Kiedy ostatnio
wsparłeś Fundację?

Wyślij 50zł
wyślij 50zł


czekaj....
topolnicki

Program gromadzenia wiedzy o genealogii rodziny Topolnicki
Program jest cząstką działań Fundacji Genealogii Polaków odtwarzania polskiej tożsamości kulturowej, historycznej i patriotycznej. Społeczna aktywność rodzinna jest łączona z ogólnymi programami Fundacji, angażując zarówno fascynatów jak i naukowców.


Lista stron Opis Drzewo genealogiczne Biografie Czytelnia Właściciele ziemscy Oficjaliści dworscy Powstańcy styczniowi Portrety Dokumenty Mogiły Uzupełnij drzewo


 

 

Informacje ogólne


Informacje o rodzinach

herb Korczak herb Ogończyk herb Sas
Korczak
(o herbie)
Ogończyk
(o herbie)
Sas
(o herbie)


Topolniccy, to głównie polska szlachta pochodzenia wołoskiego. Znana historia tej nacji datowana jest na 1000 rok przed Chr. Topolniccy aż do XIXw mieszkali głównie w rejonach samborskim, przemyskim, tarnopolskim wywodząc się z Topolnicy (mapa, opis) na płd. od Starego Sambora. Od XIXw datuje się migracja na inne tereny Polski, a także liczna emigracja - głównie do Kanady.

Najstarsze wzmianki o Topolnickich to informacja o Mikołaju Topolnickim - który w 1517 roku przyjął funkcję plebana w mieście Strossbergk w parafii za murami (prawd. chodzi o Brodnicę na Mazowszu), wydaje się jednak, że jest to przedstawiciel rodziny mazowieckiej, wywodzącej się z tamtejszej miejscowości Topolnica (lub z którejś o nazwie Topolno). Urodzony zapewne ok. 1470. W tym samym roku w Topolnicy (samborskiej) występuje Iwan Topolnicki. Trzy lata później Mikołaj Topolnicki z tejże Topolnicy sprzedał swoją część ziemi. Od tej pory zapewne własność dominującą przejmują Turzańscy a Topolniccy przestają być związani z wsią dziedzicząc w Kulczycach.

Początki rodu nie są znane. Wydaje się, że Topolnica w XIV była ośrodkiem kniazia wołoskiego (który zwyczajowo sprawował władzą w całej dolinie). Istnienie dawnego traktu, a także jedynej w samborskim karczmy (pełniącej zwyczajowo także funkcję publiczną), wreszcie wczesna datacja cerkwi (1507 już istnieje), wreszcie istnienie pod koniec XIV w tym rejonie okręgu wołoskiego z wojewodą, sugerują dość istotną rolę tej wsi. Zapewne kniaź przyjął nazwisko od jej nazwy (oznaczającej teplicę - gorące źródło). Rodzina traci jednak kniaziostwo, w 1520 sprzedaje część dóbr i przenosi się do Kulczyc, zachowując jednak w rodzinne wsi mniejsze własności nieprzerwanie do XX wieku. W XVI wieku ród jest już znacznie rozrodzony.

Szlachectwo, jeśli był to akt oficjalny, mogło zostać nadane (lub uznane) w XIV wieku, brak jest jednak śladu takiej informacji. Istnieje też przypuszczenie, że Topolniccy uzyskali dowód szlachectwa stosując zabieg nagany szlachectwa lub za zasługi wojenne.

Z racji częstego pełnienia funkcji kościelnych wyznania unickiego (parochowie, administratorzy dóbr kościelnych) posiadali wysoką pozycję w społeczności lokalnej i często wchodzili w związki z osobami z tej grupy społecznej, często też zmieniali miejsce pracy. Identyfikowali się z ludnością Rzeczypospolitej pochodzenia wołoskiego. Silne procesy ukrainizacji i rusyfikacji spowodowały jednak przejście części rodzin do religii prawosławnej (np. na skutek przymusu wpisywania greko-katolików do ksiąg prawosławnych). W XIX wieku częstym zawodem Topolnickich były też funkcje w administracji skarbowej i sądowej. Kilka rodzin w XIX wieku przeniosło się do Rosji. W wieku XX istniejące rodziny pracowały w najniższych warunkach na roli szybko ulegając ukrainizacji i uważając się (niesłusznie) za rdzenną ludność ukraińską. Znaczna część rodzin, szczególnie potomków właścicieli ziemskich i urzędników kościelnych, weszła w grupę o wysokim poziomie edukacji. Nie było też jednak takich co zapomnieli o korzeniach i ulegli rusyfikacji. Znaczna część wyemigrowała do Stanów i Kanady gdzie tworzą imigracje (niesłusznie) ukraińską (pomimo de facto wołoskich i polskich korzeni). Przeważająca część żyjących w wieku XX to patrioci i społecznicy, ludzie nauki, kultury, lekarze, profesorowie różnych dziedzin, prawnicy.

Topolniccy brali udział w Powstaniu Styczniowym - np. Józef Topolnicki był "organizatorem" w okręgu lwowskim, a także Maria i Paulina Topolnickie ze Lwowa, które przenosiły meldunki, broń i szyły mundury. Topolniccy walczyli też w Legionach Piłsudskiego, na frontach I i II Wojny Światowej (np. w bitwie nad Niemnem czy w lotnictwie alianckim) a także w AK.

Do niechlubnych kart zalicza się wstąpienie pojedynczych osób o nazwisku Topolnicki do AL, ruchów komunistycznych, współpracy z Moskwą a nawet istnieje zapis o Topolnickim pracującym w NKWD (w większości nie są znane połączenia tych osób z rodziną, lub nazwisko wydaje się niepewne).

W 2007 roku na Uniwersytecie Gdańskim miała miejsce obrona pracy doktorskiej p. Moniki Chojnackiej dot. archiwum jednej z gałęzi rodziny Topolnickich, wiele danych z akt ziemskich przemyskich czy ksiąg metrykalnych zawarte na tej stronie były zbierane właśnie do tej pracy, następnie uzyskano jednak wiele obszernych materiałów znacznie poszerzających zebrany do pracy materiał. Wykorzystano też opracowanie Sagi Rodu Topolnickich h. Sas, autorstwa Tadeusza Topolnickiego z Krakowa, dotyczącej jednej z gałęzi.

W XIX wieku notowana na Wołyniu w grupie zasług wojskowych Topolnickich herbu Ogończyk. [DAŻO 146-1-337]
Bronisław Topolnicki z Sanoka, studiujący w 1883 na UJ pieczętował się herbem Korczak [SCUI]
Nie jest wykluczone powstanie niezależnie rodzin o tym nazwisku, stanu chłopskiego, mieszkańców Topolnicy i okolic.


Na stronie osób noszących od urodzenia nazwisko Topolnicki jest obecnie ok: 1200. Szacuje się, że w historii osób urodzonych w tych rodzinach mogło być ok 2000.Redaktorzy strony
* Redakcja Genealogii Polaków
Osoby współpracujące przy budowie strony
* dr Monika Chojnacka
* Marcin Niewalda
* Wojciech Topolnicki
* Wiktor Garus
* Ewa Micza


Drzewo genealogiczne

 

 

(Dla czytelności drzewa każdy potomek jest umieszczony w jednej linijce. Z tego powodu część strony zawierające drzewa genealogiczne może wychodzić poza prawy margines (wiersze nie są łamane, używaj dolnego paska przesuwu)).

Topolniccy h. Sas

Skrót: ATzG - Archiwum Topolnickich z Gdyni (numeracja dokumentacji za: Chojnacka Monika, Rodzina Topolnickich h. Sas w świetle ich archiwów rodowych, praca doktorska na Uniwersytecie Gdańskim 2007, G - dokumenty rodowe, S,JW,K,F,M - dokumenty indywidualne, P - odpisy AZPrzem)

Grupa główna - Kulczyce

Grupa wywodząca się z Topolnicy. Jeszcze w XVIw po sprzedaży Topolnicy kupuje części w Kulczycach. Prawdopodobnie spokrewnieni w linii męskiej z Kulczyckimi, być może też Turzańskimi. Przydomki "Ząb" "Zub" "Żuk" "Oleskowicz" "Oleszkowicz". Z powodu niezgodności dokumentów istnieje potrzeba ponownego przeanalizowania źródłowego 4 pokoleń potomków Onyska Topolnickiego (III pokolenie) 1 Demko Topolnicki h. Sas ur. ok. 1520 `=2 Miśko (Waśko) Topolnicki, 1581 Paweł Turzański zlicytował jego zastawione dobra, 5.5.1585 zapisuje oprawę żonie , 1604 nabył dobra w Kulczycach od Michała Koblańskiego +(1585) Fenna "Taras" Kulczycka, ojciec: Fedko; wniosła w posagu ziemie w Kulczycach [Ewangeliarz Isajski; Odparcie nagany szlachectwa Jana Topolnickiego CDIAL 165-3-4666]] |=3 Onysko Topolnicki ur. ok. 1586, 21.1.1609 zapisuje oprawę swojej żonie , 21.1.1613 otrzymuje od Iwanka Kulczyckiego dobra w Kulczycach +(do 1609) Marusia Jaworska "Dawidowicz" ojciec: Iwan [Odparcie nagany szlachectwa Jana Topolnickiego CDIAL 165-3-4666] | `=4 Waśko Topolnicki, ur. ok. 1610, pop, 1648 w regestrze szlachty przemyskiej, 11.9.1662 sejmik deputacki w Wiszni, + Anna Kulczycka, ojciec: Dymitr [Ewangeliarz Isajski; Reg. szlach.przem. na okazowaniu pod Medyką 28.9.1648 w: AGZ t. XXI s. 31] | |=5 Pelagia Topolnicka, 1708 zastawiła do wykupu Samuelowi Dubrawskiemu i Andrzejowi Turzańskiemu dziedziczne role brzyszkowskie + Sielecki [ewangeliarz isajski] | |=5 Ewa Topolnicka, 1708 zastawiła do wykupu Samuelowi Dubrawskiemu i Andrzejowi Turzańskiemu dziedziczne role brzyszkowskie + Sielecki [ewangeliarz isajski] | |=5 Anna Topolnicka | |=5 Fenna (Senia) Topolnicka, 1708 zastawiła do wykupu Samuelowi Dubrawskiemu i Andrzejowi Turzańskiemu dziedziczne role brzyszkowskie + Horodyski [ewangeliarz isajski] | |=5 Teodoria Topolnicka | |=5 Marianna Topolnicka ur. ok. 1640 (prawdop. [Mat.]) + Grzegorz Borecki | | `=6 Teodor Borecki ur. ok. 1670 + Zofia Jaworska [Mat.] | | `=7 Szczepan Borecki, ur. ok. 1700, legit. szlach. 1782 [Mat.] | |=5 ?? Topolnicki | | `=6 Jan Topolnicki, 1676 cesja ziemi w Kulczycach na rzecz córki kuzyna Pawła: Marianny [AZP-1676] | `=5 Jan Topolnicki, ur. ok. 1640 (poświadczenie 1662, 1670 ), zm. przed 1699, w 1670 podał informacje o sejmiku w Wiszni do akt przemyskich grodzkich, prawd. dziedzic w Kulczycach, + Anna Dobrzańska [certyfikat CDIAL 165-3-4666] | |=6 Paweł Topolnicki + Maria Kulczycka [AZP-1676; AZP-1688; Ewangeliarz Isajski] | | `=7 Marianna Topolnicka, ur. ok. 1630, dzierżawi grunty w Kulczycach 1676 +(przed 1676) Mikołaj Popiel "Oleszkowicz" [AZP-1676; AZP-1688; Ewangeliarz Isajski] | |=6 Piotr Topolnicki, ur. 1681, zm. 1766 Czukiew, właściciel części w: Kulczyce , 1699 potwierdzenie posiadania ziemi "Tarasowiąt" w Kulczycach, 1713 donacja dla Stanisława i Samuela Kulczyckich, przed 1738 sprzedał część w: Kulczyce i przeniósł się do wsi: Czukiew pozostając tam diakonem do śmierci + Teodozja Kropiwnicka (1-v. ??) [CDIAL 165-3-4666; Ewangeliarz isajski...] | | |=7 Jan Topolnicki ur. ok. 1710, zm. przed 1782 + Maria Strzelbiecka | | | |=8 Jakub Topolnicki ur. ok. 1730, mieszkał Zagwoździe, 1782 legit. szlach. + Anna Plekańska (Piekańska, Plekocińska) | | | | |=9 Grzegorz Topolnicki chrz. 30.1.1755 Buchowice, zm. 20.4.1820, paroch gr-kat. Michalewice, Ryczychowice, prawd. infirmował metrykę chrztu Antoniego Topolnickiego w 1811 Isaje, 1812 mieszkał Ryczychowice + Maria Kunczykiewicz (Kuczyńska), zm. 1824 Haliczanów [CDIAL 134-1-1233; List do Dionizego od brata z 22.12.1824] | | | | | |=10 Jan Topolnicki ur. 5.2.1781 Michalewice, zm. 1849, 1846 mandatariusz w Kluwince + Helena Ziemieniecka [Sprawa o wypłacenie wiana po Eleonorze Winnickiej Oss 141-II-750] | | | | | | `=11 Maria Topolnicka, ur. ok. 1820 +(28.8.1849 Kluwińce) Jan Kotowicz, alumn Seminarium Generalnego, "teolog" [List Jana Topolnickiego do Dionizego z 13.8.1849] | | | | | |=10 Stefan Topolnicki, ur. ok. 1780, kapelan pułkowy w Reg. Biańskim | | | | | |=10 Antoni Topolnicki, ur. ok. 1780 [f=17348]Michalewice[/f], zm. po 1814, kapelan w 58 Pułku Piechoty austr | | | | | |=10 Teodor Topolnicki, ur. ok. 1780, zm. po 1814, (1814 chrzestny Katarzyny Topolnickiej, c. Bazylego) + Katarzyna Hryniewiecka. | | | | | |=10 Marianna Topolnicka, ur. ok. 1780, zm. ok. 1818, (chrzestna Ignacego Topolnickiego w Rabczycach) +(ok. 1810) Mikołaj Miszkiewicz (1-v. Magdalena Angela Gromnicka, c. Zofia 1804, Elżbieta 1805) [List Mikołaja do Dionizego z 22.12.1824, par.Szczerzec.gr-kat] | | | | | | |=11 Julia Miszkiewicz (możliwe, że córka Mikołaja z I małżeństwa) [List Mikołaja Miszkiewicza do Dionizego z 22.12.1824] | | | | | | |=11 Barbara Miszkiewicz, ur. 10.12.1814 Szczerzec 5, zm. 5.3.1818 na tyfus [par.Szczerzec.gr-kat] | | | | | | |=11 Józef Miszkiewicz, ur. ok. 1815, zm. 29.9.1816 Szczerzec 5 [List Mikołaja Miszkiewicza do Dionizego z 22.12.1824; par.Szczerzec.gr-kat] | | | | | | |=11 Michał Miszkiewicz, ur. 13.6.1817 Szczerzec 5 [par.Szczerzec.gr-kat] | | | | | | `=11 Mikołaj Miszkiewicz [List Mikołaja Miszkiewicza do Dionizego z 22.12.1824] | | | | | |=10 Rozalia Topolnicka ur. ok. 1795 Michalewice +(ok. 1809) Bazyli Topolnicki, ojciec: Jerzy, matka: Zofia Jaworska | | | | | `=10 Dionizy Bonawentura Topolnicki ur. 39.03.1772 Michalewice, zm. 30.09.1853 + Maria (Julia) Zawadzka (Zadorecka), zm. po 1820, ojciec: Teodor, matka: Julia Zadarecka (?) | | | | | |=11 Paulina Topolnicka, ur. ok. 1815, zm. 9.1886 Lwów, brała udział w Powstaniu Styczniowym, była na służbie u księżnej ??, [KEK (za: Dziennik Polski 1886/210)] | | | | | |=11 Julian Topolnicki ur 7.6.1822 Kabarowce (Kobarowice), 1849 zarządca lasów, adiunkt cassa parsimonialis, urzędnik banku, mieszkał: Lwów 3960,366 +(przed 1869) Tekla Honorata Dębska, ojciec: Karol, matka: Joanna Węgierkiewicz | | | | | | |=12 Joanna Karolina Julia Topolnicka, ur. 20.8.1849 Milatycze, par. Wołków [par.] | | | | | | |=12 Władysław Marian Topolnicki, ur. 2.12.1852 (Ferdynand Trzemeski adiunkt cassa pars. i Honorata Kajdosz), zm. 12.12.1852 Lwów, par. św. Andrzej [par. za CDIAL] | | | | | | |=12 Julian Topolnicki, zmarł 1899, mieszkał: Bochnia, Lwów, Tymczasowy sekretarz Zakładu Ciemnych | | | | | | |=12 Marian Antoni Franciszek Topolnicki, ur. ok. 1856, zm 25.6.1904 Lwów (samobójstwo), zastępca fabryki nafty Fabicha i Stawarskiego, mieszkał Lwów ul. Staszica 8 | | | | | | `=12 Stanisława Teresa Julia Topolnicka, ur. 15.10.1869 Lwów +(14.1.1893 Lwów, par. św. Andrzeja) Rudolf Zuber, ur. 13.9.1856 Orlath, Transylwania, ojciec: Gustaw, matka: Julia Habenstrein von Schowburg; nauczyciel filozofii [par.] | | | | | | `=12 Stanisław Rudolf Zuber, ur. 14.10.1893 Lwów, geolog w Polsce, Rosji na Bałkanach [Łoza S., Czy wiesz kto to jest, wyd. 1924] | | | | | |=11 Anna Topolnicka | | | | | |=11 Marianna Topolnicka, uczestnik powstania styczniowego ze Lwowa, uczestniczka bitwy pod Kobylanką, przewoziła A. Jeziorańskiego, oraz broń i pisma do gen. Wysockiego [KEK] | | | | | |=11 Jan Topolnicki, ur. 1832 Kabarowce, zm. 10.1902 Lwów, powstaniec styczniowy, dow. kompanii 3 pułku piechoty, organizator Lwowa, dyrektor Banku Budowniczego, autor mapy RP, członek Tow. Hist., wynalazca środka przeciwko wilgoci w mieszkaniach [KEK, Grabiec J. Rok 1863; Wizerunki uczestników powstania styczniowego : 1863-4. Ser. 2 i 3.; Księga Pamiętkowa Towarzystwa "Bratniej Pomocy" Słuchaczów Politechniki we Lwowie] | | | | | |=11 Magdalena Topolnicka, guwernantka w m. Swarzewy w dobrach dziekana Piaseckiego | | | | | | |=12 Klemens | | | | | | `=12 Zofia + Dąbrowski | | | | | `=11 Józef Topolnicki ur. 19.3.1835 Dobrostany, zm 10.8.1908 Jarosław, poch. Tarnopol cm Mikuliniecki 3-9-6, seminarium Lwów, 1884 nadinspektor podatkowy Gródek Jagielloński, powstaniec styczniowy w oddz. Horodyńskiego, 21.2.1864 walczył w bitwie opatowskiej + Hanna Bielska h. Jelita, ojciec: Wojciech, matka: Wiktoria Rosacińska (Rożańska); właścicielka dóbr Ostra Mogiła i Iwanówka w pow. skałkowskim w Galicji [KEK; Szematyzm; par.Tarnopol.rz-kat] | | | | | |=12 Józef Wojciech Topolnicki, ur. 14.3.1873, Husiatyn, zm. 12.2.1945 Kraków , dr medycyny, płk. WP, dyr. Szpitala im. św. Łazarza w Krakowie, poch. Kraków cm. rakowicki +(1)(3.8.1901 Tarnopol[par.AGAD]) Alfonsyna Sylweria Zolner (Zollner), ur. 2.6.1887, zm 27.1.1923, ojciec: Karol, matka: Amalia Totzauer poch. Przemyśl grobowiec nr 10b-4-22 +(2) Anna Milutina [CSUI] | | | | | | |=a13 Maria Helena Topolnicka ur 12.8.1902 zm 1986 +(20.7.1923 Przemyśl) Witold Pawłowski [par.Tarnopol] | | | | | | |=a13 Tadeusz Topolnicki ur. 27.8.1910 zm. 20.2.1998 | | | | | | | |=14 Barbara Topolnicka - lekarz | | | | | | | `=14 Ewa Topolnicka | | | | | | `=b13 Kazimierz Józef Topolnicki ur. 1924, zm. 15.10.2016, inż. budownictwa wodnego, żołnierz AK, poch. Kraków, cm. Rakowicki [nad. Wojciech Topolnicki] | | | | | | `=a14 Michał Topolnicki 5.10.1949 prof. dr.hab. Polit. Gdańskiej Wydział Hydrotechniki, 1974 nauczyciel akademicki w PG + Krystyna Borysiak ur. 1949 w Gdyni, radca prawny, abs.uniw. im. M. Kopernika w Toruniu, 1974 | | | | | | |=15 Wojciech Topolnicki, ur. 1975 Gdańsk, finansista, abs. Politechniki Gdańskiej i ESC Rouen + Dorota Joanna Glinka, ur. 1971 Gdańsk, pedagog, abs. Uniwersytetu Gdańskiego i ESC Rouen | | | | | | | |=16 Łukasz Topolnicki, ur. 2002 Warszawa | | | | | | | `=16 Julia Topolnicka, ur. 2004 Warszawa | | | | | | |=15 Maria Anna Topolnicka, ur. 1977 Gdańsk, filolog, abs. Uniwersytetu Gdańskiego + Andrew Kirby, ur. 1977 Floryda, inż. energetyk | | | | | | | `=16 Olivia Kirby, ur. 2005 Floryda | | | | | | `=15 Róża Topolnicka 1986 Karlsruhe | | | | | |=12 Cecylia Maria Helena Topolnicka ur. 1875 zm 1940 +(7.9.1901 Tarnopol) Jan Józef Wiktor Pammer-Topolnicki, matka: Karolina Pammer [par.Tarnopol.rz-kat] | | | | | | `=13 Jan Józef Topolnicki, ur. 1.8.1902 Tarnopol 638 + Magdalena [par.Tarnopol] | | | | | | `=14 Krystyna Topolnicka | | | | | |=12 Maria (Maryla) Topolnicka, ur. 15.8.1877, zm. 16.12.1909 Jarosław, poch. Tarnopol + ?? Fechter, dyrektor szpitala [nagrobek, razem z Józefem Topolnickim - powstańcem 1863; Kurjer Lwowski 18.12.1908] | | | | | | `=13 Wiktoria ?? | | | | | |=12 Jadwiga Topolnicka ur. 1879 + Szedłowski | | | | | | `=13 (dzieci) | | | | | |=12 Stanisław Topolnicki ur. 1886 | | | | | `=12 Władysława Anna Topolnicka 27.7.1882 Gródek Jagielloński [akt ur. za: par.] | | | | |=9 Szymon Topolnicki ur. ok. 1750 (Zagwoździe) | | | | | |=10 Piotr Topolnicki | | | | | |=10 Grzegorz Topolnicki | | | | | |=10 Jan Topolnicki + Anna Wolżeńska | | | | | `=10 Andrzej Topolnicki ur. ok. 1780 + Anastazja Rurkiewicz | | | | | |=11 Jan Topolnicki | | | | | `=11 Piotr Topolnicki ur. ok. 1810 - dziedzic Topolnicy | | | | |=9 Gabriel Topolnicki (Zagwoździe) | | | | |=9 Jakub Topolnicki, ur. 1754, 1832 paroch gr-kat. Zagwoździe [Szematyzm 1832 diec. lwow. 1832 >] | | | | `=9 Franciszek Topolnicki | | | | |=10 Kunegunda Topolnicka | | | | `=10 Jan Topolnicki + Anastazja Turowska | | | |=8 Szymon Topolnicki, 1782 legit szlach. | | | |=8 Gabriel Topolnicki, 1782 legit szlach. | | | `=8 Grzegorz Topolnicki, 1782 legit szlach. | | |=7 Grzegorz Topolnicki, zm. po 1782, 1782 legit szlach. | | `=7 Jerzy Topolnicki "Iwaszkowicz", ur. 22.4.1738, chrz. 22.4.1738 Czukiew (chrzestni: Teodor Pak, Marianna Byczyczka) , zm. 7.2.1812 Isaje 87 , paroch gr-kat. Isaje, legit. szlach. 1782 + Zofia Jaworska "Czerwakowicz", ur. ok. 1753, zm. 3.5.1828 Topolnica 75, ojciec: Bazyli (paroch w Isajach, s. Hrycia), matka: Maria [certyfikat szlachectwa, odpis aktu chrztu syna: Jana, CDIAL 165-3-4666; CDIAL 165-3-4668, ewangeliarz isajski; CDIAL 165-6a-39-324] | | |=8 Maria Topolnicka, ur. ok. 1776 +(7.5.1791 Isaje ) Stefan Matkowski, ur. ok. 1769, ojciec: Samuel, matka: Barbara Dwernicka [par.] | | |=8 Bazyli Topolnicki, ur. 1777 , zm. 20.6.1844 Rabczyce , proboszcz Kulczyce, 1801-1844 Rabczyce, leg. szlach 1784 +(ok. 1809) Rozalia Topolnicka ur. 1795 Michalewice, zm. po 1856, ojciec: Grzegorz, matka: Maria Kunczykiewicz [Szematyzm gr-kat 1830, 1835; Dokumenty spadkowe; akt zgonu; CDIAL 134-1-1233, CDIAL 165-3-4666; CDIAL 165-3-4668; CDIAL 165-6a-39-324] | | | |=9 Antoni Topolnicki, chrz. 9.11.1811 Rabczyce 2 , 1831 student filozofii Sem. Gr-Kat we Lwowie, 1844,1855 pleban w: Janczyn, obw. brzeżański +(1836) Eleonora Winnicka, zm. przed 1844, ojciec: Jakub (paroch w: Wołków), matka: Anna [Oss. 141-2-1089; Schematyzm kleru gr-kat 1831; CDIAL 165-3-4667] | | | | |=10 Albina Topolnicka [Oss. 141-2-1089] | | | | `=10 Henryk Józef Topolnicki, chrz. 13.11.1837 Wołków 73 pow. przemyślański, 1884 sędzia ziemski w Chodorowie, 1898 radca sądu powiatowego w Lutowiskach, +(15.9.1868 Złoczów ) Ludmiła Karolina "Pyszniak" Bielińska, rodzice: Roman i Antonina Orthner [par.Złoczów.rz-kat] | | | | |=11 Henryk Artur (lub Henryk Antoni) Topolnicki, ur. 7.7.1869 (Wiki błędnie 1864) Złoczów, zm. 1920 Tarnopol, muzyk, studiował na Uniwersytecie Lwowskim, kompozytor utworów fortepianowych i pieśni np. "Oj try szlachi", praktykował zawód prawniczy w Tarnopolu [CDIAL 165-3-4667; par.Złoczów.rz-kat.CDIAL 618-2-2174; Encyklopedia ukrainoznawstwa, Paryż 1955-2003] | | | | |=11 Włodzimierz Alfred Topolnicki, ur. 11.9.1870 Złoczów, Szlaki 19, chrz. zapisany 1.3.1879 [CDIAL 165-3-4667] | | | | |=11 Eugeniusz Topolnicki ur. 11.07.1872 Złoczów, Szlaki 19, chrz. zapisany 1.3.1879 , zm. 1915 Wiedeń +(10.10.1912 Lwów, św. Mikołaj) Stanisława ?? 1896-1931 [CDIAL 165-3-4667] | | | | | `=12 Adam Topolnicki ur. 28.11.1914 Wiedeń, zm. nagle 02.01.1985, poch. Przeworsk + Eustachia Chlipp | | | | | |=13 Ewa Topolnicka + Leszek Szpytna | | | | | | |=14 Wioletta Szpytna + ?? Lasek | | | | | | | `=15 4 dzieci | | | | | | |=14 Jacek Szpytna | | | | | | | `=15 2 dzieci | | | | | | |=14 Aleksandra Szpytna + ?? Cużytek | | | | | | | `=15 4 dzieci | | | | | | `=14 Sylwester Szpytna | | | | | | `=15 2 dzieci | | | | | |=13 Andrzej Topolnicki, ur. 6.8.1944 Lwów, zm. 26.5.2002, poch. Przeworsk + Anna Lach | | | | | | `=14 Bogusław Topolnicki | | | | | | `=15 .dzieci | | | | | |=13 Krystyna Topolnicka + Eugeniusz Zdunkiewicz | | | | | | `=14 Beata Zdunkiewicz + Wacław Drabik | | | | | | |=15a Dominika Pieprzyk ur. 1987 | | | | | | `=15b Angelika Drabik ur. 1994 | | | | | |=13 Urszula Topolnicka + Piotr Dziedzic, poch. Przeworsk | | | | | | |=14 Paweł Dziedzic ur. 1981 | | | | | | |=14 Anna Maria Dziedzic ur. 1983 | | | | | | `=14 Adam Dziedzic ur. 1987 | | | | | `=13 Anna Topolnicka + Ryszard Jarosz | | | | | |=14 Sebastian Jarosz | | | | | `=14 Wojciech Jarosz | | | | |=11 Edwin Leon Topolnicki, ur. 17.09.1876 Złoczów , chrz. zapisany 1.3.1879 Złoczów, Szlaki 19 , zm. 15.8.1959 Kraków, poch. Kraków, cm. Rakowicki +(8.6.1901, Tarnopol ) Władysława Fritze, ur. 27.7.1878 Złoczów, zm. 2.10.1944 Kraków c. Józefa Maksymiliana i Teresy Łucji Everard; poch. Kraków-Rakowice [CDIAL 165-3-4667] | | | | | |=12 Edwin Ignacy Topolnicki ur. 1902, zm. 16.6.1927 , słuchacz UJ, (narzeczona: Jadwiga Domańska) | | | | | |=12 Tadeusz Topolnicki, ur. 05.06.1903 Tarnopol zm. 16.07.1995 Kraków, legionista, kawaler orderu za wojnę 1920 i in., poch. Kraków-Rakowice +(14.10.1935 Kraków ) Maria Jaroszewska, ur. 14.09.1905 Jaśniszcze k. Brodów, zm. 19.02.1994 Kraków, ojciec: Kazimierz, matka: Bronisława Stecka, | | | | | | |=13 Ewa Topolnicka ur. 1937 Kraków + Waldemar Niewalda, ur. 1940 Warszawa architekt | | | | | | | `=14 Marcin Niewalda, ur. 1969 + Ewa Kościelniak ur. 1968 | | | | | | `=13 Barbara Topolnicka, ur. 1938 + Andrzej Pawłowski | | | | | | |=14 Jan Pawłowski | | | | | | |=14 Adam Pawłowski | | | | | | `=14 Maria Pawłowska + Dariusz Saletnik | | | | | | |=15 Ada Saletnik | | | | | | `=15 Mateusz Saletnik | | | | | |=12 Jan Topolnicki, ur. 14.10.1904 Hulcze, par. Waręż, zm. 1975, Medal Niepodległości + Maria Świtalska [CAW] | | | | | | |=13 Jerzy Topolnicki, zm. 1.11.2016, poch. Kraków Rakowice + Małgorzata Wit | | | | | | | |=14 Łukasz Topolnicki | | | | | | | `=14 Joanna Topolnicka | | | | | | `=13 Hanna Topolnicka + Jan Skąpski | | | | | | `=14 Natalia Skąpska | | | | | |=12 Adam Topolnicki, ur. 18.12.1905 Hulcze zm. 2.6.1977, radny Nowej Soli +(29.3.1937 prawd. Warszawa) Zofia Gałkowska, ur. 5.2.1900 Firlejówla, Lublin, zm. 13.3.1977, ojciec: Jan, matka: Maria Pomoroska, nauczycielka w: Warszawa, Nowa Sól [Topolnicki T. Saga...] | | | | | `=12 Juliusz Topolnicki, ur. 22.08.1914 Jordanów, zm. 1943 zabity przez hitlerowców na ul. Urzędniczej w Krakowie, członek GL, harcerz 6 KDH im Traugutta a potem 6 szczepu Leśni Ludzie w Krakowie > + Aniela Wojciechowska | | | | | |=13 Juliusz Wojciech Topolnicki + Agnieszka Sikora | | | | | | |=14 Kacper Topolnicki | | | | | | |=14 Julia Katarzyna Topolnicka | | | | | | `=14 Alicja Natalia Topolnicka | | | | | `=13 Ludmiła Topolnicka, zm. 24.7.2012, poch. Kraków Rakowice + Zbigniew Siwor | | | | | |=14 Grzegorz Siwor | | | | | `=14 Maciej Siwor | | | | `=11 Olga Antonina Topolnicka, ur. 13.11.1880 Złoczów, (akt 1882 rz-kat), zm. 1964, poch. Łask +(8.9.1906 Tarnopol) Walery Maksymilian Grudnicki, ur. 8.4.1873 Jarosław, ojciec: Aleksander Antoni, matka: Julia Dorożyńska; asystent pocztowy [CDIAL 165-3-4667; par.Złoczów.rz-kat] | | | | |=12 Jerzy Grudnicki ur. 1912, zm. 1979, poch. Łask; kpt. dypl. 1939 Dolina Dunajca, 1940 Workuta, 1942 Kazachstan, 1944 Monte Cassino, Ankona, Bolonia + Jolanta Patryn (włoska rodzina Patroni) [nad. Jan Grudnicki] | | | | | `=13 Jan Grudnicki | | | | `=12 Zofia Grudnicka, ur. 1909, zm.1985, poch. Łask + Tadeusz Bal z Hoczwi h. Gozdawa, ur. 1888, zm. 1967, absolwent Uniwersytetu Wiedeńskiego, dyrektor szpitala w Łasku [nagrobek] | | | | `=13 Ewa Ball + ?? Leer | | | | `=14 James Leer | | | |=9 Ignacy Topolnicki, ur. 27.10.1813 Rabczyce 2 (chrzestna: Maria Topolnicka c. Grzegorza), ksiądz, administrator dóbr (parafii gr-kat?) w Damaszowie, żółk. [par.; CDIAL 165-3-4666] | | | |=9 Michał Topolnicki, ur. 19.6.1814 Rabczyce 2 (chrzestny Antoni Topolnicki s Grzegorza), urzędnik cyrkuralny przy Tabuli Krajowej, Lwów, diurnista magisterialis +(28.2.1834 Lwów. par. św. Mikołaja) Józefa Pokorna, ojciec: Jan, matka: Marianna Scheib [CDIAL 165-3-4666; AGAD 301-1-831] | | | | `=10 Józef Topolnicki, ur. 17.8.1843 Lwów, par. św. Piotra i Pawła, urzędnik cyrkuralny przy Tabuli Krajowej, Lwów [CDIAL 165-3-4666; CDIAL 165-3-4667] | | | |=9 Tekla Topolnicka, ur. ok. 1814, pracowała i mieszkała u Zuberów, mieszka: Stryj +(27.10.1835 Rabczyce 2) Jan (Józef) Ilnicki, ur. ok. 1813 [CDIAL 165-3-4667; par.Rabczyce.gr-kat] | | | | `=10 ?? (córka) | | | |=9 Katarzyna Julia Topolnicka. ur. 24.8.1815 Rabczyce 2, zm. 6.9.1816 Rabczyce 2 (chrzestny: Teodor Topolnicki) [par.] | | | |=9 Katarzyna Topolnicka. ur. 21.8.1816 Rabczyce 2 (chrz. Mikołaj Miszkiewicz), zm. 6.10.1855 Łastówki 55 +(przed 1837) Grzegorz Żywczyn, ur. 1811 Hruszów, zm. 24.3.1887 Łastówki 58, ojciec: Aleksy, matka: Anna Iwaniszyn; wikary gr-kat w: Kropiwnik Stary, kapelan w: Bystrzyca, paroch w: Łastówki [par.; CDIAL 165-3-4666; CDIAL 165-3-4667; inf. rodzinne Jana Bartelskiego; Spis mieszkańców Łastówki (skan z natury w arch. GP)] | | | | |=10 Julia Barbara Żywczyn, ur. 29.11.1841 Bystrzyca, par. Podbuż 103 + Antoni Vacek (Wacek) [par.Podbuż.gr-kat] | | | | |=10 Anna Paulina Żywczyn, ur. 21.12.1843 Bystrzyca, par. Podbuż, zm. 1873 Drohobycz (na tyfus), nauczycielka [par.Podbuż.gr-kat] | | | | |=10 Wiktoria Aniela Żywczyn, ur. 18.12.1845 Bystrzyca, par. Podbuż +(24.2.1870 Łastówki) Władysław Gwozdecki, ojciec: Jan (paroch w: Wołosianka Wielka) [par.Podbuż.gr-kat; par.Łastówki.gr-kat] | | | | |=10 Klementyna Maria Żywczyn, ur. 8.2.1849 Bystrzyca, par. Podbuż +(29.10.1873 Łastówki) Leon Korosteński, ur. 1846, gr.seminarium duchowne w: Chełm, paroch gr-kat, ojciec: Antoni (ur. 1816, paroch) [par.Podbuż.gr-kat; par.Łastówki.gr-kat] | | | | |=10 Olimpia Żywczyn, ur. 22.11.1852 Łastówki 55, zm. 28.1.1925, po ślubie przeniosła się z mężem do Przemyśla +(10.8.1876 Łastówki) Władysław Ulanowski, ur. 1849 (rz-kat), zm. 1909, urzędnik pocztowy w: Przemyśl [par.Łastówki.gr-kat] | | | | | |=11 Zofia Antonina Ulanowska, ur. 27.9.1894 Przemyśl, zm. 1980, po 1920 w: Warszawa, studentka UJ, UW i Uniwersytetu Wiedeńskiego + Zygmunt Bartelski, ur. 1894, zm. 1941, 1919-20 radiotelegrafista radiostacji stałej w: Przemyśl [SCUI] | | | | | | `=12 Lesław Bartelski, ur. 1920, zm. 2006 + Maria Halina Zembrzuska, ur. 1917, zm. 1998 | | | | | | `=13 Jan Bartelski, prof. nauk fizycznych w: Warszawa | | | | | |=11 Emilia Ulanowska, ur. 1878 Przemyśl, zm. 16.7.1946 Dzierżoniów, w czasie II wojny wywieziona, wraz z siostrą Władysławą i siostrzeńcem Zygmuntem do Kazachstanu + Lucjan Mieczysław Malicki, ur. 1873, zm. 1940 rozstrzelany przez Sowietów, sędzia ze Lwowa, jest na Ukraińskiej Liście Katyńskiej | | | | | |=11 Stanisława Ulanowska, ur. 1883 Przemyśl, zm. 25.5.1932 Sambor + Stanisław Bartkiewicz | | | | | `=11 Władysława Ulanowska, ur. 1885 Przemyśl, zm. 23.1.11977 Częstochowa + Bronisław Ślósarek | | | | |=10 Elżbieta Żywczyn, ur. 20.4.1854 Łastówki 55, zm. 13.2.1837 Złoczów +(16.9.1879 Łastówki) Adam (Władysław) Bartkiewicz, (rz-kat), prawnik w: Podbuż [par.Łastówki.gr-kat] | | | | |=10 Malwina Żywczyn | | | | `=10 Maria Eleonora Żywczyn, ur. 2.2.1851 Łastówki 55 + ?? Kobzło [par.Łastówki.gr-kat] | | | | `=11 Halina Kobzło | | | |=9 Atanazy Topolnicki, ur. 5.3.1818 Rabczyce 2, mieszka: Orów, cyr. samborski [par, CDIAL 165-3-4667] | | | |=9 Mikołaj Topolnicki, ur. 18.6.1820 Rabczyce 2, zm. 17.11.1821 Rabczyce [CDIAL 165-3-4667; par.Rabczyce.gr-kat.APPrzem] | | | |=9 Konstanty Topolnicki, ur. 25.5.1821 Rabczyce 2 [par.Rabczyce.APPrzem] | | | |=9 Rozalia Topolnicka, ur. 25.1.1823 Rabczyce 2 [CDIAL 165-3-4666; CDIAL 165-3-4667; par.Rabczyce.gr-kat.APPrzem] | | | |=9 Mikołaj Topolnicki, ur. ok. 1924, zm. 5.11.1830 Rabczyce 2 [par.Rabczyce.gr-kat.APPrzem; CDIAL 165-3-4666] | | | |=9 Jan Topolnicki, ur. 8.10.1825 Rabczyce 2, lekarz, adjunkt przy Deputacji Galicyjskiej +(1)(7.2.1858 Lwów, św. Anna) Anna Pasławska, ur. ok. 1829 (1836) Hucisko, zm. 13.10.1869 Lwów, św. Andrzeja, ojciec: Daniel, matka: Katarzyna Kilich +(2)(19.3.18711) Katarzyna Buczkowska, ojciec: Marcin, matka: Teresa Ostrowska [CDIAL 165-3-4666; CDIAL 165-3-4667; par.Rabczyce.APPrzem; par.Lwów.św.Anna.rz-kat] | | | |=9 Sylwester Topolnicki, ur. 15.3.1827 Rabczyce 2 [CDIAL 165-3-4666; CDIAL 165-3-4667; par.Rabczyce.APPrzem] | | | |=9 Barbara Topolnicka, ur. 26.12.1829 Rabczyce 2 [CDIAL 165-3-4666; CDIAL 165-3-4667; par.Rabczyce.APPrzem] | | | |=9 Anna Topolnicka, ur. 13.12.1830 Rabczyce 2 +(16.5.1852 Łastówki) Józef Mussakowski, ojciec: Jan (paroch w: Strzyłki), matka: Maria Kondrowicz; utrzymujący biuro podatkowe w: Lubaczów [CDIAL 165-3-4666; CDIAL 165-3-4667; par.Rabczyce.APPrzem] | | | |=9 Piotr Topolnicki, ur. 5.6.1833 Rabczyce [CDIAL 165-3-4666; CDIAL 165-3-4667; par.Rabczyce.APPrzem] | | | |=9 Grzegorz Topolnicki, legit szlach. 1829 | | | |=9 Teresa Topolnicka | | | `=9 Jakub Topolnicki, ur. 1.4.1835 Rabczyce 2 (gr-kat), nauczyciel w: Straszewice, Haszczów, Lenina Wielka (1882) +(13.11.1870 Stary Sambor rz.-kat.) Paulina Fritz, ur. 1839 Turka, zm. 1902, ojciec: Ignacy, matka: Anna Jurkiewicz; poch. Sambor, tercjarka franciszkańska [par.Rabczyce.gr-kat.APPrzem; Nagrobek, AGAD, Szematyzm] | | | |=10 Bronisław Topolnicki, ur. 20.10.1871 Straszewice [CDIAL 165-3-4667] | | | `=10 Stanisław Topolnicki, ur. 11.3.1874 Straszewice [CDIAL 165-3-4667] | | |=8 Jan Topolnicki, chrz. 24.9.1784(8) Isaje , mieszka: Opaka, reprezentnat dominikalny w: Toporów, leg. szlach 1817, 1828 mandatariusz w: Toporów +(1)(18.2.1808 Isaje ) Eudoksja Jasienicka, ur. ok. 1784 (1-v. Łagodzic) +(2)(przed 1828) Maria Urycka [akt chrztu - odpis w: CDIAL 165-3-4666; CDIAL 165-3-4668; par.gr-kat.Isaje; CDIAL 165-6a-39-324; CDIAL 165-3-4667; par.Toporów] | | | |=b9 Józef Topolnicki, ur. 7.1.1828 Toporów, wyemigrował do Kanady w 1923 wraz z synami. Zginął w wypadku samochodowym ok 1928-29 + Katarzyna [CDIAL 165-3-4666] | | | | |=10 Dymitr Topolnicki ur. 1.11.1895 Probużna, zm. 28.12.1978, poch. Fort Ontario, Kanada +(1) Olga, Ukraina +(2) ??, Kanada | | | | | |=a11 ?? Topolnicka (Ukraina) | | | | | |=a11 ?? Topolnicka (Ukraina) | | | | | |=a11 ?? Topolnicka (Ukraina) | | | | | |=a11 ?? Topolnicka (Kanada) | | | | | |=a11 ?? Topolnicka (Kanada) | | | | | `=a11 Edward Topolnicki (Kanada) | | | | `=10 Antoni Topolnicki, zginął zamordowany w 1941 Pochowany w Winnipeg (Kanada) | | | |=?9 (być może) Leon Topolnicki ur. ok. 1833 [informacja od rodziny z Kanady przed 2000r] | | | `=b9 Ignacy Topolnicki, ur. 2.1.1829 Toporów, c.k. kpt obrony krajowej, urzędnik Lwowsko-Czerniowiecko-Jaskiej Kolei Żelaznej + Józefina Herman [CDIAL 165-3-4667] | | | |=10 Gustaw Adolf Ignacy Topolnicki, ur. 1.7.1866 stacja kolejowa Kranichsfeld w Styrii (ob. Rače, Słowenia), par. Schleiniz [CDIAL 165-3-4667] | | | `=10 Józef Szczepan Juliusz Topolnicki, ur. 20.8.1867 stacja kolejowa Kranichsfeld w Styrii (ob. Rače, Słowenia), par. Schleiniz [CDIAL 165-3-4667] | | |=8 Michał Topolnicki, ur. 23.5.1786 Isaje , zm. 26.3.1787 Isaje ("na kaszel i womity"), 1782 niewymieniony w certyf. szlach braci [par.] | | |=8 Katarzyna Topolnicka, ur. 10.3.1787 Isaje [par.] | | |=8 Stefan Topolnicki, chrz. 24.7.1789 Isaje , zm. 1862 , seminarium duchowne we Lwowie, od 1818 paroch w Topolnicy, 1831 dziedzic części Kopystyszczyzny w Topolnicy [TK_13278] i Horodyni, 1817 leg. szlch. + Katarzyna Czajkowska, ur. 3.3.178 Isaje, ojciec: Bazyli, matka: Anna Daszkiewicz [Par., Szematyzm gr-kat 1828,1830, akt chrztu - odpis w: CDIAL 165-3-4666; CDIAL 165-3-4668; Kurjer Warszawski 6.9.1863; ; CDIAL 165-6a-39-324] | | | |=9 Justyna Topolnicka ur. 1816 +(1.6.1845 Topolnica, świadkowie: Fedio Hryniewiecki, Piotr Topolnicki) Roch Dub | | | |=9 Katarzyna Topolnicka ur. 1819, po ślubie mieszkała w Strzyłkach +(17.1.1850) Stanisław Hyniak, ojciec: Bazyli, matka: Maria Klebow, żołnierz [par.] | | | |=9 Ludwik Bazyli Topolnicki, ur. 5.5.1819, chrz. 11.05.1820 Topolnica 75 , 1847 adm. parafii gr-kat: Krywe, dek. baligrodzki, 1852,1866 ksiądz gr.kat. Dydiowo, dek. zatwarnicki, pow. lutowiecki, 1898 paroch w: Brzegi +(29.02.1845 Topolnica) Katarzyna (Krystyna) Hryniewiecka ur. Smolniki, ojciec Szymon (paroch smeśnicki), matka: Pelagia Podłuska ze Smolników [Szematyzm kleru gr-kat 1847, 1852; GL 29.4.1852; Stenograficzne sprawozdania seyjmu krajowego... 19.4.1866] | | | | `=10 Klemens Topolnicki + Maria Czykaluk, ojciec: Michał (paroch w: Terpalowce), matka: Amalia Chruszczewska | | | | `=11 Helena Amalia Maria Topolnicka, ur. 15.12.1898 Sambor, chrz. Lwów [par. CDIAL] | | | |=9 Hilary Topolnicki ur. 27.10.1820 Topolnica 75 , 1853 Wołoska Wieś - oficjalista, 1857 Dolina, 1860 mianowany prowizorycznym kontrolerem urz. ekonom. I klasy, 1879 CK Powiatowa Komisja Szacunkowa, właściciel realności Kosów - kontroler +(6.2.1853 Wołoska Wieś, Bolechów) Sidonia Friedberg, ur. 1831, ojciec: Jan, matka: Zuzanna Friedrich [Szematyzm 1879, GL 15.2.1860] | | | | |=10 Otton Teodor Topolnicki, pocztmistrz, 1914 w Altstadt, Morawy, szukał sióstr + Jadwiga Teresa Chorzelska, ojciec: Ludwik, matka: Józefa Sypniewska [Galicyjskie Wiadomości 29.12.1914] | | | | | |=11 Aureli Edward Topolnicki, ur. 26.11.1907, chrz. 2.2.1908 Obertyn, zm. 1988 San Diego USA, kierownik szkoły w Durzyn-Wildflecken, 1951 emigracja do USA +(19.10.1934 Bolechów) Irma Saling, ur. 1.7.1914 Bolechów, ojciec: Ludwik, matka: Tekla Latyk [odpisy aktu urodzenia, ślubu, dokumenty pracy za: David Skrabania, Spuścizna Aurelego Topolnickiego na Porta Polonica] | | | | | | `=12 Otto Topolnicki, ur. 20.5.1938 Bolechów, zm. 7.5.2014 San Diego, USA, lotnik w USA + Barbara Karbarz [David Skrabania, Spuścizna Aurelego Topolnickiego na Porta Polonica] | | | | | | |=13 Adam Aureli Topolnicki, ur. 1958 | | | | | | |=13 Evelyn Topolnicka, ur. 1961 | | | | | | `=13 Teresa Topolnicka, ur. 1962 | | | | | `=11 Edward Romuald Sas-Topolnicki ur. 1.10.1909, zamordowany 1940 Katyń, podporucznik WP [CAW, Indeks ...] | | | | `=10 Zuzanna Maria Joanna Sidonia Topolnicka, ur. 3.1.1857 Dolina, chrzczona w rycie rzymsko-katolickim [Ortsfamilienbuch Dolina/Galizien 1794-1870] | | | |=9 Apolonia Topolnicka ur. 10.2.1823 Topolnica 75 , mieszkali Topolnica 75, Wykoty 114 +(24.10.1841 Topolnica) Damian "Szałko" Czajkowski h. Dębno, ur. 1821, ojciec: Jan, matka: Marianna "Dubik" Jaworska; absolwent i wykładowca Generalnego Seminarium Lwowskiego, mieszkał w Hordyni, paroch gr.kat w Wołostkowie, [akt chrztu, akt chrztu córki] | | | | |=10 Antoni Aleksander Czajkowski "Szałko" h. Dębno ur. ok. 1842, 1880 pełnił urząd Kulparkowice [Mat., List matki do Juliana Topolnickiego] | | | | `=10 Apolonia Czajkowska ur. 7.7.1867, chrz. Wykoty +(ok. 1890) Michał Trześniowski s. Jana i Joanny Niemirowicz (Didaskalii Jakimowicz), administrator parafii gr-kat w Turze [akt urodzenia Apolonii] | | | | |=11 Julian Jan Trześniowski, ur. 7.7.1892, chrz 9.7.1892 Turze | | | | `=11 Eugeniusz Trześniowski, ur. 22.12.1893, chrz 25.12.1893 Turze | | | |=9 Konstanty Topolnicki, ur. 31.5.1825 Topolnica 75 [par.] | | | |=9 Maria Topolnicka ur. 30.06.1827 +(1)(23.02.1843 Topolnica) Cyryl Leszczyński ur. 1816 s. Teodora i Barbary Staszekiwicz; absolwent Generalnego Seminarium Lwowskiego +(2)(18.2.1852 Sielec) Franciszek "Demkowicz" Dobrzański, ojciec: Mikołaj, matka: Katarzyna "Gackiewicz" Dobrzańska | | | | `=10 Klementyna Leszczyńska + Jan Szopa s. Tomasza i Tatiany Gbur; mgr. w Łubaczewie | | | | `=11 Natalia Szopa chrz. 9.10.1877, chrz. 14.10.1877 | | | |=9 Jan Topolnicki | | | |=9 Barbara Topolnicka ur. 1830 +(15.02.1854 Topolnica) Tomasz Moszczeński ur. 1820 s. Michała i Józefy Różyckiej z Łąki; żołnierz, urzędnik poborowy w Łące [par.Topolnica.gr-kat] | | | |=9 Andrzej Topolnicki ur. 1831 | | | |=9 Włodzimierz Topolnicki ur. 1835 + Emilia Śliwińska c. Teodora Grzegorza i Anny Łopuszańskiej [Par.] | | | | |=10 Maria Topolnicka ur. 16.11.1872 | | | | |=10 Halina Topolnicka ur. 16.11.1872 | | | | `=10 Józef Topolnicki + Maria Hebij, ojciec: Welunko, matka: Kornelia Kesejakniecz | | | | `=11 Eugeniusz Stefan Topolnicki, chrz. 15.8.1890 Kulczyce [CAW] | | | |=9 Teofil Topolnicki, ur. 7.8.1836 Topolnica, zm. Konstantynopol, mieszkał w Tarnowie, 1884 asystent rachunkowy urzędu skarbu w Tarnopolu +(21.2.1865 Kozowa) Teresa Kurzbauer, ur. ok. 1846, zm. 25.5.1911 Lwów, par. św. Mikołaja, ojciec: Antoni, matka: Róża Sworobecka [Szematyzm 1884; CDIAL 165-3-4666; CDIAL 165-3-4667] | | | | |=10 Bronisława Topolnicka, ur. ok. 1866, zm. 5.5.1906, poch. Lwów, cmentarz Łyczakowski, pole 60 [księga cmentarna] | | | | `=10 Władysław Antoni Stefan Topolnicki, ur. 8.6.1872 Tarnopol, 1883 uczeń II kl. gimnazjum w Tarnopolu [CDIAL 165-3-4666; CDIAL 165-3-4667] | | | |=9 Emilia Topolnicka ur. 1836, zm. przed 1845 | | | |=9 Nicefor Topolnicki, ur. 4.1843 Topolnica 43 [par.Topolnica.gr-kat.APrzem] | | | `=9 Emilia Topolnicka, ur. 15.1.1845 Topolnica 75 zm. 1888 + Teodor Lewicki s. Tomasza i Mari Taraskiewicz; paroch w Topolnicy, mieszkali Topolnica-Niedzielna 75 [par.Topolnica.gr-kat.APrzem] | | | |=10 Eustachy Lewicki ur. 12.03.1867 | | | |=10 Jan Bazyli Lewicki ur. 10.02.1870 | | | `=10 Maria Lewicki ur. 25.03.1876 Topolnica + ?? Ordyński | | |=8 Wiktoria Topolnicka, ur. 5.9.1793 Isaje 61 , zm. 1858 +(16.2.1808 Isaje ) Bazyli Ilnicki ur. 1782 Hubycze zm. 29.12.1865 Drohobycz, ks. w Isajach, Łastówkach, Hubyczach | | | |=9 Hilary Ilnicki, ur. 19.10.1810 Isaje 87, ks. W Sielcu [par.] | | | |=9 Dominika (Domicela) Ilnicka ur. 1811 Isaje +(16.12.1844 Topolnica) Tomasz Kunowski, ojciec: Adam Franciszek Ksawery, matka: Agnieszka Józefowicz; absolwent GSL, kapelan w: Bystrzyca, 1844 mieszka Topolnica 189, później: Łastówki [par.Topolnica.gr-kat; Spis mieszkańców Łastówki (skany z natury w arch. GP)] | | | |=9 Maria Ilnicka, ur. 4.1.1813 Isaje 87 | | | |=9 Jan Ilnicki + Anastazja Kulczycka | | | `=9 Rozalia Ilnicka ur. 13.6.1815 Isaje 87 +(1842 Łastówki) Michał Korosteński, ur. 1818, zm. 9.01.1900 [par.] | | `=8 Teodor Topolnicki, ur. 27.5.1796 Isaje 87 (poprz.61) , leg. szlch 1817 [CDIAL 165-3-4666; CDIAL 165-3-4668; ; CDIAL 165-6a-39-324] | | `=9 Jan Topolnicki + Anastazja Kulczycka właścicielka Kulczyc | | |=10 Paweł Topolnicki | | |=10 Stefan Topolnicki | | `=10 Syliewna Topolnicka | |=6 Helena Topolnicka, ur. ok. 1780 | |=6 Jadwiga Topolnicka, ur. ok. 1780 | `=6 Michał Topolnicki, ur. ok. 1780 + Marianna Turławowna | |=7 Jan Topolnicki | |=7 Stefan Topolnicki - dziedzic w: Kulczyce | | |=8 Paweł Topolnicki - dziedzic w: Kulczyce | | |=8 Jan Topolnicki - dziedzice w: Kulczyce | | `=8 Andrzej Topolnicki - dziedzic w: Kulczyce | `=7 Michał Topolnicki |=3 Waśko Topolnicki, 1581 zastawił dobra (zlicytował je Paweł Turzański) [Ewangeliarz Isajski] `=3 Mikołaj Topolnicki, ur. ok. 1580, 1662 potwierdza szlachectwo Jana Topolnickiego `=4 Jan Topolnicki, ur. ok. 1610, 1662 potwierdza szlachectwo Jana Topolnickiego 1. Iwan Topolnicki + Ewa 1.1. Piotr Topolnicki, 1692 użytkuje dobra w Kulczycach [AZP-1692] 1. Waśko Topolnicki, zm. po 1674 [AZP-1674] 1.1. Anna Topolnicka, 1674 darowizna od ojca w Kulczycach +(przed 1674) Dymitr Kulczycki [AZP-1674] 1. Waśko Topolnicki, zm. po 1682 + Pazja Manastyrska [AZP-1682] 1.1. Fenna Topolnicka, posag: dobra w Kulczycach +(1682) Grzegorz "Śmietanka" Kulczycki, prezbiter gr-kat. [AZP-1682; AZP187; AZP-1688; AZP-1689] 1.1.1. Jan "Śmietanka" Kulczycki [AZP-1691] 1.2. Teodozja Topolnicka [AZP-1688] 1. Jan Topolnicki, ur. ok. 1670 + Maria "Szumiło" Kulczycka [AZP-1717] 1.1. Bazyli Topolnicki ur. przed 1717 [AZP-1717] 1.2. Paweł Topolnicki ur. przed 1717 [AZP-1717] 2. Teodor Topolnicki zm. po 1717 [AZP-1717] 3. Szymon Topolnicki zm. po 1717 [AZP-1717] 4. Stefan Topolnicki zm. po 1717 [AZP-1717] 1. Andrzej "Ząb (Żuk) Oleskowicz" Topolnicki, ur. ok. 1660, zm. przed 1744 [AZP-1744] 1.1. Paweł "Ząb (Żuk) Oleskowicz" Topolnicki, ur. ok. 1690 [AZP-1744] 1.2. Jan "Ząb (Żuk) Oleskowicz" Topolnicki ur. ok. 1690, własność: Kulczyce + Marianna "Szumiło" Kulczycka [AZP-1744] 1.2.1. Stefan "Ząb (Żuk) Oleskowicz" Topolnicki, ur. ok. 1720, własność: Kulczyce [AZP-1744] 1.2.1.1. Grzegorz "Ząb (Żuk) Oleskowicz" Topolnicki, ur. przed 1744, własność: Kulczyce [AZP-1744] 1.3. Andrzej "Ząb (Żuk) Oleskowicz" Topolnicki, ur. ok. 1690, zm. przed 1744, własność: Kulczyce [AZP-1744] 1. Jan Topolnicki, ur. ok. 1670 +(1)(przed 1698) Maria Kulczycka +(2)(między 1700-1733) Anna Dobrzańska [AZP-1733] 1a.1. Piotr Topolnicki, ur. przed 1733 [AZP-1733] 1a.2. Andrzej Topolnicki, ur. przed 1733 [AZP-1733] 1a.3. Teodor Topolnicki, ur. przed 1733 [AZP-1733] 1a.4. Stefan Topolnicki, ur. przed 1733 [AZP-1733] 1b.5. Samuel Topolnicki, ur. przed 1733 [AZP-1733] 1. ?? Topolnicki 1.1. Jan Topolnicki, zm. po 1729, własność w: Kulczyce + Anastazja "Szumiło" Kulczycka [AZP-1729] 1.1.1. Szymon Topolnicki, ur. przed 1729, własność w: Kulczyce [AZP-1729] 1.1.2. Paweł Topolnicki, ur. przed 1729, własność w: Kulczyce [AZP-1729] 1.1.3. Stefan Topolnicki, ur. przed 1729, własność w: Kulczyce [AZP-1729] 1.1.4. Marianna Topolnicka + Michał "Śmietanka" Kulczycki [AZP-1729] 1.2. Teodor Topolnicki, zm. po 1729, własność w: Kulczyce [AZP-1729] 1.3. Andrzej Topolnicki, zm. po 1729, własność w: Kulczyce [AZP-1729] 1. Piotr Topolnicki, ur. ok. 1690 +(1713) Katarzyna Kulczycka, ojciec. Piotr, matka: Urszula Kamińska [AZP-1713] 1. Grzegorz "Żrubek" "Oleszkowicz" Topolnicki, ur. ok. 1670 zm. przed 1722, własność: Sielec cząstka [azp] + Ewa Sielecka [azp, CDIAL 134-1-1233; CDIAL 165-6a-28-154] 1.1. Samuel (Szmyon) Topolnicki, własności: Sielec + Katarzyna Koblańska c. Samuela i Anastazji Hordyńskiej [CDIAL 165-6a-28-154] 1.1.1. Andrzej Topolnicki, ur. ok. 1730, własności: Sielec, Fidec 1.1.2. Jan Topolnicki, ur. ok. 1730, własności: Sielec, 1782 legit. szlach s.z.przemyski [CDIAL 165-6a-28-154] 1.1.3. Grzegorz Topolnicki, leg. szlach. 1795 1.2. Jan Topolnicki +(1) Marianna Broszniowska [azp] +(2) Marianna Monastyrska 1.2.1. Stanisław Topolnicki 1.3. Andrzej Topolnicki 1.4. Piotr Topolnicki 1.5. Paweł Topolnicki 2. Piotr "Żrubek" "Oleszkowicz" Topolnicki, dziedzic dóbr w Sielcu [azp] 1. Jan Topolnicki ur. ok. 1630 zm. przed 1686 + Ewa Czajkowska, 1689 mieszkała w Kulczycach 1.1. Fenna Topolnicka 1.2. Katarzyna Topolnicka +(tuż po 1686) Aleksander Dobrzański 1.3. Piotr Topolnicki 2. Helena Topolnicka + Dymitr Popiel, zm. przed 1686 1. Jan Topolnicki, ur. ok. 1670 zm. po 1729, właściciel z braćmi ziemie w Kulczycach [azp] 1.1. Szymon Topolnicki ur. przed 1729, otrzymał z braćmi ziemie w Kulczycach 1.2. Paweł Topolnicki ur. przed 1729, otrzymał z braćmi ziemie w Kulczycach 1.3. Stefan Topolnicki ur. przed 1729, otrzymał z braćmi ziemie w Kulczycach 2. Teodor Topolnicki zm. po 1729, właściciel z braćmi ziemie w Kulczycach 3. Andrzej Topolnicki zm. po 1729, właściciel z braćmi ziemie w Kulczycach 1. Stefan "Oleszkowicz" Topolnicki, ur. ok. 1670, właściciele w Kulczycach 1746 + Katarzyna "Śmietanka" Kulczycka 1.1. Jan Topolnicki 1. Jan "Oleszkowicz" Topolnicki, wystąpienie w 1768 + Anastazja "Kozaczewicz" Jaworska [AP-1768] 1.1. Jan "Oleszkowicz" Topolnicki, wystąpienie w 1768 [AP-1768] Marianna Topolnicka, zm. po 1742 + Samuel "Oleszkowicz" Topolnicki zm. przed. 1742

Grupa - Trembowla, Probużna, Husiatyn, Tłusteńko, Sidorów

Grupa szlachecka wg oprac. Juliusza Topolnickiego wywodząca się z Kulczyc. W Probużnej od przynajmniej XVIII w. (Być może syn Demka i brat Miśka, co wynika z nabycia w tym samym roku ziemi w Kulczycach. Mógłby też być notowany w 1581 w Ewangeliarzu Isajskim jako zastawiający ziemię Pawłowi Turzańskiemu Jednak informacje o Janie nie pasują do wieku jego potomków) 1 Jan (Iwan) Topolnicki, ur. ok. 1570, 1604 kupił część w Kulczycach "Pod Głęboką" [drzewo opracowane przez Juliusza Topolnickiego, CDIAL 134-1-1233; CDIAL 165-3-4668] 1.1. Samuel Topolnicki 1.2. Stefan Topolnicki 1.3. Paweł Topolnicki 1.4. Teodor Topolnicki, ur. ok. 1650 + Anna "Tecówna" Kulczycka [CDIAL 165-3-4668] 1.4.1. Andrzej Topolnicki + ?? "Abramowicz" Kulczycka 1.4.1.1. Jan Topolnicki 1.4.1.1.1. Józef Topolnicki 1.4.1.1.2. Todor Topolnicki 1.4.2. Jan Topolnicki, ur. ok. 1680 +(1) ?? +(2) Maria Ortyńska [CDIAL 165-3-4668] 1.4.2a.1. Jan Topolnicki przemyski sąd ziemski 1782 [Pocz.; CDIAL 165-6a-29-210] 1.4.2b.2. Dymitr (Demetry) Topolnicki przemyski sąd ziemski 1782 + Jadwiga Kromczyńska [Pocz.; CDIAL 165-6a-29-210] 1.4.2b.2.1. Adam Topolnicki 1.4.2b.3. Aleksander Topolnicki przemyski sąd ziemski 1782 [Pocz.; CDIAL 165-6a-29-210] 1.4.2b.3.4. Tomasz (Janusz?) Topolnicki, w Rosji 1.4.2b.4. Stefan Topolnicki przemyski sąd ziemski 1782 [Pocz.; CDIAL 165-6a-29-210; CDIAL 165-3-4668] 1.4.2b.4.1. Stanisław Topolnicki, w Rosji 1.4.2b.4.2. Stefan Topolnicki, w Rosji 1.4.2b.5. Michał Topolnicki, ur. ok. 1710, 1782 legit szlach, Przmyski Sąd Ziemski [Pocz.; CDIAL 165-3-4668; CDIAL 165-6a-29-210] 1.4.2b.5.1. Bazyli Topolnicki zm młodo 1.4.2b.5.2. Jan Topolnicki 1.4.2b.5.3. Teodor Topolnicki 1.4.2b.5.4. Bazyli Topolnicki, ur. ok. 1735 +(1766 Hryniów) Wiktoria Borzemska [CDIAL 165-3-4668] 1.4.2b.5.4.1. Joachim Seweryn Topolnicki ur. 7.7.1795 Trembowla, 1815 chrzestny w: Trembowla [CDIAL 134-1-1233; CDIAL 165-3-4668; CDIAL 168-2-1861] 1.4.2b.5.4.1. (być może tożsamy z) Seweryn Topolnicki, ur. 1790 + Marcelina Berezowska, ur. 1809 1.4.2b.5.4.1.1. Wincenta Topolnicka, ur. 1835 1.4.2b.5.4.1.2. Filipina Topolnicka, 1.4.2b.5.4.1.3. Malwina Topolnicka, 1.4.2b.5.4.1.4. Joanna Nepomucena Topolnicka, ur. 11.5.1839 Probużna, z: Podkamień 1.4.2b.5.4.1.4.1. Adolf Topolnicki, ur. 28.2.1860 Obertyn [AGAD 1-301-1010] 1.4.2b.5.4.1.5. Mikołaj Topolnicki, ur. 1840 Probużna, przeniósł się do: Kopyczyńce 1.4.2b.6. Teodor Topolnicki, ur. ok. 1730 + Maria Artyńska, (Kulczycka?, Dobropolska?) przemyski sąd ziemski 1782 [Pocz.; CDIAL 165-3-4668; CDIAL 165-6a-29-210] 1.4.2b.6.1. Jędrzej Topolnicki [CDIAL 165-3-4668] 1.4.2b.6.2. Grzegorz Topolnicki, ur. 15.02.1784 Probużna (Probeżna, Probeshna), przemyski sąd ziemski 1782 [Pocz.; CDIAL 165-3-4668] 1.4.2b.6.3. Teodor Topolnicki, ur. 16.2.1773 Probużna + Anna Szczucka, przem. sąd ziem. 1782 [Pocz.; CDIAL 165-3-4668] 1.4.2b.6.3.1. Grzegorz Topolnicki, ur. 10.11.1812 Probużna, wydział stanów 1831 [Pocz.; CDIAL 165-3-4668] 1.4.2b.6.3.2. Józef Topolnicki, ur. 13.3.1809, wydział stanów 1831 [Pocz.; CDIAL 165-3-4668] 1.4.2b.6.4. Stanisław Topolnicki [CDIAL 165-3-4668] 1.4.2b.6.5. Bazyli Topolnicki, ur. 12.3.1763 Chmetowicze, Wydział Stanów 1831 +(1) Helena Grabań (zm po 1809 przed 1823) +(2) (po 1809, przed 1823) Ewa Jabłonowska [CDIAL 165-3-4668; Pocz.] 1.4.2b.6.5a.1. Teodor Topolnicki, ur. 12.3.1796 Hrynków, Wydział Stanów 1831 (prawd.) +(1820) Antonina Kulczycka c. Stefana "Śmiotanki" i Franciszki Grądzewicz [Bon.; CDIAL 165-3-4668; Pocz.] 1.4.2b.6.5a.1.1. Julian Topolnicki, ur. ok. 1830 + Anna Bilińska 1.4.2b.6.5a.1.1.1. Maria Topolnicka 1.4.2b.6.5a.1.1.2. Piotr Topolnicki + Emilia Terlecka, ojciec: Jan 1.4.2b.6.5a.1.1.2.1. Julia Topolnicka, ur. 29.4.1889 Hrynkowce, Probużna [AGAD 1-301-1686] 1.4.2b.6.5a.1.1.3. Michał Topolnicki +(7.11.1875 Probużna) Wiktoria Mielimąka, ojciec: Jan, matka: Dorota Słobodzian [AGAD 1-301-1686] 1.4.2b.6.5a.1.1.3.1. Antoni Topolnicki, ur. ok. 1885, zm. 28.12.1886 Probużna 1.4.2b.6.5a.1.1.3.2. Jan Topolnicki, ur. 8.10.1887 Probużna (chrzestni: Piotr Topolnicki, Aniela żona Mateusza Topolnickiego) [AGAD 1-301-1686] 1.4.2b.6.5a.1.1.3.3. Franciszka Topolnicka, ur. ok. 1880, zm. 20.5.1896 Probużna [AGAD 1-301-1686] 1.4.2b.6.5a.1.1.3.4. Maria Topolnicka, ur. ok. 1894, zm. 28.2.1896 Probużna [AGAD 1-301-1686] 1.4.2b.6.5a.2. Paweł Topolnicki, ur. 6.11.1797 Probużna, Wydział Stanów 1831 [Pocz.; CDIAL 165-3-4668] 1.4.2b.6.5a.3. Alojzy (Aleksy starszy) Topolnicki ur. 17.3.1799 Probużna, Wydział Stanów 1831 +(3.2.1822 Kopyczyńce) Marianna Wysocka, ojciec: Bonawentura, matka: Teresa Majewska [Pocz.; CDIAL 165-3-4668] 1.4.2b.6.5a.4. Konstanty Topolnicki, ur. 16.5.180? Probużna, Wydział Stanów 1831 +(1823 Probużna) Maria Janicka, ojciec. Jakub, matka: Anna (Maria Stefańska) [Pocz.; CDIAL 165-3-4668] 1.4.2b.6.5a.5. Jan Topolnicki, ur. 16.12.1805 Probużna [CDIAL 165-3-4668] 1.4.2b.6.5a.5.1. Teodor Topolnicki, leg. szlach. 1831 1.4.2b.6.5a.5.2. Aleksy Topolnicki, leg. szlach. 1831 1.4.2b.6.5a.5.3. Szczepan Topolnicki, leg. szlach. 1831 1.4.2b.6.5a.6. Aleksander (młodszy) Topolnicki (Jerzy Aleksy) ur. 18.5.1809 Probużna, Wydział Stanów 1831 + Anna Piotrowska, ur. 1810, ojciec: Paweł, matka: Rozalia [Pocz.; CDIAL 165-3-4668] 1.4.2b.6.5a.6.1. Teodora Topolnicka, ur. 1841, zm. 1852, poch. Probużna [Spis parafian w AGAD] 1.4.2b.6.5a.6.2. Anastazja Topolniocka, ur. 1851, zm. 1853, poch. Probużna [Spis parafian w AGAD] 1.4.2b.6.5a.6.3. Teresa Topolnicka [Spis parafian w AGAD] 1.4.2b.6.5a.6.4. Praska Topolnicka, ur. 1817 [Spis parafian w AGAD] 1.4.2b.6.5b.7. Stefan Topolnicki ur. 12.8.1823 Hrynków, Wydział Stanów 1831 [Pocz.; CDIAL 165-3-4668] 1. Józef Topolnicki, (Nob.), ur. 1784, z: Probużna +(5.2.1810 Tłusteńko, św. Teodor Bieliński) Justyna Wierzchanowska, ur. 1790 [par. za AGAD] 1.1.1 Antoni Topolnicki, ur. 1815 +(23.2.1851 Tłusteńko) Tekla Wolańska, ur. 1837, ojciec: Grzegorz, matka: Katarzyna Gadłoska(?) [par. za AGAD] 1. Józef Topolnicki, (Nob.), ur. ok. 1775 + Tekla Jaworska 1.1. Jakub Topolnicki, ur. 1798 +(20.10.1822 Tłusteńko, św. Antoni Topolnicki) Marianna (Katarzyna) Grzywaczewska, ur. 1802, ojciec: Mikołaj, matka: Petronella Kłodnicka [par. za AGAD] 1.1.1. Katarzyna Topolnicka, ur. ok. 1830 + Jakub Kozłowski, ojciec. Michał, matka: Zofia Krzeczkowska [spis parafian] 1.1.1.1. Domicela Kozłowska, ur. 19.11.1856 Tłusteńko [par. za AGAD] 1.1.1.2. Wiktoria Kozłowska, ur. 1879 Tłusteńko [par.Sidorów.AGAD] 1.1.1.3. Paulina Kozłowska, ur. 1879 Tłusteńko [par.Sidorów.AGAD] 1.1.1.4. Anastazja Kozłowska, ur. 1882 Tłusteńko [par.Sidorów.AGAD] 1.1.1. Marianna Topolnicka, ur. 7.12.1824 Tłusteńko nr 60 +(3.11.1839 Tłusteńko) Grzegorz Kulczycki, ojciec: Jan, matka: Marianna [par. za AGAD] 1.1.2. Eleonora Topolnick, ur. 18.2.1840 [par. za AGAD] 1.1.3. Anna Kozłowska, ur. 18.2.1842 Tłusteńko + Józef Świątonioski [par. za AGAD] 1.1.3.1. Julia Świątonioska, ur. 24.4.1893 Probużna [AGAD 1-301-1686] 1. Jakub Topolnicki, ur. ok. 1775 1.1. Antoni Topolnicki, ur. ok. 1800 + Jalianna Shibelska (?), ojciec: Grzegorz 1.1.1. Jakub Topolnicki, ur. 29.3.1823 Tłusteńko, chrz. 3.5.1823 chrzestny: Bazyli Topolnicki [par. za AGAD] 1.1.2 Marianna Topolnicka + Grzegorz Kulczycki, ojciec: Jakub, matka: Marianna Popiel 1.1.2.1. Anna Kulczycka, ur. 17.8.1843 Tłusteńko [par. za AGAD] 1.1.2.2. Marietta Kulczycka, ur. 7.?.1845 Tłusteńko [par. za AGAD] 1.1.3. Maria Topolnicka, ur. ok. 1825 +(1) Sylwester Jurkowski, zm. przed 1852 +(2)(1.8.1852 Tłusteńko) Józef Biliński, ur. 1818, ojciec: Jakub, matka: Kosntancja Kołodyńska, mieszkał: Baharówka [par. za AGAD] 1. Aleksander Topolnicki, ur. ok. 1800, gr.-kat. + Maria Świdzińska, ur. 1804, ojciec: Grzegorz, matka: ?? Topolnicka [www.genealogiapolska.pl; spis parafian AGAD] 1.1. Franciszek Topolnicki + Julia Brzezicka ur. 11.9.1872, Tłusteńko pow. Husiatyń 1.1.1. Michał Topolnicki + Emilia Szyfer 1.1.1.1. Jan Topolnicki 1.1.1.2. Józef Topolnicki 1.1.1.3. Franciszek Topolnicki 1.1.1.4. Ludwika Topolnicka 1.1.1.5. Karolina Topolnicka + Władysław Szlapiński 1.1.1.5.1. Zygmunt Szlapiński 1.1.1.5.2. Lidia Szlapińska + ?? Rumijowski 1.1.1.5.3. Teofila Szlapińska 1.1.1.5.4. Felicja Szlapińska 1.1.1.6. Anna Topolnicka 1.1.1.7. Antoni Topolnicki +(1) ?? +(2) ?? 1.1.1.7a.1. ?? Topolnicki (bliźnięta) 1.1.1.7a.2. ?? Topolnicki (bliźnięta) 1.1.1.7a.3. Wiesława Topolnicka + Jerzy Świderski 1.1.1.7b.4. Tadeusz Topolnicki + Katarzyna 1.1.1.8. Orest Topolnicki 1.1.1.8.1. ?? Topolnicki + ?? (Ukrainka) 1.2. Rozalia Topolnicka, ur. 20.10.1828, Rokosowo pow. Gostyń (lub Probużna), zm. 8.11.1901 Czortków, 1872 mieszka: Tłusteńko + Andrzej Brzezicki [spis parafian AGAD] 1.2.1. Michał Brzezicki 1.2.2. Karol Brzezicki 1.2.3. Jan Brzezicki 1.2.4. Maria Brzezicka, ur. 1857 Czortków, +(6.6.1872 Tłusteńko) Andrzej Jaworski, ur. 1846, ojciec: Piotr, matka: Teresa Ilnicka [par. za AGAD] 1.2.5. Julia Brzezicka, ur. 11.09.1872, Tłusteńko pow. Husiatyń +(1) Michał Piotrowski ur. 18.9.1859, zm. 20.3.1920 +(2) Franciszek Topolnicki (wujek) ojciec: Aleksander, matka; Maria Świdzińska 1.3. Marianna Topolnicka, ur. 1830 [spis parafian AGAD] 1. Teodor Topolnicki, ur. ok. 1800 + Teresa Manasterska 1.1. Maria Topolnicka, ur. ok. 1830 1.1.1. Józef Topolnicki, ur. 16.1.1851 Tłusteńko [par. za AGAD] 1.2. Jan Topolnicki, ur. 1836 Soczapce(? Toczapińce?) +(7.10.1866 Tłusteńko) Anna Kiernicka, ur. 1851 Tłusteńko, ojciec: Szymon, matka: Aniela Buczyńska [par. za AGAD] 1. Antonina Topolnicka, ur. ok. 1820 + Andrzej Hołubowicz 1.1. Eliasz Hołubowicz, ok. 1850 mieszka: Wasylkowce + Salomea Żukowska, ur. 1819 ojciec: Andrzej, matka: Maria [Spis parafian Sidorów AGAD] 1.1.1. Antonina Hołubowicz. ur. 1848 1.1.2. Teofila Hołubowicz, ur. 1845 1.2. Jan Hołubowicz + Franciszka Krajewska, ojciec: Jan, matka: Tekla Hołubiecka [Spis parafian Sidorów AGAD] 1. Teodor Topolnicki, ur. ok. 1820 + Rozalia Manasterska 1.1. Nikodem (Mikołaj zap. błędnie) Topolnicki, ur. ok. 1850 + Marianna Krzeczkowska, ojciec: Jan, matka: Tekla Jurkowska 1.1.1. Marianna Topolnicka, ur. 1873 Sidorów [par.] 1.1.2. Władysław Topolnicki, ur. 1877 Sidorów [par.] 1.1.3. Józefa Topolnicka, ur. 1870 Sidorów [par.] 1.1.4. Antonina Topolnicka, ur. 1782 Sidorów [par.] 1.1.5. Honorata Topolnicka, ur. 1884 Sidorów, zm. 1885 Sidorów [par.] 1.1.6. Petronela Topolnica, ur. 1888 Sidorów [par.] 1.2. Jan Topolnicki + Anna Kiernicka 1.2.1. Marianna Topolnickia, ur. 1878 Krzyweńkie [par.Sidorów.rz-kar.] 1.2.2. Angela Topolnicka, ur. 1881 Krzyweńkie [par.Sidorów.rz-kar.] 1. ?? Topolnicki [wątek na Forum] 1.1. Jan Topolnicki, ur. 1882, zm. 1950, mieszkali w okolicach Stanisławowa, szkoła leśnicza prawd. w Warszawie, po ślubie: Sidorów(?) + Anastazja Woryniowskiej (Ratajczyk) ur. 1887, zm. 1962) [Paweł Topolnicki prawnuk, Wieś Kresowa t.IV] 1.1.1. Anna Topolnicka + Nitka 1.1.2. Nikodem Topolnicki 1.1.3. Kazimierz Topolnicki 1.1.4. Józef Topolnicki 1.1.5. Stanisław Topolnicki 1.1.6. Adam Topolnicki, ur. 01.04.1920 Sidorów, zm. 20.3.1960 Podbiel, poch. Wąsosz + Gizela (Zelka) Rasławska, ur. 7.01.1926 Czabarówka, zm. 14.3.2006 Pobiel, pow. Góra Śl., ojciec: Franciszek, matka: Paulina; poch. Wąsosz 1.1.6.1. Kazimiera Topolnicka ur. 03.08.1948 Pobiel 1.1.6.2. Stanisław Topolnicki ur. 1949 Pobiel zm. 1978 Podbiel, poch. Wąsosz 1.1.6.3. Franciszek Topolnicki ur. 1950 Rawicz 1.1.6.4. Henryk Topolnicki ur. 1953 Pobiel 1.1.6.5. Helena ur. 20.09.1954 Pobiel 1.1.6.6. Tadeusz ur. 1960 Gora 1.1.6.7. Jolanta ur. 29.03.1966 Rawicz. 1.2. Petronela Topolnicka zm. 1990 Przemyśl, zakonnica, przełożona klasztoru w Sidzinie k. Krakowa, pod koniec życia w Przemyślu, poch. Przemyśl 1. Maria Topolnicka, ur. ok. 1840 + Maciej Witkowski 1.1. Jan Witkowski, ur. 1869 Sidorów +(1893 Sidorów) Karolina Muzyka, ojciec: Dymitr, matka: Rozalia Merendicka(?) [par. CDIAL 301/1205] 1. Aleksander Topolnicki, ur. ok. 1800 + Maria Fedorowicz 1.1. Maria Topolnicka, ur. 1832 Probużna +(5.2.1861 Tłusteńko) Stanisław Boratyński, ur. 1826, ojciec: Antoni, matka: Teresa [par. za AGAD] 1.2. Jan Topolnicki, ur. 1835 Probużna +(13.10.1867 Tłusteńko) Anna Żytkiewicz, ur. 1849, ojciec: Grzegorz, matka: Daria Manastyrska [par. za AGAD] 1.3. Mateusz Topolnicki, ur. ok. 1840 + Aniela Bilińska 1.3.1. Anna Topolnicka, ur. ok. 1872, zm. 11.8.1873 Probużna [AGAD 1-301-1686] 1.3.2. Rozalia Topolnicki, ur. 25.4.1886 Probużna 1. Paweł Topolnicki, ur. ok. 1800, mieszkał: Probużna + Anna Kulczycka 1.1. Marek Topolnicki, ur. ok. 1833, żołnierz +(3.5.1868 Złoczów) Józefa Huśkiewicz, ojciec: Leon, matka: Maria Soskowska(?) [par.Złoczów,gr-kat] 1. Piotr Topolnicki, ur. ok. 1820 + Maria Zurczyńska 1.1. Maciej (Mateusz) Topolnicki, ur. 1845, budowniczy młynów +(1) Ksenia Gil, zm. przed 1876 +(2)(13.11.1876 Probużna, świad. Jakub Topolnicki) Magdalena Bilińska, ojciec: Grzegorz, matka: Rozalia Szpotowska [nad. Wiktor Topolnicki; AGAD 1-301-1686; uzup. GP+] 1.1a.1. Michał Topolnicki ur. ok. 1875 Trembowla, zm. ok. 1935 Jazłowiec, budowniczy młynów +(19.5.1895 Wasylkowce) Maria Czajkowska, ur. 1872, zm. 1947, ojciec: Franciszek, matka: Anna Wilkoszewska; poch. Strzelin, od 1945 mieszka: Krzepice k. Strzelina (woj.Dolnośląskie) 1.1a.1.1. Józef Topolnicki 1.1a.1.2. Aleksandra Topolnicka 1.1a.1.3. Franciszka Topolnicka 1.1a.1.4. Olga Topolnicka 1.1a.1.5. Kazimierz Topolnicki 1.1a.1.6. Stanisław Topolnicki ur. 5.06.1914, zm. 11.03.1972 Ostroszowice, mieszkali: Ostroszowice + Albina ??, zm. Ostroszowice 1.1a.1.6.1. Ziunia Topolnicka 1.1a.1.6.2. Teresa Topolnicka 1.1a.1.6.3. Ryszard Topolnicki 1.1a.1.6.4. Wiesław Topolnicki 1.1a.1.7. Adolf Topolnicki ur. 21.03.1917 Nowa Jagielnica, zm.11.03.1966 Ostroszowice +(1) Eugenia +(2) Olga ur. 20.05.1920, zm.20.12.1999 Dzierżoniów 1.1a.1.7a.1. Stanisław Topolnicki ur.14.04.1940, zm.04.05.2004 + Jadwiga ur. 1951 1.1a.1.7a.1.1. Dariusz Topolnicki ur. 1970, mieszka: Jelenia Góra 1.1a.1.7a.1.2. Agnieszka Topolnicka ur. 1977, mieszka: Kwiecieszowice 1.1a.1.7b.2. Władysław Topolnicki ur. 1945 +(rozw) Beata 1.1a.1.7a.2.1. Lukas Topolnicki ur. 1991 Augsburg (Niemcy) 1.1a.1.7b.3. Wiktor Toplnicki ur. 1950 + Wiesława ur. 28.07.1959 1.1a.1.7b.3.1. Paweł Topolnicki ur. 1981, mieszka: Bielawa 1.1a.1.7b.3. Michał Topolnicki ur. 1954, mieszka: Dzierżoniów 1.1b.2. Paulina Topolnicka, ur. 15.3.1889 Hrynkowce, Probużna [AGAD 1-301-1686] 1. Teodor Topolnicki, ur. ok. 1820 + Anna (Antonia) Kulczycka 1.1. Andrzej Topolnicki, ur. ok. 1850 + Julia Rudnicka 1.1.1. Włodzimierz Topolnicki, ur. ok. 1875 + Tekla Dylewska, ojciec: Tymoteusz 1.1.1.1. Maria Topolnicka, ur. 18.9.1899 Probużna [AGAD 1-301-1686] 1.1.2. Franciszka Topolnicka + Mikołaj Bisiuk, ojciec: Maksym, matka: Prakseda Pauluk 1.1.2.1. Maria Bisiuk, ur. ok. 1893, zm. 29.8.1895 Probużna [AGAD 1-301-1686] 1.1.2.2. Karolina Bisiuk, ur. 2.8.1896 Probużna [AGAD 1-301-1686] 1.1.3. Maria Topolnicka, ur. ok. 1881, zm. 29.11.1891 Probużna [AGAD 1-301-1686] 1.1.4. Paulina Topolnicka, ur. 10.1.1864 Probużna +(8.6.1879 Probużna) Antoni Jankowski, ojciec: Mateusz, matka: Anna Zwirska [AGAD 1-301-1686] 1.1.4.1. Emilia Jankowska, ur. 15.7.1886 Probużna [AGAD 1-301-1686] 1.1.1. Wojciech Topolnicki, ur. 18.7.1879 Probużna [AGAD 1-301-1686] 1. Teofil Topolnicki, ur. ok. 1835 + Marianna Łucka(?), Łuczków(?) 1.1. Julian Topolnicki + Petronela Jackowska 1.1.1. Władysław Topolnicki, ur. 5.10.1893 Probużna [AGAD 1-301-1686] 1.2. Izydor Topolnicki, ur. ok. 1859 +(1)(1883) Antonina Budna, ur. ok. 1865 +(2)(1896) Apolonia (Rozalia) Słonimska, ur. ok. 1869 1.2a.1. Julia Topolnicka 1.2a.2. 1.2a.3. 1.2b.4. Kornelia Topolnicka 1.2b.5. Michalina Topolnicka 1. Aleksander Topolnicki + Maria Pihorka 1.1. Anastazja Topolnicka +(31.10.1874 Probużna) Grzegorz Winnicki [AGAD 1-301-1686] 1. Katarzyna Topolnicka + Sebastian Sozański 1.1. Maria Sozańska + Karol Roga, ojciec: Wojciech, matka: Tatiana Bisiuk 1.1.1. Józefa Katarzyna Sozańska, ur. 24.2.1895 Żabince [AGAD 1-301-1686] 1. ?? Topolnicki, zm. przed 1854, szlachcic, mandatariusz 1.1. Józef Topolnicki, 1854 słuchacz prawa Uniw. Lwow., otrzymał stypendium jako sierota [GL 20.12.1854] 1. Katarzyna Topolnicka, ur. ok. 1840 1.1. Józefa Topolnicka 1.1.1. ?? Topolnicki, ur i zg. 21.9.1894 Lwów, Kapelania [nad. Marta Czerwieniec za par.] 1. Jakub Topolnicki, ur. ok. 1850 + Maria Rosiecka 1.1. Julia Topolnicka, ur. ok. 1880 1.1.1. Karol Topolnicki, ur. 2.1.1908 Buczacz [AGAD] 1. Jan Topolnicki + Tatiana Czemeryńska 1.1. Pelagia Topolnicka +(5.10.1879 Lwów św. Andrzej) Stanisław Pyziński (1-v. Julianna Czajkowska), ojciec: Stanisław, matka: Marianna Baranowska [par.] 1. Regina Topolnicka + Jan Tubrowicz 1.1. Zenobiusz Tubrowicz + Julia Buczkowska, ojciec: Szymon, matka: Anna Sosnowska 1.1.1. Anna Turbowicz, ur. 15.8.1894 Probużna [AGAD 1-301-1686] 1. Mikołaj Topolnicki, ur. ok. 1850 + Maria Bystrzykowska (Bartczykarska?) 1.1. Józef Topolnicki + Julia Lipińska, ojciec: Wojciech, matka: Wiktoria Bajrun (Kublikiewicz) 1.1.1. Maria Topolnicka, ur. 30.12.1892 Hrynkowce [AGAD 1-301-1686] 1.1.2. Anna Topolnicka, ur. 24.7.1894 Probużna [AGAD 1-301-1686] 1.1.3. Teofila Topolnicka, ur. 28.12.1899 Probużna, dom nr 380 [AGAD 1-301-1686] 1. Jan Topolnicki, ur. ok. 1850 + Maria Unitycka(?) 1.1. Bazyli Topolnicki, ur. ok. 1875 + Józefa Gil, ojciec: Tytus, matka: Franciszka Kozyrska(?) 1.1.1. Julia Topolnicka, ur. 30.12.1899 Probużna, chrzestny: Wiktor Topolnicki [AGAD 1-301-1686] 1.2. Anna Topolnicka, ur. ok. 1875 + Wojciech Boczkowski 1.2.1. Władysław Boczkowski, ur. 11.9.1899 Probużna [AGAD 1-301-1686] 1. Maciej Topolnicki, ur. ok. 1855 + Aneta Bihuska 1.1. Antonia Topolnicka, ur. ok. 1881 Probużna +(1899 Probużna, świadek Cyryl Topolnicki) Pipusek(?), ojciec: Wojciech, matka: Wiktoria Żabkiewicz [AGAD 1-301-1686] 1 Wiktor Topolnicki ur. 1860 + Maria Batiuk [nad. Donald Topolnicki] |=2 Julia Topolicka, ur ok 1890 |=2 Emil Topolnicki (Kanada) ur. 1891 Probużna zm 26.V.1954; w 1910 wyjechał do Kanady wraz | | z siostrą Izabellą. Wrócił na Ukrainę w 1918 i wyjechał z powrotem do Kanady w 1920. | `=3 ?? Topolnicki (Kanada) | `=4 Donald Topolnicki (Kanada) + Darlene ?? |=2 Izabella Topolnicki (Kanada) `=2 Józef Topolnicki (Joe) 1. Leon Topolnicki ur. ok. 1880 + Ewa Eliasz (zdjęcie) [nad. Andrzej Żabski] 1.1. Olga Topolnicka ur. 15.05.1911, zm. 30.05.2004, poch. Gryfów Śląski + Józef Żabski, mieszkali w Tyczynie Nowym k. Trembowli, następnie Gryfów Śląski 1.1.1. August Modest Żabski, ur. 1932, zm. 2007 1.1.2. Tadeusz Żabski, ur. 1936, mieszka: Wrocław 1.1.3. Lidia Żabska, ur. 1938, mieszka: Gryfów Śląski 1.2. Józef Topolnicki, ur. 1909r Trembowla zm. 1976 Trembowla + Zenona ?? 1.2.1. Leon Topolnicki 1.2.2. Oleg Topolnicki, ur. ur. 1961r Trembowla + Tania 1.2.2.1. Maria Topolnicka 1. Bazyli Topolnicki, ur. ok. 1890 1.1. Leon Topolnicki, ur. 4.12.1917 Probużna (Proboszna), 1939 wzięty do niewoli w Warszawie jeniec obozu Stalag II C, [Straty...] Aleksander Topolnicki, 1831 mieszka: Probużna 147 [Chojnacka M. za: Metryka Franciszkańska] Dymitr Topolnicki, 1878 mieszka: Probużna 24 [Chojnacka M. za: Metryka Franciszkańska] Franciszek Topolnicki, zm. ok. 1900, poch. Trembowla [nagrobek za: Inst. Hist. Szt. UKSW] Jan Topolnicki, (szlachta) ur. ok. 1810, 1826 w IV klasie gramatyki gimnazjum w Buczaczu, pochodził z Probużnej [Spisy uczniów w gimnazjum w Buczaczu, w: Biblioteka Uniwersytetu Jana Kazimierza - Lwów] Jan Topolnicki, ur. 1870, zm. 14.12.1937, poch. Probużna (nagrobek z Marią 1878-1907) Mateusz Topolnicki, ur. ok. 1834, zm. 1901, poch. Żabińce, pow. kopyczyniecki (nagrobek z Michałem 1863-1901) [nagrobek za: Inst. Hist. Szt. UKSW] Maria Topolnicka, ur. 1878, zm. 1907, poch. Probużna (nagrobek z Janem 1870-1937) Michał Topolnicki, ur. ok. 1863, zm. 1901, poch. Żabińce, pow. kopyczyniecki (nagrobek z Mateuszem 1834-1901) [nagrobek za: Inst. Hist. Szt. UKSW] Paweł Topolnicki 1820 mieszka: Probużna, nr 121, pełnił urząd proboszcza [Chojnacka M. za. Metryka Franciszkańska] Rozalia Topolnicka, ur. ok. 1802 (nob.) +(22.6.1819 Romanówka) Joachim Michalewicz, ur. ok. 1784 (nob.) [par.Trembowla.gr-kat] Włodzimierz Topolnicki, ur. 1924 Probużna, zginął 1.10.1944, żołnierz batalionu saperów, walczył na terenie ZSRR. [Chojnacka M. za. CAW, Księga poległych na polu chwały]

Grupa - Strzyłki, Topolnica (wtórnie)

Wydaje się, że jest to grupa powtórnie osiadła w Topolnicy i Strzyłkach pod koniec XVIIw, wraz z otrzymaniem popowstwa, a także pozycją wiceprefekta straży przez Bazylego i wżenieniem się w rodzinę Turzańskich. Pierwotnie rodzina dzierżawiła jakieś części w Kopystyczyźnie u Turzańskich, później weszła w ich posiadanie, zap. przez małżeństwo. Przydomki "Popowicz", "Waskowicz" (może tylko jako patronimy) Nie wiadomo czy wszyscy są stanu szlacheckiego. Z tej grupy wyszła podgrupa w Suszycy. (W Topolnicy także rodzina potomków Stefana Topolnickiego, urodzonego w Isajach, parocha w Topolnicy, syna Bazylego, wnuka Jerzego - główne drzewo) 1. Teodor Topolnicki, ur. ok. 1600 zm. po 1672, paroch w Strzyłki (Topolnica) 1671 wraz z synem Piotrem występuje z pretensją do Teodora Szeptyckiego [AZP 1671; AZP-1672; ATzG P.49a/3] 1.1. Piotr Topolnicki, ur. ok. 1630, 1672 mieszka: Strzyłki, 1716 pleban w: Strzyłki, 1672 Występuje wraz z bratankami przeciwko Jaskulskiemu o znieważnie [AZP 1671; AZP-1672; ATzG P.50a/1] 1.2. Jan Topolnicki, ur. ok. 1630, zm. przed 1672 + Pariasiewna Jaworska [AZP-1672; ATzG P.50a/1] 1.2.1. Jan Topolnicki, ur. przed 1672 [ATzG P.50a/1] 1.2.2. Marianna Topolnicka, ur. przed 1672 [ATzG P.50a/1] 1.2.3. Teodozja Topolnicka, ur. przed 1672 [ATzG P.50a/1] 1.2.4. Fenna Topolnicka, ur. przed 1672 [ATzG P.50a/1] 1.2.5. Anna Topolnicka, ur. przed 1672 [ATzG P.50a/1] 1.2.6. Pelagia Topolnicka, ur. przed 1672 [ATzG P.50a/1] 2. ?? Topolnicki 2.1. Michał Topolnicki zm. po 1716 2.2. Bazyli Topolnicki zm. po 1716 1. Stanisław Topolniki ur. ok. 1620 + Zofia Żółtowska [azp] 1.1. Stefan Topolnicki +(ok. 1674) Tatiana Monastyrska c. Mateusz i Marianny Nowosielskiej 1.2. Jan Topolnicki + Marianna Zaleska 1.2.1. Jan Topolnicki, właściciel części w Topolnicy, 1782 legit. szlach. s.z.przemyski [CDIAL165-6a-24-30] 1.2.2. Marcin Topolnicki, właściciel części w Topolnicy, 1782 legit. szlach. s.z.przemyski [CDIAL165-6a-24-30] 1.2.3. Piotr Topolnicki, właściciel części w Topolnicy, 1782 legit. szlach. s.z.przemyski [CDIAL165-6a-24-30] Bazyli? Topolnicki, ur. ok. 1660 1. Bazyli "Waskowicz" Topolnicki, ur. ok. 1660, zm. 1728, mieszkał: Strzyłki, własność w: Topolnica, 1709,1712 wiceprefekt straży, 1712 wystąpił przeciwko Janowi Czarnieckiemu, 1728 wystąpił przeciwko Andrzejowi Kopystyńskiemu, 1728(9) z żoną chciał przepisać na syna Andrzeja ziemię w Strzyłkach + Anastazja "Popiel" Broszniowska h. Sulima zm. po 1752 [AZP-1739; AZP-1740; AZP-1752; Chojnacka M., Topolniccy..., mat., CDIAL 134-1-1233, Oss-141-2-496; CDIAL 165-6a-29-210; CDIAL 165-3-4669; ATzG P.71/1; ATzG P.82/4; ATzG P.83/1; ATzG P.87/1; ATzG P.85/2; Szematyzm gr-kat 1905] 1.1. Michał Topolnicki, ur. ok. 1690, zm. po 1736, 1726 ma dobra we wsi: Płoskie, 1726, 1729 wraz z bratem Janem złożyli protesty przeciwko Antoniemu Zalewskiemu + Katarzyna Sozańska [ATzG P.81/2; ATzG P.89/1; ATzG P.83/3; ATzG P.88/2; ATzG P.86/2; ATzG P.47a/3; ATzG P.96/2; ATzG P.81/1] 1.2. Jan Topolnicki, ur. ok. 1690, zm. po 1736, 1712 oskarżony przez Stefana Kulczyckiego o zniesławienie, 1728 wraz z żoną i Antonim Zalewskim wystąpił przeciwko Bilińskim, 1728 przeciwko bratu o znieważnie +(przed 1728) Marianna Zalewska, ojciec: Antoni, matka: Konstancja Chocimska [ATzG P.84/2; ATzG P.89/1; ; ATzG P.83/3; ATzG P.88/2; ATzG P.86/2; ATzG P.96/2; ATzG P.81/1; ATzG P.80/3; ATzG P.71/3] 1.3. Piotr Topolnicki, 1721 własność w: Bilicz, 1721 wraz z żoną wystąpił przeciwko Propowiczom, 1729 przeciwko niemu o znieważenie wystąpił Michał Jurzyński + Jadwiga Smolnicka [ATzG P.47a/3; ATzG P.75/1; ATzG P.86/3; ATzG P.88/1; ATzG P.96/3] 1.3. Bazyli "Waskowicz" Topolnicki, ur. ok. 1690, 1712 oskarżony o zniesławienie przez Stanisława Kopystyńskiego, 1728 mieszka: Strzyłki, posiada ziemie w: Topolnica, 1756 dziedzic w: Topolnica + Aleksandra Zalewska, zm. po 1755, ojciec: Antoni (zm. po 1755), matka: Konstancja Chocimska (zm. po 1755); (2-v. Aleksander Nanowski) [AZP-1725: AZP-1749; AZP-1752; AZP-1755; ATzG P.85/2; ATzG P.71/3] 1.3.1. Bazyli Topolnicki, ur. ok. 1715 [ATzG P.85/2] 1.4. Andrzej "Waskowicz" Topolnicki, ur. ok. 1690, zm. 1760, 1728, 1730 mieszka: Strzyłki, posiada ziemie w: Topolnica +(przed 1739) Anastazja Piórkowska zm. po 1760, ojciec: Franciszek, matka: Anna Łopuszańska (lub Komarnicka) (Anastazja - siostra Jana) [AZP-1725; AZP-1739; AZP-1749; AZP-1753; AZP 1755; AZP-1759; AZP-1762; CDIAL 165-6a-29-210; CDIAL 165-3-4669; ATzG P.85/2; Szematyzm gr-kat 1905] 1.4.1. Jan Topolnicki, ur. ok. 1730, zm. 1766(?), 1784 legit. szlach., własn.: Topolnica (część), 1762 Jan Wysoczański podarował mu część w: Wysocko Wyżne [Tabula Krajowa 5762, CDIAL 165-3-4669] +(1) Aleksandra Wysoczańska, ojciec: Michał, matka: Aleksandra Pietrusieiwcz +(2) Barbara Jaworska [AZP-1759; AZP-1766; AZP-1767; CDIAL 134-1-1233, Oss-141-2-496; CDIAL 165-6a-29-210; CDIAL 165-3-4669; Pulnarowicz W., U źródeł ...] 1.4.1a.1. Antoni Topolnicki, ur. 17.1.1765 Wysocko Wyżne, dziedzic części w: Wysocko Wyżne +(1814 Komarniki) Julianna Wysoczańska [CDIAL 165-3-4669; ] 1.4.1a.1a.1. Mikołaj Topolnicki, 1872 staje się właścicielem części w: Wysocko Wyżne po Janie Topolnickim [Tabula Krajowa 5762; CDIAL 165-3-4669] 1.4.1a.2. Eustachy Topolnicki, ur. 21.2.1770, zm. po 1809, dziedzic części w: Wysocko Wyżne 1.4.1b.3. Jacek (Hiacynt, Jakub) Topolnicki, ur. ok. 1770 + Rozalia Pacuła (Tacuła) [Par., CDIAL 134-1-1233; CDIAL 165-3-4669] 1.4.1b.3.1. Andrzej Topolnicki, chrz. 30.10.1803 Suszyca + Maria Curyj (Topolnicka, może wcześniej żona brata), ojciec: Szymon, matka: Katarzyna Iwanicka (Jaworska)(c. Grzegorza i Anny Matyj) [CDIAL 165-3-4669] 1.4.1b.3.1.1. Jan Topolnicki, chrz. 18.1.1830 Suszyca 1.4.1b.3.1.2. Katarzyna Topolnicka, chrz. 27.10.1832 Suszyca 1.4.1b.3.1.3. Piotr Topolnicki, chrz. 19.5.1835 Suszyca, 1857 w wykazie nielegalnej nieobecności w armii austriackiej [GL 29.1.1857 dod.] 1.4.1b.3.1.4. Pelagia Topolnicka, chrz. 16.5.1840, Suszyca 1.4.1b.3.1.5. Katarzyna Topolnicka, chrz. 14/25.2.1843 1.4.1b.3.1.6. Anna Topolnicka, chrz. 27/28.2.1846, ślub w wieku 14,8 lat! +(20.11.1860 Suszyca) Mikołaj Manko, ur. 1837, s. Jana i Marii Rypiakowej ze Straszewic 1.4.1b.3.1.7. Katarzyna Topolnicka, chrz. 27.4.1848 1.4.1b.3.2. Maria Topolnicka chrz. 16.2.1801 Suszyca + Grzegorz Sozański 1.4.1b.3.2.1. Jan Sozański chrz. 30.4.1825 Suszyca 1.4.1b.3.3. Anastazja Topolnicka chrz. 19.10.1816 Suszyca 1.4.1b.3.3.1. Szymon Topolnicki ur. 1809 +(16.2.1834 Suszyca) Katarzyna Curyj, ur. 1815 c. Szymona (s. Marii) 1.4.1b.3.3.2. Teodor Topolnicki, chrz. 22.2.1835 Suszyca 1.4.1b.3.3.3. Tekla Topolnicka, chrz. 8.4.1840 Suszyca 1.4.1b.3.3.4. Maria Topolnicka ur. 1838 +(13.2.1859 Suszyca) Jan Czechrak ur. 1829, syn Jakuba i Marii Łużeckiej 1.4.1b.3.3.4.1. Katarzyna Topolnicka, chrz. 21.9.1862 1.4.1b.3.3.4.2. Jewka Topolnicka, chrz. 1.12.1868 1.4.1b.3.3.5. Anna Topolnicka ur. 1841 +(18.2.1864) Mikołaj Janyk, ur. 1839 syn Jakuba i Katarzyny Kozankiewicz z Suszycy 1.4.1b.3.4. Katarzyna Topolnicka ur. 1812 +(14.2.1841 Suszyca) Jan Sopocki ur. 1808 s. Józefa i Marii Lerwinskiej 1.4.1b.3.5. Aleksander Topolnicki [CDIAL 134-1-1233; CDIAL 165-3-4669] 1.4.1b.3.6. Szymon Topolnicki [CDIAL 165-3-4669] 1.4.1b.4. Jan Topolnicki ur. 1789 +(2.2.1808) Maria Iżak, ur. 1892 c. Stefana (s. Anny Cahynka) [Par., CDIAL 134-1-1233; CDIAL 165-3-4669] 1.4.1b.4.1. Pelagia Topolnicka chrz. 18.5.1816 1.4.1b.4.2. Mikołaj Topolnicki, chrz. 22.5.1818 1.4.1b.4.3. Michał (Jan) Topolnicki ur. 16.11.1812, Suszyca Rykowa +(1) Tatiana Terlecka c. Jana i Katarzyny Sucharowskiej (c. Jana i Marii Purpurakie) +(2) Anastazja Seneta c. Juliana i Katarzyny Rozhatyńskiej [CDIAL 165-3-4669] 1.4.1b.4.3.1. Stefan Topolnicki, chrz. 2.10.1840 Suszyca +(23.2.1862 Suszyca) Anastazja Seneta, ur. 1839 c. Juliana i Katarzyny Rohatynskiej 1.4.1b.4.3.2. Katarzyna "Dyk" Topolnicka ur. 1850 +(14.2.1884 Suszyca) Onufry Izak, ur. 1848 syn Eliasza i Anny Mulo 1.4.1b.4.3.2.1. Helena Izak, chrz. 30/1.6.1884 1.4.1b.4.3.3. Jan Topolnicki, chrz. 15.10.1842 +(8.6.1886 Topolnica) Parasiewia Jacynyk (1-v. Grzegorz Stańczyk) c Tomasza i Palasji Ubrykowskiej 1.4.1b.4.3.4. Krurzyma Topolnicki, ur. 26.9.1845, chrz. 2.1.1856 1.4.1b.4.3.5. Justyna Topolnicka, chrz. 26/27.1.1858 1.4.1b.4.3.6. Maria Topolnicka ur. 1849 +(23.4.1871 Suszyca Rykowa) Demetri Felczk, ur. 1832 s. Aleksego i Katarzyny Iwanickiej z Bussowiska 1.4.1b.4.3.7. Tymoteusz Topolnicki, chrz. 31.1.1863 1.4.1b.4.3.8. Dawid Topolnicki, chrz. 24.12.1863 1.4.1b.4.3.9. Eustachy Topolnicki, chrz. 1/2.10.1869 1.4.1b.4.4. Jan Topolnicki, chrz. 25.10.1820, Suszyca Rykowa +(1) Anna Cycheńska (Cahynka) c. Jana i Marii +(2) Katarzyna Myka z Zawadzka, c. Jana i Marii [CDIAL 134-1-1233; CDIAL 165-3-4669] 1.4.1b.4.4.1. Daniel Topolnicki, chrz. 1.3.1859 1.4.1b.4.4.2. Bazyli Topolnicki, chrz. 3/4.4.1860 1.4.1b.4.4.3. Grzegorz Topolnicki z Suszycy Rykowej +(19.2.1878) Justyna Kuryta c. Eliasza i Marii Stator 1.4.1b.4.4.3.1. Szymon Topolnicki, chrz. 15.2.1882 Topolnica, zm. 15.2.1882 1.4.1b.4.4.3.2. Grzegorz Topolnicki chrz. 16.1.1887 1.4.1b.4.5. Katarzyna Topolnicka, chrz. 13.9.1823 1.4.1b.4.6. Grzegorz Topolnicki, chrz. 30.4.1826, Suszyca Rykowa [CDIAL 165-3-4669] 1.4.1b.4.7. Anna Topolnicka, chrz. 20.11.1829 1.4.1b.4.8. Maria Topolnicka, chrz. 14.8.1832 +(31.1.1858 Suszyca) Paweł Iwanicki, ur. 1820 s. Jakuba i Jystyny Chank z Bussowiska 1.4.1b.5. Bazyli Topolnicki 1.4.2. Piotr Topolnicki, ur. ok. 1740, właściciel w: Topolnica (część), Jasinica legit. szlach. 1784 (z Janem) [AZP-1759; AZP-1766; AZP-1767; Oss. 141-2-496, CDIAL 165-3-4669; CDIAL 165-6a-29-210] 1.4.2.1. Bazyli Topolnicki ur. przed 1760 Topolnica [AZP-1759; AZP-1767] 1.4.3. Marianna Topolnicka zm. po 1761 + Bazyli "Czerwakowicz" Jaworski, zm. po 1761 [AZP-1760; AZP-1761] 1.4.4. Katarzyna Topolnicka zm. po 1761 +(1743) Grzegorz "Pawlik" Gwozdecki h. Sas, s. Hrehorego i Marianny z Komarnik Łopuszańskiej, wn. Fedora Gwozdeckiego i Marianny Kobylańskiej [AZP-1760; Bon.] 1.4.4.1. Jakub Gwozdecki + Parascewia Olszańska 1.4.4.2. Andrzej Gwozdecki + Aniela Skomorowska 1.4.4.3. Józef Gwozdecki +(1791 Przemyśl) Ludwika Chanowska 1.4.4.4. Piotr Gwozdecki, zm. przed 1850, dziedzic w: Wesoła 1.4.4.5. Marianna Gwozdecka + Paweł Dąbrowski ojciec: Maciej, matka: Marianna Jędruska 1.4.4.6. Anastazja Gwozdecka + ?? Barwiński 1.4.5. Teresa Topolnicka +(1760-3) Michał Łużecki s. Piotra i ?? Grabowskiej [AZP-1760; AZP-1763, Bon.] 1.5. Anna Topolnicka + Ignacy Grodzki, 1725 z żoną i Janem Topolnickim wystąpili przeciwko Janowi Węglowskiemu [ATzG P.81/1; ATzG P.80/3] 2. Jan "Waskowicz" Topolnicki ur. ok. 1660, zm. po 1742, 1689 powołany na jakiś urząd w pow. przemyskiego przez Jana III Sobieskiego, 1696 protest przeciwko Kunowskim, 1697 własność: przedmieście Kuszkiewskie w Przemyślu; 1701 użytkowanie dóbr Kopystyńskich w [f=337]Topolnicy[/f] u Teodora Turzańskiego +(przed 1701) Anna (Anastazja, Katarzyna) Turzańska, zm. po 1742 [AGZ-1697; AGZ-1701; AGZ-1718; AZP-1720; AGZ-1742; ATzG P.63/4; ATzG P.63/3] 2.1. Franciszek (Teodor Franciszek) Topolnicki, ur. ok. 1690 zm. po 1761, właściciel: domy na Borysławszczyźnie i Misiowszczyźnie w Topolnicy, Bielice, przedmieścia Przemyśla, Nehrybka-Kazikowszczyzna, ok.1735 legacja 100zł. dla bractwa katedr. w Przemyślu, 1744 donacja dóbr w Topolnicy, 1761 testament +(przed 1713) Katarzyna Hryniewiecka, zm. przed 1761. ojciec: Jan (lub Bazyli), matka: Helena Tuszyńska [Lorens B., Bractwa cerkiewne...; AZP-1713; AZP-1718; AZP-1720; AZP-1721; AZP-1724; AZP-1729; AZP-1733; AZP-1734; AGZ-1737; AZP-1738; AZP-1742; AZP-1743; AZP-1749; AZP-1751; AZP-1753; AZP-1754] 2.1.1. Jan Topolnicki [AZP-1745, AZP-1746] 2.1.1.1. Mikołaj Topolnicki ur. przed 1745 [AZP-1745, AZP-1746] 2.1.2. Mikołaj Topolnicki, ur. przed 1725 +(przed 1744) Konstancja Hryniewiecka [AZP-1744] 2.1.3. Marianna Topolnicka zm. przed 1761 +(przed 1743) Stanisław Strzelecki [AZP-1743] 2.1.4. Kunegunda Topolnicka, zm. przed 1761 + Józef Czerwiński 2.1.5. Rozalia Topolnicka ur. ok. 1720, zm. po 1777 +(1)(przed 1754) Jan "Jaroszewicz" Ilnicki, zm. 1764-1773, ojciec: Szczepan (s. Seńko i Anastazji Szeniuszkiewicz), matka: Mariana Ilnicka +(2)(przed 1773) Jan Bukowski [AZP-1754; AZP-1760; AZP-1764; AZP-1773, AZP-1777, AZP-1778] 2.1.5a.1. Onufry "Jaroszewicz" Ilnicki h. Sas, z Bojarek, ur. przed 1764, 1782 (Mat) [AZP-1778] 2.1.6. Anna Topolnicka +(przed 1750) Piotr Smolnicki, zm. przed 1751 [AZP-1751] 2.2. Michał Topolnicki [AGZ-1713] 2.3. Katarzyna Topolnicka [AGZ-1713; AGZ-1737] 2.4. Marianna Topolnicka + Albert Krynicki zm. przed. 1738 2.5. Gabriel Topolnicki ur. przed 1733, zm. po 1743, własności: Nehrybka, Topolnica [AZP, 1732; AZP-1734; AGZ-1737; AZP-1738; AZP-1742; AZP-1743] 2.6. Anna Topolnicka + Piotr Smolicki zm. przed 1751 2.7. Teodor Topolnicki, ur. przed 1692, mieszka w: Topolnica [ATzG P.59/2] 3. Anastazja Topolnicka + Bazyli Gwozdecki 1. Jan Topolnicki, ur. ok. 1760 + Zofia Turzańska, zm. 30.03.1811 Strzyłki (2-v. Teodor Jaworski) [Oss. 141-II-255 (193)] 1.1. Dominik Topolnicki 1.2. Jan Topolnicki 1. Katarzyna Topolnicka ur. ok. 1790 + Stefan Kundyk [Par.] 1.1. Andrzej Kundyk ur. 1822 +(16.3.1842 Topolnica) Katarzyna Pytypczyn, ur. 1823 c. Grzegorza i Kasiuni Kunów 1. Piotr Topolnicki ur. ok. 1790 [Par.] 1.1. Maria Topolnicka ur. ok. 1820 + Jan Piórkowski 1.1.1. Parasiewa Piórkowska ur. ok. 1850 + Teodor Piórkowski, ojciec: Michał. matka: Teodoria 1.1.1.1. Michał Piórkowski chrz. 14.11.1879 Topolnica 1.1.1.2. Katarzyna Piórkowska chrz. 23.1.1888 1. Stefan Topolnicki, ur. ok. 1790 zm. przed 1850 + Ewa (Eudoksja) Gwozdecka, c. Bazylego (zm. 1816 Topolnica) i Justyny Turzańskiej 1.1. Bazyli Topolnicki, ur. ok. 1820 +(25.2.1850 Topolnica) Justyna Stator (Stolar) c. Iwana i Xeni Dydniów 1.1.1. Maria Topolnicka ur. ok. 1855 +(24.2.1881) Bazyli Kundyk, s. Nierki i Barbary Mytnik 1.1.1.1. Justyna Kundyk, chrz. 2.1.1882 Topolnica 1.1.1.2. Teodor Kundyk chrz. 9.3.1883 Topolnica 1.1.1.3. Katarzyna Kundyk chrz. 4.2.1889 zm. 19.1.1891 (w akcie zgonu wiek 70 lat) 1.1.2. Grzegorz Topolnicki, ur. ok. 1860 +(9.2.1896) Maria Janyk c. Michała i Anastazji Stator 1.1.2.1. Bazyli Topolnicki, chrz. 6.5.1900 1.1.2.2. Justyna Topolnicka, chrz. 29.5.1901 1.1.2.3. Teodor Topolnicki, chrz. 26.5.1903 1.1.2.4. Katarzyna Topolnicka chrz. 19.4.1897 1.1.3. Jan Topolnicki, ur. ok. 1865, zm. przed 1893 +(13.2.1890) + Maria Turzańska c. Bazylego i Justyny Stator (2-v. 21.5.1893 Michał Dubicz s. Teodora i Katarzyny Kochańskiej) 1.1.4. Katarzyna Topolnicka, ur. 24.4.1875 Topolnica +(14.11.1895) Szymon Wydzak, s. Michała i Anastazji Buchnej [par.Topolnicka.gr-kat] 1.1.4.1. Teodor Wydzak chrz. 24.1.1897 Topolnica 1.1.4.2. Justyna Wydzak, chrz. 6.1.1900 1.1.4.3. Szymon Wodzak, chrz. 28.2.1903 1.2. Anna Topolnicka + Ignacy Budulicz s. Dariusza i Marii Małkowskiej 1.2.1. Jan Budulicz chrz. 5.11.1875 Topolnica 1.2.2. Andrzej Buduliczy chrz. 13.11.1878 Topolnica 1.2.3. Teodor Budulicz + Katarzyna Kalka c. Mikołaja i Marii Janyk 1.2.3.1. Ignacy Budulicz, chrz. 17.4.1900 1.2.3.2. Bazyli Budulicz, chrz. 20.6.1901 1.2.4. Michał Budulicz zm. 25.12.1891 1. Damian Topolnicki, ur. ok. 1790 + Julianna Herrm ojciec: Michał 1.1. Teresa Topolnicka, ur. 8.10.1820 Strzyłki [AGAD 1-437-52] 1. Teodor Topolnicki z Niedzielnej ur. 1767 +(9.10.1786 Wola Koblańska) Hanna Jaworska, ur. 1771 z Woli Koblańskiej [Par.Wola Koblańska] 1.1. Piotr Topolnicki ur. ok. 1820 + Katarzyna Turzańska, h, Sas, ojciec: Michał, matka: Maria Kulczycka [Par.] 1.1.1. Jan Topolnicki ur. ok. 1850 +(1) Justyna Dobrzańska (Dubrawska) c. Jana i Anna Matkowskiej +(2) Anna Dobrzańska (Dubrawska) c. Nerki i Marii Matkowskiej +(3) Maria Płeskończak c. Lucjana i Pariasewi Boreckiej (1-v. Andrzej Jaworski) 1.1.1a.1. Maria Topolnicka ur. ok. 1870 +(28.2.1888) Bazyli Hod, s. Mikołaja i Justyny Janyk 1.1.1a.1.1. Katarzyna Hod, chrz. 13.10.1897 1.1.1a.1.1. Józef Hod, chrz.6.5.1891 1.1.1a.1.2. Teodor Hod, chrz. 13.6.1894 1.1.1a.2. Anna Topolnicka chrz. 17.1.1875 Topolnica 1.1.1a.3. Mikołaj Topolnicki, chrz. 18.5.1877 Topolnica 1.1.1a.4. Barbara Topolnica chrz. 14.12.1879 1.1.1a.5. Tekla Topolnicka chrz. 10.4.1882 zm. 14.3.1883 1.1.1b.6. Justyna Topolnicka chrz.. 24.11.1885 1.1.1b.7. Teodor Topolnicki chrz. 03.4.1887 1.1.1b.8. Piotr Topolnicki chrz. 10.6.1889 1.1.1b.9. Józef Topolnicki, chrz. 9.7.1891 1.1.1b.10.?? Topolnicki ur. i zm. 14.2.1894 1.1.1b.11.Katarzyna Topolnicka chrz. 11.5.1895 1.1.1b.12.Stefan Topolnicki, chrz. 3.5.1899 zm. 4.5.1899 Topolnica 1.1.2. Michał (Piotr?) Topolnicki ur. ok. 1850 + Justyna Pihur c. Mikołaja i Marii Grodeckiej 1.1.2.1. Piotr Topolnicki ur. ok. 1860 +(16.11.1880 ) Justyna Pichocka, c. Michała i Anastazji Piskorkiej (c. Grzegorza) 1.1.2.1.1. Teodor Topolnicki chrz. 15.2.1886 1.1.2.1.2. Maria Topolnicka chrz. 20.8.1883 1.1.2.1.3. Michał Topolnicki chrz. 15.4.1888 1.1.2.1.4. Katarzyna Topolnicka, chrz. 25.3.1890 1.1.2.1.5. Maria Topolnicka, chrz. 7.6.1893 1.1.2.1.6. Anna Topolnicka chrz. 3.4.1896, prawd. zm. przed 1898 1.1.2.1.6. Anna Topolnicka chrz. 17.9.1898, zm. 13.10.1898 1.1.2.1.7. Anastazja Topolnicka, chrz. 06.7.1901, zm. 5.10.1904 1.1.2.1.8. Nikita Topolnicki, chrz. 9.6.1904 1.1.2.2 Maria Topolnicka +(13.2.1879 Teodor Pichowski, z Niedzielnej, s. Ignacego i Katarzyny Pichockiej 1.1.2.2.1. Katarzyna Pichowska chrz. 9.3.1886, prawd. zm. przed 1889 1.1.2.2.2. Maria Pichowska chrz. 26.5.1889 1.1.2.2.3. Piotr Pichowski chrz. 10.7.1895 1.1.2.2.4. Katarzyna Pichowska chrz. 26.2.1898 1.1.2.2.5. Anastazja Pichocka, chrz. 24.1.1901, prawd. zm. 1902 1.1.2.2.5. Anastazja Pichocka, chrz. 9.11.1902 1.1.2.3. Jan Topolnicki +(18.8.1899) Katarzyna Kotecka c. Mikołaja i Justyny Kurej mieszkających w Topolnicy 1.1.2.3.1. Bazyli Topolnicki, chrz. 26.12.1900 1.1.2.3.2. Jakub Topolnicki, chrz. 6.2.1902, zm. 19.9.1904 1.1.2.4. Katarzyna Topolnicka, chrz. 21.5.1875 Topolnica 1.1.2.5. Barbara Topolnicka chrz. 14.12.1879 1.1.2.6. Anna Topolnicka chrz. 29.1.1879 +(25.2.1897) Stefan Janyk (Elnik), mieszkał w Niedzielnej, s. Piotra i Katarzyny Kozankiewicz (Kozeńskiej) 1.1.2.6.1. Maria Janyk, chrz. 16.1.1901 1.1.2.6.2. Katarzyna Janik, chrz. 9.7.1904 1.1.2.6.3. Michał Janyk chrz. 22.7.1898 1.1.2.7. Grzegorz Topolnicki +(15.2.1894) Maria Janyk, c Ignacego i Katarzyny Żdzańskiej 1.1.2.7.1. Bazyli Topolnicki chrz. 26.11.1894 1.1.2.7.2. Justyna Topolnicka chrz. 7.7.1899 1.1.2.7.3. Bazyli Topolnicki, chrz. 10.4.1904, zm. 15.7.1904 1.1.2.7.3. Michał Topolnicki, chrz. 10.4.1904, zm. 15.7.1904 1.1.3. Teodor Topolnicki ur. 25.8.1845 Topolnica + Maria Wójtowicz c. Antoniego i Marii Janczak (lub Anny Matyniak) [par.Topolnica.gr-kat.APrzem] 1.1.3.1. Katarzyna Topolnicka chrz 27.6.1878 Turze 1.1.3.2. Justyna Topolnicka chrz. 14.11.1879 Turze 1.1.3.3. Jan Topolnicka chrz. 10.4.1884 Turze 1.1.3.4. Anna Topolnicka ur. i zm. 11.6.1889 Turze 1.1.4. Justyna Topolnicka +(23.2.1890) Iwan Rynki s Marii Kledza (c. Stefana) 1. Stanisław Topolnicki h. Sas, ur. ok. 1770, mieszka Topolnica + Marianna Strzyżewska [CDIAL 134-1-1233] 1.1. Jan Topolnicki + Marianna Zalewska 1.1.1. Jan Topolnicki 1.1.2. Marian Topolnicki 1.1.3. Paweł Topolnicki 1. Piotr Topolnicki, ur. ok. 1800 + Katarzyna Suszyńska (Szuszeńska) [Par.] 1.1. Andrzej Topolncki, ur. 1825 zm. przed 1845 +(24.1.1842 Topolnica) Marianna Komarnicka c. Mikołaja i Eudoksii Łopuszańskiej z Łopuszanki Hominej; (2-v. (27.2.1845 Topolnica) Dymitr Żdżański, syn Iwana i Anny Cichockiej) 1.2. Marianna Topolnicka ur. 1826 +(1)(21.12.1841 Topolnica) Michał Cichocki ur. 1823 s. Wasyla i Marii Śliwczak +(2)(11.3.1844) Iwan Cichocki ur. 1824 s. Pawła i Anastazji Cichockiej +(3)(15.2.1852) Franciszek Semkowicz Dobrzański ur. 1813, sędzia, s. Mikołaja i Katarzyny z Gachiwiczów z Sielca +(4)(24.2.1856) Iwan Stolar ur. 1821 1. Michał Topolnicki, ur. ok. 1820 [par.] 1.1. Teodor Topolnicki, zm. 25.4.1875 Topolnica 1. Bazyli Topolnicki, ur. ok. 1820 + Justyna Kuryta [par.] 1.1. Szymon Topolnicki, zm. 15.2.1882 Topolnica 1. Jan Topolnicki, ur. ok. 1820 [par.] 1.1. Katarzyna Topolnicka, zm. 5.5.1883 Topolnica 1. Andrzej (Eustachy) Topolnicki ze Strzyłek, ur. ok. 1820 + Justyna Kolka [Par.] 1.1. Anna Topolnicka + Stefan Dub(rawski) s. Michała i Anny Cherkawieć (Charkowskiej) 1.1.1. Maria Dubrawska chrz. 14.6.1881 Topolnica 1.1.2. Justyna Dubrawska chrz. 19.8.1884 +(11.1904) Kola Cahuniek 1.1.3. Mikołaj Dub chrz. 13.11.1886 1.1.4. Katarzyna Dub chrz. 6.7.1889 1.1.5. Anna Dub chrz. 11.4.1896 1.1.6. Ewa Dub, chrz. 3.10.1899 1. Jana Topolnickiego, ur. ok. 1830 [par.] 1.1. Anna Topolnicka ur. 1861, zm. 5.5.1899 Topolnica w połogu 1. Ignacy Topolnicki, ur. ok. 1824, zm. 1904 +(ok.1860) Katarzyna Łopuszańska [Par.] 1.1. Bazyli Topolnicki, ur. ok. 1862 +(12.11.1885) Katarzyna Borecka c. Bazylego i Justyny Buchnej 1.1.1. Maria Topolnicka chrz. 09.9.1886 + Aleksiej Kulka s. Mikołaja i Marii Tokan 1.1.1.1. Wasyl Kulka, chrz. 10.10.1904 1.1.2. Jan Topolnicki chrz. 21.11.1887 Topolnica 1.1.3. Justyna Topolnicka chrz. 21.11.1887 Topolnica 1.1.4. Anna Topolnicka chrz. 15.2.1889 Topolnica 1.2. Teodor Topolnicki +(16.11.1897) Anna Hołubiec c. Mikołaja i Marii Hołowczak 1.2.1. Jan Topolnicki, chrz. 18.6.1902 1. Jan Topolnicki, ur. ok. 1835 [par.] 1.1. Justyna Topolnicka ur. 1864, zm. 1.4.1882 Topolnica, na zapalenie płuc 1. Jan Topolnicki, ur. ok. 1840 + Anna Dobrzańska [par.] 1.1. ?? Topolnicki, zm. 5.9.1892 Topolnica (możliwe że młodo) 1. Michał Topolnicki, ur. ok. 1845 [par.] 1.1. Katarzyna Topolnicka ur. 1875, zm. 24.2.1884 Topolnica 1. ?? Topolnicki, ur. ok. 1850 1.1. Grzegorz Topolnicki ur. ok. 1870 1.2. ?? Topolnicki 1.2.1. Iwan Topolnicki 1.2.1.1. Grzegorz Topolnicki 1.2.1.2. Włodzimierz Topolnicki żyje w Niedzielnej 1.2.1.3. Katarzyna Topolnicki żyje w Niedzielnej 1.2.1.4. Julia Topolnicka żyje w Niedzielnej 1.2.1.5. Petronela Topolnicka żyje w Niedzielnej 1.2.1.6. Stefania Topolnicka 1.2.2. Józef Topolnicki - zmarł na II wojnie światowej 1.2.3. Wasyl Topolnicki - zmarł na II wojnie światowej 1.2.4. Justyna Topolnicka 1.2.5. Katarzyna Topolnicka 1.3. ?? Topolnicki 1.4. Maria Topolnicka ur. ok. 1870 1.4.1. ?? Cichocki 1.4.1.1. ?? ?? ur. ok. 1920 1.4.1.1.1. ?? Galiwier Wajslaw Iwanowicz 1.4.1.1.1.1 ?? Iwanowicz (mieszka w Topolnicy) Bazyli Topolnicki, ur. 1820, zm. 28.11.1895 Topolnica [par.] Bazyli Topolnicki, ur. 1863, zm. 1894 Topolnica z powodu skaleczenia [par.] Ignacy Topolnicki ur. 1824, zm. 3.1.1904 Topolnica [par.] Jan Topolnicki, zm. 20.8.1891 Topolnica [par.] Joanna Topolnicka - chrzestna Nikolausa Dąbrowskiego - Topolnica.12.1875 Mikołaj Topolnicki, ur. ok. 1864, zm. 14.2.1890 Sambor, mieszkał: Strzyłki [CDIAL] Teofil Topolnicki, chrzestny Kazimiery Prokosz 4.5.1880 (Topolnica) Włodzimierz Topolnicki, właściciel gruntów w: Topolnica [nad. Piotr Strzetelski, za: Gazeta Lwowska 23.12.1872]

Grupa - Łodzinka

1. Paweł Topolnicki, ur. ok. 1810 + Anna Prostehnary?, ojciec: Bazyli, matka: Eudoksja 1.1. Michał Topolnicki, ur. 12.11.1834 Łodzinka [par. Łomna.APPrzemyśl] 1. Piotr Topolnicki, zm. przed 1850 Łodzinka Dolna + Anastazja Moraz, ojciec: Jakub 1.1. Pelagia Topolnicka, ur. 24.4.1790 Łodzinka [par.Łomna.gr-kat] 1.2. Stefan Topolnicki + Katarzyna Pantryk, ojciec: Teodor, matka: Tekla z Sysowej 1.2.1. Ewa Topolnicka, ur. 28.2.1850 Łodzinka [par.Łomna.gr-kat.APPrzemyśl] 1.2.2. Paweł Topolnicki, ur. 24.5.1854 Łodzinka 1.2.3. Michał Topolnicki, ur. 7.9.1860 Łodzinka 1. Grzegorz (Hryć) Topolnicki, + Katarzyna Muzyka 1.1. Anna Topolnicki, ur. 13.11.1785 Łodzinka [par.Łomna.gr-kat] 1.2. Grzegorz Topolnicki + Anastazja Mikita, ojciec: Bazyli z Tysowej, matka: Ewa Szczorba 1.2.1. Anna Topolnicka, ur. 30.9.1831 Łodzinka [par.Łomna.gr-kat.APPrzemyśl] 1.2.2. Mikołaj Topolnicki, ur. 18.5.1850 Łodzinka, 1864 aresztowany na 12 dni za przestępstwo przeciw zarządzeniom publicznym [par.Łomna.gr-kat.APPrzemyśl] 1.3. Michał Topolnicki + Ewa Kordis, ojciec: Jan 1.3.1. Jan Topolnicki, ur. 8.8.1860 Łodzinka 1.3.2. Grzegorz Topolnicki, ur. 8.2.1863 Łodzinka 1. Grzegorz Topolnicki + Anna Czeronka (Czarynko), ojciec: Jakub, matka: Anna 1.1. Jakub Topolnicki, ur. 8.10.1831 Łodzinka [par.Łomna.gr-kat.APPrzemyśl] 1.2. Piotr Topolnicki, ur. 28.5.1836 Łodzinka [par.Łomna.gr-kat.APPrzemyśl] 1. Jan Topolnicki + Pelagia Janer, ojciec: Mikołaj 1.1. Eudoksja Topolnicka, ur. 1.1.1833 Łodzinka [par.Łomna.gr-kat.APPrzemyśl] Andrzej Topolnicki, rusitici +(5.11.1796 Łodzinka, par. Bircza) Agnieszka Ponieważówna [par.] Fedio Topolnicki, ur. 1836 Łodzinka Dolna, 1857 powołany do wojska, uciekł i był ścigany listem gończym [Gazeta Lwowska 1.4.1857] Grzegorz Topolnicki, ur. ok. 1804, 1864 Łodzinka Dolna, aresztowany na 14 dni za przestępstwo przeciw zarządzeniom publicznym [Czas 19.11.1864] Mikołaj Topolnicki, ur. ok. 1845, 1864 Łodzinka Dolna, aresztowany na 12 dni za przestępstwo przeciw zarządzeniom publicznym [Czas 19.11.1864]

Inne grupy

Grupy szlacheckie i nieszlacheckie 1. Bazyli Topolnicki ur. ok. 1580 zm. po 1659 + Apolonia Monastyrska [AZP-1659] 1.1. Iwan Topolnicki ur. ok. 1610 1.1.1. Grzegorz Topolnicki ur. przed 1659 (dostaje pełnom. w 1659) 1. ?? Topolnicki ur. ok. 1580 1.1. ?? Topolnicki 1.1.1. Katarzyna Topolnicka, 1674 cesja jakiegoś majątku na kuzyna + Zenobiusz Kamieński [AZP-1674] 1.2. ?? Topolnicki 1.2.1. Jan Topolnicki [AZP-1674] 1. Mikołaj Topolnicki ur. ok. 1600 [AZP-1670] 1.1. Lauretnin Topolnicki ur. przed 1670 1.2. Onyszko Topolnicki ur. przed 1670 1.3. Jan Topolnicki ur. przed 1670 1. Dymitr Topolnicki, ur. ok. 1600, pop 1.1. Michał Topolnicki, 30.7.1649 na okazaniu szlachty pod Medyką [AGiZ z arch bernardyńskiego, t.21 Lauda sejmikowe t.2] 1. Wasko Topolnicki ur. ok. 1600 zm. po 1676 [azp] 1.1. Jan Topolnicki 1.1.1. Onysko Topolnicki ur. przed 1676 1.1.2. Stefan Topolnicki ur. przed 1676 1. Hrynio Topolnicki, ur. ok. 1620 [azp] 1. 1. Iwan Topolnicki +(ok. 1677) Anna Dobrzańska c. Iwana 1. Mikołaj Topolnicki, ur. ok. 1620 + Anna Dobrzańska c. Andrzeja 1.1. Jan Topolnicki, potwierdzenie szlachectwa 1688 1. Michał Topolnicki, ur. ok. 1630, 1687 w posiadaniu i używaniu królewszczyzny wsi Błażew [dokument króla Jana III, azp] 1.1. Iwan Topolnicki, ur. przed 1687 1.2. Stefan Topolnicki, ur. przed 1687 1. Michał Topolnicki, ur. ok. 1630, nadanie używania młyna przez króla Jana III w Zarajskiem - 1693 [azp] 1.1. Jan Topolnicki ur. przed 1693 1.2. Michał Topolnicki, ur. przed 1693 1. Teodor "Popowicz" Topolnicki, ur. ok. 1640 prezbiter w Suszycy [AGZ-1686] 1.1. Teodora Pelagia "Popowicz" Topolnicka ur. przed 1686 [AGZ-1686] 2. Bazyli "Popowicz" Topolnicki [AGZ-1686] 1. ?? "Popowicz" Topolnicki 1.1. Iwan "Popowicz" Topolnicki, 1687 sprawa z Dubrawskimi (z bratem Janem) [AZP-1687] 1.2. Jan "Popowicz" Topolnicki, 1687 sprawa z Dubrawskimi (z bratem Iwanem) [AZP-1687] 1. ?? "Popowicz" Topolnicki 1.1. Iwan "Popowicz" Topolnicki, 1689 sprawa z Szymonem Dubrawskim [AZP-1689] 1.1. Stanisław "Popowicz" Topolnicki, 1689 sprawa z Szymonem Dubrawskim [AZP-1689] 1.1. Stefan "Popowicz" Topolnicki, 1689 sprawa z Szymonem Dubrawskim [AZP-1689] 1. Michał Topolnicki ur. ok. 1690 [Spis Wołyński] 1.1. Gabriel Topolnicki ur. ok. 1720 1.1.1. Piotr Topolnicki ur. ok. 1750 1.1.1.1 Karol Topolnicki ur. ok. 1780 1.1.1.1.1. Adam Iwan Topolnicki ur. ok. 1810 1.1.1.1.1.1. Oktawian Topolnicki ur. ok. 1840 1.1.1.1.1.2. Wilhelm Topolnicki ur. ok. 1840 1.1.1.1.1.2.1. Ksawery Jan Topolnicki ur. ok. 1870 1.1.1.1.1.2.2. Adam Topolnicki ur. ok. 1870 1.1.1.1.1.3. Lucjan Topolnicki ur. ok. 1840 1.1.1.1.1.4. Franciszek Topolnicki ur. ok. 1840 1.1.1.1.2. Feliks Roman Topolnicki ur. ok. 1810 1.1.1.2. Faustyn Topolnicki ur. ok. 1780 1.1.1.2.1. Jan Topolnicki ur. ok. 1810 1.1.1.2.1.1. Kazimierz Topolnicki ur. ok. 1840 1.1.1.2.1.2. Faustyn Cezary Topolnicki ur. ok. 1840 1.1.1.2.2. Józef Oktawian Topolnicki ur. ok. 1810 1.1.1.2.2.1. Adam Topolnicki ur. ok. 1840 [Spis podolski] 1.1.1.2.2.2. Marian Topolnicki ur. ok. 1840 [Spis podolski] 1.1.1.2.2.3. Edward Topolnicki ur. ok. 1840 [Spis podolski] 1.1.1.2.2.4. Wiktor Oktawian Topolnicki ur. ok. 1840 [Spis podolski] 1.1.1.2.2.4.1. Marian Mieczysław Topolnicki ur. ok. 1870 [Spis podolski] 1.1.1.2.2.4.2. Józef Oktawian Topolnicki ur. ok. 1870 [Spis podolski] 1.1.1.2.2.5. Adolf Topolnicki ur. 1847, zm. 1901 poch. Skurcze [Spis podolski, nagrobek] 1.1.1.2.2.5.1. Zygmunt Topolnicki ur. ok. 1870 [Spis podolski] 1.1.1.2.2.5.2. Władysław Zenon Topolnicki ur. ok. 1870, opiekun 1 Utrackiej Drużyny Harcerzy +(1) Celina ?? +(2)(1907 Skurcze) Zofia Celestyna Stroynowska (siostra Janiny) [Spis podolski, Żurek W.W. Wykaz..., Władysław Czosnowski, www.mysliwcy.pl] 1.1.1.2.2.5.2a.1. (prawd) Władysław Topolnicki, ur. 1903, zm. 19010, poch. Skurcze [nagrobek] 1.1.1.2.2.5.2a.2. Tadeusz Topolnicki ur. 30.6.1908 Skurcze [CAW] 1.1.1.2.2.5.2b.3. Juliusz Topolnicki, ur. 7.3.1910 Kiwerce powiat łucki, zm. 21.9.1940, pilot 601 dywizjonu, z grupy dęblińskiej, zginął 1940 niedługo po skoku spadochronowym w hrabstwie Kent w bitwie o Anglię. 1.1.1.2.2.5.2b.4. Maria Topolnicka ur. 5.7.1914 Łuck + ?? Szczypiorski 1.1.1.2.2.5.2b.4.1. Magdalena Szczypiorska 1.1.1.2.2.5.2b.4.2. Marcin Szczypiorski 1.1.1.2.2.5.2b.5. Helena Topolnicka + ?? Ujczak. mieszka Warszawa 1.1.1.3. Grzegorz Jan Topolnicki ur. ok. 1780 1.1.1.3.1. Jan Aleksander Topolnicki ur. ok. 1810 1.1.1.3.2. Leon Franciszek Topolnicki ur. ok. 1810 1.1.2. Wojciech Topolnicki [Herbarz podolski] 1.1.2.1. Toma Topolnicki 1.1.2.1.1. Franciszek Salezy Topolnicki Jan Topolnicki h. Sas, ur. ok. 1720 |=2 Piotr Topolnicki, przemyski sąd ziemski 1782 [pocz.] |=2 Jan Topolnicki, przemyski sąd ziemski 1782 [pocz.] `=2 Marcin Topolnicki, przemyski sąd ziemski 1782 [pocz.] 1 Andrzej Topolnicki, ur. ok. 1720 |=2 Piotr Topolnicki przemyski sąd grodzki 1782 [pocz.] `=2 Jan Topolnicki przemyski sąd grodzki 1782 [pocz.] `=3 ?? Topolnicki `=4 Mikołaj Topolnicki, Wydział stanów 1845 [pocz.] 1 Samuel Topolnicki, ur. ok. 1720 `=2 Jan Topolnicki przemyski sąd grodzki 1782 [pocz.] 1. Jan Topolnicki, ur. ok. 1730 + Marianna 1.1. Teresa Topolnicka ur. ok. 1761, zm. 26.12.1776 Kociubińce [AGAD 1-301-616] 1. Grzegorz Topolnicki, ur. ok. 1730, mieszkał: Urycz 1.1. Anna Topolnicka + Michał Smolnicki 1.1.1. Bazyli Smolnicki, ur. 1.1. 1786 Isaje [par.] 1.1.2. Jan Smolnicki, ur. 2.5.1789 Isaje [par.] 1.1.3. Grzegorz Smolnicki, ur. 6.2.1791 Isaje [par.] 1.1.4. Mikołaj Smolnicki, ur. 20.5.1793 Isaje [par.] 1.1.5. Michał Smolnicki, ru. 5.6.1793 Isaje [par.] 1. Jan Topolnicki ur. ok. 1740 [Herbarz podolski] 1.1. Aleksander Topolnicki ur. ok. 1770 1.1.1. Tomasz Topolnicki ur. ok. 1800 1.1.1.1. Aleksadner Klemens Topolnicki ur. ok. 1830 1.1.1.2. Michał Iwan Klemens Topolnicki ur. ok. 1830 1.1.1.2.1. Tomasz Topolnicki ur. ok. 1860 1.1.1.2.2. Franciszek Kazimierz Topolnicki ur. ok. 1860 1.1.1.2.3. Jan Topolnicki ur. ok. 1860 1.1.1.3. Władysław Topolnicki ur. ok. 1830 1.1.2. Iwan Michał Topolnicki ur. ok. 1800 1.1.2.1. Teodor Topolnicki ur. ok. 1830 1.1.2.1.1. Dionizy Topolnicki ur. ok. 1860 1.1.2.1.2. Andrzej Topolnicki ur. ok. 1860 1.1.3.2. Semen Topolnicki ur. ok. 1830 1.1.2.2.1. Józef Topolnicki ur. ok. 1860 1.1.2.2.2. Awksient (?) Topolnicki ur. ok. 1860 1. Teodozja Topolnicka, ur. ok. 1750 + Grzegorz Kuczynkiewicz [Par.] 1.1. Anna Kuczynkiewicz + Stefan Janyk 1.1.1. Grzegorz Janyk + Katarzyna Malar (Manykowa) c. Stanisława i Rozaliii Strzelbieckiej 1.1.1.1. Stefan Janyk, chrz. 14.1.1840 1. Dominik Topolnicki, (nobili) ur. ok. 1750 +(24.1.1771 Kopyczyńce) Anna Trębińska, zm. 1.8.1776 Kociubińce nr 117 [par.] 1.1. Stanisław Topolnicki, ur. 12.5.1776 Kociubińce nr 117, par. Kopyczyńce [par.] 1. Anna Topolnicka, ur. ok. 1750 + Wojciech Kwiatkowski 1.1. Rozalia Kwiatkowska, ur. 22.9.1776 Kociubińce, par. Kopaczyńce [AGAD 1-301-616] 1. Mikołaj Topolnicki (Nob.), ur. ok. 1760 + Justyna Mackiewicz (Nob.) 1.1. Angela Anna Eleonora Topolnicka, ur. 30.10.1791 Drohobycz, zm. 11.11.1863 [AGAD 1-437-3] 1. Jan Topolnicki, ur. ok. 1760 + Barbara Jaworska [Par.] 1.1. Stefan Topolnicki, chrz. 13.7.1792 1. Piotr Topolnicki, ur. ok. 1765 + Maria Żorękiewicz. c Mikołaja [Par.] 1.1. Maria Topolnicka, chrz. 4.5.1794 Suszyca +(19.10.1822) Grzegorz Sozański ur. 1784 1.1.1. Grzegorz Sozański, chrz. 17.6.1818 Suszyca +(24 02 1840 Suszyca) + Anna Terlecka ur. 1823 c. Jana i Katarzyny Sucharskiej (c. Jana i Purpuriakie); (siostra Tatiany Terleckiej + Michał Topolnicki) 1.1.1.1. Andrzej Sozański, chrz. 8/10.12.1841 Suszyca 1.1.2. Bazyli Sozański, chrz. 20.4.1821 Suszyca 1.1.3. Katarzyna Sozańska, chrz. 08.3.1826 Suszyca 1. Ignacy Topolnicki, ur. ok. 1770 + Anastazja Towarnicka [Par.] 1.1. Hrynia Topolnicka, chrz. 9.3.1802 Suszyca 1.2. Andrzej Topolnicki, chrz. 14.7.1816 Suszyca 1.3. Maria Topolnicka, chrz. 21.6.1821 Suszyca 1. Piotr Topolnicki, ur. ok. 1770 + Maria Andreakiewicz [Par.] 1.1. Maria Topolnicka +(15.1.1809 Suszyca) Jan Sozański 1.1.1. Anastazja Sozańska + Jan Wasylewicz rolnik w S. R, syn Antoniego i Pelagii, córki Grzegorza Petrowskiego 1.1.1.1 Teresa Wasylkiewicz chrz. 9.3.1841 Suszyca 1.1.2. Katarzyna Sozańska + Michał Sika, s. Grzegorza i Marii Cap 1.1.2.1. Maria Sika chrz. 27.8.1859, Suszyca 1.1.2.2. Jan Sika, chrz. 8/9.9.1862, Suszyca 1.1.2.3. Ksenia Sika, chrz 4.3.1865, Suszyca 1.1.2.4. Parasiewna, chrz. 25.10.1867, Suszyca 1. Bazyli Topolnicki, ur. ok. 1775 +(1) Józefa Wyciszka +(2) Anna Jaworska c. Mikołaja [Par.] 1a.1. Anna Topolnicka, chrz. 19.5.1805 Suszyca 1a.2. Paweł Topolnicki, chrz. 14.12.1811 Suszyca 1b.3. Stefan Topolnicki, chrz. 3.8.1816 Suszyca 1b.4. Pelagia Topolnicka, chrz. 17.5.1823 Suszyca 1b.5. Michał Topolnicki, chrz. 10.8.1825 Suszyca 1b.6. Aleks Topolnicki, chrz. 26.3.1829 Suszyca 1b.7. Katarzyna Topolnicka, chrz. 06.5.1832 Suszyca 1b.8. Andrzej Topolnicki + Justyna (Głuchów) Łużycka c. Ignacego z Łużka i Anny Jawroskiej 1b.8.1. Jan Topolnicki, chrz. 3.6.1840 Suszyca 1b.8.2. Anna Topolnicki + Filip Curyj s. Grzegorza i Anny Kanicz 1b.8.2.1. Demetry Curyj, chrz. 28/29.8.1883 Suszyca 1b.8.3. Maria Topolnicka + Michał Izak, s Teodora i Anny Seneta z Zawadki 1b.8.3.1. Pelagia Izak, chrz. 22.10.1871 Suszyca 1b.8.4. Bazyli Topolnicki + Katarzyna Pichorka c. Bazylego i Anastazji Kazankiewicz (c. Grzegorza i Nadiewnej) 1b.8.4.1. Teodor Topolnicki, chrz. 30.3.1874 Suszyca 1b.8.4.2. Stefan Topolnicki, chrz. 1/2.3.1883 Suszyca 1b.8.5. Tekla Topolnicka + Maximus Woyt, syn Andrzeja i Katarzyny Kozankiewicz 1b.8.5.1. Stefan Woyt, chrz. 4/5.1.1883 1b.8.5.2. Bazyli Woyt, chrz. 6/9.2.1884 1b.8.6. Jan Topolnicki, chrz. 20.2.1847 Suszyca 1b.8.7. Michał Topolnicki, chrz. 18.6.1857 Suszyca 1b.8.8. Grzegorz Topolnicki, chrz. 22.1.1860 Suszyca 1b.8.9. Eufrozyma Topolnicka, chrz. 4.10.1862 Suszyca 1. Tekla Topolnicka (gen.) + Jan Kropiwnicki 1.1. Marcela Kropiwnicka, ur. 1808 Lipowiec [par.Lipowiec.rz-kat Arch.w Winnicy 737-1-8] 1.2. Feliks Kropiwnicki, ur. 1811 [par.Lipowiec.rz-kat Arch.w Winnicy 737-1-8] 1.3. Aleksander Kropiwnicki, ur. 1814 [par.Lipowiec.rz-kat Arch.w Winnicy 737-1-8] 1.4. Maria Kropiwnicka, ur. 1816 [par.Lipowiec.rz-kat Arch.w Winnicy 737-1-8] 1.5. Petronela Kropiwnicka, ur. 1818 [par.Lipowiec.rz-kat Arch.w Winnicy 737-1-8] 2. (możliwe) Stefan Topolnicki, ur. ok. 1786, zm. 26.1.1821 Lipowiec [737-1-12] 1. Bazyli Topolnicki, ur. ok. 1780 1.1. Maria Topolnicka ur. 1808 +(7.3.1833 Suszyca) Jan Łużecki z Łużka ur. 1805 1. Mikołaj Topolnicki, ur. ok. 1780 + Marianna Piotrowska 1.1. Franciszek Topolnicki, ur. 1808, ekonom w: Cichobórz, Horyszów Ruski +(1)(17.8.1839 Kryłów) Aniela Gołębiowska, ur. 1812, zm. 1846, ojciec: Piotr, matka: Antonina Pielechowska +(2) Wincenta Szymańska, ur. ok. 1814 [Grabowiecki Słownik Biograficzny, t. 9] 1. Jan Topolnicki, ur. ok. 1780, ekonom w: Śniatyn + Helena Grzegorzewska 1.1. Mikołaj Topolnicki, ur. ok. 1809 +(24.4.1842 Zabłotów) Regina Pikul (Pikulińska), ojciec: Jakub, matka: Rozalia Wątroba; (1-v. Piotr Kędzierki) [AGAD 1-301-1478] 1. Antoni Topolnicki, ur. ok. 1780 + Agnieszka Pikulska 1.1. Jan Topolnicki, ur. ok. 1810 +(1839 Śniatyn) Franciszek Sokolnicka, ojciec: Józef, matka: Maria Zojcieszowska(?) 1. Andrzej Topolnicki + Maria Kułakowska 1.1. Tomasz Topolnicki, ur. 12.12.1802 Lwów, św. Andrzej [nad. Marta Czerwieniec za par.] 1. Jan Topolnicki, ur. ok. 1785, z: Łużek 1.1. Tatiana Topolnicka ur. 1814 +(24.9.1833 Suszyca) Michał Łużecki, s. Jana de Sozańskiego ur. 1807 [Par.] 1. Bazyli Topolnicki, ur. ok. 1790 + Józefina Topolnicka [Par.] 1.1. Paweł Topolnicki + Helena (Olena) Petruska c. Jana i Ewy Hrybowej 1.1.1. Katarzyna Topolnicka, chrz. 4/5.5.1845 1.1.2. Tymoteusz Topolnicki, chrz. 14/15.3.1858 1. Bazyli Topolnicki (Teopelnicki), ur. ok. 1795 + Rozalia 1.1. Rozalia Topolnicka (Topelnicka) + Michał Tyrowicz, oficjalista cyrkularny 1.1.1. Jan Michał Tyrowicz, ur. 27.9.1855 Lwów, chrz. 29.9 Lwów, par. św. Andrzeja [par. za morm.] 1. Jan Topolnicki, ur. ok. 1800 + Zofia Suzańska 1.1. Wincenty Topolnicki, ur. ok. 1830 + Tekla Konopacka, ojciec: Jan, matka: Rozalia Konopacka 1.1.1. Maria Topolnicka, ur. 15.2.1862 Kopyczyńce [par.] zm. 15.3.1900 Tarnopol [par.AGAD] 1. Michał Topolnicki, ur. ok. 1760 1.1. Jan Topolnicki, ur. ok. 1790 + Agnieszka Rzepka 1.1.1. Marianna Topolnicka, ur. ok 1815 +(22.1.1830 Tetyjów) Bazyli Dubieniecki, ojciec: Józef, matka: Marianna Janowska [par.rzkat.DAŻO 178-51-339 k.499] 1. Stanisław Topolnicki (nob.) + Marianna Zieniewicz 1.1. Bazyli Topolnicki, ur. ok. 1797, zm. 24.10.1800 Kodnia [par. DAŻO 178-49-3 (nad.M.Romiszewski)] 1.2. Józef Topolnicki, ur. 15.12.1799 Kodnia [par. DAŻO 178-49-3 (nad.M.Romiszewski)] 1. Ignacy Topolnicki, ur. ok. 1770 +(1787 Cudnów) Anna Krajewska 1.1. Jan Topolnicki, ur. 18.1.1797 Żytomierz [DAŻO 178-51-114] 1. Jan Topolnicki, ur. ok. 1770, zm. 1829 Podłużne, par. Derażne, obrządku greko-unickiego; kapelan dworu Księcia Michała Radziwiłła [wolyn-metryki.pl] 1.1. Stefan Topolnicki 1. Bazyli Topolnicki, ur. ok. 1780 1.1. Katarzyna Topolnicka, ur. ok. 1805 + Daniel Winnicki 1.1.1. Marianna Winnicka, ur. 20.4.1830 Mokrzany [par.Mokrzany.gr-kat] 1. Ignacy Topolnicki + Marianna Górska 1.1. Ignacy Topolnicki +(1839 Chmielnik) Konstancja Bączkowska, ojciec: Jerzy, matka: Barbara Burkowska 1.1.1. Franciszek Topolnicki, ur. 1843 Biały Rękaw, par. Chmielnik [par.Chmielnik] 1. Bazyli Topolnicki, ur. ok. 1800 + Anna Jaworska 1.1.Michał Topolnicki, ur. 1825 zm. 19.8.1841 r. na febrę Suszyca [par.] 1. Paweł Topolnicki, ur. ok. 1800 (agricola) + Julianna Dobrowolska 1.1. Julian Topolnicki +(17.10.1858 Kociubińce) Karolina Krzeczkowska, ojciec: Jan, matka: Marcelina Słupska [AGAD 1-301-622] 1. Jan Topolnicki, (nob.), ur. ok. 1800 +(1827) Magdalena Kruszelnicka h. Sas. [Bon.] 1.1. Grzegorz Topolnicki, ur. ok. 1830, mieszkał: Popiele +(3.1.1861 Drohobycz) Malania(?) Hryniewiecka(?) [par.Drohobycz.gr-kat.CDIAL] 1. Mikołaj Topolnicki, ur. ok. 1825 + Honorata Uruska [MyHerritage] 1.1. Dymitr Topolnicki, ur. 1855 +(1883) Katarzyna Ostrowska, ur. 1864 Bernardówka, Strusów 1.1.1. Franciszek Topolnicka + Łobocki 1.1.2. Antonina Topolnickia + Sławski 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.2. Aleksander Topolnicki 1.3. 1.4. 1.5. 1. Jan Topolnicki, ur. ok. 1800 + Józefa Rylska 1.1. Józef Topolnicki, ur. ok. 1830, zm. ok. 1906, urzędnik sądowy Stanisławów, kontroler kancelarii + Henryka Dobrzańska, ojciec: Rudolf Stanisław Tadeusz (Florian?) Dobrzański (mandatariusz i właściciel części w: [f=21472]Żuraki[/f]), matka: Magdalena Ines, (siostra zam. Wysłobodzka) [Wspomnienia Adama Romana Mitscha - rękopis, w rękach rodziny] 1.1.1. Włodzimierz Topolnicki, ur. ok. 1860, urzędnik gazowni we Lwowie 1.1.2. Erazm Topolnicki, 1885.1.1887 kancelista sądowy w Husiatynie, 1898 oficjalista w kancelarii sądowej w Kołomyi, dyr. kancelarii sądowej w Stanisławowie, podróże jako przedstawiciel firmy fortepianów, ok. 1910 mieszkał: Złoczów +(1) Klotylda Dunin-Wąsowicz +(2)(15.11.1908 Stanisławów) Joanna Paulina Sydor, ur. 1851 Tłusteńko [Etat zbiorowy urzędników i sług sadowych w okręgu Lwowskiego C. K. Wyższego Sądu Krajowego na rok 1887; par.Stanisławów.arch.Baziaka; Etat zbiorowy urzędników i sług sądowych ... 1887] 1.1.2a.1. Anna Topolnicka + ?? Werbach, nauczyciel 1.1.2a.2. Zygmunt Aleksander Topolnicki, ur. 1890 Husiatyn, zm. 1941, 1909-13 student UJ, Wydział Filozoficzny, student chemii i medycyny, osiadł we Lwowie, 1928 dr medycyny + Maria, zm. po 1951 1.1.2a.2.1. Ryszard Topolnicki, zm. w wieku 27 lat 1.1.2a.2.2. ?? Topolnicki, Bytom 1.1.2a.2.3. ?? Topolnicka, Bytom 1.1.2a.3. Aleksander Topolnicki, ur. 1892, zm. 1939 Lwów, oficer austriacki, kpt. policji po IWŚ, zginął zastrzelony przez NKWD + Zofia Krzyśko, ur. 17.4.1895, zm. 20.11.1983, poch. Londyn, columbarium przy kośc. św. Andrzeja Boboli [Żurek W.W., Wykaz ..., Grodziska K., Polskie groby ...] 1.1.2a.3.1. Zofia Topolnicka, ur. 24.12.1926 + ?? Niedzielski 1.1.2a.3.2. Maciej Topolnicki, Londyn 1.1.2a.3.3. Aleksander Topolnicki, ur. 1927, Afryka, USA, fizyk 1.1.2b.4. Eugeniusz Topolnicki 1.1.3. Antoni Topolnicki ur. 1850, zm. ok. 1940 st. zarządca podatkowy w Zaleszczykach, 1884 adjunkt oddz. podatkowego w Zaleszczykach + Helena Żylińska, zm. 3.4.1909, poch. Zaleszczyki [Szematyzm..., CAW] 1.1.3.1. Eustachy Ludomir Topolnicki, ur. 20.9.1888 Zaleszczyki, zm. 1940 Katyń, komendant policji Brody, 1930 z-ca kom. policji w Poznaniu, Medal Niepodległości [www.katedrapolowa.pl, Indeks ..., CAW; Dziennik Personalny 1921 nr 12] 1.1.3.2. Helena Topolnicka, ur. 1892, poch. Bytom, nauczycielka + Emil Wehrstein, zm. ok. 1965, komisarz starostwa Zaleszczyki, Lesko, Drohobycz, w czasie IIWŚ nie uciekł ze Lwowa z powodu uczuć patriotycznych, po wojnie konspiracja AK, proces w Katowicach, wyrok śmierci, 15 lat więzienia we Wronkach 1.1.3.2.1. Tadeusz Wehrstein, złapany przy przekraczaniu granicy w 1939, wywózka na Sybir, armia Andersa, Monte Cassino, Anglia, Kanada 1.1.3.2.2. Roma Wehrstein,zm. Bytom, mgr. farmacji + Stanisław Jóźkiewicz, ur.1910 Lwów, zm.19.12.1994, student i absolwent med. UJK, c. 1935, prof. i rektor Akademii Medycznej w Zabrzu 1.1.3.2.2.1. Mariola Jóźkiewicz (Austria) 1.1.3.2.2.2. Bożena Jóźkiewicz zm. Katowice 1.1.3.3. Antoni Topolnicki, ur. 1894 Zaleszczyki, zm. 31.7.1927, poch. Zaleszczyki, lekarz okręgowy, kpt. rezerwy W.P. +(Felsztyn) Olga Giuzel, zm. 1961, ojciec: Mikołaj Giusel, matka: Maria Madejewska; (2-v. Jerzy Ruszowski) 1.1.3.3.1. Aleksander Topolnicki, ur. 11.7.1925, zm. Bytom 1.1.3.3.2. Zbigniew Topolnicki, ur. 1920 Felsztyn, żołnierz AK 1.1.3.4. Zofia Topolnicka, ur. 12.5.1901, zm. 13.7.1949, poch. Zaleszczyki + Józef Schwartz, ur. 19.3.1887, zm. 11.3.1947, poch. Zaleszczyki, od 1919 nauczyciel dypl. Państwowe Seminarium Nauczycielskie Męskie w Zaleszczykach (przyrodoznawstwo, chemia, niemiecki). [Zagórowski Z., Spis Szkół ...] 1.1.3.4.1. ?? Shwartz + Irena Lohmann, zm. Salsburg 1.1.3.4.2. Janina Shwartz, emigracja do Ameryki Płd. + Mieczysław Sabura 1.1.4. Jan Adam Topolnicki, ur. 1861 Stanisławów, zm. 1936. Solec Kujawski, inżynier architekt, radca budownictwa Zaleszczyki, Lwów ul. Zamoyska2, ul. Zofii, Bydgoszcz, Solec Kujawski +(20.8.1892 Lwów, św. Mikołaj ) Janina Zagórska, ur. 1869 Stanisławów, zm. 1919 Lwów. ojciec: Jan, matka: Ewa Czop [AGAD 1-301-1624] 1.1.4.1. Helena Topolnicka, zm. 1945 Grudziądz + ?? Rossipal, ur. Wiedeń,architekt 1.1.4.1.1.Otto Rossipal, żyje w Austrii? 1.1.4.1.2.Roman Rossipal 1.1.4.2. Teodora Stanisława(?) Topolnicka, ur. 09.11.1893 Lwów, par. wś. Mikołaja , zm. 24.07.1976 Strumień k. Pszczyny + Józef Brzuska, ur.16.03.1883 Strumień k. Pszczyny zm. 05.1945 Mysłowice, mogiła zbiorowa, urzędnik konsularny [AGAD 1-301-1725] 1.1.4.2.1. Andrzej Brzuska, ur.04.02.1928 Piła, student WF, instruktor lotnictwa 1.1.4.2.2. Regina Brzuska, ur.07.09.1931 Morawska Ostrawa, studentka WF, pilot wycieczek 1.1.5. Józefa Anna Topolnicka, ur. 19.6.1857 Kołomyja , zm. 1939, mieszkali w Stanisławowie, po IWŚ we Lwowie, poch. Lwów + Edward Sobota, ur. 1853, zm. 2.1917, marszałek powiatu [AGAD 1-301-560] 1.1.5.1. Józefa "Ziunka" Sobota +(rozw.) Tadeusz Herychowski, lekarz 1.1.5.1.1. Józef Henrychowski 1.1.5.1.2. Jadwiga Henrychowska ur. 17.01.1901 zm. 03.08.1976 Wrocław +(23.09.1922 w Stanisławów) Karol Ciombor ur. 25.12.1888 Niebieszczany, zm. 23.12.1973 Wrocław, nadkomisarz Policji w Stanisławowie [nad. Sebastian Ciąbor, za: metryki, nagrobki, informacje rodzinne] 1.1.5.1.2.1. Adam Ciombor ur. 12.08.1923 Stanisławów, zm: 19.03.1990 Torquay, Devon, Anglia 1.1.5.1.2.2. Krystyna Ciombor ur. 2.03.1926 Stanisławów, zm. 31.01.2001 Wrocław 1.1.5.2. Karol Sobota, ur. 1882, zm. Londyn, prawnik, sędzia, patriota, oficer rezerwy, w-ce prezes Sądu w Kołomyi, Węgry, Palestyna + Kazimiera Brzezina 1.1.5.3. Tytus Sobota, zm. 1939, akademia leśna Wiedeń, leśniczy pod Łuckiem, zm. po wkroczeniu wojsk radzieckich + Ludwika Blumental, artystka operowa 1.1.5.3.1. ?? (syn), poległ pod Monte Casino 1.1.5.3.2. ?? (córka), Argentyna 1.1.6. Kazimiera Maria Ludwika Topolnicka, ur. 2.2.1859 Kołomyja, zm. 9.6.1905 + Adam Józef Mitscha, ur. 14.25.1853, zm. 6.6.1907, inżynier, ojciec: Edmund, matka: Antonina Thullie [Bauman J., Adam Roma Mitcha, pedagog-kompozytor-publicysta, Wydawnictwo Związku Kompozytorów Polskich Oddział w Katowicach, ok. 1975] 1.1.6.1. Adam Roman Mitscha, ur. 29.2.1892 Przemyśl, zm. 1992 Bielsko Biała,poch.Katowice cm.Sienkiewicza, kompozytor, pedagog + Maria Teresa Stanisława Giusel, ur. 25.6.1904 Felsztyn, zm. 9.10.1994 Bielsko Biała, ojciec: Mikołaj Giusel, matka: Maria Madejewska (c. Franciszka Ksawerego i Apolonii Katyński) 1.1.6.1.1. Krzysztof Adam Micza, ur.13.04.1930 Lwów, zm.28.10.1998, poch Bytom, cmentarz ul. Kraszewskiego, inżynier górnictwa 1.1.6.1.1.1. Barbara Micza 1.1.6.1.1.2. Alina Micza 1.1.6.1.2. Andrzej Witold Mitscha, ur.13.04.1930 Lwów, inżynier 1.1.6.1.2.1. Małgorzata Micza, nauczycielka, Francja 1.1.6.1.2.1.1. Agata 1.1.6.1.2.2. Roman Andrzej Micza 1.1.6.1.2.2.1. Katarzyna 1.1.6.1.2.3. Antoni Micza, zm. 10.02.1956 Katowice, poch. Katowice cm. Sienkiewicza 1.1.6.2. Maria Urszula Mitscha (Micza), ur. 21.10.1887, zm. 12.6.1951 Lwów, urzędniczka banku, poch. Lwów cm. janowski, bzd. 1.1.7. (?) Joanna Topolnicki + ?? Zedzianowski 1.1.8. Maria Józefa Topolnicka, ur. 9.4.1874 Gwoździec [AP.Stanisławów 631-14221] 1. Andrzej Topolnicki, ur. ok. 1805, mieszkał w Suszycy Rykowej, potem w Woli Koblańskiej ur.1804 +(4.2.1828 Suszyca) Maria Curyj ur. 1809 [Par.] 1.1. Piotr Topolnicki, ur. 1835 +(13.2.1854 Wola Koblańska) Julianna Gwozdecka ur. 1837 c. Demetrii i Anny Kustrzyckiej 1.1.1. Maria Topolnicka, chrz. 22.1.1859 Suszyca 1.1.2. Anna Topolnicka, chrz. 9.9.1862 Suszyca + Teodor Terlecki s. Bazylego i Agaty Sachorowskiej 1.1.2.1. Maria Terlecka, chrz. 5.1.1883 1.1.3. Katarzyna Topolnicka, chrz. 27/28.9.1866 Suszyca 1.1.4. Grzegorz Topolnicki, chrz. 9.4.1871 Suszyca 1.1.5. Jewdokia Topolnicka, chrz. 13.7.1873 Suszyca 1.2. Grzegorz Topolnicki, ur. 1837 +(12.2.1860 Wola Koblańska) Justyna Toporowicz ur. 1836 c. Onufrego i Anastazji Grozdeckiej (c. Jana) 1.2.1. Katarzyna Topolnicka + Michał Toporowicz s. Michała i Anny Jaslim 1.2.1.1. Mariusz Toporowicz, chrz. 30.8.1894 Wola Koblańska 1.3. Eufrozyna Topolnicka + Eustachy Kuszmir s. Grzegorza i Marii Manyk 1.3.1. Teodor Kuszmir chrz. 22/24.2.1883 1.4. Pelagia Topolnicka + Stefan Manyk, s. Grzegorza i Katarzyny Mular 1.4.1. Anna Manyk, chrz. 21.8.1859 1.4.2. Katarzyna Manyk, chrz. 21.6.1863 1.4.3. Eustachia Manyk, chrz. 8.2.1866 1.5. Anna Topolnicka ur.1836 +(1) Michał Łużecki zm. przed 1869, +(2)(7.3.1869) Mikołaj Pietruski ur. 1836, s. Bazylego (?) i Justyny Cahynki z Zawadki 1.5.1. Dawid Pietruski, chrz. 28/29.12.1869 Suszyca 1.5.2. Teodor Pietruski, chrz. 5.4.1871 Suszyca 1.5.3. Katarzyna Pietruska, chrz. 30.11.1873 Suszyca 1.5.4. Onufry Pietruska, chrz. 23/24.6.1884 Suszyca 1.6. Katarzyna Topolnicka, ur. 1848 +(28.2.1864 Suszyca) Michał Kakim, ur. 1841 s. Jana i Antoniny Kustrickiej z Woli Koblańskiej 1. Stefan Topolnicki + Elżbieta Malińska 1.1. Jan Topolnicki, zarządca lasów + Franciszka Lorenz, ojciec: Mikołaj, matka: Katarzyna Sadilek 1.1.1. Józef Topolnicki, młynarz w: Stanisławów + Władysława Jollsz, ojciec: Franciszek, matka: Michalina Szybalska 1.1.1.1. Aniela Topolnicka, ur. 8.7.1889 Stanisławów [par.rz-kat.Stanisławów] 1.1.2. Jan Topolnicki, ur. 4.2.1854 Stanisławów [par.Stanisławów.gr-kat. (nad. Maciej Ufnalewski)] 1. Tomasz Topolnicki + Agnieszka 1.1. Joanna Topolnicka, ur. ok. 1841, zm. 5.1.1842 Bazalia, Podole [par.] 1.2. Felicja Topolnicka, ur. ok. 1840, zm. 14.11.1842 Bazalia, Podole [par.] 1. Maria Topolnicka, ur. ok. 1810 + Jana Sozański 1.1. Bazyli Sozański ur. 1839 zm. 2.12.1841 r. na febrę Suszyca [par.] 1. Andrzej Topolnicki, ur. ok. 1810 + Justyna ?? 1.1. Jan Topolnicki ur. 1840 zm. 3/5.1.1843 r. Suszyca [par.] 1. Karol Topolnicki, ur. ok. 1810 + Apolonia Słuczyńska [nad. Jerzy Klijanienko-Pienkowski, za par.] 1.1. Hipolit Topolnicki, ur. 1838, zm. 3.10.1839 Kodnia "z bólu gardła" 1. Andrzej Topolnicki, ur. ok. 1810 + Justyna Łużecka z Łużka [par.] 1.1. Katarzyna Topolnicka ur. 1842 +(22.11.1863 Suszyca) Onufry Łycysz, ur. 1838 s. Ignacego i Marii Kamycz z Bussowiska 1.2. Maria Topolnicka ur. 1844 +(21.11.1869) Michał Izak,ur. 1833 s. Teodora i Anny Senety (??) 1. Grzegorz Topolnicki, ur. ok. 1810 + ?? Toporowicz c. Onufrego i Anastazji Hejnyk [Par.] 1.1. Justyna Topolnicka ur. 1839 +(17.2.1867 Wola Koblańska) Demetrius Jakimin ur. 1836 s. Piotra i Katarzyny Kutelmach 1. Marcin Topolnicki, ur. 1810 + Marianna Sapulewicz [nota na forum] 1.1. Władysław Topolnicki ur. ok. 1835 +(14.11.1859) Konstancja Łapińska, ojciec: Konstanty, matka: Krystyna Preskot 1.1.1. Walenty Roman Topolnicki, ur. 11.02.1862 Popielino, par. Lututów 1.1.2. Aleksandra Ana Ksawera Topolnicka, ur. 1865 Lututów pow. wieluński, zm. 21.06.1936 Łódź, mieszkała Skrzynno, potem Łódź + Stanisław Elznerowicz, ojciec: Franciszek, ur. 1863, zm. 22.03.1939 Łódź, matka: Benigna Zawadzka, 1.1.2.1. Zofia Elznerowicz ur. 8.5.1889 Skrzynno, zm. 28.10.1971 Łódź + Stefan Karbowski, ur. 1886, zm. 15.10.1955 Łódź 1.1.2.2. Anna Elznerowicz, ur. 27.06.1893 Łódź, zm. 11.12.1955 Gdynia + Franciszek Kasior, ur. 02.11.1894 Wieleń, Wielkopolska, zm. 15.01.1979 Łódź, ojciec: Piotr Paweł, matka: Faustyna Szymańska 1.1.2.2.1. Andrzej Kasior, ur. 18.11.1925 Leszno, zm. 01.01.1976 Wiedeń, wyjechał do Austrii + Leokadia Chołost ur. 1936 Nasutów, lubelskie, ojciec: Wacław, matka: Józefa Tarnowska; mieszka w Szczecinie 1.1.2.2.1.1. Ewa Kasior ur. 1973 Szczecin 1.1.2.2.2. Krystyna Kasior, ur. 1928 Leszno, mieszka w Gdyni + Henryk Korzeniowski, ur. 1929 1.1.2.2.2.1 Witold Korzeniowski ur. 1955, +(rozw) Krystyna Gawęcka ur. 1954 1.1.2.2.2.2 Andrzej Korzeniowski ur. 1956 +(rozw) Hanna Dybowska ur. 1959 1.1.2.2.3. Aleksander Kasior ur. 1931 Leszno, mieszka w Poznaniu +(1) Jadwiga Krynicka, ur. 1932, zm. 1964 Łódź +(2) Krystyną Myga, ur. 1939 1.1.2.2.3.1. Andrzej Kasior, ur. 1954 Łódź. + Elżbieta 1.1.2.2.3.1.1. Anna Kasior, ur. 1980 Łódź 1.1.2.3. Kazimierz Elznerowicz, ur. 27.02.1899 Łódź, zm. Poznań + Irena Wnukowska, ur. 1901, zm. 03.04.1985 Poznań 1.1.2.4. Helena Elznerowicz, ur. Łódź, zginęła 30.12.1944 na wojnie 1.1.2.5. Feliks Elznerowicz, ur. w Łódź, zm. 1917, prawd zginął na wojnie 1.1.2.6. prawdopodobnie kolejne dzieci zmarłe po urodzeniu 1.1.3. Marianna Bronisława Topolnicka ur. 25.12.1866 Popielino, par. Lututów + ?? Śnielewski 1.1.4. Stanisława Topolnicka, ur. Popielino, par. Lututów + ?? Błaszkiewicz 1.1.5. Maria Topolnicka, ur. Popielino, par. Lututów + ?? Damod 1. Jakub Topolnicki, ur. ok. 1820 + Rozalia Pacuła z Suszycy Rykowej (szlachta) [Par.] 1.1. Aleksander Topolnicki + Katarzyna Mula c. Andrzeja i Marii Sozańskiej 1.1.1. Anna Topolnicka, chrz. 28.11.1857 Suszyca 1.1.2. Michał Topolnicki, chrz. 18.11.1859 Suszyca 1.2. Leszek Topolnicki + Katarzyna Mula c. Andrzeja i Marii Sozańskiej 1.2.1. Bazyli Topolnicki, chrz. 2.9.1862 Suszyca 1.2.2. Rozalia Topolnicka, chrz. 30.11.1864 Suszyca 1.2.3. Rozalia Topolnicka, chrz. 14.3.1866 Suszyca 1.2.4. Mikołaj Topolnicki, chrz. 13/14.5.1870 Suszyca 1. Aleksander (Aleksy) Topolnicki, ur. ok. 1820 + Katarzyna Sozańska z Suszycy Rykowej [Par.] 1.1. Grzegorz Topolnicki +(21.11.1880) Anna Jaworska c. Bazylego i Rozalii Bezuszkiewicz (Brześkiewicz. Bożuśkiewicz) 1.1.1. Józef Topolnicki, chrz. 29.1.1883 Turze 1.1.2 Stefan Topolnicki, chrz. 9.10.1884 Turze 1.1.3. Maria Topolnicka, chrz. 27.2.1890 Turze 1.1.4. Jan Topolnicki, chrz. 11.6.1892 Turze 1.1.5. Eustachy Topolnicki, chrz. 28 01 1894 Turze 1.1.6. Anastazja Topolnicka, chrz. 22 10 1895 Turze 1.2. Piotr Topolnicki + Maria Ilnicka c. Teodora "Jaroszewicza" (szlachcic w Ilniku) i Jewdoksi Terelelicz 1.2.1. Melania Topolnicka chrz. 11.1.1874 Suszyca 1.3. Katarzyna Topolnicka ur. 1844, ślub w wieku 14 lat! +(16.2.1868 Suszyca) Andrzej Wozny Borecki, ur. 1842 s. Teodora Wozny Boreckiego i Anny Wozyk ze Straszewic; porucznik wojsk austriackich, służył w 77 kompani, 18 dewizjonie 1.4. Jan Topolnicki, ur. 25.1.1853 Suszyca Rykowa +(3.6.1879 Sambor) Tekla Daniak, ur. Zamiejska, matka: Katarzyna Daniak [par.Sambor] 1. Magdalena Topolnicka + Jan Masłowski 1.1. Paweł Masłowski +(1860 Lwów, par. św. Andrzeja) Marianna Trojanowicz [par. za: CDIAL] 1. Andrzej Topolnicki, ur. ok. 1820 1.1. Jan Topolnicki ur. 1848 zm. 31 I/ 2.2.1868 r. Suszyca [par.] 1. Jan Topolnicki, ur. ok. 1820 + Joanna Bieniszyńska (?) 1.1. Franciszek Topolnicki, ur. ok. 1845 + Marianna Topniak(?), ojciec: Alojzny, matka: Katarzyna Zadarecka 1.1.1. Jan Topolnicki, ur. 8.8.1874 Bóbrka [AGAD 1-301-1740] 1. Aleksander Topolnicki, ur. ok. 1820 [Par.] 1.1. Anna Topolnicka + Michał Kuszmir s. Grzegorza i Marii Manyk 1.1.1. Grzegorz Kuszmir, chrz. 3/4.5.1883 1. Wojciech Topolnicki, ur. ok. 1770 1.1. Anna (Joanna)Topolnicka, ur. ok. 1810 + Józef (Jan) Kuciel 1.1.1. Elżbieta Kuciel, ur. ok. 1840 +(23.11.1857 Perespa) Bazyli Sanocki, cieśla, kowal, ojciec Jan (mieszkaniec Tartakowa), matka: Maria Tustanowska [par.Tartaków.rz-kat.CDIAL] 1.1.2. Rozalia Kuciel + Franciszek Karst, ojciec: Maciej, matka: Katarzyna Tham 1.1.2.1. Aniela Karst, ur. 29.12.1880 Tartaków [CDIAL 618-2-2215] 1.1.3. Józef Kuciel + Rozalia Ważna, ojciec: Jan, matka: Józefa Kolbuch 1.1.3.1. Katarzyna Kuciel, ur. 3.12.1879 Tartaków [CDIAL 618-2-2215] 1.1.3.2. Jan Kuciel, ur. 3.12.1887 Perespa [par.Tartaków.CDIAL] 1.1.4. Stanisław Kuciel, oficjalista prywatny + Maria Lastoń 1.1.4.1. Ignacy Jan Kuciel, ur. 19.6.1884 Tartaków (chrzestni Aleksander i Helena Gnoińscy, posiadacze dóbr) [par.Tartaków.rz-kat.CDIAL] 1.1.5. Michał Kuciel, ekonom w: Stojanów + Leopoldyna Herschel 1.1.5.1. Wawrzyniec Leon Kuciel, ur. 9.8.1881 Stojanów 1 [par.Stojanów.CDIAL] 1.1.5.2. Suvanna Michalina Kuciel, ur. 9.8.1881 Stojanów 1 [par.Stojanów.CDIAL] 1.1.5.3. Maria Karolina Kuciel, ur. 13.6.1883 Stojanów 1 [par.Stojanów.CDIAL] 1. Bazyli Topolnicki, nob. 1.1. Pelagia Topolnicka + Franciszek Jaworski, ekonom w: Sozań 1.1.1. Józef Stanisław Jaworski, ur. 16.3.1846 Sozań [par. Stary Stambor. rz-kat] 1. Stefan Topolnicki, 1859 pracownik powiatu starosamborskiego + Joanna ??, 1859 chrzestny w: Sozań [par.Stary Sambor.rz-kat] 1. Stefan Topolnicki, ur. ok. 1820 + Joanna Demianowska [Par.] 1.1 Leon Topolnicki(?) ur. ok. 1850 + Zenobia Polańska, ur. 1850, zm. 1937, ojciec: Aftanazy (paroch grekokat. w Jabłonce), matka: Melania Węgrynowicz; poch. Stary Sambor, poetka bojkowska 1.1.1. Włodzimierz Bazyli Topolnicki ur. ok 1883, chrz. 12.1.1883 zm. 16.10.1911 Terszow + Stefania Szemelak zm.1976 Stary Sambor 1.1.1.1. Leon Topolnicki ur.18.08.1909 Stary Sambor zm. 1986 Stary Sambor + Anna Czesnok ur.1912 zm. 2004 Drohobycz 1.1.1.1.1. Teresa Topolnicka ur.1940 + Andrzej Garus 1.1.1.1.1.1. Wiktor Garus 1.1.1.1.1.2. Alina Garus (mail) 1.1.1.1.2. Zenon Topolnicki ur.1944 + Ulana Sas 1.1.1.2. Halina Topolnicka ur. Stary Sambor zm. Filadelfia + ?? Hospodarecki 1 Domicela Topolnicka ur. 1827 zm. 1.1.1891, właścicielka dóbr [prac. zbior. Inscriptiones funebres ...] 1.1. ?? 1.1.1. Stanisław Kobal, 4.12.1865-24.2.1888, poch. Sambor, prawnik 1. Marianna Topolnicka, ur. ok. 1830 1.1. Marianna Topolnicka, ur. 1855 Lwów +(1874 Bóbrka) Jan Kociumbas, ojciec: Jan, matka: Marianna Kostyrska [AGAD 1-301-1740] 1. Justyna Topolnicka, ur. ok. 1830 + Jan Pyńko [Par.] 1.1. Michał Pyńko +(28.5.1885) Anastazja Janyk c. Mateusza i Anastazji Kuryła 1.1.1. Katarzyna Pyńko 1.1.2. Maria Pyńko chrz. 24.3.1895 1.1.3. Teodor Pyńko, chrz. 27.3.1897 1.1.4. Katarzyna Pyńko, chrz. 26.8.1899 1.2. Eustachy Pyńko +(3.11.1891) Anna Dobrzańska c. Iwana i Anastazji Janyk 1.2.1. Bazyli Pyńko, chrz. 7.9.1893 1.2.2. Michał Pyńko chrz. 10 .11.1896 1.2.3. Mikołaj Pyńko, chrz. 26.8.1899 1.3. Ignacy Pyńko + Anna Dobrzańska, c. Jana i Anastazji Janyk 1.3.1. Jan Pyńko, chrz. 14.2.1902 1. Ethainae Topolnicka, ur. ok. 1830 + Michał Joslim [Par.] 1.1. Jakub Joslim + Ethalinae Toporowicz c. Michała 1.1.1. Marta Joslim chrz. 24.3.1894 Wola Koblańska 1. Maria Topolnicka, ur. ok. 1830 + Jan Stator [Par.] 1.1. Bazyli Stator + Justyna Paraszyniunyk c. Tymoteusza 1.1.1. Maria Stator, chrz. 25.11.1889 1.1.2. Katarzyna Stator, chrz. 29.9.1897 1.1.3. Teodor Stator, ur. 11.3.1900 1.1.4. Anastazja Stator, chrz. 29.10.1903 1. Jan Topolnicki, ur. ok. 1830 1.1. Daniel Topolnicki ur. 1857 zm. 14/16.3.1859 r. Suszyca [par.] 1. Paweł Topolnicki, ur. ok. 1830 1.1. Tymko Topolnicki ur. 1858 zm. 10/12.1.1860 r. Suszyca [par.] 1. Andrzej Topolłnicki, ur. ok. 1830 1.1. Grzegorz Topolnicki ur. 1860 zm. 9/11.2.1861 r Suszyca [par.] 1. Leon Topolnicki, ur. ok. 1830 1.1. Rozalia Topolnicka ur. 2.12.1864 zm. 8/10.12.1864 r. Suszyca [par.] 1. Michał Topolnicki, ur. ok. 1830 1.1. Tymoteusz Topolnicki ur. 1863 zm. 27/29.6.1865 r. Suszyca [par.] 1. Jan Topolnicki, ur. ok. 1830 1.1. Wasyl Topolnicki ur. 1860 zm. 23/25.12.1871 r. Suszyca [par.] 1. Franciszek Ksawery Topolnicki, ur. ok. 1835, własność tabularna: Bąkowice (1883 sprzedał Jezuitom), Chyrów, Polana, Siwnica, Szumina (wszystkie pow. starosamborski, par. Stara Sól, gm. Chyrów), 1892 rzeczoznawca kolei, 1858 mieszka: Zernica Niżna [Tab.; Grynbergowa Z. Staromiejskie...; Gazeta Lwowska 2.2.1892, Gazeta Lwowska 1858] 1.1. Bronisław Maria Topolnicki, h. Korczak (!), ur. 1863 Sanok (Franciszek to ojciec lub opiekun), Gimnazjum we Lwowie, 1883 matura, 1883-92 Uniwersytet Lwowski, 1891-93 Wydziała Prawa UJ (egzamin sądowy niezdany) [CSUI] 1. Michał Topolnicki, ur. ok. 1840, mieszkał Tomaszówka Niższa, pow. proskurowski 1.1. Antonina Maria Topolnicka ur. 1869 +(1) Dubiecki +(2) Maszugowski +(3)(1922 par. katedr. Łuck) Paweł Ordyński, ur. 1884 s. Pawła i Nadziei Tichanowicz, geograf, dyr. Gimnazjum Kupców i Przemysłowców w: Warszawa, mieszkał: Warszawa ul. Prosta 12 [Żurek W.W. Wykaz...] 1.2. Tomasz Topolnicki, ur. 1865 + Zofia Kiersz 1.2.1. Leona Topolnicka, ur. 1903, zm. 1919 na gruźlicę 1.2.2. Jadwiga Topolnicka ur. 1903, nauczycielka +(1922) Józef Pruszyński, ur. 1896 nauczyciel 1.2.2.1. Jerzy Pruszyński ur. 1923 Łuck 1.2.2.2. Krzysztof Pruszyński 1.2.2.3. Janusz Pruszyński 1.2.3. Mieczysław Topolnicki, ur. 17.8.1908 Tomaszówka Niższa, Podole zm. 9.1.1990, poch. Londyn przy kośc. św. Andrzej Boboli, ppłk dypl., członek komitetu Komisji Historycznej Sztabu Polskich sił zbrojnych w Londynie w latach 1970-tych [CAW] 1.2.4. Anna Topolnicka, ur. 12.12.1917 Tomaszówka Niżna, gimnazjum Urszulanek we Lwowie, studia W Poznaniu, wydz. humanistyczny, mieszkała: Sopot + Eustachy Tarnawski, ur. 22.9.1902, ojciec: Aleksander, matka: Antonina; Orlę Lwowskie, matematyk, członek PZW, tajne nauczanie w czasie okupacji i Powstania, profesor zwyczajny Politechniki Gdańskiej. [Chojnacka M., Topolnicc h. Sasa (praca doktorska)] 1.3. Jan Topolnicki 1.4. Franciszek Topolnicki 2. Alfons Topolnicki, zm. Petersbrug, inżynier budownictwa 1. Piotr Topolnicki, ur. ok. 1840 1.1. Melania Topolnicka ur. 1873 zm. 24/26.2.1874 r. Suszyca [par.] 1. Maria Topolnicka, ur. ok. 1840 + Teodor Fajczak [Par.] 1.1. Katarzyna Fajczak + Klemens Fedan s. Katarzyny 1.1.1. Michał Fedan, chrz. 19.4.1897 Turze 1. Bazyli Topolnicki, ur. ok. 1840 + Justyna Terlecka [Par.] 1.1. Maria Topolnicka +(4.11.1902) Michał Kolka s. Mikołaja i Marii Poken 1. Maria Topolnicka, ur. ok. 1840 + Ignacy Budulicz [Par.] 1.1. Maria Budulicz + Teodor Chmyłek, syn Ignacego i Marii Slipeć 1.1.1. Michał Chmyłek chrz. 27.3.1901 1.1.2. Justyna Chmetyk chrz. 28.4.1902 1. Julian Topolnicki, ur. ok. 1845, 1884 urzędnik banku, 1884 sekretarz Galicyjskiego Zakładu Ciemnych (ociemniałych) we Lwowie [Szematyzm 1884] 1.1. Marian Topolnicki, 1875-89 student UJ, wydział lekarski [CSUI] 1. Bazyli Topolnicki, ur. ok. 1845, ksiądz gr-kat., mieszkał: Słoboda Złota 1.1. Jan Topolnicki, ur. 13.3.1877 Słoboda Złota, 1899-1901 Uniwersytet we Lwowie, 1901-2Wydziała Prawa UJ [CSUI] 1. Emilian Topolnicki, ur. ok. 1847, zm. 5.2.1908 Lwów, 1884 nauczyciel w 4-klasowej szkole Piramowicza we Lwowie, 1898 nauczyciel w 4-klasowej szkole im. Elżbiety we Lwowie, 1904 otrzymał złoty krzyż zasługi [Szematyzm; Gazeta Narodowa 1904/38; Szkolnictwo 1908 nr 6] 1.1. Włodzimierz Topolnicki, ur. ok. 1873, 1888 uczeń klasy VIa Gimnazjum Franciszka Józefa we Lwowie [BC-KUL - sprawozdanie] 1. Maria Topolnicka + Cezary Leżański 1.1. Stanisława Leżańska +(1894 Korytnica) Piotr Celestyn Kubasiewicz s. Aleksandra i Marii Gromczewskiej [Żurek W.W. Wykaz ...] 1. Józefa Topolnicka + Jan Opolski 1. Bronisław Opolski ur. 31.1.1909 Śnitków, par. Łokacze [Żurek W.W. Wykaz ...] 1. ?? Topolnicki, właściciel wsi Koczobówka, pow. bialski, gub. siedlecka 1.1. Ignacy Topolnicki, ur. ok. 1871, zm 1892 - sambojóstwo strzałem z dubeltówki [Kur.Wasz. 23.8.1892] 1. Józef Topolnicki, ur. ok. 1850 1.1. Stanisław Topolnicki, ur. 1886 aresztowany na Ukrainie 1940, zesłany do Omska [Indeks...] 1. Jan Topolnicki, 1885 nauczyciel w Samborze 1.1. Maria Topolnicka, ur. ok. 1877, zm. 19.10.1885 1. Piotr Topolnicki, ur. ok. 1840 + Eudoksja Rudnicka 1.1. Ignacy Topolnicki + Anastazja Bilińska, ojciec: Bazyli, matka: Tekla Janicka 1.1.1. Michalina Topolnicka, ur. 28.9.1896 Hodynkowce (chrzestni Michał Topolnicki, Aniela Topolnicka) [AGAD 1-301-1686] 1.1.2. Stanisław Topolnicki, ur. 14.8.1899 Hadynkowce, dek. Czortków [AGAD 1-301-1686] 1. Ignacy Topolnicki, ur. ok. 1870 [nad. Konstanty Topolnicki] 1.1. Konstanty Topolnicki + Esfira Gorenberg Mordkowna 1.1.1. Józef Topolnicki, ur. 20.6.1931 Starokonstantynów 1.1.1.1. Konstanty Topolnicki, ur. 1955 Perm, Rosja 1.1.1.1.1. Konstanty Topolnicki, ur. 1977 Melitopol, Ukraina 1. Michał Topolnicki, ur. ok. 1870 + Tekla (prawd.) Koczerhan 1.1. Piotr Topolnicki, ur. 02.1907 Starszewice, 15.9.1939 wzięty do niewoli w Ożarowie, stalag IIIA w Luckenwalde [Straty...] 1. Jarosław Topolnicki, ur. ok. 1880 1.1. Antoni Topolnicki, 1944 aresztowany w woj. lubelskim, łagry: Borowicze, Swierdłowsk do 1947. [Indeks ...] 1. Antoni Topolnicki, ur. ok. 1885 1.1. Marian Topolnicki ur. 1914, 1944-45 łagier w Stalinogorsku [Indeks ..] 1 Jarosław Topolnicki ur. ok. 1890 `=2 Antoni Topolnicki ur. 1925 Uwięziony w Borowiczach (Przez ZSRR) przeniesiony w 1946 do obozu nr 531 Nr. rejestrów C1-461/p-8 1419,C5-153,5-664A4-212-554;Ł-690;105-260;B 1. Antonina Topolnicka + Tomasz Berezowski 1.1. Jan Berezowski +(Łuck) Józefa Pankiewicz [Żurek W.W. Wykaz...] 1.1.1. Tadeusz Eugeniusz Berezowski ur. 1.4.1927 1.1.2. Irena Bronisława Berezowska ur. 1.9.1929 1.1.3. Marcelina Berezowska ur. 17.1.1932 1. Wincentyna Topolnicka + Ksawery Jaroszewicz 1.1. Marceli Jaroszewicz +(1872 Korytnica) Maria Sipajło [Żurek W.W., Wykaz ...] 1. Filomena Topolnicka ur. 1852, mieszkała Łuck, ul. Krakowska + Longin Dobrzański 1.1. Adam Dobrzański ur. 1884 +(1) ?? +(2)(1940) Helena Ładziejewska ur. 1906 [Żurek W.W., Wykaz ...] 1. Michał Topolnicki, ur. ok. 1870 1.1. Marek Topolnicki, ur. 1897 Kodnia (Zakusiliwka), rozstrzelany 1942 Rudnia-Horodyszcze, członek KPRS, zastępca przew. kołchozu, [Mielnik G., Tiernistyj Szliach z 2006] 1. Michał Topolnicki, ur. ok. 1870 (nie wymieniony na karcie ewakuacyjnej syna w 1945, może już nie żył) + Maria ??, ur. 1869, zm. po 1945, ojciec: Franciszek 1.1. Franciszka Topolnicka, ur. 1910 1.2. Kazimierz Topolnicki, ur. 1913, mieszkał: Buczacz, 1945 wraz z rodziną ewakuacja do Katowic + Olga ??, ojciec: Szymon [karta ewakuacyjna] 1.2.1. Wiesław Topolnicki, ur. 1937 1.2.2. Aleksandra Topolnicka, ur. 1939 1.3. Stanisława Topolnicka, ur. 1914 (na karcie ewakuacyjnej w 1945 skreślona, może zmarła) 1. Teodor Topolnicki, ur. ok. 1870 + Antonina Placykiewicz 1.1. Olga Topolnicka, ur. 3.6.1900 Stanisławów +(18.9.1926 Stanisławów) Filip Władysław Hilary Kastrowicz(?) ur. 7.4.1901, ojciec: Jan, matka: Józef Górska [par.Stanisławów,rz-kat] 1.2. Władysław Topolnicki + Ludwika Burak, ojciec: Szymon, matka: Paulina Zakrzewska 1.2.1. Gizela Helena Topolnicka, ur. 20.10.1911 Stanisławów, zm. 28.8.1914 [par.Stanisławów] 1.3. Józef Topolnicki + Adela Oram, ojciec. Ludwik, matka: Rozalia Mitraszczuk 1.3.2. Józef Alfred Topolnicki, ur. 21.1.1913 Stanisławów, zm. 25.7.1913 [par.Stanisławów] 1. Anna Topolnicka, ur. ok. 1880 + August Werbach [nad. heti] 1.1. Zofia Werbach, ur. 1.4.1913 Sielec 2. bracia, prawd. zginęli w czasie I Wojny Światowej 1. Jan Topolnicki, ur. ok. 1985 + Anastazja Rajczyba 1.1. Józef Topolnicki, ur. 26.9.1908 Sielary +(6.6.1938 Wasylkowce) Maria Kulczycka, ur. 1920 Wasylkowce, ojciec: Władysław, matka: Karolina Kułakowska [ZAGS Husiatyń - odpisy z par.] 1. Bronisław Topolnicki - kawaler orderu Virtuti Militari, wiceprezes PSS w Malborku [nad. Waldemar Topolnicki] 1.1. Waldemar Topolnicki, członek drużyny Błękitni ORNETA 99 (Brydż) 22 sezon w rozgrywkach 1. Stefan Topolnicki + Katarzyna Jakszyc (Saxow, Jaxa?) 1.1. Joanna Topolnicka, ur. 11.7.1839 Zahajce, par. Szumbar, zm. 18,9,1839 Zahajce [par. za wolyn-metryki.pl, sygn. 201/26 i 201/33] 1.2. Petronela Topolnicka, ur. 12.3.1841 Biała Krynica, par. Krzemieniec, zm. tego samego dnia [par. za wolyn-metryki.pl, sygn. 872/393 i 872/448] 1.3. Paulina Topolnicka, ur. 12.3.1841 Biała Krynica, par. Krzemieniec, zm. 19.3.1841 [par. za wolyn-metryki.pl 872/393 i 872/450] 1. Józefa Topolnicka + Bazyli Tatomir (Talamir?) 1.1. Wiktor Tatomir, ur. 1841, zm. 15.7.1841 Storożów, par. Korzec [par. za wolyn-metryki.pl sygn. 872/274] 1. Józef Topolnicki 1.1. Maria Topolnicka, zm. 27.3.1900 Mikołajów, pow. lwowski [par.] 1. Mieczysław Topolnicki, ur. ok. 1888, 1923 mieszka: Zdołbudnów + Franciszka, ur. ok. 1896 [DAVO, sygn. 33-1-144] 1.1. Władysław Topolnicki, ur. ok. 1912 1. Władysław Topolnicki, murarz + Ludwika Basacka(?) 1.1. Gizella Helena Topolnicka, ur. 1911 Stanisławów, zm. 1913 Stanisławów [par. Indeks] ?? Topolnicki, podpis pod fotografią ze zbioru fotografii powstańców 1863. ?? Topolnicka, zm. 1941, poch. Lwów, cmentarz Łyczakowski, pole 3 [księga cmentarna] ?? Topolnicki, 1827 kontroler handlu w: Annopol [Gazeta Codzienna 5.7.1827] ?? Topolnicki, ur. 1910, zm. 22.6.1953, poch. Lwów, cmentarz Łyczakowski, pole 42 [księga cmentarna] ?? i ?? Topolnickie (być może dotyczy to Pauliny, Anny i Marianny córek Dionizego) - siostry wymienione w opowiadaniach o Lwowie z lat 1863 - gorące działaczki, patriotki. - [Bardzo przyjemne miasto" Stanisław Wasylewski str. 142.- Katowice 1990 - wspomnienie o donosie Zygmunta Kaczkowskiego] ?? Topolniccy - ok. 1890 właściciele 45 dziesięcin ziemi we wsi Kurniki, pow. proskurowski ?? Topolnicka + Andrzej Bednarski h. Prus I, ojciec: Maciej (s. Andrzeja, wn Grzegorza. pwn Macieja), matka: Drohiniecka - Hipolit s. Macieja, wn Jerzego, pwn Samuela brata Andrzeja żył w latach 1827-1907 [Kro.] ?? Topolnicki - podpis pod fotografią ze zbioru fotografii powstańców 1863. ?? Topolnicki - wymieniony w książce ks. Jana Pałygi SAC "Łagry za Fatimę" jako oficer KGB - współpracownik niej. Gieraszczenki w Żytomierzu - całkowity ignorant w temacie religii. ?? Topolnicki +(ok. 1790) Maria Dydyńska ?? Topolnicki + Paulina Grodzicka, ur. 1830, zm. 26.11.1898 D.W Koczukówka, poch. Biała Podlaska ?? Topolnicki, nazwisko występujące przed 1939 w miejsc. Kolędziany, pow czortkowski, woj. tarnopolskie ?? Topolnicki + Halina Dziubińska, ur. 1857 zm. Łuck ?? Topolnicki, 1899 projektował państwowe gimnazjum w Buczaczu [nad. genarch] ?? Topolnicki, 1846 powstaniec, aresztowany w Dobromilu [Dembiński S., Rok 1846: kronika dworów szlacheckich ...] ?? Topolnicki, szlachcic w: Topolnicy, 1846 przechował u siebie kilku Polaków, wcielony za to do wojska zastrzelił się we Lwowie [Bukowski Wincenty ks., Wspomnienia więźnia stanu, w: Strażnica Polska, pismo społeczno-ekonomiczne 15.3.1886] ?? Topolnicki, 2.1877 - właściciel nowowybudowanej kamienicy we Lwowie, przy ul. Objazd, Przedmieście Żółkiewskie (dokonano tam napadu na staruszkę Amelię Knisch ) [Zagroda 8.2.1877] ?? Topolnicki + A. Uderska 1915 organizatorka i nauczycielka w szkole polskiej w Grazu [Ilustrowany Tygodnik Polski nr 9 z dn 19.6.1915] ?? Topolnicki, 1929 nadkomisarz policji w: Nawogródek + ??, w kole założyciele Rodziny Policjnej [Na Posterunku. Gazeta Policji Państwowej, 1929, R. 11, nr 17] ?? Topolnicki, 1935 porucznik, I Pułk Artylerii Górskiej, w delegacji przekazania ziemi z Dytjatyna na Sowiniec A.M. Topolnicki, poch. Lwów, cmentarz Łyczakowski, pole 18 [księga cmentarna] Adam Jan Topolnicki, inżynier, w oddziałach technicznych administracji skarbowej, 1898 [Szematyzm...] Adam Topolnicki 1581 z Wyszonek Wypychów - proboszcz, wymieniony w Rekognicyarzu poborowym [F. Piekosiński, Wypisy ...] Jakub Topolnicki, (szlachta) ur. ok. 1795, 1807 w I klasie gramatyki gimnazjum w Buczaczu [Spisy uczniów w gimnazjum w Buczaczu, w: Biblioteka Uniwersytetu Jana Kazimierza - Lwów] Adam Topolnicki ur. ok. 1883 zm. 10.12.1913, Cmentarz główny w Przemyślu grobowiec nr. 53-5-146 (zmarł w szpitalu) Adam Topolnicki, 1898 złodziej kościelny ze Lwowa, ukradł dywan od Bazylianów, ampułki od ss. Benedyktynek i srebrny lichtarz z kaplicy Boimów [Gazeta narodowa 13.4.1898] Adam Topolnicki, w 1902 mieszkał Lwów, ul. Zyblikiewicza 42 (inżynier Nam.) Adolfa Topolnicka, zm. ok. 1862, poch. Krzywcze Górne, pow. borszczowski [Czyż A.S., Cmentarze ... borszczowskiego ...] Adrian Topolnicki, nagrodzony w konkursie LEGO, Bolesławiec Śląski 2004-03-21 Agnieszka Topolnicka +(2.2.1776 Kopaczyńce nr 16) Jan Krzymowski [AGAD 1-301-616] Aleks Topolnicki ur. 1794 zm. 8.12.1796 Suszyca [par.] Aleksander Józef Topolnicki, ur. 12.12.1891 [CAW] Aleksander Józef Topolnicki - Kpt ur. 12.12.1890. W 1934 pracuje w Policji Państwowej Aleksander Topolnicki 1756-64 - trzy wymienienia jako ziemianin halicki Aleksander Topolnicki rejs 348 nr 3316660, przypłynął do Australii, port Fremantle, 14.2.1950 Aleksander Topolnicki ur. 1820 zm. 19/21.3.1883 r. Suszyca [par.] Aleksander Topolnicki ur. ok. 1891, zm. 25.9.1835. Pochowany Łyczaków p.35 gr.65 Aleksander Topolnicki, jako dziecko deportacja z kresów do ZSRR a potem do Indii 15.11.1943 Aleksander Topolnicki, zm. 1939 poch. Lwów, cmentarz Łyczakowski, pole 35 [księga cmentarna] Alina Topolnicka, zm. 4.8.1931, poch. Lwów, cmentarz Łyczakowski, pole 60 [księga cmentarna] Anastazja Topolnicka + (ok.1750) Roman Kobylański h Rawicz (?), paroch horodnicki (Bon. X,242) Anastazja Topolnicka + Jan Kobyłecki zm. 1848 s. Grzegorza i Marianny Borysławskiej [Bon.] Anastazja Topolnicka ur. 1781 zm. 18.1.1841 r. Suszyca [par.] Anastazja Topolnicka ur. ok. 1860 zm. 1920, Cmentarz główny w Przemyślu grobowiec nr. 34-4-117 Andrzej Topolnicki, 1733 - podpis pod protestem na sejmiku [AGZ] Andrzej Topolnicki + Maria ?? ur. 1809 zm. 14/16.5.1867 r Suszyca[par.] Andrzej Topolnicki + Justyna ?? ur. 1818 zm. 17/ 19.4.1871 r. Suszyca[par.] Angela Topolnicka, ur. 1889 Stanisławów [par. Indeks] Aniela Wanda Topolnicki, ur. 1910 Stanisławów [par. Indeks] Anna Topolnicka zm. 1817, Jan Jaworski h. Sas zm. 1813 Borysław (Bon. VIII,374) Anna Topolnicka, poch. Lwów, cmentarz Łyczakowski, pole 33 [księga cmentarna] Anna Topolnicki, ur 25.5.1924, zm 18.3.1957 Cmentarz katolicki Queen of Peace (św. Jan) Antigo, Langlade Co., WI USA Antoni Topolnicki, ur. ok. 1790 +(1814 Kamorniki) Julianna Wysoczańska [par.gr-kat.CDIAL] Antoni Topolnicki, 1806 kapelan w Armii Austriackiej [Schematismus der Kais. Königl. Armee] Antoni Topolnicki, zm. po 1876, właściciel realności + Marianna Jasiewicz, ur. ok. 1813, zm. 18.8.1876 Lwów, par. św. Marcina [par.] Antoni Topolnicki, 1881 licytacja jego doóbr w: Wołcze k. Turki, za prawd. nie spłacony kredyt Zakł. kredyt. włościańskiego we Lwowie [Gazeta Lwowska 20.5.1881] Antoni Topolnicki, ur 1925 s. Jarosława, zesłany do Łagru od 1944 – 47 (Borowicze, Świerłowsk) Antoni Topolnicki, ur. 28.3.1897 [CAW] Antonina Topolnicka, ur. 1887 Stanisławów [par. Indeks] Antonina Topolnicka, ur. 1890 Stanisławów [par. Indeks] Bazyli Topolnicki, (Nob.), ur. 1877 +(7.2.1802 Tłusteńko, św. Józef Topolnicki i Teodor Biliński) Magdalena Grzywaczewska, ur. 1882 [par. za AGAD] Bazyli Topolnicki, 1848 jako proboszcz otrzymuje list aby odprawił mszę, odczytał manifest i zachęcał do udziału w powstaniu (musiał więc sympatyzować) [Sieradzki J, Rok 1948 w Galicjii...] Bazyli Topolnicki, zm. przed 1859 + Anna ?? ur. 1795 zm. 9/11.8.1859 r. Suszyca [par.] Bertold Topolnicki, karmelita, adm. parafii w: Chocimierz, od 1881 ekspozyt w: Tarnawica [Bonus Pastor 2.4.1881] Bolesław Topolnicki, ur. 1863, 1877 w gimnazjum archidiecezjalne łacińskie we Lwowie kl. III, [Schematismus Universi Saecularis ...1877] Bronisław Topolnicki, ur. 1893 Stanisławów [par. Indeks] Bronisław Topolnicki, ur. ok. 1875, 1890 w.6.klasie gimnazjum w Samborze [Sprawozdanie Wyższego Gimnazjum... PBC] Bronisław Topolnicki, 1914 ukrywał się we dworze a potem u ks. Weisa w Klimkówce pod Rymanowem Dan Topolnicki - nagroda MOAC (sportowa) w 1995 Dawid Topolnicki, grał w szkolnej drużynie piłki nożnej w Lidzbarku warmińskim - 2004-03-21 Denise M. Topolnicki - dziennikarz pisma "Money" - publikacje dotyczące finansowości opieki zdrowia i szkolnictwa np. "Why Private Schools are Rarely Worth the Monay" - X.1994 - str. 98-112; How to carry for Aging Parents" - V.1996. Dominik Topolnicki, poch. Lwów, cmentarz Łyczakowski, pole 13 [księga cmentarna] Dorota Topolnicka +(ok.1730) Jan Koblański h. Sas (Bon.) Edwin Topolnicki, 1925 naczelnik urzędu pocztowego Baranowicze, 1927 dopuścił się defraudacji dużej sumy razem z Witoldem Wasilewskim [Dziennik Urzędowy Generalnej Dyrekcji Poczt i Telegrafów 21.3.1925; Słowo 23.10.1927] Emil Topolnicki w 1902 mieszkał Lwów Emil Topolnicki, poch. Lwów, cmentarz Łyczakowski, pole 13 [księga cmentarna] Emil Topolnicki, wymieniony w książce Salute the Pioneers - Round Hill - Camrose Edmund Topolnicki, ur. 1894 Stanisławów [par. Indeks] Eugenie Topolnicki, ur 18.2.1854, zm 11.4.1954 Cmentarz katolicki Queen of Peace (św. Jan) Antigo, Langlade Co., WI USA Ewa Topolnicka, zm. 11.3.1799 Kamień, par. Cudnów + Stanisław Wypczyński [par. DAŻO 178-49-3 (nad.M.Romiszewski)] Ewa Topolnicka ur. ok. 1849 zm. 1905, - gr-kat, Cmentarz główny w Przemyślu grobowiec nr. 36-8-202 Ewa z d. Sas-Topolnicka, zam Czajewicz, zm. 27.IX.2000 w Krakowie Firmus Topolnicki, Franciszkanin, święcenia 1808, w konwencie halickim zamku i podgrodzia [Schematismus Universi Saecularis... 1814] Florian Topolnicki, zm. 1842 Lugdun (Indie), kapucyn, Podolanin, 1832 wyjechał na misje do Indii, zmarł w opinii świętości [Duchniewski J., Udział polskich kapucynów w ewangelizacji Indii, RTK56: 1999, z. 4,s. 33–40] Franciszek Topolnicki, 1733, 35 udział w sejmikach w Wiszni Franciszek Topolnicki, 1852 mandatariusz w: Lesko [GL 14.2.1852] Franciszek Topolnicki, ur. 1875 (lub 4) na Podolu rosyjskim, zm. 6.3.1936, ksiądz w diec. łucko-żytomierskiej, a późn. łuckiej, św.kapł. 1896, administrator, proboszcz w miejsc: Zaleśce, Wołczyska, Łysin, Radziwiłłów, Tomaszogród, Klesów, 1901-10 Jarmolińce, od 1910 Lipowno [Szematyzm; Świat 21.10.1911; Słowo 15.9.1910] Franciszek Topolnicki, ur. Tomaszgród, prac. Cyw. [CAW] Franciszek Topolnicki, ur. 1879 Stanisławów [par. Indeks] Gabriel Topolnicki 1773, uczestnictwo w konfederacji sejmiku szlacheckiego 2 razy, w 1735 i 1737 w sejmiku w Wiszni [AGZ t. XXIII] Grzegorz Topolnicki, 28.8.1648 na okazaniu szlachty pod Medyką (obok Fedor i Mikołaj Winnicki, Waśko Topolnicki, Hryć i Piotr z Gałowicz Kulczycki) [AGiZ z arch bernardyńskiego, t.21 Lauda sejmikowe t.2] Gwidon Ludwik Topolnicki, ur. 15.9.1897, Jagielnica, pow. Czortków, urzędnik, zam. Wygoda, pow. Solina [CAW] Hanna Topolnicka ur. 1787 +(25.10.1801) Dymitr Torczynowicz z Giecza ur. 1781 [par.] Helena Topolnicka, ur. 1862 Stanisławów [par. Indeks] Helena Topolnicka, ur. 1897 Stanisławów [par. Indeks] Henryk Topolnicki - artysta kowal - zam. Wisconsin - Blue Mountains - rzeźby z żelaza, alauminium, szkła, drewna Hiacyntus Topolnicki ur. 1877 zm. 17.4.1825 Suszyca Hieronim Topolnicki, ur. 1867 Jaktorów, 1890 studiował na Politechnice Lwowskiej [Księga Pamiętkowa Towarzystwa "Bratniej Pomocy" Słuchaczów Politechniki we Lwowie] Hieronim Topolnick, 1896 sprawa w sądzie lwowskim przeciwko niemu o zapłacenie 200zł Sabinie Topolnickiej [Gazeta Lwowska 25.1.1896] Hieronim Topolnicki, artysta malarz, 1913 mieszkał: Kraków, ul. Batorego 25 Hrynio Topolnicki ur. 1802 zm. 20.1.1805 Suszyca [par.] Ignacy Topolnicki, ur. 1817, 1844 administrator parafii w: Podborce [Szematyzm kleru gr-kat 1848] Ignacy Topolnicki, ur. ok. 1825 + Józefa Slurak (Nurak?), ur. 1827 Duba ojciec: Antoni, matka: Tekla Hoffman; ryt gr-kat, (1-v. Komel Wolański ur. 1818 Rozniator) [par. ] Ignacy Topolnicki, 1844 urzędnik ds. medycyny wojskowej biura obrachunkowego kolei we Lwowie Ignacy Topolnicki, 1869 gminy Duba i Rypne wnioskowały do Sejmu Krajowego o usunięcie go [Gazeta Narodowa, 28.9.1869] Ignacy Topolnicki, zm. 10.8.1879. Zawiadowca gr-kat kapelanii w Uryczu, pow. stryjski [Gazeta Lwowska 1.9.1873] Ihnat Topolnicki ur. 1773 zm. 10.5.1824 Suszyca [par.] Irena Topolnicka, zm. 1941 poch. Lwów, cmentarz Łyczakowski, pole 43 [księga cmentarna] Iwan Topolnicki, 1517 mieszka w Topolnicy (Matr Regni Sumaria) J. Topolnicki, 1772 notowany w: Kutkowice, obw. żytomierski [Arch. Radziwiłłowskie w Warszawie, 354-0-5-16340] J. Topolnicki, podpis pod fotografią dzieci szkolnych ze Lwowa z datą 3.VII.1906 - podpis ucznia. Jacek Topolnicki, przedsiębiorca w Szklarskiej Porębie [www.pkt.pl] Jadwiga Topolnicka, +(1750) Andrzej Jaworski Jadwiga Topolnicka, jako dziecko deportacja z kresów do ZSRR a potem do Indii 15.11.1943 Jakub Topolnicki, 1784 ukończył kolegium w Buczaczu [AGAD 338 Zbiór A. Czołowskiego sygn 616] Jakub Topolnicki, (szlachta) ur. ok. 1795, 1807 w I klasie gimnazjum w Buczaczu [Spisy uczniów w gimnazjum w Buczaczu, w: Biblioteka Uniwersytetu Jana Kazimierza - Lwów] Jan Misiurewicz pseud. "Topolnicki", zm. 21.9.1944, porucznik AK, Kedyw KG AK zgrupowanie "Radosław" [powstanie-warszawskie-1944.ac.pl] Jan Topolnicki, 1670 podpisany jako notariusz grodzki na akcie urzędowym z sejmiku w Wiszni w 1662 (AZP) Jan Topolnicki +(24.8.1776 Kopaczyńce nr 15) Agnieszka Kęsowska [AGAD 1-301-616] Jan Topolnicki, ur. ok. 1776 +(13.2.1810 Lwów, Bazylika) Klara Urbańska, ur. ok. 1786 [par.] Jan Topolnicki, ur. ok. 1799, zm. 1826 alumn seminarium łacińskiego [Lemberg Zeitung 13.2.1826] Jan Topolnicki, 1805 - nauczyciel w Starym Samborze [Annalen der österreichischen Literatur, hrsg. von einer Gesellschaft innländischer Gelehrten] Jan Topolnicki, 1806 - nauczyciel w szkole miejskiej we Lwowie [Schematismus fur die Konig...1806] Jan Topolnicki, 1816 mieszka: Bircza, par. Stary Sambor [AGAD] Jan Topolnicki, 1819 "profesror", chrzestny w Smolnicy, par. Stary Sambor [AGAD] Jan Topolnicki + Anna Żyłkiewicz, ur. ok. 1849 Tłusteńko (2-v. Karol Zdamiak), ojciec: Grzegorz, matka: Maria Manasterska [par. za: CDIAL 301/10205] Jan Topolnicki, 1861 nauczyciel w domu Włodzimierza hr. Dzieduszyckiego, sekundant w pojedynku Leszka Dąbczańskiego i Cieszewskim we Lwowie, przy ul. Cytadelnej [Chołodecki J., Z cyganerii lwowskiej przed pół wiekiem, Lwów 1913] Jan Topolnicki, zm. przed 1862 + Maria ?? ur. 1798 zm. 7/9.12.1862 r. Suszyca [par.] Jan Topolnicki, ur. 5.1864, zm. 7.1864 Lwów [GL 5.8.1864] Jan Topolnicki, h. Sas, ur. 18.9.1870, zm. 12.4.1923, starszy rewident PKP, poch. Tarnopol [nagrobek, razem z Józefem Topolnickim - powstańcem 1863] Jan Topolnicki, ur. 1872, 1913 st. radca Tarnopol [Schematyzm Galicyjskiej Administracji Skarbowej r. 1913] Jan Topolnicki, 1884 asystent oddziału rachunkowego Skarbu we Lwowie [Szematyzm 1884] Jan Topolnicki, 1892-1902, poch. Lwów, cmentarz Łyczakowski [księga cmentarna] Jan Topolnicki, poch. Lwów, cmentarz Łyczakowski, pole 38 [księga cmentarna] Jan Topolnicki, poch. Lwów, cmentarz Łyczakowski, pole 69 [księga cmentarna] Jan Topolnicki, ur. ok. 1820, zm. 3.5.1908, urzędnik Wydziału Krajowego, członek Towarzystwa "Czynnej Miłości Bliźniego", poch. Lwów Łyczaków Jan Topolnicki, zm. 2.8.1900, ksiądz, administrator parafii gr-kat w: Sokołówka, pow. złoczowski (mieszkał razem z Honoratą Topolnicką), lipiec 1900 w Zakopanym ul. Sienkiewicza 881 poch. Zakopane - cmentarz Na Pęksowym Brzyzku [Przegląd Zakopiański 10.5.1900; nagrobek] Jan Topolnicki, 16.9.1942 zatrzymany na Pawiaku [R. Domańska, Pawiak....] Jan Topolnicki, brat Mikołaja, w nocy z 13/14.11.1869 będąc na chrzcinach w: Kociubińce, pow. husiatyński, napadli na sąsiada Duczemińskiego i pobili go tak że nazajutrz umarł [Włościanin 1.12.1869] Janina Topolnicka rejs 347 nr 4309179, przypłynęła do Australii, port Fremantle, 14.2.1950 Janina Topolnicka, jako dziecko doportacja z kresów do ZSRR a potem do Indii 15.11.1943 Jarosława Topolnicka, zm. 12.4.1949, poch. Lwów, cmentarz Łyczakowski, pole 36 [księga cmentarna] Jerzy Topolnicki w 1949 ukończył.3.LO im. Marii Curie Skłodowskiej w Opolu Joanna Topolnicka, poch. Lwów, cmentarz Łyczakowski, pole 35 [księga cmentarna] Joe Topolnicki - Salute the Pioneers - Round Hill - Camrose Józef Topolnicki, poch. Lwów, cmentarz Łyczakowski, pole 11 [księga cmentarna] Józef Topolnicki, poch. Lwów, cmentarz Łyczakowski, pole 35 [księga cmentarna] Józef Topolnicki, z diec. Jazłowiec, 1848 w klasie.4.gramatyki szkoły archidiecezjalnej łacińskiej we Lwowie [Schematismus Universi Saecularis ... 1848] Józef Topolnicki, ur. 1860 Stanisławów [par. Indeks] Józef Topolnicki, ur. 1881 Stanisławów [par. Indeks] Józef Topolnicki, 1888 uczeń klasy VIa Gimnazjum Franciszka Józefa we Lwowie [BC-KUL - sprawozdanie] Józef Topolnicki + Melania, ur. ok. 1885, zm. 26.9.1930 Wasylkowce, na szkarlatynę [ZAGS Husiatyń] Józef Topolnicki, ur. 4.5.1899 Błędawin, Komitet Krzyża i Medalu Niepodległości [CAW] Józef Alfred Topolnicki, ur. 1913 Stanisławów [par. Indeks] Józefa Topolnicka, poch. Lwów, cmentarz Łyczakowski, pole 7 [księga cmentarna] Józefa Topolnicka, poch. Lwów, cmentarz Łyczakowski, pole 11 [księga cmentarna] Józefina Topolnicka, poch. Lwów, cmentarz Łyczakowski, pole 45 [księga cmentarna] Julia Topolnicka, poch. Lwów, cmentarz Łyczakowski, pole 13 [księga cmentarna] Julia Topolnicka, poch. Lwów, cmentarz Łyczakowski, pole 20 [księga cmentarna] Julian Topolnicki, poch. Lwów, cmentarz Łyczakowski, pole 12 [księga cmentarna] Julian Topolnicki, 1860 sekretarz zakładu dla ociemniałych (Ciemnych) we Lwowie, mieszka pod nr 374 [GL 14.6.1860] Julian Topolnicki, 1897 przedsiębiorca we Lwowie - fabryka kotłów, oraz fabryka Maszyn [Księga adresowa Lwowa 1897] Julianna Topolnicka, (ok. 1815) Stanisław Gutkowski h. Ślepowron (Bon. VII,208) Juliusz Topolnicki, pochodził z Kubarowce, 1833 w Gimnazjum w Tarnopolu - II klasa [Sprawozdanie gimnazjum ..(rkps)] Juliusz Topolnicki, ur. 7.3.1910 plut. Podchor. (podoficer) [CAW] Juliusz Topolnicki Dywizjon 601 Zginął 21.9.40 - samolot rozbił się – (bitwa o Anglię), pochodził z miejscowości Kiwerce – powiat lucki. Juliusz Topolnicki, poch. Lwów, cmentarz Łyczakowski, pole 12 [księga cmentarna] Justyna Topolnicka - przypłynęła na statku "Wittekind" do Nowego Jorku 10.04.1909 [lista pasażerów rejsów vol. #2728 lista#25 linijka#10] Justyna Topolnicka + 24.3.1894 była chrzestną w Woli Koblańskiej Karol Topolnicki, poch. Lwów, cmentarz Łyczakowski, pole 11 [księga cmentarna] Katarzyna Topolnicka, ur ok. 1853 zm.1903 Cmentarz główny w Przemyślu grobowiec nr. 37-8-120 Kazimierz Topolnicki, ur. 1839, zm. 9.3.1867 Zurych, uczeń gimnazjum w: Chyrów, powstaniec 1863, d-ca plutony jazdy wołyńskiej w oddz. Różyckiego, walczył pod Salichą [wystawa pamiątek narodowych archiwum starych akt Miasta Krakowa, KEK] Kazimierz Topolnicki, kawaler orderu Virtuti Militari Kazimierz Topolnicki, ur. 21.2.1900, mgr praw., adres: Stanisławów, dyr. Okręg. Kolei Państw. [CAW] Kazimierz Topolnicki, ur. 8.8.1944 Stanisławów [par. Indeks] Klemens Topolnicki, 1871 ukończył gimnazjum w Przemyślu, 1879 praktykant skarbowy we Lwowie, 1884 koncepista skarbowy w Rzeszowie, 1896 komisarz Dyrekcji Skarbu w Wadowicach, 1905 zastępca prezesa Towarzystwo Kredytowe Związkowe w Krakowie, 1907 nadkomisarz skarbu w Krakowie, zamieszkały ul. Stachowskiego 16, 1913 emerytowany mieszkał: ul. Filipa 7 [Szematyzm 1879-84; Gazeta Samborska 1.8.1896 PBC; Spis mieszkańców Krakowa 1907; Księga Adresowa Krakowa 1913] Krystyna Topolnicka, jako dziecko doportacja z kresów do ZSRR a potem do Indii 15.11.1943 Ksawery Topolnicki, brał udział w powstaniu przeciwko Austrii w 1846 Kuba Wiktor Ilicz Topolnicki, wydane książki o tem matematycznej w 1971 Leopold Topolnickim, zm 1941 Czarny Las/Uhrynów jako uczeń [www.stankiewicz.e.pl] Leopold Topolnicki, ur. 1918 Stanisławów [par. Indeks] Leopold Topolnicki, żołnierz AK, 12942 aresztowany przez Gestapo (próbował go ratować kuzyn Władysław Matias syn Heleny Topolnickiej) [Surdej Maciej w: Zapomniani wyklęci do.inter.] Louis Albert Topolnicki - Salute the Pioneers - Round Hill - Camrose Louis Topolnicki - 2004 przygotowywał wybory miss Polonii w Montrealu Ludmiła Topolnicka, ur. ok. 1851 zm. 1927, Cmentarz główny w Przemyślu grobowiec nr. 33-6-51 Ludwika Topolnicka, ur. 1913 Stanisławów [par. Indeks] Marcin Topolnicki, w armii napoleońskiej, zesłany do Omska i wcielenony do Sybirskiego Kozackiego Wojska Liniowego [A. Magieramow "Jeńcy ..."] Maria Topolnicka, 1902 mieszkała: Lwów, ul. Akademicka 3 (magazyn mód, funkcjonował co najmniej do 1907) [program Teatru Lwowskiego 1907 na: SBC] Maria Topolnicka, córka Bazylego ur. 1804 zm. 28.10.1805 Suszyca [par.] Maria Topolnicka, córka Ihnata ur. 1821 zm. 3.2.1823 Suszyca [par.] Maria Topolnicka, poch. Lwów, cmentarz Łyczakowski, pole 11 [księga cmentarna] Maria Topolnicka, poch. Lwów, cmentarz Łyczakowski, pole 35 [księga cmentarna] Maria Topolnicka, poch. Lwów, cmentarz Łyczakowski, pole 47 [księga cmentarna] Maria Topolnicka, poch. Lwów, cmentarz Łyczakowski, pole 71 [księga cmentarna] Marian Topolnicki, ksiądz gr-kat w Turylcze, 1855 otrzymał order złotego krzyża z koroną Marian Topolnicki, ur. 1855, święcenia 1875, 1900 proboszcz rz-kat. w Tarnowicy Polnej, przedstawiciel gminy wiejskiej w radzie powiatowej w Tłumaczu 1898, członek szkoleń rady powiatowej w Tłumaczu, w 1888 przyjechał do wsi Targowica Polna (k. Waliszowa), w 1900 oskarżony (i uniewinniony) o współżycie z nauczycielką z Tarnowicy [Schematismus Universi Saecularis .. 1884; par. za: AGAD 1-301-1679; "Gazeta Robotnicza" 28.7.1900] Marian Topolnicki, poch. Lwów, cmentarz Łyczakowski, pole 12 [księga cmentarna] Mateusz Topolnicki, ur. ok. 1800 Marianna Jaworska h. Sas (Bon. VIII,370) Michalina Topolnicka, poch. Lwów, cmentarz Łyczakowski, pole 60 [księga cmentarna] Michał Topolnicki, 1877 pisarz pokątny, w okolicach Tarnowa, za podrabianie dokumentów skazany na 14 dnia więzienia [Przegląd sądowy i administracyjny 10.10.1877] Michał Topolnicki ur. 1838, zm. 28.12.1894 [par.] Michał Topolnicki, poch. Lwów, cmentarz Łyczakowski, pole 11 [księga cmentarna] Michał Topolnicki, poch. Lwów, cmentarz Łyczakowski, pole 55 [księga cmentarna] Michał Topolnicki, podpisany w 1842 roku na certyfikacie szlachectwa rodziny Topolnickich. Mikołaj Topolnycki, 1517 objął funkcję plebana w mieście Strossbergk (Brodnica, Prusy Zach.) [MK 29/494, nr 694 - Metr.R.P.Sum. t.IV nr 11139] Mikołaj Topolnicki w 1520 mieszkał w Topolnicy i sprzedał część ziemi. (Matr Regni Sumaria) Mikołaj Topolnicki, 1896-1968, poch. Lwów, cmentarz Łyczakowski, docent [księga cmentarna] Mirosław Topolnicki, aspirant w Komendzie miejskiej Policji w Katowicach 2004 Mikołaj Topolnicki, brat Jana, w nocy z 13/14.11.1869 będąc na chrzcinach w: Kociubińce, pow. husiatyński, napadli na sąsiada Duczemińskiego i pobili go tak że nazajutrz umarł [Włościanin 1.12.1869] Mikołaj Topolnicki, ur. 10.11.1902 Kociubińce, kpr [CAW] Mykoła Topolnickyj Doc. mgr, wykładowca prawa na Uniwersytecie lwowskim 1940 [A. Redzik, Rocznik Lwowski 2004] Myron Topolnicki - w 1875-1888 przybył do USA na Statku z Niemiec (Brema ?) Natasha Tennile Topolnicki - zwyciężczyni konkursu akademickiego w 1996 (Detroit) Olga Topolnicka, poch. Lwów, cmentarz Łyczakowski, pole 12 [księga cmentarna] Otto Topolnicki, ożenił się z Urszulą Pogańską Austin TX 18.11.1975 Otylia Topolnicka, poch. Lwów, cmentarz Łyczakowski, pole 59 [księga cmentarna] Patryk Topolnicki, zwyciężył w konkursie internetowym we Wrocławiu Paulina Topolnicka, poch. Lwów, cmentarz Łyczakowski, pole 71 [księga cmentarna] Paulina Topolnicki - 2004 przygotowywała wybory miss polonii w Montrealu Paweł Topolnicki + Olena ?? ur. 1816 zm. 21/25.4.1873 r. Suszyca[par.] Peter Topolnicki, Salute the Pioneers - Round Hill, Camrose Petronela Topolnicki, ur. 1810, zm. 6.1872 Lwów, "z ubogiego domu" [G.L. 1.7.1872] Piotr Topolnicki, 1733 podpis pod protestem na sejmiku ziemskim [AGZ t. XXIII] Piotr Topolnicki, udział w sejmiku powiatu przeworskiego w Przemyślu w 1764 r Piotr Topolnicki ur. 1768 zm. 23.10.1840 Suszyca [par.] Piotr Topolnicki, 1782 legit szlach, s.z.przemyski [CDIAL 165-6a-23-376; Pocz.] Piotr Topolnicki + Maria ?? ur. 1875 zm. 26.3.1823 Suszyca [par.] Piotr Topolnicki, występuje w Popielicach przed 1870 Rafał Topolnicki, finalista konkursów gimnazjalnych.3.klasa gimnazjum w Zabrzu Robert Topolnicki, absolwent Zespołu szkół Radiotechnicznych w Dzierżoniowie w 1988 Rozalia Topolnicka, ur. ok. 1793, zm. 20.5.1818 Lwów św. Antoni Noscomia, kucharka [par.] Rudolf Topolnicki ur ok. 1908 Newark (New Jersey), zm 2.02.1975 Irvington (New Jersey) Sabina Topolnicka ur. ok. 1873 zm. 1927, Cmentarz główny w Przemyślu grobowiec nr. 25-7-15 Sabina Topolnicka, 1896 sprawa w sądzie lwowskim przeciwko Hieronimowi Topolnickiemu o zapłacenie 200zł. [Gazeta Lwowska 25.1.1896] Sławomir Topolnicki sporotwiec z Tychów Stanisław Topolnicki, 1932 na wycieczce do Ameryki na okręcie "Kościuszko" + Jadwiga [Regulamin wycieczki z listą pasażerów w: POLONA] Stanisław Topolnicki, poch. Lwów, cmentarz Łyczakowski, pole 47 [księga cmentarna] Stanisław Topolnicki, zm. 1944, poch. Lwów, cmentarz Łyczakowski, pole 14 [księga cmentarna] Stanisław Topolnicki, ur. 1884 Stanisławów [par. Indeks] Stanisław Topolnicki, ur. ok. 1875, zm. 6.5.1901, teolog, poch. Sambor [nagrobek; GL 15.5.1901] Stanisław Topolnicki, ur. 4(7).4.1886, 1921 porucznik artylerii WP, 1934 kpt. [Pierwsza lista oficerów rezerwowych WP; Rocznik oficerski rezerw 1934] Stefan Topolnicki, ur. ok. 1620, ksiądz, karmelita, 1655 poszedł do obozu Chmielnickiego pod Lwowem i wyprosił oddanie dzwonów [Waligórski F., Historia kościołów i klasztorów lwowskich, w "Rozmaitości" 1859 nr 22] Stefan Topolnicki, ur. 1792, zm. 281.1.1800 Suszyca [par.] Stefania Topolnicki, ur 1886 w Radautz + Heinrich Effinowicz ur 1888, zamiesz.(1950) Koblencja Sue Topolnicki, ur 1956, uczestniczka biegu na 5 km Kolorado Kolorado 1997 Szymon Topolnicki ur. 1809 zm. 26.9.1841 r. Suszyca[par.] Tadeusz Zbigniew Topolnicki, ur. 17.5.1906, zginął 10.08.1943 Jarosław, więzienie, 1934 podpor. 9 Pułku Ułanów (mian. 1.1.1932) - PKU Lwów; kaw. dca I/KD 24 DP, AK [CAW, Rocznik Oficerski Rezerw WP 1934, Straty...] Tadeusz Topolnicki +(1935, Warszawa, Żoliborz, par. wś. Stanisława Kostki) Danuta Helena Walten ["Parafia żoliborska", 2-tyg. informacyjny 3.5.1935] Tadeusz Topolnicki, red. nacz. Tygodnika Handlowego, 1938 delegat centrali Stowarzyszenia Kupców Polskich w Warszawie [Tygodnik Handlowy; ABC, nr 1938/383] Tekla Topolnicka, 1902 mieszkała: Lwów, ul. Chorążczyzna 21 (wdowa po urzędniku) Tekla Topolnicka, poch. Lwów, cmentarz Łyczakowski, pole 12 [księga cmentarna] Teodor Topolnicki, ur. 1885 Stanisławów [par. Indeks] Teodozja Topolnicka, (ok. 1770) Jan Krzywiecki s. Andrzeja i Julianna ?? (dzieci: Jan, Paweł, Onufry Antoni - mieszkał Gwoździec) (Bon.) Teodozy Topolnicki ur. ok. 1827, zm 1917. gr-kat. Cmentarz główny w Przemyślu grobowiec nr. 51-13-310 Teofil Topolnicki, zm. 23.6.1894, poch. Lwów, cmentarz Łyczakowski, pole 60 [księga cmentarna] Teresa Topolnicka, 1902 mieszkała: Lwów, Teresa Topolnicka, zm. 25.5.1911, poch. Lwów, cmentarz Łyczakowski, pole 60 [księga cmentarna] Wanda Topolnicka, ur. 1883 Stanisławów [par. Indeks] Wanda Topolnicky, junior w biegu na 600 m, klub CTW XI.97 ur. Po 1980 Waśko Topolnicki, 28.8.1648 na okazaniu szlachty pod Medyką (obok Fedor i Mikołaj Winnicki, Grzegorz Topolnicki, Hryć i Piotr z Gałowicz Kulczycki) [AGiZ z arch bernardyńskiego, t.21 Lauda sejmikowe t.2] Waśko Topolnicki, 30.7.1649 na okazaniu szlachty pod Medyką [AGiZ z arch bernardyńskiego, t.21 Lauda sejmikowe t.2] Wasyl Topolnicki ur. 1706 zm. 15.3.1796 Suszyca [par.] Wasyl Topolnicky, w 1940 założył bank pomocowo kredytowy, Carpatia – Saving Credit Union” dla emigrantów ukraińskich Kanadzie Wiktor Topolnicki, ur. 4.4.1884 Kraków, rz-kat., (opiekunka Klotylda Janaczek, nauczycielka, zam. Chochołów), 4.6.1907 ukończył gimnazjum św. Jacka, 1908-9 student UJ, Wydział Prawa [CSUI] Wiktor Topolnicki, 1926-1962, poch. Lwów, cmentarz Łyczakowski, pole 64, muzyk [księga cmentarna] Wiktor Topolnicki, absolwent Zespołu szkół Radiotechnicznych w Dzierżonowie w 1977 Wiktor Topolnicki, praktykant w Muszynie ur. 1884 - "Schematyzm Galicyjskiej Administracji Skarbowej r. 1913" Wincenty Topolnicki, poch. Lwów, cmentarz Łyczakowski, pole 38 [księga cmentarna] Wł. Topolnicki, 1917 starosta w Kamionce Strumiłłowej [Sprawozdanie Dyrekcyi C. K. Gimnazyum w Kamionce Strumiłłowej za rok szkolny 1916/17] Władysław Topolnicki, poch. Lwów, cmentarz Łyczakowski, pole 71 [księga cmentarna] Władysław Topolnicki, poch. Lwów, cmentarz Łyczakowski, pole 13 [księga cmentarna] Władysław Topolnicki, zm 16.1.2002 w Pogórzu gmina Biała k. Ustronia (Ustronianka nr 106) Władysław Topolnicki, zm. 1945, poch. Lwów, cmentarz Łyczakowski, pole 1 [księga cmentarna] Władysław Topolnicki, ur. 3.12.1879, ppor., Order Odrodzenia Polski [CAW] Włodzimiera Topolnicka, 1927 Przemyśl - absolwentka II Państw. Sem. Naucz. Żeńskiego [nad. Maciej Orzechowski] Włodzimierz Topolnicki, 1902 mieszkał: Lwów Włodzimierz Topolnicki, 1903 Przemyśl uczeń 8 klasy gimnazjum nr 1 [nad. Maciej Orzechowski] Włodzimierz Topolnicki, 1905 student II roku w seminarium gr-kat we Lwowie [Szematyzm] Włodzimierz Topolnicki, poch. Lwów, cmentarz Łyczakowski, pole 35 [księga cmentarna] Włodzimierz Topolnicki, poch. Lwów, cmentarz Łyczakowski, pole 12 [księga cmentarna] Wojciech Topolnicki, franciszkanin w Rzymie, postulator w procesie beatyfikacyjnym św. Jadwigi królowej [Dziennik Poznański, 21.1.1938] Zenobia Topolnicka, poch. Lwów, cmentarz Łyczakowski, pole 69 [księga cmentarna] Zofia Topolnicka, poch. Lwów, cmentarz Łyczakowski, pole 79 [księga cmentarna] Zofia Topolnicka, rejs 347 nr 4309180, przypłynęła do Australii, port Fremantle, 14.2.1950 Zofia Topolnicki, ur. 1932 Stanisławów [par. Indeks] Zygmunt Topolnicki, ur. 22.1.1878 [CAW]

Topolnicki h. Ogończyk

1. Ignacy Topolnicki, ur. ok. 1700 + Marianna Drogoszewska 1.1. Jan Topolnicki, ur. ok. 1730, + Anna Chodakowska 1.1.1. Stanisław Topolnicki, ur. ok. 1760, h. Ogończyk, ziemianin powiatu żytomierskiego, legit. szlach. 1802 + Marianna [DAŻO 146-1-337, Chorowiec O., Herbarz szlachty wołyńskiej ....] 1.1.1.1. Jan Topolnicki, ur. przed 1802 1.1.1.2. Ignacy Topolnicki, ur. przed 1802 1. Aleksander Topolnicki + Zofia Chodakowska 1.1. Kacper Topolnicki, ur. ok. 1838, zm. 16.11.1842 Michalenka, pow. żytomierski

Topolnicki h. Junosza

1. Ignacy Topolnicki, h. Junosza (?) ur. ok. 1788, zm. 8.6.1848 Kodnia + Marianna Puzyna [par.(nad. nad. Jerzy Klijanienko i Maciej Romiszewski)] 1.1. Józefa Topolnicka, ur. 1833, mieszkała: Kodnia k. Żytomierza +(1874 Kodnia) Kazimierz Pieńkowski, ur. 1825, zm. 1885 Kodnia, ojciec: Paweł, matka: Józefa Hołowińska; ziemianin ze wsi Nikonowka, (1-v. Eufrozyna Mokrzycka (syn z pierwszego małż.: Piotr)), zmarł od "gorączki" 1.1.1. Jan Kazimierz Pieńkowski 1.1.2. Stanisława Helena Pieńkowska 1.2. Aleksander Topolnicki, ur. 1836 +(10.2.1857 Kodnia) Zuzanna Korzunow, ojciec: Ignacy, matka: Anna Gejowska [par.(nad.M.Romiszewski)] 1.2.1. Marianna Topolnicka, ur. 8.1.1857 Kodnia [par.(nad.M.Romiszewski)] 1.3. Balbina Topolnicka +(20.6.1848 Kodnia) Rafał Zdzarski, ojciec: Michał, matka: Helena Bujanińska [par.(nad.M.Romiszewski)]

topolnicki

 

 

Słownik Biograficzny


Dział zajmujący się gromadzeniem informacji o przedstawicielach rodzin
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Biblioteki-Forum)
Niestety, w dziale Biblioteka-Forum nie ma żadnych not biograficznych związanych z nazwiskiem Topolnicki. To wynik sprawdzenia tytułów tylko jednym dziale. W Bibliotece znajduje się znacznie więcej działów. (Część jest dostępna tylko dla stałych użytkowników).

DODAWANIE
1. Zaloguj/zarejestruj się w dziale Biblioteka-Forum (Aby móc pisać noty biograficzne musisz napisać dwa inne posty)
2. Przejdź do działu Słownik Biograficzny
3. Dodaj nowy "wątek"
Po dodaniu noty pojawi się ona tutaj automatycznie.
 

 

 

 

Czytelnia


Dział zajmujący się gromadzeniem informacji o przedstawicielach rodzin
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Biblioteki-Forum)
Niestety, w dziale Biblioteka-Forum nie ma żadnych artykułów, opowiadań, opisów miejsc związanych z nazwiskiem Topolnicki. To wynik sprawdzenia tytułów tylko w sposób automatyczny. W Bibliotece znajduje się znacznie więcej działów. (Część jest dostępna tylko dla stałych użytkowników).

DODAWANIE
1. Zaloguj/zarejestruj się w dziale Biblioteka-Forum (Aby móc pisać noty biograficzne musisz napisać dwa inne posty)
2. Przejdź do działu Czytelnia i wybierz odpowiedni pod-dział.
3. Dodaj nowy "wątek"
Po dodaniu noty pojawi się ona tutaj automatycznie.
 

 

 

 

Baza Właścicieli Ziemskich


Skrót informacji z bazy informacji o właścicielach dóbr prywatnych.
(Po więcej danych przejdź do Bazy Właścicieli Ziemskich)


Właściciele ziemscy o nazwisku Topolnicki
(Osoby, i informaje mogą się powtarzać, gdyż są to wypisy z różnych źródeł)


 • Bron. Topolnicki
  Miejsce: Posada Chyrowska, pocz. Posada Chyrowska, pow. Stary Sambor
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny
To zapisy o osobach nazwiska Topolnicki w bazie właścicieli dóbr prywatnych na ziemiach Rzeczpospolitej. Jeszcze więcej informacji może znajdziesz w dziale łączącym Bibliotekę i Forum w Genealogii Polaków. Baza Właścicieli Ziemskich tworzona jest wielkim społecznym wysiłkiem, zarówno wolontariuszy jak i poprzez zlecane kwerendy w wielu trudno dostępnych zbiorach. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jej budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę o osobach które możesz dodać do tej listy wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 

 

 

Baza Oficjalistów Dworskich


Skrót informacji z bazy wyższych pracowników dworskich.
(Po więcej danych przejdź do Bazy Oficjalistów Prywatnych)


Oficjaliści dóbry prywatnych o nazwisku Topolnicki
(Osoby, i informaje mogą się powtarzać, gdyż są to wypisy z różnych źródeł)


 • Dionizy Topolnicki
  mandatariusz - Komarniki, cyr. samborski - Gotkowski - 1813
  Żródło: nad. GP, za: Chojnacka M., Rodzina Topolnickich herbu Sas w świetle ich archiwum rodowych, praca doktorska na Uniw. Gdańskim, 2007

 • Dionizy Topolnicki
  rządca - Burunczyce - Borkowski Alojzy - 1817
  Żródło: nad. GP, za: Chojnacka M., Rodzina Topolnickich herbu Sas w świetle ich archiwum rodowych, praca doktorska na Uniw. Gdańskim, 2007

 • Dionizy Topolnicki
  oficjalista ekonomiczny - Kabarowce - Potocka Ludwika - 1821
  Żródło: nad. GP, za: Chojnacka M., Rodzina Topolnickich herbu Sas w świetle ich archiwum rodowych, praca doktorska na Uniw. Gdańskim, 2007

 • Dionizy Topolnicki
  oficjalista ekonomiczny - Petlikowice - Paprocki - 1830
  Żródło: nad. GP, za: Chojnacka M., Rodzina Topolnickich herbu Sas w świetle ich archiwum rodowych, praca doktorska na Uniw. Gdańskim, 2007

 • Dionizy Topolnicki
  oficjalista ekonomiczny - Kabarowce - Ponińska Helena - 1833
  Żródło: nad. GP, za: Chojnacka M., Rodzina Topolnickich herbu Sas w świetle ich archiwum rodowych, praca doktorska na Uniw. Gdańskim, 2007

 • Dionizy Topolnicki
  nadzorca ekonomiczny - Jaryczów - Boutianguin Paweł - 1844
  Żródło: nad. GP, za: Chojnacka M., Rodzina Topolnickich herbu Sas w świetle ich archiwum rodowych, praca doktorska na Uniw. Gdańskim, 2007

 • Ignacy Topolnicki
  administrator - Damaszów - - ok. 1860
  Żródło: certyfikat szlachectwa

 • Jan Topolnicki
  mandatariusz - Toporów - - 1828
  Żródło: nad. Barbara Stachowicz, za: [par.Toporów]

 • Jan Topolnicki
  mandatariusz - Kluwińce - - 1846
  Żródło: Oss 141-II-750


To wszystkie osoby o nazwisku Topolnicki w bazie oficjalistów dóbr prywatnych. Jeszcze więcej informacji możesz znaleźć w dziale łączącym Bibliotekę i Forum w Genealogii Polaków. Baza Oficjalistów Dóbr Prywatnych tworzona jest wielkim społecznym wysiłkiem, zarówno wolontariuszy jak i poprzez zlecane kwerendy w wielu trudno dostępnych zbiorach. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jej budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę o osobach które możesz dodać do tej listy wykorzystaj
Formularz dodawania informacji.

 

 

 

 

Baza Powstańców Styczniowych


Wypisy z programu zbierania informacji o Powstańcach roku 1863-5.
(Skrót - po więcej informacji przejdź do Bazy Powstańców Styczniowych)


  Osoby o nazwisku Topolnicki związane z Powstaniem 1863r.
  (Osoby, i informaje mogą się powtarzać, gdyż są to wypisy z różnych źródeł)


 • 30366 Maria Topolnicka
  Opis: a. pracowała w organizacji we Lwowie.
  źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
  Uwagi:

 • 47173 Maria Topolnicka
  Opis: Działaczka powstańcza ze Lwowa. Przewoziła A. Jeziorańskiemu broń, oraz pisma jego do gen. Wysockiego (raport o bitwie pod Kobylanką 1.5.1863)
  źródło: nad. KEK, za: Jeziorński A., Pamiętniki, cz. I, s. 47
  Uwagi:

 • 47181 Maria Topolnicka
  Opis: Panna ze Lwowa. Po bitwie oddziału Jeziorańskiego pod Kobylanką 1.5.1863 przywiozła ze Lwowa do oddziału amunicję.
  źródło: nad. KEK, za: Sawicki J., (Struś), Zapiski z powstania 1863, wyd. 1899
  Uwagi:

 • 68846 Maria Topolnicka
  Opis: Pracowała w organizacji kobiecej we Lwowie.
  źródło: nad. GP, za: Kronika Powszechna 1913 nr 5
  Uwagi:

 • 63123 Maria Topolnicka
  Opis: To też Polki nasze, które w miłości ojczyzny nikomu wyprzedzić się nie dadza, pierwsze pospieszyły z dowozem amunicji. Panna Marja Topolnicka przybyła przywożąc parę tysięcy ładunków, uzbieranych przez nie we Lwowie, od ludzi dobrej woli. Pannie Marji Topolnickiej powierzyłem raport do jen. Wysockiego, w którym donosiłem o przejściu mojem i o zawodzie, jakiego doznałem nie otrzymawszy [uprzednio] amunicji. Raport ten wiernie doszedł rak jenerała ...
  źródło: nad. GP , za: Jeziorański Antoni, Pamiętniki jenerała t.II, Lwów 1913
  Uwagi:

 • 47174 Paulina Topolnicka
  Opis: Działaczka w 1863. Zm. 9.1886 we Lwowie.
  źródło: nad. KEK, za: Dziennik Polski 1886/210
  Uwagi: Pogrzeb prowadził Terapon Kotowicz, proboszcz w Podberezcach. Przed śmiercią długo chorą Pauliną opiekował się dr Władysław Skałkowski. Podziękowanie umieścił brat Julian z rodzeństwem.
  Takie samo podziękowanie w Gazecie Narodowej z 14.9.1886

  Genealogia Topolnickich

  Córka Dionizego Bonawentury Topolnickiego i Maria (Julii?) Zawadzkiej (Zadoreckiej?)

 • 58170 Hryć Topolnicki
  Opis: Z Łodzinki Dolnej, kmieć lat 60 żonaty, skazany na 14 dni aresztu za przekroczenie zarządzeń publicznych (skazany również Mikołaj lat. 19 z Łodzinki Dolnej - syn Kmiecia) - wyroki zapewne w związku z udziałem w Powstaniu
  źródło: nad. GP , za: Gazeta Narodowa 18.11.1864
  Uwagi: Prawdopodobnie chodzi o dziada Grzegorza (żona: Katarzyna Muzyka) i wnuka Mikołaja (syna Grzegorza).

 • 34051 Jan Topolnicki
  Opis: "Naznaczając do pułku Waszego kapitana Topolnickiego, polecam go Wam jako oficera zdalnego i doświadczonego przeze mnie w robotach organizacyjnych, Wydano mu a conto pensji 10 złotych" (Lwów 2.2.1864)
  źródło: List T. Winnickiego do płk. J. Grekowicza, za: Galicja w Powstaniu Styczniowym ...
  Uwagi: Oryginał w zespole Dzieduszyckich w e Lwowie, VIII, k. 505

  Genealogia Topolnickich

 • 34052 Jan Topolnicki
  Opis: "Oceniając Wasze gorliwość i poświęcenie się w organizowaniu powierzonej Wam Kampanii pomimo tylu przeciwnych okoliczności, oświadczam Wam moje podziękowanie i zadowolenie, prosząc Was, abyście nadal nie ustawali w szlachetnej gorliwości Waszej" (Z obwodu sanockiego, 24.2.1864)
  źródło: Podziękowanie J. Grekowicza dla kpt. Topolnickiego, za: Powstanie Styczniowe w Galicji...
  Uwagi: oryg. zesp. Dzieduszyckich, Lwów, VIII, k. 494, brulion.

 • 47176 Jan Topolnicki
  Opis: Powstaniec 1863, były dyrektor Banku Budowlanego, zm. w październiku 1902 we Lwowie, lat 79
  źródło: nad. KEK, za: K. W. 1902/282
  Uwagi:

 • 20072 Jan Topolnicki
  Opis: Powstaniec styczniowy, organizator Lwowa, dowódca kompanii 3 pułku piechoty, póź dyr. Banku Budowniczego we Lwowie.
  źródło: nad. AnnaKwasny1954-1954, za: Jan Grabiec
  Uwagi: Syn Dionizego Bonawentury Topolnickiego i Maria (Julii?) Zawadzkiej (Zadoreckiej?)
  Nota biograficzna: Jan Topolnicki

 • 47177 Józef Topolnicki
  Opis: lat 29, (rtm. URAGAN ?), urzędnik skarbowy z Dobrostanów, por. uczestnik bitwy pod Opatowem 21.02.1864
  źródło: nad. KEK, za: Kotarski St., Opatów w latach 1861-1864
  Uwagi:

 • 57897 Józef Topolnicki
  Opis: Syn Dionizego Bonawentury i Marii Zawadzkiej (Zadoreckiej?), ur. 19.3.1835 Dobrostany, Uczył się w seminarium łacińskiem we Lwowie lecz jego naukę przerwała choroba. Dokończył je dopiero prawd. w 1854. W 1857 ukończył Uniwersytet Lwowek po czym pracował jako strażnik domen lasowych w Dyrekcji Skarbu Państwa.

  Na wieść o powstaniu poprosił o urlop i wstąpił do oddziału konnego Horodyńskiego. Walczył pod Radziwiłłowem gdzie został ranny w nogę. Odstąpił wtedy swą broń koledze ratując mu życie. Broń ta znajduje się w muzeum w Jarosławiu. Ponownie 21.2.1864 walczył w bitwie opatowskiej.

  Po powrocie pełnił urząd nadinspektora podatkowego. Ożeniony z Hanną Bielską h. Jelita, (ojciec: Wojciech, matka: Wiktoria Rosacińska (Rożańska)); właścicielka dóbr Ostara Mogita i Iwanówka w pow. skałkowskim w Galicji. Miał 6 dzieci: Józefa Wojciecha, Cecylię, Marię, Jadwigę, Stanisława i Władysławę Annę. Zmarł 10.8.1908 Jarosławiec, poch. Tarnopol cm Mikuliniecki 3-9-6,

  źródło: nad. GP, za: Zbiór informacji
  Uwagi: Za: m.in. Chojnacka M., Topolniccy (praca doktorska na Un.Gdańskim) i pozostałe noty w Bazie.
  Nota biograficzna: Józef Topolnicki

 • 58157 Józef Topolnicki
  Opis: Topolnicki Sas Józef, ur. 19 . marca 1835 r., z ojca Dyonizego i matki Maryi z Zadoreckich, w Dobrostanach koło Lwowa. Z rodziny najbliższej dwaj bracia Józefa starsi Julian i Jan pracowali w organizacyi lwowskiej, jak niemniej siostra Paulina. Józef Topolnicki ukończywszy uniwersytet lwowski w 22 roku życia wstąpił do dyrekcyi skarbu i przydzielony został w charakterze komisarza do domenów lasowych. Gdy nadszedł rok 1863 poczynił Topolnicki starania o uzyskanie dłuższego urlopu a otrzymawszy go wyruszył do oddziału Horodyńskiego pod Radziwiłłów, gdzie walczył jako oficer w od dziale konnym. Brał czynny udział w ataku na Radziwiłłów i podczas walki w ulicach tego miasteczka został ranny kulą w nogę. Nędzne było uzbrojenie oddziału, gdy nasz powstaniec, zbrojny w pałasz kawaleryjski i pistolet odstąpił tę broń pierwszą swemu towarzyszowi a sam atakował jedynie z pistoletem w ręku. Po rozbiciu oddziału pod Radziwiłłowem w dniu 1. lipca przeszedł granicę i powrócił do kraju, zgłosił się w swym urzędzie do służby i pełnił ją przez szereg miesięcy. W lutym 1864 wyrusza wystarawszy się po raz wtóry o urlop za kordon graniczny i w dniu 17. lutego walczy w nieszczęśliwej potyczce pod Miechowem, błąka się następnie czas dłuższy po lasach w poszukiwaniu za nowym oddziałem, do którego mógłby wstąpić, przechodzi wreszcie granicę i powraca do kraju, gdzie pełnił funkcye nadinspektora podatkowego. Zmarł w Jarosławiu w dniu 10. sierpnia 1908, spoczywa na cmentarzu tarnopolskim. Pistolet z pod Radziwiłłowa i fotografię tego powstańca złożyła rodzina w muzeum Towarzystwa Szkoły Ludowej w Tarnopolu.
  źródło: nad. GP+, za: Medyński A., W półwiekową rocznicę: powstańcom i organizatorom tarnopolszczyzny w hołdzie; T.S.L. Tarnopol 1913
  Uwagi:

 • 47175 Józef Topolnicki
  Opis: Ur. 1835 Dobrostany, oficer kawalerii oddziału Hrodyńskiego, walczył 1864, weteran, obywatel ziemski, emerytowany inspektor podatkowy. zm. 08.1908 Jarosławiec, 73 lata.
  źródło: nad. KEK, za: zbiór materiałów
  Uwagi: [1] G. kr. 1908/189
  [2] Chołodecki J., Dąb-Dąbczańscy i Jan Żalplachata-Zapałowicz, Przyczynki do dziejów Powstania Styczniowego, Lwów, ok. 1911
  [3] Med. Podolanie (o.ż)


 • 47191 Józef Topolnicki
  Opis: Ur. w 1835 w Dobrostanach, urzędnik skarbowy, był oficerem oddziału konnego. Pod Radziwiłłowem ranny. W r. 1864 służył w oddziale Zwierzdowskiego i walczył pod Opatowem. Po powstaniu inspektor podatkowy.
  źródło: nad. DHRP, za: Chołodecki J., Dąb-Dąbczańscy i Jan Żalplachata-Zapałowicz, Przyczynki do dziejów Powstania Styczniowego, Lwów, ok. 1911, za: ŚBC
  Uwagi: Syn Dionizego Bonawentury Topolnickiego i Maria (Julii?) Zawadzkiej (Zadoreckiej?)

 • 59744 Julian Topolnicki
  Opis: Działał w organizacji - brat Jana, Józef i Pauliny.
  źródło: nad. GP , za: Medyński A., W półwiekową rocznicę: powstańcom i organizatorom tarnopolszczyzny w hołdzie; T.S.L. Tarnopol 1913
  Uwagi: Syn Dionizego i Julii

 • 25525 Kazimierz Topolnicki
  Opis: czynny członek organizacyi narodowej, potem żołnierz w oddziałach powstańczych, po upadku powstania wydalił się do Szwajcaryi, i zapisał się w Zurichu do Szkoły Politechnicznej, po ukończeniu jej zapadł w skutek mozolnej pracy na zdrowiu, i zmarł na suchoty 10 Marca 1867 r. Pochowany 12 t. ra. na miejscowym cmentarzu.
  źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
  Uwagi: Genealogia Topolnickich
  (Ten sam zapis w zbiorze CDIAL 195-1-58 Sauczeya)
  Nota biograficzna: Kazimierz Topolnicki

 • 34035 Kazimierz Topolnicki
  Opis: Lat 23, dowodził plutonem w oddziale Ciechońskiego, w 5.1863 nominowany na podporucznika. oficer w 2 Pułku Jazdy Ruskiej, "dobry"
  źródło: Lista imienna oficerów 2 Pułku Jazdy Ruskiej, Tarnopol 28.1.1864, w: Galicja w Powstaniu Styczniowym ...
  Uwagi:

 • 58148 Kazimierz Topolnicki
  Opis: Rodem z Wołynia; nauki odbywał w uniwersytecie charkowskim, po ich ukończeniu, znajdując się w kraju podczas wybuchu ostatniego powstania, zaciągnął się do oddziału Edmunda Różyckiego, bił się z nim pod Salichą i przeszedł później za granicę. Osiadłszy w Zurychu, wszedł tam do szkoły politechnicznej i skończył wydział chemii, był prezesem Stowarzyszenia uezycej się młodzieży, które przy tej politechnicznej szkole założyło polska biblioteczkę, skladającą się już teraz z tysiąca przeszło tomów, a także członkiem Rady wykonawczej Towarzystwa kassy oszczędności w Zurychu. Umarł z suchot, dnia 9 marca 1867 r. nie licząc jeszcze trzydziestu lat wieku.
  źródło: nad. GP , za: Rocznik Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu, 1867
  Uwagi:

 • 47179 Kazimierz Topolnicki
  Opis: ur. ok. 1841. Dowódca plutonu z pułku jazdy ruskiej.
  źródło: nad. DHRP, za: KEK karta katalogowa
  Uwagi:

 • 47180 Kazimierz Topolnicki
  Opis: Żołnierz 1863, rodem z Wołynia, walczył pod Salichą. Zm. 9.03.1867 Zurich
  źródło: nad. KEK, za: Czas 1867/66
  Uwagi:

 • 47178 Kazimierz Topolnicki
  Opis: Żołnierz E. Różyckiego, zm. 9.03.1867 Zurich, lat 28
  źródło: nad. KEK, za: Niepoldegłość 1867/22
  Uwagi:

 • 58171 Mikołaj Topolnicki
  Opis: z Łodzinki Dolnej, skazany na 12 dni aresztu, zapewne w związku z wydarzeniami powstańczymi (jednocześnie skazany też Hryć Topolnicki z Łodzinki Dolnej, lat 60 być może ojciec)
  źródło: nad. GP+, za: Gazeta Narodowa 18.11.1864
  Uwagi:


Powyższa lista jest efektem prac Fundacji związanych z Powstaniem Styczniowym. Stan wiedzy o tym powstaniu wciąż jest niewystarczający, a większość osób wspierających Powstanie nieznana. Wciąż wiele informacji pozsotaje do pozyskania w trakcie kwerend lub ze zbiorów prywatnych. Wsparcie finansowe projektu na pewno przyspieszy jego budowę, oraz dokonywanie kolejnych kwerend archiwalnych.

DODAJ INFORMACJE
Jeśli masz wiedzę, która może uzupełnić powyższe informacjie wykorzystaj
Formularz dodawania informacji

 

 


 

 

Baza Grafiki - Portrety


Lista zdjęć portretowych nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Topolnicki
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


Portrety i zdjęcia osób o nazwisku Topolnicki
(Wyszukiwanie skrótowe działa na frazie otwartej, czyli dla frazy "Gliński" wyszuka także "Węgliński")

 

 

 

 

Baza Grafiki - Dokumenty


Lista zdjęć dokumentów nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Topolnicki
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


Dokumenty osób o nazwisku Topolnicki
(Wyszukiwanie skrótowe działa na frazie otwartej, czyli dla frazy "Gliński" wyszuka także "Węgliński")

  Bazyli Ilnicki i Topolnicka Wiktoria - akt ślubu
  (Album: Akty osobowe)
  Czaykowska polonia "Szałko" - akt chrztu
  Rodzice: Damian i Apolonia Topolnicka
  (Album: Akty osobowe)
  Gałkowska Zofia - świadectwo nauczycielskie
  (Album: Akty osobowe)
  Jan Topolnicki - akt chrztu, odpis
  Rodzice: Jerzy i Zofia Jaworska
  (Album: Akty osobowe)
  Jasiewicz Marianna, zam. Topolnicka - zgon 1876 Lwów
  (Album: Akty osobowe)
  Jerzy Topolnicki - certyfikat szlachectwa 1/3
  Rodzice: Piotr i Teodozja Kropiwnicka
  (Album: Certyfikaty szlachectwa)
  Jerzy Topolnicki - certyfikat szlachectwa 2/3
  Rodzice: Piotr i Teodozja Kropiwnicka
  (Album: Certyfikaty szlachectwa)
  Jerzy Topolnicki - certyfikat szlachectwa 3/3
  (Album: Certyfikaty szlachectwa)
  Jerzy Topolnicki, akt chrztu - odpis
  Rodzice: Piotr i Teodozja Kropiwnicka
  (Album: Akty osobowe)
  Legitymacja Urzędnicza 1921 rok
  (Album: Inne dokumenty)
  Piotr Topolnicki - sprawa gruntowa 1/2
  Rodzice: Jan i Anna Dobrzańska
  (Album: Inne dokumenty)
  Piotr Topolnicki - sprawa gruntowa 2/2
  Rodzice: Jan i Anna Dobrzańska
  (Album: Inne dokumenty)
  Poświadczenie z 1944
  (Album: Inne dokumenty)
  Siamaczek, Kamiński, Hach, Bartoszyński, Buczyński, Obmiński, Topolnicka, Fechter, Szymborski
  (Album: Nekrologi, klepsydry)
  Stefan Matkowski i Maria Topolnicka - akt ślubu
  Rodzice: Samuel Matkowski i Barbara Dwernicka oraz Jerzy Topolnicki i Zofia Jaworska
  (Album: Akty osobowe)
  Stefan Topolnicki - akt chrztu, odpis
  Rodzice: Jerzy i Zofia Jaworska
  (Album: Akty osobowe)
  Tadeusz Topolnicki i Maria Jaroszewska - zawiadomienie o ślubie
  (Album: Inne dokumenty)
  Topolniccy - wywód szlachectwa
  (Album: Certyfikaty szlachectwa)
  Topolniccy, Jaroszewscy - Ogłoszenie 9.1939
  (Album: Inne dokumenty)
  Topolnicka Apolonia - akt urodzenia
  Rodzice: Stefan i Katarzyna Czaykowska
  (Album: Akty osobowe)
  Topolnicka Józefa Anna - akt chrztu
  Rodzice: Józef, Henryka Dobrzańska
  (Album: Akty osobowe)
  Topolnicka Katarzyna - akt urodzenia
  Rodzice: Jerzy i Zofia Jaworska
  (Album: Akty osobowe)
  Topolnicka Kazimiera - akt chrztu
  Rodzice: Józef, Henryka Dobrzańska
  (Album: Akty osobowe)
  Topolnicka Olga Antonina - akt chrztu
  Rodzice: Henryk Józef Topolnicki i Ludmiła Karolina "Pyszniak" Bielińska
  (Album: Akty osobowe)
  Topolnicka Paulina
  Rodzice: Dionizy i Maria Zawadzka
  (Album: Nekrologi, klepsydry)
  Topolnicka Paulina - nekrolog
  Rodzice: Dionizy i Maria Zawadzka
  (Album: Nekrologi, klepsydry)
  Topolnicka Teodora
  Rodzice: Jan Adam i Janina Zagórska
  (Album: Akty osobowe)
  Topolnicka Wiktoria - akt urodzenia
  Rodzice: Jerzy i Zofia Jaworska
  (Album: Akty osobowe)
  Topolnicki Adam i Janina Zagórska
  Rodzice: Józef i Henryka Dobrzańska oraz Jan i Ewa Czop
  (Album: Akty osobowe)
  Topolnicki Antoni - akt chrztu
  Rodzice: Bazyli Topolnicki i Rozalia Topolnicka
  (Album: Akty osobowe)

      Kolejne wyniki (przejście do Bazy Zdjęć)


  Powyższe zestawienie to wynik skrótowy wyszukiwania automatycznego.
  Aby wyszukać wszystkie zdjęcia związane z nazwiskiem Topolnicki klikinj w ten link
  Wyniki wyszukiwania zależne są od opisów zdjęć w bazie. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

  DODAWANIE ZDJĘĆ
  1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
  2. Przejdź do odpowiedniego albumu
  3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
  4. Opisz zdjęcia
  Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
 

 

 

 

Baza Grafiki - Mogiły


Lista zdjęć mogił i epitafiów nadesłanych do Bazy Zdjęć Genealogii Polaków, związanych z nazwiskiem Topolnicki
(Wykaz skrótowy. Po więcej możliwości przejdź do Bazy Zdjęć)


Mogiły i epitafia osób o nazwisku Topolnicki
(Wyszukiwanie skrótowe działa na frazie otwartej, czyli dla frazy "Gliński" wyszuka także "Węgliński")

  Bal Topolnicka Grudnicki
  (Album: Nagrobki osobne)
  Fric (Fritz) Paulina, zam. Topolnicka
  Rodzice: Ignacy i Anna Jurkiewicz [AGAD]
  Miejsce: Sambor cmentarz -
  (Album: Sambor)
  Fric (Fritz) Paulina, zam. Topolnicka
  Rodzice: Ignacy i Anna Jurkiewicz [AGAD]
  Miejsce: Sambor cmentarz -
  (Album: Sambor)
  Król Julia, zam. Topolnicka
  Miejsce: Sambor cmentarz -
  (Album: Sambor)
  Lewicki, Topolnicka
  Miejsce: Topolnica, cmentarz -
  (Album: Topolnica, lwowskie)
  Lewicki, Topolnicka
  Miejsce: Topolnica, cmentarz -
  (Album: Topolnica, lwowskie)
  Lewicki, Topolnicka
  Miejsce: Topolnica, cmentarz -
  (Album: Topolnica, lwowskie)
  Lewicki, Topolnicka
  Rodzice: Tomasz Lewicki i Maria Taraskiewicz oraz Stefan Topolnicki i Katarzyna Czajkowska
  Miejsce: Topolnica, cmentarz -
  (Album: Topolnica, lwowskie)
  Lewicki, Topolnicka
  Rodzice: Tomasz Lewicki i Maria Taraskiewicz oraz Stefan Topolnicki i Katarzyna Czajkowska
  Miejsce: Topolnica, cmentarz -
  (Album: Topolnica, lwowskie)
  Micza Maria (Mitscha)
  Rodzice: Adam Mitscha i Kazimiera Topolnicka
  Miejsce: Lwów, cm. Janowski
  (Album: Lwów - cm. Janowski)
  Mitscha Adam i Kazimiera Topolnicka
  Miejsce: Lwów - Łyczaków, pole 72
  (Album: Lwów - Łyczaków i Cmentarz Orląt)
  Mitscha Adam i Kazimiera Topolnicka
  Miejsce: Lwów - Łyczaków
  (Album: Lwów - Łyczaków i Cmentarz Orląt)
  Mitscha Adam i Kazimiera Topolnicka
  Rodzice: Edmund Mitscha i Antonina Thullie oraz Józef Topolnicki i Henryka Dobrzańska
  Miejsce: Lwów - Łyczaków, pole 72
  (Album: Lwów - Łyczaków i Cmentarz Orląt)
  Mitscha Adam i Kazimiera Topolnicka
  Rodzice: Edmund Mitscha i Antonina Thullie oraz Józef Topolnicki i Henryka Dobrzańska
  Miejsce: Lwów - Łyczaków, pole 72
  (Album: Lwów - Łyczaków i Cmentarz Orląt)
  Mitscha Adam Roman
  Rodzice: Adam Józef Mitscha i Kazimiera Maria Ludwika Topolnicka
  Miejsce: Katowice, cmentarz ul. Sienkiewicza
  (Album: Nagrobki osobne)
  Pamiątka bitwy pod Krzywopłotami 1914
  Miejsce: Bydlin
  (Album: Tablice, epitafia)
  Paulina z Grodzickich Topolnicka
  Miejsce: Biała Podlaska
  (Album: Biała Podlaska)
  Schwartz, Topolnicka
  Miejsce: Zaleszczyki
  (Album: Zaleszczyki)
  Topolnicka Maryla
  Miejsce: Tarnopol, cmentarz Mikuliniecki
  (Album: Tarnopol - cm. Mikuliniecki)
  Topolnicka, Chomenko
  Miejsce: Tarnopol, cmentarz Mikuliniecki
  (Album: Tarnopol - cm. Mikuliniecki)
  Topolnicka, Chomenko
  Miejsce: Tarnopol, cmentarz Mikuliniecki
  (Album: Tarnopol - cm. Mikuliniecki)
  Topolnicka, Fechter
  Miejsce: Tarnopol, cmentarz Mikuliniecki
  (Album: Tarnopol - cm. Mikuliniecki)
  Topolnicki
  Miejsce: Lwów, Cm. Łyczakowski, pole 60
  (Album: Lwów - Łyczaków i Cmentarz Orląt)
  Topolnicki
  Miejsce: Topolnica
  (Album: Nagrobki osobne)
  Topolnicki
  Miejsce: Tarnopol, cmentarz Mikuliniecki
  (Album: Tarnopol - cm. Mikuliniecki)
  Topolnicki - rodzina 10
  Miejsce: Tarnopol, cmentarz Mikuliniecki
  (Album: Tarnopol - cm. Mikuliniecki)
  Topolnicki - rodzina 11
  Miejsce: Tarnopol, cmentarz Mikuliniecki
  (Album: Tarnopol - cm. Mikuliniecki)
  Topolnicki - rodzina 2
  Miejsce: Tarnopol, cmentarz Mikuliniecki
  (Album: Tarnopol - cm. Mikuliniecki)
  Topolnicki - rodzina 5
  Miejsce: Tarnopol, cmentarz Mikuliniecki
  (Album: Tarnopol - cm. Mikuliniecki)
  Topolnicki - rodzina 6
  Miejsce: Tarnopol, cmentarz Mikuliniecki
  (Album: Tarnopol - cm. Mikuliniecki)

      Następne wyniki (Przejście do bazy zdjęć)


  Powyższe zestawienie to wynik skrótowy wyszukiwania automatycznego.
  Aby wyszukać wszystkie zdjęcia związane z nazwiskiem Topolnicki klikinj w ten link
  Wyniki wyszukiwania zależne są od opisów zdjęć w bazie. Jest wiele zdjęć których opisy wymagają uzupełnienia, takie zdjęcia nie zostaną odnalezione przez wyszukiwarkę, ale możesz je znaleźć przeszukując bazę ręcznie wg albumów.

  DODAWANIE ZDJĘĆ
  1. Zaloguj/zarejestruj się w Archiwum Fotografii
  2. Przejdź do odpowiedniego albumu
  3. Kliknij "dodaj zdjęcia"
  4. Opisz zdjęcia
  Po dodaniu i opisaniu zdjęć pojawią się one tutaj automatycznie.
 

 


Genealogia Polaków: Źródła - Tożsamość - Rzeczypospolita
© OKIEM (zasady kopiowania i wykorzystywania materiałów.)Sposnorzy, sponsorzy medialni, reklamy (Przychód pokrywa część kosztów serwerów - "cele statutowe"). Wspieraj nasze działania.