Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Mokobody, pow. siedlecki

11.06.2013 22:01
Mokobody

Mokobody, Mąkobody, Monkobody i Mąhowody, os. miejska od 1867 r., przedtem mko, nad rz. Liwcem, pow. siedlecki, gm. Skupie, par. Mokobody. Leży przy trakcie bitym z Siedlec do Węgrowa, w odl. 17 w. w stronie płs.-zach. od Siedlec, 8 w. od st. Kotuń, dr. żel. warsz.-teresp., a 98 w. od Warszawy.
Posiada kościół kat. paraf, murowany i kaplicę drewnianą, szkołę począt. ogólną, urząd gminny, dwa młyny wodne. W 1827 r. było tu 128 dm. i 948 mk.; w 1861 r. 115 dm. drewn., 1202 mk. (394 żyd.); w 1878 r. było 118 dm., 1365 mk.; w 1884 r. 1482 mk. (486 żyd.); do mieszczan należy 3260 mr. ziemi.
Osada starożytna, niegdyś wieś królewska, którą trzymał w dzierżawie Mokobodzki, ziemianin drohicki, a potem Michał Goliginowicz. W r. 1487 Kazimierz Jagiellończyk darował ją wraz z innymi dobrami Janowi Lita worowi Chreptowiczowi, podskarbiemu litewskiemu, który na mocy przywileju króla Aleksandra w r. 1496 wyniósł na miasto, rządzące się prawem chełmińskiem, nadal 2 jarmarki i rozmaite swobody. Zygmunta prośbę tegoż Chreptowicza potwierdził poprzednie nadania, przy tern pozwolił zamienić dawne nazwisko na Nowe Miasto, które jednak nie utrzymało się. Gdy po śmierci Jadwigi z Chreptowiczów, małżonki Jerzego Ościkowicza, wojewodzica trockiego, wszczął się spór o równy podział spadku, składającego się z mczka Mokobody z przyległemi wsiami, wyznaczono w r. 1540 ko misy ą dla dopełnienia działu. Otrzymawszy M. córka zmarłej Zofia, żona Jana Kmity Wojciechowicza Sokołowicza, sprzedała je Łukaszowi Brzeskiemu z Brzozy, co też król zatwierdził w r„ 1542. W późniejszych czasach należało to miasteczko do Ossolińskich, z których Aleksander Ossoliński, ssta drohicki, otrzymał od króla Stanisława Augusta przywilej w r. 1774 na zaprowadzenie 8 jarmarków. Dla dogodności zaś obywateli, po lewej stronie Bugu mieszkających; ustanowiona tu została w r. 1764 jedna z 3-ch kadencyi sądów ziemskich, dwie niedziele trwająca. W 1776 r. było tu 129 dm. Ossoliński nabywszy M., nie tylko nie chciał uznać praw służących z dawna miastu, ale z czasem przywłaszczył sobie wiele gruntów i pastwisk należących do mieszczan, którzy wytoczyli o to proces, trwający pod następnymi dziedzicami, hr. Janem Jezierskim i Janem Chrzanowskim, od 1839 r.
Kościół paraf. drewn. założony został w r. 1513 pod wez. ś. Jadwigi przez Litawora Chreptowicza, właściciela M. Po spaleniu od pioruna, w r. 1792 założył fundamenta pod obecnie stojący kościół murowany Jan Onufry Ossolińska ssta drohicki, ukończył go zaś Jan Żebrowski, kanonik katedry podlaskiej, i Aleksander Ossoliński, kasztel, podlaski; konsekracyi dopełnił d. 1 września 1837 r. Jan Marceli Ghitakowski, biskup podlaski. Wzniesiony według tegoż samego planu (zmniejszonego do 1/4 części) w jakim miał być zbudowanym kościół na pamiątkę konstytucyi 3 maja, pod wezwaniem Opatrzności Boskiej w Warszawie, w miejscu gdzie jest obecnie ogród botaniczny. Blisko M. w polu, w miejscowości zwanej Budzieszyn al. i Budzisyn, w r. 1450 Michał Goliginowicz postawił drewniany kościół pod wez. N. P. Maryi, w którym mieścił się cudami słynący obraz N. Panny, a przy kościele studzienka z wodą uzdrawiającą chorych na oczy. Kościół ten z czasem zrujnowany, został w 1819 r. rozebrany, z resztek drzewa postawiono kaplicę we wsi Jasnicach, a cudowny obraz przeniesiono do kościoła w M. W ternie samem miejscu stanęła murowana kaplica, w ołtarzu której jest. obraz M. Boskiej, malowany przez Lebruna. W kościele mokobodzkim w wielkim ołtarzu obraz Zbawiciela nauczającego rzeszę, pędzla Smuglewicza, oraz trzy obrazy: ś. Cecylii, ś. Pawła i ś. Hieronima, nieznanych malarzów włoskich, odnowione staraniem kolatorki. Proboszczem tutejszym był przez czas krótki ks.. Kasper Cieciszowski, późniejszy metropolita mohylewski.
Na cmentarzu pochowany Władysław Dmowski, właściciel dóbr Reczki, sędzia trybunału cywil, podlaskiego w Siedlcach, który ostatni zasiadał do r. 1842 na sesyach w żupanie i kontuszu. Na jego nagrobku napis, który sam dla siebie ułożył: Hic corpus Vladislai Dmowski jacet, Q,ui an tehac fuit loquax, at praesens tacet, Ńativifica tur 19 Junii 1767 anno, hucusque visit, Hos annos Omnipotens* Ei benedizit. Qui leget haec Epigramata cum intencibne pia, Dicat pro anima Ejns — Ave Maria.
Do parafii M. w dek. siedleckim, należą, prócz M., wsie Bale i Kapuśniaki, niegdyś przedmieścia, oraz wsie szlacheckie; Męczyn, Skupie, Swiniary, Osiny Dolne i Górne, Księżopole Smolaki, Ks. Jałmużny, Pieńki, Żemły, Jeruzale, Reczki i os. młyn. Ostasowizna nad Liwcem, ogółem przeszło 2600 dusz. Własność większa należy do Wandy z Chrzanowskich Kuczyńskiej. W całej parafi i w całej gminie Skupie nie ma włościan tylko mieszczanie i drobna szlachta. Folw. M. wraz z os. młyn. Ostasowizna, os. młyn. Niedźwiadek i lasem, rozl. mr. 593: gr. or. i ogr. mr* 19, łąk mr. 22, past. mr. 3, lasu mr. 340, zarośli mr. 205, nieuż. mr. 4; bud. drewn. 12.
[SGKP]

Opis bitwy pod Mokobodami 1863

Odpowiedzi (1)

9.02.2014 14:18
1.5.1838 - urodził się Mokobodach Stanisław Kamiński - porucznik strzelców konnych Powstania Styczniowego (zm. 1900 Lwów) [CDIAL 195-77]
Ta strona wymaga zapisu cookies do prawidłowego działania. Aby móc je zapisać na tym urządzeniu, wymagana jest Państwa zgoda. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody - wtedy żaden plik cookie nie zostanie zapisany, ale funkcjonalność strony będzie ograniczona, m. in. nie będzie można się zarejestrować, zalogować, pisać komentarzy, nie będzie dostępu do materiałów dostępnych tylko dla zalogowanych. Ponadto informacja ta będzie pojawiać się na każdej stronie, gdyż zapisanie braku zgody na cookies wymagałoby zapisania braku tej zgody w cookies, a na to nie mamy zgody. Szczegóły na stronie Polityka prywatności. Decyzję tę można w przyszłości zmienić na stronie Polityki prywatności.