Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

♥ _ Bibliografia, skróty - zestaw najczęstszych źródeł

23.11.2023 10:35
Formaty i skróty Stosujemy dwa główne formaty drzew potomków i jeden przodków. Wszelkie informacje, jakkolwiek wprowadzane przez różne osoby, powinny mieć podobny format
- zob: Formatowanie, zasady tworzenia i skróty

Prawo Na naszych stronach zamieszczamy informacje o ludziach żyjących przed 1900 r. oraz o tych którzy zgodzili się na publikację. Informacje o osobach współczesnych od których nie posiadamy zgody na publikację mają ukryte imiona i dane szczegółowe.
- zob: Problemy prawne i zasady kopiowania

Redakcja Wszyscy, którzy aktywnie włączają się w redagowanie Dynamicznego Herbarza Rodzin Polskich stają się redaktorami
- zob. Redakcja Herbarza

Informacje ogólne

Podstawą wszelkich publikacji o charakterze naukowym jest prawidłowa informacja o źródłach. Genealogia Polaków jest jednak ogromną publikacją, w której wielokrotnie wykorzystywane są różne materiały. Korzystając z mediów cyfrowych mamy możliwość nieco oszczędniejszego zapisu bibliograficznego. Staramy się więc maksymalnie skracać i grupować wszelkie te informacje, pamiętając jednocześnie o zachowaniu możliwości dotarcia do źródła. Priorytetem jest tutaj czytelność informacji z minimalistyczną informacją bibliograficzną - acz możliwą do pełnej weryfikacji. Oszczędzamy czas i miejsce, korzystając z nowoczesnych możliwości - ale musimy mieć pewność, że jest możliwość odtworzenia źródła informacji.
Z przykrością informujemy, że dostrzegamy ogromną ilość wykorzystywania naszej pracy, bez powoływania się na nią, a nawet czerpania korzyści finansowych przez sprzedaż informacji, również bez powoływania się na naszą pracę. Dotyczy to niestety nawet niektórych instytucji naukowych. Potężna wieloletnia praca wielu osób jest po prostu kradziona. Jednocześnie praktycznie nikt nie czuje potrzeby zrewanżowania się w postaci choćby dotacji na cele statutowe Fundacji czy informacji o portalu. Z tej przyczyny jesteśmy zmuszeniu część źródeł ukrywać. Są one możliwe do wykorzystania np przy publikacjach papierowych czy artykułach, ale nie będą publikowane na stronie. Trwają prace nad zautomatyzowaniem wyświetlania tych informacji (np. po weryfikacji oglądającego).

MATERIAŁY ALFABETYCZNE:

Nie musimy podawać przy każdej wzmiance o historii miejscowości podawać:
[Sulimirski F. (red.), Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego, t. IV, wyd. Lwów 1888-92, hasło Dębica, s. 145]

lecz wystarczy:
[Sulimirski F., Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego]

Dodatkowo korzystając z umieszczonego tutaj zestawu skrótów możemy napisać
[SGKP]

Pamiętajmy jednak, prawo do zastosowana tego skrótu mamy, gdy korzystamy z ogólnie przyjętego najważniejszego wydania (np. Niesiecki - wraz z uzupełnieniami Milewskiego, Krasickiego i in. wyd. w Lipsku w 1841). Jeśli opieramy się na innym wydaniu, trzeba zapis bibliograficzny podać w całości.

MATERIAŁY ARCHIWALNE:

Korzystając ze zbiorów archiwalnych często dochodzi do tego, że jedno źródło dotyczy całej gałęzi rodzinnej. Możemy więc podać to źródło tylko przy pierwszej (lub głównej) osobie danej gałęzi. pamiętając jednocześnie, że przy uzupełnieniu o kolejne źródła należy informację powtórzyć na podgałęzi - tak aby zawsze można było dotrzeć do źródła idąc wzwyż drzewa. Tutaj też możemy dokonywać skrótu informacji archiwalnej - korzystając przede wszystkim ze skrótów podanych poniżej. Zbiory posiadają numerację i ją też możemy skrócić do zapisu cyfrowego, jednak ta forma jest niebezpieczna, gdyż archiwa często zmieniają numerację. W tym przypadku opracowując materiały musimy mieć pewność że my sami, oprócz numeru mamy zapisaną nazwę zbioru, i możemy do materiałów dotrzeć nawet pomimo zmiany numeracji. Najlepiej w takim przypadku informacje o zbiorze opublikować na Forum. Zamiast więc:
[Centralnyj Dierżawnyj Istorczieskij Archiw Lviv, Metryka Józefińska, Dębica, Fond 20, Opis I, Teczka 1345, str. 1-183]

można zastosować
[CDIAL 20-1-1345]

ODPISY, OPRACOWANIA:

To samo co wyżej dotyczy, jeśli korzystamy ze źródeł drukowanych opisujących, tłumaczących, odpisujących jakieś zbiory archiwalne lub materiały rękopiśmienne. lecz wtedy trzeba podawać autora opracowania, redaktora - przynajmniej w pierwszym wystąpieniu na stronie, lub w nocie na dole każdej strony rodzinnej (hasła w Bibliotece) np.:
[Mistrza Wincentego Kronika polska, przeł. Kazimierz Abgarowicz i Brygida Kubris, Warszawa 1974, s. 37]

lub
[Abgarowicz K., Kubris B. (tłum.), Mistrza Wincentego Kronika polska, Warszawa 1874, s.37]

W przypadku wprowadzenia na niniejszą stronę owego skrótu np. "MWKp" - może stosować go potem, ale dobrze jest zaznaczyć stronę przy każdej informacji
[MWKp s37]

PUBLIKACJE TEMATYCZNE:

W przypadku opracowań niealfabetycznych, trzeba zaznaczyć pełny zapis bibliograficzny. Można umieścić na poniższej liście ogólnie informacje o źródle, lecz nie zwalnia nas to z podania pełnego zapisu blibliograficznego łącznie z numeracją strony. Pamiętać też należy o pełnym zapisie dotyczącym serii lub zeszty jeśli informacja pochodzi z artykułu w jakimś czasopiśmie naukowym. Można jednak - w przypadku wielokrotnego odwoływania się do danej publikacji w obrębie jednej noty w "Bibliotece" zastosować przypis numeryczny z podaniem pod spodem zestawu. Pozwala to maksymalnie skrócić zapis nie zaciemniając tekstu. Można też jedną informację opatrzyć kilkoma źródłami. Będzie to wyglądać m.w tak:
Józef Pestka, ur. 12.12.1817 Buzów [1][3], zm. 18.04.1924 Kamyki [2], stolarz [1][2] .....
[1] źródło pierwsze
[2] źródło drugie
[3] źródło trzecie ....


Jednak w przypadku dłuższych artykułów, książek, trzeba podawać strony np.
Józef Pestka, ur. 12.12.1817 Buzów [1 s.35][3 s. 11], zm. .....

MATERIAŁY INTERNETOWE:
Można posługiwać się materiałami internetowymi, zarówno zbiorami zdygitalizowanymi archiwów, jak i stronami prywatnymi (staramy się NIE stosować Wikipedii). Nie podajemy jednak linków aktywnych (chyba, że jest to wymiana linków) lecz informujemy jaka to strona i kiedy została użyta (strony bowiem bardzo często zmieniają swoje adresy, a także zawartość). Dobrze jest w przypadku korzystania z takich zasobów zachować stronę u siebie wraz z informacją o dacie - czy to w formie kopi, czy w formie choćby zrzutu ekranowego. Należy podawać nazwę strony a nie adres - tym bardziej dynamiczny (a więc zawierający dużą ilość znaczków i numerków - z reguły adresy te są tylko chwilowe).
[Strona rodziny Kuchanlców, www.kuchnalec.pl, (dyg. 11.11.2014), drzewo genealogiczne]

Możemy te informacje grupować tak jak w powyższych wariantach.

ARCHIWA RODZINNE:

W przypadku korzystania z własnych źródeł, należy podawać informację w czyim posiadaniu znajduje się dany zasób. Dobrze jest, w takim przypadku prowadzić w swoim archiwum jakąś numerację dokumentów. Np:
[ Archiwum rodzinne Józefy Basiuk, Akt Urodzenia Krzysztofa Basiuka - odpis z Księgi Urodzeń parafii Jabłonów, 1841-1857 s 85, dok. nr 1457/F]

W przypadku faktów oczywistych - jak np. podanie daty urodzenia - nie trzeba powtarzać daty i miejsca w opisie bibliograficznym i wystarczy:
Archiwum rodzinne Józefy Basiuk, Akt Urodzenia Krzysztofa Basiuka za: [par.]

To samo dotyczy zdjęć. Umieszczając jednak zdjęcie w naszym Archiwum nie musimy podawać źródła za każdym razem, wystarczy podać je w opisie zdjęcia. Wystarczy jeśli na stronie rodzinnej przy danej osobie pojawi się sformatowany odnośnik do zdjęcia portretu, dokumentu, czy nagrobka:
Jan Kowalski, ur. 11.1817, zm. 16.18.1915

FORMAT ZAPISU:

Przy zapisie stosujemy zawsze najpierw nazwisko - w celach alfabetycznego ułożenia w spisie, następnie literę imienia (informację czy jest to redakcja, tłumaczenie, opracowanie), następnie Tytuł, wydawnictwo, miasto wydania i rok, na końcu stronę. Np.:
[Sulimirski F. (red.) Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego, Lwów 1888]

W przypadku artykułów zawartych w szerszym opracowaniu, lub kopi cyfrowych podajemy na końcu informacji bibliograficznej również informacje o serii, tomie stosując (w:) lub "za: ". Np:
[Nasiewicz K., Historie o Tarnowskich w: Roczniki Historyczne, t. IV, wyd. HISTORIA, Kraków 1985 s. 25]

lub:
[Nasiewicz K., Historie o Tarnowskich, w: Roczniki Historyczne, t. IV, wyd. HISTORIA, Kraków 1985, s. 25, za: Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa]

Oczywiście można stosować też tu skróty:
[ Nasiewicz K., Historie o Tarnowskich w: [RH], za: [WBC] s. 25]

Wszystkie te formy mają służyć skrótowemu zapisowi, wykorzystując nowoczesne możliwości dygitalizacji, automatycznego przeszukiwania zbiorów. Nie musimy podać stron jeśli książka jest zdygitalizowana, dostępna i posiada indeks. Łatwiej bowiem jest wykonać wyszukiwanie "Ctrl+F" - niż dotrzeć do konkretnej strony. Odchodzimy więc świadomie od notacji naukowej - ale tylko wtedy jeśli mamy pewność nowoczesnych możliwości i zachowania owej możliwości przez wiele lat.
Skrótowość zapisu bibliograficzne ma też bardzo ważne znaczenie przy nieuprawnionym korzystaniu z naszych prac. Praktyka internetowa powoduje, że wiele osób po prostu kopiuje informacje i wkleja u siebie budując strony. Oddzielając zapis bibliograficzny od pełnej informacji o źródle powodujemy że skopiowana informacja staje się bezwartościowa - dlatego nie opłaca się jej kopiować.

Najczęściej wykorzystywane źródła

Skróty
 1. ["KK"] Prinke Rafał T., Andrzej Sikorski "Królewska Krew" 1997 Poznań
 2. [AAG.] Bär M., Der Adel und der adlige Grundbesitz in Polnisch-Preussen zur Zeit der preussischen Besitzergreifung, Leipzig 1911.
 3. [AAL] Archiwum Archidiecezjalne Lubelskie
 4. [ACO.] Perlbach M., Die Aeltere Chronik von Oliva, Göttingen 1871
 5. [AD] Archiwum Diecezjalne - skrót ogólny z dodatkiem diecezji
 6. [ADK] Archiwum Prowincji Polskiej OO. Dominikanów w Krakowie
 7. [AGAD] Archiwum Główne Akt Dawnych - Warszawa
 8. [AGP] Akta Grodzkie Przemyskie, w CDIAL ([AGP 1650] - ze wszkazaniem daty)
 9. [AGZ] Akta Grodzkie i Ziemskie
 10. [AKKr] Archiwum Karmelitów Krakowskich (na Piasku)
 11. [AP] Archiwum Państwowe - skrót ogólny z dodatkiem nazwy oddziału. Również niektóre archiwa zagraniczne, ukraińskie, białoruskie, litewskie
 12. [ASO.] Töppen M., Acten der Ständetage Ost- und Westpreussens, Band IV, Leipzig 1884
 13. [ASP.] Górski K., Biskup M., Akta stanów Prus Królewskich, T. 1, (1479-1488), Toruń 1955
 14. [AST.] Thunert F., Acten der Ständetage Preussens, T. 1-5, Danzig, 1896.
 15. [AZP] [azp] Akta Ziemskie Przemyskie w CDIAL ([AZP 1650] - ze wszkazaniem daty)
 16. [BBF.] Romer K., Beiträge zur Beantwortung der Frage nach der Nationalität des Nicolaus Copernicus, Breslau, 1872
 17. [BHW] Marciniak R., Boksa M., Łuczak M., Bibliografia historii Wielkopolski, Biblioteka PTPN, Poznań 2005
 18. [BJ] Biblioteka Jagiellońska w Krakowie
 19. [BKO.] Lorentz, F., Die Bevölkerung der Kaschubei zur Ordenszeit, - In: Zeitschrift des Westpreußischen Geschichtsvereins, Bd. 66, Danzig 1926
 20. [BN] Biblioteka Narodowa w Warszawie
 21. [Bon.] Adam Boniecki, Herbarz polski, Warszawa 1899-1914, reprint drukowany WAiF Warszawa 1965; edycja elektroniczna, oprac. i wyd. Ryszard Jurzak, Bielsko-Biała 2002; reprint WAiF Warszawa 1985. edycja elektroniczna, oprac. i indeks. Marek Jerzy Minakowski, wyd. dr Minakowski Publikacje Elektroniczne Kraków 2002;
 22. [Bork.] Jerzy Sewer Dunin-Borkowski, Rocznik szlachty polskiej, Lwów 1881.
 23. [BP.] Estreicher K., Bibliografia polska. cz. 3, Stólecie XV-XVIII w układzie abecadłowym. t. 1 (12), A-Be, Warszawa 1997
 24. [CDIAL] Centralne Państwowe Archiwum Historyczne - Lwów (kolegium berdnardyńskie)
 25. [CGIA] Centralne Państwowe Archiwum Historyczne w Petersburgu - ob. Rosyjskie Państwowe Archiwum Historyczne
 26. [Ciech.] Ciechanowicz J., Rody rycerskie Wielkiego Księstwa Litewskiego, Rzeszów 2001.
 27. [CPAH] Centralne Państwowe Archiwum Historyczne - Lwów (kolegium berdnardyńskie)
 28. [CSUI] prac. zbior. p.red. Stopki K., Corpus studiosorum Universitis Iagellonicae, Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", Kraków 2008-2012
 29. [CVWK.] Coppernicus Vereins für Wisenschaft und Kunst, Heft 10, 13, Thorn, 1895
 30. [CzOGA] Czitinskij Obłastnoj Gosudarstwiennyj Archiw
 31. [DAIFO] Dżierżawnyj Archiw Ivano-Frankiwskiej Obłasti (Archiwum Państwowe Stanisławów)
 32. [DAŻO] Dżierżawnyj Archiw Żytomierskiej Obłasti
 33. [DK.] Ekdahl S., Das Dienstbuch des Kulmerlandes 1423-1424, "Jahrbuch der Albertus-Uniwersität", t. 16, Würzburg 1966.
 34. [Dobrz.] Piotr Gałkowski, Genealogia ziemiaństwa Ziemi Dobrzyńskiej XIX-XX wieku (do 1939r), wyd. Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej Rypin 1997
 35. [DPK.] Kujot S., Dzieje Prus Królewskich Cz. 2, Pomorze i Ziemia Chełmińska : 1309-1380, Roczniki TNT, Toruń 1922-1924
 36. [Dworzecki...] Jan Piotr Dworzecki-Bohdanowicz, Herbarz szlachty litewskiej - rękopis - Lietuvos Valstybes Istorijos Archyvas Wilno f. 391, apyraso 9.SVT 2789
 37. [EL. 1.] Pietruski O., Elektorów poczet którzy niegdyś głosowali na elektorów, Lwów 1845
 38. [EL. 2.] RTH. Rocznik Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie, tom I, : Elektorowie Królów, Lwów 1910
 39. [FNT] Forum Nobilium Tarnoviense - Sąd Szlachecki w Tarnowie, AN, del. Spytkowice
 40. [G.L.(data)] Gazeta Lwowska (data wydania, lub numer)
 41. [GAIO] Gosudarstwiennyj Archiw Irkustkoj Obłasti w Irkucku
 42. [GAOdO] Gosudarstwiennyj Archiw Odesskoj Obłasti w Odessie
 43. [GAOO] Gosudarstwiennyj Archiw Orenburgskoj Obłasti w Orenburgu
 44. [GAPO] Gosudarstwiennyj Archiw Permskoj Obłasti w Permie
 45. [GARF] Gosudarstwiennyj Archiw Rosijskoj Fiederacji w Moskwie
 46. [GATO] Gosudarstwiennyj Archiw Tomskoj Obłasti w Tomsku
 47. [GD.] Zonenberg S., Geneza i dzieje "wsi kosznajderskich" do końca wojny trzynastoletniej, Bydgoszcz 2012
 48. [GHL.] Karwowski S., Geschichte des Hauses Leszczyc von Radolin, Posen 1908
 49. [Glinka] Teki Glinki, Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie
 50. [GLO.] Maercker H., Geschichte der Ländlichen Ortschaften und der drei kleineren Städte des Kreises Thorn in seiner früheren Ausdehnung vor der Abzweigung des Kreises Briesen, Danzig 1888.
 51. [Glog.] Gloger Z., Encyklopedia Staropolska, PWN, Warszawa 1972, t. I-IV
 52. [GOT.] Brauns D., Geschichte des Culmerlandes bis zum Thorner Frieden, Thorn 1881.
 53. [Górz.] prac. zbior. p.red. Górzyńskiego S., "Regestr Diecezjów" Franciszka Czaykowskiego czyli właściciele ziemscy w koronie 1783-1784 (przypisy K. Chłapowski i S. Górzyński), DiG Warszawa 2009
 54. [GPA.] Żernicki-Szeliga E., Geschichte des polnischen Adels : nebst einem Anhange : Vasallenliste des 1772 Preussen huldigenden polnischen Adels in Westpreussen, Hamburg 1905
 55. [GPL.] Lengnich G., Geschichte der preussischen Lande königlich-polnischen Antheils seit dem Jahr 1526 bis unter der Regierung Johannis Casimiri, Tom VI, Danzig 1729
 56. [GSK.] Schultz F., Geschichte der Stadt und des Kreises Kulm, Theil 1. Bis zum Jahre 1479, Danzig, 1876
 57. [GSP.] Górski K., Geneza i tło bezpośrednie konfederacji stanów pruskich w 1485, TN Toruń 1952
 58. [GSPK.] Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, http://archivdatenbank.gsta.spk-berlin.de
 59. [GZ.] Thielen P.G., Das Grosse Zinsbuch des Deutschen Ritterordens, Marburg 1958.
 60. [Herbarz Kurlandzki...] Lackschewitz Klas, Prus-Niewiadomski Andrzej, Lecznewski Tomasz, von Buchholtz Wolf br., Genealogien kurlandisch-ritterschaftlicher Geschlechter, Kurlandiche Ritterschaft 2004
 61. [HKS] Panske P., Handfesten der Komturei Schlochau, Danzig 1921
 62. [HRP.] Schuetz C., Historia rerum Prussicarum, Das ist Warhaffte und eigentliche Beschreibung der Lande Preußen, Danzig 1592
 63. [IDZkrak] Inwentarze Dóbr Ziemskich Województwa Krakowskiego, NDAP, oprac: Kamiński A., Kiełbicka A., Pańków S., Warszawa 1956
 64. [IHPAN] Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
 65. [Indeks...] Indeks Represjonowanych, Centrum informacji o obywatelach polskich represjonowanych w ZSRR, Ośrodek KARTA
 66. [JKzM] Informacje Jerzego Kluzy z Myszkowa
 67. [JPDB] Jan Piotr Dworzecki-Bohdanowicz, Herbarz szlachty litewskiej - rękopis - Lietuvos Valstybes Istorijos Archyvas Wilno f. 391, apyraso 9.SVT 2789
 68. [KARTA] Ośrodek KARTA - Indeks represjonowanych, www.karta.org.pl
 69. [KEK] Kozłowski E., Kartoteka Powstańców Styczniowych, zbiory Instytutu Historii PAN (baza wzbogacona o liczne inne kolekcje, oraz wypisy z archiwów zagranicznych)
 70. [KŁT.] Kopiński K., Tandecki J., Księga ławnicza Starego Miasta Torunia (1456-1479), Toruń 2007
 71. [Kos] Adam Amilkar Kosiński - Przewodnik Heraldyczny, monografie kilkudziesięciu znakomitszych rodzin, spis rodzin senatorskich i tytuły honorowe posiadających, Wł. L. Anczyc i Sp., Kraków 1877
 72. [Koss] Stanisław Kazimierz Kossakowski - Monografie historyczno-genealogiczne niektórych rodzin polskich T.1-3
 73. [Kro.]Kazimierz Pułaski, Kronika polskich rodów szlacheckich Podola, Wołynia i Ukrainy, Księgarnia Feliksa Westa, Brody 1911
 74. [KT.] Koczy L., Ksi?ga Theudenkusa, Toruń 1937
 75. [Kto] Who is Who w Polsce, założone przez Ralpha Hubnera, Wydanie IV 2005, Hubners Who is who, Szwajcaria, lub "Kto jest kto w Polsce 1985", wydanie PiW Warszawa
 76. [KtoŁ]Czy wiesz kto to jest?, pod ogólną redakcją Stanisława Łozy, Wydawnictwo Głównej Księgarni Wojskowej, Warszawa 1938
 77. [Lista] Katyń Lista ofiar i zaginionych jeńców obozów Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk Wyd. Alfa Warszawa 1989
 78. [Lit] Państwowe Archiwum Historyczne w Wilnie
 79. [LWM.] Negwer D., Das virtuelle Preußische Urkundenbuch, 17 August 1452, Marienburg, PrUB, JH I 11360, Erlangen 2003
 80. [Łemp.] Jerzy Łempicki - Herbarz Mazowiecki, Heroldium, Poznań
 81. [Łęt.] Łętowski L. - Katalog biskupów, prałatów i kanoników krakowskich, t. 1-4, Drukarnia UJ, 1852
 82. [Łusz.] Łuszczyński B.H., Silva Heraldica ... patrz niżej
 83. [maj] "Majątki Wielkopolskie" t.VI - Powiat Kaliski; Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie r 2000
 84. [Mat.]lub(Mat.) Roman Marcinek, Krzysztof Ślusarek - Materiały do genealogii szlachty galicyjskiej" Towarzystwo Wydawnicze "Historia Jagiellonica" Kraków 1996
 85. [MdGSW] Tylus S. SAC, Materiały do genealogii szlachty wołyńskiej, Kolbuszowa 2013
 86. [Min.] Marek Jerzy Minakowski - "Ci wielcy Polacy to nasza rodzina" Kraków 2007
 87. [Morm.] Baza genealogiczna Kościoła Mormonów
 88. [MRPS.] Wierzbowski T., Matricularum Regni Poloniae Summaria, t. 1-5, Warszawa 1905-1919
 89. [MST.] Engel B., Die mittelalterlichen Siegel des Thorner Rathsarchivs, Thorn 1895
 90. [MT.] Joachim E., Das Marienburger Tresslerbuch der Jahre 1399-1409, Königsberg 1896.
 91. [MWP] Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
 92. [NAA.] Ledebur L., Neues allgemeines Archiv für die Geschichtskunde des preussischen Staates, Berlin 1836
 93. [Naj.] Jan Bigo, Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami w Kr. Galicji Wlk. księstwie Litewskim i ks. bukowieńskim, Złoczów 1886 (PAN 23922 III)
 94. [NB.] Raumer G.W., Die Neumark Brandenburg im Jahre 1337 oder Markgraf Ludwig's des Aelteren neumärkisches Landbuch aus dieser Zeit, Berlin 1837
 95. [Nies.] Kasper Niesiecki, Herbarz polski, Lipsk 1841, z dopełnieniem Ignacego Kapicy Milewskiego wydawnictwo Zygmunt Gloger, Kraków 1870.
 96. [NMP.] Kętrzyński W., Nazwy miejscowe polskie Prus Zachodnich, Wschodnich i Pomorza : wraz z przezwiskami niemieckiemi, Lwów 1879.
 97. [Nom.] Ks. Wojciech Wiiuk Kojałowicz - Herbarz szlachty Wielkiego Księstwa Litewskiego zwany Nomenclator Kraków 1897
 98. [OIM] Ogólnopolski Indeks Małżeństw do 1899, www.przodkowie.com/metryki, Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne
 99. [OLP.] Kętrzyński W., O ludności polskiej w Prusiech niegdyś krzyżackich, Lwów 1882
 100. [Orgel.] S. Orgelbrada Encyklopedja Powszechna, Warszawa 1899 (w zbiorach Biblioteki Politechniki Łódzkiej)
 101. [Orł.] Orłowicz M. dr, Ilustrowany przewodnik po Galicyi, Bukowinie, Spiszu, Orawie i Śląsku Cieszyńskim, Lwów 1919.
 102. [ORON] Machynia M., Srzednicki C., Oficerowie Rzeczypospolitej Obojga Narodów 1777-1794, Kraków 1995
 103. [OSS] Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wrocław - www.oss.wroc.pl
 104. [PA.] Żernicki-Szeliga, E., Der polnische Adel und die demselben hinzugetretenen andersländischen Adelsfamilien, Bd. 1, Hamburg 1900.
 105. [Par.] Księgi parafialne (np. [par.Myślenice]
 106. [Pawliszczew] Pawliszczew M., Herbarz rodzin szlacheckich Królestwa Polskiego najwyżej zatwierdzony t. I-II, Warszawa 1853
 107. [PES] Polska Encyklopedia Szlachecka, t. I-XII, Warszawa 1935-1938
 108. [Pocz.] Poczet szlachty Galicyjskiej i Bukowińskiej Lwów 1857 [Pocz.] Indygenaty szlacheckie nadane w roku 1872 i później
 109. [Pot.] Potomkowie posłów Sejmu Czteroletniego - Marek Jerzy Minakowski
 110. [PSB] Polski Słownik Biograficzny, PAU, Kraków, 1939-.
 111. [PTG] Polskie Towarzystwo Genealogiczne, listy chrztów, małżeństw i zgonów z ksiąg parafialnych, www.ptg.gda.pl
 112. [PWT.] Górski K., Pomorze w dobie wojny 13-letniej, Poznań, 1932
 113. [RejestryLW] Janeczek A., Album Civium Leopoliensium, Rejestry przyjąć do prawa miejskiego we Lwowie 1388-1783, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań-Warszawa 2005
 114. [RGIA] Rosyjskij Gosudarstwiennyj Istoriczeskij Archiw w Sankt Petersburgu - dawniecj Centralne Państwowe Archiwum Historyczne
 115. [RHD.] Joachim E., Hubatsch W., Regesta Historico Diplomatica Ordinis S. Mariae Theutonicum 1198-1525, Göttingen 1965
 116. [RPP] Władysław Puharowicz Rycerstwo Polskie Podkarpacia - Przemyśl 1937
 117. [RZP.] Krzepiela J., Rody Ziem Pruskich, Kraków 1927
 118. [SGKP] prac. zbior. p.red., Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego, Władysława Walewskiego, Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Redakcja Wędrowca 1890
 119. [SGW.] Mülverstedt, G.A., J. Siebmacher's grosses und allgemeines Wappenbuch, Nürnberg 1900
 120. [SHGW] Słownik historyczno-geograficzny, PAN
 121. [SHGWKrak] Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, PAN
 122. [sko.] Skorowidz wszystkich miejscowości położonych w królestwie Galicyi i Lodomeryi jakoteż w wielkiem księstwie Krakowskiem i księstwie Bukowińskiem, pod względem politycznej i sądowej organizacyi kraju wraz z dokładnem oznaczeniem parafii, poczt i właścicieli tabularnych, ułożony porządkiem abecadłowym, z mapą według nowego podziału, 1855
 123. [Słow. hist-geogr woj. krak.] Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, PAN
 124. [Słow.] prac. zbior. p.red., Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego, Władysława Walewskiego, Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Redakcja Wędrowca 1890
 125. [Słow.Geogr.-Hist.] prac. zbior. p.red., Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego, Władysława Walewskiego, Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Redakcja Wędrowca 1890
 126. [SMEW] Jewuła Ł., Kargol T., Ślusarek K., Słownik miejscowości i elity wiejskiej zachodniej Małopolski w latach 1772-1815 (www.gospodarka-galicji.pl)
 127. [SNS.] Bork. Dunin-Borkowski J.S., Spis nazwisk szlachty polskiej, Lwów 1887
 128. [Spis kijowski...] Spisok dworian kijewskoj gubernii, Kijów 1906
 129. [Spis podolski...] Spisok dworian wniesiennych w dworiańsku radosłownuju knigu podolskoj gubernii, Kamieniec Podolski 1897, wyd. II 1913
 130. [Spis wołyński...] Spisok dworian wołyńskoj guberni, Żytomierz 1905
 131. [Spis] Spis szlachty Królestwa Polskiego z dodatkiem krótkiej informacyi o dowodach szlachectwa, reprint wyd. z 1851 r,
 132. [SSS] Słownik Starożytności Słowiańskich, encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych, pod red. W. Kawalenki, G. Labudy i T. Lehra-Spławińskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich PAN, 1961-
 133. [SŚP.] Czaplewski P., Senatorowie świeccy, Podskarbiowie i Starostowie Prus Królewskich 1454] 1772, Toruń 1921
 134. [Stankiewicz] Stankiewicz J.S., Genealogia, Stankiewicze z przyjaciółmi, strona rodzinna - www.stankieiwcz.e.pl
 135. [Straty...] Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką, www.straty.pl
 136. [Stup.]Stupnicki H., Spis poległych i zmarłych 1863-4, Lwów 1865
 137. [Szematyzm...] Szematyzmy Administracji Skarbowej Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskim, lata 1850, 1869, 1870, 1881, 1882, 1897, 1898, 1911, 1912, 1913
 138. [ŚROM-krak] Kołodziejski S., Średniowieczne Rezydencje Obronne możnowładztwa na terenie województwa krakowskiego, Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Krakowie, Kraków 1994
 139. [Tab.] Pilat, T., Skorowidz dóbr tabularnych w Galicji z Wielkim Ks. Krakowskiem, Nakładem autora, Lwów 1890
 140. [teki] Teki Dworzaczka - Zbiory Biblioteki w Kórniku
 141. [TK] Tabula Krajowa - numeracja wg sygnatur oryginalnych, CDIAL
 142. [Tyl.] Tylus S., Materiały do genealogii szlachty wołyńskiej - odpisy z metryk diec. łuckiej wykonane prawd. przez ks. Florentyna Czyżewskiego na podst. w większości niezachowanych ksiąg metrykalnych. Zbiór znajduje się w Ośrodku Archiwum i Bibliotek Kościelnych w Lublinie
 143. [UBC.] Woelky C.P., Urkundenbuch des Bisthums Culm. T. 2, Das Bisthum Culm unter Polen 1466-1774, Danzig 1887
 144. [UMS.] Andersen S., Schwinges R.C., Über Mobillität von Studenten und Gelehrten zwischen dem Reich und Italien (1400-1600), Zürich 2011
 145. [UPK.] Mikulski K., Urzędnicy Prus Królewskich XV-XVIII wieku : spisy, Wrocław 1990
 146. [Urus] Seweryn Uruski, Rodzina, Herbarz szlachty polskiej, Warszawa 1904-1931
 147. [UWKL] prac. zbior. p.red. Rachuby A., Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2004
 148. [VL] Volumina Legum, Prawa, konstytucye y przywileie Królestwa Polskiego, Wielkiego Xięstwa Litewskiego y wszystkich prowincyi należących na walnych seymiech koronnych od seymu wiślickiego roku pańskiego 1347 aż do ostatniego seymu, wyd. 1732-1952
 149. [WEP] Wielka Encyklopedia Powszechna, Warszawa 1968
 150. [wiki] Wikipedia - Wolna Encyklopedia, www.wikipedia.org - artykuły w pracach zbiorowych
 151. [Witeb.] Herbarz szlachty prwincyi witebskiej, red. Franciszek Piekosiński, "Herold Polski", drukarni Czasu, Kraków 1899, także: reprint Poznań 1998, Wydawnictwo "Heroldium"
 152. [WjK] Mariusz Mochyna, Czesław Strzednicki Wojska Koronne, Piechota
 153. [Ziemianie...] Leskiewicz J. (i in.) Ziemianie polscy XX wieku, Słownik biograficzny, DiG, Warszawa od 1995
 154. [Zł.] Teodor Żychliński, Złota księga szlachty polskiej, Poznań, 1879-1908
 155. [ZPP.] Górski K., Związek Pruski i poddanie się Prus Polsce, Poznań 1949
 156. [ŹD.] Baranowski I.T., Źródła dziejowe, t. 23; Polska XVI w. pod względem geograficzno-statystycznym; t. 12: Prusy Królewskie,
 157. [żał.] Teodor Żychliński, Kronika żałobna rodzin wielkopolskich ..., Poznań 1877
 158. [ŻN] Cygan W.K., Żołnierze Niepodległości 1863-1938 Słownik biograficzny, Oficyna Wydawnicza "Zbroja", Muzeum Historii Ruchu Ludowego, Muzeum Ziemi Mińskiej, Zespół Szkół Społecznych Nr 1 w Krakowie, Mińsk Mazowiecki - Warszawa - Kraków 2011
Zbiory archiwalne, źródła oryginalne i ich opracowania

W większości materiały te są precyzyjnie opisywane w miejscu wystąpienia informacji - dokumenty rodzinne, certyfikaty, akty chrztu, ślubu, zgonu, własności, opracowania rodzinne, drzewa genealogiczne itp., także księgi metrykalne z archiwów parafialnych, państwowych, diecezjalnych i in.
 1. Dworzaczek W. - Teki - Zbiory Biblioteki w Kórniku
 2. Dworzecki-Bohdanowicz, J.P. Herbarz szlachty litewskiej - rękopis - Lietuvos Valstybes Istorijos Archyvas Wilno f. 391, apyraso 9.SVT 2789
 3. Glinka - Teki, Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie
 4. Inwentarz Metryki Koronnej Księgi wpisów i dekretów polskiej kancelarii królewskiej z lat 1447 – 1795, oprac. Irena Sułkowska-Kurasiowa i Maria Woźniakowa 1973 Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie., za: agad.archiwa.gov.pl
 5. Janeczek A., Album Civium Leopoliensium, Rejestry przyjąć do prawa miejskiego we Lwowie 1388-1783, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań-Warszawa 2005 [RejestryLW]
 6. Kodeks dyplomatyczny Małopolski, wyd. F. Piekosiński, Kraków 1886
 7. Kopidariusz przywilejów miasta Krakowa (rękopisy)
 8. Kozłowski E., Kartoteka Powstańców Styczniowych, zbiory Instytutu Historii PAN (baza wzbogacona o liczne inne kolekcje, oraz wypisy z archiwów zagranicznych)
 9. Liber revisionum triennalium domorum seu lapidearum cannonicalium, Archiwum Kapituły Metropolitalnej w Krakowie
 10. Łuszczyński B.H., Silva Heraldica, rodowody i inny materiał do rodopistwa z akt grodzkich i ziemskich b. województwa krakowskiego i innych archiwów akt dawnej Rzeczypospolitej Polskiej, Biblioteka Narodowa, rkps. IV 6583, opracowanie elektronicznie: Biblioteka Kórnicką PAN
 11. Matricularium Regni Poloniae Summaria, wyd. T. Wierzbowski t. I-V, Warszawa 1905-1917
 12. Metryka Litewska rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego.
 13. Prochaska A. (oprac) Akta grodzkie i ziemskie z archiwum t. z. bernardyńskiego we Lwowie, Towarzystwo Naukowe, Lwów 1928
 14. Regestr domów kapitulnych i wsi prestivszonialnych 1558-1614, Archiwum Kapituły Metropolitalnej w Krakowie
 15. Regestrum Domorum Venerabilis Capituli Cracoviensis (w. XVII)
 16. Repertorium Spraw miasta Krakowa ... spisane przez Zygmunta Jana Zaleskiego w 1694r. (rękopisy)
 17. Richter K., Kadaster miasta Krakowa z wieku XVII, XVIII, XIX, 1862r.
 18. Teki Żegoty-Paulego, Państwowe Archiwum na Wawelu, Kraków
 19. Archiwa państwowe, kościelne, parafialne, gminne
Herbarze
 1. Bobrowicz J., Herbarz polski Kaspra Niesieckiego. Powiększony dodatkami z poniejszych autorów rękopismów, dowodów, urzędowych i wydany przez Jana Nep. Bobrowicza., Lipsk 1841
 2. Boniecki A., Herbarz polski, Warszawa 1899-1914, reprint drukowany WAiF Warszawa 1965; edycja elektroniczna, oprac. i wyd. Ryszard Jurzak, Bielsko-Biała 2002; reprint WAiF Warszawa 1985. edycja elektroniczna, oprac. i indeks. Marek Jerzy Minakowski, wyd. dr Minakowski Publikacje Elektroniczne Kraków 2002;
 3. Boniecki A., Poczet rodów w Wielkim Księstwie Litewskim w XV i XVIw., Warszawa 1883
 4. Borkowski J. S. Dunin, Rocznik szlachty polskiej, Lwów 1881.
 5. Brzezina Winiarski A., Herby Szlachty Rzeczypospolitej. Wydawnictwo De Facto, Warszawa 2006
 6. Chorowiec O., Herbarz szlachty wołyńskiej, Radom 2012, 2013 ...
 7. Dachnowski J. K., Herbarz szlachty Prus Królewskich z XVII w., Kórnik 1995.
 8. Dunin-Borkowski J.S., Almanach błękitny. Genealogie żyjących rodów polskich, Lwów 1908.
 9. Dunin-Wąsowicz K. Świadomość narodowa chłopów w świetle pamiętników w okresie powstań narodowowyzwoleńczych, w: Acta Universitatis Lodziensis, Floia Historica 45, 1992
 10. Dworzaczek W., Genealogia, Instytut Historii PAN, Warszawa 1959
 11. Dziadulewicz S., Herbarz rodzin tatarskich w Polsce, Wilno 1929
 12. Gajl T., Herbarz Polski, od średniowiecza do XX wieku, wydawnictwo L & L, 2007
 13. Gałkowski P., Genealogia ziemiaństwa ziemi dobrzyńskiej XIX-XX wieku (do 1939), Rypin 1997.
 14. Kojałowicz ks. W. Wijuk, Herbarz szlachty Wielkiego Księstwa Litewskiego zwany Nomenclator Kraków 1897
 15. Korwin L., Ormiańskie rodziny szlacheckie, Kraków 1934
 16. Kosiński A. Amilkar - Przewodnik Heraldyczny, monografie kilkudziesięciu znakomitszych rodzin, spis rodzin senatorskich i tytuły honorowe posiadających, Wł. L. Anczyc i Sp., Kraków 1877
 17. Kossakowski S.K. - Monografie historyczno-genealogiczne niektórych rodzin polskich T.1-3
 18. Kruczkowski "Korwin" S., "Forum Nobilium...", Lwów 1935
 19. Kulikowski A., Wielki Herbarz Rodów Polskich, Świat Książki, Warszawa 2005
 20. Kuropatnicki E.A., Wiadomości o klejnocie szlacheckim oraz herbach ..., Michał Groll, Warszawa 1789
 21. Lackschewitz K., Prus-Niewiadomski A., Lecznewski T., von Buchholtz W. br., Genealogien kurlandisch-ritterschaftlicher Geschlechter, Kurlandiche Ritterschaft 2004
 22. Lenczewski T., Genealogia rodów utytułowanych
 23. Łempicki J. - Herbarz Mazowiecki, Heroldium, Poznań
 24. Łętowski L. - Katalog biskupów, prałatów i kanoników krakowskich, t. 1-4, Drukarnia UJ, 1852
 25. Minakowski M.J., - Ci wielcy Polacy to nasza rodzina, Kraków 2007
 26. Minakowski M.J., Potomkowie posłów Sejmu Czteroletniego
 27. Murinius M., Kronika mistrzów pruskich, drukował Malcher Neringk, Toruń 1582 (za: www.chomikuj.pl)
 28. Niesiecki K., Herbarz polski, Lipsk 1841, z dopełnieniem Ignacego Kapicy Milewskiego wydawnictwo Zygmunt Gloger, Kraków 1870.
 29. Ostrowski J., Księga herbowa rodów polskich, Warszawa 1897.
 30. Pawliszczew M., Herbarz rodzin szlacheckich Królestwa Polskiego najwyżej zatwierdzony t. I-II, Warszawa 1853
 31. Piekosiński F., red. Herbarz szlachty prwincyi witebskiej, "Herold Polski", drukarni Czasu, Kraków 1899, także: reprint Poznań 1998, Wydawnictwo "Heroldium"
 32. Pragert P., Herbarz szlachty kaszubskiej, BIT-ART., Gdańsk 2005
 33. Pszczółkowski A.A., Szlachta Mazowiecka, (akson.sgh.waw.pl/~apszczol)
 34. Pułaski K., Kronika polskich rodów szlacheckich Podola, Wołynia i Ukrainy, Księgarnia Feliksa Westa, Brody 1911
 35. Szymański J., Herbarz Średniowiecznego Rycerstwa Polskiego, PWN, Warszawa 1993
 36. Uruski S., Rodzina, Herbarz szlachty polskiej, Warszawa 1904-1931
 37. Wilczyński J.K., Herbarz starodawnej szlachty podług Heraldyków polskich z dopełnieniem do czasów obecnych, Paryż, ok. 1860
 38. Wittyg A., Dziadulewicz S., Nieznana szlachta polska i jej herby" 1908
 39. Woliński M., Herbarz szlachty ziemi Łukowskiej na Lubelszczyźnie, Wydawnictwo CKH, 2011
 40. Zalewski L., Szlachta ziemi liwskiej, Warszawa 2005
 41. Znamierowski Alfred, Herbarz rodowy, Świat Książki, Warszawa 2004.
 42. Żychliński T., Kronika żałobna rodzin wielkopolskich ..., Poznań 1877
 43. Żychliński T., Złota księga szlachty polskiej, Poznań, 1879-1908
Zobacz: Herbarze - spis wraz z opisami

Encyklopedie, słowniki, listy osób
 1. Almanach Polska Towarzyska, Towarzystwo Wydawnicze "Woreyd" 1928.
 2. Askenazy Sz., Krzemiński Stanisław, Album biograficzne zasłużonych Polaków i Polek wieku XIX, nakł. Maryi Chełmońskiej, Warszawa 1903, w zbiorach Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej
 3. Banaszek K., Roman Wanda Krystyna, Sawicki Zdzisław, Kawalerowie orderu Virtuti Militari w magiłach katyńskich; Kapituła orderu wojennego Virtuti Militari, Warszawa 2000
 4. Bartoszewicz J., Arcybiskupi gnieźnieńscy, Prymasi Rzeczypospolitej i warszawscy i prymasi Królestwa Polskiego., Drukarnia J. Ungra, Warszawa 1858-1865 (dzięki uprzejmości: Śląska Biblioteka Cyfrowa)
 5. Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami w Kr. Galicji Wlk. księstwie Litewskim i ks. bukowieńskim, Złoczów 1886 (PAN 23922 III)
 6. Borkowski J. Dunin, Wąsowicz M Dunin, Elektorowie królów Władysława IV., Michała Korybuta, Stanisława Leszczyńskiego i spis stronników Augusta III, w: Rocznik Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie t. I, B.C.Uniw. Warszawskiego
 7. Brzoza Cz., Stepan K., Posłowie polscy w parlamencie rosyjskim 1906-1917 Słownik Biograficzny, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2001
 8. Chłapowski K., Gąsiorowski A., Urzędnicy centralni i nadworni Polski XIV-XVIII wieku: spisy, Instytut Historii PAN, Biblioteka Kórnicka - 1992
 9. Cygan W.K., Żołnierze Niepodległości 1863-1938 Słownik biograficzny, Oficyna Wydawnicza "Zbroja", Muzeum Historii Ruchu Ludowego, Muzeum Ziemi Mińskiej, Zespół Szkół Społecznych Nr 1 w Krakowie, Mińsk Mazowiecki - Warszawa - Kraków 2011
 10. Czartoryski J., Descendants of Prince Adam Kazimierz Czartoryski - Generał Ziem Podolskich (1734-1823) with spouses and their descendants, za: pages.infinit.net/chimtic/jerzy
 11. Czwojdrak B., Jastrzębce w ziemi krakowskiej i sandomierskiej do połowy XV wieku, Societas Vistulana, Kraków 2007
 12. Czyż A.S., Gutowski B., Janowczyk P., Cemntarze dawnego powiatu borszczowskiego, Stowarzyszenie "Wspólnota Polska", Ośr. d.s Polskiego Dziedzictwa Kulturowego Poza Granicami Kraju w Warszawie, Warzsawa 2004
 13. Czyż A.S., Gutowski B., Skrodzka A., Yasata K, Zdzieborska A., Cemntarze dawnego powiatu czortkowskiego, Stowarzyszenie "Wspólnota Polska", Ośr. d.s Polskiego Dziedzictwa Kulturowego Poza Granicami Kraju w Warszawie, Warzsawa 2004
 14. Dumin S., Górzyński S., Spis szlachty wylegitymowanej w guberniach, grodzieńskiej, mińskiej, mohylewskiej, smoleńskiej, i witebskiej w połowie XIXw., Polskie Towarzystwo Heraldyczne, Towarzystwo Heraldyczno-genealogiczne w Moskwie, Fundacja im . Ciechanowskich, Arbor DiG, Warszawa 1992
 15. Dunin-Borkowski J.S. hr., Spis nazwisk szlachty polskiej, Lwów 1887
 16. Epsztein T., Górzyński S., Spis ziemian Rzeczypospolitej Polskiej w roku 1930. Województwo poleskie. Województwo wołyńskie. Wydawnictwo DiG, Warszawa 1996
 17. Epsztein T., Polska własność ziemska na Ukrainie w 1890 r., IH PAN, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2008
 18. Fastnach A., Słownik historyczno-geograficzny ziemi sanockiej w średniowieczu, Societas Vistulana
 19. Follprecht K., Właściciele nieruchomości w Krakowie w 1655 roku, Bibliotek Krakowsak Nr 142, Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Wyd. i druk., "Secesja", Kraków 2001
 20. Gąsiorowski A., Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu, PTPN
 21. Gembarzewski B., Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814, Geberthner i Wolff, Warszawa 1905
 22. Gembarzewski B., Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1815-1830, Geberthner i Wolff, Warszawa 1905
 23. Genealogiczna księga Gubernii Podolskiej
 24. Generalny Herbarz rodzin dworskich Imperium Rosyjskiego
 25. Grodziska K., Polskie groby na cmentarzach Londynu, t. 1-2, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 1995-2001
 26. Horoszkiewicz R., Spis rodów szlachty zaściankowej ziemi pińskiej, Warszawa 1997.
 27. Hubner R., Who is Who w Polsce, założone przez Ralpha Hubnera, Wydanie IV 2005, Hubners Who is who, Szwajcaria, lub "Kto jest kto w Polsce 1985", wydanie PiW Warszawa
 28. Jackiewicz M., Polacy na Litwie 1918-2000 słownik biograficzny, Wydawnictwo Andrzej Frukacz Exlibris Galeria Polskiej Książki, wydanie 2 poprawione i uzupełnione, Warszawa 2003
 29. Jedynak Z., Kiereś Z., Wielkie rody wielka własność, Archiwum Państwowe w Katowicach, Muzeum Śląskie w Katowicach, Katowice 2006
 30. [SMEW] Jewuła Ł., Kargol T., Ślusarek K., Słownik miejscowości i elity wiejskiej zachodniej Małopolski w latach 1772-1815 (www.gospodarka-galicji.pl)
 31. Kamińska E. oprac,, Powstanie styczniowe i zesłańcy syberyjscy. Katalog fotografii ze zbiorów Muzeum Historycznego m.st. Warszawy, M.H. Warszawa 2005
 32. KARTA Indeks Represjonowanych, Centrum informacji o obywatelach polskich represjonowanych w ZSRR, Ośrodek KARTA
 33. Kirkor S. Słownik oficerów Legii Nadwiślańskiej i pułków Ułanów Nadwiślańskich
 34. Kirkor S. Pod sztandarami Napoleona, Słownik oficerów pułków 4., 7. i 9. Księstwa Warszawskiego, stanowiących Dywizję Polską w Hiszpanii.
 35. Klijanienko-Pieńkowski Jerzy, Pan Pieńkowski? Da, oni żili zdieś..., Wydawnictwo SZTAFETA, Stalowa Wola 2012
 36. Konasrski Sz., Armorial de la noblesse polonaise titreé, Paryż 1958
 37. Konasrski Sz., O heraldyce i "heraldycznym" snobiźmie, Oficyna Wydawniczy Adiutor, Warszawa 1992
 38. Kozłowski A. Spis szlachty wylegitymowanej w Gubernji Wileńskiej
 39. Kruczkowski L., poczet Polaków wyniesionych do godności szlacheckiej przez monarchów austryjackich w czasie od roku 1773 do 1918, Lwów 1935
 40. Krzepela J., Rody Ziem Pruskich, Geberthner i Wolf, Kraków 1927
 41. Krzepela J., Rody ziem pruskich Cz.2: Rody innych ziem pruskich; Rody o nazwiskach niegniazdowych; Rody z miast Torunia i Gdańska wyszłe; Rody napływowe z ziem polskich, a zwłaszcza z dobrzyńskiej, płockiej i ciechanowskiej,
 42. Leskiewicz J. (i in.) Ziemianie polscy XX wieku, Słownik biograficzny, DiG, Warszawa od 1995
 43. Lista szlachty dawnego powiatu przasnyskiego w granicach sprzed 1798
 44. Orgelbrad S., Encyklopedja Powszechna, Warszawa 1899 (w zbiorach Biblioteki Politechniki Łódzkiej)
 45. [ORON] Machynia M., Srzednicki C., Oficerowie Rzeczypospolitej Obojga Narodów 1777-1794, Kraków 1995
 46. Malewski Cz., Popis szlachty lidzkiej z 1765 roku, [w:] Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy, s. 168 - 183, tom 4, rok 2005. za: dokumenty w Państwowym Archiwum Historycznym Litwy w Wilnie
 47. Malewski Cz., Rody szlacheckie na Litwie w XIX wieku, powiat lidzki, Wydawnictwo CZAS, Wilno 2001
 48. Massalski A., Nauczyciele szkół średnich rządowych męskich w Królestwie Polskim 1833-1862 - Słownik Biograficzny; Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 2008
 49. Marciniak R., Boksa M., Łuczak M., Bibliografia historii Wielkopolski, Biblioteka PTPN, Poznań 2005
 50. Minakowski M.J., Ogólnopolski Indeks Małżeństw do 1899, www.przodkowie.com/metryki, Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne
 51. Ministerstwo Spraw Wojskowych, Rocznik oficerski rezerw, Warszawa 1934
 52. Nowak Adam ks., Słownik biograficzny kapłanów diecezji tarnowskie 1786-1985, t I-II, Biblos, 2000
 53. Piekosiński F., Wypisy heraldyczne z ksiąg poborowych woj. podlaskiego 1581, Lwów 1911
 54. Pietruski O., Elektorów poczet, którzy niegdyś głosowali na elektorów Jana Kazimierza roku 1648, Jana III. roku 1674, Augusta II. roku 1697, i Stanisława Augusta roku 1764, najjaśniejszych Królów Polskich, Wielkich Książąt Litewskich, i.t.d. / ułożył i wydał Oswald Zaprzaniec z Siemuszowej Pietruski, drukiem Wawrzyńca Pisza, nakładem Kajetana Jabłońskiego, Bochnia, Lwów 1845 (w: Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego)
 55. Pilat, T., Skorowidz dóbr tabularnych w Galicji z Wielkim Ks. Krakowskiem, Nakładem autora, Lwów 1890
 56. Pizuński P., Wielki leksykon rycerstwa polskiego, Wydawnictwo L&L, Gdański 2007
 57. Polska Encyklopedia Szlachecka, t I-XII, Warszawa 1935-1938.
 58. prac. zbior., Baza genealogiczna Kościoła Mormonów
 59. prac. zbior., Lista strat Wojska Polskiego, Wojskowe Biuro Historyczne 1934 (www.stankiewicz.e.pl)
 60. prac. zbior., Słownik Polski Walczącej na Kresach Wschodnich Rzyczypospolitej, Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Oddział w Bydgoszczy, 1995
 61. prac. zbior., Wielka Encyklopedia Powszechna, Warszawa 1968
 62. prac. zbior., Polski Słownik Biograficzny, PAU, Kraków, 1939-1946.
 63. prac. zbior., Polskie Towarzystwo Genealogiczne, listy chrztów, małżeństw i zgonów z ksiąg parafialnych, www.ptg.gda.pl
 64. prac. zbior., Katyń Lista ofiar i zaginionych jeńców obozów Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk Wyd. Alfa Warszawa 1989
 65. prac. zbior. p.red. Czubińskiego A., Słownik biograficzny powstańców wielkopolskich 1918-1919. Poznań 2002
 66. prac. zbior. p.red. Górzyńskiego S., "Regestr Diecezjów" Franciszka Czaykowskiego czyli właściciele ziemscy w koronie 1783-1784 (przypisy K. Chłapowski i S. Górzyński), DiG Warszawa 2009
 67. prac. zbior. p.red. Grzebskiego W., Płońsk i Ziemia Płońska w walce z dwoma okupantami 1939 - 1956, Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych 1998
 68. prac. zbior. p.red. Kawalenki W., Labudy G. i Lehra-Spławińskiego T., Słownik Starożytności Słowiańskich, encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych, Zakład Narodowy im. Ossolińskich PAN, 1961-
 69. prac. zbior. p.red. Krzyżanowskiego J. i Hernasa Cz., Literatura polska przewodnik encyklopedyczny, PWN 1985
 70. prac. zbior. p.red. Łozy S., Czy wiesz kto to jest?, Wydawnictwo Głównej Księgarni Wojskowej, Warszawa 1938
 71. prac. zbior. p.red. Maciejewskiej W., Katalog inwentarzy dóbr ziemskich WVI-WVIII wieku, sporządzony na podstawie ksiąg grodzkich i ziemskich, Warszawa 1959
 72. prac. zbior. p.red. Stopki K., Corpus studiosorum Universitis Iagellonicae, Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", Kraków 2008-2012
 73. prac. zbior. p.red. Sulimierskiego F., Chlebowskiego B., Walewskiego W., Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Redakcja Wędrowca 1890
 74. prac. zbior. p.red. Rachuby A., Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewsiego, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2004
 75. Rymut K., Spis nazwisk współcześnie w Polsce używanych, Kraków 1992-1994
 76. Rymut K., Nazwiska Polaków. Słownik historyczno - etymologiczny, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 1999
 77. Rymut K., Nazwiska Polaków. Słownik historyczno - etymologiczny, Wydawnictwo naukowe DWN, Kraków 2001
 78. Sałakojskaja A.S., Kalwaria, Mińsk 1997 (w: Biblioteka Kresowa stankiewicz.genealogy.prv.pl)
 79. Schneider L., Das Kolonisationswert Josef II in Galizien, Historiche Beleuschaft fur Posen, Poznań, 1939
 80. Siarczyński F., Słownik historyczno-statystyczno-geograficzny królestwa Galicyi, rękopis (czystopis), 1832, Ossolineum, Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa
 81. Skorowidz mieszkańców miasta Warszawy z przedmieściami na rok 1854, Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne 2002 (www.przodkowie.com)
 82. Słownik Artystów Polskich, PAN, Instytut Sztuki, 1986
 83. Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, PAN
 84. Słownik historyczno-geograficzny województwa płockiego w średniowieczu, Ossolineum,
 85. Spis szlachty Królestwa Polskiego z dodatkiem krótkiej informacyi o dowodach szlachectwa, reprint wyd. z 1851 r,
 86. Spisok dworian wołyńskoj guberni, Żytomierz 1905
 87. Spisok dworian wniesiennych w dworiańsku radosłownuju knigu podolskoj gubernii, Kamieniec Podolski 1897, wyd. II 1913
 88. Spisok dworian kijewskoj gubernii, Kijów 1906
 89. Studnicki W., Rok 1863. Wyroki śmierci, Wilno 1923, Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa
 90. Stupnicki H., Spis poległych i zmarłych 1863-4, Lwów 1865
 91. Szematyzmy Administracji Skarbowej Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskim, lata 1850, 1869, 1870, 1881, 1882, 1897, 1898, 1911, 1912, 1913
 92. Szenic, St., Cmentarz Powązkowski, t. I-III, PIW, Warszawa 1979
 93. Ustrzyckie M., Ziemianie polscy na Kresach 1864-1914, ARCANA , Kraków 2006
 94. Warężak Jan, Słownik historyczno-geograficzny księstwa łowickiego, Wrocław-Warszawa-Kraków. Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1961
 95. Żurek, ks. W.W. Wykazy osób z akt parafialnych diecezji łuckiej do roku 1845, t. I-V, Lublin 2005-8
Inne opracowania
 1. Aftanazy R., Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej, t. I-X, Ossolineum, Wrocław 1991-1997 (wyd. I -1986)
 2. Aleksandrowicz P. ks., Diecezja siedlecka, czyli podlaska w 150 rocznicę erekcji, Przyczynki i materiały do dziejów Diecezji Siedleckiej czyli Podlaskiej, Siedlce 1971
 3. Bajor A., Historia rodu Możajskich-Możarowskich
 4. Bajor A., Skomplikowane losy wołyńskiego rodu Możajskich-Możarowskich na tle epok historycznych, publikacja internetowa
 5. Baliński M., Żyie Jędrzeja Śniadeckiego, drukarnia Ernesta Gutnera 1840
 6. Bartoszewicz K., Dzieje Insurekcji Kościuszkowskiej, nakładem: Franciszka Bondego, Wiedeń 1909 - reprint
 7. Bastrzykowski A., Zabytki kościelnego budownictwa drzewnego w diecezji sandomierskiej, nakładem autora, Kraków 1930
 8. Bauer K., Wojsko Koronne Powstania Kościuszkowskiego, MON, Warszawa 1981
 9. Białynia-Chołodecki J., Cmentarz Stryjskie w Lwowie, Lwów, 1913
 10. Białynia-Chołodecki J., Cmentarzyska i groby naszych bohaterów z lat 1794-1864 na terenie wschodniej Małopolski, Lwów 1928, za: ŚBC
 11. Białynia-Chołodecki J., Dowódcy oddziałów w powstaniu styczniowym, za: ŚBC
 12. Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik Powstania Styczniowego w pięćdziesiątą rocznicę wypadków, Lwów, 1913
 13. Bieniak J., Polskie rycerstwo średniowieczne, z suplementem, Societas Vistulana. Kraków 2002-3
 14. Biernat A., Biernat B., - Cmentarz Powązkowski w Warszawie. Materiały inwentaryzacyjne. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa 1994
 15. Biliński A. Szlacht ziemi dobryńskiej za ostatnich Jagiellonów, Studium historyczne-heraldyczne, Warszawa 1932
 16. Błaszczyk G., Rejestry Podymnego, Wielkiego Księstwa Litewskiego, Województwo Żmudzkie 1690, (oprac.) Wydawnictwo NERTON, Instytut Historii PAN, Warszawa 2009
 17. Boguski J., Czerwin i okolice, Ostrołęka 2001
 18. Boleścic-Kozłowski, S. A., Henryk Sienkiewicz i ród jego. Studjum heraldyczno-genealogiczne, nakł. Gebethnera i Wolffa, Lublin, Łódź, Warszawa 1917 (dzięki uprzejmości: Śląska Biblioteka Cyfrowa)
 19. Bondyra W., Reprezentajca sejmowa Rusi Czerwonej w czasach saskich, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005
 20. Bronikowski K., Pamiętniki polskie, Czcionkami Piętkiewicz, Przemyśl 1883
 21. Brzozowski, A. B., Kozłówka w moich wspomnieniach 1924-1942, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 1998
 22. Bruckner, A., Cywilizacja i język: szkice z dziejów obyczajowości polskiej, Warszawa 1901
 23. Chodźko L., Historya domu Rawitów-Ostrowskich, T. I i II, Lwów 1873
 24. Chłędowski K., Pamiętniki Galicja 1843-1880m Wydawnictwo Literackie Kraków 1957
 25. Chojnacka M., Topolniccy h. Sas, praca doktorska na Uniwersytecie Gdańskim, 2007
 26. Ciechanowicz J., Rody rycerskie Wielkiego Księstwa Litewskiego, Rzeszów 2001.
 27. Ciechanowicz W.A. Herbarz rodu Ciechanowiczów, wyd. Michał Ciechanowicz, Jaworzno 2006
 28. Compendium medicum auctum to iest: krotkie zebranie i opisanie chorob ich rożności, przyczyn, znakow, sposobow do leczenia także rożnych sposobow robienia Wodek, Oleykow, Julepow, Syrupow, Konfitur, Maści, Plastrow, &c, i rożnych osobliwych rzeczy, na siedem traktatow rozdzielone, i teraz przez tegoż Autora z errorow drukarskich wyczyszczone. Z przydatkiem osobliwych Chorob, tak Męskich, iako i Białogłowskich, i Dziecinnych. Dla większey wygody ludzkiey przedrukowane; w Drukarni Jasney Gory Częstochowskiey; Częstochowa 1789
 29. Cynarski S. Dzieje rodu Lanckorońskich z Brzezia od XIV do XVIII wieku. Sprawa kariery urzędniczej i awansu majątkowego. Warszawa-Kraków 1996
 30. Czaplicka-Niedźwiedzka Maria, "Nazwiska mieszkańców Bydgoszczy od II poł XVw do I poł XVIIIw"]
 31. Czaplicki T. , Szlacheckie ostatki, PAX, Warszawa 2000
 32. Czemeryński K., O dobrach koronnych byłej Rzeczypospolitej, Lwów, 1870
 33. Czerniecki S., Compendium ferculorum, albo zebranie potraw, przez Urodzonego, Stanisława Czernieckiego I. K. M. Sekretarza. A Iaśnie Wielmoznego Iego Mośći Pana Alexandra Michala Hrabie na Wiśńiczu i Iarosławiu Lubomirskiego, Woiewody Krakowskiego, Sandomirskiego, Zatorskiego, Niepołomskiego, Lubaczewskiego, Ryckiego &c. &c. Starosty: Kuchmistrza. Ad usum Publicum. Napisane, wyd. Jerzy i Mikołaj Szedlowie, Kraków 1682 (za: Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa)
 34. Czołowski A., Janusz B., Przeszłość i zabytki województwa tarnopolskiego, Powiatowa Organizacja Narodowa, Tarnopol 1926 (za: Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa)
 35. Dąbrowski D., Genealogia Mścisławowiczów, Pierwsze pokolenia (do początku XIV wieku), Avalon, Kraków 2008
 36. Dębicki, L., Z dawnych wponień 1846-1848, Spółka Wydawnicza Polska w Krakowie, 1903
 37. Dembiński S., Rok 1846 : kronika dworów szlacheckich zebrana na pięćdziesięcioletnią rocznicę smutnych wypadków lutego. Nakładem autora, Jasło 1896 (Podkarpacka B.Cyf.)
 38. Długosz Jan, Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis, wyd. F. Piekosiński, Kraków 1863-1864
 39. Domańska Regina, Pawiak. Więzienie Gestapo. Kronika 1939-1944, wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 1978
 40. Dopart A., Stary Cmentarz Katolicki w Pabianicach 1824-2004, wydanie 2008
 41. Dzieduszycki M. Kronika domowa Dzieduszyckich, Lwów 1865
 42. Dzieduszycki M., Wypisy i zapiski różne zawierające m.in. przepowiednie, pamiętnik z roku 1846, spis posłów na sejm wiedeński 1818 r. i chronologię domu Dzieduszyckich; rękopis; DBC
 43. Ejsmont T., Ejsmontowie, Modlnica 2009
 44. Ejsmont T., Ejsmontowie herbu Korab, Modlnica 2010
 45. Epsztein T., (oprac), Pamiętniki Antoniego Zaleskiego : Materiały do biografii, genealogii i heraldyki polskiej, t. X
 46. Falkowski J., Księstwo warszawskie: obrazy z życia kilku ostatnich pokoleń w Polsce, Warszawa 1906
 47. Finkel L., Starzyński Stanisław, Historya Uniwersytetu Lwowskiego, Nakładem Senatu akademickiego C.K. Uniwersytetu Lwowskiego z drukarni E. Winiarza, Lwów 1894
 48. Follprecht K., (wyd.) Rejestry Gospód w Krakowie z lat 1632 i 1649, ze zbiorów Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie i Biblioteki Jagielloeńskiej, Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakow, Fontesa Cracovienses, Kraków 2005
 49. Friedbreg M., Klejnoty Długoszowe (oprac.), w: Rocznik Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie t.10 [1930-1931], na: B.C.Uniw. Warszawskiego
 50. Friedbreg M., Ród Łabędziów w wiekach średnich, w: Rocznik Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie t.7 [1930-1931], na: B.C.Uniw. Warszawskiego
 51. Gajewski M., Nasze podwileńskie ojczyzny, "Czas", Wilno (za: www.nasz-czas.lt)
 52. Gałkowski P., Genealogia ziemiaństwa Ziemi Dobrzyńskiej XIX-XX wieku (do 1939r), wyd. Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej Rypin 1997
 53. Gąsiorowski Antoni, Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego w średniowieczu, PTPN 2003
 54. Gembarzewski B., Wojsko Polskie. Królestwo Polskie 1815-1830, Warszawa 1903 (za: www.stankiewicz.e.pl)
 55. Gieysztor J., Pamiętniki Jakuba Gieysztora z lat 1857-1866 poprzedzone wspomnieniami osobistemi prof. Tadeusza Korzona, Towarzystwo Udziałowe "Kurjer Litewski", Wilno 1913
 56. Girtler K., Opowiadania, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1971
 57. Gloger Z., Geografia historyczna ziem dawnej Polski, Uniwersytet Jagielloński,
 58. Gloger Z., Encyklopedia Staropolska, PWN, Warszawa 1972, t. I-IV
 59. Górnicki Łukasz, Dworzanin polski, Wrocław 1954
 60. Górski K., Ród Odrowążów w wiekach średnich, w: Rocznik Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie [1930-1931], na: B.C.Uniw. Warszawskiego
 61. Górski K., Historia artyleryi polskiej, Warszawa 1902
 62. Górzyński S., Rodzina Radziwiłłów i ich tytuły w: pracy zbiorowej "Radziwiłłowie herbu Trąby - dzieje rodu", Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych AGAD, Wydawnictwo DiG, Warszawa 1996
 63. Grabiec J. "Rok 1863", wyd. Poznań 1913 - w 50-tą rocznicę powstania
 64. Grabowski A., Groby królów polskich i inne pomniki historyczne, Kraków 1835
 65. Grynbergowa-Strzetelska Z., Staromiejskie, ziemia i ludność, Nakładem Muzeum imienia Dzieduszyckich, Lwów 1899
 66. Hass L., Masoneria Polska XX wieku, Wydawnictwo Kopia, Warszawa 1996
 67. Hass L., Wolnomularstwo w Europie środkowo-wschodniej w XVIII i XIX w, Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1982
 68. Hedemann O. "Historja powiatu brasławskiego", Wilno 1930
 69. Heymowski A. Herbarz Inflant Polskich z r. 1778, wyd. Bauenos Aires, Paryż 1964
 70. Hoff J., Mieszkańcy małych miast Galicji Wschodniej w okresie autonomicznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2005
 71. Horoszkiewicz ., Opolskie notatki heraldyczne, Opole 1956
 72. Jabłonowski A.W. , Lustracye królewszczyzn ziem ruskich Wołynia, Podola i Ukrainy z pierwszej połowy XVII wieku, 1877r.
 73. Jacewicz W. ks., Martyrologium Polskiego duchowieństwa rzymsko-katolickiego pod okupacją hitlerowską 1939-45, ATK, Warszawa 1977
 74. Jankowski Cz., Powiat Oszmiański
 75. Jasiewicz Krzysztof, Lista strat ziemiaństwa polskiego 1939-1956, Pomost Alfa, Warszawa 1995
 76. Jastrzębski, S., Martyrologia polskiej ludności w województwie lwowskim w latach 1939-1947 zbrodnie popełnione przez nacjonalistów ukraińskich, za www.stankiewicz.e.pl
 77. Jaworski F., Cemntarz Gródecki we Lwowie, Towarzystwo Miłośników Przeszłości Lwowa, Lwów 1908
 78. Jeske-Choiński T., Neofici polscy, materiały historyczne, Warszawa 1904
 79. Kamińska Maria, Nazwy miejscowe dawnego województwa sandomierskiego
 80. Karpiejew Igor, Echa Powstania Styczniowego [w:] Niepodległość i Pamięć, rok 1998, rocznik 5 nr 3 (12); 1998
 81. Kieniewicz S., Warszawa w latach 1795-1914
 82. Kętrzyński, W., Pozostałe Pamiętnik p. Macieja Czygenberk Orłowskiego o własnej rodzinie i rodach powinowatych: (1604-1606), Towarzystwo Naukowe, Toruń 1906
 83. Kiryk F., Lach J., Brzesko, dzieje miasta i regionu, Urząd Miejski w Brzesku, Brzesko 2006 (za: Archiwum Diecezjalne w Tarnowie)
 84. Klimkiewicz Witold, ks., Kardynał Ledóchowski na tle swej epoki 1822-1902, Księgarnia Świętego Wojciecha, Poznań 1988, t I-II
 85. Kodeks Dyplomatyczny Małopolski (wyd. F. Piekosiński), cz.I (1178-1386), cz. II (1153-1333), cz.III (1333-1386), cz. IV (1386-1420), Monumenta Medii Aevii Historica III, IX, X, XVII, Kraków 1876-1905
 86. Kolumna Z., (Nowolecki Aleksander) Pamiątka dla Rodzin Polskich Krótkie Wiadomości o straconych na rusztowaniach,rozstrzelanych,poległych i zmarłych na wygnaniu syberyjskim i tułatctwie ofiar z 1861-1866 roku; ze źródeł urzędowych,dzienników,jak niemniej z ustnych podań osób wiarygodnych i towarzyszy broni; zebral i ułożył Zygmunt Kolumna Z wstępem skreślonym przez Bolesława Witę. W Krakowie Wytłoczono u Władysława Jaworskiego Nakładem Redakcyj Kaliny 1867. t.: I, II
 87. Komański H., Siekiera Sz., Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie tarnopolskim 1939-1946 (www.stankiewicz.e.pl)
 88. Konarski S., Paszkowscy herbu Zadora - maszynopis
 89. Konarski S., Szlachta kalwińska w Polsce, Warszawa 1936
 90. Kosakowski J.K., Pamiętniki Józefa Kossakowskiego, biskupa inflandzkiego, 1738:1788, wyd.: A. Darowski, Warszawa 1891, PBI
 91. Kowalczyk J., Powstanie styczniowe 1863-1864, miejsca pamięci województwo krakowskie i sandomierskie, www.powstanie1863.muzeumhistoriikielc.pl
 92. Kowalski M.D., Prałaci i kanonicy krakowskiej kapituły katedralnej od pontyfikatu biskupa Nankera do śmierci biskupa Zawiszy z Kurozwęk (1320-1382)m Towarzystwo Miłośników historii i zabytków Krakowa, Kraków 1996
 93. Kozłowski E., Zapomniane wspomnienia (oprac.), IW. PAX, Warszawa 1981
 94. Krajewski J., Tajne związki polityczne w Galicji od roku 1933 do r. 1841
 95. Krasiński Z., Listy do Adama Sołtana, PIW, Warszawa 1970
 96. Kraszewski J.I., (Bolesławita B.), Rachunki z roku (od 1866 do 1869 = t. I-IV), Poznań, za: PBI
 97. Kraushar A., Frank i frankiści polscy, 1726-1816 : monografia historyczna osnuta na zródłach archiwalnych i rękopiśmiennych, Kraków 1895
 98. Krawczyk Tadeusz, Podlascy więźniowie Cytadeli Warszawskiej [w:] Niepodległość i Pamięć, rok 1998, rocznik 5 nr 3 (12), 1998
 99. Król W., Polskie dywizjony lotnicze w Wielkiej Brytanii 1940-1945 wyd. MON
 100. Król W., Walczyłem pod niebem Europy i Afryki LSP Wwa 1991
 101. Królikowski B., Ułańskie lato, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2005
 102. Krzepela J., księga rozsiedlenia rodów ziemiańskich w dobie jagiellońskiej, Geberthner i sp., Kraków 1915
 103. Kuraś S., Regestrum Ecclesiae Cracoviensis. Studium nad powstaniem tzw. Liber beneficiorum Jana Długosza, Warszawa 1966,
 104. Kuropatnicki, E.A., Geografia albo dokładne opisanie królestw Galicyi i Lodomeryi, nakł. Wojciecha Manieckiego, Lwów 1858, (dzięki uprzejmości: Śląska Biblioteka Cyfrowa)
 105. Kurtyka J., Latyfundium Tęczyńskie, Księgarnia Akademicka, Kraków 1999
 106. Kurtyka J., Tęczyńscy, Studium z dziejów elity możnowładczej w średniowieczu, Kraków 1997
 107. Kutrzeba S., A. Przyboś, Akta sejmikowe województwa krakowskiego, Kraków Wrocław 1932-1964
 108. Kwartalnik Historyczny
 109. Kwartalnik Herald, Isntytu Heraldyki i Genealogii, Kolonia
 110. Labuda G., Szkice historyczne XiXI wieku, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2004
 111. Ledóchowski W., Pamiętnik pozostawiony w Ankarze, Wydawnictwo MON, Warszawa 1990
 112. Lenczewski T., Rusoccy herbu Zadora - zarys monografii rodu, AUDIUTOR, Warszawa 2005
 113. Lewkoska A., Lewkoski J., Walcza W., Zabytkowe cmentarze na kresach wschodnich drugiej Rzeczypospolitej - Województwo Nowogródzkie, Towarzystwo Miłośników Historii, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2008
 114. Lewkoska A., Lewkoski J., Walcza W., Zabytkowe cmentarze na kresach wschodnich drugiej Rzeczypospolitej - Województwo Poleskie, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Polskiego Dziedzictwa Kulturalnego Za Granicą, Warszawa 2000
 115. Lewkoska A., Lewkoski J., Walcza W., Zabytkowe cmentarze na kresach wschodnich drugiej Rzeczypospolitej - Wschodnie powiaty dawnego województwa białostockiego, Towarzystwo Miłośników Historii, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2007
 116. Lijewski M., s. Urszula Ledóchowska, Życie i działalność Julii Urszuli Ledóchowskiej, Pallotinum, Kraków 1975
 117. Litwin H., Równi do równych. Kijowska reprezentacja sejmowa 1569-1648,Warszawa: DiG, 2009
 118. Lorens B., Bractwa cerkiewne w eparchii przemyskiej w XVII i XVIII wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2005
 119. Lulewicz H., Rejestry Podymnego, Wielkiego Księstwa Litewskiego, Województwo trockie 1690, (oprac.) Wydawnictwo NERTON, Instytut Historii PAN, Warszawa 2000
 120. Łepkowski J., Broń sieczna w ogóle i w Polsce uważana archeologicznie, Kraków 1857 za: CBN
 121. Łopuszański B., Homola I., (przygotowanie do druku). Kapitan i dwie panny, Krakowskie pamiętniki z XIX wieku, Wydawnictwo Literackie Kraków 1980
 122. Łoziński W., Prawem i lewem; obyczaje na Czerwonej Rusi w pierwszej połowie XVII wieku, Lwów 1904
 123. Małachowski - Łempicki S., Wykaz polskich lóż wolnomularskich oraz ich członków w latach 1738 - 1821 poprzedzony zarysem historji wolnomularstwa polskiego i ustroju Wielkiego Wschodu Narodowego Polskiego, wyd. 1929
 124. Marcinek R., Ślusarek K., Materiały do genealogii szlachty galicyjskiej" Towarzystwo Wydawnicze "Historia Jagiellonica" Kraków 1996
 125. Marcinek R., Archiwum ks. Ludwika Ruczki i materiały do biografistyki powstańców styczniowych, w: ARCHEION t. XCIV, Warszawa 1995
 126. Marcinowska M., Lubomirscy, starostowie sądeccy i spiscy. Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, 1998 (uwaga, błędy w genealogii)
 127. Markow M.B., Obywatele ziemscy w województwie kieleckim 1918-1939, Kielce 1993
 128. Marzec A., Urzędnicy małopolscy w otoczeniu Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego (1305-1370), Instytut Historii PAN, Societas Vistulana, Kraków 2006
 129. Marzani M., Matka Świętych, Józefina z Salis-Zizers Ledóchowska 1831-1909, Zgromadzenie Sióstr Urszulanek SJK, Rzym 1983
 130. Melbechowska-Luty A., Widmo, życie i twórczość Ludwika de Laveaux (1868-1894), Ossolineum. 1988
 131. Melbechowska-Luty A., Teofil Kwiatkowski 1809 - 1891, PAN, Ossolineum
 132. Melville M., Dzieje Templariuszy, PAX, Warszawa 1991
 133. Micińka M., Galicjanie - zesłańcy po powstaniu styczniowym, Warszawa 2004
 134. Mochyna M., Strzednicki Cz., Wojska Koronne, Piechota
 135. Muzeum Niepodległości w Warszawie, Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku, Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych im. S. Herbsta. Warszawa i Mazowsze w walce o niepodległość kraju w latach 1794-1920
 136. Nahlik K., Wspomnienia: Dublany, Dublany...; Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich, Wrocław 1993 - http://www.lwow.home.pl/semper/dublany.html
 137. Narbutt T., Dzieje Starożytne Narodu Litewskiego, Wilno 1835
 138. Nicieja S. S., Cementarz Łyczakowski we Lwowie, Ossolineum, 1989
 139. Niechwiadowicz K., Moje Sobotniki, GAWIA, Poznań 2004
 140. Nowak B., Ród Porajów w Małopolsce w średniowieczu, Wydawnictwo AVALON, Kraków 2009
 141. Orłowicz M. dr, Ilustrowany przewodnik po Galicyi, Bukowinie, Spiszu, Orawie i Śląsku Cieszyńskim, Lwów 1919.
 142. Ostrowski Jerzy, Genealogia rodu Ostrowskich h. Korab
 143. Pakulski J., Ród Godziębów w średniowiecznej Polsce. Studium genealogiczne, Toruń 2005
 144. Pamiętniki Urzędników, Czytelnik, Warszawa 1976
 145. Pawłowicz E., Wspomnienia: Nowogródek, więzienie, wygnanie, Lwów; nakładem autora z drukarni E. Winiarza, rok 1887; za www.polona.pl
 146. Pieńkowski S., Cięćka S., Przebieg powstania styczniowego na terenie byłego powiatu stanisławowskiego, Materiały z sesji popularno-naukowej w Mińsku Mazowieckim, Mińsk Maz. 1964
 147. Piwkowski W., Mecenat radziwiłłowski w dziedzinie kultury, sztuki
 148. i rzemiosła artystycznego, w: pracy zbiorowej "Radziwiłłowie herbu Trąby - dzieje rodu", Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych AGAD, Wydawnictwo DiG, Warszawa 1996
 149. Piwowarczyk D., Poczet rycerzy polskich XIV i XV wieku. Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2008
 150. Poczet skazańców na Sybir do guberni tylko Wiatskiej z powstania 18030/31, Kraków 1867
 151. Poczet szlachty Galicyjskiej i Bukowińskiej Lwów 1857 [Pocz.] - Indygenaty szlacheckie nadane w roku 1872 i później
 152. prac. zbior., Łuków i okolice w XIX i XX w., wyd. Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych im. Stanisława Herbsta i Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łukowskiej, Warszawa, za: Lubelskie TG
 153. prac. zbior., Harcerki 1939-1945, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. PWN Warszawa 1983r
 154. prac. zbior., Galicja w Powstaniu Styczniowym, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wyd. PAN, 1980 (komitet redakcyjny tomu: S. Kiniewicz, I. Miller)
 155. prac. zbior., Majątki Wielkopolskie t.VI - Powiat Kaliski; Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie r 2000
 156. prac. zbior. p.red. A. Chmurskiego, Księga pamiątkowa i adresowa wygnańców wojennych z Galicyi i Bukowiny 1914-1915 oraz Album pamiątkowe, Wiedeń 1915 (dzięki uprzejmości: Śląska Biblioteka Cyfrowa)
 157. prac. zbior. p.red. B. Chlebowskiego i in., Wiek XIX - Sto lat myśli polskiej, życiorysy, streszczenia, wyjątki, Kraków 1908
 158. prac. zbior. p.red. H. Kowalskiej, H. Byrskiej i ks. A. Bednarza, Św. Jadwiga królowa w perspektywie III tysiąclecia, Katolickie Centrum Kultury, Kraków 2002
 159. prac. zbior. p.red. J. Buszki i F. Kiryka, Dębica zarys dziejów miasta i regionu, Secesja Kraków 1995
 160. prac. zbior. p.red. ks. D. Olszewskiego, Cystersi w Polsce, w 850-lecie fundacji opactwa jędrzejowskiego, "Jedność", Kielce 1990
 161. prac. zbior. p.red. L. Morawieckiego, Incriptiones funebres in confinio Poloniae et Ucraine repertae, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2005
 162. prac. zbior. p.red. Cz. Pirożyżskiej, Księga wiertelnicza krakowska, ze zbiorów Archiwum Państwowego w Krakowie, wyd. K. Jelonek-Litewka, Aleksander Litewka, Łukasz Walczy, Kraków 1997
 163. prac. zbior. p.red. S. Potępy, Tarnów Grabówka, Wielki przewodnik, Urząd Miasta Tarnowa, Tarnów 2007 (za: Archiwum Diecezjalne w Tarnowie)
 164. prac. zbior. p.red. F. Kiryka i Zygmunta Ruty, Bochnia, Dzieje miasta i regionu, Urząd Miasta Bochnia, Kraków 1980
 165. prac. zbior. p.red. F. Kiryka, Mielec - studia i materiały z dziejów miasta i regionu, t I-III, Wydano staraniem Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. W. Szafera ze środków Urzędu Miejskiego w Mielcu, Mielec 1994
 166. prac. zbior. p.red. W. Ścibor-Rylskiego, Obrona Państwa 1920, Księga sprawozdawczo-pamiątkowa Generalnego Inspektoratu Armii Obchotniczych i Obywatelskich komitetów Obrony Państwa; Obywatelski Komitet Wykonawczy Obrony Państwa, Warszawa 1923
 167. Prinke R.T., Sikorski A., "Królewska Krew" 1997 Poznań
 168. Przyałgowski W., Żywoty biskupów wileńskich, Petersburg 1860
 169. Pulnarowicz W. Rycerstwo Polskie Podkarpacia, Wydawnictwo "Pobudki", Przemyśl 1937
 170. Pułaski L., Miejsce Urodzenia - Mościska, Wołomin 1999 (maszynopis)
 171. Puzyniewski, Wojna Polsko-Rosyjska 1831
 172. Rachuba A., Rejestry Podymnego, Wielkiego Księstwa Litewskiego, Województwo brzeskie litewskie 1667-1690, (oprac.) Wydawnictwo NERTON, Instytut Historii PAN, Warszawa 2000
 173. Rachuba A., Rejestry Podymnego, Wielkiego Księstwa Litewskiego, Województwo mścisławskie 1667r, (oprac.) Wydawnictwo DiG, Instytut Historii PAN, Warszawa 2008
 174. Rajman J., Kraków, zespół osadniczy, proces lokacyjny, mieszczanie do roku 1333, Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków 2004
 175. Rączkowski J., Wśród polityków i artystów (Ze wspomnień redaktora), oprac.:Stankiewicz W. i Wronkowska M., Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1969
 176. Rąkowski G., Wołyń, Oficyna Wydawnicza "Rewasz", 2005
 177. Rosłoniec S., Samorzutne scalanie gruntów wśród mazowieckiej i podlaskiej szlachty zagrodowej - praca doktorska, Warszawa 1928, Biblioteka Narodowa
 178. Roth Helena, Czasy, miejsca, ludzie, wspomnienia z Kresów Wschodnich, Wydawnictwo Literackie 2009
 179. Semkowicz W., Wywody szlachectwa w Polsce XIV-XVII w., Lwów 1913.
 180. Sęczys E. , Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861. DIG. Warszawa 2000, wznowienie 2007
 181. Siemaszko w i E., Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939 - 1945, wyd.: VON BOROWIECKY, Warszawa 2008
 182. Sieradzki J, Wycech C., Rok 1846 w Galicji, materiały źródłowe, PWN, Warszawa 1958
 183. Sikora L., Szwedzi i Siedemiogrodzianie w Krakowie, 1655-1657; Biblioteka Krakowska, z.39, 1908
 184. Sikorska A.M., Wiejskie siedziby szlachty polskiej z czasów saskich; Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, Studia i Materiały t. VI, Ośrodek Dokumentacji Zabytków, Warszawa 1991
 185. Sikorski A., Mysłakowski P., Chopinowie krąg rodzinno-towarzyski, Familia 2006
 186. Skrijka P., Dublańska Akademmia, polski bochenek chleba na ukraińskim haftowanym obrusie, PLATAN 2002; (książka napisana tendencyjnie pronacjonalistycznie ukraińsko, wartość naukowa wątpliwa)
 187. Skorowidz wszystkich miejscowości położonych w królestwie Galicyi i Lodomeryi jakoteż w wielkiem księstwie Krakowskiem i księstwie Bukowińskiem, pod względem politycznej i sądowej organizacyi kraju wraz z dokładnem oznaczeniem parafii, poczt i właścicieli tabularnych, ułożony porządkiem abecadłowym, z mapą według nowego podziału, 1855
 188. Stacja naukowa w Mławie im. Prof. S. Herbsta, Archiwum Państwowe m. St. Warszawy – oddział w Mławie; Źródła historyczne do dziejów Ziemi Mławskiej 1065-1956, zebrali i przygotowali A. Grochowski i R. Juszkiewicz
 189. Starodawne Prawa Polskiego Pomniki, t.I-V (wyd. A. Helcel), Kraków 1856-1876; t. VI (wyd. M. Bobrzyński), Kraków 1881; t. VIII (wyd. B. Ulanowski), Kraków 1884
 190. Steifer T., Polska bibliografia heraldyczno-genealogiczna za lata 1945-1975 - [url]e-bok[/url]
 191. Studnicki W., Rok 1863. Wyroki śmierci, Wilno 1923, za: WBC
 192. Suma T., Słownik biograficzny urzędników pocztowych w Królestwie Polskim 1815-1871, DiG, Warszawa 2006
 193. Sypek A., Cmentarz stary w Tarnowie, t. I-II, Tarnów 1994
 194. Szenic St., Cmentarz Powązkowski 1851-1890, wyd. PIW
 195. Szymański J., Możnowładztwo małopolskie a kanonikat świecki w 1 połowie XIIw. Studia Historyczne, t.X, 1967, nr 1, s.31-53
 196. Szymański J., Nauki pomocnicze historii, wyd, VI, PWN, Warszawa 2008
 197. Szwed W., Масонскія ложы на землях Беларусі (Masońskie loże na ziemiach Białorusi) (za: kamunikat.net.iig.pl)
 198. Ślusarek K., Drobna szlachta w Galicji 1772-1848, Wydawnictwo "Księgarni Akademickiej", Kraków 1994
 199. Ślusarek K., W przededniu autonomii, Własność Ziemska i ziemiaństwo zachodniej Galicji w połowie XIX wieku, DiG, Kraków 2013
 200. Tarszeński Dydak OFMso, Jonasz w Smiertelnym zatonieniu Zyjący ..., Lwów 1758 (w: WBC)
 201. Tomkowicz S., Tyniec, Nakładem Tow. Miłośników Historyi i Zabytków Krakowa, 1901
 202. Trzecieski J., Pamiątki i wspomnienia z sanockiej ziemi, Krosno 1907
 203. Urbański A., Podzwonne na zgliszczach Litwy i Rusi, nakładem autora, Warszawa 1928 (w: WBC)
 204. Wachholz L., Białoń J., Grochowski J., Skład osobowy Wydziału Lekarskiego i Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1364-1949 Akademii Medycznej w Krakowie w latach 1950-1963 w sześćsetlecie UJ i AM w Krakowie, PWN, Kraków 1963
 205. Walewski Z. K., Pamiątka dla Rodzin Polskich Krótkie Wiadomości o straconych na rusztowaniach, rozstrzelanych, poległych i zmarłych na wygnaniu syberyjskim i tułactwie ofiar z 1861-1866 roku, ze źródeł urzędowych, dzienników, jak niemniej z ustnych podań osób wiarygodnych i towarzyszy broni, Redakcja Kaliny, 1867 [za. www.wbc.poznan.pl]
 206. Wasilewski Z., Śladami Mickiewicza: szkice i przyczynki do dziejów romantyzmu, Towarzystwo Wydawnicze, Lwów 1905
 207. Warzkowicz E., Klink J., Obrona Lwowa (oprac), Towarzystwo Badań Historii Obrony Lwowa i Województw Południowo-Wschodnich, Warszawa 1994
 208. Weyssenhoff J., Kronika rodziny Weyssów-Weyssenhoffów, Wilno 1935 (w: WBC)
 209. Wolf J., Kniaziowie Litewsko-ruscy od końca XIV wieku, Warszawa 1895 (repr.)
 210. Załęski S. ks., Jezuici w Polsce, Kraków 1908
 211. Zboiński A.B., Rodowód Ogończyków Zboińskich linii Belgijskiej, Kikolskiej, Kozłowskiej i Osińskiej przez Jerzego Ignacego z Osin Zboińskiego w latach 1972-1977 opracowany a przez brata jego Antoniego Bogdana do druku przygotowany, Warszawa 1977 (maszynopis)
 212. Zdrada Jerzy., Wielka Emigracja po powstaniu listopadowym; seria Dzieje Narodu i Państwa Polskiego
 213. Zeszyty Naukowe Muzeum Wojska w Białymstoku
 214. Zielińska T., Radziwiłłowie herbu Trąby - dzieje rodu, w: pracy zbiorowej, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych AGAD, Wydawnictwo DiG, Warszawa 1996
 215. Złotorzycka M., O kobietach żołnierzach w Powstaniu Styczniowym, PZWS, Warszawa 1972
 216. Zubka J. ks., Męczeństwo duchowieństwa podlaskiego podczas okupacji hitlerowskiej 1939-1945, Siedlce 1968, Praca oparta na danych z akt Kurii Diecezjalnej Siedleckiej; ADSB 1944 [maszynopis za: Aleksandrowicz P. ks., Diecezja siedlecka ...]
 217. Żenkiewicz J., Ziemiaństwo polskie w Republice Litewskiej w okresie międzywojennym, Toruń 2001
 218. Żenkiewicz J., Litwa na przestrzeni wieków i jej powiązania z Polską, Toruń 2001
Najczęstsze Czasopisma
 1. ABC
 2. Alma Mater
 3. Bartnik Postępowy
 4. Biesiada Literacka
 5. Biuletyn Numizmatyczny
 6. Biuletyn Związku Legionistów Polskich i Ich Rodzin
 7. Bluszcz
 8. Bocian
 9. Bonus Pastor
 10. Borussia
 11. Chata
 12. Chwila
 13. Chwila
 14. Cracovia Leopolis
 15. Czas
 16. Dawne Kresy
 17. Diło
 18. Dobra Gospodyni
 19. Dobry Pasterz
 20. Dwutygodnik medycyny publicznej
 21. Dziennik Białostocki
 22. Dziennik Kijowski
 23. Dziennik Literacki
 24. Dziennik Patryotycznych Politykow we Lwowie
 25. Dziennik Personalny MSW
 26. Dziennik Polski
 27. Dziennik Powszechny
 28. Dziennik Poznański
 29. Dziennik Urzędowy C. K. Rady Szkolnej Krajowej w Galicyi
 30. Dziennik Urzędowy do Gazety Lwowskiej
 31. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Opieki Społecznej
 32. Dziennik Urzędowy Województwa Sandomierskiego
 33. Dziennik Warszawski
 34. Dziennik Wileński
 35. Dzwon Niedzielny
 36. Dźwignia
 37. Echa Polesia
 38. Echo (Buffalo)
 39. Echo z Polski
 40. (Nowy Jork)
 41. Echo
 42. Ekspres Zagłębia
 43. Elity
 44. Express Poranny
 45. Gazeta Codzienna Narodowa i Obca
 46. Gazeta Codzienna
 47. Gazeta Handlowa, Przemysłowa i Rolnicza
 48. Gazeta Kielecka
 49. Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego
 50. Gazeta Krakowska
 51. Gazeta Lubelska
 52. Gazeta Lwowska
 53. Gazeta Narodowa
 54. Gazeta Polska
 55. Gazeta Poranna
 56. Gazeta Powszechna
 57. Gazeta Poznańska
 58. Gazeta Rolnicza
 59. Gazeta Świąteczna
 60. Gazeta Warszawska
 61. Gazeta Wielkiego Księstwa Poznańskiego
 62. Gazeta Wolna Warszawska
 63. Gazeta Wyborcza
 64. Głos Narodowy
 65. Głos Narodu
 66. Głos Polski
 67. Głos św. Antoniego z Padwy
 68. Goniec Krakowski
 69. Ilustracya Polska
 70. Ilustrowany Kuryer Codzienny
 71. Independentie
 72. Journal of Volcanology and Geothermal Research
 73. Jutrzenka
 74. Jutrzenka
 75. Katolik
 76. Kłosy
 77. Kombatant
 78. Kosmos
 79. Kraj
 80. Kraj
 81. Kresowy Serwis Informacyjny
 82. Kronika Codzienna
 83. Kronika Rodzinna
 84. Kronika Tygodnia
 85. Kurier Litewski
 86. Kurier Polski
 87. Kurier Rolniczy
 88. Kurier Warszawski
 89. Kurjer Lwowski
 90. Kurjer Poznański
 91. Kurjer Warszawski
 92. Kuryer Codzienny
 93. Kuryer Literacko-Naukowy
 94. Kuryer Lwowski
 95. Kuryer Polski
 96. Kuryer Wileński
 97. Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
 98. La Rassegna d’Ischia
 99. Lud
 100. Lwowianin Przeznaczony Krajowym i Użytecznym Wiadomościom
 101. Lwowskie Pismo Uwiadamiające
 102. Łowca
 103. Łowiec
 104. Mały Światek
 105. Mały Światek
 106. Miesięcznik Heraldyczny
 107. Miesięcznik Towarzystwa Szkoły Ludowej
 108. Morze
 109. Mrówka
 110. My młodzi (Czasopismo młodzieży państwowego Seminarium nauczycielskiego męskiego im. Wł. Dzieduszyckiego w Sokalu )
 111. Na rubieży
 112. Nadwiślanian (Chełmno)
 113. Naprzód
 114. Nasz Przemyśl
 115. Nasza Praca
 116. Nasza Przeszłość
 117. New Zealand Journal of Geology and Geophysics
 118. Niedziela zamojsko-lubaczowska
 119. Niedziela
 120. Nowa Reforma
 121. Nowe Życie
 122. Nowiny
 123. Nowości Illustrowane
 124. Nowy Dziennik
 125. Nowy Głos Przemyski
 126. Nywa
 127. Odrodzenie
 128. Ognisko domowe
 129. Ojczyzna
 130. Orędownik
 131. Orzeł Biały
 132. Pamiętnik Gospodarski
 133. Pamiętnik Literacki
 134. Płaj. Almanach Karpacki
 135. Poczta
 136. Podlaskie Zeszyty Archeologiczne
 137. Postęp
 138. Praca
 139. Przegląd historyczny
 140. Przegląd Katolicki
 141. Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej
 142. Przegląd Naukowy, Literaturze, Wiedzy i Umnictwu Poświęcony
 143. Przegląd Polski
 144. Przegląd Prawa i Administracyi
 145. Przegląd Sądowy i Administracyjny
 146. Przegląd tygodniowy
 147. Przyjaciel Domowy
 148. Przyjaciel Ludu
 149. Pszczoła polska
 150. Reforma
 151. Robotnik
 152. Rola
 153. Rolnik
 154. Rozmaitości Warszawskie
 155. Rozmaitości
 156. Rzeczpospolita
 157. Salvatoris Mater
 158. Scena Polska
 159. Skaut
 160. Słowo
 161. Sylwan
 162. Szczutek
 163. Szkoła
 164. Sztuka
 165. Świat
 166. Teka Zamojska
 167. Tuchowskie Wieści
 168. Tygodnik Illustrowany
 169. Tygodnik Katolicki
 170. Tygodnik Literacki
 171. Tygodnik Prudnicki
 172. Tygodnik Rolniczy
 173. Urzędnik Prywatny
 174. Warta
 175. Wiadomości Brzozowskie
 176. Wiadomości Graficzne
 177. Wiadomości Katolickie
 178. Wiadomości Kościelne
 179. Wiarus (USA)
 180. Wiarus
 181. Wielkopolanin
 182. Wiener Salonblatt
 183. Wienner Diarium
 184. Wieś Ilustrowana
 185. Wolne Słowo Polskie (Paryż)
 186. Wyklęci
 187. Zeszyty Historyczno-Teologiczne
 188. Ziarno
 189. Ziemia Sokalska
 190. Ziemianka Polska
 191. Zwiastun Ewangeliczny (Zurych)
 192. Życie Bytomskie
Najczęstsze źródła internetowe (zgody na publikacje)
 1. [śluby wielkopolskie] bindweed.man.poznan.pl/posen/data/dolacz.php Baza danych małżeństw z Wielkopolski, Koordynator: Łukasz Bielecki
 2. [wiki] Wikipedia - Wolna Encyklopedia, www.wikipedia.org - artykuły w pracach zbiorowych
 3. archives.nd.edu/latgramm.htm
 4. archiwum2000.tripod.com
 5. baza.archiwa.gov.pl/sezam/pradziad.php
 6. bindweed.man.poznan.pl
 7. edukacjaregionalna.republika.pl/k35.htm - Wykaz powstańców styczniowych z terenu ziemi latowickiej
 8. gajl.wielcy.pl - Tadeusz Gajl, Lech Milewski - Herbarz polski - wyszukiwarka
 9. genealog.home.pl
 10. genealogy.drefs.net
 11. geneweb.inria.fr/roglo?lang=en
 12. home.concepts.nl - Polish War Graves
 13. i.sadurski.w.interia.pl
 14. kdkv.narod.ru/1864
 15. monstera.man.poznan.pl/~bielecki
 16. ruski.idysk.com
 17. teki.bkpan.poznan.pl
 18. worsten.org/galicio/lwow/familioj_1902/fam_1902_pl.htm
 19. www.agad.archiwa.gov.pl/prezentacje/metryka_litewska.html
 20. www.akromer.republika.pl/polska.html
 21. www.ancestorhunt.com
 22. www.ancestry.com
 23. www.auschwitz.org.pl
 24. www.beskid.com.pl/genealogia
 25. www.bialorus.pl
 26. www.bindweed.man.poznan.pl/~bielecki/search.php
 27. www.biol.uni.torun.pl/~kozlow/gen
 28. www.czartoryski.prv.pl
 29. www.dabrowski.esimple.pl
 30. www.encyklopedia.interia.pl
 31. www.encyklopedia.pwn.pl
 32. www.feefhs.org
 33. www.genealog.home.pl
 34. www.genealogiapolska.pl
 35. www.genealogy.com
 36. www.genealodzy.pl
 37. www.genotype.pl
 38. www.forumnobilium.net
 39. www.herby.com.pl
 40. www.herby.umk.pl - strona Uniwersytetu Mikołaja Koprenika - źródło ilustracji pełnych herbów autorstwa Tadeusza Gajla
 41. www.indeks.karta.org.pl
 42. www.jewishgen.org
 43. www.jezewski.ostrowiec.pttk.pl - PTTK, Oddział Świętokrzyski im. St. Jeżewskiego w Ostrowcu Św.
 44. www.jurek.com.pl/poczet
 45. www.jurzak.pl
 46. www.katedrapolowa.pl/ofiary.php
 47. www.kindredkonnections.com
 48. www.ltg.pl
 49. www.marienburg.pl
 50. www.napoleon.gery.pl
 51. www.notrefamille.com
 52. www.ogrodywspomnien.pl - Serwis Ogrody Wspomnień noty, informacje, zdjęcia, genealogia
 53. www.ornatowski.com
 54. www.pacakm.webpark.pl
 55. www.pbi.edu.pl
 56. www.pgsa.org
 57. www.podkamien.yoyo.pl
 58. www.podstolski.com
 59. www.poishi.com
 60. www.polesie.org
 61. www.polishwargraves.nl
 62. www.polskiedzieje.pl/drzewa.php
 63. www.przodkowie.com
 64. www.pu.kielce.pl/strony/Grzegorz.Krukowski
 65. www.rodzima.org
 66. www.rodtarnowski.net
 67. www.rootsweb.com
 68. www.stankiewicz.e.pl
 69. www.stirnet.com/HTML/genie/british/ff/fitzalan1.htm#link1
 70. www.trees.pl
 71. www.trokiele.republika.pl
 72. www.volksbund.de
 73. www.wikipedia.pl
 74. wilk.wpk.p.lodz.pl
 75. www.zapala.pl
 76. www.wiem.onet.pl
Materiały graficzne i in.:

Czcionka nagłówkowa: "Apolonia" autorstwa Tomasza Wełny (za zgodą) - www.polskalitera.pl (aby ją widzieć trzeba ją zainstalować z niniejszej strony)
Wszelkie grafiki i tła są produkcji własnej Herbarza (i są zastrzeżone) bądź są to grafiki darmowe znalezione w Internecie. W przypadku braku wiedzy o licencji bardzo prosimy o kontakt z redakcją.

Wszelkie naruszenie praw autorskich dot. zdjęć w galerii (jak też innych materiałów) są nie zamierzone i bez naszej wiedzy ani sugestii. Każdy użytkownik jest zobowiązany przestrzegać praw własności. W przypadku dostrzeżenia jakichkolwiek uchybień prosimy o kontakt w celu podjęcia działań.