Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Świerczewski - Indeks do wywodu szlachectwa

13.03.2019 16:04
INDEKS - PODSTAWA OPRACOWANIA WYWODU SZLACHECTWA

Rdu Świerczewski vel Świerczowski herbu Trąby

Genealogia rodzin Świerczewski - Świerczowski
 1. Prof. Witold Taszycki „Słownik staropolskich nazw osobowych” tom V – S-U, wyd. PAN 1980 r. – Oboczność pisowni nazwisk.
 2. Genealogia Polska dr Alina Naruszewicz-Duchlińska – Znaczenie nazwiska:
  ŚWIERCZEWSKI VEL ŚWIERCZOWSKI, oboczność pisowni nazwisk, nazwisko pochodzi od nazwy miejscowej ziemi; Swyrcz, Śwircz, Świercz, Świerszcz, Świrczami w średniowieczu, na wschodzie określano przedstawicieli rodu heraldycznego Świerczków. Herb ten zwano też: Cvrcz, Swirc, Swrz, Świercie. Świerczewscy też początkowo zwali się Świerczam. Bogaczyk, Świercz, Kozaczyk, Pawłowicz w ziemi Łukowskiej na Lubelszczyźnie, Sandomierskiej.
  – Nazwę osobową Świerczewski odnotowano na terenie Polski w 1490 roku ,
  zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków, t. II, s. 587.
  Od X wieku rycerstwo używało przydomki, w tym przypadku: Swyrcz, Śwircz, Świercz, Świerszcz.
 3. PAN-PAU Tom LI/3 Zeszyt 210 Polski Słownik Biograficzny: Świerczewski Eugeniusz, Święcicki Wojciech. Warszawa–Kraków 2017 r.
  1370 r. Kazimierz Wielki poszerza dobra Świerczowskich ze Świerczowa – lokacja.
  Swyrcz, Śwircz, Świercz, Świerszcz
  Świerczewski – 1490 od nazw miejscowych Świerczów, Świerczewo, Świercze (kilka wsi).
  Świerczowski – 1497 od nazw miejscowych Świerczów, Świerczewo, Świercze(kilka wsi).
 4. Bartosz Paprocki „Herby rycerstwa Polskiego” – gdzie występuje Jan i Janusz Świerczowski h. Trąby, natomiast Bartosz Paprocki : „Herbarz rycerstwa Polskiego” str. 959 stwierdza, że protoplastą rodu Świerczowski h. Trąby jest w sensie heraldycznym Jordan h. Trąby, po dokładnym przestudiowaniu rodu Jordanów i Spytka nie znajduje to potwierdzenia, stwierdza też, że Świerczowscy zamieszkują też na Lubelszczyźnie.
 5. Zbigniew Leszczyc „Herbarz szlachty polskiej” tom. II
 6. Kacper Niesiecki I wyd. przez Jana Bobrowicza tom VIII „Herbarz Polski”.
 7. Jan Długosz – Świerczow [D III 267] na Podlasiu. Wszyscy ci heraldycy powielają stwierdzenie B. Paprockiego, niepoparte dokumentami.
 8. Zygmunt Wojciechowski „Zygmunt Stary” – pisze Jan Świerczowski
 9. Stefan Wojciechowski „Dzieje Lubelszczyzny” tom IV
 10. Marek Woliński „HERBARZ SZLACHTY ZIEMI ŁUKOWSKIEJ NA LUBELSZCZYŹNIE” tom I, II, III rok wyd. 2011, 2017. Świerczewski v Świerczowski h. Trąby. Stwierdza, że jest to jedna rodzina herbu Trąby, wywodząca się z historycznej małopolski posiadająca dobra na Litwie, Rusi Czerwonej, Kresach – Podolu od XIII wieku.
 11. PAN,; „Urzędnicy Województwa Lubelskiego XVI-XVIII w. Tu występuje Jan-
  Janusz Świerczowski jako kasztelan wiślicki, starosta Lubelski.
 12. Prof. Alfred Znamierowski – „Herbarz rodów”
  Pan Marek Woliński – heraldyk pisze: Szlachta o nazwisku Świerczewski vel
  Świerczowski to tak zwana szlachta odwieczna. Tak jak w przypadku innej tego typu szlachty nie ma informacji o nadaniu szlachectwa i herbu, gdyż prawdopodobnie takiego nadania nie było. Szlachta ta wywodzi się z rycerstwa, która to warstwa kształtowała się w czasie, gdy nie było to dokumentowane.
  Polska w latach 1080-1255 nie posiadała króla, nie bardzo więc kto miałby dokonać noblilitacji Pana przodków w tym okresie. Albo więc już byli szlachtą/rycerstwem, albo noblilitował ich władca obcy. Przytoczony zapis; Bartosz Paprocki „Herbarz rycerstwa Polskiego” (str. 959) faktycznie mówi, że Jordan i Świerczowski wywodzą się z jednego pnia – wspólny ród w sensie heraldycznym, mający kiedyś, zapewne ok. X w., wspólnego przodka (protoplasta herbu Trąby).
  Archiwum Narodowe Kraków, Maciek Saryusz-Romiszewski
 13. Nazwę osobową Świerczewski odnotowano na terenie Polski w 1490 roku, zob. K. Rymut, „Nazwiska Polaków”, t. II, s. 587. Biogram Janusza Świerczewskiego zaprzecza tej dacie, gdyż ur. się w roku 1460 w dobrach Świerczewo na ziemi Łukowskiej na Lubelszczyźnie.
 14. Tomasz Święcicki „Historyczne pamiątki znamienitych rodzin i osób dawnej Polski” tom II Warszawa 1859. Wymienia Jana Janusza Świerczowskiego oraz drugiego Jana Świerczowskiego tak jak Szymon Starowolski w pracy „Wojownicy sarmaccy”.
 15. Józef Krzepala „Księga rozsiedlenia rodów ziemiańskich w dobie jagiellońskiej”, Cz. I Kraków 1915 r.
 16. „Elektorów poczet, którzy niegdyś głosowali na elektorów Jana Kazimierza roku 1648, Jana III. roku 1674, Augusta II. roku 1697, i Stanisława Augusta roku 1764, najjaśniejszych Królów Polskich” Lwów, nakładem Kajetana Jabłońskiego w roku 1845, gdzie występują Świerczewscy i Świerczowscy h. Trąby jako jeden ród.
 17. Jerzy S. Łątka „Słownik Polaków w Imperium Osmańskim o Republice Turcji”, wyd. Kraków 2005 r., wymienia Świerczewski Teofil , h. Trąby – 1830, po 1856 uczestnik wojny krymskiej. Dywizja Polska, był członkiem delegacji na uroczystość poświęcenia pomnika Władysława Warneńczyka w Warnie. Świerczewski Janusz – wysłannik dyplomatyczny w 1511 r.
 18. Wrocławskie Towarzystwo Naukowe tom I „Rejestr poborowy Województwa Lubelskiego. Powiat Lubelski i Urzędowski z roku 1629, ziemia Łukowska z roku 1620, opracowanie pod redakcją Stefana Inglota.
 19. jw. – Woj. Krakowskiego z roku 1629, wyd. Zakład Narodowy Ossolińskich.
 20. Rocznik Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie, tom I rok 1908/9 „Elektorowie Królów – Władysława IV., Michała Korybuta, Stanisława Leszczyńskiego i spis stronników Augusta III” – praca zbiorowa Jerzy hr. Dunin-Borkowski i dr Miecz. Dunin-Wąsowicz” wyd. Lwów 1910 r. Jako elektorów wymienia się Świerczewskich i Świerczowskich h. Trąby.
 21. PAN – Instytut Historii – Zakład Atlasu Historycznego,: „Materiały do słownika historyczno-geograficznego Województwa Krakowskiego w dobie Sejmu Czteroletniego [1788-1792] pod kierunkiem Władysława Semkowicza , wyd. Zakład Narodowy Ossolińskich. W pracy tej Piotr Świerczowski wieś Mysłów zajmują swoje części w Księstwie Siewierskim, a Sebastian Świerczewski – wieś, kolonia Sikorka r 1783.
 22. Naczelna Dyrekcja Archiwum Państwowych, „Zesłańcy Powstania Styczniowego z Królestwa Polskiego” . Wykaz nazwisk z akt w zasobie Archiwum Głównym Akt Dawnych, opracowanie Zofia Strzyżewska.
 23. Archiwum Archidiecezji Lubelskiej
 24. Archiwum Diecezji Siedleckiej W dniu 2013-01-24 12:17, Archiwum pisze: Szanowny Panie Tadeuszu,
  archiwum nasze nie posiada tych akt.
  1) ewentualnie proszę pytać w Archiwum Państwowym w Siedlcach, jeżeli
  mają takie księgi i prowadzą takie archiwum z lat XIX w.
  2) Archiwum Diecezjalne nie posiada w swoich zbiorach tych ksiąg metrykalnych i metryki zostały zabrane Kościołowi w czasach PRL, to samo uczyniono w poszczególnych Parafiach Diecezji Siedleckiej.
  Pozdrawiam ks. Bernard Błoński, Dyrektor
 25. Akta parafialne z Parafii Trzebieszów [PT], Łuków.
 26. Archiwum Państwowe w Lublinie
 27. Archiwum Główne Akt Dawnych – Warszawa. http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetada ... ublication
 28. Bartosz Paprocki „Herby rycerstwa polskiego”:
  http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmeta ... ublication
 29. Antoni Małecki „Studya heraldyczne” T. I (str. 140):
  http://www.pbi.edu.pl/book_reader.php?p=43507
 30. "Szkice i poszukiwania historyczne"
  https://archive.org/stream/szkiceiposzu ... g_djvu.txt
 31. Artykuł o obrazie Bitwa pod Orszą
  https://www.academia.edu/25305740Obraz_Bitwa_pod_Orszą_geneza_datowanie_wzory_graficzne_a_obraz_bitwy_na_Kropiwnej_i_inne_przedstawienia_batalistyczne_w_wileńskim_pałacu_Radziwiłłów_w_Bitwa_pod_Orszą_red._M._Nagielski_Warszawa_2015
  W artykule znajduje się krótkie omówienie dokumentów dotyczących Świerczowskiego z Metryki Koronnej.
  .
Opracował – Tadeusz Świerczewski

Świerczewski [szukaj_bio]Świerczewski
Genealogia - nazwisko Świerczewski