Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Sielicki (Sielecki) (Siellicki (Sielicki, błędnie Sielecki)) w XIV-XVI wieku.

28.04.2023 17:05
Używam Google trainslate, aby uzyskać polski z angielskiego. Przepraszam za złe słownictwo i gramatykę.

Witajcie,

Szukam informacji o rodzaju Sielickich (Sielickich) (Sielicki (Sielicki, biały Sielecki)) w XIV-XVI wieku. celami postu są:

1. Identyfikacja (1) przybliżonego miejsca urodzenia, (2) daty urodzenia i (3) informacji o rodzicach, niejakiego Dżurdża, który otrzymał pole na górze w wiosce Sielec na Ziemi Przemyskiej, później nazwanej górą Dżurdzowską, w XV wieku.. Obecnie jest to wieś Sielec, Gmina Miejska Drohobycz, Rejon Drohobycz, Obwód lwowski, Ukraina: https://pl.wikipedia.org/wiki/Sielec_ (rejon_drohobycki)

2. Budowa drzewa genealogicznego od pewnego Dżurża (Dżurdż), który otrzymał pole na górze w wiosce Sielec, Ziemia Przemyska, później nazwana górą Dżurżowską, do Władysława Sielickiego (Sieleckiego), Połockiego krawca (strukaeszgo), błędnie zapisanego jako Połocki strażnik Wielkiego Księstwa Litewskiego (wł.) od 30 grudnia 1673 r. i zmarłego przed 08 września 1699 r.:

■ 961. Władysław Samuelowicz Siellicki (Sielicki, błędnie Sielecki) (2? żona już 1673 Klara Uniechowska śmierć, zmarł w/po 1689)

■ 30 XII 1673 strukczaszy Jego Królewska Miłość ([Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі w Mińsku], fond (fondas) 1734, numer 2, k. 38–39v) (NGABM, F. 1734, nr 2, k. 38–39v) (НИАБ. Ф. 1734, оп. 2, д. 38-39в)

■ 21 V 1674 ([Volumina legum, t. I–X, Petersburg 1859, Kraków 1889, Poznań 1952] V 304; [K. Niesiecki, Herbarz polski, t. I–X, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839–1846] VIII 333: tylko rok) – mylnie, bo strażnikiem był jego brat Hrehory

■ 22 VI 1685 (NGABM, F. 1778, nr 10, k. 199) (НИАБ. Ф. 1778, оп. 10, д. 199)

■ śmierć, zmarł ante (przśmierć, zmarł ante (przed) 8 IX 1699, gdy to po jego śmierć, zmarł wydana została nominacja, nadanie z zostawionym miejscem na wpisanie osoby ([Metryka Litewska w RGADA (F. 389) w Moskwie] 150, strona 35–36) – mylnie?; śmierć, zmarł ante (przed) 25 VI 1703 (z nominacja, nadanie następcy)ed) 8 IX 1699, gdy to po jego śmierć, zmarł wydana została nominacja, nadanie z zostawionym miejscem na wpisanie osoby ([Metryka Litewska w RGADA (F. 389) w Moskwie] 150, strona 35–36) – mylnie?; śmierć, zmarł ante (przed) 25 VI 1703 (z nominacja, nadanie następcy) (РГАДА. Ф. 389, оп. 1, д. 150, с. 35-36)

3. Bratem Władysława Sielickiego (Sieleckiego) był Grzegorz Józefat Samuilowicz Sielicki (Sielicki), rzeczywisty strażnik Połocki:
901. Hrehory Jozafat Samuelowicz Siellicki (Sielicki, Silicki) (żona Katarzyna Konstancja Darewska, podczaszanka połocki, 2 voto już 29 XI 1681 Michałowa Korsakowa)

■ nominacja, nadanie 16 III 1658 po zdrajcy R. Oskierce ([Metryka Litewska w RGADA (F. 389) w Moskwie] 130, k. 132v–133v) (РГАДА. Ф. 389, оп. 1, д. 130, стр. 132в-33в)

■ Testament z 9 V 1676 aktykowany 21 V tego roku ([Lietuvos valstybės istorijos archyvas w Wilnie], SA 15, k. 270–275)

4. Bliskim krewnym, prawdopodobnie bratem, Władysława Sielickiego (Sieleckiego) był Maciej Dominik Sielicki (Sielicki), rzeczywisty Połocki łowca (myśliwy)

Maciej Dominik Siellicki (Sielicki) (żona Joanna Szymkowiczówna śmierć, zmarł po 1726, skarbnikówna połocki)

■ nominacja, nadanie 24 XII 1698 po śmierć, zmarł Piotra Oskierki ([Metryka Litewska w RGADA (F. 389) w Moskwie] 149, k. 577)
■ 8 IV 1714 ([Lietuvos valstybės istorijos archyvas w Wilnie], SA 4727, k. 683)

5. Bliskim krewnym Władysława Sielickiego (Sieleckiego) był Remian (Remigian) Sielicki (Sielicki), były strażnik Połocki

■ Remian (Jeremiasz) Siellicki (Sielicki), eksstrażnik
■ 5 V 1707 ([Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі w Mińsku], fond (fondas) 1734, numer 1, k. 183)
■ 5 II 1714 ([Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu Ossoliński – J.M. Ossoliński, Wiadomości historyczno-krytyczne do dziejów literatury polskiey, o pisarzach polskich, także postronnych…, t. II, Kraków 1819] 364)

6. Synem Władysława Sielickiego (Sieleckiego) był Antoni Sielicki (Sielecki), strażnik Połocki, błędnie zapisany jako strażnik smoleński (?)

930. Antoni Siellicki [strażnikowicz?] (żona Katarzyna Dowiatówna)

■ 21 IV 1718 strażnik smoleński – błędnie zamiast połocki? ([Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі w Mińsku], fond (fondas) 1734, numer 15, k. 295)

■ 10 III 1721 i wójt newelski ([Историко-юридическiе матерiалы, извлеченные изъ актовыхъ книг губернiи Витебской и Могилевской, издание A.M. Созонова, Н. Мещерскаго, М. Веровкина, Д.И. Довгялло, t. I–XXXII, Витебск 1871–1906] XXVI 60)

■ 13 II 1726 ([Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі w Mińsku], fond (fondas) 1734, numer 18, k. 450)

7. Synem Władysława Sielickiego (Sieleckiego) był również Remian (Remigian) Sielicki (Sielicki), strażnik Połocki i strażnik Sądu Miejskiego w Połocku

Remian (Remigian) Władysławowicz Siellicki (Sielicki) (żona Helena Hurkówna, podsędkówna witebski)
■ Bez tytułu 4 IV 1697 ([Zbiory Fundacji Rodziny Ciechanowieckich, Zamek Królewski w Warszawie]), a jest 12 IX 1697 ([Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі w Mińsku], fond (fondas) 1732, numer 2, k. 258v)

■ 26 IV 1699 ([Lietuvos valstybės istorijos archyvas w Wilnie], SA 4714, k. 372)

■ 10 IX 1700 jako trocki ([Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі w Mińsku], fond (fondas) 1734, numer 4, k. 15)

■ Uwaga! Potem tytułu nie używał.

■ 6 VI 1733 ([Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі w Mińsku], fond (fondas) 1878, numer 2, k. 38) i tego miesiąca (tamże, k. 42) – to podwojewodzi witebski

8. Prawdopodobnym przodkiem Władysława Sielickiego (Sieleckiego) był Jan Samuel (Iwan) Sielicki (Sielecki), pisarz miejski województwa Połockiego i strukczasz (pomocnik w skarbcu Królewskim)

Iwan (Jan Samuel) Sielicki (żona Maryna Wasylówna Wasilewska śmierć, zmarł w/po III 1615)

■ 6 V 1610 ([Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu], akcesja 80/62; tamże, 14623, strona 9)

■ Jan Samuel (Iwan) Sielicki, pisarz grodzki (-a) nominacja, nadanie 24 VIII 1612 po śmierć, zmarł J. Druckiego Sokolińskiego za przyczyną kanclerza Lwa Sapiehy i dlatego, że na rokosz przyprowadził poczet do obozu króla ([Metryka Litewska w RGADA (F. 389) w Moskwie] 91, k. 39-v; [А. Радаман, В. Галубовіч, Д. Вілімас, Земскіе ўраднікі Полацкага ваяводства (другая палова XVI – першая палова XVII стст., „Commentarii Polocenses Historici”, t. I, 2006, s. 73–80], strona 79)

■ 15 XI 1613 (RGADA, F. 1603, inw. 4, numer 4075, k. 24v i numer 4077, k. 15);

■ Żył 15 XI 1613 (RGADA, fond (fondas) 1603, inw. 4, numer 4075, k. 24 v)

■ wdowa III 1615 (tamże, numer 4075, k. 32)

9. Prawdopodobnym dalekim krewnym Władysława Sielickiego (Sieleckiego) był Andrzej Sielicki (Sielecki), Połocki Krawczyk (starszy Stolnik)

Andrzej Siellicki (Sielicki) (żona Eleonora Józefowiczówna)
■ 15 VI 1700 ([Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі w Mińsku], fond (fondas) 1734, numer 4, k. 289–293)

Uwaga. Źródło: nstytut Historii PAN (2018) Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy. T. 5. Ziemia połocka i województwo połockie XIV–XVIII wiek. Warszawa, 2018.

Odpowiedzi (1)

30.09.2023 00:05
Nazwisko Sielecki jest najbardziej poprawne - bo pochodzi od nazwy Sielec.
Sielec = Sielecki
Sielic - Sielicki
To pozostałe formy są błędne i wynikają z rutenizowania tego nazwiska.
Ta strona wymaga zapisu cookies do prawidłowego działania. Aby móc je zapisać na tym urządzeniu, wymagana jest Państwa zgoda. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody - wtedy żaden plik cookie nie zostanie zapisany, ale funkcjonalność strony będzie ograniczona, m. in. nie będzie można się zarejestrować, zalogować, pisać komentarzy, nie będzie dostępu do materiałów dostępnych tylko dla zalogowanych. Ponadto informacja ta będzie pojawiać się na każdej stronie, gdyż zapisanie braku zgody na cookies wymagałoby zapisania braku tej zgody w cookies, a na to nie mamy zgody. Szczegóły na stronie Polityka prywatności. Decyzję tę można w przyszłości zmienić na stronie Polityki prywatności.