Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Małęczyński v.Maleczyński h.Korwin

20.06.2010 12:09
MAŁĘCZYŃSKI v. MALECZYŃSKI h. KORWIN. Jan z Małęczyna, w pow. radomskim, komornik ziemski przemyślski, Stanisław i Bartłomiej, synowie Jakóba, 1644 r. wnieśli protest przeciwko bratu swemu stryjecznemu Jakóbowi. Magdalena, żona Jana Klonowskiego 1700 roku. Ignacy został podporucznikiem wojsk koronnych 1790 roku (Zap. Tryb. Lubel., Kancl.).
Stanisław, Jakób i Franciszek Małaczyńscy pozwali w grodzie prze-myślskim 1696 r. Nowoszyckich o krzywdy. Franciszek Małaczewski, towarzysz pancerny, wraz z żoną Dorotą z Rokszyc pozwał w tymże grodzie 1705 r. Fedorowicza, podstarościego z Głębokiej. Konstancyą z Małęczyńskich Feliksowa Nehrebecka, cześnikowa podolska, córka dziedzica części Kawska, wzięła 1757 r. zastawem już jako wdowa od Jabłonowskich Braniówkę i wyszła 2v. za Józefa Bahrynowskiego; w roku 1766 pokwitowała Jabłonowską z spadku po rodzonej swej ciotce Dobrosielskiej, cześnikowej bydgoskiej.
Jan, towarzysz pancerny chorągwi starosty opoczyńskiego, pozwał 1735 r. brata swego Antoniego o zbrojny napad na część jego w Kawsku
i tegoż roku odstąpił w grodzie żydaczowskim część tę młodszemu swemu bratu Aleksandrowi. Syn Jana, Franciszek zostawił z Katarzyny z Drelingów synów, Felicyana i Ignacego, którzy w L777 r. odstąpili spadek po matce w Michalewicach za pozwoleniem ojca Karnickiemu. Po Aleksandrze, który 1750 r. wraz z żoną Zofią z Żurowskich, cześnikówną sanocką, pokwitował Ostrorogową z sumy w grodzie żydaczowskim, zostali: Wojciech, Andrzej i Bogusław, wszyscy bezpotomni.
Brygida, zamężna Machowska, i Tekla, zamężna Bilińska, Małęczyńskie sprzedały 1802 roku odziedziczoną po Wiktoryi z Ruszczyców Filkiewi-czowej część Podhajczyk Dzierzkowskiemu (Zbiory Dr. M. Dunina-Wąsowicza we Lwowie).
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/
Herbarz Seweryna Uruskiego