Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Świerczewski - Indeks do wywodu szlachectwa

13.03.2019 16:04
INDEKS - PODSTAWA OPRACOWANIA WYWODU SZLACHECTWA

Rdu Świerczewski vel Świerczowski herbu Trąby

Genealogia rodzin Świerczewski - Świerczowski
 1. Prof. Witold Taszycki „Słownik staropolskich nazw osobowych” tom V – S-U, wyd. PAN 1980 r. – Oboczność pisowni nazwisk.
 2. Genealogia Polska dr Alina Naruszewicz-Duchlińska – Znaczenie nazwiska:
  ŚWIERCZEWSKI VEL ŚWIERCZOWSKI, oboczność pisowni nazwisk, nazwisko pochodzi od nazwy miejscowej ziemi; Swyrcz, Śwircz, Świercz, Świerszcz, Świrczami w średniowieczu, na wschodzie określano przedstawicieli rodu heraldycznego Świerczków. Herb ten zwano też: Cvrcz, Swirc, Swrz, Świercie. Świerczewscy też początkowo zwali się Świerczam. Bogaczyk, Świercz, Kozaczyk, Pawłowicz w ziemi Łukowskiej na Lubelszczyźnie, Sandomierskiej.
  – Nazwę osobową Świerczewski odnotowano na terenie Polski w 1490 roku ,
  zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków, t. II, s. 587.
  Od X wieku rycerstwo używało przydomki, w tym przypadku: Swyrcz, Śwircz, Świercz, Świerszcz.
 3. PAN-PAU Tom LI/3 Zeszyt 210 Polski Słownik Biograficzny: Świerczewski Eugeniusz, Święcicki Wojciech. Warszawa–Kraków 2017 r.
  1370 r. Kazimierz Wielki poszerza dobra Świerczowskich ze Świerczowa – lokacja.
  Swyrcz, Śwircz, Świercz, Świerszcz
  Świerczewski – 1490 od nazw miejscowych Świerczów, Świerczewo, Świercze (kilka wsi).
  Świerczowski – 1497 od nazw miejscowych Świerczów, Świerczewo, Świercze(kilka wsi).
 4. Bartosz Paprocki „Herby rycerstwa Polskiego” – gdzie występuje Jan i Janusz Świerczowski h. Trąby, natomiast Bartosz Paprocki : „Herbarz rycerstwa Polskiego” str. 959 stwierdza, że protoplastą rodu Świerczowski h. Trąby jest w sensie heraldycznym Jordan h. Trąby, po dokładnym przestudiowaniu rodu Jordanów i Spytka nie znajduje to potwierdzenia, stwierdza też, że Świerczowscy zamieszkują też na Lubelszczyźnie.
 5. Zbigniew Leszczyc „Herbarz szlachty polskiej” tom. II
 6. Kacper Niesiecki I wyd. przez Jana Bobrowicza tom VIII „Herbarz Polski”.
 7. Jan Długosz – Świerczow [D III 267] na Podlasiu. Wszyscy ci heraldycy powielają stwierdzenie B. Paprockiego, niepoparte dokumentami.
 8. Zygmunt Wojciechowski „Zygmunt Stary” – pisze Jan Świerczowski
 9. Stefan Wojciechowski „Dzieje Lubelszczyzny” tom IV
 10. Marek Woliński „HERBARZ SZLACHTY ZIEMI ŁUKOWSKIEJ NA LUBELSZCZYŹNIE” tom I, II, III rok wyd. 2011, 2017. Świerczewski v Świerczowski h. Trąby. Stwierdza, że jest to jedna rodzina herbu Trąby, wywodząca się z historycznej małopolski posiadająca dobra na Litwie, Rusi Czerwonej, Kresach – Podolu od XIII wieku.
 11. PAN,; „Urzędnicy Województwa Lubelskiego XVI-XVIII w. Tu występuje Jan-
  Janusz Świerczowski jako kasztelan wiślicki, starosta Lubelski.
 12. Prof. Alfred Znamierowski – „Herbarz rodów”
  Pan Marek Woliński – heraldyk pisze: Szlachta o nazwisku Świerczewski vel
  Świerczowski to tak zwana szlachta odwieczna. Tak jak w przypadku innej tego typu szlachty nie ma informacji o nadaniu szlachectwa i herbu, gdyż prawdopodobnie takiego nadania nie było. Szlachta ta wywodzi się z rycerstwa, która to warstwa kształtowała się w czasie, gdy nie było to dokumentowane.
  Polska w latach 1080-1255 nie posiadała króla, nie bardzo więc kto miałby dokonać noblilitacji Pana przodków w tym okresie. Albo więc już byli szlachtą/rycerstwem, albo noblilitował ich władca obcy. Przytoczony zapis; Bartosz Paprocki „Herbarz rycerstwa Polskiego” (str. 959) faktycznie mówi, że Jordan i Świerczowski wywodzą się z jednego pnia – wspólny ród w sensie heraldycznym, mający kiedyś, zapewne ok. X w., wspólnego przodka (protoplasta herbu Trąby).
  Archiwum Narodowe Kraków, Maciek Saryusz-Romiszewski
 13. Nazwę osobową Świerczewski odnotowano na terenie Polski w 1490 roku, zob. K. Rymut, „Nazwiska Polaków”, t. II, s. 587. Biogram Janusza Świerczewskiego zaprzecza tej dacie, gdyż ur. się w roku 1460 w dobrach Świerczewo na ziemi Łukowskiej na Lubelszczyźnie.
 14. Tomasz Święcicki „Historyczne pamiątki znamienitych rodzin i osób dawnej Polski” tom II Warszawa 1859. Wymienia Jana Janusza Świerczowskiego oraz drugiego Jana Świerczowskiego tak jak Szymon Starowolski w pracy „Wojownicy sarmaccy”.
 15. Józef Krzepala „Księga rozsiedlenia rodów ziemiańskich w dobie jagiellońskiej”, Cz. I Kraków 1915 r.
 16. „Elektorów poczet, którzy niegdyś głosowali na elektorów Jana Kazimierza roku 1648, Jana III. roku 1674, Augusta II. roku 1697, i Stanisława Augusta roku 1764, najjaśniejszych Królów Polskich” Lwów, nakładem Kajetana Jabłońskiego w roku 1845, gdzie występują Świerczewscy i Świerczowscy h. Trąby jako jeden ród.
 17. Jerzy S. Łątka „Słownik Polaków w Imperium Osmańskim o Republice Turcji”, wyd. Kraków 2005 r., wymienia Świerczewski Teofil , h. Trąby – 1830, po 1856 uczestnik wojny krymskiej. Dywizja Polska, był członkiem delegacji na uroczystość poświęcenia pomnika Władysława Warneńczyka w Warnie. Świerczewski Janusz – wysłannik dyplomatyczny w 1511 r.
 18. Wrocławskie Towarzystwo Naukowe tom I „Rejestr poborowy Województwa Lubelskiego. Powiat Lubelski i Urzędowski z roku 1629, ziemia Łukowska z roku 1620, opracowanie pod redakcją Stefana Inglota.
 19. jw. – Woj. Krakowskiego z roku 1629, wyd. Zakład Narodowy Ossolińskich.
 20. Rocznik Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie, tom I rok 1908/9 „Elektorowie Królów – Władysława IV., Michała Korybuta, Stanisława Leszczyńskiego i spis stronników Augusta III” – praca zbiorowa Jerzy hr. Dunin-Borkowski i dr Miecz. Dunin-Wąsowicz” wyd. Lwów 1910 r. Jako elektorów wymienia się Świerczewskich i Świerczowskich h. Trąby.
 21. PAN – Instytut Historii – Zakład Atlasu Historycznego,: „Materiały do słownika historyczno-geograficznego Województwa Krakowskiego w dobie Sejmu Czteroletniego [1788-1792] pod kierunkiem Władysława Semkowicza , wyd. Zakład Narodowy Ossolińskich. W pracy tej Piotr Świerczowski wieś Mysłów zajmują swoje części w Księstwie Siewierskim, a Sebastian Świerczewski – wieś, kolonia Sikorka r 1783.
 22. Naczelna Dyrekcja Archiwum Państwowych, „Zesłańcy Powstania Styczniowego z Królestwa Polskiego” . Wykaz nazwisk z akt w zasobie Archiwum Głównym Akt Dawnych, opracowanie Zofia Strzyżewska.
 23. Archiwum Archidiecezji Lubelskiej
 24. Archiwum Diecezji Siedleckiej W dniu 2013-01-24 12:17, Archiwum pisze: Szanowny Panie Tadeuszu,
  archiwum nasze nie posiada tych akt.
  1) ewentualnie proszę pytać w Archiwum Państwowym w Siedlcach, jeżeli
  mają takie księgi i prowadzą takie archiwum z lat XIX w.
  2) Archiwum Diecezjalne nie posiada w swoich zbiorach tych ksiąg metrykalnych i metryki zostały zabrane Kościołowi w czasach PRL, to samo uczyniono w poszczególnych Parafiach Diecezji Siedleckiej.
  Pozdrawiam ks. Bernard Błoński, Dyrektor
 25. Akta parafialne z Parafii Trzebieszów [PT], Łuków.
 26. Archiwum Państwowe w Lublinie
 27. Archiwum Główne Akt Dawnych – Warszawa. http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetada ... ublication
 28. Bartosz Paprocki „Herby rycerstwa polskiego”:
  http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmeta ... ublication
 29. Antoni Małecki „Studya heraldyczne” T. I (str. 140):
  http://www.pbi.edu.pl/book_reader.php?p=43507
 30. "Szkice i poszukiwania historyczne"
  https://archive.org/stream/szkiceiposzu ... g_djvu.txt
 31. Artykuł o obrazie Bitwa pod Orszą
  https://www.academia.edu/25305740Obraz_Bitwa_pod_Orszą_geneza_datowanie_wzory_graficzne_a_obraz_bitwy_na_Kropiwnej_i_inne_przedstawienia_batalistyczne_w_wileńskim_pałacu_Radziwiłłów_w_Bitwa_pod_Orszą_red._M._Nagielski_Warszawa_2015
  W artykule znajduje się krótkie omówienie dokumentów dotyczących Świerczowskiego z Metryki Koronnej.
  .
Opracował – Tadeusz Świerczewski

Świerczewski [szukaj_bio]Świerczewski
Genealogia - nazwisko Świerczewski
Ta strona wymaga zapisu cookies do prawidłowego działania. Aby móc je zapisać na tym urządzeniu, wymagana jest Państwa zgoda. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody - wtedy żaden plik cookie nie zostanie zapisany, ale funkcjonalność strony będzie ograniczona, m. in. nie będzie można się zarejestrować, zalogować, pisać komentarzy, nie będzie dostępu do materiałów dostępnych tylko dla zalogowanych. Ponadto informacja ta będzie pojawiać się na każdej stronie, gdyż zapisanie braku zgody na cookies wymagałoby zapisania braku tej zgody w cookies, a na to nie mamy zgody. Szczegóły na stronie Polityka prywatności. Decyzję tę można w przyszłości zmienić na stronie Polityki prywatności.