Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Topolniccy - zaświadczenie szlachectwa 1782

22.02.2017 01:52
Odpis z 1789 aktu wydanego w 1782r

DokumentCaesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Iudicium Terrestre Buscense ad praesens generosorum Gregorii Simeonis Gabrielis Jacobi Topolnickich domicilium suum et quidem Gregorii in villa Warasz Georgii in villa Isaie in Circulo Samboriensi jam vero Simeonem Gabrielem Jacobum in villa Zagwoździe Circulo Stanislaopoliensi commanentium praesentibus testatur. Quandoquidem G[e]n[erosi] Gregorius Georgius Simeon (?) Gabriel Jacobus Topolnice[nses] reproductis Documentis et quidem G[eneros]i Gregorius et Georgius Topolnickie ad proavum, jam vero Simeon, Gabriel, Jacobus ad abavum reproductis documentis de Statu Nobilitatis coram suo Judicio se elegitimaverint, taliterque his reproductis Documentis attoritatum sibi conferend[um] a Judicio praesenti expetierint. Itaque Judicium praesens Terrestre Buscense his revisis reproductis Documentis ipsos Simeonem Gabrielem Jacobum a G[e]n[eros]o Joanne et Maria Strzelbicka legitimis coniugibus procreatos esse eundem vero Joannem cum Gregorio et Georgio fratres germanos fuisse jam autem omnes tres fratres Joannem Gregorium et Georgium ab G[eneroso] Petro Topolnicki et Teodosia Kropiwnicka itidem legitimis Coniugibus processisse. Denique Generosum Petrum Topolnicki a Generoso Paulo Topolnicki et Maria Kulczycka progeneratos (??) fuisse, denique Generosum Paulum Topolnicki a Generoso Joanne Topolnicki procreatum esse edocentibus praesentibus testatur. Eosdem tam ante Revindicationem quam et post Revindicationem horum Regnorum pro Nobilibus reputatos fuisse. Datum in Busk die 11ma mensis 9bris AD[omi]ni 1782. Joannes Nep[omucenus] a Głogavia Głogowsky subjudex terrestris Buscensis, Josephus a Kropiwnicki Terrae Buscensis Camerarius […] Stanislaus Przecławski Registrator.
Cum Originali […] conformem esse praesentem Copiam hisce attestor Leopoli die 9 Xbris [1]789 A[nn]o
[…] de Adlersberg […] vidi […]

Cesarsko-królewski Sąd Ziemski Buski w Królestwach Galicji i Lodomerii, dla obecnego miejsca zamieszkania urodzonych Grzegorza, [Jerzego,] Szymona, Gabriela, Jakuba Topolnickich, a mianowicie Grzegorza we wsi Warasz, Jerzego we wsi Isaje w powiecie samborskim, wreszcie zaś Szymona, Gabriela, Jakuba we wsi Zagwoździe w okręgu stanisławowskim zamieszkałych, niniejszym zaświadcza, że urodzeni: Grzegorz, Jerzy, Szmon, Gabriel, Jakub Topolniccy, po odtworzeniu dokumentów, a mianowicie urodzeni: Grzegorz i Jerzy Topolniccy do pradziadka, następnie zaś Szymon, Gabriel, Jakub, po przedłożeniu dokumentów o stanie szlacheckim [aż] do prapradziadka, wylegitymowali się wobec swego sądu i w ten sposób, po odtworzeniu tych dokumentów, zażądali od niniejszego sądu wydania opinii. Zatem niniejszy Sąd Ziemski Buski, po zapoznaniu się z odtworzonymi dokumentami, zaświadcza na podstawie niniejszych, że ci sami: Szymon, Gabriel, Jakub, zostali spłodzeni przez urodzonego Jana i Marię ze Strzelbickich, prawnych małżonków, tenże zaś Jan, wraz z Grzegorzem i Jerzym, byli rodzonymi braćmi, następnie zaś, wszyscy trzej bracia: Jan, Grzegorz i Jerzy, pochodzili od urodzonego Piotra Topolnickiego oraz Teodozji Kropiwnickiej, także prawowitych małżonków. Wreszcie urodzony Piotr Topolnicki, został wydany na świat przez urodzonego Pawła Topolnickiego i Marię Kulczycką. W końcu, urodzony Paweł Topolnicki, został spłodzony przez urodzonego Jana Topolnickiego. Ci sami tak przed odzyskaniem, jak i po odzyskaniu tych królestw, zostali zaliczeni do szlachty. Dano w Busku, dnia 11 miesiąca listopada Roku Pańskiego 1782. Jan Nepomucen z Głogowa Głogowski, podsędek ziemski buski, Józef z Kropiwnickich, komornik ziemi buskiej […] Stanisław Przecławski, prowadzący księgi urzędowe.
Zaświadczam niniejszym, że kopia ta jest zgodna z oryginałem […]. Lwów, dnia 9 grudnia [1]789 roku. Podpisy. […] de Adlesberg […] widziałem […]
[CDIAL 165-3-4666, tłum. Jacek Ducki]

Genealogia Topolnickich