Korwin (Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna) Korwin (Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna)
 

 
 
Haseł w Leksykonie: 9641.
 
GRUPY HASEŁ

Systemy genealogiczne
Terminy metrykalne
Miary i wagi
Pieniądz używany w Polsce
Rodzaje uzbrojenia
Mobilia herbowe
Tytulatura klasowa
Zawody i funkcje
Stosunki rodzinne
Alchemia
Masoneria
Graficzna wyszukiwarka herbów
 
INNE SŁOWNIKI GP+

Lokalizacje geogr.
Powstańcy 1863 - lista
Bitwy 1863-6
Światowy Szlak 1863
Oficjaliści prywatni
Właściciele ziemscy
Baza fotografii
Biografie osób i rodzin
Opisy miejsc i miejscowości
Zbiory nazwisk, listy
Opowiadania
Staropolskie przepisy kulinarne
 
 
Hasło
Wystarczy wpisać część nazwy                                                                              (dokładne słowo)
Opis, nazwisko    
Wystarczy wpisać część nazwiska, lub innego słowa (bez gwiazdki)
#  A  B  C Ć  D  E  F  G  H I J  K  L  Ł  M  N  O Ó  P  Q  R  S Ś  T  U  V  W  X  Y  Z Ź Ż


Ginwiłł

Herb szlachecki. W górnym polu srebrnym centaur w prawo z wężem zamiast ogona do którego strzela z łuku. W dolnej połowie przedzielonej w słup po prawej jastrząb na pniu w lewo, a w lewej łabędź na murawie. Rodziny należące do herbu: Ginwił, Ginwiłł, Korwin, Kulwiec, Kulwieć, Piotrowskiherbarze
Lista najważniejszych herbarzy ważnych dla dziejów Polski. Zgromadzono tutaj zarówno zestawienia graficzne herbów jak i wypisy rodzin i ich genealogie, zarówno z terenów polskich jak i te zza granicy zawierające najcenniejsze informacje o polskiej heraldyce.

 1. Marcin Bielski, Herby Polskie, Poznań 1705
 2. Adam Boniecki, Poczet rodów w Wielkiem Księstwie Litewskiem w XV i XVI wieku. wyd. 1887
 3. Adam Boniecki, Herbarz polski, t. 1-17 + dodatek, Warszawa 1899-1914, reprint drukowany WAiF Warszawa 1965; edycja elektroniczna, oprac. i wyd. Ryszard Jurzak, Bielsko-Biała 2002; reprint WAiF Warszawa 1985. edycja elektroniczna, oprac. i indeks. Marek Jerzy Minakowski, wyd. dr Minakowski Publikacje Elektroniczne Kraków 2002; opis
 4. Jerzy Sewer Dunin-Borkowski, Almanach błękitny. Genealogie żyjących rodów polskich, Lwów 1908.
 5. Jerzy Sewer Dunin-Borkowski, Rocznik szlachty polskiej, Lwów 1881.
 6. Kodeks z Bergshammar (rola herbowa), II poł. XVw (70 polskich herbów) - opis
 7. Ks. Benedykt Chmielowski Zbiór krótki herbów polskich, oraz wsławionych cnotą i naukami Polaków – Warszawa, 1763.
 8. Jan Karol Dachnowski, Herbarz szlachty Prus Królewskich z XVII w., Kórnik 1995.
 9. Jan Karol Dachnowski Poczet możnego rycerstwa polskiego ok. 1634
 10. Jan Długosz, Insignia seu clenodia incliti Regni Poloniae, koniec XVw.
 11. Jan Piotr Dworzecki-Bohdanowicz, Herbarz Litewski opis
 12. Stanisław Dziadulewicz Herbarz rodów tatarskich w Polsce – Wilno 1929 (reprint WAiF. Warszawa 1986)
 13. Tadeusz Gajl Herbarz Polski od Średniowiecza do XX wieku - L&L, Gdańsk 2007
 14. Tadeusz Gajl Herby szlacheckie Polski porozbiorowej – Pozkal 2005
 15. Tadeusz Gajl Herby szlacheckie Rzeczypospolitej Obojga Narodów – Białystok 2003
 16. Tadeusz Gajl Polskie rody szlacheckie i ich herby – Białystok 2000
 17. Piotr Gałkowski, Genealogia ziemiaństwa ziemi dobrzyńskiej XIX-XX wieku (do 1939), Rypin 1997.
 18. Konrad Gruneberg, Herbarz rycerstwa i mieszczan Konstancji, wyd. 1483 (2 polskie herby)
 19. Sławomir Górzyński, Jerzy Kochanowski Herby szlachty polskiej – Warszawa 1990
 20. Claes Heinen, Herbarz Gelrego, Herbarz Flamandzki, wyd. 1370-1395 (25 polskich herbów) - opis
 21. Ryszard Jurzak Genealogia dynastyczna Internet
 22. Almanach szlachecki, pod redakcją S. Starykoń-Kasprzyckiego - Warszawa 1939 (nieukończony)
 23. dr Stefan J. Starykoń Kasprzycki - "Polska Encyklopedia Szlachecka", t. 1-12 - Warszawa 1936-1939.
 24. Ks. Wojciech Wiiuk Kojałowicz S. J. Herbarz szlachty Wielkiego Księstwa Litewskiego zwany Nomenclator – Kraków 1897
 25. Szymon Konarski, Szlachta kalwińska w Polsce - Warszawa 1936
 26. Ludwik Korwin, Ormiańskie rodziny szlacheckie, Kraków 1934
 27. Adam Amilkar Kosiński Przewodnik heraldyczny: Monografie kilkudziesięciu znakomitych rodzin, spis rodzin senatorskich i tytuły honorowe posiadających – Wł. L. Anczyc i Sp., Kraków 1877
 28. Stanisław Kazimierz Kossakowski - Monografie historyczno-genealogiczne niektórych rodzin polskich T.1-3
 29. Adam Kromer. Mały Herbarz Adama Kromera i przyjaciół
 30. Sylwester Korwin Kruczkowski, "Forum Nobilium...", Lwów 1935
 31. Andrzej Kulikowski. Wielki herbarz rodów polskich, wyd. Świat Książki 2005, opis
 32. Ewaryst Andrzej Kuropatnicki, Wiadomości o klejnocie szlachekim oraz herbach ..., Michał Groll, Warszawa 1789
 33. Klas Lackschewitz, Andrzej Prus-Niewiadomski, Tomasz Lecznewski, Wolf br. von Buchholtz, Genealogien kurlandisch-ritterschaftlicher Geschlechter, Kurlandiche Ritterschaft 2004
 34. Jean Lefevre de Saint Remy, Herbarz Złotego Runa, wyd. Burgundia ok. 1435, przedruk w dziele Piekosińskiego "Heraldyka". (53 polskie herby) opis
 35. Tomasz Lenczewski, Genealogia rodów utytułowanych
 36. Zbigniew Leszczyc Herby szlachty polskiej – Lwów 1908, reprint: Londyn 1990 w opr. M.Paszkiewicza i J.Kulczyckiego
 37. Jerzy Łempicki - Herbarz Mazowiecki, Heroldium, Poznań opis
 38. Łętowski Ludwik - Katalog biskupów, prałatów i kanoników krakowskich, t. 1-4, Drukarnia UJ, 1852
 39. Ignacy Kapica Milewski Herbarz Ignacego Kapicy Milewskiego, dopełnienie Niesieckiego, wyd. Z. Gloger Kraków, 1870.
 40. Marek Jerzy Minakowski "Ci wielcy Polacy to nasza rodzina" Kraków 2007
 41. Marek Jerzy Minakowski Potomkowie posłów Sejmu Czteroletniego, Internet
 42. Walerian Nekanda-Trepka - Liber generationis plebeanorum
 43. Ks. Kasper Niesiecki, Herbarz polski, Lipsk 1841, z dopełnieniem Ignacego Kapicy Milewskiego wydawnictwo Zygmunt Gloger, Kraków 1870. opis
 44. Ks. Kacper Niesiecki Herby i familie rycerskie tak w Koronie jako y w Wielkim Xiestwie Litewskim – Lwów, 1728.
 45. Ks. Kacper Niesiecki Korona polska – Lwów, 1728-1743.
 46. autor nieznany, Armoriał Lyncenich - flamandzki herbarz z ok 1445.
 47. autor nieznany, Fryz heraldyczny z kaplicy św. Jakuba w Lądzie, powstanie 1357-1372 (renowacja w XVIIIw) (21 polskich herbów) (opis)
 48. autor nieznany, Herbarz z Bellenville, wyd. 1360-1400 (22 herby polskie)
 49. autor nieznany, Herbarz Arsenalski (redakcja Klejnotów Długosza), wyd. ok. 1535-55 (118 herbów)
 50. autor nieznany, Kronika Soboru w Konstancji, wyd. 1483 Augsburg (17 polskich herbów)
 51. autor nieznany, Legenda o św. Jadwidze, wyd. ok. 1353 (8 polskich herbów) (opis)
 52. autor nieznany, Księga Bractwa św. Krzysztofa z Arlbergu, redakcja polskich partii: 1397 i 1414-1418 (12 polskich herbów)
 53. Szymon Okolski Orbis Polonus – Kraków, 1641-1643. V. 1-3.
 54. Juliusz Karol Ostrowski Księga herbowa rodów polskich, Warszawa 1897.
 55. Juliusz Karol Ostrowski Tablice odmian herbowych – nakł. Juliusz hr. Ostrowski – Warszawa 1909
 56. Bartosz Paprocki Gniazdo cnoty – Kraków, 1578. (okładka)
 57. Bartosz Paprocki Herby rycerstwa polskiego – Kraków, 1584, przedruk 1858
 58. Nikołaj Pawliszczew, Herbarz rodzin szlacheckich Królestwa Polskiego najwyżej zatwierdzony, t. 1-2. - Warszawa 1853
 59. Herbarz szlachty prwincyi witebskiej, red. Franciszek Piekosiński, "Herold Polski", drukarni Czasu, Kraków 1899, także: reprint Poznań 1998, Wydawnictwo "Heroldium"
 60. Wacław Potocki Poczet herbów szlachty Korony Polskiey i Wielkiego Xsięstwa Litewskiego – Krakow, 1696.
 61. Przemysław Pragert, Herbarz szlachty kaszubskiej, Gdańsk 2005
 62. Adam. A. Pszczółkowski, Szlachta Mazowiecka, Internet
 63. Władysław Pulnarowicz Rycerstwo Polskie Podkarpacia – Przemyśl 1937
 64. Kazimierz Pułaski, Kronika polskich rodów szlacheckich Podola, Wołynia i Ukrainy, Księgarnia Feliksa Westa, Brody 1911 opis
 65. Mikołaj Rej "Zwierzyniec", wyd. 1561, (64 herbów polskich - drzeworyty)
 66. Johann Ambrosius Siebmacher - wydawany od XVIIw, rody polskie Pomorza, Śląska i Galicji Herbarz Siebmachera
 67. Herbarz szlachty śląskiej, wyd Videograf II Katowice 2002
 68. Antoni Swach Herby Polskie - Poznań, 1705
 69. Józef Szymański Herbarz rycerstwa polskiego z XVI wieku Warszawa 2001
 70. Józef Szymański Herbarz średniowiecznego rycerstwa polskiego – Warszawa PWN 1993
 71. Seweryn hrabia Uruski Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. 1-15 – Warszawa 1904-1938.
 72. Wojciech Wielądko, Heraldyka, czyli opisanie herbów w jakim który jest kształcie oraz familie rodowitej szlachty polskiej i W. Ks. Litewskiego z ich herbami, t. 1-5 - Warszawa 1792-1798.
 73. Wilczyński J.K., Herbarz starodawnej szlachty podług Heraldyków polskich z dopełnieniem do czasów obecnych, Paryż, ok. 1860
 74. Andrzej Brzezina Winiarski Herby Szlachty Rzeczypospolitej, Wydawnictwo De Facto, Warszawa 2006;
 75. Wiktor Wittyg, Stanisław Dziadulewicz Nieznana szlachta polska i jej herby – Kraków 1908
 76. Leszek Zalewski, Szlachta ziemi liwskiej, Warszawa 2005
 77. Alfred Znamierowski, Herbarz rodowy, Świat Książki, Warszawa 2004.
 78. Teodor Żychliński, Kronika żałobna rodzin wielkopolskich ..., Poznań 1877
 79. Teodor Żychliński, Złota księga szlachty polskiej, Poznań, 1879-1908


Źródła pozaherbarzowe do heraldyki średniowiecznej
Oprócz herbarzy, armoriałów i fryzów należy zauważyć istnienie licznych zabytków innego typu zawierających herby. Wiele z nich nie doczekało się jakichkolwiek opracowań pod względem heraldycznym. Są to:
 • Pieczęcie
 • Chrzcielnice
 • Nagrobki i epitafia
 • Zworniki sklepień
 • Dzwony
 • Witraże
 • Meble
 • Ekslibrisy i Superekslibrisy
 • Ornaty, hafty
 • Naczynia, w tym naczynia liturgiczne
 • Meble
 • monety, płacidła i inne znaki własności
 • inneKorwin

Rodziny należące do herbu: Abramik, Bachowski, Benkowski, Bieńkowski, Bierzyński, Boczkowski, Botowic, Botowicz, Bujalski, Bujnowski, Buynowski, Cetnerski, Chromecki, Chyczewski, Dabkowicz, Dalkowicz, Dmochowski, Dobkiewicz, Doliński, Droziński, Dudorowicz, Dudrewicz, Dunaj, Dworakowski, Dzbański, Filiborn, Gacki, Gącki, Gąsiorowski, Gęsicki, Ginwiłł, Ginwiłłowicz, Gosiewski, Gronostajski, Grozmani, Grudzina, Gutowski, Haraziński, Hrudzina, Jachimowicz, Jagodyński, Jagodziński, Jahodyński, Jahołkowski, Jakimowicz, Jastrzębski, Jawdyński, Kaftanowski, Kalinowski, Kamionowski, Karłowicz, Kirbut, Kłosieński, Kłosiński, Kochanowicz, Kochanowski, Komar, Korotkiewicz, Korwin, Kossakowski, Kossenda, Koyrowicz, Kręczow, Krompach, Kropiwnicki, Kruczaj, Kruczkowski, Kruk, Krukowicz, Krukowski, Krupicki, Kunachowicz, Kurkowski, Latowski, Lipczyński, Lisowski, Lissowski, Losniewski, Lutostański, Łośniewski, Maleczyński, Małaciewski, Małaczeński, Małeczyński, Małaczewski, Małęczyński, Metelski, Mietelski, Milewski, Młodnicki, Moczulski, Moczydłowski, Morzkowski, Mroczkowski, Odelski, Odolski, Olszewski, Pannenko, Pawłowski, Pczycki, Piotrowski, Pluta, Pluto, Polski, Prendowski, Prędowski, Proniewicz, Proniewski, Ptuszczewski, Roszkowski, Sakowicz, Seredyński, Skirwin, Słobodziński, Sobierajski, Sobierayski, Sołkowski, Sozański, Starzyński, Sujkowski, Surwiłło, Suykowski, Szawroński, Szawrowski, Szwaroński, Szwedowicz, Szwedowski, Terajewicz, Tarajowicz, Topczewski, Truskolaski, Truskolawski, Truskoleśny, Upnicki, Wasilowski, Wasiłowski, Wędrychowski, Wolmer, Wołk, Womer, Woronowicz, Wróblewski, Wzderski, Zaniwicki, Zawistowski, Żarnowiecki, Żorawski, Żórawski, Żylińskikruk
Z racji na jego cechy i samotniczy tryb życia był dawniej symbolem mądrości, potem też modlitwy, kontemplacji. W symbolice rycerskiej - odwaga, dojście do godności dzięki swoim umiejętnościom.
Symbolem świętych Benedykta z Nursji, Eliasza, Pawła Pustelnika jest kruk przynoszący w dziobie chleb.
Kruk z pierścieniem nawiązuje do legendy o św. Oswaldzie gdzie ptak ów jest powiernikiem pierścienia zaręczynowego dla zamorskiej pogańskiej księżniczki. Podobny kruk przenoszący pierścień widnieje w historii uratowania króla węgierskiego Macieja Korwina informując w ten sposób jego przyjaciół o uwięzieniu. Występował także w godłach Wikingów.
W alchemii był symbolem nadświadomości, daru przepowiadania.

Herby z tym symbolemostrzew
Ostrewka - pień z wystającymi sękami - używany do stawiania kop siana. Symbolizuje prawd która wychodzi na jaw, ukryty sens.

Występuje w herbach m.in Korwin, Nieczuja, czasem Brandt

Herby zawierające ten znak.przydomek
Indywidualny lub przechodni. Przydomki rodzinne pełniły ważną rolę w rozpoznawaniu rodzin o tym samym nazwisku np. "Słotyło" Biliński, "Tarasowicz" Biliński itp. Badając należy pamiętać że czasem zapisywano sam przydomek bez nazwiska np. "Wanda z Tarasowiczów". Przydomki przybierały też formę członu nazwiska lub wręcz były zamieniane w nazwiska. np. "Piotr Tarasowicz". Przydomki miały też często formę odmiejscową np. "Cybulski na Kaskach" lub mówiły o herbie np. "Korwin-Kossakowski"Radwan II


Odmiana Ślepowron/Radwan używana przez rodziny Korwin-Krukowski na Litwie. Były też wykorzystywane inne formy (Korwin dzielony ze Ślepowronem na skos,lub chorągiew podwójna (zamiast potrójnej) (co jest bardzo podobne do podkowy)Ślepowron


Inne nazwy: Korwin, Bojno, Bujno, Buyno, Pęsze, Pęszno, Ślepy wron, Milan, Szeptyc.

Opis: W polu błękitnym podkowa srebrna barkiem do góry. Na szczycie zaćwieczony krzyżyk łaciński a na nim ślepowron (wrona, lub gawron) pierwotnie srebrny, potem czarny. Nazwy: Bujno - wywodzi się od słowa "bujny" - obfity, ponad miarę, pyszniący się, inne nazwy obrazowe, lub nierozpoznane.

Najstarsze wzmianki pisane datowane są na 1398 [Semkowicz, Wywody szlachectwa...].

Rodziny należące do herbu: Adziewicz, Andziewicz, Audziewicz, Bagieński, Bagnicki, Bańkowski, Baraniecki, Barański, Barszczewski, Bejnarowicz, Berdowski, Berliński, Bibełowicz, Bibełowicz, Biernikowicz, Bigoszewski, Bogiński, Bogucki, Bogusławski, Bohniski, Boleski, Bolesza, Bonasewicz, Bonaszewicz, Bonasiewicz, Borewicz, Borzymowski, Boski, Bossowski, Brański, Bratkowski, Broleński, Bronicki, Brotkowski, Browiński, Bruszewski, Brużewicz, Brzeski, Brzostowski, Brzozowski, Buceń, Buchowiecki, Buczeń, Buczyński, Bujkowski, Bujnicki, Bujniewicz, Bujno, Bujwen, Bujwid, Bukon, Bystry, Chaliński, Charbowski, Chełmoński, Chodzewski, Chojnowski, Choynowski, Chryzoln, Chrzanowski, Chrzczonowicz, Chrzczonowski, Chudoli, Chudzewski, Ciarnowski, Ciecierski, Cieciorski, Ciprski, Czaczkowski, Czajkowski, Czapkowski, Czarnomski, Czartoszewki, Czaykowski, Czeczerski, Czekotowski, Czepkowski, Czerwiakowski, Dachnowski, Daczewski, Darowski, Dąbrowski, Dęby, Dobrowlański, Dobrowolski, Dobrski, Dowdorowicz,, Dowgint, Dowkont, Drachowski, Drągowski, Drąsutowicz, Drążewski, Drodzieński, Drongutowicz, Drozdziński, Drożeński, Drożewski, Drużbicz, Drużyński, Drygalski, Dubiski, Duchna, Duchnowski, Dudorowicz, Dworakowski, Dyakowicz, Dybowski, Dziczkaniec, Dziekuński, Dzięcielski, Dzięczyński, Dziwulski, Falęcki, Faśkiewicz, Fedorowicz, Fiałkowski, Fijałkowski, Filichowski, Filipowski, Filochowski, Florjanowicz, Floryanowicz, Foczyński, Frankowski, Frąckiewicz, Gadomski, Gajewski, Galczewski, Gałczewski, Garbaszewski, Gąsiewski, Gąsiorowski, Gąsowicz, Gąssowski, Gęsicki, Gęsiewski, Giegnatki, Giegniątko, Gierdziejewski, Gierlach, Girdwoyń, Glinka, Glińka, Gliński, Głuchowski, Głuszczyński, Głuszyński, Głyszyński, Goczanowski, Golimont, Golimunt, Gorka, Gorodelski, Gorski, Gozdziewski, Górnicz, Górski, Groblewski, Grochowarski, Grodecki, Gronkowski, Gronostajski, Grotowski, Gruszecki, Gryziewicz, Gumkowski, Gumowski, Gut, Gutt, Gutkowski, Gutowski, Hałuszczyński, Harbaszewski, Harbowski, Hładunowicz, Hoffman, Horbaszowski, Horn, Horodyński, Horodziński, Hościło, Idzikowski, Idziński, Idźkowski, Jaczyński, Jagniątko, Jagodyński, Jagodziński, Jagoszewski, Jaguszewski, Jaka, Jakka, Jankiewicz, Janowski, Jarczowski, Jarmusz, Jarmuszewski, Jaruszelski, Jaruzelski, Jarużelski, Jasiewski, Jastrzębski, Jaszewski, Jeruzalski, Jezierski, Josiewski, Jórski, Junkiewicz, Jurewicz, Jurgielewicz, Jurgielewski, Jurkiewicz, Jurski, Jursza, Juszkowicz, Juściński, Kabaszewicz, Kabok, Kabot, Kalenczyński, Kalinowski, Kaliński, Kaluchniewicz, Kałęczyński, Kamieński, Kamiński, Kamocki, Karnecki, Karulewski, Karwowski, Kępkowski, Kierbedź, Kierbidź, Kijuć, Klimaszewski, Klimkowski, Klimowicz, Klis, Klusza, Kłopotowski, Kłoskowski, Kobyliński, Kochnowski, Kochowicz, Kokoszczyński, Kolnarski, Kołmasz, Komarczewski, Karczowski, Komarzewski, Komecki, Komocki, Komorowski, Komuński, Kończyński, Kończyski, Kopcewicz, Kopciewicz, Kopczyński, Kordecki, Korwin, Kosacki, Kosakiewicz, Kosakowski, Kossacki, Kossak, Kossakiewicz, Kossakowski, Kostecki, Kostro, Kostrowski, Kościanka, Kowalski, Kownacki, Koziarski, Kozłowski, Kozubski, Krasiński, Kraskowski, Krasowski, Krassowski, Krażyński, Krokowski, Kropiwnicki, Kroszczyński, Krukowski, Krupiański, Krzemieniewski, Krzeski, Krzewski, Krzymowski, Krzyżewicz, Kuczkowski, Kuczyński, Kudelski, Kukowski, Kukszyn, Kulesza, Kuleszka, Kuleszyński, Kulka, Kumkowski, Kurakowski, Kurmin, Kurowski, Kurp, Krupiewski, Kuszelewski, Kuźma, Kwir, Kwiro, Lamiecki, Laudański Steczwiłło, Lawdbor, Lenarski, Lenart, Lenartowicz, Leniewicz, Leontowicz, Lewgowd, Leźnicki, Leżnicki, Leźnicki, Ligiejko, Likowski, Liniewicz, Lipczyński, Lipiak, Lipink, Lipnicki, Lisowski, Lissowski, Lubowicki, Lutomirski, Lutomierski, Lutosławski, Ładnowski, Łajszczewski, Łajszewski, Łaniecki, Łapiński, Łaszczewski, Łaściszewski, Ławrynowicz, Łącki, Łęcki, Łopatecki, Łopatyński, Łopuski, Łowicki, Łowiecki, Łowkiański, Łowmiański, Łuk, Łuniewski, Łupianka, Łupieński, Łupiński, Łykoski, łykowski, Maciański, Mackiewicz, Maleciński, Maleszewski, Malewski, Malinowski, Maliński, Małujewicz, Marecki, Markiewicz, Marmakiewicz, Maszczybrodzki, Matański, Matecki, Maternicki, Matuszewicz, Medeniecki, maduniecki, Madyniecki, Meduniewski, Meleniewski, Mianowski, Miełkowski, Mierkowski, Mieroszewski, Mikłaszowski, Mikucki, Mikuta, Milejko, Mileyko, Milejkowicz, Milewski, Milkiewicz, Milkowski, Miłejko, Miłkowski, Miłobęcki, Miłobędzki, Miłodroski, Miłodrowski. Mirkowski, Miroszewski, Miskiewicz, Miśkiewicz, Mitkiewicz, Mitkowicz, Młodziejowski, Mnichowicz, Mnichowski, Moczulski, Moczydłowski, Mokowski, Morzkowski, Mosicki, Mosiecki, Mościcki, Mościeczny, Mrokowski, Mrowczewski, Mrzeski, Mrzewski, Naborowski, Nadolski, Nartowski, Nasierowski, Nasiorowski, Nasurowski, Nasutowski, Niecikowski, Niekrasz, Niekraś, Niesiorowski, Niestojemski, Niestoimski, Norwiłło, Norwiło, Nosek, Nowakowski, Nowodzielski, Nowosielski, Nowosilski, Oglęcki, Oględzki, Oksztul, Olizarowicz, Olszański, Olszewski, Ostrowski, Oxtul, Pabrez, Pacewicz, Padlewski, Pański, Papa, Papieński, Papiński, Paszkowski, Paszyński, Pawłowski, Paździerski, Peński, Perka, Perkowski, Petrozelin, Petrozolin, Pęsa, Pęski, Pęza, Pienicki, Piernikarski, Pietnicki, Piętka, Pigienicki, Piniński, Piotrowski, Pióro, Pisarzewski, Piski, Piskowski, Piszkowski, Pleskaczewski, Pluciński, Płuszczewski, Pniewski, Podczaski, Podernia, Pokłoński, Połaski, Pomianowski, Popławski, Potyralski, Powiatowski, Prątnicki, Prosiński, Proszyński, Przełomiński, Przełomski, Przesmycki, Przestrzelski, Przezdziecki, Przybyłowicz, Przyłucki, Przyłuski, Przysiorowski, Puchalski, Pudernia, Puklicz, Pułacki, Pułaski, Puzielewicz, Pyszkowski, Racewicz, Raciborski, Racyborski, Raczyński, Rajzner, Rakowski, Ramański, Ramocki, Ratyński, Rayczyński, Rączka, Relidzyński, Rembowski, Rębowski, Rodliński, Rogalski, Rogowski, Roliński, Roman, Romański, Romaszkiewicz, Romaszka, Romaszko, Romaszkowicz, Romejko, Romocki, Rosalski, Rosiński, Rossalski, Rostocki, Roszeyko, Rozanowicz, Rożanowicz, Rożnowski, Rudziewski, Rumocki, Rutkowski, Rybałtowski, Rybczyński, Rybicki, Rychliński, Ryczywolski, Rymejko, Romejkowicz, Romeyko, Romeykowicz, Rymiński, Rząca, Rzączyński, Rzońca, Sarnacki, Sarnecki, Sarnicki, Sarnowski, Sawicki, Sczucki, Sergijewski, Siedmiogrodzki, Siehiejewicz, Sierhejewicz, Sierzchowski, Sipniewicz, Sipniewski, Siromski, Skibniewski, Skobejko, Skobejkowicz, Skorupka, Skotnicki, Skrodzki, Skrzetuski, Sławek, Sławiński, Sławomier, Słogocki, Sługocki, Snacki, Sobolewski, Sokołowski, Sokowicz, Spadowski, Spandowski, Spenędowski, Spendowski, Stański, Starzyński, Stąpaczewski, Strzelbicki, Styrbiński, Suchodolec, Suchodolski, Suchopiątek, Symborski, Syromski, Szabuniewicz, Szczucki, Szemborski, Szemplieński, Szempliński, Szepietowski, Szeplewski, Szeptyc, Szerenos, Szeronos, Szlubowski, Szmigier, Szmigiero, Szmurło, Szumbarski, Szwander, Szymanowski, Szymański, Szymborski, Szymkiewicz, Szymonowski, Śladowski, Ślepowroński, Ślubowski, Śniciński, Śnieciński, Śniciński, Świderski, Święcki, Taraskowski, Taraszkowski,Tatarowski, Terajewicz, Tarajowicz, Tietianiec, Topczewski, Trębicki, Trojnicki, Truskolaski, Turskolawski, Truskoleśny, Truskowski, Trzciński, Trzyciński, Tyborowski, Tychowski, Tyszarski, Ugoski, Ujazdowski, Wałkanowski, Warszycki, Wasianowicz, Wąsowicz, Wąsowicz-Dunin, Wąż, Wdziekuński, Wereszczatyński, Werycha, Weryha, Wębrychowski, Wędrychowski, Widmont, Wiercieński, Wierciński, Wierzbicki, Wierzchowski, Wilkęski, Wilkowski, Wiszniowski, Wocianc, Wojdyło, Wojdyłło, Wojno, Wojsiatycz, Wojsznarowicz, Wolęcki, Wolski, Wrocki, Wroniecki, Wróblewski, Wróżbita, Wyczałkowski, Wyczółkowski, Wyganowski, Wygnański, Wyrzykowski, Wyskowski, Wyszkowski, Wyżykowski, Zabawski, Zabierzowski, Zaborowski, Zaleski, Zankowicz, Zapaśnik, Zasulicz, Zatorski, Zawadzki, Zawałkiewicz, Zawidzki, Zawidzski, Zawisłowski, Zbikowski, Zbyszyński, Zelachowski, Zembocki, Zembowski, Zera, Zęmbocki, Zębocki, Zieleński, Zieleźnicki, Zieliński, Zimnoch, Złotogórski, Zuk, Zyra, Żelachowski, Żelkowski, Żera, Żmijewski, Żmijowski, Żubrawski, Żuk, Żyłłok, Żyra

Grafika

Sołtan IV

Wg relacji Niesieckiego gałąź rodziny Sołtan wywodzącej się z Inflant (a więc Pereświt) przyjęła odmienny od Syrokomli herb.

"Podobno są insi Sołtanowie na Wołyniu pod Krzemieńcem, którzy w herbie działo noszą na dwóch kółkach wyrychtowane, w prawą tarczy obrócone, na niem kruk stoi, w lewą tarczy całym sobą skierowany, w pysku pierścień z diamentem trzyma, skrzydła do lotu wspięte do góry: taką miałem relacją od Samuela Sołtana, który przydał, że z Inflant na Wołyń przenieśli się" [Nies.]

Herb jest bardzo podobny do herbu obwodu smoleńskiego, przy czym w tamtym herbie figuruje złoty ptak a nie Korwin. 
Jeśli widzisz błąd, brak, nie znalazłeś swojego nazwiska, masz ciekawy pomysł, chcesz pomóc w inny sposób
prosimy skontaktuj się z nami.  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Raiffeisen Polbank 42 1750 0012 0000 0000 4108 9032
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)
© Genealogia Polaków 2000-
Wszelkie kopiowanie słownika i zestawu haseł zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.