Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Szukanie archiwalnych zbiorów dotyczących nagród ziemskich za zasługi wojenne króla Polski od połowy XV wieku do połowy XVI wieku.

29.09.2023 11:13
Szukam wszelkich źródeł archiwalnych i niearchicznych o przyznaniu Dzurdz (Durdz) Sielecki (Sielicki) (przed 1480) ziemiami (posiadłościami lennymi) nieokreślonemu królowi Rzeczypospolitej od 1480 do 1530 r.w wiosce Sielec, Ziemia Przemyska (obecnie Wioska Sielec, Okręg Drohobycz, Obwód lwowski, Ukraina) za nieokreślone zasługi wojskowe w głównym Archiwum Akt Dawnych w Warszawie (Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (AGAD)) i innych archiwach Rzeczypospolitej Polskiej.

Próbuję dowiedzieć się, za jakie dokładnie zasługi wojskowe Dzurdz (Durdz) Sielecki (Sielicki) został uszlachetniony i obdarzony ziemiami w wiosce Sielec, Ziemia Przemyska.

Sielec pierwotnie należał do Korony Polskiej.

wieś Sielec, Ziemia Przemyska, została po raz pierwszy wspomniana w 1538 r.w dokumencie Rkp. Ossolineum, Nr. 2837, str. 81., datowanego na 1559 r. e-kopię dokumentu otrzymał, jednak cenniejszej dla siebie informacji nie znalazł.

W moim przypadku problem polega na tym, że następnie Giurgiu (Durgiu) i jego rodzinie Korona Polska oddała połowę Sielca na górze w nieokreślonym terminie.

To właśnie po tym rodzina Dżurdz (Durdz) zaczęła nosić nazwisko Dżurdz-Sielecki / Durdz-Sielecki,a góra została nazwana przez miejscowych dżurdzką górą(pol.: Dżurdżowską góra).

1. Czy to prawda, że muszę szukać funduszu archiwalnego z rozkazami (nakazami) nadania ziem koronnych (1) Casimir IV Jagiellon, 1447-1492, (2) Jan i Olbracht, 1492-1501, (3) Alexander Jagiellon, 1501-1505, (4) Sigismund i The Old, 1505-1548 w głównym archiwum aktów starożytnych w Warszawie (AGAD)? Jeśli tak, to jak takie fundusze, inwentaryzacje, czyny można dokładnie nazwać po polsku?

2. Jeśli to możliwe, Udostępnij źródła o najwyższym prawdopodobieństwie sukcesu lub przynajmniej gdzie możesz dowiedzieć się o takim źródle. Wszelkie informacje mogą pomóc.

Monarchii Rzeczypospolitej w latach 1480-1530.
1. Jagailo (Vladislav II), 1386-1434
2. Vladislav III of Varna, 1434-1444
3. Casimir IV Jagiellon, 1447-1492
4. Jan I Olbracht, 1492-1501
5. Alexander Jagiellon, 1501-1505
6. Sigismund I the Old, 1505-1548
7. Sigismund II August 1548-1572 (c 1530 vivente rege)

Celami są:

Cele to:

1. Oznaczenie (1) przybliżonego miejsca urodzenia, (2) daty urodzenia oraz (3) informacji o rodzicach niejakiego Dżurdża, który we wsi otrzymał pole na górze. Selets, ziemia przemyska, w XV w. zwana później Dżurdżowską Górą.Obecnie jest to wieś. Selets, gmina miejska Drohobycz, powiat drohobycki, obwód lwowski, Ukraina: https://pl.wikipedia.org/wiki/Sielec_(rejon_drohobycki)

2. Budowa drzewa genealogicznego niejakiego Dżurdża, który we wsi otrzymał pole na górze. Selec, Ziemia Przemyślska, zwana później Dżurdżowską Górą, do Władysława Selickiego (Seletskiy), kravchiy połockiego (strukaeshgo), błędnie zapisywany jako gwardia połocka Wielkiego Księstwa Litewskiego (WDL) z 30 grudnia 1673 roku i zmarły przed 8 września, 1699 G.:
961. Władysław Samuelowicz Siellicki (Sielicki, błędnie Sielecki) (2? żona już 1673 Klara Uniechowska śmierć, śmierć w/po 1689)
30 XII 1673 strukczaszy Jego Królewska Miłość ([Narodowe Archiwum Historyczne Białorusi w Mińsku], fond (fondas) 1734, nr 2, k. 38–39v) (NGABM, F. 1734, nr 2, k. 38–39v) ( NIAB F. 1734, op. 2, zm. 38-39c)
21 V 1674 ([Volumina legum, t. I–X, Petersburg 1859, Kraków 1889, Poznań 1952] V 304; [K. Niesiecki, Herbarz polski, t. I–X, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839–1846] VIII 333: tylko rok) – mylnie, bo strażnik był jego brat Hrehory
22 VI 1685 (NGABM, F. 1778, nr 10, k. 199) (NIAB. F. 1778, op. 10, zm. 199)
śmierć, śmierć ante (przśmierć, śmierć ante (przed) 8 IX 1699, gdy to po jego śmierci, zmarłe zostało nominacja, nadanie z pozostawionego miejsca na wpisanie osoby ([Metryka Litewska w RGADA (F. 389 ) w wersji] 150, strona 35–36) – mylnie?; śmierć, zmarł ante (przed) 25 VI 1703 (z nominacja, nadanie następcy)ed) 8 IX 1699, gdy po jego śmierci, dziedzictwo zostało zapisane, nadeszło z pozostawionego miejsca na w pisaniu osoba ([Metryka Litewska w RGADA (F. 389) w aplikacji] 150, strona 35–36) – mylnie?; śmierć, śmierć ante (przed) 25 VI 1703 (z nominacja, nadanie następcy) (RGADA. F. 389, op. 1, d. 150, s. 35-36)

3. Bratem Władysława Selickiego (Seletsky'ego) był Gregory Yuzafat Samuelovich Selitsky (Seletsky), aktywny strażnik Połocka
901. Hrehory Jozafat Samuelowicz Siellicki (Sielicki, Silicki)
nominacja, nadanie 16 III 1658 po zdrajcy R. Oskierce ([Metryka Litewska w RGADA (F. 389) w kwiaty] 130, k. 132v–133v) (RGADA. F. 389, op. 1, d. 130, s. 1). 132 V-33 V)
Testament z 9 V 1676 aktowany 21 V tego roku ([Lietuvos valstybės istorijos archyvas w Wilnie], SA 15, k. 270–275)

4. Bliskim krewnym, prawdopodobnie bratem Władysława Selickiego (Seletskiego) był Maciej Dominik Selicki (Seletski), rzeczywisty myśliwy połocki (myśliwy)
Maciej Dominik Sielicki (Sielicki)
nominacja, nadanie 24 XII 1698 po śmierć, zmarł Piotra Oskierki ([Metryka Litewska w RGADA (F. 389) w skórze] 149, k. 577)
8 IV 1714 ([Lietuvos valstybės istorijos archyvas w Wilnie], SA 4727, k. 683)

5. Bliskim krewnym Władysława Selickiego (Seletsky'ego) był Remian (Remigian) Selitsky (Seletsky), były strażnik Połocka
Remian (Jeremiasz) Siellicki (Sielicki), eksstrażnik
5 V 1707 ([Narodowe Archiwum Historyczne Białorusi w Mińsku], fond (fondas) 1734, nr 1, k. 183)
5 II 1714 ([Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu Ossoliński – J.M. Ossoliński, Wiadomości historyczno-krytyczne do dziejów literatury polskiej, o pisarzach polskich, także postronnych…, t. II, Kraków 1819] 364)

6. Synem Władysława Selickiego (Seletskiego) był Antoni Selitsky (Seletsky), strażnik połocki, błędnie zaliczony jako strażnik smoleński (?)
- 930. Antoni Siellicki [strażnikowicz?] (żona Katarzyna Dowiatówna)
- 21 IV 1718 strażnik smoleński – błędnie zamiast połocki? ([Narodowe Archiwum Historyczne Białorusi w Mińsku], fond (fondas) 1734, nr 15, k. 295)
- 10 III 1721 i wójt newelski ([Materiały historyczno-prawne wyjęte z ksiąg metrykalnych guberni witebskiej i mohylewskiej, wyd. A.M. Sozonov, N. Meshchersky, M. Verovkina, D.I. Dovgyallo, t. I–XXXII, Witebsk 1871 – 1906]XXVI 60)
- 13 II 1726 ([Narodowe Archiwum Historyczne Białorusi w Mińsku], fond (fondas) 1734, nr 18, k. 450)

7. Synem Władysława Selickiego (Seletsky) był także Remian (Remigian) Selitsky (Seletsky), strażnik połocki i strażnik sądu miejskiego w Połocku
Remian (Remigian) Władysławowicz Siellicki (Sielicki) (żona Helena Hurkówna, podsędkówna witebski)
Bez Tytułu 4 IV 1697 ([zbiore fundacji rodziny ciechanowieckkich, zamek królewski w warszawe]), a jest 12 IX 1697 ([ntsyyanali gistarya Arkhi -Belarusі w mińsku], fond (fonddd AS) 1732, Numer 2, K. 258V)
26 IV 1699 ([Lietuvos valstybės istorijos archyvas w Wilnie], SA 4714, k. 372)
10 IX 1700 jako trocki (Narodowe Archiwum Historyczne Białorusi w Mińsku, fond (fondas) 1734, nr 4, k. 15)
Uwaga! Potem tytuł nieużywany.
6 czerwca 1733 ([Narodowe Archiwum Historyczne Białorusi w Mińsku], fond (fondas) 1878, nr 2, k. 38) i tej miesiąca (tamże, k. 42) – do podwojewodzia witebskiego

8. Prawdopodobnym przodkiem Władysława Selickiego (Seletskiego) był Jan Samuel (Iwan) Selicki (Seletskiy), urzędnik miejski województwa połockiego i strukczasz (asystent w magazynie królewskim)
Iwan (Jan Samuel) Sielicki (żona Maryna Wasylówna Wasilewska śmierć, zmarła w/po III 1615)
6 V 1610 ([Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu], akcesja 80/62; tamże, 14623, strona 9)
Jan Samuel (Iwan) Sielicki, pisarz grodzki (-a) nominacja, nadanie 24 VIII 1612 po śmierć, zmarł J. Druckiego Sokolińskiego za określone kanclerza Lwa Sapiehy i dlatego, że na rokosz przyprowadził poczet do obozu króla ([Metryka Litewska w RGADA ([Metryka Litewska w RGADA ( F. 389) w trawie] 91, k. 39-v [A. Radaman, V. Galubovych, D. Vilimas, Zemskie Uradniks of Polatskaya Vyavodstva (kolejna palova XVI – pierwsza palova XVII w., „Commentarii Polocenses Historici”, t I, 2006, s. 73–80], strona 79)
15 XI 1613 (RGADA, F. 1603, w. 4, nr 4075, k. 24v i nr 4077, k. 15);
Żył 15 XI 1613 (RGADA, fond (fondas) 1603, w. 4, nr 4075, k. 24 v)
wdowa III 1615 (tamże, nr 4075, k. 32)

9. Prawdopodobnym dalekim krewnym Władysława Selickiego (Seletsky) był Andrei Selitsky (Seletsky), Połock Kravchiy (starszy steward)
Andrzej Siellicki (Sielicki) (żona Eleonora Józefowiczówna)
15 VI 1700 ([Narodowe Archiwum Historyczne Białorusi w Mińsku], fond (fondas) 1734, nr 4, k. 289–293)

Notatka. Źródło: Instytut Historii PAN (2018) Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Szpiegowski. T. 5. Ziemia połocka i województwo połockie XIV–XVIII wiek. Warszawa, 2018.”

Odpowiedzi (1)

30.09.2023 00:02
Dziurdź Wołoch

Osadnictwo wołoskie to koniec XIV wieku. Wynikało z tego, że tereny po najazdach mongolskich były wyludnione. Osiadali się tutaj Wołosi, otrzymując prawo lokacji wsi i posiadając królewszczyzny.
Wbrew popularnym informacjom nie otrzymali oni herbu nadaniem. W Polsce nie znano wówczas prawa indygenatu. Rodziny wyższe uzyskiwały więc ten herb poprzez pozorną "naganę szlachectwa". Odbywało się to tak, że znajomy zarzucał nieszlachectwo danej osobie, a ta stawała za świadków kuzynów, którzy potwierdzali, że jest on szlachcicem. W ten sposób herb Sas (najczęściej) otrzymały setki rodzin wołoskich, mających w posiadaniu ziemię.

Rodziny Sieleckich także należą właśnie do tego osadnictwa.
Warto podkreślić, że to nie jest naród ukraiński - ale wołoski. Wołosi przybyli do Rzeczypospolitej i tu się osiedlili otrzymając prawo polskie, królewskie. Byli oni greko-katolikami.