Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Bałaban h. Korczak

24.05.2009 19:47
[herb_lewa]korczakBałaban h. Korczak, v. Bołoban, na Rusi Czerwonej, pisali się ze Stratyna w ziemi lwowskiej (1437).
Byli prawdopodobnie wspólnego pochodzenia z wołyńską rodziną Myszków (Myszka) herbu Korczak, gdyż Masko Bałabanowicz ze Stratyna, obecny na sądach we Lwowie w 1437 r., był bratem stryjecznym Piotra Myszki ze Stratyna.
O tym, że Bałabanowie też pierwotnie zamieszkiwali na Wołyniu, świadczy fakt, iż Hryńko Bałaban posiadał wieś Wsiekrowo w pow. włodzimierskim już w XV wieku.
Oprócz wymienionego Stratyna, byli właścicielami dóbr Połuchowa (1475), Osiekrowa (1577), Perehińska (1606), Przemyślan (1609), starostwa winnickiego (1614-22), rohatyńskiego (1623), trembowelskiego (1624, 1633), oraz Bytonia (1709, 1744) i Pacytni (1738).
W XVII i XVIII w. piastowali powiatowe urzędy ziemskie w pow. łuckim, poleskim i nowogrodzkim siewierskim.

• Marek, został 1549 r. władyką lwowskim, halickim i kamienieckim, pod imieniem Arseniego; godność tę złożył w 1566 r.
• Aleksander, siostrzeniec hetmana St. Żółkiewskiego, 1614 r. rotmistrz królewski i starosta winnicki, dostał się do niewoli pod Cecorą 1620 r., z której został uwolniony za znacznym okupem. Wynagradzając jego męstwo i usługi, sejm 1623 r., polecił zwrócić mu sumę wykupną. Był później starostą rohatyńskim i trembowelskim.
• Dionizy (zm. 1663), władyka chełmski 1650 r., a władyka łucki i ostrogski 1654 r., został 1658 r. metropolitą dyzunickim kijowskim, a 1659 r. archimandrytą Ławry Pieczerskiej w Kijowie. Był pośrednikiem w rokowaniach polsko-kozackich, posłem do Chmielnickiego w latach 1654-56
• Jan Korczak Bałaban, proboszcz olchowiecki w 1794 roku.
Źródło: Bon. I 92-93.

Bałaban h. własnego, nobilitowani na na sejmie 1676 r.
Pod nazwiskiem Bałaban, Niesiecki wspomina o niejakim Baderze Bałabanie, najwyższym hetmanie wojsk tureckich w 1465 r.
Wyraz "balaban" jest pochodzenia tureckiego i znaczy "bąk".
Jednak, czy na podstawie tych dwóch tylko faktów można wysnuć wniosek o tureckim pochodzeniu tej rodziny?

• Aleksander, otrzymał szlachectwo w 1676 r. Jak pisze Niesiecki, prawdopodobnie go Bałabanowie do swego herbu przyjęli.
Bronisław Bałaban

Strona rodzinna - genealogia rodziny Bałaban
[url]Noty biograficzne osób nazwiska Bałaban[/url]
Artykuły, listy, opracowania - na temat nazwiska

linki zewnętrzne
[url_n]http://polishgenealogy.blogspot.com/2009/02/baaban.html[/url_n]

Odpowiedzi (1)

19.04.2010 18:37
BAŁABAN h. KORCZAK. Dawna czerwonoruska rodzina, wnosząc z nazwiska, pochodzenia wschodniego (Bałaban, w tureckim języku znaczy „wielki krogulec," a w perskim i tatarskim „bęben,") — z niej Masko (Michał) podpisany na aktach z 1459 i 1462 r. (akt. lwowskie); Iwaszko i Olechno, dziedzice na Stratynie, sprzedali swą wieś Połuchowo w r. 1475 arcybiskupowi lwowskiemu Grzegorzowi z Sanoka; Marek, a jako ksiądz, Arseni, od r. 1549 władyka lwowski, krótko przed śmiercią 1566 r. zrezygnowrał z biskupstwa na rzecz swego syna Grzegorza, a jako księdza, Gedeona; ten w młodości dobry żołnierz, niedopuszczony do władyctwa od magistratu lwowskiego i wielu z księży, gwałtem je zajął 1576 r., w 1595 r. przystąpił do Unii brzeskiej, lecz ją już następnego 1596 r. porzucił, za co został wyklęty od metropolity Rahozy, a od Zygmunta III odsądzony od biskupstwa, utrzymał się jednak przy nim, poparty od książąt Ostrogskich, jego opozy-cya wywołała gwałtowne zajścia. Jego brat Bazyli z żony N. Żółkiewskiej, zostawił czterech synów, z tych: 1) Izajasz, a jako ksiądz, Jonasz, miano¬wany od stryja Gedeona koadjutorem biskupstwa lwowskiego, jakkolwiek protegowany od książąt Ostrogskich nie mógł go objąć dla opozycyi nietylko unitów, lecz i wielu z duchowieństwa dyzunickiego; 2) Jan, choć głuchoniemy z urodzenia, służył rycersko; 3) Jerzy osiedlił się w Litwie, a podobno jego potomkami są Tadeusz i Antoni, synowie Szymona, wnukowie Macieja, prawnukowie Michała, właściciela Naliszek w 1785 r., wylegitymowani w Cesarstwie 1854 roku i zapisani do ksiąg szlachty gub. kowieńskiej. 4) Aleksander, rotmistrz i pułkowrnik król., starosta Winnicki, rohatyński i trembowelski, dzielny wojownik, walczył prawie we wszystkich wojnach za panowania Zygmunta III; w r. 1625 komisarz do urządzenia Kozakówr, z żony Barbary Jarmolińskiej, jego synowie: Jerzy i Aleksander, podróżując po Europie, w Rzymie za staraniem Jezuitów przeszli na wyznanie katolickie; z nich Jerzy, starosta trembowelski.
Podług Wielądka należący do tej rodziny Teodor, z żony N. Serbin, zostawił trzech synów, z tych: 1) Marcin poległ pod Chocimem; 2) Daniel, dziedzic dóbr Chrochoryn i 3) Dymitr, dziedzic dóbr Bytoń, Seratyn i Rzeczyca, po którym z żony Aleksandry Jełowickiej synowie: a) Aleksander, ożeniony z Maryanną Grabowiecką, z niej synowie: Adam, Daniel i Michał; b) Andrzej, tego syn Dymitr, ożeniony z Anastazyą Kałuszowską, z niej: Stefan, Eliasz i Jan, po Janie synowie: Stefan, ksiądz zakonnik, Paweł i Józef, stolnik przemyślski, którego synowie: Feliks, Ignacy i Aloizy około 1800 r.
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/
Herbarz Seweryna Uruskiego