Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Dunin Borkowscy herbu Łabędź

18.09.2009 20:21
Dunin Borkowscy herbu Łabędź

Żyjący członkowie. I. Linia.

Mieczysław Ignacy hr. Dunin-Borkowski z Wielkiego Skrzynna i Borkowie, ur. 30 lipca 1833 w Płotyczu, właściciel dóbr Mielnica i Chudykowce w Galicyi, fundator kościoła i parafii rzym. kat. w Mielnicy, komandor papiezkiego orderu Ś. Grzegorza 1867, marszałek rady pow. borszczowskiego od 1868 dotąd, poseł na sejmy krajowe galicyjskie 1883, członek gal. tow. gospodarskiego 1857 i przewodniczący oddziału borszczowskiego tegoż towarzystwa; delegat gal. tow. Kredytowego ziemskiego od 1876, prezes wydziału okręgowego borszczowskiego tegoż tow., delegat gal. tow. ubezpieczeń w Krakowie 1861, członek tow. gal. kasy oszczędności we Lwowie 1887, obywatel honorowy miast Jezierzan, Skały, Koralówki, Krzywczy, Uścia biskupiego, Mielnicy i Kudryniec w nagrodę zasług położonych jako marszałek powiatowy około budowy dróg i komunikacyi, zaślubił 15 stycznia 1867 r. w Olejowie Maryą z hr. Wodzickich herbu Leliwa, ur. 12 listop. 1848 r. w Wrocławiu, córkę hr. Kaźmirza na Olejowie, -znakomitego ornitologa i Laury z hr. Broel-Platerów herbu własnego (Mielnica).
Dzieci:
1. Hr. Kaźmira Florentyna, ur. 29 lipca 1869 w Mielnicy.
2. Hr. Helena (Halka) Marya, ur. 7 czerwca 1871 tamże.
3. Hr. Juliusz Maryan, ur. 2 czerwca 1875 tamże, uczeń Terezyanum w Wiedniu.
4. Hr. Jerzy Władysław, ur. 14 grudnia, 1877 tamże.
5. Hr. Jadwiga Eleonora, ur. 28 czerwca 1879 tamże.

Rodzeństwo.

1. Hr. Alfred Jakób, ur. 20 listop. 1834 w Mielnicy, właść. dóbr Korolówka, Skowiatyn i Juriampol. w obw. czortkowskim, członek gal. tow. gospodarskiego 1857, prezes oddziału tarnopolskiego tegoż tow., członek rady pow. tarnopolskiej 1867, zaślubił 7 lipca 1857 r. we Lwowie Olgę z Światopełków- Zawadzkich herbu Lis, ur. 26 listop. 1839 r., właścicielkę dóbr Szlachcińce, Kurniki i Łozowa w pow. tarnopolskim, córkę Józefa z Turki, członka stanów gal., fundatora kościoła i parafii rz. kat. w Łozowej i Sabiny z hr. Bąkowskich h. Gryf. (Szlachcińce).
Dzieci: a) hr. Marya Albertyna, ur. 23 kwietnia 1859 w Szlachcińcach, zaślubiona 15 sierpnia 1877 w Dreźnie Zygmuntowi Alfonsowi Taczano w skie mu herbu Jastrzębiec, właść. dóbr Biskupice, Kopojno itd. w gub. Kaliskiej (zob. niż. rodowód Taczano wskich.)
b) hr. Jadwiga Anna, ur. 17 paźdz, 1861 w Szlachcińcach, zaśl. 2 sierpnia 1881 we Lwowie "Wincentemu Cygembęrg-Orłowskiemu herbu Chomąta, właścicielowi dóbr Lisowce w pow. zaleszczyckim.
c) hr. Jerzy Józef, ur. 7 listop. 1868 r. w Szlachcińcach.
2. Hr. Wanda Teodora, ur. 9 listop. 1836, właścicielka dóbr Winiatyńce w pow. zaleszczyckim. zaślubiona 15 maja 1855 r. Józefowi Prus III Jabłonowskiemu, właść. dóbr Zagwoźdź w pow. stanisławowskim, deputatowi do rady państwa w "Wiedniu i marszałkowi rady pow. stanisławowskiej.
Matka.
Julia Maryanna z Korytowskich herbu Mora, ur. 27 czerwca 1815, właść. dóbr Suszczyn i Ostalec w pow. tarnopolskim, córka Franciszka na Tarnopolu, Płotyczu itd., miecznika koronnego galic, komandora orderu Ś. Anny, komisarza sejmowego gal. 1827 r. i Nikodemy z hr. Zabielskich h. Trzaska; zaślub. 3 maja 1831 w Tarnopolu hr. Henrykowi Jakóbowi D. B., ur. 26 lipca 1798 w Janczynie 24 stycznia 1847 r., właścicielowi dóbr Mielnica, Winiatyńce, Hleszczawa itd., członkowi stanów gal. z grona magnatów 1829, członkowi gal. tow. gospodarskiego 1846, — (synowi hr. Jer z ego - Jakóba Antoniego, ur. 25 lipca 1764 we Lwowie, f 18 września 1813 w Winiatyńcach, właściciela dóbr Mielnica, Winiatyńce, Korolówka, Skowiatyn, Juriampol, Strzałkowce, Jezupol z przyl. itd., podkomorzego nad w. król. d. d. Warszawa 3 czerwca 1788 r., kawalera wielkiej wstęgi orderu Św. Stanisława d. d! Warszawa 7 kwietnia 1791, kawalera wielk. wstęgi orderu Orła Białego d. d. Grodno 6 sierpnia 179&, rzeczywistego marszałka szlachty prowincyi Tarnopolskiej 1811 i zaślub. 3 marca 1796 r. w Mielnicy a f 9 sierpnia 1846 Julianny z hr. Lanckorońskich herbu Zadora, starościanki nurskiej.

II L i n i a.
Jerzy Maryan Hrabia Dunin-Borkowski z Wielkiego Skrzynna i Borkowic ur. 2 maja 1852 w Skierbieszowie, zaśl. 18 styczn. 1885 w Wiedniu Ilmę, ur 1864' córkę Wilhelma Fraes, Edlen von Ehrfeld, c. k radcy sądu krajowego w Gracu' (Wieden).
Siostra.
Hr. Jadwiga Eleonora, ur. 15 paźdz. 1846, właść. dóbr Skierbieszów w Lubelskiem, zaśl. 20 lipca 1872 w Skierbieszowie Janowi Popielowi herbu Sulima własc. dóbr Wojcza w gub. Kieleckiej, posłowi na sejmy krajowe galic.
Matka.
.Adela z baronów Larisch herbu własnego, ur. 1824, córka bar. Karola na Osieku itd. i generałówny Maryi z hr. Grabowskich herbu Oksza, starościanki wołkowyskiej; właścicielka dóbr Osieckich w pow. bialskim; zaślub. 2 grudnia 1843 r. hr. Stanisławowi Narcyzowi D. B., ur. 22 grudnia 1818 we Lwowie 14 lipca w Uhrynowie, właścicielowi dóbr Uhrynow, Jamnica i Kłuzów w pow. stanisławowskim, a dóbr Skierbieszowskich w gub. lubelskiej, członkowi gal. tow. gospodarskiego 1866, członkowi wydziału i rady pow. stanisławowskiej 1867, delegatowi gal. tow. kredytowego ziemskiego i prezesowi wydziału okręgowego stanisławowskiego tegoż tow. 1868—71, prezesowi wystawy stanisławowskiej 1878 — synowi hr. Leonarda Win-centego, ur. 10 listop. 1768 1839 we Lwowie, właściciela dóbr Szuparka i Szyszkowce w obw. czortkowskim, Skierbieszów w gub. lubelskiej a Czerniechów, Milatyn, Zawrowo i. Hłuboczek w gub. wołyńskiej pow. ostrogskim, podkomorzego nadw. król. 1790, kawalera wielkiej wstęgi orderu Św. Stanisława 1791, a Orła Białego 1794, konsyliarza stanów krajowych Galicyi 1809 r., członka stanów gal. z grona magnatów 1818 i zmarłego 13 sierpnia 1840 r. w Vichy, i generałówny Elżbiety z hr. Krasińskich herbu Ślepowron.

Stryj.
Hr. Seweryn Wincenty (ur. 7 stycznia 1824 we Lwowie, f 21 listop. 1872 we Wiedniu, właściciel dóbr Szuparka i Szyszkowce w obw. czortkowskim, fundator wraz z żoną kościoła i parafii rz. kat. w Ponikwie, kawaler hon. maltański 1868, c. k. szambelan austr. 1869, członek stanów gal. z grona magnatów 1845, członek gal. tow. gospodarskiego 1852, delegat tow. wzajemnych ubezpieczeń w Krakowie 1861). Tego wdowa: Olga Aniela z Kownackich herbu Ślepowron, ur. 26 listop. 1826 w Ponikwie,' zaślubiona w Olesku, właścicielka dóbr Ponikwa z przyl. w pow. brodzkim, córka Józefa z Ponikwy, członka stanów galie, i Magdaleny z de Lambert (Ponikwa).
Dzieci: 1. Hr. Aleksandra, ur. w sierpniu 1849, właść. dóbr Babice w pow. rzeszowskim, zaśl. 7 lipca 1877 we Lwowie Eogerowi hr. Łubieńskiemu herbu Pomian, posłowi na sejm kraj. galic.
2.Hr. Emanuel Marya Józef, ur. 11 sierpnia 1856 w Ponikwie, właść. dóbr Suchawola w pow. brodzkim, doktór praw wszechnicy wiedeńskiej 1882, oficer ułanów wojsk austr., członek gal. tow. gospodarskiego, zaśl. 28 czerwca 1880 r. we Lwowie Aleksandrę z hr. Dzieduszyckich herbu Sas, ur. I860, córkę hr. Aleksandra z Izydorówki, posła na sejmy galic, i deputata na sejm ustawodawczy rakuzki, i Domicelli z Piotruskich herbu Starykoń, chorążanki koronnej galic. (Kairo w Egipcie).
Córki: a) Hr. Olga Klementyna, ur. 11 lutego 1881 w Suchejwoli.
b) Hr. Marya Małgorzata, ur. 19 lipca 1882 tamże.
3.Hr. Klementyna, ur. 14 paźdz. 1859 r.

III Linia.
Aleksander (Leszek) Ferdynand Wincenty Franciszek, Hrabia Dunin-Borkowski z Wielkiego Skrzynna i Borkowic, ur. 11 stycznia 1811 w Gródku, (syn t .18 maja 1860 r. we Lwowie hr. Franciska Antoniego na Gródku,. Głuchowicach, Jodłowej, Swiniarach i Cetnerówce, starościca radelickiego, członka stanów gal. z'grona magnatów 1818 i zmarłej 18 marca 1852 r. we Lwowie Franciszki z hr. Dzieduszyckich, starościanki bachtyńskiej,) właść. dóbr Krzywczyce w pow. lwowskim, oficer 3 pułku strzelców konnych wojsk polskich 1831 r., deputat na sejm ustawodawczy rakuski w Wiedniu i Kromieryźu 1848—9, poseł na sejmy kraj. galic. 1861-71, członek rady pow. lwowskiej 1867, członek tow. gospodarskiego 1868, założyciel i prezes tow. sztuk pięknych we Lwowie 1867-85, delegat gal. tow. kredytowego ziemskiego 1868—73, prezes komitetu weteranów wojsk polskich z r. 1831 we Lwowie od 1885, znakomity mówca, autor i poeta. Z bardziej znanych prąc jego są: Kozak, 1830; Orły z Herburtów 1838; Parafiańszczyzna tom 1. 1843,. toin 2. 1850; Setki Bhartriharisa 1845, Cymbalada 1845 i 1848, Niepowieście i nierozprawy 1846, Wieszczenia Lechowe 1848, Sejm ustawodawczy rakuzki tom 1. 1849, tom 2 1850, O najdawniejszych zabytkach pisemnych 1850, Pamiętnik urywkowy współczesny 1861, Dualizm 1867, Quodlibet 1869, Tymczasem 1879, Dość dwie słowie 1879, Pierwszy sejm słowiański we Lwowie 1884 itd.; zaślubił 11 lipca 1837 r. Sewerynę z Cieleckich herbu Zaremba, ur. 27 września 1817, córkę Leopolda z Hacynkowiec, członka stanów gal. i Katarzyny z Mysłowskich h. Rawicz. (Lwów).
D z i e c i: 1. hr. J a d w i g a, ur. 12 czerwca 1838, zaśl. 10 sierpnia 1857 w Bruxeli Alfonsowi hr. Mniszchowi herbu Kończyc, właść. dóbr Bieliny, Przedziel i Ulanów, c. k. aust. szambelanowi.
2. hr. "Witold Franciszek, (ur. 28 maja 1842 we Lwowie, f 18 stycznia 1875 w Winniczkach, właściciel dóbr Winniczki, Dmytrowice i Gańczary w pow. lwowskim, członek gal. tow. gospodarskiego 1866, członek rady pow. lwowskiej 1867, dyrektor tow. sztuk pięknych we Lwowie 1867—75, autor dramatyczny, bardziej znane prace jego są: Klementyna Sobieska, dramat, hi stor. 1860, Ofiara, dram. w 3 aktach, 1864, Gorące głowy, kom. 1866, Skutki występku, dram. Stosunki rodzinne, dram. w 5 akt. 1870 — 1. Spisek salonowy, kom. w 5 akt. 1873 itd.) Tego wdowa: Kaźmira z hr. Fredrów herbu Bończa, ur. 4 września 1845, zaśl. 4 czerwca 1862, córka hr. Henryka z Dubanowic, oficera wojsk polskich, kawalera virtuti militari, członka stanów gal. i Maryi z hr. Jabłonowski ch herbu Grzymała.
Dzieci: a) hr. Aleksandra, ur. 1863, zakonnica w klasztorze Panien Angielskich w Altötting w Bawaryi.
b) hr. Zbigniew Stanisław Marcin, ur. 11 listop. 1864 we Lwowie, c. k. paź austr. 1878, obecnie członek Towarzystwa Jezusowego w Wipnandsrooe w Holandyi.

Rodzeństwo.
1.Hr. Edward Kamil (ur. 18 lipca 1812 w Gródku f 23 września 1858 w Wiedniu, właściciel dóbr Gródeckich w obw. czortkowskim, członek stanów gal.z grona magnatów .1846, człon. gal. tow. gospodarskiego 1852 i 58, zaślubił 8 maja 1853 r. w Dubiecku Laurę z hr. Krasickich herbu Rogala z mitrą, ur. 23 września 1832 w Dubiecku, zmarłą 4 maja 1885 w Berlinie, właść. dóbr Żełdec w pow. żółkiewskim, damę austr. krzyża gwiaździstego 1856, i damę hon. orderu bawar. Teresy 1873, córkę hr. Aleksandra z Dubiecka, członka stanów gal. i Henryki z hr. Męcińskich herbu Poraj).
Dzieci: a) Hr. Jerzy Sewer Teofil, ur. 1 paźdz. 1856 w Dubiecku, właściciel dóbr Gródeckich w pow. zaleszczyckim, kawaler hon. maltański 1879, c. k. szambelan austr. 1880, kawaler wielkiej wstęgi czyli 1 klasy orderu Grobu Św. 1884, marszałek rady pow. trembowelskiej 1885, członek i reprezentant na Polskę król włoskiej akademii heraldycznej w Pizie 1881, członek tow. gal. kasy oszczędności 1884, prezes wydziału okręgowego trembowelsko-husiatyńskiego gal. tow. kredytowego' ziemskiego 1885, członek gal. tow. gospodarskiego 1886, autor i heraldyk, prócz innych wydał: Oświata ludu 1879, Rocznik szlachty Polskiej, tom 1. 1881, a tom 2. 1883, Spis nazwisk szlachty Polskiej 1882 i 1887; zaślubił 10 czerwca 1884 we Lwowie Elżbietę z hr. Łosiów herbu Dąbrowa, ur. 12 listop. 1864 we Lwowie, właść, dóbr Dołżanka w pow. tarnopolskim, damę aust. krzyża gwiaździstego 1884, córkę hr. Włodzimirza na Dołżance, posła na sejmy kraj. galic, i Pauiiny z hr. Baworowskich herbu Prus II, na Janowie, Młyniskach itd.
Syn: Hr. Jerzy Paweł Marya Łukasz, ur. 18 paźdz. 1886 we Lwowie (zob. niż. tablice wywodowe).
b) Hr. Karol Borom. Aleksander Edward, ur. 4 listop. 1857 w Dubiecku, i
c)Hr.Marya Stella, ur. 20 września 1859 w Dubiecka właścicielka dobr Uhrynów Jamnica, i Kłuzów w pow. stanisławowskim, dama honor, orderu bawar. Teresy 1885.
2.Hr. Mieczysław, ur. 14 lipca 1815 w Gródku, właściciel dóbr Świmary w gub. radomskiej do 1863 r, (Lwów.)
3.hr.- Bolesław Maryan, ur. 6 marca 1817 w Gródku, 24 grudnia1871 we Lwowie, właściciel dóbr Kormanickich w pow. przemyskim, starosta obwodowy kołomyjski, członek gal. tow. gospodarskiego 1855, kurator gal. kasy oszczędności we Lwowie 1868, delegat i członek rady nadzorczej gal. tow. kredytowogo ziemskiego,
kawaler złotego krzyża zasługi z koroną). Tego wdowa: Marya z hr. Badenich herbu Bończa, ur. 29 sierpnia 1832, zaśl. 29 września 1851 r., właścicielka dóbr Biskowice w pow. Samborskim, córka hr. Kaźmirza z Biskowic, krajczego koronnego gal.kawalera ord. Leopolda i Seweryny z Pietruskich herbu Starykoń, krajczanki koronnej galicyjskiej.
Dzieci: a) hr. Celina Seweryna Izabella, ur. 31 stycznia 1854 we Lwowie, właść. Rączyny w pow. jarosławskim, zaśl. 27 czerwca 1872 we Lwowie Zdzisławowi Skrzynskiemu m u herbu Zaremba, właścicielowi dóbr Bachórz, Błażowa i Hasła w pow. sanockim, deleg. tow.. .kredytowego ziemskiego. i
b)Hr. Kaźmirz Stanisław Franciszek, ur. 11 stycznia 1855 we Lwowie, właściciel dóbr Kormanickich w pow. przemyskim, c. k, austr. szambelan 1881, starosta i delegat namiestnictwa w Krakowie 1886.
c)Hr. Marya Seweryna Jadwiga, ur. 5 września 1865 we Lwowie, zaślub. 22 września 1886 we Lwowie Michałowi hr. Baworowskiemu herbu Prus II, właścicielowi dóbr Serocko w pow. skałatskim, oficerowi ułanów austr.
4.Izabella Apolonia, ur. 9 lutego 1822 w Gródku, właścicielka dóbr Głuchowice w pow. lwowskim, damą austr. krzyża gwiaździstego 1855 i dama pałacowa cesarzowej austryackiej 1854, zaśl. 26 września 1841 r. we Lwowie Włodzimierzowi hr.Russockiemu herbu Zadora, właść. dóbr Lipica i Duliby, c. austr. tajnemu radcy,szambelanowi, posłowi na sejmy gal., prezesowi tow. kredytowego ziemskiego i kasy oszczę-
dności, kawalerowi ord. Leopolda i żelaznej korony 2 klasy.

Dnia 25 maja 1887 r. umarła we Lwowie Ludwika z hrabiów Duninów- Borkowskich Niezabitowska, wdowa po Janie N. h. Lubicz, córka hr. Franciszka D.B. z Gródka i Franciszki z hr. D zieduszyckich, ur. 25 sierpnia 1813 w Gródku, właścicielka dóbr Butyny i Przysłanie w pow. żółkiewskim, a pierw dóbr Swiniary w Król. Polskiem, znana z dobroczynności, fundatorka 3 cerkwi w swych dobrach, ustanowiła też następujące legata dobroczynne swojego nazwiska: S.S. Miłosierdzia we Lwowie 10,000 złr., na utrzymanie chorych tamże 8,000 złtr., dla nieuleczalnych tamże 2,000 złr., na zakład Św. Kaźmirza na wychowanie sierót 10,000 złr., na zakład ciemnych we Lwowie 20,000 złr. rTow. Św. Wincentego a Paulo 10,000, dla zubożałych włościan swych wsi Rutyny i Przysłanie 8,000, na utrzymanie „Służebniczek" w Rutynach 20,000 złr., dla ubogiej młodzieży katol. kształcącej się w zakładach średnich i uniwersytetach jako fundusz stypendyjny 40,000 złr., dla zboru Sw. Klaudyi 10,000. Felicyankom w Żółkwi 10,000 złr. Po wyczerpaniu legatów i innych prywatnych zapisów resztę pieniędzy ma iść na tanią kuchnią ludową, a w połowie na „dom Pracy."

Bibliografia

Żychliński T., Złota Księga Szlachty Polskiej rocz.10