Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

herbarze

Id
7011
Hasło
herbarze
Opis
Lista najważniejszych herbarzy ważnych dla dziejów Polski. Zgromadzono tutaj zarówno zestawienia graficzne herbów jak i wypisy rodzin i ich genealogie, zarówno z terenów polskich jak i te zza granicy zawierające najcenniejsze informacje o polskiej heraldyce.
 1. Marcin Bielski, Herby Polskie, Poznań 1705
 2. Adam Boniecki, Poczet rodów w Wielkiem Księstwie Litewskiem w XV i XVI wieku. wyd. 1887
 3. Adam Boniecki, Herbarz polski, t. 1-17 + dodatek, Warszawa 1899-1914, reprint drukowany WAiF Warszawa 1965; edycja elektroniczna, oprac. i wyd. Ryszard Jurzak, Bielsko-Biała 2002; reprint WAiF Warszawa 1985. edycja elektroniczna, oprac. i indeks. Marek Jerzy Minakowski, wyd. dr Minakowski Publikacje Elektroniczne Kraków 2002
 4. Kazimierz Czarniecki, Herbarz polski podług Niesieckiego... - kompicaja Niesieckiego i kilku innych źródeł
 5. Jerzy Sewer Dunin-Borkowski, Almanach błękitny. Genealogie żyjących rodów polskich, Lwów 1908.
 6. Jerzy Sewer Dunin-Borkowski, Rocznik szlachty polskiej, Lwów 1881.
 7. Kodeks z Bergshammar (rola herbowa), II poł. XVw (70 polskich herbów)
 8. Ks. Benedykt Chmielowski Zbiór krótki herbów polskich, oraz wsławionych cnotą i naukami Polaków – Warszawa, 1763.
 9. Jan Karol Dachnowski, Herbarz szlachty Prus Królewskich z XVII w., Kórnik 1995.
 10. Jan Karol Dachnowski Poczet możnego rycerstwa polskiego ok. 1634
 11. Jan Długosz, Insignia seu clenodia incliti Regni Poloniae, koniec XVw. (wyd. 1851 oraz 1885, Biblioteka Ossoliński i Biblioteka Kórnicka)
 12. autor nieznany, tzw "Herbarz Arsenalski", czyli "Stemmata Polonica" (redakcja "Insignia seu clenodia..." Długosza), wyd. ok. 1535-55, 181 herbów, obecnie: Paryż, Biblioteka Arsenału
 13. Jan Piotr Dworzecki-Bohdanowicz, Herbarz Litewski
 14. Stanisław Dziadulewicz Herbarz rodów tatarskich w Polsce – Wilno 1929 (reprint WAiF. Warszawa 1986)
 15. Tadeusz Gajl Herbarz Polski od Średniowiecza do XX wieku - L&L, Gdańsk 2007
 16. Tadeusz Gajl Herby szlacheckie Polski porozbiorowej – Pozkal 2005
 17. Tadeusz Gajl Herby szlacheckie Rzeczypospolitej Obojga Narodów – Białystok 2003
 18. Tadeusz Gajl Polskie rody szlacheckie i ich herby – Białystok 2000
 19. Piotr Gałkowski, Genealogia ziemiaństwa ziemi dobrzyńskiej XIX-XX wieku (do 1939), Rypin 1997.
 20. Herbarz Gerlego - europejski zestaw herbów z XIV wieku
 21. Konrad Gruneberg, Herbarz rycerstwa i mieszczan Konstancji, wyd. 1483 (2 polskie herby)
 22. Sławomir Górzyński, Jerzy Kochanowski Herby szlachty polskiej – Warszawa 1990
 23. Claes Heinen, Herbarz Gelrego, Herbarz Flamandzki, wyd. 1370-1395 (25 polskich herbów)
 24. Ryszard Jurzak Genealogia dynastyczna Internet
 25. Almanach szlachecki, pod redakcją S. Starykoń-Kasprzyckiego - Warszawa 1939 (nieukończony)
 26. dr Stefan J. Starykoń Kasprzycki - "Polska Encyklopedia Szlachecka", t. 1-12 - Warszawa 1936-1939.
 27. Ks. Wojciech Wiiuk Kojałowicz S. J. Herbarz szlachty Wielkiego Księstwa Litewskiego zwany Nomenclator – Kraków 1897
 28. Szymon Konarski, Szlachta kalwińska w Polsce - Warszawa 1936
 29. Ludwik Korwin, Ormiańskie rodziny szlacheckie, Kraków 1934
 30. Adam Amilkar Kosiński Przewodnik heraldyczny: Monografie kilkudziesięciu znakomitych rodzin, spis rodzin senatorskich i tytuły honorowe posiadających – Wł. L. Anczyc i Sp., Kraków 1877
 31. Stanisław Kazimierz Kossakowski - Monografie historyczno-genealogiczne niektórych rodzin polskich T.1-3
 32. Adam Kromer. Mały Herbarz Adama Kromera i przyjaciół
 33. Sylwester Korwin Kruczkowski, "Forum Nobilium...", Lwów 1935
 34. Andrzej Kulikowski. Wielki herbarz rodów polskich, wyd. Świat Książki 2005
 35. Ewaryst Andrzej Kuropatnicki, Wiadomości o klejnocie szlachekim oraz herbach ..., Michał Groll, Warszawa 1789
 36. Klas Lackschewitz, Andrzej Prus-Niewiadomski, Tomasz Lecznewski, Wolf br. von Buchholtz, Genealogien kurlandisch-ritterschaftlicher Geschlechter, Kurlandiche Ritterschaft 2004
 37. Jean Lefevre de Saint Remy, Herbarz Złotego Runa, wyd. Burgundia ok. 1435, przedruk w dziele Piekosińskiego "Heraldyka". (53 polskie herby)
 38. Tomasz Lenczewski, Genealogia rodów utytułowanych
 39. Zbigniew Leszczyc Herby szlachty polskiej – Lwów 1908, reprint: Londyn 1990 w opr. M.Paszkiewicza i J.Kulczyckiego
 40. Jerzy Łempicki - Herbarz Mazowiecki, Heroldium, Poznań
 41. Łętowski Ludwik - Katalog biskupów, prałatów i kanoników krakowskich, t. 1-4, Drukarnia UJ, 1852
 42. Ignacy Kapica Milewski Herbarz Ignacego Kapicy Milewskiego, dopełnienie Niesieckiego, wyd. Z. Gloger Kraków, 1870.
 43. Marek Jerzy Minakowski "Ci wielcy Polacy to nasza rodzina" Kraków 2007
 44. Marek Jerzy Minakowski Potomkowie posłów Sejmu Czteroletniego, Internet
 45. Walerian Nekanda-Trepka - Liber generationis plebeanorum
 46. Ks. Kasper Niesiecki, Herbarz polski, Lipsk 1841, z dopełnieniem Ignacego Kapicy Milewskiego wydawnictwo Zygmunt Gloger, Kraków 1870.
 47. Ks. Kacper Niesiecki Herby i familie rycerskie tak w Koronie jako y w Wielkim Xiestwie Litewskim – Lwów, 1728.
 48. Ks. Kacper Niesiecki Korona polska – Lwów, 1728-1743.
 49. autor nieznany, Armoriał Lyncenich - flamandzki herbarz z ok 1445.
 50. autor nieznany, Fryz heraldyczny z kaplicy św Jakuba w Lądzie, powstanie 1357-1372 (renowacja w XVIIIw) (21 polskich herbów)
 51. autor nieznany, Herbarz z Bellenville, wyd. 1360-1400 (22 herby polskie)
 52. autor nieznany, Kronika Soboru w Konstancji, wyd. 1483 Augsburg (17 polskich herbów)
 53. autor nieznany, Legenda o św Jadwidze, wyd. ok. 1353 (8 polskich herbów)
 54. autor nieznany, Księga Bractwa św Krzysztofa z Arlbergu, redakcja polskich partii: 1397 i 1414-1418 (12 polskich herbów)
 55. Szymon Okolski Orbis Polonus – Kraków, 1641-1643. V. 1-3.
 56. Juliusz Karol Ostrowski Księga herbowa rodów polskich, Warszawa 1897.
 57. Juliusz Karol Ostrowski Tablice odmian herbowych – nakł. Juliusz hr. Ostrowski – Warszawa 1909
 58. Bartosz Paprocki Gniazdo cnoty – Kraków, 1578. (okładka)
 59. Bartosz Paprocki Herby rycerstwa polskiego – Kraków, 1584, przedruk 1858
 60. Nikołaj Pawliszczew, Herbarz rodzin szlacheckich Królestwa Polskiego najwyżej zatwierdzony, t. 1-2. - Warszawa 1853
 61. Herbarz szlachty prwincyi witebskiej, red. Franciszek Piekosiński, "Herold Polski", drukarni Czasu, Kraków 1899, także: reprint Poznań 1998, Wydawnictwo "Heroldium"
 62. Wacław Potocki Poczet herbów szlachty Korony Polskiey i Wielkiego Xsięstwa Litewskiego – Krakow, 1696.
 63. Przemysław Pragert, Herbarz szlachty kaszubskiej, Gdańsk 2005
 64. Adam. A. Pszczółkowski, Szlachta Mazowiecka, Internet
 65. Władysław Pulnarowicz Rycerstwo Polskie Podkarpacia – Przemyśl 1937
 66. Kazimierz Pułaski, Kronika polskich rodów szlacheckich Podola Wołynia i Ukrainy, Księgarnia Feliksa Westa, Brody 1911
 67. Mikołaj Rej "Zwierzyniec", wyd. 1561, (64 herbów polskich - drzeworyty)
 68. Johann Ambrosius Siebmacher - Herbarz Siebmachera wydawany od XVIIw, rody polskie Pomorza, Śląska i Galicji
 69. Herbarz szlachty śląskiej, wyd Videograf II Katowice 2002
 70. Antoni Swach Herby Polskie - Poznań, 1705
 71. Józef Szymański Herbarz rycerstwa polskiego z XVI wieku Warszawa 2001
 72. Józef Szymański Herbarz średniowiecznego rycerstwa polskiego – Warszawa PWN 1993
 73. Seweryn hrabia Uruski Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. 1-15 – Warszawa 1904-1938.
 74. Wojciech Wielądko, Heraldyka, czyli opisanie herbów w jakim który jest kształcie oraz familie rodowitej szlachty polskiej i W. Ks. Litewskiego z ich herbami, t. 1-5 - Warszawa 1792-1798.
 75. Wilczyński J.K., Herbarz starodawnej szlachty podług Heraldyków polskich z dopełnieniem do czasów obecnych, Paryż, ok. 1860
 76. Andrzej Brzezina Winiarski Herby Szlachty Rzeczypospolitej, Wydawnictwo De Facto, Warszawa 2006;
 77. Wiktor Wittyg, Stanisław Dziadulewicz Nieznana szlachta polska i jej herby – Kraków 1908
 78. Leszek Zalewski, Szlachta ziemi liwskiej, Warszawa 2005
 79. Alfred Znamierowski, Herbarz rodowy, Świat Książki, Warszawa 2004.
 80. Teodor Żychliński, Kronika żałobna rodzin wielkopolskich ..., Poznań 1877
 81. Teodor Żychliński, Złota księga szlachty polskiej, Poznań, 1879-1908

Źródła pozaherbarzowe do heraldyki średniowiecznej

Oprócz herbarzy, armoriałów i fryzów należy zauważyć istnienie licznych zabytków innego typu zawierających herby. Wiele z nich nie doczekało się jakichkolwiek opracowań pod względem heraldycznym. Są to:
 1. Pieczęcie
 2. Chrzcielnice
 3. Nagrobki i epitafia
 4. Zworniki sklepień
 5. Dzwony
 6. Witraże
 7. Meble
 8. Ekslibrisy i Superekslibrisy
 9. Ornaty, hafty
 10. Naczynia, w tym naczynia liturgiczne
 11. Monety, płacidła i inne znaki własności
 12. inne
Slowa kluczowe
herbarze
Link do tego rekordu
Link wewnętrzny GP (BBCode)