Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Lech Piotr; dr wet., mjr WP (1880-1932)

8.10.2011 13:07

Odpowiedzi (3)

8.10.2011 13:07
PIOTR LECH dr. wet. mjr WP (1880 Morawica k. Krakowa – 1932 Poznań)

Dr Piotr Lech (dr wet. Poznań), ur. 1. I. 1880 r., syn Marcina i Agnieszki z domu Nowak. Był kawalerem, formalnie nigdy się nie ożenił, ale miał córkę Janinę. W książce adresowej Poznania PIOTR LECH, mieszkał przy ul. Garbarskiej 7/9 (w obrębie terenu Rzeźni). Był weterynarzem miejskim Poznania, wicedyrektorem Rzeźni Miejskiej za dyrekcji dra Klebeckiego. Zmarł 10 kwietnia 1932 roku w wieku lat 52 na wylew, pochowany pod Cytadelą 14 kwietnia 1932.) Według relacji Mamy, miiał piękny pogrzeb z udziałem wojewody Raczyńskiego . pochowany był pod Cytadelą 13 kwietnia 1932 r.

PRZYPADEK: przeszukujac internetowe zasoby archiwum państwowego trafiam na pozycje teczka personalna PIOTR LECH. Okazuje się, ze jest to teczka dokumentów Dziadka Piotra z okresu pozńanskiego. Konataktuję się e-mailowo z Poznaniem, bardzo szybko odnajdują teczkę z 14 dokumentami (w tym bardzo osobistymi, intymnymi, zdrowotnymi). Po wniesieniu opłaty manipulacyjnej, już nastepnego dnia rano mam u siebie w poczcie skany zawartości całej teczki personalnej Dziadka. Rewelacyjne materiały, ale także wstrząsające ze szczegółowym opisem „gasnącego życia” w następstwie zaawansowanej cukrzycy. Niestety w dokumentach nie ma fotografii Dziadka. Mama także straciła w czasie wojny wszystkie fotografie z okresu poznańskiego życia Dziadka.

Andrzej Karwacki - Kraków

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Curriculum Vitae (osobiste)

Podpisany urodził się dnia 1 stycznia 1880 roku w Morawicy, powiecie krakowskim. Po ukończeniu szkół ludowych i 8. klasowego gimnazjum św. Anny w Krakowie i po złożeniu egzaminu dojrzałości w roku 1902, zapisał się jako student zwyczajny na Akademię weterynaryjna we Lwowie, gdzie dnia 27 lutego 1907 roku, po czteroletnich studiach otrzymał dyplom lekarza wet., bezpośrednio potem zamianowany został asystentem przy Katedrze (....) Kończyn, na którym stanowisku pozostawał do dnia 31 maja 1910. Dnia 15 marca 1910, po przedłożeniu rozprawy naukowej i zdaniu odpowiednich egzaminów otrzymał dyplom doktora nauk weterynaryjnych. Od 1 czerwca 1910 r. do 1 października 1911 r. pełnił obowiązki miejskiego lekarza weterynarii w Zakopanem, następnie po złożeniu egzaminu fizykanckiego, wstąpił do służby państwowej i dekretem z dnia 30/8 1911 r. został zamianowany asystentem wet. i przydzielony do służby w starostwie nowotarskim. Po czterech miesiącach, przeniesiony został do Tarnopola, gdzie objął obowiązki powiatowego lekarza weterynarii i wykładowcy w szkole przemysłu maszynowego.

W roku 1914 w sierpniu powołany został do służby wojskowej w armii zaborczej austriackiej, która pełnił na różnych frontach do 1 czerwca 1918 r. Uwolniony na podstawie reklamacji w
Namiestnictwie (.......) skierowany do starostwa nowotarskiego, gdzie przebywał aż do 31 kwietnia 1919 r. W tym miesiącu i roku powołany został do służby w armii polskiej, gdzie pełnił obowiązki służbowe, już jako wykładowca w szkołach oficerskich, już to jako zastępca szefa weterynarii w sztabie armiji.

Po zakończeniu wojny bolszewickiej, został na mocy reklamacji, delegatury Namiestnikostwa bezterminowo urlopowany pismem... i przeniesiony do rezerwy w randze majora. Następnie objął obowiązki służbowe przy starostwie spisko-orawskim, gdzie pozostawał do czasu zwolnienia przy województwie krakowskim, tj. do do 31 grudnia 1923 i przeniesienia do Bydgoszczy.

Od dnia 4 stycznia 1924 pełnił obowiązki asystenta w Wydziale Higieny Zwierzat, Państwowego Naukowego Instytutu Rolniczego. (W latach 1925 – 1932 miejski lekarz weterynarii w Poznaniu, zastępca dyrektora Rzeźni).

Bydgoszcz dnia 4/II. 1925
Dr Piotr Lech
Państw. lek. wet.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Wykształcenie ; szkoły normalne czteroklasowe, gimnazjum 8 klasowe, i mature gimnazjalna skończył w gimnazjum św. Anny w Krakowie (1902) , Akademię weterynaryjna (4 lata) skończył we Lwowie w 1907 roku.

Wyuczone rzemiosło i inny zawód obywatelski: dyplom lekarza weterynarii otrzymał we Lwowie w lutym 1907 roku,
Dyplom doktora nauk weterynaryjnych otrzymał we Lwowie w marcu 1910 roku;
Egzamin państwowy administracyjny (fizykal.....) zdał w 1911 roku

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DYPLOM DOKTORSKI

S u m m i s A u s p i ci t i s

Augustisimi Imperatoris ac regis francusci Josephi
Nos
Rektor Magnificus et Profesores
Cases. Reg, Academiae Veterinariae Leopilitannae in medicum Veterinarum Dominum

P E T R U M L E C H

Oriundum Morawica in Galicua Postquam et dissertatione Quae Inscribitur „ Przyczynki do anatomji serca zwierząt domowych „
Et Examinibus Legitimis Laudabilem Doctrinam Probavit

DOCTORIS MEDICINAE VETERINARIE

Nomen et Honores Jura et Privilegia Contulimus in eiusque Rei Fidea Hasce Litteras Academiae Sigillo Saciendas Curavimus.

Leopoli die XV Mensis Martii
Anni M. C. M. X
Prof.Dr Josephus Szpilmann
Rektor Magnificus

Prof. Mr Stanislaus Królikowski
Promotor

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Stosunki wojskowe:...
Major rezerwy w armji Polskiej,
Służba w armii polskiej, powołany 15 marca 1919 do 5 maja 1931
Służba w armiji austriackiej, od 1 sierpnia 1914 do listopada 1918, jako wojskowy lekarz weterynarii (....pomocnika na ważnych ..... rosyjski)) sztab 30 dywizji piechoty.Wojskowy wykładowca na kursach oficerskich w Warszawie, przydział Ministerstwa Wojny, następnie zastępca szefa weterynarii w 6 Armii we Lwowie. Front Południowy – związek operacyjny Wojska Polskiego utworzony w trakcie wojny polsko-bolszewickiej dyrektywą Wodza Naczelnego marsz. Józefa Piłsudskiego z 6 sierpnia 1920 r. Dowódcy
o gen. Wacław Iwaszkiewicz-Rudoszański (do 20 sierpnia)
o gen. Robert Franciszek Lamezan de Salins (od 20 sierpnia)
· Szef sztabu
o płk SG Jan Thullie (od 23 sierpnia)
· 6 Armia (od 10 sierpnia)
o Wojska frontu liczyły ok. 30.000 żołnierzy.
W związku z przygotowaniami do bitwy warszawskiej zreorganizowano armię polską i podzielono na 3 fronty: Północny (5., 1. i 2. armia), Środkowy (4. i 3. armia) i Południowy (6. armia i jednostki ukraińskie). Ostatni miał za zadanie wiązać siły Frontu Południowo-Zachodniego, aby nie wspomogły Front Zachodni usiłujący zdobyć Warszawę.
W trakcie szturmu wojsk Tuchaczewskiego na połnocy 1 Armia Konna - Konarmia (dowódca - Siemion Budionny) od 12 sierpnia usiłowała zdobyć Lwów. Doszło do ciężkich i zażartych walk (jak np. bitwa pod Zadwórzem - polskie Termopile), zakończonych 20 sierpnia przerwaniem przez kawalerię radziecką ataków w celu wsparcia Frontu Zachodniego. Był to spóźniony manewr, gdyż większość tamtejszych wojsk była rozbita i wycofywała się. W ten sposób Front Południowy pośrednio przyczynił się do cudu nad Wisłą, gdyż nie pozwolił Konarmii na uderzenie na słabą flankę polskich sił zmierzających znad Wieprza.
26 sierpnia Budionny ruszył ponownie, przełamując pod Bełzem pozycje grupy gen. Hallera (13 DP i 2 DJ) i oblegając Zamość. Wpadł tam zasadzkę 3 Armii i grupy gen. Haller. W wyniku bitwy pod Komarowem resztki Konarmii musiały ustąpić na Hrubieszów, a 6 września, po ciężkich walkach odwrotowych przełamały front i wyszły z okrążenia. W tym czasie, 4 września dowództwo Frontu Południowego przemianowano na dowództwo 6 Armii, a jej dowództwo na dowództwo jednej z grup operacyjnych

Służbą cywilna u innych władz (państwowych, komunalnych i innych publicznych zresztą:
1 luty 1907 – 21 maja 1910 Akademia weterynaryjna – asystent,
1 czerwiec 1910 – 1 październik 1911, magistrat Zakopane, miejski lekarz weterynarii,
1 październik 1911 – 1 luty 1918 Państwowa służba weter. Powiatowy lekarz weterynarii, starostwo Nowy Targ,
1 listopad 1918 – 30 grudzień 1923 Służba Powiatowa w Polsce, powiatowy lekarz weterynarii, starostwo spisko-orawskie,
1 styczeń 1924 – 15 marzec 1925 Instytut Państwy Naukowo Rolniczy, asystent, Bydgoszcz

Kariera służbowa w magistracie Miasta Poznania:
16.3.1925 lekarz weterynarii – Rzeźnia Miejska grupa II D
1.12.1925 jw. Grupa I uchwała Magistratu 19.X. 1925
10.4. 1932 zmarł

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Do Prezydium Magistratu Miasta Poznania

Powołując się na treść telegramu Dyrekcji Rzeźni Miejskiej w Poznaniu z dnia 24 stycznia 1925 roku, upraszam Świetne Prezydjum Magistratu o łaskawe nadanie mi stanowiska miejskiego lekarza weterynarii przy tamtejszej Rzeźni. Odnośnie do charakteru funkcji, oraz posiadanych kwalifikacji i kilkunastoletnie służby państwowej proszę o przyznanie odpowiadającego powyższym kwalifikacjom stopnia służbowego.
Dr . Piotr Lech
Lek. wet.
Bydgoszcz, dnia 4 lutego 1925 r.
1 załączniki
Panu Dyrektorowi Klabeckiemu, z prośbą o bliższe wyjaśnienie wniosku

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Do Magistratu
W/m
Pan Dr Lech jest polecony przez profesora uniwersytetu poznańskiego dra Rungego. Przez 1 ½ roku pełnił Pan dr Piotr Lech obowiązki miejskiego lekarza weterynaryjnego, a przy tym dobrze obeznany jest z wydziałem bakteriologicznym, który u nas dla braku sił fachowych, nie był należycie uwzględniony. Z tego powodu zalecałoby się go przyjąć. Jako minimum pensji miesięcznej p. dr Lecha 400 zł. Ponieważ 15 bm. musiałby się z Instytutu Higieny wypowiedzieć, proszę łaskawie o przyspieszenie sprawy, jeżeli Magistrat zamierza go zaangażować.

Klabecki

Decyzja: Przyjąć na okres próby do klasy II D

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Poznań , dnia 17 lutego 1925
Pan Dr Piotr Lech
Bydgoszcz
Państwowy Naukowy Instytut Rolniczy
Na wniosek z dnia 4 lutego 1925
Zamierzamy przyjąć Pana z dniem 1 marca 1925
Do administracji naszej jako lekarza weterynarii na jednoroczny okres próbny za obopólnym miesięcznym wynagrodzeniem i całemi poborami grupy II szczebel D, które wynosza za miesiąc luty 1925 według mnożnej 48 dla sa,otnego i 15 % dodatkiem komunalnym ( a nie 50 % jak w omawianym & 8 regulaminu o poborach) 410.55 zł.
Zastrzegamy sobie zmianę wysokości obecnych poborów na wypadek zmiany regulaminu poborów.

Prosimy o odwrotna odpowiedz, czy godzi się Pan na powyższe warunki i kiedy posadę objąć może. Pożądnym jest też oświadczenie Pana, iż nie jest sądownie karany. Nieprawdziwe oświadczenie być może powodem natychmiastowego zwolnienia.

Magistrat I

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Do
Prezydjum Magistratu miasta
Poznania
Na pismo z dnia 17 lutego b.r. L.dz. I 4/25 P. donoszę, że posadę miejskiego lekarza weterynarji w tamtejszej administracji przyjmuję. Posadę tę z powodu przeszkód urzędowych i prywatnych mogę objąć z dniem 16 marca b.r. Równocześnie oświadczam, że nie byłem nigdy sądownie karany. Ze względu na stanowisko, jakie mam zająć pośród tamtejszych kolegów o analogicznych kwalifikacjach zawodowych, ośmielam się prosić o zrównanie mię z nimi również i pod względem uposażenia to znaczy o doliczenie do pensji, o ile możności pobieranego przez nich dodatku komunalnego. Proszę nadto o stosowną klauzulę w dekrecie nominacyjnym na jakich warunkach po upływie rocznego okresu próbnego opierać się będzie ewentualny dalszy mój stosunek służbowy

Dr Piotr Lech
Państw.lekarz weterynarii

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Poznań, dnia 28. lutego 1925
Do Pana Wojewody
w Poznaniu
Dotyczy
Powołania i zwalniania
Personelu badaczy mięsa
Dekret z dnia 14.X.1924
l.dz.I.14/22

Niniejszym zawiadamiamy, ze lekarz weterynarz p. franciszek Lohner zxatrudniony w Rzeźni miejskiej od 1 grudnia 1923, wypowiedział posadę na 28 lutego 1925.
W miejsce jego zamierzamy przyjąć z dniem 16. marca 1925. p. Dr Piotra Lecha, asystenta Wydziału hygieny zwierzat Panstwowego Naukowego Instytutu Rolniczego w Bydgoszczy.

Załaczajac wniosek jego wraz z zyciorysem prosimy Pana Wojewodę o wyrażenie zgody na przyjęćie p. Dr Lecha do służby w administracji miejskiej.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pan Dr Piotr Lech
Państwowy Naukowy Instytut Rolniczy
Bydgoszcz

W odpowiedzi na pismo z dnia 26 lutego 1925. donosimy, że 50 % dodatku komunalnego wobec wejścia w życie rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej z 30. grudnia 1924 o zrównaniu uposażenia pracowników komunalnych z uposażeniem pracowników państwowych Panu przyznać nie możemy. Pomimo 15 # dodatku komunalnego nie będą pobory Pana niższe anizeli pobory innych urzędników z 50 % dodatkiem komunalnym, ponieważ płacić bedzięmy Panu pensję zamiast według szczebla a względem szczebla b (który się płaci jako dodatek za studja) według szczebla d. W ten sposób wyrównajas się początkowe pobory Pana z poborami urzędników przyjętych przed 1. stycznia 1925. Po upływie jednorocznego okresu próbnego może nastąpic stabilizacja, względnie przyjęcie na kontrakt słuźbowy.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

NEKROLOGII

Poznań, 11. kwietnia 1932
Do Kurjera Poznańskiego
Św. Marcin 70
Prosimy o umieszczenie poniższego ogłoszenia trzymałowo.

Dnia 10 kwietnia 1932 zmarł lekarz weterynarji Rzeźni ś.p.
Dr Piotr Lech .Przezywszy lat 52 .W zmarłym straciliśmy gorliwego, sumiennego i wzorowego pracownika.Cześć Jego pamięci ! Pogrzeb odbędzie się w środę, dnia 13. kwietnia 1932 o godz. 17 z kostnicy Szpitala Miejskiego na cmentarz parafii św, Wojciecha.

MAGISTRAT STOŁ. MIASTA POZNANIA

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Okólnik nr 38
Dnia 10 kwietnia 1932 zmarł lekarz weterynarji Rzeźni miejskiej śp. Dr. Piotr Lech.
Pogrzeb odbędzie się w srodę, dnia 13. kwietnia 1932 o godzl 17 z kostnicy Szpitala Miejskiego na cmentarz parafiji św.Wojciecha. Urzędnicy i funkcjonariusze Rzeźni miejskiej wezmą gremialny udział w pogrzebie.Jako przedstawiciel Magistratu zechce wziasc udział p. radca dr. Kryzan.

Zamówić wieniec i wstęgi z napisem: MAGISTRAT STOŁ. MIASTA POZNANIA (na koszt Rzeźni Miejskiej)
- Zanotować na listach
- Skreślić z list płac
- Do akt
Magistrat I
Rataj

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NEKROLOG w Gazecie Poznańskiej:

Dnia 10 kwietnia br. (1932) zasnął w Bogu ś.p. Dr. PIOTR LECH, major rezerwy 6 szwadr. I członek naszego Koła. W Zmarłym straciliśmy Kolegę pełnego zalet serca i umysłu, wiernie oddanego naszej sprawie. Cześć Jego Pamięci ! Członków związku uprasza się o gremialny udział w pogrzebie, który odbędzie się w środę dnia 13 kwietnia. br. o godz. 17 z kostnicy Szpitala Miejskiego na cmentarz parafii św. Wojciecha. ZWIĄZEK OFICERÓW REZERWY W.P. Koło w Poznaniu.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Curriculum Vitae (osobiste)

Podpisany urodził się dnia 1 stycznia 1880 roku w Morawicy, powiecie krakowskim. Po ukończeniu szkół ludowych i 8. klasowego gimnazjum św. Anny w Krakowie i po złożeniu egzaminu dojrzałości w roku 1902, zapisał się jako student zwyczajny na Akademię weterynaryjna we Lwowie, gdzie dnia 27 lutego 1907 roku, po czteroletnich studiach otrzymał dyplom lekarza wet., bezpośrednio potem zamianowany został asystentem przy Katedrze (....) Kończyn, na którym stanowisku pozostawał do dnia 31 maja 1910. Dnia 15 marca 1910, po przedłożeniu rozprawy naukowej i zdaniu odpowiednich egzaminów otrzymał dyplom doktora nauk weterynaryjnych. Od 1 czerwca 1910 r. do 1 października 1911 r. pełnił obowiązki miejskiego lekarza weterynarii w Zakopanem, następnie po złożeniu egzaminu fizykanckiego, wstąpił do służby państwowej i dekretem z dnia 30/8 1911 r. został zamianowany asystentem wet. i przydzielony do służby w starostwie nowotarskim. Po czterech miesiącach, przeniesiony został do Tarnopola, gdzie objął obowiązki powiatowego lekarza weterynarii i wykładowcy w szkole przemysłu maszynowego.

W roku 1914 w sierpniu powołany został do służby wojskowej w armii zaborczej austriackiej, która pełnił na różnych frontach do 1 czerwca 1918 r. Uwolniony na podstawie reklamacji w
Namiestnictwie (.......) skierowany do starostwa nowotarskiego, gdzie przebywał aż do 31 kwietnia 1919 r. W tym miesiącu i roku powołany został do służby w armii polskiej, gdzie pełnił obowiązki służbowe, już jako wykładowca w szkołach oficerskich, już to jako zastępca szefa weterynarii w sztabie armiji.

Po zakończeniu wojny bolszewickiej, został na mocy reklamacji, delegatury Namiestnikostwa bezterminowo urlopowany pismem... i przeniesiony do rezerwy w randze majora. Następnie objął obowiązki służbowe przy starostwie spisko-orawskim, gdzie pozostawał do czasu zwolnienia przy województwie krakowskim, tj. do do 31 grudnia 1923 i przeniesienia do Bydgoszczy.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

NOWE DANE O RODZINIE DZIADKA PIOTRA LECHA (rodzeństwie, rodzicach i dziadkach):

Pradziadek MARCIN LECH (syn Michała Lecha i Anny Salawy) był ORGANISTA w parafii MORAWICA pow. Krakowski ; mieszkali w domu nr 23

MORAWICA 23

Prapradziadek MICHAŁ LECH (1810) i ANNA z d. Solawa z ......?

Pradziadek * MARCIN LECH (1840) organarii i 1) Teresa Szafrańska, 2) AGNIESZKA z d. NOWAK c. Feliksa ?
organarius (łac.) organista

brat przyrodni dziadka ** STANISŁAW LECH (ur 1868)
Stanislaw Lech z zawodu organista z Morawicy ur 11 kwietnia 1868
W 1890 roku ma 22 lata; Jest zameldowany w Krakowie/ dom 314 dzielnica I, ul. Pijarska 2/4 w szkole Przygotowawczej I roku; Konstantego Turkowskiego z Warszawy; ur 16 kwiecień 1877. Kamienica ma parter i 2 pietra, 27 pokoi, 2 gabinety, 1 kuchnia; mieszkania szkoły to lokale 2, 6, 7, 8, 10, 11-15, 17,18, 20-30. Uczniów 16, obsługi 6.

siostra przyrodnia dziadka ** MARIANNA (ur 1864) LECH-Wójcikowa c. MARCINA LECHA i TERESY SZFRAŃSKIEJ, żona Wojciecha Wójcika (syna Pawła Wójcika i Elzbiety Wodnickiej) w domu MORAWICA 103 urodziła 24/27 I 1895/poz.6
***PIOTRA WÓJCIKA, chrzestni Karol Wójciksexinarius de Czernichów i Zofia Wójcikowa de Morawica.

Marianna Lech Wójcikowa zmarła 16/18 styczeń 1896, miała 31 lat i 10 mies.
Drugą żoną Wojciecha Wójcika została Antonina Kodula, miał z nią Józefa zyl tylko 24 dni 1-25 sierpień 1898.

siostra dziadka ** BRONISŁAWA (ur 1878) LECHOWNA-Łuckoś lat 20 (ur. 1878) córka MARCINA LECHA organarii i AGNIESZKI NOWAK zawarli ślub 23 maja 1898/poz. 4. ** FRANCISZEK ŁUCKOŚ, lat 23 (ur 1875) ze Szczakowej, syn Antoniego Łuckoś i Marianny Drobniak, coloebes expeditori ; swiadkowie Władysław Czadel i Wojciech Wójcik rolnicy z Morawicy.
*** ALEKSANDER ANTONI ŁUCKOŚ, ur 13/25 marzec 1899, a zmarł 5 luty
1900;syn Franciszka Łuckoś z Antoniego i Marianny Drobniak oraz
BRONISŁAWY LECHOWNY z Marcina Lecha organisty i Agaty Nowak;
chrzestni Leo Rutkowski i Agnieszka Szczurkowa.

Dziadek ** PIOTR LECH (dr wet) 1 styczeń 1880 syn Marcina i Agnieszki Nowak; dziadek

Siostra dziadka ** MARIANNA LECH ur 21/XI 1891.chrzest XII 1891/poz.37 w domu Morawica 23; córka Marcina Lecha organirariusa (SYNA MICHAŁA LECHA I ANNY SOLAWA) oraz Agnieszki Nowak (córki Feliksa/Felicis Nowaka i Gertrudy Wójcik; chrzestni Michał Borek agr de Morawica i Ewa Rutkowska uxor agr Raciborowice.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Witam! 25 lipca odwiedzam Morawicę k. Krakowa. Zgodnie z zapisami metryk parafialnych szukam domow nr 23 w których mieszkali Lechowie i 75 w którym gniezdzili się Nowakowie. Plan zaudowy morawicy jest chaotyczny, wyrażnie historyczny, numery posesji skaczą z 20 na 199,z 13 na 145....

POSESJA 23 mieści się "NA DUNAJU" przy samym mostku na Potoku, duża posiadłość, kiedys tzw. DOMU KATOLICKIEGO, służyła rożnym celom społecznym, była jakby domem społecznym ze sporymi salami na 2 piętrach. Napotkani twierdza jednak, że organistówka zawsze był dom nr 13 (obecnie zamieszkiwany przez Księdza), przy drodze do Zamku i Kościoła.

Z domu na przeciw 23 wychodzi Starsza Pani, zainteresowana naszą obecnością, okazuje się - że jest żoną wnuka Marianny-Lech Wójcikowej (żony Wojciecha Wójcika) zmarłej w 1896 roku (po niej Wojciech ożenił się z Antonina Kodulą. Starsza Pani pamięta, że Lechówien było 3, Marianna Wójcikowa, jej siostra (może Bronisława Lech Łuckoś) wyjechała do Brazyli, tam miała 5 dzieci, sama zginęła w katastrofie morskiej, kilka mil od brzegu Brazylii gdy wracała z wizyty w Europie. Trzecia (być może Marianna ur w 1891 roku) osiadła w majątku (miała mieć tam dwór) na Kujawach, pod Toruniem gdzie mieszka jej rodzina.

Nieco dalej za apteką, w dawnym centrum Morawicy, zabudowa dawnej posesji Nowaków, pomiedzy domami 20 i 75. Zwykle juz nowe domy, ale jest tez cudnie zachowany domek z bali....

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rozmowa z żoną wnuka Marianny Lechówny

MARCIN LECH ORGANISTA miał 3 córki
- jedna za Wójcikiem to właśnie matka (Wójcikowa - 1870 ?) tesciowej (Wójcikówna - 1900 ?) naszej rozmówczyni (1935 ? -75 lat),
- jedna wyjechała do Brazyli – tam miała 5 dzieci, zgineła w katastrofie morskiej kilka mil od portu,
- trzecia córka miała dwór na Kujawach koło Bydgoszczy.

Zdjęcia rodzinne mają być u p. Marka Kaczora.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Biogram genealogiczny Dziadka
Dr wet. PIOTRA LECHA
Ur 1880 w Morawicy – zm. 1932 w Poznaniu

21 lipiec 2010

Rodziny Nowaków i Lechów w Morawicy/pow. krakowski ;

MORAWICA nr 75

I LINIA NOWAKÓW

*JAKUB NOWAK (1840 ?) i MARIANNA z d. Wójcik

**JAN NOWAK i AGATA z d. BASTER
- ***syn FRANCISZEK NOWAK;; ur 3/3/IV/.1892/poz.15, syn Jana Nowaka (s. Jakuba i Marianny Wójcik) oraz Agaty Baster (. c. Pawła Bastera i Marianny Odrzywolskiej) lat 3 zmarł 25/27 VI 1892/poz. 18
- *** syn PIOTR ur. 23/28 VII 1894/25 syn Jana Nowaka (syna Jakuba Nowaka i Marianny Wójcikowny) oraz Agaty Basterowny (c. Pawła Bastera i Marianny Odrzywolskiej)
- 3 II 1893 JAN NOWAK chrzestnym Wiktorii Juszczak
- *** ADAM NOWAK ur 12 maj 1900/poz.16 zmarł 12 maj 1900; syn Jana Nowaka z Jakuba i marianny Wójcik oraz Agaty Baster z Pawła Bastera i marianny Odrzywolskiej,

Najstarsza część cmentarza, pierwsze groby po prawej przy wejściu od schodów kościoła’
GRÓB:
JAN NOWAK 1913 – 2008
ALICJA NOWAK 1913 - 2008

**KATARZYNA NOWAKOWNA, c. Jakuba Nowaka i Marianny z d. Wójcik
- ***syn STANISŁAW NOWAK; ur 28 I/1.II/1897/poz. 6; lat 2 zmarł w 1898

** APOLONIA NOWAK-Duszykowa c. Jakuba i Marianny Wójcik; zona Tomasza Duszyka (s. Walentego i Marianny Kurpan);
*** córka MAŁGORZATA DUSZYK ur 6/9 lipiec 1890
*** syn FRANCISZEK DUSZYK ur. 18/22 X 1893/poz. 37 w domu Morawica 75
*** córka ANIELA DUSZYK ur 30IX/3.X 1897

** JÓZEF NOWAK lat 32 (ur 1861) syn JAKUBA i MARIANNY z d. Wójcik
+ MARIANNA HYCEK lat 19, c. Grzegorza Hycek i Marianny Kaczor; ślub 27 sierpień 1893
*** córka BRONISŁAWA NOWAK, ur 5/8IX 1894/poz.36; córka Józefa Nowaka
(syna Jakuba Nowaka i Marianny Wójcik) oraz Marianny Hyckowny (c. Grzegorza
Hycki i Marianny Kaczor)
*** córka JADWIGA NOWAK ur 21/23 lipiec 1899/poz.30 c, Józefa Nowaka z Jakuba
i Marianny Wójcik oraz Marianny Hyckówny z Grzegorza Hycki i Mariann
Kaczorek.
*** JAN NOWAK ur 16/23 marzec 1905/12 syn Józefa Nowaka i Marianny Hrycko

** MARIANNA NOWAK-Idzikowa córka Jakuba Nowaka i Marianny Wójcik, żina
** STANISŁAWA IDZIKA z Jakuba i Urszuli Zołnierczyk:
*** syn FranciszekIdzik ur 23 III 1901/poz.14 w domu Morawica 75
*** JÓZEF IDZIK ur 1/6 styczeń 1905/1

MORAWICA nr 47
** ANTONI NOWAK lat 27 (ur 1864) syn JAKUBA NOWAKA i MARIANNYz d. WÓJCIK zmarł 10/12 X 1891/poz.22

MORAWICA nr 47
** ANTONI NOWAK lat 27 (ur 1864) syn JAKUBA NOWAKA i MARIANNYz d. WÓJCIK zmarł 10/12 X 1891/poz.22

MORAWICA nr 66

** BARTŁOMIEJ NOWAK syn Jakuba i LUDWIKA z d. Lorek
***Syn - zgon NN Nowaka 11/13 VI 1890
***Syn JAN NOWAK; ur. 13/15 V 1892/19 syn Bartłomieja Nowaka, syna Jakuba i Marianny Wójcik) oraz Ludwiki Łozek (c. Bartłomieja i Wiktorii Kurpan)
Córka – zgon Wiktorii lat 9, 13/15 1896/poz...
*** córka JÓZEFA NOWAK ur 13/17 marzec 1902, c. Bartłomieja Nowaka z Jakuba i marianny Wójcik oraz Ludwiki Lorek z Bartłomieja Lorka i Wiktorii Korpan.

MORAWICA nr 141

II LINIA NOWAKÓW

* STANISŁAW NOWAK (1840) i KLARA z d. Czech

** ANASTAZJA NOWAK-Kuczera c. Stanisława i Klary Czech, zona Franciszka Kuczery z Józefa i Ewy Koneczny, urodziła
*** syna IGNACY KUCZERA ur 29 VII/2 VIII 1903

** MACIEJ NOWAK lat 28 (ur. 1871) i Marianna Bandura (Morawica 8) c. Grzegorza Bandury i Łucji Kofin; ślub 19 lipiec 1899/poz.8
*** BRONISŁAWA NOWAK ur 30V/2VI 1901 w Moarwaica 141 c. Macieja ze Stanisława i Klary Czech oraz Marianny Bańduły z Grzegorza i Łucji Kofin (Kofin był grabarzem)
*** PIOTR NOWAK ur 21/27 III 1904/poz. 9 syn Macieja Nowaka ze Stanisława i Klary Czech oraz Marianny bańduły z Grzegorza i Łucji Kofin

Główna aleja cmentarza, poniżej kaplicy Radziwiłłów balickich, po lewej

GRÓB STANISAŁW NOWAK 1917 – 2006
ZOFIA NOWAK 1925 - 1999

III LINIA NOWAKÓW

* FELIKS NOWAK I GERTRUDA Wójcik
**Córka AGNIESZKA NOWAK 2ga zona MARCINA LECHA organisty

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RODZINA MARCINA LECHA organisty

Pradziadek MARCIN LECH (syn Michała Lecha i Anny Salawy) był ORGANISTA w parafii MORAWICA pow. Krakowski ; mieszkali w domu nr 23

MORAWICA 23

Prapradziadek MICHAŁ LECH (1810) i ANNA z d. Solawa z ......?

Pradziadek * MARCIN LECH (1840) organarii i 1) Teresa Szafrańska, 2) AGNIESZKA z d. NOWAK c. Feliksa ?
organarius (łac.) organista

brat przyrodni: STANISŁAW LECH Lech organista z Morawicy ur 11 kwietnia 1868
W 1890 roku ma 22 lata;Jest zameldowany w Krakowie/ dom 314 dzielnica I, ul. Pijarska 2/4 w szkole Przygotowawczej I roku; Konstantego Turkowskiego z Warszawy; ur 16 kwiecień 1877.Kamienica ma parter i 2 pietra, 27 pokoi, 2 gabinety, 1 kuchnia; mieszkania szkoły to lokale 2, 6, 7, 8, 10, 11-15, 17,18, 20-30. Uczniów 16, obsługi 6.

siostra przyrodnia dziadka ** MARIANNA (ur 1864) LECH-Wójcikowa c. MARCINA LECHA i TERESY SZFRAŃSKIEJ, żona Wojciecha Wójcika (syna Pawła Wójcika i Elzbiety Wodnickiej) w domu MORAWICA 103 urodziła 24/27 I 1895/poz.6
***PIOTRA WÓJCIKA, chrzestni Karol Wójciksexinarius de Czernichów i Zofia Wójcikowa de Morawica.

Marianna Lech Wójcikowa zmarła 16/18 styczeń 1896, miała 31 lat i 10 mies.
Drugą żoną Wojciecha Wójcika została Antonina Kodula, miał z nią Józefa zyl tylko 24 dni 1-25 sierpień 1898.

siostra dziadka ** BRONISŁAWA (ur 1878) LECHOWNA-Łuckoś lat 20 (ur. 1878) córka MARCINA LECHA organarii i AGNIESZKI NOWAK zawarli ślub 23 maja 1898/poz. 4. ** FRANCISZEK ŁUCKOŚ, lat 23 (ur 1875) ze Szczakowej, syn Antoniego Łuckoś i Marianny Drobniak, coloebes expeditori ; swiadkowie Władysław Czadel i Wojciech Wójcik rolnicy z Morawicy.
*** ALEKSANDER ANTONI ŁUCKOŚ, ur 13/25 marzec 1899, a zmarł 5 luty
1900;syn Franciszka Łuckoś z Antoniego i Marianny Drobniak oraz
BRONISŁAWY LECHOWNY z Marcina Lecha organisty i Agaty Nowak;
chrzestni Leo Rutkowski i Agnieszka Szczurkowa.

Dziadek ** PIOTR LECH (dr wet) 1 styczeń 1880 syn Marcina i Agnieszko Nowak; dziadek

Siostra dziadka ** MARIANNA LECH ur 21/XI 1891.chrzest XII 1891/poz.37 w domu Morawica 23; córka Marcina Lecha organirariusa (SYNA MICHAŁA LECHA I ANNY SOLAWA) oraz Agnieszki Nowak (córki Feliksa/Felicis Nowaka i Gertrudy Wójcik; chrzestni Michał Borek agr de Morawica i Ewa Rutkowska uxor agr Raciborowice.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
14.06.2021 11:53
Macierzyste korzenie dziadka dra Piotra Lecha w Morawicy
w rodzinie Nowaków


NAJSTARSZE POKOLENIA
nowak


1701 ur Pryska Nowaczek Jan Zofia Morawica Balice

1732 ur Laurenty Nowak Błażej Katarzyna Morawica Cholerzyn
1734 ur Magdalena Nowak Błażej Katarzyna Morawica Cholerzyn


1730 ur Zofia Helena Nowacka Jan Anna Morawica Burów
1732 ur Teresa Jadwiga Nowacka Jan Anna Morawica Balice

1748 1818 zg 39 Marcjanna lat 70 Nowak Nowacka wdowa po Mateuszu Mateusz Kunegunda Kasprzonka Kasprzyk? Morawica Balice 71 matka Marka Nowackiego lat 28 skan https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/ ... 6c5ef6_max

1790 zg Antoni Nowak Morawica skan

1744 ur Róża Nowak Jan Elżbieta Morawica Morawica
1745 ur Łucja Nowak Jan Elżbieta Morawica Morawica
1748 ur Katarzyna Nowak Jan Elżbieta Morawica Morawica
1750 ur Tomasz Nowak Jan Elżbieta Morawica Morawica
1753 ur Gertruda Nowak Jan Elżbieta Morawica Morawica
1755 ur Mikołaj Nowak Jan Elżbieta Morawica Morawica
1758 ur Jan Nowak Jan Elżbieta Morawica Morawica
1761 ur Andrzej Nowak Jan Elżbieta Morawica Morawica
1764 ur Jakub Nowak Jan Elżbieta Morawica Morawica
1764 ur Marianna Nowak Zofia Nowaconka Morawica Cholerzyn
1765 ur Konstancja Nowak Jan Zofia Morawica Aleksandrowice

1753 ur Kunegunda Nowacka Wojciech Małgorzata Morawica Balice
1754 ur Brygida Nowacka Wojciech Małgorzata Morawica Balice
1758 ur Józef Wojciech Nowacki Wojciech Małgorzata Morawica Morawica
1760 ur Piotr Nowacki Wojciech Małgorzata Morawica Balice
1769 ur Kunegunda Nowak Wojciech Franciszka Morawica Cholerzyn


1753 ur Wojciech Nowaczek Sebastian Marianna Morawica Morawica

1749 1819 zg 126 Anna 70 Janowa Nowak (45) dd Nizioł Urban Brygida Morawica Morawica 61 skan https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/ ... fcfaee_max


1747 ur Andrzej Nowak Antoni Regina Morawica Aleksandrowice
1750 ur Petronela Nowak Antoni Regina Morawica Kleszczów
1762 ur Filip Nowak? Maciej Marianna Morawica Aleksandrowice

1753 ur Helena Nowak Stanisław Rozalia Morawica Morawica
1755 ur Urszula Nowak Stanisław Rozalia Morawica Morawica
1747 ur Magdalena Nowak Stanisław Róża Morawica Morawica
1749 ur Małgorzata Nowak Stanisław Róża Morawica Morawica
1759 ur Klara Nowak Stanisław Róża Morawica MorawicaPRAPRAPRAPRA- DZIADKOWIE NOWAKOWIE

Rodzina prapraprapradziadka Jakuba Nowaka i Franciszki / Zofii/ Magdaleny/Reginy
1756 ur Cecylia Nowak Jakub Franciszka Morawica Morawica
1756 ur Mateusz Michał Nowak Jakub Zofia Morawica Balice
1759 ur Jadwiga Nowak Jakub Franciszka Morawica Cholerzyn
1761 ur Salomea Nowak Jakub Magdalena Morawica Morawica

1763 ur Sebastian Nowaczek? Jakub Magdalena Morawica Morawica
1764 ur Filip Nowaczek Jakub Magdalena Morawica Morawica
1767 ur Dorota Nowak Jakub Magdalena Morawica Morawica
1769 ur Błażej Nowak Jakub Magdalena Morawica Morawica

1771 ur Regina Nowak Jakub Magdalena Morawica Morawica

1775 ur Katarzyna Nowak Jakub Magdalena Morawica Morawica1791 ur Helena Nowacka Jakub Marcianna Morawica skan spis ludnosci

1774 ur Jakub Nowak Dominik Katarzyna Morawica Morawica

1780 ur Mateusz Nowacki Tomasz Katarzyna Morawica Balice


1778 ur Kacper Nowacki Józef Marcianna Morawica Balice
1779 ur Salomea Nowacka Józef Marcianna Morawica Balice
1784 ur Gertruda Nowacka Józef Marcianna Banasienka Morawica Balice
1784 ur Józef Nowacki Józef Marcianna Banasienka Morawica Balice
1788 ur Piotr Nowacki Józef Marianna Banas Banasiowna Morawica Balice
1789 ur Marek Nowacki Józef Marcianna Banas Banasiowna Morawica Balice
1791 ur Helena Nowacka Józef Marcianna Banas Banasiowna Morawica Balice
1794 ur Jadwiga Nowacka Józef Marcianna Banas Banasiowna Morawica Balice
1838 ur 134 Rozalia Nowacka 1784 Józef Rozalia Florczyk Morawica Balice skan
1842 zg 70 Rozalia Nowacka FLORCZYK Wincenty Łucja Suleńska Morawica Balice skan1784 ur Anastazja Nowacka Jan Regina Sliwieńska Sliwieńszczonka Morawica Brzoskwinia


1788 1814 zg 120 Kunegunda lat 26 z dd Nowak z Rzaski Mazur Jakub Nowak z Rzaski Katarzyna Słaba Morawica Balice skan
1786 ur Gertruda Mazur Laurenty Kunegunda Nowak Nowaczonka Morawica Balice
1790 ur Zofia Mazur Laurenty Kunegunda Nowak Nowaczonka Morawica Balice
Wawrzyniec 1812 zg 16 Zofia Mazur Wawrzyniec Kunegunda Nowacka Morawica Balice skan
1792 ur Katarzyna Mazur Laurenty Kunegunda Nowak Nowaczonka Morawica Balice
1811 sl 46 Jan Sarna Józef, Kunegunda Kubas Katarzyna Mazur Wawrzyniec, Kunegunda Nowacka Morawica skan
1812 sl 28 Wincenty Mazur Wawrzyniec, Kunegunda Nowacka Anna Bulka Franciszek, Magdalena Młynarz Morawica skan

1786 ur Wojciech Osłowski Stanisław Zuzanna Nowakowska Nowakowszczonka Morawica Morawica


1787 ur Gertruda Nowak Kazimierz Franciszka Kałuzonka Morawica Morawica


1787 ur Hiacenty Pieniązek Bartłomiej Małgorzata Nowak Nowakowna Morawica Morawica

1788 ur Hiacenty Wysławski Stanisław Zuzanna Nowakowska Morawica Morawica


PRAPRAPRA- DZIADKOWIE NOWAKOWIE

Rodzina praprapradziadka Filipa Nowaka i Reginy
1761 1829 zg 139 Filip lat 70 ojciec Antoniego i Feliksa Nowak Jakub Regina Morawica Morawica skan
1781 1831 zg 146 Regina lat 50 wdowa po Filipie matka Antoniego Nowak Morawica Morawica skan

1789 ur Antoni Nowak Filip Tekla Bandula Bandulonka Morawica Morawica
1790 ur Jan Nowak Filip Tekla Bandulonka Morawica Morawica
1793 ur Józef Nowak Filip Tekla Bandulonka Morawica Morawica
1794 ur Weronika Nowak Filip Tekla Bandula Morawica Morawica
1790 1842 zg 49 Weronika lat 52, siostra Antoniego i Filipa panna Nowak Filip Tekla Góralczyk Morawica Morawica nr 41 https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/ ... 2e4cfd_max skan
1811 ur 204 Marcin Nowak Filip Regina Lipiarz Morawica Morawica skan
1811 zg 150 Marcin 2 tyg Nowak Filip Regina Lipiarz Morawica Morawica skan
1813 ur 61 Katarzyna Nowak Filip Regina Lipiarz Morawica Morawica skan
1816 ur 79 Marianna Nowak Filip Regina Lipiarz Morawica Morawica skan
1818 zg 137 Marianna lat 3 Nowak Filip Regina Lipiarz Morawica Morawica skan
1819 ur 10 Jan Nowak Filip Regina Lipiarz Morawica Morawica skan
1822 zg 94 Marianna 1 tydz Nowak Filip Regina Lipiarz Morawica Morawica skan


1790 1842 zg 49 Weronika lat 52, siostra Antoniego i Filipa panna Nowak Filip Tekla Góralczyk Morawica Morawica nr 41 https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/ ... 2e4cfd_max skan
1824 ur 26 Apolonia Nowak N 1794 Weronika Nowak Morawica Morawica skan
1826 ur 38 Anastazja Nowak N Weronika Morawica Morawica skan
1826 zg 20 Anastazja Nowak N Weronika Nowak Morawica Morawica skan
1827 ur 33 Apolonia Nowak N Weronika Morawica Morawica skan
1850 sl 32 Mikołaj Janus Jan, Katarzyna Połeć Apolonia Nowak N, Weronika Nowak Morawica skan
1853 ur 212 Ewa Janus Mikołaj Apolonia Nowak Morawica Morawica skan


RODZINA ANTONIEGO NOWAKA
1789….1827 sl 112 Antoni Nowak Filip, Tekla Banduła Katarzyna Duszyk Maciej, Konstancja Lorek Morawica skan
1795 1851 zg 48 Antoni lat 56 mąz Reginy ojciec jakuba, brat przyrodni iFeliksa Nowak Filip Regina lub Tekla Lipiarz ?Banduła Morawica Morawica skan
ur Antoni Nowak Filip Tekla Bandula Bandulonka Morawica Morawica
1830 ur 105 Jakub Nowak Antoni Katarzyna Dusik Morawica Morawica skan
1851 sl 24 Jakub Nowak Antoni, Katarzyna Duszyk Marianna Wójcik Antoni, Cecylia Haber Morawica skan
1835 ur 88 Marianna Nowak Antoni Regina Brzyszczykowna Morawica Morawica skan
1837 ur 174 Jędrzej Nowak Antoni Regina Brzyszczykowna Morawica Morawica skan
1839 zg 7 Andrzej 1 rok i 4 mies Nowak Antoni z bratem Feliksem Regina Brzyszczyk Morawica Morawica https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/ ... a93695_max
1840 ur 133 Magdalena Nowak Antoni Regina Brzyszczykowna Morawica Morawica skan
1840 ur 133 Małgorzata Nowak Antoni Regina Brzyszczykowna Morawica Morawica skan
1840 1848 zg 140 Małgorzata lat 8 Nowak Antoni Regina Brzyszczyk Morawica Morawica skan
1843 ur 27 Franciszek Nowak Antoni Regina Brzyszczykowna Morawica Morawica skan
1845 ur 62 Katarzyna Nowak Antoni Regina Brzyszczykowna Morawica Morawica skan


PRAPRA- DZIADKOWIE NOWAKOWIE

Rodzina prapradziadka Feliksa Nowaka 1 z. Salomei Idzik ; 2 z. GERTRUDY WÓJCIK
1832 sl 33 Feliks Nowacki Filip, Regina Lipiarz 1806 Salomea Idzik Kazimierz, Teresa Kaczor Morawica skan
1833 ur 206 Tomasz Nowak Feliks Salomea Idzik Morawica Morawica skan
1838 ur 143 Marianna Nowak Feliks Salomea Idzik Morawica Morawica skan
1841 ur 45 Zofia Nowak Feliks Salomea Idzik Morawica Morawica skan
1843 ur 87 Stanisław Nowak Feliks Salomea Idzik Morawica Morawica skan
1845 ur 137 Klara Nowak Feliks Salomea Idzik Morawica Morawica skan
1806 1848 zg 60 Salomea lst 42 zona Feliksa Nowak dd Idzik Kazimierz Teresa Kaczor Morawica Morawica skan

1848 sl 16 Feliks Nowak Filip, Regina Lipiarz Gertruda Wójcik Antoni, Cecylia Haber Morawica skan
1849 ur 170 Jan Nowak Feliks Gertruda Wójcik Morawica Morawica skan
1850 zg 23 Jan 5mies Nowak Feliks Gertruda Wójcik Morawica Morawica skan
1849 ur 170 Mateusz Nowak Feliks Gertruda Wójcik Morawica Morawica

PRA- DZIADKOWIE organista MARCIN LECH i AGNIESZKA NOWAK
rodzice dziadka mjra WP dra wet. (ur 1880) PIOTRA LECHA

1851 ur 11 Agnieszka Nowak Feliks Gertruda Wójcik Morawica Morawica 41 https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/ ... 498a6b_max zona Marcina Lecha organisty skan
1853 ur 106 Teresa Nowak Feliks Gertruda Wójcik Morawica Morawica skan1789 ur Apolonia Mistak Piotr Justyna Nowak Nowaczonka Morawica Brzoskwinia
1792 ur Tekla Mistak Piotr Justyna Nowak Nowakowna Morawica Brzoskwinia
1793 ur Helena Mistak Piotr Justyna Nowak Nowakowna Morawica Brzoskwinia
1819 zg 38 Justyna Mistak Walenty Zofia Dembska Morawica Brzoskwinia skan
1819 zg 38 Justyna Mistak Walenty Zofia Dembska Morawica Brzoskwinia skan
1819 sl 60 Tomasz Misztak Piotr, Justyna Nowaczonka Nowacka Nowak Jadwiga Markowicz Jan, Kunegunda Morys Morawica skan
1820 zg 93 Helena Mistak Piotr Justyna Nowacka Morawica Brzoskwinia skan
1822 sl 56 Wincenty Misztak Piotr, Justyna Nowaczonka Nowacka Nowak Agnieszka Okrutniak Józef, Franciszka Bałuszonka Bała Morawica skan
1828 sl 58 Wincenty Misztak Piotr, Justyna Nowaconka Nowacka Nowak Tekla Włoszczyk Józef, Ewa Matys Morawica skan
1847 zg 37 Wincenty Misztak Piotr Justyna Nowacka Morawica Brzoskwinia skan

1790 ur Jan Pieniązek Bartłomiej Małgorzata Nowak Nowakowna Morawica Morawica
1796 ur Jakub Pieniążek Bartłomiej Małgorzata Nowak Nowakowna Morawica Morawica
1820 sl 110 Jakub Pieniążek Bartłomiej, Małgorzata Nowak Łucja Beresińska Morawica skan
1833 sl 12 Jakub Pieniążek Bartłomiej, Małgorzata Nowak Marianna Soja N, Wiktoria Soja Morawica skan


1790 ur Jan Wysławski Stanisław Zuzanna Nowakowska Morawica Morawica


1791 ur Marianna Nowak Wincenty Zofia Morawica skan
1791 ur Marianna Nowak Wincenty Zofia Sujdzionka Suydzionka Morawica Cholerzyn


1794 ur Mateusz Tarnawski Laurenty Jadwiga Nowak Nowakowna Morawica Mników

1795 ur Marcianna Adamek Tomasz Salomea Nowak Nowakowna Morawica Morawica
1812 sl 98 Tomasz Marchewka Jędrzej, Franciszka Kozina Marcjanna Adamek Tomasz, Salomea Nowak Morawica skan


1777 1825 zg 61 Majcher lat 48 Nowacki Józef Marianna zglosil Marek Nowacki brat lat 40 i Szczepan Krawczyl lat 46 szwagier zmartłego oba włościanie Morawica Balice nr 9 skan https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/ ... 0e2315_max
1811 ur 8 Agnieszka Nowacka Majcher Elżbieta Kurellus Morawica Balice skan
1811 zg 17 Agnieszka Nowacka Majcher Elżbieta Kurelus Morawica Balice skan
1811 zg 116 Błażej Nowacki Melchior Elżbieta Kurelus Morawica Balice skan
1812 ur 51 Józef Nowacki Melchior Elżbieta Kurellus Morawica Balice skan
1814 ur 64 Wojciech Nowacki Majcher Elżbieta Kurellus Morawica Balice skan
1816 ur 126 Michał Nowacki Majcher Elżbieta Kurellus Morawica Balice skan
1816 zg 69 Michał Nowacki Majcher Elżbieta Kurelus Morawica Balice skan
1818 zg 92 Elżbieta zona Majchera Nowacka KURELUS Jakub Katarzyna Choyna Chojna Morawica Balice ska n
1833 sl 36 Józef Nowacki Majcher, Elżbieta Kurellus Rozalia Florczyk Wincenty, Łucja Gołecka Morawica skan
1836 zg 71 Katarzyna Nowacka Józef Rozalia Florczyk Morawica Balice skan
1842 zg 22 Łukasz Nowacki Józef Rozalia Suleńska Morawica Balice skan

1842 sl 18 Józef Nowacki Majcher, Elżbieta Kurellus Apolonia Pieniążek Bartłomiej, Małgorzata Wójtowicz Morawica skan
1847 zg 109 Paweł Nowacki Józef Franciszka Pieniążek Morawica Balice skan
1850 zg 60 Walenty Nowacki Józef Apolonia Pieniążek Morawica Balice skan


1798 1848 zg 148 Rozalia lat 50 2 voto Kasprowa Orłowska 2 voto Majchrowa NOWACKA dd KURELUS Jakub Katarzyna Morawica Balice szymon Nowacki syn zmarłej skan https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/ ... d5e22b_max
1818 sl 76 Majcher Nowacki Józef, Marcjanna Banaś Rozalia Majcherek Walenty, Marianna Kowalik Morawica skan
1820 ur 218 Ewa Nowacka Majcher Rozalia Majcherkowna Morawica Balice skan
1840 zg 34 Ewa Nowacka Majcher Rozalia Majcherek Nowacka Orłowska Morawica Balice skan
1823 ur 163 Szymon Nowacki Majcher Rozalia Majcherkowna Morawica Balice skan
1825 ur 221 Katarzyna Nowacka Majcher Rozalia Morawica Balice skan


1849 sl 2 Szymon Nowacki Majcher, Rozalia Majcherek Teresa Kańka Józef, Domicella Leśniak Morawica skan


1811 ur 177 Franciszek Nowak 1789 Mikołaj Katarzyna Pieniążek Morawica Balice skan
1818 ur 36 Marianna Nowak Mikołaj Franciszka Mocaronka ? Morawica Morawica skan
1819 zg 28 Marianna Nowak Mikołaj Franciszka Mocalonka Morawica Morawica skan
1819 zg 28 Marianna Nowak Mikołaj Franciszka Mocalonka Morawica Morawica skan
1820 ur 50 Kazimierz Nowak Mikołaj Franciszka Moleconka? Morawica Morawica skan
1821 zg 87 N Nowak Mikołaj Franciszka Mocalonka Morawica Brzoskwinia skan
1821 zg 87 N Nowak Mikołaj Franciszka Mocalonka Morawica Brzoskwinia skan
1787 1823 zg 22 Franciszka lat 36 Mikołajowa Nowak lat 34 dd MOSAŁ Wawrzyniec Łucja Morawica Brzoskwinia skan https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/ ... b4fb9d_max


1823 sl 58 Mikołaj Nowak Szczepan, Urszula Magdalena Okrutniak Józef, Franciszka Wysławska Morawica skan
1823 ur 126 Marianna Nowak Mikołaj Magdalena Okrutniak Morawica Brzoskwinia skan
1824 ur 184 Gertruda Nowak Mikołaj Magdalena Okrutniak Morawica Brzoskwinia skan


1812 ur 46 Marianna Krawczyk Szczepan Gertruda Nowacka Morawica Balice skan
1814 ur 127 Rozalia Krawczyk Szczepan Gertruda Nowacka Morawica Balice skan
1817 ur 13 Agnieszka Krawczyk Szczepan Gertruda Nowacka Morawica Balice skan
1819 ur 139 Helena Krawczyk Szczepan Gertruda Nowaczonka Nowacka Morawica Balice skan
1821 zg 53 Katarzyna Wieczorek Szczepan Gertruda Nowacka Morawica Balice skan
1821 ur 73 Katarzyna Krawczyk Szczepan Gertruda Nowaczonka Nowacka Morawica Balice skan
1822 zg 69 Zofia Krawczyk Szczepan Gertruda Nowadzka Nowacka Morawica Balice skan
1822 zg 81 Wojciech Krawczyk Szczepan Ewa Nowacka Morawica Balice skan
1822 ur 61 Józefa Krawczyk Szczepan Gertruda Nowaczonka Nowacka Morawica Balice skan
1822 ur 61 Wojciech Krawczyk Szczepan Gertruda Nowaczonka Nowacka Morawica Balice skan
1824 ur 80 Jan Krawczyk Szczepan Gertruda Nowaczonka Nowacka Morawica Balice skan
1826 zg 79 Joachim Krawczyk Szczepan Gertruda Nowacka Morawica Balice skan
1834 zg 32 Józefa Krawczyk Szczepan Gertruda Nowacka Morawica Balice skan
1826 ur 150 Joachim Krawczyk Szczepan Gertruda Morawica Balice skan
1827 sl 47 Mateusz Krawczyk Szczepan, Gertruda Nowadzczonka Nowacka Justyna Śmiech Tomasz, Magdalena Śmiech Morawica skan
1829 ur 32 Józefa Krawczyk Szczepan Gertruda Morawica Balice skan
1832 sl 35 Kazimierz Maj Tomasz, Katarzyna Wójtowicz Rozalia Krawczyk Szczepan, Gertruda Nowacka Morawica skan
1832 sl 40 Majcher Krawczyk Szczepan, Gertruda Nowacka Rozalia Kowalik Wojciech, Marcjanna Tarnowska Morawica skan
1835 sl 26 Paweł Rusinek Stanisław, Anastazja Kowalik Helena Krawczyk Szczepan, Gertruda Nowacka Morawica skan
1840 sl 10 Paweł Bulka Marcin, Helena Morys Agnieszka Krawczyk Szczepan, Gertruda Nowacka Morawica skan
1846 zg 164 Agnieszka Bulka Szczepan Gertruda Nowacka Morawica Balice skan
1843 sl 28 Mateusz Krawczyk Szczepan, Gertruda Nowacka Kunegunda Morda Stanisław, Tekla Podgajny Morawica skan
1846 sl 2 Jan Krawczyk Szczepan, Gertruda Nowacka Agnieszka Wójtowicz Szczepan, Regina Bulka Morawica skan


1813 ur 12 Ludwik Paweł Nowakowski Tomasz Mechtylda Kamieńska Morawica Brzoskwinia skan


1814 ur 157 Teofila Franciszka Mechtylda Nowakowska Franciszek Antonina Łozieńska Morawica Morawica skan
1818 ur 20 Ludwik Henryk Nowakowski Franciszek Antonina Łozieńska Łozińska Morawica Morawica skan


1813 ur 126 Franciszka Nowak Jan Teresa Tabińczyk Morawica Cholerzyn skan
1822 ur 73 Jan Nepomucen Nowak Jan Teresa Sabinowna Słabinowna Słaba ? Morawica Cholerzyn skan

1813 sl 44 Grzegorz Piepień Błażej, Teresa Kozioł Kozłowa Jadwiga Nowacka Józef, Marcjanna Banaś Morawica skan
1814 ur 90 Antoni Padewski Piepień Grzegorz Jadwiga Nowacka Morawica Cholerzyn skan
1816 ur 122 Marianna Justyna Piepień Grzegorz Jadwiga Nowaczonka Nowacka Morawica Morawica skan
1817 zg 151 Marianna Piepień Grzegorz Jadwiga Howacka Nowacka Morawica Morawica skan
1818 ur 106 Klara Piepień Grzegorz Jadwiga Nowaczonka Nowacka Morawica Morawica skan
1818 zg 86 Antoni Piepień Grzegorz Jadwiga Nowak Morawica Morawica skan
1818 zg 86 Antoni Piepień Grzegorz Jadwiga Nowak Morawica Morawica skan
1820 ur 178 Marianna Piepień Grzegorz Jadwiga Nowaczonka Nowacka Morawica Morawica skan
1823 ur 63 Wojciech Piepień Grzegorz Jadwiga Nowaczka Nowacka Morawica Cholerzyn skan
1824 zg 32 Wojciech Piepień Grzegorz Jadwiga Nowacka Morawica Morawica skan
1825 ur 86 Filip Piepień Grzegorz Jadwiga Morawica Morawica skan
1828 ur 49 Helena Piepień Grzegorz Jadwiga Morawica Morawica skan
1834 zg 81 Marianna Piepień Grzegorz Jadwiga Nowacka Morawica Morawica skan
1844 zg 50 Filip Piepień Grzegorz Jadwiga Nowacka Morawica Balice skan

1748 1818 zg 39 Marcjanna lat 70 Nowak Nowacka wdowa po Mateuszu Mateusz Kunegunda Kasprzonka Kasprzyk? Morawica Balice 71 matka Marka Nowackiego lat 28 skan https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/ ... 6c5ef6_max

1813 sl 133 Marek Nowacki Józef, Marcjanna Banaś Agnieszka 1 vot0 Mitana Józef, Agnieszka Klimkowicz Morawica skan
1814 ur 138 Tekla Nowacka Marek młynarz w Budzyniu Agnieszka Kozłowska Morawica Budzyń skan
1813 zg 169 Kazimierz lat 3 Mitana Błażej Agnieszka dd Kozłowska 1 voto Mitana 2 votoNowacka Morawica Budzyń 9 ojczym Marek Nowacki lat 24 młynarz na młynie Budzeniu skan https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/ ... bb3ac3_max
1816 zg 30 Walenty Mitana Błażej Agata dd Kozłowska 1 votoMitana 2 votoNowacka Morawica Budzyń 9 skan
1816 zg 71 N Nowacki Marek Agnieszka Kozłowska Morawica Budzyń skan
1787 1816 zg 72 Agnieszka lat 33 Nowacka dd Kozłowska c. Sławetnego Józefa Kozłowskiego organisty w lipniku Józef Agnieszka Klimkiewicz Morawica Budzyń 11 zglosil maz Marek Nowacki lat 27 na Budzynie w gospodarstwie skan https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/ ... 69d94f_max
1828 zg 41 Marek Nowacki Józef Marianna Banaś Morawica Balice skan
1819 sl 54 Marek Nowacki Józef, Marcjanna Banaś Katarzyna Marona Jan, Justyna Jadamowna Morawica skan
1820 ur 82 Wincenty Nowacki Marek Katarzyna Marona Morawica Balice skan
1822 ur 130 Mikołaj Nowak Marek Katarzyna Marona Morawica Balice skan
1824 ur 193 Jędrzej Nowacki Marek Katarzyna Marona Morawica Balice skan
1825 zg 40 Wincenty Nowacki Marek Katarzyna Marona Morawica Balice skan
1826 zg 37 Jędrzej Nowacki Marek Katarzyna Marona Morawica Balice skan
1826 zg 38 Mikołaj Nowacki Marek Katarzyna Marona Morawica Balice skan
1826 zg 95 Jędrzej Nowacki Marek Katarzyna Mazowionka Morawica Balice skan
1828 zg 41 Marek Nowacki Józef Marianna Banaś Morawica Balice skan

1851 zg 33 Gertruda Krawczyk siostra Marka Józef Marianna Banaś Morawica Balice skan

1818 ur 41 Marianna Nowacka Marcin Elżbieta Kurellus Morawica Balice skan


1775 1845 zg 11 Walenty lat 70 Nowak wdowiec po Katarzynie z cholerzyna Morawica Mników skan
1816 ur 155 Elżbieta Nowak Walenty Katarzyna Karcz Karczek Morawica Mników skan

1820 ur 211 Marianna Nowak Jan Agnieszka Jachym Morawica Morawica skan
1822 zg 122 Marianna Nowak Jan Agnieszka Jachim Morawica Morawica skan
1823 ur 82 Piotr Nowak Jan Agnieszka Jakubowna Morawica Morawica skan
1826 ur 5 Marianna Nowak Jan Agnieszka Morawica Morawica skan
1826 zg 98 Agnieszka Nowak dd Jachimczyk Wojciech Jadwiga Morawica Morawica skan
1835 zg 74 Piotr Nowak Jan Agnieszka Morawica Morawica skan

1827 ur 124 Kazimierz Podgajny Jędrzej Ewa Morawica Szczyglice skan


1831 ur 96 Wawrzyniec Nowak N Regina Nowak Morawica Kleszczów skan


1838 ur 34 Helena Gala Michał Marianna Nowińska Morawica Balice skan
1841 ur 40 Franciszek Gala Michał Marianna Nowińska Morawica Balice skan
1842 zg 37 Marianna Gala dd Nowińska Kasper Dorota Morawica Balice skan

1836 ur 171 Jan Kuciński Wincenty Marianna Nowak Morawica Burów skan
1838 ur 163 Walenty Kuciński Wincenty Marcjanna Nowak Morawica Burów skan
1841 ur 67 Petronela Kicińska Wincenty Marcjanna Nowak Morawica Burów skan


1834 ur 86 Stanisław Lorek Wacław Jadwiga Nowacka Morawica Morawica skan

1833 sl 31 Franciszek Soja Wincenty, Marianna Lipiarz Elżbieta Nowak Walenty, Katarzyna Korczek Morawica skan
1838 ur 90 Małgorzata Soja Franciszek Elżbieta Nowak Morawica Mników skan
1841 ur 9 Błażej Soja Franciszek Elżbieta Nowak Morawica Mników skan
1843 ur 160 Michał Soja Franciszek Elżbieta Nowak Morawica Mników skan
1846 ur 13 Agnieszka Soja Franciszek Elżbieta Nowak Morawica Mników skan
1849 ur 88 Paweł Soja Franciszek Elżbieta Nowak Morawica Mników skan

1845 ur 110 Alojzy Burowski Tomasz Magdalena Nowak ? Morawica Brzoskwinia skan


1841 ur 50 Katarzyna Nowacka Wojciech Marianna Chojna Choyna Morawica Aleksandrowice skan
1844 zg 116 Katarzyna Nowacka Wojciech Marianna Hoyna Hojna Morawica Balice skan
1844 ur 168 Tekla Nowacka Wojciech Marianna Hoyna Hojna Morawica Balice skan
1847 zg 13 Tekla Nowacka Wojciech Marianna Hoyna Hojna Morawica Burów skan


1841 ur 132 Łukasz Nowacki Józef Rozalia Florczyk Morawica Balice skan

1842 ur 79 Agnieszka Nowak N Anna Nowak Morawica Balice skan


1844 ur 4 Paweł Nowacki Józef Apolonia Pieniążek Morawica Balice skan
1851 ur 150 Tekla Nowacka Józef Apolonia ? Morawica Balice skan
1846 ur 36 Maciej Nowacki Józef Apolonia Pieniążek Morawica Balice skan
1849 ur 20 Walenty Nowacki Józef Apolonia Pieniążek Morawica Balice skan

1849 ur 174 Salomea Nowacka Szymon Teresa Baster Morawica Balice skan

1850 ur 97 Elżbieta Kuczawska Florian Katarzyna Nowak Morawica Morawica skan
1852 zg 69 Elżbieta Kuczawska Florian Katarzyna Nowak Morawica Morawica skan


1851 ur 109 Małgorzata Nowacka Józef Marianna Hoyna Hojna Morawica Kleszczów skan


1853 ur 89 Zofia Nowakowska Józef Franciszka Sroka Morawica Aleksandrowice skan

INNE SLUBY NOWAKÓW


1813 sl 67 Jan Szwajda Stanisław, Klara Różycka Anna Mietka Józef, Anna Nowak Morawica skan
1814 zg 148 Anna Szwajda dd Pstyk Józef Anna Nowak Morawica Morawica skan


1817 sl 104 Filip Kocierka Wojciech, Marianna Nowaczonka Nowacka Nowak Małgorzata Karpiowska Marcin, Katarzyna Bulka Morawica skan
1827 sl 54 Antoni Bała Jan, Agata Rysiowna Ryś Rozalia Nowacka Walenty, Marianna Kowalik Morawica skan
1842 zg 101 Franciszka Bała Antoni Rozalia Nowacka Bała Orłowska Morawica Balice skan
1828 sl 57 Jan Wanda Maciej, Elżbieta Wilk Marianna Krawczyk Szczepan, Gertruda Nowacka Morawica skan
1829 sl 79 Tomasz Woch Stanisław, Magdalena Szeleznik Szeleźnik? Katarzyna Nowacka Jan, Justyna Adamowna Morawica skan
1830 sl 61 Michał Utylski Wincenty, Apolonia Banaś Katarzyna Sarna Wawrzyniec, Kunegunda Nowaczonka Nowak Nowacka Morawica skan

INNE ZGONY NOWAKÓW

1775 1817 zg 173 Marianna lat 42 Szczuka dd PIENIAZEK Bartłomiej Małgorzata Nowak Morawica Morawica skan https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/ ... a54f23_max


1816 zg 83 Anastazja 1 rok Kubka Jakub lat 23 Agnieszka Nowacka Morawica Balice 14 skan https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/ ... 1d79a2_max1790 1835 zg 127 Jadwiga lat 45 Lorek dd Nowacka Józef Marianna Morawica Balice skian https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/ ... 988fd8_max

1757 1813 zg 143 Marianna lat 56 Wójtowicz dd Marona Wojciech Marona Helena Nowak Morawica Balice 5 skan https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/ ... f3390e_max
1829 zg 128 Sebastian Wójtowicz vel Woytowicz Paweł Zofia Nowak Morawica Szczyglice skan ???


1816 sl 179 Marcin Marchewczyk Jędrzej, Łucja Nowak Małgorzata Bartyzel Antoni, Petryna Gorczyna Góra Górka ? Morawica skan
1843 zg 57 Konstancja Klimczeńska dd Marchewczyk Jędrzej Łucja Nowak Morawica Morawica skan https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/ ... 488bd1_max
1846 zg 18 Anna lat 40 Kucińska dd Anderska Wincenty Katarzyna Nowakowska Morawica Mników skan https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/ ... 230239_max

1819 1849 zg 26 Rozalia Maj dd Krawczyk lat 30 Szczepan Gertruda Nowacka Morawica Balice skan https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/ ... 5c3923_max


1000 1826 zg 99 Jan lat 26 Nowak NN rodzice Morawica Morawica skan https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/ ... d1f0d6_max


1826 1827 zg 128 Ignacy 1 rok Nowak N Kunegunda Nowak Morawica Morawica 116 skan https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/ ... b36fe2_max

1801 1833 zg 5 Katarzyna lat 32 Nowak mąz Antoni Morawica Morawica 62 skan https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/ ... 5d6f1b_max
1823 1835 zg 74 Piotr lat 12 Nowak sierota zmarli już Jan Agnieszka Morawica Morawica 57 u Wojciecha Kruka skan https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/ ... f922dc_max

1813 1844 zg 104 Katarzyna lat 31 Nowakowska na słuzbie dworskiej Walenty Marianna Morawica Aleksandrowice 23 skan https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/ ... 44272e_max
1844 zg 103 Adam 1 godzina Nowakowski Naturalny Katarzyna wdowa Nowakowska Morawica Aleksandrowice 23 skan https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/ ... 44272e_max


1853 zg 40 Józef 6 mies Nowak Paweł Helena Nowak Morawica Balice 74 skan https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/ ... 89c90e_max
30.05.2023 11:11
Geneteka Lechów w Morawicy maj 2023

1831 - 1907 zg 116 Marcin organista ur w Trzebuni mąz Agnieszki Nowak Michał Anna Solawa Morawica Morawica pradziadek 76
1870 - 1870 zg 21 Antoni Lech Marcin Teresa Szafrańska Morawica Morawica pradziadek 6 mies brat przyrodni dziadka dra Piotra Lecha
1838 - 1872 zg 26 Teresa Lech dd zona Marcina dd Szafranska Mikołaj Agata Wargoszyńska Morawica Morawica brat przyrodni dziadka dra Piotra Lecha 34
1884 sl Wojciech Wójcik Paweł, Elżbieta Wodnicka Marianna Józefa Lech Marcin, Teresa Szafrańska Morawica
1864 - 1896 zg 2 Marianna zona Wojciecha Wójcik dd Lech Marcin Teresa Szafrańska Morawica Morawica 32
1908 sl 54 Stanisław Korpak Jacek, Ewa Lorek Wiktoria Marianna Wójcik Wojciech, Marianna Lech Morawica
1895 - 1918 zg 11 Piotr Wójcik Wojciech Marianna Lech Morawica Morawica 23
1919 sl 5 Antoni Banduła Jan, Marianna Gałecka Wiktoria Marianna Korpak dd Wójcik Wojciech, Marianna Lech Morawica
1919 sl 18 Stanisław wójcik Wojciech, Marianna Lech Marianna Kurpan Wincenty, Marianna Ciejek Morawica
1923 sl 4 Wojciech Czech Karol, Salomea Marchewka Jadwiga Wójcik Wojciech, Marianna Lech Morawica

1875 sl Marcin Lech Michał, Anna Salawa Agnieszka Nowak Feliks, Gertruda Wójcik Morawica slub pradziadków Marcina i Agnieszki
1882 - 1885 zg 19 Stanisław Lech Marcin Agnieszka Nowak Morawica Morawica 3


1898 sl 14 Franciszek Luckoś Antoni, Marianna Drobniak z Jaworzna Bronisława siostra dziadka dra Piotra Lecha Lech Marcin, Agnieszka Nowak Morawica
1899 ur Aleksandra Antonina Luckoś Franciszek syn Antoniego i Marianny Drobniak rodem z Jaowrzna Bronisława Lech c. marcina organisty i Agnieszki Nowak z Morawicy Morawica Morawica 23 https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/14606648?_Jednostka_delta=20&_Jednostka_resetCur=false&_Jednostka_cur=8&_Jednostka_id_jednostki=14606648 sw. Leo Rutkowski i Agnieszka Szczurkowa z Morawicy
1899 -1900 zg 26 Aleksandra Antonina Luckoś Franciszek Bronisława Lech Morawica Morawica 11 mies


1864 ur 13 Andrzej Mirowski Katarzyna Mirowska Góra Świętego Jana Zegartowice


1864 ur 13 Andrzej Mirowski Katarzyna c. Jana i barbary Kurek Mirowska Góra Świętego Jana Zegartowice 12
1864 - 1864 zg 10 Andrzej 7 dni Mirowski Katarzyna c. Jana Mirowska Góra Świętego Jana 10 km Se od Dobczyc Zegartowice 12
1896 sl 5 Jan Mirowski Wawrzyniec, Marianna Danek Marianna Mucha Wawrzyniec, Zofia Juzkowicz Góra Świętego Jana
1903 - 1903 zg 13 Andrzej 7 dni Mirowski Jan Marianna Mucha Góra Świętego Jana Zegartowice 28
1913 sl 6 1887 Andrzej lat 26 kawaler Mirowski Jan, Anna Malec 1892 Marianna siostra dziadka dra Piotra Lecha; lat 21 panna Lech Marcin, Agnieszka Nowak Morawica