29208. Ryków, pow. turczański

Ryków, pow. turczański

Postprzez Genealogia Polakow » 23.03.2016

Ryków, pow. turczański, 20 kim. na płd.-wsch. od Turki, 12 kim. od urz. pocz. w Boryni. Na płn.-zach. leży Unik, na płn.-wseh. Baehno-wate, na płd.-wsch. Zawadka, na płd. Mołdawsko, na zach. Jabłonów. Wś leży w dorzeczu Dniestru za pośrednictwem Zawadki, praw. dopł. Stryja. Przybiera ona w obrębie wsi kilka strug, z których naj znaczniej sza Bachnowatka. Zabudowania wiejskie leżą w dolinie Zawadki i Bachnowatki. Nad Bachnowatką stoi młyn. Na wschód lesista „Kamienna góra" (839 mt.), na zach. „Mysków Wierch" (635 mt.), na płd. wzniesienie do 767 mt. Za Rzpltej należała wieś do dóbr^ koron., krainy ilnickiej, ekonomii Samborskiej. W inwentarzu z T. 1686 (Rkp. Oss., N*r. 1255, str. 158) czytamy: „Ta wieś ma łanów 4, z osobna kniazkich 3, popowski jeden. Czynsze na św. Michał: kuchenne, stróżne, żyrowszczy-znę, kopy hajduckie, za sądy zborowe tak płacą jako w Unika. Czynsze na św. Marcin: czynsz główny, za wołu, kopy hajduckie, o-wies, kury, gęsi, z pustych koszonych tak płacą jako w Uniku. Z popowstwa czynszu na rok zł. 2 gr. 6. Z wójtowstwa płacą czynszu wszystkiego zł. 12 gr. 12. Czynsze na ów. Wojciech: kuchenne, stróżne, kopy hajduckie, owies, kury, gęsi, jajca, tramo we, za jagnię i jarząbki, barana, baranka, ciesielszczyznę tak dają i płacą jako w Uniku. Robociznę także i drzewo jako w Uniku". W inwentarzu z r. 1760 (Rkp. Oss., Nr. 1632, str. 183) podano: „Ta wieś osiadła na łanach 4. Videlicet: sianych l*/2, koszonych r/2, pusty jeden. Z o-sobna kniazkich 3, popowski jeden. Chlebnika ad praesens znajduje się Nr 15. Czynsze tej wsi (wymienione szczegółowo) czynią 73 zł. 27 gr. Wójtowstwa seu kniaztwa w tej wsi posessorem W. Pan Ustrzycki, stolnik przemyski, na które prawa nie pokazał, płacić jednak powinien do kasy ekonomicznej czynszu na rok zł. 12 gr. 12, tudzież hybernę na garde-kurów JKrMości i inne onera fundi ferre tenetur. Lasy tej wsi: 1.) Las na wschód słońca, nazwany Kuczerki, 2.) Las na południe i zachód nazwany Żambiński, smerekowy. 3) Las na północ, nazwany Pohar, smerekowy. Żalą się poddani, że do wsi Jabłonowa, pod jednem prawem z Borynią będącej, pola na pługów siedm oderwali, w co administracya wejrzeć ma i onym dać protekeyą". W spisie dokum. archiwum gubernialnego lwowskiego z 1787 r. (Rkp. Oss., Nr 2837) czytamy (str. 72) „A. 1553 die 20 Augusti. Yarsayiae Pri-yilegium Bonae reginae, locandi villam, Ryków appellandam, datum Michalkoni Michowicz. In qua ad Scultetiam duo lanei terrae in Ipsa villa, in campis yero unus laneus cum molendino extruendo, tortis pro festo Paschae, ac aliis pervenientiis, pro morę Scultetis praestare solitis, adjuncta sunt. Oujus privilegii regnanti Sigismundo Augusto subsecuta oblata. Datum Knyszyni, die 16 Pebruarii A. 1568". Dalej (str. 73): „A. 1593, die quarta Junii. Varsoviae in comitiis. Consensus Sigismundi III cedendi Scultetiam in villa Ryków, Nobili Pedkoni Komarnicki Patri, in personae Vasco-nis et Sienkonis filiorum datus, quam scultetiam cum taberna, molendino, emolumentis-que, nec non torquatili, hortulanis sex, et por Ryktinunoula agri, obszar dicta, ad finem villae (praedictae, nec non angulis Łazy dictis: hiruszki kufc ad hrobieszcze sitt. et sub hrobiszcze prat. Yataszczyny, inferius yillae praedictae, cum facultate transferendi molendinum in locum meliorem, majorem videlicet aquae de-fluxum, flumini Unik dicti, aliisque pertinentiis, ad tenorem Hterarum originalium possi-dendam concedit, idem Sigismundus Augustus rex". Na str. 74: „A. 1578 die 12 Septem-bris. Leopoli. Privilegium Stephani regis, quo mediante Nobilis Vasko circa jus adyitalitium yillae Ryków ima cum sex hortulanis inibi existentibus, cum portiuncula agri Obszar dicta, in fine Yillae praefatae, et hocus que ad ri-vulum Mały Źarubański dictum, ad montem Szedrykowaka dictum ox una, et rivulum Dawidów parte ab altera conservatura. „A 1567, feria seounda post Dominicam Rogationura. Petricoyiae in Comitiis. Poponatum Sigismundus Augustus Providi Michałkonis, in villa Ryków Sculteti Titio yidelicet, Steczkonido cruda radice erigendi dat. Q,uem circa admi-nistrationem ejusdum, cum uno lanoo agri, ao pratis, secundum proportionem dicti lanei, salyis oneribus publicis manutonot". Na str. 17: „A. 1578 die 27 Septembris. Premisliae. Consensus Stephani regis Nobili Hrickoni IInicki TTczyłowicz eximendi advocatiam in v,Ulis Unik, Ryków etc. de manibus (juorumyis possessorum, candemąue cum filio Romano, jurę adyitali possidendi datus". Własn. wiek. obecnie ma roli or. 53, łąk i ogr. 56, pastw. 39, lasu 728 mr.; wŁ mn. roli or. 347, łąk i ogr. 85, pastw. 150 mr. W r. 1880 było 43 dm., 228 mk. w gm.; 222 obrz. gr.-kat. a narodowości rusińskiej, 6 wyzn. izrael. a narodowości niemieckiej. Par. gr.-kat. w Bachno-watem. We wsi cerkiew p. w. św. Michała,
[SGKP]
Avatar użytkownika
Genealogia Polakow
Kreator Forum
Kreator Forum
Lokalizacja: Kraków
Medale: 1
Uzyskanie dokumentów (1)
Imię i nazwisko: Biuro Poszukiwan GP

Powrót do Miejsca Rcron