĘĆ
   1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
   2. Przejdź do odpowiedniego albumu
   3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
   4. Opisz zdjęcia
   Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
   

   


  Genealogia Polaków: Źródła - Tożsamość - Rzeczypospolita
  © OKIEM (zasady kopiowania i wykorzystywania materiałów.)  Sposnorzy, sponsorzy medialni, reklamy (Przychód pokrywa część kosztów serwerów - "cele statutowe"). Wspieraj nasze działania.