Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Malczewscy herbu Tarnawa początki

20.02.2020 12:27
Początki Malczewskich herbu Tarnawa opierające się na nie do końca wiarygodnym źródle - poprawki

Genealogia początków Malczewskich herbu Tarnawa wg Wojciecha Wielądko, który po części czerpał ze skąpych zapisków o Malczewskich z herbarza Niesieckiego. Postaci te przewijają się również w poczcie elektorów, więc częściowo ten spis może być prawdziwy - jak dotąd wyłapałam dużo błędów:

- Lata urodzenia są w niektórych przypadkach +- 40, chyba, że były to lata występowania (jakichś wzmianek)

- Mężem Katarzyny Kuczkowskiej był Mikołaj, a nie Aleksander. Wg Bonieckiego - Katarzyna Kuczkowska wdowa po Mikołaju Malczewskim i Aleksandrze Zaklika Czyżowskim (jedyna córka Aleksandra) wyszła za mąż za Jana Dąbskiego herbu Godziemba syna Hieronima jako jego druga żona, zapis dożywocia w 1695 r. (Inscr. Krak. 304 f. 14; 305 f. 978; 315 B f. 2316), właściciela Chobędzy, Mchowa, Chyczy, Łoniowa etc., jako miecznik inowrocławski, rotmistrz powiatu lelowskiego i sędzia kapturowy województwa krakowskiego, podpisał elekcyę Augusta II-go. W 1697 r. chorąży nadworny koronny, w 1702 r. kasztelan wojnicki, umarł w 1709 r. Ich dzieci to Katarzyna zakonnica, Michał i Stanisław Dąbscy.
wg Geneteki:
1689 Petronella Dąbska Jan Katarzyna Krzcięcice
1690 Rozalia Maria Dąbska Jan Katarzyna Krzcięcice

- U Wielądka jest napisane, że synowie Jana byli elektorami Jana Kazimierza. Wg elektorów poczet Jan określany tam jako Poracz był elektorem Jana Kazimierza (1649), a jego synowie elektorami Augusta II. Ten nieznany z imienia Malczewski to z pewnością Stefan. Ten Jan nie mógł być dzieckiem powyższej pary.

- Postać Ignacego, u Wielądka dane nieprawdziwe, opisany poprawnie w Malczewskich nieprzypisanych wg Maria Dernałowicz, Antoni Malczewski, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1967.

- fragmentaryczne informacje o Szymonie (informacja tylko o jednej żonie).

- Synem Pawła nie był ten poniższy archidiakon i proboszcz małogoski, tylko Józef Grzegorz ur. 1783 w Imielnie. (Ignacy) Józef archidiakon był synem Szymona i Jowianny Tęgoborskiej i urodził się w 1749 w Małogoszczy.

Drzewo wg Wielądka:
"1573
Franciszek z Malczewa Malczewski rotmistrz króla Stefana Batorego osiadły w ziemi Sanockiej. Miał syna Aleksandra.
1605
Aleksander z Malczewa Malczewski s. Franciszka ożeniony z Katarzyną Kuczkowską. Elektor Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Miał synów Jana i Józefa.
1648
Jan z Malczewa Malczewski s. Aleksandra ożeniony z Marianną Murawską. Miał synów Stefana i Samuela elektorów króla Jana Kazimierza.
1674
Stefan z Malczewa Malczewski s. Jana ożeniony z Elżbietą Roterman. Miał syna Mikołaja.
Samuel z Malczewa Malczewski s. Jana ożeniony z Gorzycką herbu Doliwa. Miał synów Jana i Piotra i córkę Teresę później Stradomską stolnikową owrucką (bracławską?).
Syn Samuela Jan miał syna Ignacego.
Syn Samuela Piotr - kanonik kamieniecki.
1697
Mikołaj z Malczewa Malczewski s. Stefana ożeniony z Łącką. Miał synów Szymona, Pawła i Ludwika.
indeks 1713 akt 1 Mikołaj Malczowski Zofia Łącki Bebelno
1733
Szymon z Malczewa Malczewski s. Mikołaja stolnik chełmski ożeniony z Julianną Tęgoborską. Miał synów Pawła, Juliana, Józefa i Macieja.
1733
Ignacy z Malczewa Malczewski wnuk Samuela syn Jana regent kancelarii ożeniony z Antoniną hrabianką Dunin. Miał synów: Ksawerego żona Eleonora, dzieci Pius i Anna, Wojciecha i Jana.
1764
Paweł z Malczewa Malczewski syn Szymona z Tęgoborskiej. Syn Józef archidiakon chełmski, proboszcz Małogoski.
1764
Maciej syn Szymona ożeniony z Oraczewską"
o ile dobrze odczytałam intencje autora...
http://poczekalnia.genealodzy.pl/pliki/ ... 9_0074.jpg
http://poczekalnia.genealodzy.pl/pliki/ ... 9_0076.jpg

Początki Malczewskich herbu Tarnawa w tekstach źródłowych, herbarzach itp.

Ciekawa jest wzmianka o Malczewie w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego, świadcząca o posiadaniu Malczewa przez Michała Malczewskiego Tarnawy już w XV wieku. Michał ów mógłby być ojcem poniżej wymienionych braci Mikołaja i Macieja.

Wg Metryk Koronnych są wymienieni: 8.06.1523 Mikołaj Malczewski i 07.07.1523 Maciej Malczewski, który sprzedaje swojemu bratu Mikołajowi swoją część Malczewa.
https://drive.google.com/file/d/1J7Dq98 ... sp=sharing
To być może obala prawdziwość poniższej informacji K. Niesieckiego, że Malczewscy pochodzą z ziemi Sanockiej. Wygląda na to, że wcześniej byli w Malczewie, a w ziemi Sanockiej dopiero później.
Wg Herbarza K. Niesieckiego
"W ziemi Sanockiej. Samuel 1687. Katarzyna zakonnica Ś. Klary w Sączu 1701. N. Malczewski miał za sobą Katarzynę Kuczkowską wdowę po Franciszku Czyżowskim. N. Malczewski Gorzycką herbu Doliwa, z tej córka Teressa dostała się w małżeństwo Stradomskiemu stolnikowi Owruckiemu, babka jej była Morawska herbu Dąbrowa […]. W roku 1778 Szymon Malczewski podczaszy Chęciński. - Ignacy komornik graniczny Chęciński. - Paweł regent. - Ludwik wiceregent Chęcińscy. - W r. 1788. Julian pisarz grodzki Chęciński. - Krasicki".
Co do wyżej wymienionego pierwszego N. Malczewskiego, to chodzi o Mikołaja, który miał za żonę Katarzynę Kuczkowską. Drugi N. Malczewski wg Wielądka to Samuel, który miał żonę N. Gorzycką, co ciekawe - ród Gorzyckich jest z Wielkopolski. Ich córka Teresa wydana za Stradomskiego. Babką jej, żoną Jana była Marianna Murawska. Nasuwa się pytanie za którego Stradomskiego wydano Teresę?
Wg K. Niesieckiego mężem Teresy był Michał. Wg "Urzędników dawnej Rzeczypospolitej od XII-XVIII w." mężem był Jerzy i raczej tak było.
" - Michał Stradomski, rzekomy wojski lubelski (nominacja po awansie Jakuba Michałowskiego 30 IX 1659, zapewne nie zrealizowana, bo potem nominacja 7 V 1661 Wacława Stoińskiego - "po Michałowskim").
- Jerzy Stradomski, stolnik owrucki (nom. 29 XI 1685, być może nie objął urzędu)".
Teresa ur. się wg K. Estreichera w 1679 r. i zmarła w 1729 r.

Pozostałe postaci są mi znane i piszę o nich w drzewie Szymona Malczewskiego, a Ignacy, Ludwik występują w Malczewskich nieprzypisanych, choć ich pokrewieństwo z Szymonem jest możliwe, jak i wszystkich innych elektorów z woj. sandomierskiego, których poniżej wyodrębniam podkreślnikiem.

Wg „Elektorów poczet, którzy niegdyś głosowali na elektorów Jana Kazimierza roku 1648, Jana III. roku 1674, Augusta II. roku 1697, i Stanisława Augusta roku 1764, najjaśniejszych Królów Polskich, Wielkich Książąt Litewskich, i.t.d.”. Publikacja ta została wydana we Lwowie w roku 1845 nakładem Kajetana Jabłońskiego ; drukiem Wawrzyńca Pisza. Pod literą „M” na stronie 209 znajduje nazwisko Malczewski. Pod tym nazwiskiem wymienieni są:

1. Malczowski Tarnawa Poracz Jan: Królowie na których głosowali – Jan Kazimierz 1648; z Województwa Sandomierskiego.
2. ? Malczewski Tarnawa: Królowie na których głosowali – August II. 1697; z Województwa Sandomierskiego.
3. Malczewski Abdank Adam: Królowie na których głosowali – August II. 1697; Ziemie z których głosowali – Województwo Łęczyckie.
4. Malczewski Abdank Andrzej: Królowie na których głosowali – August II. 1697 ; Ziemie z których głosowali – Województwo Łęczyckie.
5. Malczewski Jan: Królowie na których głosowali – August II. 1697; Ziemie z których głosowali – Ziemia Dobrzyńska.
6. Malczewski Tarnawa Samuel: Królowie na których głosowali – August II. 1697 ; z Województwa Sandomierskiego.
7. Malczowski Abdank Stanisław: Królowie na których głosowali – August II. 1697; Ziemie z których głosowali – Województwo Krakowskie.
8. Malczewski Benedykt: Królowie na których głosowali – Stanisław August 1764; Ziemie z których głosowali – Powiat Piński.
9. Malczewski Tarnawa Ignacy, regent kancellaryi: Królowie na których głosowali – Stanisław August 1764 ; Ziemie z których głosowali – Województwo Wołyńskie.
10. Malczewski Skarbek Ignacy, starosta. Plawski, poseł wojew. Kaliskiego: Królowie na których głosowali – Stanisław August 1764 ; Ziemie z których głosowali – Województwo Kaliskie. Abdank.
11. Malczowski Tarnawa Ignacy, komornik Chęciński: Królowie na których głosowali – Stanisław August 1764; z Województwa Sandomierskiego.
12. Malczowski Tarnawa Ludwik, subdelegat grodzki Chęciński: Królowie na których głosowali – Stanisław August 1764; z Województwa Sandomierskiego.
13. Malczowski Tarnawa Szymon, sędzia kapt. Województwo Sandomierskie, wice-regent grodzki Chęciński: Królowie na których głosowali – Stanisław August 1764; z Województwa Sandomierskiego.

Pozwoliłam sobie dostawić herb Tarnawa tam gdzie jest to pewne lub prawie pewne. Początki Malczewskich Tarnawa są w XV wieku w Malczewie. [Słownik Geograficzny i Metryki Koronne z 1523 r.]. Później osiedlili się w ziemi Sanockiej, a następnie przenieśli się do Województwa Sandomierskiego, o czym świadczy np. postać Samuela. Najstarszym dokumentem z Województwa Świętokrzyskiego, dotyczącym Malczewskich jest akt ślubu Mikołaja Malczowskiego z Zofią Łącką w 1713 r. w Bebelnie. Ogólnie najstarszym udokumentowanym Malczewskim jest Jakub Jakusz Malczewski herbu Abdank (ok. 1400-1465) z żoną Świętomirą. Ta linia Wielkopolska, biorąca początki ze Świerczyny jest najstarsza, choć może to świadczyć o tym, że tylko tam zachowały się tak stare dokumenty. Najliczniejsza grupa Tarnawów osiadła głównie w okolicach Jędrzejowa w Świętokrzyskim, ale występują również w wielu okolicznych miejscowościach, część na wschodzie – głównie Ukraina. Niektórzy osiedli na ziemi Łódzkiej. W późniejszym okresie występują licznie na Mazowszu i w samej Warszawie.