35922. 1862 ułaskiewnia i skazania

Listy zawierające wiele nazwisk, odnoszące się do wydarzeń, pozycji, funkcji, wojsk itp.
UWAGA: Listy osób pochowanych na cmentarzu, albo listy mieszkańców umieszczać w dziale Miejsca. W tym dziale tylko listy osób, niezwiązane z konkretnym miejscem.

1862 ułaskiewnia i skazania

Postprzez Genealogia Polakow » 14.05.2020

badania uwięzionych i skazanych, na być 41 wypuszczonych, i to gdy wiela z nich odsiedziało już prawie swoją karę, a 23 równie niewinnych, mają zmniejszone kary bezprawnie naznaczone. Oto jedyna a wielka łaska rosyjska! Ten spis osób w taki sposób ułaskawionych nie obejmuje nazwisk ludzi najpowszechniejszym otoczonych szacunkiem a skazanych za spełnienie swego obowiązku, jak księża Białobrzeski, Stecki, Wyszyński, członkowie Delegacyi miejskiej która tak długo porządek w mieście utrzymywała pp. Hiszpański i Szenkler, ks. kanonik Bujalski, wygnańcy syberyjscy Ehrenberg, Krajewscy bez żadnego badania wywiezieni 5 nie obejmuje mnóstwa uczniów akademii i młodzieży skazanych do rot orenbnrskich, i w ogóle nie obejmuje wszystkich cięższemi obarczonych kurami.

Ten akt tak zwanej „łaski* brzmi jak następuje:
„Za najwyższem zezwoleniem N. Pana, w rocznicę uroczystości wstąpienia na tron JCKMi ści Aleksandra II, otrzymali ułaskawienie od kar, jako też kary zmniejszone zostały osobom poniżej wymienionym.

Ułaskawieni od kar.
1. Magnuski Władysław, ksiądz wikary parafii Skierniewickiej; 2. Żakowski Wojciech, ks. proboszcz m. Łęczycy: początkowo skazani byli na osadzenie w twierdzy przez miesięcy sześć, następnie w skutek wstawienia się Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Warszawskiego metropolity Felińskiego, czas ten zmniejszony do miesięcy dwóch. 3. Witman Kacper, ksiądz kanonik kapituły metropolitalnej Warszawskiej; 4. Chmielewski Franciszek, ksiądz wikary przy kościele katedralnym ś. Jana w Warszawie: podobnież skazani byli na zamknięcie w fortecy przez miesięcy cztery, następnie za wstawieniem się Arcypasterza, czas kary zmniejszony do jednego miesiąca; 5. Licktndorf Florenty, ksiądz zakonu 00. Dominikanów w Lu blinie: na osadzenie w twierdzy przez miesięcy 6, następnie na wysłanie do jednej z odległych guberni cesarstwa. Na zesłanie. 6. Przybyłowski ksiądz, profesor Seminaryum Sandomierskiego, do guberni Wołogodzkiej. 7. Andrzejewski, ksiądz, pomocnik Dziekana kapitały katedralnej Sandomierskiej, do gubernii Wiatskiej.— 8. Kamiński Ignacy, ksiądz, proboszcz parafii Gruduskiej, do guberni Ołonie ekiej. 9. Smoliński Julian, ksiądz, wikary parafii Lipno, do guberni Permskiej.— 10. Jastrzębski Floryan, ksiądz, wikary z ciasta Ostrowa, do guberni Włodzimierski^.— 11. Pyzalski Feliks, ksiądz z Warszawy, do guberni Ołomeckiej. — 12. Bonicowski, ksiądz z miasta Sandomierza, do guberni Permskiej.— 13. Kalafarski Jan, mieszkaniec miasta Proszowic; 13. Kalafarski Stefan, mieszkaniec miasta Proszowic, na oddanie do służby wojskowej.— 15. Waleszyński Konstanty, z guberni Radomskiej, na osadzenie w twierdzy przez miesiecy sześć.— 16. Wodecki Bernard, kasyer miejski w m. Opatowie, na trzy miesiące aresztu na odwacha.— 17. Wittc Augast, cukiernik z m. K; ła, na osadzenie w twierdzy przez trzy miesiące.- 18. Gross Franciszek, mieszkaniec ID. Opoczno, na osadzenie w twierdzy przez cztery miesiące.— 19. Dąbrowski Romuald, mieszkaniec1 m. Radomia. i 20. Melier Józef, mieszkaniec m. Brześcia Kujawskiego, na osadzenie w twierdzy przez sześć miesięcy.— 21. Oleszkiewicz Julian, Ubjekt felczerski z Warszawy, aa osadzenie w twierdzy przez miesięcy trzy.— 22. Wambach Aleksander, mieszkaniec m. Warszawy, na osadzenie y twierdzy przez miesiąc jeden.— 23. Górski Józef, obywatel guberni Warszawakiej, na osadzene w twierdzy przez miesięcy trzy — 24. Dobrowolski Franciszek, mieszkaniec ni. Warszawy, na dwutygodniowy areszt policyjny.— 25. Zieliński Wincenty, utrzymujący hotel Warszawsko-Wiedeńskiej, na osadzenie w twierdzy przez miesiąc jeden — 26. Klnge Gustaw, mieszkaniec m. Koła, na osadzenie w twierdzy przez miesięcy dwa — 27. Moro Wiktor, dymisyowauy podoficer, na areszt przez trzy miesiące.—28. Fiiben Rajmund, mieszkaniec m." Radomia, na areszt przez sześć miesięcy.—29. Żelazowski Władysław, mieszkaniec m. Warszawy; 30. Parys Bronisław, mieszkaniec m. Warszawy; 31. Czajkowski Floryan, komornik sądowy z m. Warszawy; 32. Onufry Jan, mieszkaniec miasta Warszawy: na oddanie do służby wojskowej.— 33. Borowicz Roch, wyrobnik z ui. Płocka, na osadzenie w twierdzy przez miesięcy trzy. — 34. Bom Ignacy, b. kancelista Rządu Gubernialnego Augustowskiego, na zesłanie do guberni Wołogodzkiej.— 35. Racięcki Benon, mieszkaniec guberni Warszawskiej, na zesłanie do gubernii Ołouieckiej.— 36. Iwanicki Jan Kanty, mieszkaniec guberni Rddomskiej, na zesłanie do guberni Astr chańskiej.— 37. Rjiblat Ignacy, mieszkaniec m. Warszawy: 38. Stefan Bernard, mieszkaniec m. Warszawy; 39. Stejngaus Józef, mieszkaniec m. Warszawy, na areszt policyjny przez miesiąc jeden - 40. Makar Walenty, mieszkaniec m. Szczebrzeszyna, na osadzenie w twierdzy przez miesięcy dwa. - 41. Rozencwejg Leon, lekarz z m. Proszowic, na okadzenie w twierdzy przez miesięcy trzy.

Oprócz powyższych, rozkazano uwolnić z twierdz, więzień i odwachów wszystkich, którym do ukończenia naznaczonego terminu zatrzymania pozostaje po dniu 25 lutego (9 marca) aresztu dni dziesięć i mniej.

Zmniejszone i zmienione kary osobom następującym mieszkaniec miasta Warszawv: na osadzenie w twierdzy przez trzy lata — zatrzymać w twierdzy półtora roku. — 43. Wielgaszęwski Jakób, mieszkaniec miasta Lublina: na osadzenie w twierdzy przez rok jedeu — zatrzymać w twierdzy sześć miesięcy. — 44. Kawer Franciszek, mieszkaniec m. Biłgoraja: na osadzenie w twierdzy przez trzy lata — zatrzymać w twierdzy półtora roku. — 45. Hassman Wiktor, lekarz z m. Stopnicy: na osadzenie w twierdzy przez sześć miesięcy — zatrzymać w twierdzy trzy miesiące. 46. Dutkiewicz Wincenty, krawiec z m. Warszawy: na osadzenie w twierdzy przez dwa miesiące — zatrzymać miesiąc jeden. — 47. Zechowicz Leon, b. woźny przy Sądzie Proszowickim: na osadzenie w twierdzy przez trzy miesiące —• zatrzymać miesiąc i dni pietnaście. — 48. Kubaszek Januaryusz, ksiądz, poddany austryacki: na osadzenie w twierdzy przez miesiąc jeden i następnie na wysłanie do Austryi — uwolnić od aresztu w twierdzy i wysłać za granicę. — 49. Mieszkowski Ignacy, mieszkaniec m. Płocka: na osadzenie w twierdzy przez trzy miesiące — zatrzymać w twierdzy miesiąc i pół. — 50. Olszewski Marceli, mieszkaniec m. Warszawy: na oddanie do służby wojskowej — osadzić w twierdzy na cztery miesiące. — 51. Gilsberg Izrael, mieszkaniec m. Warszawy: na oddanie do służby wojskowej — osadzić w twierdzy na trzy miesiące. — 52, Wójcicki vel Woj tulski Seweryn, mieszkaniec m. Radoszyce: na osadzenie w twierdzy przez sześć miesięcy — zatrzymać w twierdzy trzy miesiące. — 53. Otto Karol, mieszkaniec m. Koła: na osadzenie w twierdzy przez trzy miesiące — zatrzymać w twierdzy miesiąc i pół. — 54. Goldsobel Markus, mieszkaniec m. Warszawy: na od-1 danie do służby wojskowej — zatrzymać w twierdzy dwa miesiące. — 55. Szymański, ksiądz z miasta Proszowic: na osadzenie w twierdzy przez trzy miesiące — zatrzymać w twierdzy półtora miesiąca. — 56. Szczeciński Stanisław, b. urzędnik Najwyższej laby Obrachunkowej: na osadzenie w twierdzy przez trzy miesiące — zatrzymać w twierdzy półtora miesiąca. — 58. Jurkowski Ludwik, oficer dymisyonowany: na osadzenie w fortecy przez pięć miesięcy — zatrzymać w twierdzy dwa miesiące i pół. — 58. Jaroszewski Marceli, b. woźny sądowy: na osadzenie w twierdzy przez miesięcy sześć — zatrzymać w twierdzy trzy miesiące. — 59. Sierpiński Leonard, mieszkaniec m: Szczebrzeszyna; 60. Kołodziejczyk Franciszek, mieszkaniec m. Szczebrzeszyna; 61. Sawie Jan, mieszkaniec m. Szczebrzeszyna; 62. Wiciejewski Teofil, ze Szczebrzeszyna na oddanie do służby wojskowej — osadzić w twierdzy na trzy miesiące. 63. Sztern Enoch, mieszkaniec miasta Warszawy: na oddanie do służby wojskowej — uwolnić i wysłać na mieszkanie do guberni Augustowskiej, z oddaniem pod dozór policyjny. — 64. Sztykiel Jan, mieszkaniec miasta Warszawy; 65. Parnes Ignacy, mieszkaniec m. Warszawy; 66. Balbiński Walenty, mieszkaniec m. Warszawy; 67. Szubiakiewicz Antoni, mieszkaniec m. Warszawy; 68. Józefowicz Napoleon, mieszkaniec m. Warszawy: do rot aresztanckich na lat dwa — na rok jeden. — 69. Bogucki Aleksander, mieszkaniec m. Czeladź: do rot aresztanckich na lat trzy — na półtora roku. — 70. Karaś, krawiec z m. Zawichosta; 71. Kaczkowski Jan; 72. Kaczkowski Ignacy; 73. Pietrzykowski Jan: na oddanie do służby wojskowej —- osadzić w twierdzy na miesięcy trzy. — 74. Kaczkowski Wojciech: na osadzenie w twierdzy przez rok jeden — zatrzymać w twierdzy miesięcy dwa.
Na oryginale własnoręcznie podpisano: Jenerał - Adjutant, Lilders

[Czas 13.3.1862]
Avatar użytkownika
Genealogia Polakow
Kreator Forum
Kreator Forum
Lokalizacja: Kraków
Medale: 1
Uzyskanie dokumentów (1)
Imię i nazwisko: Biuro Poszukiwan GP

Powrót do Zbiory nazwisk, listy osób